Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

 • View
  248

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  1/50

  PENILAIANFORMATIF & SUMATIF

  UNTUKPEMBELAJARAN

  NAMA : EN. FAUZI BIN ZAKARIA

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  2/50

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  3/50

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  4/50

  Penilaian penting dalam prosespembelajaran dan pengajaran

  PENILAIAN

  Memberikan maklumat tentangkeberkesanan pembelajaran danpengajaran

  Murid dapat menngetahui tahapkeupayaannya dan merancangkegiatan susulan

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  5/50

  A pakah matlamat penilaian?

  PENILAIAN

  Mencerminkan matlamat sukatanBerupaya menggunakan BM baku secaraberkesan dalam pelbagai konteks, tujuan dankhalayak

  Mencerminkan keupayaan murid berfikir secara kreatif dan kritisBerupaya memperoleh dan menyampaikanmaklumat, idea dan perasaan

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  6/50

  Pentingnya penilaian kepadamurid

  PENILAIAN

  Untuk memantau kelakonan dan keperluanmurid yang berterusanUntuk mempertingkat kelakonannya

  Untuk memberikan maklum balas yangkualitatif Untuk melakarkan kegiatan susulan

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  7/50

  O bjektif penilaian kepada murid

  PENILAIAN

  Mengetahui pencapaian objektif pembelajaranMengukur kemajuan peribadiMengenal pasti keupayaanMerangsang pencapaian yang lebih tinggi

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  8/50

  O bjektif penilaian kepada guru

  PENILAIAN

  Mengetahui pencapaian objektif pembelajaranMengetahui keberkesanan pengajaran bagimembuat penyesuaianMemantau kemajuan murid bagi tujuan laporan

  dan tindakan susulanMenganjurkan program pemulihan,pengukuhan dan pengayaan.

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  9/50

  PRINSIP PENILAIAN

  PENILAIAN YANG BAIKKesahanKebolehpercayaanKeobjektifanKebolehtadbiranKeberkesanan

  Positif dan Konstruktif

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  10/50

  KESAHAN :

  Merujuk kepada tujuan dan dapat mengukur item-item yang dinilai dan bukan perkara lain. Item-itemdan tujuan penilaian ini pula sejajar denganSukatan Pelajaran.

  PRINSIP PENILAIAN

  PENILAIAN YANG BAIK

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  11/50

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  12/50

  KEOBJEKTIFAN :

  Merujuk kepada kumpulan sasaran yang samabagi sesuatu kertas ujian. Dan, pemarkahannyatidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti

  jantina, kaum, paras, latar belakang sosio-

  ekonomi.

  PRINSIP PENILAIAN

  PENILAIAN YANG BAIK

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  13/50

  KEBOLEHTADBIRAN :

  Merujuk kepada kelancaran pentadbiran sesuatuujian yang merangkumi faktor kos, masa, dantenaga.

  PRINSIP PENILAIAN

  PENILAIAN YANG BAIK

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  14/50

  KEBERKESANAN :

  Merujuk kepada kebolehan penilaian yang dapatmembezakan tahap pencapaian murid.

  PRINSIP PENILAIAN

  PENILAIAN YANG BAIK

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  15/50

  KE POSITIFAN DAN KEKONSTRUKTIFAN :

  Penilaian harus dapat mengenal pasti secarasistematik kekuatan, kelemahan, cara belajar,keperluan, minat, sikap dan usaha murid.

  PRINSIP PENILAIAN

  PENILAIAN YANG BAIK

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  16/50

  J ENIS PENILAIAN

  Penilaian Formatif Penilaian Sumatif

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  17/50

  J ENIS PENILAIAN

  Penilaian Formatif Penilaian dijalankan secara berterusan, sebagaisebahagian daripada proses pembelajaran danpengajaran.

  Penilaian formatif menggabungjalinkan penilaian formaldan informal bagi mendapatkan maklum balas danmembuat tindakan susulan.

  Untuk membantu dan membina kecekapan berbahasa,MOE mencadangkan PENILAIAN UNTUK PEMBELAJARAN (assessment for learning)

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  18/50

  J ENIS PENILAIAN

  Penilaian Sumatif

  Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaianpada akhir semesta atau tahun. Penilaianmemberikan nilai yang dapat membezakanpencapaian antara bagi tujuan-tujuan

  pemilihan dan penempatan.

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  19/50

  KESEIMBANGAN PENILAIAN

  Penilaian sumatif dan formatif dapatmemberikan maklumat berbentuk data,informasi, maklum balas yang menyeluruhtentang perkembangan murid.

  PENILAIAN SUMATIF(PENILAIAN PEMBELA J ARAN)

  Maklum balas sekali.Peruntukan waktu spesifik.Tidak ada Penilaian Kendiri.

  PENILAIAN FORMATIF(PENILAIAN UTUKPEMBELA J ARAN)

  Maklum balas berterusan.Peruntukan waktu fleksibel.

  Ada Penilaian Kendiri.

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  20/50

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  21/50

  PENILAIAN UNTUKPEMBELA J ARAN

  Penilaian untuk Pembelajaran memfokus jurang

  antara pelajar dalam menentukan arahpembelajarannya dengan matlamat tertentu. Ini bolehdicapai melalui proses berkongsi kriteria denganpelajar, soalan yang efektif dan maklum balas yangbenar dan tekal.

  Dengan kata lain, Penilaian untuk Pembelajaranmendukung pembelajaran dan pengajaran.

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  22/50

  PENILAIAN UNTUKPEMBELA J ARAN

  Black dan William menyatakan bahawa semua

  kegiatan yang dikendalikan guru atau/dan murid yangdinilai dan menghasilkan maklum balas yang dapatdigunakan untuk mengubah kegiatan pembelajarandan pengajaran yang lebih berkesan, yang lebihberpusatkan murid.

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  23/50

  PENILAIAN UNTUKPEMBELA J ARAN

  PELAJAR DAPAT BELAJAR DENGAN BAI K, APABILA:

  Mereka memahami dengan jelas apa-apa yangdipelajarinya, dan apa-apa yang dimatlamatkan.Mereka diberikan maklum balas mengenaibermutu tidaknya kerja merekaMereka dinasihati mengenai cara-carapeningkatan sesuatu pencapaianMereka terlibat sepenuhnya dalam memutuskanarah pembelajarannya.

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  24/50

  PENILAIAN UNTUKPEMBELA J ARAN

  K ATA KEKUNCI:

  Penilaian melibatkan pelibatan yang tinggi,berdasarkan soalan bermutu, pendengar yangbaik dan maklum balas yang reflektif.Pelajar tahu akan apa-apa yang dipelajarinya dankejayaan yang bakal diraihnya.Pelajar diberikan maklum balas yang bermutuPelajar terlibat bagi menentukan arahpembelajarannya.

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  25/50

  PENILAIAN SEBAGAIPEMBELA J ARAN

  Penilaian sebagai pembelajaran mengenai belajar bagaimana hendak belajar. Konsep ini menghubung kaitantara pembelajaran/pengajaran dengan kurikulum.

  K ATA KEKUNCI:Pelajar /guru mengenal pasti dan membuat

  refleksi mengenai pembelajarannya.Pelajar / guru menetapkan matlamatpembelajaran dan pengajarannya.Pelajar / guru mengamalkan penilaian kendiri danpenilaian bersama.

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  26/50

  PENILAIAN IALAHPEMBELA J ARAN

  Penilaian ialah pembelajaran mengenai pengumpulandan penganalisisan data. Konsep ini menghubung kaitantara penilaian dengan kurikulum.

  K ATA KEKUNCI:Guru menggunakan data bagi memantau

  kemajuan dan merancang pembaikan.Guru menggunakan bukti-bukti daripada kegiatanharian bagi memantau kemajuan murid.

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  27/50

  PENILAIAN

  PENILAIAN SEBAGAI PEMBELA J ARANKURIKULUM

  PEMBELA J ARANDANPENGA J ARAN

  PENILAIAN

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  28/50

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  29/50

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  30/50

  PENILAIAN UNTUK PEMBELA J ARANhendaklah dijadikan sebahagian daripadarancangan pengajaran dan pembelajaran

  11

  Pe r e rl enyed i n e l ng epada gu r u /pe la ja r un tuk e r kembang be r dasa r kan da ta te r kumpu l dan te r ana lis is .Pe r ancang pe rlu fleks ibe l dan peka akan s tr a teg i bag imemas tikan pe la ja r memaham i ma tlama t me r eka dan krite ria yang d igunakan un tuk men ila i me r eka .

  Pe la ja r seda r akan mak lum ba las yang d ite rimanyaPe la ja r seda r akan ke te rliba tan me r eka da lam pen ila ianPe la ja r seda r akan ban tuan yang d ite rimanya bag ipe r kembangan se lan ju tnya .

  PERANCANGAN

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  31/50

  PENILAIAN UNTUK PEMBELA J ARANhendaklah memfokus pembelajaran

  22

  Proses pembelajaran perlu dititikberatkan olehpelajar/guru ketika merancang penilaian dan kegiatansusulan setelah data dianalisis.Pelajar perlu sedar akan pembelajarannya: apa danbagaimana?

  PEMBELAJARAN

 • 8/6/2019 Penilaian Formatif & Sumatif Untuk Pembelajaran

  32/50

  PENILAIAN UNTUK PEMBELA J ARANhendaklah menjadikan kelas sebagai pusatkegiatan pembelajaran

  PENGAMALIAN

Search related