PSS 3110 : Ujian Formatif dan Sumatif

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ujian Formatif dan Sumatif

  1/12

  Soalan 4 : Apakah perkaitan antara ujian

  sumatif dengan penilaian sumatif? Adakah

  ujian pencapaian boleh dianggap ujian

  sumatif. Jelaskan.

  Disediakan oleh : Nurul Aida Ibrahim

  Zainab Asilah Abdullah

  PSS 3110 : Pentaksiran dan

  Pembelajaran Pengajian Sosial

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ujian Formatif dan Sumatif

  2/12

  Lee Shok Mee, Mok Soon Sang(1989), ujian

  sumatif adalah suatu pengukuran yang

  dilakukan secara menyeluruh pada satu

  peringkat pembelajaran

  Penilaian sumatif ialah penilaian yang dibuat

  pada akhir pengajaran ( akhir penggal/ akhirtahun), yang bertujuan untuk menilai

  pencapaian akhir pelajar

  UJIAN

  SUMATIF

  PENILAIANSUMATIF

  KONSEP UJIAN SUMATIF DAN PENILAIAN SUMATIF

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ujian Formatif dan Sumatif

  3/12

  UJIAN LISAN,

  KERJA AMALI

  PENGHASILANKARANGAN

  ATAU

  LAPORAN

  PILIHAN

  PELBAGAI

  JAWAPAN(objektif)

  UJIAN AKHIR

  TAHUN

  ISI TEMPAT

  KOSONG

  SUAI PADAN

  BETUL/ SALAH

  BENTUK

  UJIAN

  SUMATIF

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ujian Formatif dan Sumatif

  4/12

  KONSEP UJIAN FORMATIF

  Berterusan danjangka masa

  pendek.

  Aplikasi pelbagaiteknik : soal

  jawab, kuiz.

  Tajuk yangdiuji terhad.

  Markah yangdiperoleh olehmurid : umum.

  Kenalpasti pencapaianmurid mengikut

  sesuatu kemahiran.

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ujian Formatif dan Sumatif

  5/12

  FUNGSI

  Menghasilkan

  maklumat kepada

  pelajar dan guru.

  Mengesan punca

  kelemahan untuk

  pemulihan.

  Pensijilan atau

  penggredan di akhir

  kursus.

  MASA DIBERI Sepanjang pengajaran. Di akhir kursus.

  TEKANAN DALAM

  PENILAIAN

  Tingkah laku kognitif,

  psikomotor dan afektif.

  Tingkah laku kognitif.

  FOKUS

  PENGUKURAN

  Satu satu segmen. Objektif kursus.

  SIFAT SAMPELAN Terhad kepada tugasan

  pembelajaran.

  Beraneka jenis.

  FORMATIFASPEK

  PERBEZAANSUMATIF

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ujian Formatif dan Sumatif

  6/12

  KESUKARAN ITEM Berubah

  ubahmengikut segmen.

  Semua peringkat :senang susah.

  JENIS ALAT Alat pengukur formatif

  yang dibentuk khas.

  Peperiksaan akhir

  tahun.

  SKOR Ujian rujukan kriteria. Biasanya ujian rujukan

  norma.

  CARA MELAPORSKOR

  Gagal atau lulus. Jumlah skor.

  CONTOH Ujian bulanan ,

  lembaran kerja.

  UPSR, PMR, SPM,

  STPM Ujian Semester.

  FORMATIFASPEK

  PERBEZAANSUMATIF

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ujian Formatif dan Sumatif

  7/12

  Dijalankan secara

  berkala.Pengiktirafan.

  Menilai prestasipelajar.

  PERKAITAN ANTARA UJIAN

  SUMATIF DENGAN

  PENILAIAN SUMATIF

  Menilai keberkesanan

  pengajaran dan

  pembelajaran

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ujian Formatif dan Sumatif

  8/12

  Menilai prestasi pelajar.

  Untuk mengetahui perkembangan

  pelajar.

  Dijalankan secara berkala.

  Ada tempoh masa.

  Gabungan beberapa topik.

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ujian Formatif dan Sumatif

  9/12

  Menilaikeberkesanan

  P&P

  Keberkesanan isi

  pelajaran.

  Pengiktirafan

  Meningkatkan

  motivasi diri.

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ujian Formatif dan Sumatif

  10/12

  Sebab ujian pencapaian

  dianggap ujian sumatif.

  Ujian pencapaian

  yang menekankan

  aspek kognitif.

  Skop yang

  digunakan lebih

  luas.

  Dilaksanakan pada

  akhir kursus.

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ujian Formatif dan Sumatif

  11/12

  SKOP YANG DIGUNAKAN

  LEBIH MELUAS

  - KAJIAN TEMPATAN (KT)

  - PENDIDIKAN SIVIK DANKENEGARAAN (PSK)

  PSK

  Tema 1- SAYANGI DIRI

  Tema 2 SAYANGI KELUARGA

  Tema 3 HIDUP BERSAMA DI

  SEKOLAH DAN MASYARAKAT

  Tema 4- KENALI BUDAYA

  MALAYSIA

  TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU

  TEMA 6 SEDIA HADAPI

  CABARAN

  KTTema 1 RUMAH SEBAGAI

  KEPERLUAN ASAS MANUSIA

  Tema 2 PERIHAL KAWASAN

  SETEMPAT

  Tema 3

  MENGENAL NEGARAKITA

  Tema 4 SEJARAH NEGARA KITA

  Tema 5 EKONOMI NEGARA

  Tema 6 KEJAYAAN DAN

  KEBANGGAAN NEGARA

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ujian Formatif dan Sumatif

  12/12

  TERIM

  A

  KASIH