Click here to load reader

PUTNI NALOG - aemcg. · PDF file PUTNI NALOG ZA PUTNIČKI AUTOMOBIL № 011714 SF.KIJA D (naziv imaoca putničkog automobila) м-,„, t c . „li^tAlV-SV-tP -tS ^ davania ~ - 2Г

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PUTNI NALOG - aemcg. · PDF file PUTNI NALOG ZA PUTNIČKI AUTOMOBIL № 011714 SF.KIJA D...

 • PUTNI NALOG ZA PUTNIČKI AUTOMOBIL № 0 1 1 7 1 2

  SKRIJA

  D

  (naziv imaoca putničkog automobila)

  Mesto ulica '____^

  " i i '

  £ГГ>

  Datum izdavanja o 5 . o £ - ____ 2Г

  POTVRDA O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA VOŽNJU

  aođ.

  Primio sam vozilo bez vidljivih nedostataka

  vozilo je tehn. ispravno za vožnju

  (potpis vozača) (potpis odgovornog lica za tehn. ispravnost vozila)

  -Л б4£Vozač: Korisnik:.

  Za vožnju na relaciji / Ojj-ftć& r

  Marka i t ip :. * 0 /£ * Г -^ С / T Snaga motora kw (KS):__________________

  Broj sjedišta:___________ ________________

  Reg. b ro j_______ J Adresa garaže:

  Garažni b ro j_

  FABRIČKI ILI KONTO BROJEVI GUMA NA UPOTREBI ________

  OBRAČUN RADA AUTOMOBILA I UTROŠAK GORIVA I MAZIVA

  Č A S O V A Pređeno km.

  P O "f? 0 R M I S T V A R N O O S T A T A K

  vožnja stanje ukupno gorivo ulje masti gorivo ulje masti gorivo u.ijc masti

  Obračun izvršio Kontrolirao.

  Primjedba kontrole: Primjedba vozača:

 • Dan R E L A C I J A V r i j e m e

  Predeno km

  Stanje km. brojila

  Potpis korisnikaod do odlaskačas/m

  dolaska čas/m

  1 2 3 4 5 6 ' Ш 9 ’У > 8

  c r .O I L f K j-oV4_^\r t_ £ 3 n z ‘tiT- б р с г ^ - 0 ? Г ( 1J f t - f 4 - q Д \ iis is оК) Ч* fc[ - U > V e A C - - 3 - ? ~ ( 3 15GS 0 0{

 • PUTNI NALOG ZA PUTNIČKI AUTOMOBIL № 0 1 1 7 1 4

  SF.KIJA

  D

  (naziv imaoca putničkog automobila)

  м -,„ , t c . „ l i ^ t A l V - S V - t P - t S ^

  davania ~ - 2Г ^

  Korisnik:.

  Za vožnj'u na relaciji - U o C \

  Datum izda aod.

  POTVRDA O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA VOŽNJU

  Primio sam vozilo bez vidljivih nedostataka

  vozilo je tehn. ispravno za vožnju

  (potpis vozača) (potpis odgovornog lica za

  HJO'ErSit тЧ- Po с Р к Marka i tip: F O H . O U Q _______

  Snaga motora kw (KS):______ ̂ ^ ° ° ______________________ Broj sjedišta:_______________4 ______________________________

  Reg. b ro j__________У3 H ___________________ Adresa garaže:_______ ~~~ ________________________________

  Garažni b ro j______________ ___________________________

  FABRIČKI ILI KONTO BROJEVI GUMA NA UPOTREBI ________

  OBRAČUN RA.DA AUTOMOBILA t UTROŠAK GORIVA I MAZIVA

  Č A S O V A Pređeno km.

  P O "ff 0 R M I S T V A R N O O S T A T A K

  vožnja stanje ukupno gorivo ulje masti gorivo ulje masti gorivo ulje masti

  Obračun izvršio Kontrolisao,

  Primjedba kontrole: Primjedba vozača:

  (potpis) (potpis)

 • Dan R E L A C I J A V r i j e m e

  Pređeno km

  Stanje km. brojila

  Potpis korisnikaod do

  odlaska čas/m

  dolaska čas/m

  1 2 3 4 5 6 7 8

  e r . o i - U. - ----- o

  : C ; м - i"C> Ч _ С ^ г ‘ч _ c ^ e . JIT ^ ^ o S ^ 3 (s>oe4U l/dlU>4 i

  ■------ ( г & 6

  c f o L t 'Ж ^ 4o p m

 • PUTNI NALOG ZA PUTNIČKI AUTOMOBIL № 0 1 1 7 1 1

  SF.RIJA

  D

  2-Ar fttlM ^^Уптаг Li \Ya C. (naziv imaoca putničkog automobila)

  Mesto ________ ulica

  • , o b , o * L . 2 ^ 4 X ,Datum izdavan ja__ )__ )_______________ 2Г ___ god.

  POTVRDA O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA VOŽNJU

  Korisnik: л - е м

  Za vožnju na relaciji ' V * ^ ^

  U P o ___

  Primio sam vozilo bez vidljivih nedostataka

  vozilo je tehn. ispravno za vožnju

  c— -r(potpis vozača) (potpis odgovornog lica za tehn. ispravnost vozi laj.

  Marka i tip: ,

  Snaga motora kw (KS):

  Broj sjedišta:_____________

  Reg. b ro j__________ ^ ‘Л

  Adresa garaže:____________

  Garažni b ro j_____________

  c ? - c l c - - c ? ( y - g / y

  И U Л

  STANJE GORIVA I MAZIVA

  gr rn A 5

  /

  _ O S T A T A K

  ----------------------------- v\ в' I Z D A T O ^ c ' О г ^ У E G Л Mesto Potpis izdavaoca

  gorivo ulje masti gorivo ulje masti gorivo ulje masti

  FABRIČKI ILI KONTO BROJEVI GUMA NA UPOTREBI ________

  OBRAČUN RADA AUTOMOBILA I UTROŠAK GORIVA I MAZIVA

  Č A S 0 V A Pređeno km.

  P O l O R M I S T V A R N O O S T A T A K

  vožnja stanje ukupno gorivo ulje masti gorivo ulje masti gorivo ulje masti

  Obračun izvršio Kontrolisao.

  Primjedba kontrole: Primjedba vozača:

  (potpis) (potpis)

 • Dan R E L A C I J A V r i j e m e

  Pređeno km

  Stanje km. brojila

  Potpis korisnikaod do odlaskačas/m

  dolaska čas/m

  1 2 3 4 5 6 8 СГ-G ! .1 з U7 ?^V ̂ i_ *' / г * - - № %1ГЈ~ ------Ц OG. M 9 a Ц ; Ч _ А C_ c ' t e - 7 Г ^ - Ч 4 -----------

 • SF.RIJA

  PUTNI NALOG ZA PUTNIČKI AUTOMOBIL № 0 1 1 7 1 3

  D

  -/ff/či-мЗрг- 2лг- ( ч tU>PS[C£ (naziv imaoca putničkog automobila)

  Mcm> 15____T Vozač:

  Datum izdavanja о г . < о г

  Korisnik:________ ______ Za vožnju na relaciji 7*^ ~~ С^рјс^ј C— / ćST^^iA-

  /Ч 7" O ^ _________________ 2 C uod. Marka i tip:

  POTVRDA O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA VOŽNJU

  f -z, £>/ J J

  Primio sam vozilo bez vidljivih nedostataka

  > . 7 (potpis vozača)

  vozilo je tehn. ispravno za vožnju

  r ~

  (potpis odgovornog lica za

  Snaga motora kw (KS):.

  Broj sjedišta:_________

  Reg. b ro j_________ ^ ^ Adresa garaže:______________ ___________

  Garažni b ro j__________________

  FABRIČKI ILI KONTO BROJEVI GUMA NA UPOTREBI ________

  OBRAČUN RADA AUTOMOBILA I UTROŠAK GORIVA I MAZIVA

  Č A S O V A Pređeno km.

  P O i O R M 1 S T V A R N O 0 S T A T A K

  vožnja stanje ukupno gorivo ulje masti gorivo ulje masti gorivo ulje masti

  Obračun izvršio Kontrolisao.

  Primjedba kontrole: Primjedba vozača:

  (potpis) (potpis)

 • Dan R E L A C I J A V r i j e m e

  Pređeno km

  Stanje km. brojila

  Potpis korisnikaod do

  odlaska čas/m

  dolaska čas/m

  1 2 3 4 5 6 -1- ~ 8

  oC-l.'li « ? < ; ćL CrfČ-- f ' / b Z o ^

  o&c t-l ш - l^ L < ^ r C_ OZh £ - cD Т З ( ? У 9 R >

 • PUTNI NALOG ZA PUTNIČKI AUTOMOBIL № 0 1 1 7 1 5

  SK R IJA

  D

  aiofh zat /Ч ^£(и7В vozač: jUflcoLfi- (MtfJo И C (naziv imaoca putničkog automobila)

  М . o ______ulica ■' У! ' "Cf̂ i ^

  , г

  Korisnik:_

  Datum izdiavanja _j 2 j »od. Marka i tip: .

  POTVRDA O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA VOŽNJU

  Primio sam vozilo bez vidljivih nedostataka

  vozilo je tehn. ispravno za vožnju

  (potpis vozača) (potpis odgovornog lica za

  Snaga motora k\v (KS):

  Broj sjedišta:_________

  Reg. b ro j________

 • Dan RELACIJA Vrij eme Pređenokm Stanje km. brojila Potpiskorisnikaod do odlaskačas/m dolaskačas/m1 2 3 4 5 6 /

Search related