PUT U أ†IVOT BEZ OVISNOSTI O 3 Prim. dr. sc. Nevenka Blaآ¾iأ¦-آ¨op PUT U أ†IVOT BEZ OVISNOSTI O DROGAMA

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PUT U أ†IVOT BEZ OVISNOSTI O 3 Prim. dr. sc. Nevenka Blaآ¾iأ¦-آ¨op PUT U أ†IVOT BEZ...

 • 1

  PUT U ÆIVOT BEZ OVISNOSTI

  O DROGAMA PriruËnik za roditelje i uËitelje

  Nevenka BlaæiÊ-»op

 • 2

  Nakladnik GENESIS

  PantovËak 158a, 10000 ZAGREB tel.: 01-4579-013, 091-4579-013

  e-mail: genesis@zg.tel.hr

  Copyright Ÿ Genesis

  Recenzenti Prof. dr. sc. Vida Demarin Prim. dr. Veljko –oreviÊ

  Prof. Tatjana JurkoviÊ

  Urednik Miroslav VukmaniÊ

  Lektura i korektura Ljerka Koren

  Prijelom GENESIS, Zagreb

  Tisak DALI-GRAF, Zagreb

  Slika na naslovnici Vincent van Gogh, Æitno polje s vranama (1890., detalj)

  Rijksmuseum Vincent van Gogh, Amsterdam

 • 3

  Prim. dr. sc. Nevenka BlaæiÊ-»op

  PUT U ÆIVOT BEZ OVISNOSTI

  O DROGAMA

  PriruËnik za roditelje i uËitelje

  Drugo, dopunjeno izdanje

  GENESIS Zagreb, 2003.

 • 4

  CIP — Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveuËiliπna knjiænica — Zagreb

  UDK 159.922.8:613.83 37.018.1 613.83

  BLA ÆI∆-»op, Nevenka Put u æivot bez ovisnosti o drogama :

  priruËnik za roditelje i uËitelje / Nevenka BlaæiÊ »op. — 2. dopunjeno izd. — Zagreb : Genesis, 2003.

  Bibliografija.

  ISBN 953-6785-13-7

  I. Ovisnosti -- Prevencija

  430214088

 • 5

  Zahvaljujem svojoj obitelji na potpori i razumijevanju:

  — suprugu koji ni nakon trideset jedne godine braka nije izgubio smisao za romantiku,

  — djeci koja su obogatila naπ æivot, s kojom sam puno razgovarala i od njih mnogo nauËila,

  — majci koja mi je uvijek bila Ëvrst oslonac i koja je, unatoË godinama, ostala mlada u razmiπljanju i sta- vovima,

  — ocu koji je znao ispravno postaviti prioritete u æivotu i za kojeg me ve- æu lijepe uspomene.

  Zahvaljujem mnogobrojnim pacijenti- ma diljem Hrvatske, djeci i odraslima, bez Ëijih bi pozitivnih i negativnih isku- stava ova knjiga bila beæivotna.

 • 6

 • 7

  Predgovor

  Cijena koju gotovo svi segmenti druπtva plaÊaju za droge sve je veÊa. Milijuni svake godine umiru prije vremena zbog posljedica uzimanja droga. Mnogi ostaju æivjeti teπko naruπe- nog tjelesnog i psihiËkog zdravlja, smanjene produktivnosti, u razorenim obiteljima ili izvan njih. Droge su neprijatelji, Ëije ærtve su u najveÊem postotku sluËajeva — kao i u ratu — mlade osobe i pojedinci u najproduktivnijoj dobi.

  Nema Ëarobne formule niti rjeπenja problema ovisnosti o drogama. Neki istiËu moralni aspekt, drugi politiËki, treÊi go- spodarske πtete nastale zbog uzimanja droga, no svi se slaæu da uzimanje droge dovodi do psihiËkog i tjelesnog naruπavanja zdravlja pa je ovisnost o legalnim i ilegalnim drogama jedan od najznaËajnijih javno-zdravstvenih problema danaπnjice.

  Tri su Ëimbenika bitna u procesu suzbijanja ovisnosti o drogama, koji bi trebali djelovati simultano, a odnose se na samo sredstvo ovisnosti (drogu), potencijalnog uæivatelja i oko- linu. Glede same droge, treba smanjiti njezinu dostupnost odgo- varajuÊim zakonskim mjerama. Mladima je potrebno osigurati edukaciju. Time bi se smanjila potraænja droge. U druπtvu treba stvoriti uvjete u kojima Êe neuzimanje sredstava ovisnosti biti normalno ponaπanje a ne iznimka, kao πto je to u nekim sredi- nama danas Ëest sluËaj.

  Mnogi se roditelji s pravom boje kako Êe se njihova djeca snaÊi u drogom infestiranoj okolini. Roditeljima, uËiteljima, odgajateljima i svima koji sudjeluju u odgoju pravi je izazov pripremiti mlade i pomoÊi im da izaberu æivot bez droge.

  Samo oni koji dobro poznaju fenomen ovisnosti mogu za- uzeti pravilan stav prema sredstvima ovisnosti i mogu razum- jeti i odgovoriti na djetetove potrebe kad ono na putu prema odraslosti doe u kontakt s drogom. Treba djelovati brzo i sabrano, bez nepotrebnog paniËarenja, jer zakaπnjelo djelova- nje ili neprimjeren postupak moæe prouzroËiti nenadoknadive πtete — gubitak zdravlja, a ponekad i æivota.

 • 8

  Kad je rijeË o ovisnosti o bilo kojoj drogi, jedini pravi odgovor je prevencija. Djeca su naπa buduÊnost i naπ je najvaæ- niji posao omoguÊiti im tijekom sloæenog procesa odgoja da donose pravilne odluke, stjeËu korisne zdravstvene navike i odaberu æivot bez droge.

  Knjiga Put u æivot bez ovisnosti o drogama izvrstan je i koncizan priruËnik za roditelje, uËitelje, πkolske lijeËnike i sve odrasle osobe koje se bave odgojem djece. Uz probleme ovis- nosti obraeni su najËeπÊi psihiËki i neuroloπki poremeÊaji u djeËjoj dobi. U nekoliko poglavlja su izneseni suptilni proble- mi burnog, s aspekta uzimanja droga najkritiËnijeg tinejdæer- skog razdoblja i utjecaj sloæenih obiteljskih odnosa na djetetov rast i psihiËku stabilnost. Posebna vrijednost knjige su primje- ri i iskustva iz svakodnevnog æivota te konstatacije i praktiËni savjeti na kraju svakog poglavlja.

  Autorica znalaËki potiËe i motivira Ëitatelja da preispita vlastiti stav prema sredstvima ovisnosti i dobije uvid u poruke koje neverbalno πalje bliænjima u svojemu okruæju.

  Dr. Andro VlahuπiÊ ministar zdravstva RH

 • 9

  Predgovor

  Odrastanje je — istiËe autorica u knjizi — vrlo uzbudljiv, no Ëesto i bolan proces za dijete i roditelje.

  Ta istinita tvrdnja traæi nove i po moguÊnosti πto uspjeπ- nije odgovore, ali i odgojno djelovanje. Svjesni smo da nema jednoznaËnih odgovora, odgovora koji bi bili univerzalni, koji bi lijeËili “sve rane”. Danas se zalaæemo za put u æivot bez ovisnosti o puπenju, alkoholu i drogi. A sutra? HoÊe li biti sve sloæeniji uvjeti u kojima Êe mladi odrastati?

  Ovisnost djece i mladih o puπenju, alkoholu i drogi Ëesto se shvaÊa (pa i prihvaÊa) kao njihov odgovor na probleme (u obitelji, πkoli, druπtvu) ili put u odraslost.

  Svi se slaæemo da ti odgovori pojedinaca nisu dobri, da ne pokazuju pravi put i naËin djelovanja prema kvalitetnom æi- votu.

  ©to, prema tome, Ëiniti u odgojnom procesu da bi svako dijete ostvarilo svoje potencijale, iskoristilo moguÊnosti i us- pjelo? Kako osmisliti slobodno vrijeme mladih?

  Ponajprije valja poznavati cilj(eve) koji dijete æeli postiÊi, zatim, zajedno s njim, osmiπljavati naËine njegova dostizanja. Na tom dugom, Ëesto vrlo teπkom putu, djetetu treba pomoÊi da upozna sebe, shvati tko je, razvije realnu i pozitivnu sliku o sebi. Valja ga upozoriti i na poteπkoÊe koje ga oËekuju u ostvarivanju cilja, ali i razvijati samopouzdanje, odluËnost i ustrajnost.

  Na djetetovu putu odrastanja odgovorni su svi. Kad kaæe- mo svi, mislimo na roditelje, uËitelje, udruge i druπtvo koje ima moÊan utjecaj pomoÊu medija i “tvornica” za proizvodnju najrazliËitijih vrsta zabave.

  I ova knjiga Put u æivot bez ovisnosti o drogama; pri- ruËnik za roditelje i uËitelje, moæe vam, dragi Ëitatelji, pomo- Êi da steknete znanje i odluËnost za uspjeπnije odgojno djelo- vanje. Meutim, ne treba je shvatiti kao popis lijepih æelja ili recept, jer ona to nikako nije. Ona je mudro i struËno pri-

 • 10

  premljena knjiga koja opisuje znanstvene spoznaje, ali vas ne- nametljivo potiËe na razmiπljanje i stvaranje vlastitog glediπta o uspjeπnom radu s djecom i mladima. Uz nju Ëitatelj, neovi- sno o tome koliko poznaje bît problema, odrasta, odrasta u uvjerenju o vaænosti puta u æivot bez ovisnosti o drogama za pojedinca i druπtvo danas — za sutra, za buduÊnost.

  Doc. dr. sc. Vladimir Strugar ministar prosvjete i πporta RH

 • 11

  1.

  Druπtveno prihvaÊene droge

  U svakodnevnom æivotu droge se koriste za rjeπavanje naj- razliËitijih problema, pa se u obiteljima gdje se sredstva ovis- nosti redovito troπe djeca od najranije dobi sprijateljuju s al- koholom, cigaretama, kavom, tabletama protiv bolova, sirupi- ma protiv kaπlja, tabletama za smirenje — a sve to pripada u zajedniËku kategoriju legaliziranih droga.

  Lijekove koji pripadaju u kategoriju droga propisuje lijeË- nik kad procijeni da su potrebni kako bi proπli odreeni ne- ugodni simptomi bolesti (bol, uznemirenost ili nesanica). Svako odstupanje od uputa za uporabu tih lijekova moæe, umjesto æeljenog pozitivnog djelovanja, dovesti do komplikacija i ovis- nosti.

  Cigarete su u slobodnoj prodaji premda sadræe drogu — nikotin. ProizvoaË je predvidio naËin uporabe cigarete. Upo- rabom cigarete onako kako je to proizvoaË predvidio puπaËi obolijevaju od teπkih, po æivot opasnih puπaËkih bolesti. Uz nikotin, duhanski dim sadræi nekoliko tisuÊa kemikalija.

  Duhanska industrija se ograuje od odgovornosti jer na svakoj kutiji cigareta stoji upozorenje o zdravstvenim posljedi- cama puπenja.

  Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije procje- njuje se da danas u svijetu ima milijardu i dvjesto milijuna puπaËa, sedamdeset milijuna ljudi ima poteπkoÊe vezane uz pijenje alkohola, a oko pet milijuna ljudi koristi ilegalne droge preko injekcija. Po nekim slobodnim procjenama u Hrvatskoj ima od dvanaest do petnaest tisuÊa teπkih heroinskih ovisnika.

  Nije rijetkost u obitelji da razljuÊeni roditelj poseæe za cigaretom, alkoholom ili tabletom. Glavobolju rjeπava tabletom iz kuÊne ljekarne. Nesanicu moæe nadvladati uzimanjem hip- notika, sredstva za regulaciju sna. Protiv kaπlja u pripravnosti stoji sirup (obiËno s dodatkom kodeina) koji Êe pomoÊi da se

 • 12

  smiri taj neugodni simptom. Ako je rijeË o jutarnjem puπaË- kom kaπlju, πto je pak rezultat rada trepetljika oporavljenih tijekom noÊi, koje nastoje proËistiti diπne pute