P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

Embed Size (px)

Text of P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  1/268

  ttii"ri*;

  .

  i ; ' r : i - ,

  : i t* : ' : : ; - i ; l : ,

  ..

  ,

  :,,,ii i i.t_#+f,ii jir ir;i-'

  :'

  .,;++1i+;-+4.$l'*'-

  ' . , - := :" ,

  ' '

  ':,:.::--;r;

  .

  I

  ; '1, ; r .

  r.

  ,

  . . ' . : : ' .

  , ] , r . -

  .

  .ti,t:..i,,,4::?;

  ,

  -, . .

  "

  , t l

  '

  i r l i i i

  : i r .

  .,

  i::.r

  .

  ' - ' : t -. : . : . : . ,

  -: : i .

  l',j

  i[i

  ti;

  . i : i ; : :

  _'

  :".

  ,l '

  A-PDF Page Cut DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

  http://www.a-pdf.com/?pc-demohttp://www.a-pdf.com/?pc-demohttp://www.a-pdf.com/?pc-demohttp://www.a-pdf.com/?pc-demohttp://www.a-pdf.com/?pc-demohttp://www.a-pdf.com/?pc-demohttp://www.a-pdf.com/?pc-demohttp://www.a-pdf.com/?pc-demohttp://www.a-pdf.com/?pc-demohttp://www.a-pdf.com/?pc-demohttp://www.a-pdf.com/?pc-demohttp://www.a-pdf.com/?pc-demohttp://www.a-pdf.com/?pc-demo
 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  2/268

  ::irrir

  ".r^l

  :

  r

  ,r;:,:

  1

  .

  trifi{.jj'l

  I

  272

  Ma l

  Sus

  .

  . : : : i : . l . : :

  'I

  .:'

  :

  ,

  t l:;,.; ' l '. '

  I

  arr t : . ;

  ' t ,

  : . . , i4 '

  . . i : .

  D'4.

  .1.;

  r

  A::l;.r.rr,i

  'r

  r

  "

  .

  ": i f l r

  ; ; :

  ffiF4tirr,.,p:en#r:zele

  mele ver d.e

  qglei,.de

  Tainal,

  ;

  '{lnv.onuiuir

  qi

  l

  ; f , ie

  .

  - .

  . j :

  Cda.

  199 lntreFrinQe5eq'

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  3/268

  -

  i - : r : i ' - : : f . i

  11-4:t t

  t : : . 1

  : : j :

  , - : :

  :

  _

  '-,=F.=:''.:'',:

  :.i,iir;.i

  ;.'r

  : , . : : "+*- i : . . ; i :

  ,.

  +;,

  - i t : : : . . : : r ,

  : : . : i

  . . : r

  i-$1- i

  '::'

  ltn',:.:l

  '.

  :

  |] .

  1i

  .

  ' - t , r : ,

  ; :

  ':.

  .'

  r i , : . l . .

  , : . ' ' ; i i i : :

  , j

  i

  :l;

  :l:{

  ".-iir'.:

  .

  I :irlii.::l:.i

  -:;i,

  r |,:: l i.+i:r:r

  .,

  "

  i.;

  .',t',::

  Ed. ll-o

  Orodeo 1976

  ir

  . { . ' . ' . .

  . , ; .

  : , . ' . i

  . ' l

  \.*

  :'{:,:.E-"r:

  .

  "{

  l.ii:SJ-rri

  .,

  ,.

  'd:j.e1

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  4/268

  , F;l:+1F==:tJ:l:

  ,

  .

  l

  :--: :::+-Pi'a;{::

  .

  .:

  : , , t ;-f f=l

  .:

  :

  . : . . , t : . , : :

  ..

  . .a; i ; t i i ,

  Cuointdrite litwgi.c.e

  din

  prezeniul

  ?)olunr

  'att

  fost

  rostite,

  intr-o

  prtrr*

  fe*n4,

  in bis&co

  .,Sf

  . idonilire(

  din Brasov.-getate.

  lllulte

  din:

  tre ele

  W

  fost

  rostite

  ,Si

  in

  s'Lte

  Useri.ei

  g

  [email protected]

  n reuistete

  ioastrE

  bisry.93;tu

  nwi

  ules

  hr,

  ,,Mitropolia

  *adAitui*,

  ,,E4itripolia.

  Baiatuiuiil.

  gi

  ,,Tblegreful

  Eontina.

  :

  ' "

  ET; au

  Wrces

  din coru:ingerea cd.

  in uilhtl Btiericii Ortodo're

  gi

  cu

  ilboseVre i; $. Liturjhie siit euprinie, ca ,fii:itii riidrgdittar Wbtioi,'

  inrsdfdhrile

  de crerlinfd.

  ;i

  de

  :rnorald

  ale

  cre;tiniynului. inodldturi

  care

  stnt indreptar si

  coordorwte ale uielii rhth.oanicesti

  (t

  credirLcio.:ilor.

  '

  ,,?iurnai

  ccela inleleEe Biserica*,

  a spus marele

  teolog -doraittctiu,

  ,,esre

  iafelege

  [ittngliaa.

  In aceste

  cr.Dirlte se cuprinde adeztdiul

  iEQ

  Liturghi.o este

  tw nurni

  o

  gnanifestare|s

  sentimzntah4''di,iiid:qiilfe'a

  liii''

  Drun:nezeu,

  ci,

  ;i

  ,,mnrgdriterul

  de'*zure

  "ilr'eln'al

  reti4tei:,1'DfiF:,#d' ,'Pfindi'

  pald, prin

  c{Lre se

  intrefine

  abla religf.os'mprald.

  a oedinci.og.il:ci:.

  Ect

  este

  centrul d.e

  h,or

  isi

  tttuhiro

  Bisericii,

  din caie se coriunicd'

  ffifiile

  jfi,et

  de

  pe.ctucim

  Mintuitcirtilui:

  :

  :i-i;i'r:

  :i:1

  "'-':'1'';

  Dupd

  partea

  ei

  oflincE,

  netsdzutd

  gi;

  ainicd, LttuTgltia

  i$1f,e:'iertfa Ae=

  srtngeraosdgi permn:nentd. a Domnului. nosbi listii' Hr-iitof

  'ib'sfinteW'

  altare

  gi

  taina uni.rii

  credinciosul,tk

  ctt Du;im.ezea,

  iiiin'imffidqtrea'cu

  Trupttl

  ;i

  Sh.gele Domnului.

  D"b4

  '6nrt.ea

  ei Ddxutd,, ea

  :este

  o cuttund

  Ia[easd

  ds rztgdciurui

  de

  cerere,

  de laucid

  gi

  d"e rmitlfwnire,

  care:

  rnpod.obe;te'sf

  se irnbleteste'

  cu

  jertJa

  gi,

  Taina ETtharistiei.

  In

  cbnfinuktt acestor

  rugdciuni

  s-au

  sintebizat

  ;i

  ni s'au transmis

  nealterate

  adersdrurile

  credinlei noastre,

  dupfi curn

  prin

  ele s-att. resat

  liniile

  arhitectonice ale

  co.m:trtortarnentului regtLn n

  o:iafd.

  In ele afldm, intr-o

  form.d.

  cond.ensatd' eologia intreagd., ttrrxitd

  in

  formz

  speciale

  pentru

  uiata duhoaniceascd

  a

  tuturor

  crestinilor, deuenitd

  oie gi luerdtoare ht.grtiuitatea lor.

  14*i${+iq+.-5'.,:.'

  Cu afirtonil

  ace,stor

  rtLgdciuni

  |nvdfdturile

  cr.gdinfei

  gtdtrunrl

  m ni;te

  raze

  in oiafo

  rwastrd, spirituald.

  gi

  susliru cele

  .gnni

  alese

  'lndzuin[e

  ale

  sutletului nostra-

  De aceea, Lihrghin

  a

  fost

  un

  neintreruTtt

  pedagog

  al cregtinilor

  cdtre

  Dum:nezeu

  gi

  a

  erercitat mpreu o

  pfitrurnitoare

  influenld. asu'pra

  uiefii

  spirihtnle

  s

  o.cestors., trlodel|ndu-o dupfi

  chipA

  subli.m de

  trdire, dat

  noud.

  iLe

  Elristas

  Dormul.

  Acesto este tnotiuttL

  principal

  cl;in care au

  Wrces

  aceste cuuirltdri.

  Dacd.

  mai

  a.d.dugdrn

  ;i faptnl

  cd. impreund.

  cu

  sduirrirea Sfintei 'Liturghii

  ,*-

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  5/268

  + r / r

  qr t

  F

  se

  co1lcentreazal

  tot mai

  mult activitatea

  de

  zidire suJleteascd

  a credin-

  cio;ilor,

  oom

  tnlelege

  ,i

  mai. mttlt

  cd. Sf

  .

  L-iturghie

  este

  _urtl

  izuor

  de

  inuu-

  ginnte

  asupra'cdruia'

  se

  cuuine

  sd.

  ne aplecdrn

  tot mai mttlt.

  O

  eplecare

  'asupra ei. ci atenfie are ;i darul de a feri pe slujitorul altarului ile pri-

  ,n"idia

  rutinei

  gi

  a

  superticialitdlii

  in

  sdvir;irea

  durnnez,eie;tilor

  slujbe.

  '

  In

  ceea

  ce'priuegte

  ilonimt;a

  cuuintdrilor

  noastre,

  ele

  se

  i:rnpart

  in

  trei

  pdr[i.

  O

  Winld'parte

  este

  formntd

  din opt

  cuo.intd.ri

  pregdtitoare

  penltiu

  participarea

  ta

  Sl. ttturgh.ie.

  A

  doua

  parte

  o

  forrneazd.2,A

  cutsin-

  id.ri. cu

  caracter

  general

  teologic-titzngie,

  in

  cue dorinz

  sd

  infdligdrn

  \nudtdturi.Le

  d.ogmatice

  $i

  mnrale

  din

  sJ.

  Liturghie,

  precurn

  ;i

  sirabolismul

  ;;;;'e;;;,;;";;;i"i;

  ii

  prt""tpan' an

  'in""icit

  hr,

  aceste

  ut;i'ntdrt

  sd.prezentdrn.

  n.f

  orrnd ornileiicd,

  o

  teologie

  liturgicd.

  .

  ,,

  ^

  In'pbrteL

  a

  treia a:rn'erpiicat

  in

  39 cuuintdri Sl.

  Liturghiei,

  in ordi-

  nea

  d.e{fd.surdrii

  ei.

  Dar, si

  in

  aceastd

  parte, ne-arri

  silit.sd

  nu

  r(tminern

  l;"o-;;ii";r; pr* lituigicd, ci am' rlolit sd scootem in'eui'denld adeud'-

  rr.trite

  trtin .LLitt,ure

  cuprinse

  itt

  a.ceste

  rtL.rtiLc:iuni

  o:;ti'Lt:

  iit taind.

  sGll

  cl l

  g r:;

  t . . : r :

  , . t :

  ' i t - re

  [rrt,1.

  "

  . ' t . , , ' " j :1, .

  ic i . , t i t : r :

  t : ' ' : i : t t tL:r :

  r1 '- i i i ; ;

  t l lc: ; i?;

  : : ' : : | ' : t

  1'

  ' : ' t?/ :r i ' i

  t t c 'ou4:

  una

  in'aare'inJdfigdrn

  m.ornentul

  Liturgic.in

  clesJd5urrLreu

  LtLi, cu

  simbo'

  Lisnutl

  rsiz,

  fd

  'pariea

  a d.oLtot

  aonsaCrLtd

  atlincirii

  sensului

  duioinicesc

  ce

  .-ct:

  i.sfr?.nge

  d.in

  aeest

  moment

  liturqic.

  ;lrn'qriuttgttt

  la cuuintdrile

  lit,urgice

  :proprirt

  zisc

  sr o

  ,s(:LL:

  at

  c-r-- ,irlti;,:

  a

  ,,Fericirllori'

  ,i a

  ,Rugdciunii

  Domne;ti",

  socotiTld-

  cd

  rosi:rea

  lor 1n

  tffi"t--sduir9irii

  Sffite;"Liturghii

  are

  a.cela;i

  sl?p.

  q"

  I

  ' 91 "

  ,,s1tfl=etut

  sprZ

  Durnezeu, sd

  ne

  intdreascd

  e

  temella

  credinlei

  aae .M\te-

  C

  1

  1e

  timiieze cu lumina Euangheliei. Ne-arn silil sd scQatetn din Jiecare-pre'-

  diciL'

  n;dtdturt.

  Joloit'ioirJ

  pentru

  cregtini'

  ca

  ei

  sd

  dtLcd

  o

  uinfd

  pldcutd

  hti

  Dum,nezetL

  ;i f

  olositoare

  oartenilor

  Trebuies(tntdrtur is imcddetnulteortgraiuln-- .apl l tut-cl lpr inde

  mistirul.Iitur:gic

  ;i,

  s-a ntttlgumit

  sd

  arate

  nuntai

  llorile

  tlin

  grd.dhn..du'

  h.ouy1ceascd

  ;"t dina

  d"e

  taind

  a

  Liturghiei.

  IJneori

  \arrr-

  ost

  ,obligat.i

  sd

  reuenirn...asrLpra

  ttnor

  lztcruri

  Jiincl

  uoiba

  cJ"e

  ,tpintitri

  aL aceeasi.

  tetnd'

  ' :7 '":r757"tt

  ,oute

  acesteu

  rugairrL

  'te

  Dumnnzetr

  sd'

  nt ' ier te 'dacd

  n-arn.

  ,r,,r,.if

  sr-,

  irtirit.isdtn

  p;ecurft

  se

  ctt'*itte

  inLre'agii

  Iuc'rtn

  en,

  -d"ru{}o.\tel

  LL|L

  rLirtrtitoore''ri

  ilr,,riri ca

  tli-tz

  iintin

  cu cl'ortrii

  rt

  {'itttrqhiei

  ctllii'

  rlttpd

  rzoi, .siisccrcfd

  cltr

  peste clar.

  f VASTT'E

  :r l Orrdiei

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  6/268

  .Tl:

  :il'ii

  j,i.4.if'.i';,*.'.,

  i:

  .:

  ri

  1:lent'Sa*iiairnii,

  gl.t,

  :',,pr

  eam6rit6.

  it'

  ori;".;r.l

  in

  trupul

  i

  o

  stru

  si tn duhil

  Do'tru,

  cAre

  'siit

  ate

  Lti

  Tiumnezet,

  (1.

  Cor. 6,

  20.).

  _^.

  Doud

  fucruri

  qi

  de mare pre

  ne-a

  ldsat

  Domhui''nosf,ru

  Iisus

  rlristos:

  sf.

  -Elvanghelie,

  adicd

  adevdrul

  dumnezeii:sc

  gi

  sT.

  cumiriecdturd,

  adicd

  Trupul

  Ei

  Singele

  Sdu.

  La cina cea de Taind., Iisus fringind piinea si Iuind paharui cu vin

  le-a

  claf

  uccrricilor,

  zicind:

  ,,r.,zLrili,

  r)im,a

  i,

  ctcesta

  este

  trizpttt

  Mett,

  ccne

  se

  Jr ir tr ;e

  petLtru.

  ,coi

  'prc

  ierttrcu

  pd.catel-or:,

  Si

  i . : , r r s i :

  , ,Re,; i

  c l i r , . .Lnt

  L'-ceste

  ol i ,

  ocesta

  este.

  slnc;t : [ .e

  , Ieu

  aL

  Lecl i i

  celei .nr i ,

  crire

  ,i

  utrrr,,

  n.rr_

  Lru

  Dci

  si

  pxit i ru '

  tnLt[ i i

  sprt i : r :c l i r . ,

  p i icat.eLar ' '

  - .\1ror

  :r

  . lc i iLrgrr ; :

  , : \ct :cL.; t t t

  sd

  o

  J.ace[ i

  .ntru pomenirea

  I\ Ica*

  (I it .

  26,

  26;

  ] lc-

  I i , 2 i : . : , , i i ;

  Luca

  22,

  19-20).

  '

  i(-r.

  '

  .

  i . .

  i ' : r i

  ; l i i l r . l , . r

  l , : ' . . r . r , . ,

  D.,rr .Lt . l

  . , . i+

  .1..r . : . , . . . . .

  , .11

  .a; , . , . i

  ; . ,

  toata

  lwrtea

  si

  propoudcLuil i

  Etanghel ia

  Ia

  toata

  Jdptur: , .Gg.

  jO,

  f;y.

  '

  r \cesta

  este

  indoitul

  resiament

  al } l inrui torului . 'crediLri i ; ra

  cuvi '_

  telor

  Lui,

  Biserica

  implinegte

  mereu acest

  indoli-i*i"-#;:6:imparta-

  qeqte

  nbincetat

  fiilor

  ei

  cele doud

  claruri ceregti: aaevairitiaeiiop".it a"I isus Hristos

  si

  Trupul

  9i

  Singeie

  Sau.

  ,

  De

  ]: i

  inceputur i le

  t ' i . Riser ica

  crest in; j

  a sor:oi i t

  arltarr-r l

  i

  am'onul

  ca

  doud

  cr 'ntre

  din

  care

  s-a impdrtdgit

  crodinciogi lor

  .I{r istos.

  In

  altar

  preotul

  *. .orgj. lu i

  Dumnezeu

  pentru

  cre.dinciogi,

  ar

  de

  pe

  amvon le

  propovddrrieSie

  adevi irur i lc

  credintei.

  In

  sf. cuminecdtu.d,

  sub

  forma

  pi ini i

  9 i

  a vi .urui,

  este

  insusi

  Tr.up'I

  qi

  'Singele

  Domnul-r i ,

  i i r r

  in prc- 'pt ,vicluirea

  I ir , , ingirc1i. , i .

  - i , ,b"L], iu, , ,

  ", , -

  intqlor.

  esle-

  insuqi

  acle' i r rur

  r , i

  .r) iLrnne-zeu-

  in

  ,mincroui i

  r .cur i le

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  7/268

  t

  Y1lSI,E

  Adam,

  Cain, Avel,

  Avraam

  9i

  Moise

  au adus

  mereu

  jertfi

  de

  prea-

  mdrire

  lui'Dumnezeu.

  Istori,a

  religiilor

  nu

  este

  altoeva

  decit istoria

  unor

  astfel de

  flScdri. care

  au izvorit

  din inimile

  credinciogilor...Pentru

  credin-

  ciogi

  ,,cerul

  Ei

  pdmintul este plin de mdrirea Iui Dumnezeu"'

  '

  ,,bu

  oriaitcde

  ;i.

  c7t'd.reiltate

  este

  a-Ti'cinta.Tig,

  Pre.

  Tine

  a^Te

  bine'

  cutsiita,

  gne

  Tine

  i

  fL-

  m"air,

  ;Tie

  |mulfurn4

  Ti-e

  a-'i-e

  1,chirw

  ?n

  tot

  to-

  cul

  ., .'iacl

  ru

  dhl

  wfiin$i

  'in

  fiinfd.

  ne-ai

  gdus gx,

  'ddnfl"

  rtoi,

  im6;i

  ne-ai

  ridicat

  ;i

  nu

  Te-ai depdrtat,

  toate

  Jdcindu-le

  pfind.

  ce

  ne-ai

  s1.'t'it

  pe

  noi

  la

  cer'gi.

  ne-oi rld.ruit

  impd.rd.fia

  To"

  (Rugiciunea

  euharisticd

  din

  tu:E*1"iil1"il,:H;ei'.tHl;u

  pornire

  inimii in rugdciune

  upd

  El,

  a rirrduit

  o- cale

  9i

  a

  oferit

  prileju]

  tuturor

  oelor

  ce' cred

  sd=qi

  stimpere

  aceastd foame

  gi

  sete dupd divinitate.

  i

  .

  La

  ,,plinirea

  vremii ' a

  trimis

  in lume

  pe

  UnuI Ndscut

  -

  Fiul

  Sdu,

  Domnr-rl nosiru Iisus Hrislos, cale pri;'. jertfe de pe crttce a adus lu i

  Dumnczeu

  cea mri deplinh adorarc;i

  prin aceas llt a inaugtrral adevd,ra-

  tul

  cult.

  Ceea ce deosebegLe

  fundamenlal cuih-rl

  creglin de

  cel cbriric

  Ei

  de

  cel

  pdgin,

  este

  cI

  el

  nu

  este

  numai

  o

  preinchipuire

  a

  impSc6rii credin-

  ciogilor

  cu Durnnezeu, cum

  era

  cultul

  ebraic,

  nici numai un strigdt

  dis-

  p'erat

  drL,u5 dirinilate

  ca

  la

  p5tini,

  ci

  ie el. s,e

  pet:+c-o

  o intilnue

  ta.inicd

  qi

  real5. intre credincios

  gi

  Dumnezeu.

  Credinciosul se inal|i

  prin

  rugdciune

  pine

  1a capacitatea

  de a

  fi

  vrednic

  de Hristos, Care

  vine la

  eL

  in

  jertfa

  euharistic)-

  ln

  cultul creqtin

  se

  petrece

  o acliune

  indoit6: credinciosuL

  aduce

  1ui

  Dumnezeu adorare l'rednicl gi spiritualS, iar Dumnezeu vine Ia el spre

  a-I

  impdrtSgi

  din

  darurile

  mari

  ate

  jertfei

  Mintuiforului

  'de

  pe

  Golgota.

  '

  De la aceastd

  unicl

  gi

  universald

  jertli

  a lui llristos sintem

  incre-

  dinlali cd

  rugdciuniie noastre

  nu rdmin

  suspendate,

  nu

  sint

  un

  strig5t

  in deqert, ci ele aduc la

  noi

  pe

  Dumnezeu-Tatdl,

  pe

  Sfintul

  Duh

  prin

  Iisns

  Hristos

  ,,Cel

  ce

  jertfe;te

  ;i

  se

  jertfegte

  pentru

  a

  noastrd.

  rni-ntuire".

  Iatd. de

  ce

  cultu1

  .creqtin

  Ei

  indeosebi

  sf. Liturghie a

  fost

  asemdnatd

  cu o

  minunal5. scal'5,

  pe

  care

  se

  coboirri.

  dix-ul

  lui DurnnezeLr

  ]a

  noi, iar

  noi ne inEitS.m la

  El,

  'ca

  sd ne

  impdrtaqim

  din 'd:rrurile

  Lui

  cereqti'

  cultul cregtin este

  astfel atmysfer:r

  in care lucr,eaza

  Duhr,rl

  sfint

  ia

  sfinfirea

  vielii credincioqiior,

  esfc

  ,,ceru]

  pe pdmint"

  9i

  pimintul

  inSltat

  la cer.

  Este mijlocul

  cel mai

  potrivit

  prin

  care se re..-ars6

  asllpra

  credincio-

  Eilor

  darurit-e lui Dumnezeu.

  El ne

  ajutd

  sA trAim cu

  llristos

  qi

  si fie

  viala

  noastrE tmbrdcatd

  in

  Hristos,

  ,,Ci[i

  in

  f/risios o-afi botezat,

  in Hris-

  tos u-afi

  imbrdcatq (Gal. 3,

  27) sint

  curintele

  pe

  eare

  le

  rostim,

  impreund

  cu

  si.

  Ap.

  Favel, odat6

  cu

  intrarea

  noastrd

  in

  cregtinibm

  prin

  Taina

  Bote-

  zului.

  Cultu1

  religios es're

  rnanilestarea

  crcdin{ei,

  a nddejdii

  qi

  a

  clragostei

  noastre

  cle

  Dumnezeu.

  Ca.ci

  ,,rugdcitnea

  este

  iertta

  inirnii

  care

  crede,

  nddd. jduie;te; i fube,ste

  e

  DunLnezeu"

  . . .

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  8/268

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  9/268

  :

  2,;

  Doarnneo

  nva{frrhe

  sd,

  ne.

  ruEam

  :1. , ' .

  r

  1

  .: :

  ,

  r:

  (Luca

  11'1)

  .

  l

  ' . .

  -

  . : : : '

  '

  't

  ,',o

  6*6r'ili;a'

  i|ru,

  intiltn

  toc

  ;i'

  rugindu-se;

  '*9,:='#,*"::":'-

  a;."tli

  i"iicti

  til'

  li-ztst

  ;,Do'atnne,-iryaaid-ne

  sd'

  ne

  ni'gdrn;

  cur'rl

  a i7r1

  ,\ntni ; it ' too{i [e' uceiieii ' laic::(Lilear1'1)' : ' i ' ' ] :

  '

  Asr:ultind

  aor"."t

  1o',

  Iisus

  le'a.

  spr:s

  minunata

  9i

  cu'orinzdtoarea

  u-

  odcirritc

  .I,:rt[l

  Nostrrr.

  pc. CaIe

  Cle9t1n11

  rcstesc

  ziinic

  qi

  pe CaIe

  c

  cin'

  1 i , , ,

  : , ,

  . ; , , ; i r . ; i ic:r

  f i .c ; l ' ' i

  L i ' - ' l f i ' ' i i '

  Cinevas.alputeain|r-eba:Deceau'venitucenici i }aI isusl i l - : , i . "t

  ..r.,i^"ari]iavu"tr"*

  ,a

  ""--r"ug.l

  oare,

  nu

  qtiau

  ei

  nici

  atit,

  cum

  sd

  se

  -^ ' ,^^f

  '

  l'

  '

  " ' ' l :Es. ,e

  drepb

  c5.

  mult i

  Iuarc

  srcoregre

  ruga.cir , : rea

  .:r

  p.. r i i r

  ;ep i

  : l

  i i r : ' i ' . r

  si

  usor.'

  TotuSi,

  cerered

  Sf'

  Apostoli

  -ne

  arati

  c6

  a ne

  ruga

  nu

  este

  un

  il"it""ui

  tilt";9i;i,-ui""'.i

  ca

  ei

  acum,

  mulli

  crestini

  nu

  stiu

  cum

  ra;t?

  ]t;A"tictr,

  ""'t""ba

  i"

  'diferite

  feluri'

  dintre

  care':rnulte

  nu

  sint

  bune si fol-ositoare.

  } I i r i tu i tbrulnua]dsatfdrSrdspunscelereaApostol i lor .El i-ainvd-

  1at

  pe-ei,qi

  prin ei

  pe

  toli

  credincioqii,

  cum

  trebuie

  sA

  se.roage'

  '- - 'EI

  i_i

  tacut

  difOa

  bu

  rugdciune,

  precum

  pi1d5

  este

  intru

  bunatate

  smerenie

  qi

  ascultar'e

  de

  Dltmnezeu'

  S-a

  rugat

  singur

  in

  munte,

  precun-I'

  s-a

  rugat-

  qi

  cu

  mullimile

  care

  I lurmau.S-.arugat inpust ie+0tdezi le, inaintedeaincepeact iv i tatea

  cl,,'

  vcstire

  ,a Evangheli"i

  piutttt

  s-a

  rugat

  la sfirsitul

  activitdJii

  in

  Grd-

  clinir

  Clhetsi-u.rl

  .",i-ihiar

  cind

  era

  rdslignit

  pe

  c*rce'

  zicind

  ,,Pdrinte'

  iartit-Ie

  lcr

  cd

  nu

  ttiu

  ce

  frrc"

  (Luca

  23,24)'

  DelaDomnulnostrr .r l isusl l r istosaminr-5 : i tsSnerug5minclc.r ' ' r t ' r

  feluri: sd ne rugarn irr viala noastrl

  ide

  toate

  zilele

  si

  sil ne

  rugim

  irn-

  p.",i"a-"it

  ttaliinoqtri

  de

  aceeaqi-credin 5,

  in

  blseric6'

  pe

  care

  EI insrtgi

  a

  numtr_o

  ,,caisa

  oe

  ;ugiciur,",'.

  Deci

  rr,igici'.rnea

  pr-,blicd

  Ei

  ruglciu.ea

  partic'lard

  "i.rt "o

  doua-atlpi

  cu

  ajutorul

  ie.o.a

  s'fietul

  se

  poate apropia

  c1c

  Dumnezeu.

  Am

  putea spune

  ci

  aceste

  doud

  feluri

  de

  rugiciuni'

  care

  sint

  strins

  t"gut"

  r:.ru

  'de

  aita,

  se

  conditioneazS

  9i

  se

  intregesc

  in

  chipul

  urmdtor'

  Rugdciunea

  l i turgici

  estg

  c3.uh

  foc.mare'

  ca

  Lrn

  rug

  nest ins

  in

  mii-

  iocul

  crirr.uia

  uta

  ."giiiu"ea

  ll-ri

  Iisus

  Ei

  jertfar

  de

  pe

  sfintr"rl

  a1tar,

  iar

  nt -

  giciLrni ienoastrep.. ' t i .ur . . '"s intca'nigte}umii l i lecareseaprindcle'

  l : r acest

  mare

  roc

  *i-at i

  iumind,

  mingiiere

  si

  cl ldur ir

  in

  viala

  noaslrA'

  1l

  :1:

  iii

  ' l

  I

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  10/268

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  11/268

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  12/268

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  13/268

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  14/268

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  15/268

  t

  v.4-crl'E

  Apoi

  nu. trebuie

  si

  uitdm

  ci.participarea

  la siintele slujbe

  trebrlie

  sd fie,inso"litd de

  srnerenie.

  Ea se aratd in

  tirnpul slujbei

  priri plecarea

  capului inaintea Domnului

  Ei

  prin ingenunchiele in lnumite

  fiti{rerite

  mai,.insemhate ln decunsul,Litunghiei. Acelitea sint Seroneie-rte2trt'eale

  incrJdinprii noastre

  purtdrii

  de

  griid

  a Iui Dumnezeu

  qi

  a

  api'opierii

  de,El.

  :

  :

  : '

  .

  : : . : .

  .

  { ;"

  ls. l i .H"l : f frsg'

  ,

  Cu::plecarea

  capului.gi

  ingenunchiere iqtimpindrl,

  pe

  Domnul

  ciiid

  Se.iebe:]cuSf.;:Evanstilie'EilaieqireacuSf.Daruri.],: j: ]i.

  Cu

  srrieienie

  gi

  ingenunchiere

  adirtcf

  au'siat bunii;ciegtini

  tcitdeduha

  in

  momentr.rl

  cel

  mai insemnat

  aI Sf. Liturghii; in timpul

  prefacerii Sl.

  Daruli in Trupul

  gi Singele

  Domnului, cindtse:cintd:

  ,"Pre

  fine Te idu-

  aam;' p1i,

  fin|,Otie Telcuointdrn:

  Tie ili rhutlryit4

  boamne,

  sit''ie

  ru-

  aai',frii.:,.miA;ibzeuir

  iostrun;

  :

  :l;

  l

  '::

  '

  :'i;

  '

  "t'

  De vre*e

  ce

  Sf.

  Liturghid

  este slujba impacarii noastre

  cu Diilmne-

  ze.u; c"uyiqe-s6 s6;,fim gi noi cu inima slo"brrd.6+de,oricd,uri gi vrdjrndqie

  fa{d de

  semenii

  noqtri.

  ,,De

  vei aduce darttl tdit la'attar

  ;i

  acolo

  ifi'

  u:ei

  atlitce:ominte.

  cd

  jratele

  tdtL

  are

  cez*o irapotriDe tat

  l"asd

  donLL

  tdtL

  inaintes

  altarult-ti

  $i

  clu-te

  de

  :te

  i:m4ncd

  czL

  fratele

  td1,['$z apci

  uen'irtl, atlit

  darut

  fdrrii

  (NIab.

  5,

  23-2$. Lasd apoi

  toaii

  ,,grija

  cea

  luineasc5*,

  r'.ra'i5

  ;pl9-aia

  ginduriior pdtima-se*,,,riurile'r

  patimilor

  eare'duc

  :Ia

  pieire,

  t961l.e';;Viii-

  ilrile"

  9i

  ;,illftuniie"'ce

  viri dd

  ia oameni

  Ei

  tot

  gindul

  cet

  vicleari;

  '

  C-etni

  ce

  [ i-n

  i ;r . :qi l

  iar tS- i , ca sd

  te in ' , ' iodnicqi i de iert :rea Dom-

  nuiui.

  Milostivegte-te spre cel

  sdrac, ca s5.

  te

  faci vrdnic

  de

  rhilostivirea

  cea: nemdsuratd

  a

  lui Durnnezeu.

  Fii luminat ia suflet

  9i

  la trup, ia sd

  te

  Itrmini2e

  gi:mai mul.t

  HriStm: De ai cdzut'in

  pecate,:

  cere de

  Ia-Eornnul

  ,rlacrimi,,de pbcdintd* gi, ca,oar:ecin'd vamegul, ,roitegte':" rtliSuse

  llriStoaSe'

  fii;milostiv

  mie;

  pdcdtosul".'(Sf. Isac Sirul).

  |

  ':"

  '"

  :

  Astfel ,

  imbrlcin 'du-ne

  cu

  ,,hainzr

  de nunld", sd ne apropiem de

  ,,ci-

  rnaia

  cea

  prea:impodobitdJ' a dArurilor lui

  Duriiribzeu'qi

  sd' zicem:',,$i

  ne,

  fd

  pe

  noi, Doainne,

  vrednici. de

  primirea

  Unriia-Ndscut Fiului

  Tdu

  gi

  Durrihezeul

  nostru,' cd iatd

  preacuratirl

  lui Truf

  qi

  de v{aid fdtdtorul

  Singe,.iritru:acrest

  deas

  se

  pun

  inaintea noastre; inconjurat

  nevdzut de

  iiiriJ,ti,in'earogtilor ingeregti:

  D5ruiegte-ne'ca

  iiTrpertl$irca"cu ele sd'n'e

  fi e

  f . i -F :- i* Ix

  ^^- , . ,

  ^-

  . r ,d v 'r ,ue,

  1,s.rL

  u .-a

  prinir- insele

  luminindu'ne

  ochiui

  :gindului

  nostr i r ,

  lii iti

  hrminii

  sI

  ne

  facern".

  {

  i\

  rii

  il

  ,r,i

  I ' l

  , i i i

  it

  . i

  ' i i

  'fr1

  il

  ; l

  i : t i

  ::

  .

  ,:

  I

  ti'

  ,|ti*

  ' t

  I

  *

  ir j

  6 l

  'ri S

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  16/268

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  17/268

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  18/268

  CUVINTARI

  LITURGICE

  In

  bisericd

  simlim mai puternic

  ca

  oriunde

  iubirea

  lui

  In

  decursul.

  :aJirqirii

  dumnezeiegtilor

  sluJbe

  ne ind.Ildm

  cu

  Durnnezeu

  si

  El

  vine

  1a noi.

  ln naturd gau cu alte mijloace de indllare a sufletului

  strintlrlui

  altar

  Ei

  avem

  prilejul

  sd

  ne

  intilnimi

  ta'ilhrb

  si

  rea]

  "ul:'giitor.

  are

  se

  jerffegte

  pentru

  noi.

  Desigur,

  si rugdciuniie

  noastr'b

  paiti'cutare

  au'valoar'e,

  ilar

  eie

  se

  cuvine

  sd fie

  in.strinsd

  leedturd

  cu rug-aciunea

  ce

  se'fAce

  in biser icS.

  ,,pgnrru

  lqt i

  oamenii

  si

  pentirr

  toate cele"ce. i int

  de

  r"

  tri;$tegl";j'

  "T:*::];1j,""'jil*"r,

  i;hq#,

  ir.*,,, no*n,,i,,T,i

  -"-rata"pJ;;d'

  ;,-i;;ifr;nit"

  "i"'ai"t,

  irrt'"*if

  'racasur

  Domnrri,ri:

  i

  3i9,,9rSa

  q;.el,.in,

  ,'r.gmeg

  ,ru.eg.ciunii

  a.

  a

  ,,-unt"Ig

  cbl sfint aI'D,bmnii=

  }u i1| , ,c 'a: t* '^ ' l " : : i^ ' ' , * ' l ,- : ' ' l i . l - . - . , ] ;1., ; , . ] , , . ' ' i .

  , , , .v? lc,I l] tor 9l.slt l,_ aproapede zrlete,nq4stre,.se regalqa,s-5.mgargd

  oumlnlca

  a

  Dtsenca.

  Ar casel

  lu vcni.t

  n

  jurul

  Lui

  gi

  i_au spus:

  ,,Nu

  vczi

  umlnlca

  la

  btsenca.

  Al casei

  eu vcnit

  in.

  iurul

  lu i s i

  i -au spus:

  , ,Nu

  vczi

  cd

  g,

  rimp

  uri t

  afard, e

  ploaie

  si

  i r ;g

  Rdmii

  mai bine : , : l r i i

  urfdri,,..L"

  aces:te

  rrvinle

  bitr inui

  scr i i tor

  a r i ipuns:

  . ,Dacd cinnva cl intre,voi

  ar

  cigt iga

  o.

  surrd mare de bani

  si

  r rz i

  ar

  f i u l t imr

  zi .

  pcn'"ru.

  r i r l icarca, ei .

  nu s-ar

  ducc sd ridic'e

  bani i ,

  ori cum

  ar,f i

  t i j jepul?.,(

  '

  --.

  , ,

  - . . ,

  . ,^.

  ri

  .n lalli"*ihfii

  ?n?;

  i+i--il

  .1

  '':

  iffiH

  in

  i;'i'

  1

  "t'

  +rersd:p'q

  h

  _ .Q"tigul,

  viala

  oaT-"n:l^q..|:

  11,:r_u.t".

  .a

  i]n

  e,",1"t,i',.".r,,,r,.1f

  "zid,",{r.-

  dtdare

  de

  iegire

  in.acr,

  de.excr-rrsi i

  s i

  de.mrscare

  muta.. : tcers[a o..rere

  dndtatea

  trup,ului .

  $

  ggte

  foar le

  bine

  sd

  .ne

  r '

  -

  " ' '

  '

  1-"

  ' t+'- - : ; : : : - ) i ; r i - ' i '

  .

  devdrar,ca'. 'i;,i-*,,rei"i;Ji;bH;;;;,T,fi#rTt iii*9i,,#*,#iiij

  d

  meargd

  citeva

  cl ipe si

  in

  bi icr icd

  f i

  is i

  ar laEa

  ruqactunea

  luld.

  ul

  de

  erLf: i

  l \ t intui to.utui .

  Cu

  , i ,u

  .rJ i i i l , . ; ; ; i ; ' ; ' ' :J ;HJff ;

  f i r i i

  inconjurdtoare

  ca sa-qi

  ihZdrfvelt" i tce'

  Lrupul.

  ur:cd in

  ,mirntele

  cel

  sf ini aI

  Doinnului"

  s5-si

  inviore2e:

  j ' 'sd'-si

  int i reascd

  sul le-

  j

  r i io1i i

  1

  . , , ,

  r , ' i i :di

  ' .

  . . , ,

  Despre

  pr 'orocul

  Moisi

  ne

  spunc Sf.

  Scr ipirL*i i .1

  ,

  dupi ce a

  dat

  po-

  israi l i tean

  'ce lc

  zece porunci

  .pe

  'mUntetc

  Sinr i ,

  r

  pornib

  sbtp

  cd i

  se

  aprooic

  sr ' i rs i t r r l ,

  s-a ur:r 'ab

  pc

  ir iunteie

  r ir tc 'bo.

  1ui

  era.;fot

  rnai

  strSlucitorLie.

  Ajunis.pe:virfirl:

  rnun-te1ni,

  a

  ;rrtui

  pri-

  napoi

  spcc,Jor 'ui

  t . le ur ide a. l)L,rn:r s i

  :s i

  z, i rc.rs: i i

  inar-

  Tara

  I 'Sgaduinfci .

  .

  : .

  : .

  -

  Ori ;de

  cite or i ne

  af lSm

  in biser icd

  si

  ludm-parre

  cu

  evlavie' la

  l . i lu:ghie r i 'cm pr i 'c;Lr '

  r l '1hqr:n'1 '1,c 'sd'dc, i

  l in i l t r

  " :

  in rugi. i r r r ' i

  s i de a

  pr ivi

  inapoi

  spr 'e obi i t i : l 'noes ird. precum

  si:de

  privi'

  fnainter.spre

  ctremare,a

  n oastrd:,la

  .rnintUiits.

  i

  r'

  Una din

  inv5{Stur i le

  ce. le

  putem

  p.1'. imi.

  e la

  Sl. Li t r rrghie

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  19/268

  5.

  Lumina,lia

  fata

  gi

  cu inima

  curatd

  Dorind

  sd vorbim

  despre

  felul

  cum se

  cuvine si se

  pregdteascd

  cre-

  dinciogii pentru

  participarea

  la Sf. Liturghie, ne

  atducem aminte

  de

  che-

  marea

  pe

  qare

  i-a

  flcut-o

  Dumnezeu

  lui Moise,

  de a scoate

  poporuliudeu

  din

  robia egipteand.

  :

  ,Jn

  or-ernea aceeo,

  Moi.se

  pd.gtea

  oile

  Tui

  letro,

  Tneotttl

  d'i.n

  Ma.dinn,

  socrul sdu.

  $i.

  depdrtindu-se

  odotd.

  ar

  trurmn in

  prystie,

  d

  ajuns

  find.

  lo

  muntele lui Duninezeu, La Horeb. Iar acolo i s-a ardtat ingeni Dornnu-

  lui

  intr-o

  pard

  de

  toc,

  ce

  iegea

  dintr-tln rug;

  ;t,

  a

  udzut cd. rugul ord.ea,

  dar

  nu

  se mistuitt.

  Aturwi

  Moisi

  gi-a

  zis:

  ,,Md.

  duc sit add o.xeastd

  ardtare

  minunatd:

  cd

  rugul

  nu se

  rnistiie;te". iar

  d.acd.

  a

  t:dzttt

  Drtrnnul

  cd. se

  apropie

  sd

  prioeascd,

  o

  strigot

  Ia

  el

  Dom.nul

  din

  rug

  ;i

  o

  zis:

  ,,Moise

  Moisela

  $i

  el a rdslruns:

  ,,Iatd-m.d.,

  Dootnne 't

  $i

  Domn:ul

  a zis:

  ,,Nu

  te

  ayropia

  aici

  Ci

  scoateti incdlfd-minteo

  din

  picioarele

  ta)e, cd tocul

  pe

  care

  colci

  este

  Ttdrnint

  sjinta

  (Ie;ire 3, 1-5).

  Intre aceastd

  intimplare

  birblicd

  din Vechiul

  Testament

  gi

  cele ce se

  sivirgesc

  in

  Sf.

  Liturghie e multi aseminare, dupi

  cum

  .

  ntre

  lelul in

  care

  a

  trebuit

  sd

  se

  apropie Moise de rugul care

  at'dea

  qi

  ,,nu

  ""

  ai*--

  tuia", adii6. arda perrnanent qi intre felul in care se cuvine sd ne apro-

  piem

  noi

  de

  ,,locul

  cel

  sfint",

  in care se

  sdvirgegte

  jerlfa

  euharisticE,

  este

  de asemenea mare

  asemdnare.

  De fapt,

  noi

  mergem Ia

  :bisericd

  ,sE

  ne intilnim cu llristos, Care

  vine

  la

  noi

  Ei

  Se

  jertfegte

  pentru

  noi in Sf. Liturghie. Iegim lntru intimpina-

  rea

  Domnului, ca odinioard dreptul Sirneon.

  Ne lncredin 5.m

  purt4rii

  Lui

  de

  grij5,

  ii ascultdm

  invitdtura, ne

  ctrcerim in

  fata

  jertfei

  de

  taini

  9i

  in-

  vdtdm

  sd

  implinim

  voia Lui

  cea

  sfintd.

  Pentru

  o

  intilnire

  adt de insemnat5.,

  pentru

  o masi

  cu atit de im-

  belgugate

  daruri,

  pentru

  ,,ospdfnl

  mintuirii" noastre

  -

  cdci

  aceasta este

  Sf. Liturgile - se cuvine si mergem pregdtiti, trupe$te gi suiletegte;

  altfel

  ni s-ar

  putea

  spune

  qi

  noud ca aceluia

  care a mers

  la

  nuntd

  in

  haine nepofrivite:

  ,,Prietene,

  de

  ce nu ai

  venit in haind de

  nuntd",

  gi

  sd

  fim

  socotifi

  in rindul celor nevrednici

  gi

  osindili.

  Inainte

  de

  a

  porni

  }a

  Sf. Liturghie, dator

  este

  c.regtinul

  sd

  qtie

  ci

  biserica

  e loc

  sfint

  qi

  sfin{it

  Ei

  cele ce

  se sdvirqesc

  in

  ea sint sfinte

  Ei

  sfinfitoare.

  Sfint

  este Dumnezeu, C5ruia mergem

  si I ne

  inchindm,

  sfintd

  este

  biserica

  Ei

  sfintl

  este

  dumnezeiasca

  Liturghie.

  Sfint este

  Tru-

  pul

  gi

  Singeie

  Domnului

  nostru'Iisus

  llristos,

  cu care ne

  irnp5rtdgirn;

  pentru

  aceea,

  9i

  noi

  sintem

  chemati

  sd

  trEim

  o viatd curatd

  9i

  bine

  p15-

  cutd lui

  Dumnezeu.

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  20/268

  'CUV

  NT.4R

  I.ITTIRG

  ICE

  Cu un

  asemenea

  g,ind

  inS.lldtor,

  cu o asemenea

  conqtiinti

  treazd

  sintem

  indemnafi

  sd luAm

  parte

  la Sfinta

  Liturghie. ln decursul

  .ei

  ne

  riugem

  impreuni

  cu

  ingerii,

  care neincetat

  cintd lui Dumnezeu

  irrheitd

  cintare: ,,5f.4t, Sfint, SJint, e Dotnnul Souoot,gilin este certil si gtfunhttul

  .de

  rndrirea

  Lui".

  I: .1ffi "$ipitieitrl

  Mo'iri;i,a*tftuult

  s6=Ei

  escaltb,rdfupdllanlihr#E

  se

  apropie de

  rug- qi

  sd

  primeascd

  chemarea

  de

  a

  6coat

  poporul.

  din robie,

  cu

  atit':mai virtos sintem

  datori,noi

  sf,

  ng.apropiern

  de Sfrnti JbrbfS,

  Iuminafi

  la

  trup

  gi

  curali cu inima,

  Pentru

  c5

  sintem

  alcdtuili

  din

  trup

  qi

  din

  suflet

  Ei

  pentru

  cS.daru-

  rile

  ce

  ni

  Ie impdrtdqeEte Sf. Liturghie

  sint deopotrivd folositoare'trupu-

  lui

  gi

  sufletului,

  se

  cuvine

  ca

  pregdtirea

  sI fie

  indoitd: o

  pregitire

  tru-

  p+ascd

  Ei

  una sufleteascd.

  Vonbind

  despre

  prdgdtirea

  trupeascd,

  ne adueem aminte de

  indemnul

  Sf. Ap. Pavel, care scria creqtinilor din vrernea sa. desigur qi pentru noi

  aceste

  cuvinte:

  ,,Femeile

  sd

  se

  roage

  in imbrdcdminte

  cuviincioasi., fdcin-

  du-gi lor

  podoab.i

  din

  sfial5

  9i

  din

  cumintenie,

  nu din

  piir

  impletit

  9i

  din

  aur sau din

  mdrgiritare sau din vegminte

  de

  mult

  pret,

  ci din fapte

  bune,

  precum

  se

  cuvine unor.femei care

  se

  fac

  m5.rturie de evlal'ie"

  (I

  Tim.

  I I ,

  9-10).

  Asadar, iatf,

  cd nu

  se ooate merge

  Ia

  biserici

  oricum imbricat.

  Dom-

  nul nostru Iistx

  Iiristos

  ne-a

  invdfai ca trupul

  nu

  este

  gi

  nu

  trebuie sd

  fie

  un

  duEman al sufletului,

  ci un

  sot de cdldtorie.

  InEvaqghelie,

  st4pcris

  cd

  nimic

  nu

  este

  mai

  de

  pref

  decit

  sufletul

  gi

  mintuirea.;lqi.'._Dar tot

  acolo

  .ni

  se

  spune ci trupul

  este

  ,Jemplu

  al

  DphUlUr

  Sfin 6,.

  ,;BisCric6

  a

  lui Dumnezeu Cel viu", un locag in cbre locuieEte scinteia divind din orrn.

  Dacf,

  felul.

  cuiva

  de

  imbrdclminte

  slujeqte sinEtdlii

  irr^oului

  9i

  ap5-

  rdrii

  lui

  de

  frig

  qi'boli,

  e firesc cd Biserica

  nu

  are

  nici

  un

  cuvint de

  osindd.

  Daci insd felul de a se imbrdca

  este un

  prilej

  de osindd

  pentru

  suflet,

  dacd.

  el robegte intru atit

  pe

  om incit ii.

  intunecd

  tinta

  vielii

  sau

  este

  prilej

  de.sminteald

  9i

  primejdie

  pentru

  mintuirea celorla$i, atunci

  este de datoria ei si

  sprrnd cd

  participarea

  la

  Liturghie intr-o asemenea

  imbriedminte

  esLe un

  .,cal

  troian"

  in

  cetate:r

  duho'.:riceascF a

  rugdciunii.

  Este

  drept cd

  pdcatul

  a

  rdnit frumusetea

  Ei

  nevinovdfia

  cea dintii,

  datd

  de

  Creator omului. De

  aceea

  a aperut imbricimintea

  gi

  de aoeea

  uneori

  grija

  exagerati

  de a

  ne face

  mai frumogi

  9i de a corecta ceea ce

  ne-a

  ddruit

  Dumnezeu.

  Dar. de cele mai

  multe ori, daci nu chiar totdea-

  una, corecturile

  sau copiile originalului sint mai

  putin

  reugite decit

  ori-

  ginalul

  Ei

  decit

  frumuselea

  cea diniii.

  Sfintul

  Ioan Gurd

  de Aur, vorbind

  despre

  podoabele

  trebuincioase

  cregt inului

  cind

  vine la

  biser icd,

  zicea

  cA

  ,, in ' locul

  podoabelor

  care

  mint,

  ingeald

  gi

  duc la

  p6cat

  se cuvine si ne

  gdtim

  cu

  podoabele

  sufletului,

  care

  sint: milostenia,

  iubirea de

  sdraci,

  modestia,

  bundtatea, care

  sint

  mai

  de

  pret

  decit

  aurul

  gi

  pietrele

  scumpe".

  De

  ce

  vd

  schimbali

  fa a,,

  zicea

  el

  femeilor

  din

  timpul s6u,

  care

  luaserd acest

  obice'i de

  la pigini:

  ori doriti

  sii

  nu vd mai

  cunoasc5

  Dumnezeu,

  pentru

  cd

  Ei

  nr.r

  v-a ldsat

  a5a".

  2l

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  21/268

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  22/268

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  23/268

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  24/268

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  25/268

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  26/268

  LITURGICE

  27 .

  ,

  Ele

  sint

  ca ni$te,

  culmi

  :

  spre

  iDulnilezeu

  a

  jert fa

  cea.de,tain5'

  9i

  Ia

  Sfinta Liturghie.

  duhoVnicegti

  pe

  care

  se inal 6,sufletu.i

  ere-

  Ei

  rne.

  pregdtesc,

  A ludm

  parte

  cu:

  vredlicie

  irnpirtdgiroa cu'

  Trupul

  5i

  Sfngele.pomn:ul:ul,

  cuvinl,drilei urmdtoare.

  '-

  :

  .i':

  :'

  .'

  -

  'Rugdciu'nea

  delseara din

  rbiseritd;

  nurhiid

  VeCernie,

  'cuprinde;o:ie-

  -

  qi

  cintdri'

  ibi,serices.ti'

  prin

  caie"'mulfuinim

  1ui Durrineieu

  entru

  ajutorul

  .dat

  in.cursul

  zi le i . Cerem'ajufor sd

  trecem noaptea

  cu

  ace,

  fdrii de

  pdcat

  si

  -ldrd'srniniealS.

  1lchem6m

  in

  ajutor

  pe

  Mintuito-

  Iisus

  Hristos,

  pe

  eare

  ll numim

  gi

  Cdruia ne

  rugdm; zicind:

  ,,:Lurnind

  tind.

  a

  S{intei

  'freirni;

  a'iatdiui

  eeresci

  Celui

  Jdrd

  de

  moarte, a SJtntulu'i,

  Fericitu[ui, IiSuse,Hiistoase,

  tenind. ta apuiul

  sogrelui','

  udzin'd. ttnnc"ia

  ea cle seara, ld.uddrn'fia' fatau pe Fiut' gi petSJinhil Dult, Dwnnezezt".. ''

  ln aceirstd rugf,ciune l isus es[e nrtmit,, lumin i

  ] ind a

  Sl intei

  Treimi"

  ci i l chemim in aird6r'sl

  lumine2e

  viala.noastr2r-

  9i 's6.o

  fereascd

  de

  -*-- :----

  " -

  ' - --r- .

  inbunericulpdcatului .

  :

  . .

  : ' :

  Cdci,

  pe

  l ingS nopl i le

  f i r i i , c i in a,far i i le noi,

  sinl

  gi

  in lunecatele

  opli

  adusi

  de

  pdcat.

  In

  asemenea

  irnprejurdri,

  mai

  lles,

  avem.;lipsd

  de

  lumina

  lui

  Hr istos, Cel

  ,ce

  dd

  viald

  vesnicd. De.aceea i l

  rtrg6m:;lDoamne,

  Iisuse

  llristoase,

  rdmii cu

  noi,

  cdci este sp'pe seari".

  r:

  l

  Cretinul

  este un om al

  lumini i ,

  precum zice Sf. Ap.

  Pavel:

  , ,Ca

  niste

  f

  ii ai

  luminii

  sd umbtari

  si

  nu

  ca

  Jii

  a.i.i:lt'lunericul.uiu.

  .

  '

  ,.

  La sfirqitul Vecerniei ,credincioqii trdiesc :bucuna pe care a avutio

  dreptul

  Simeon cind

  ,a

  primit

  in

  brqle

  pe prungul lisus

  9i

  a rostit

  rugS-

  t iunea

  pe

  care o

  auzim

  si noi

  rost indu- ie

  la sl i rgi tul

  rugdciuni i 'de

  seara:

  -.Acurn

  sloboze;Le

  pe robul Tau,

  Stdpzne, dupa

  cuutnLul

  Tdu

  2n

  pace,

  cd

  tdzurd och,ii rnei

  rninLuirea

  Tct,

  care

  a

  gdtit-o

  inairvtea

  felii

  tuLuror

  popoa-

  relor, Lumind spre d-escoperirea

  nedtnuriior

  ;i'

  mdrire

  poporului

  Td'uu.

  finind

  searhS.de

  trebuinlete duhovniceqti

  ale

  credinciogilor,

  Biserica

  .a

  rincluit

  i1

  tiecare

  rliminearfi

  un

  serviciu

  religios.

  care

  se numeEte

  Utre-

  nie,

  saLr

  tujba

  religioasi de

  dimrne't t la.

  Dupi

  c'um

  f Ioarca-soalelui

  prccttrn

  s i

  al te

  plante is i inCrc;rpt i

  co-

  toani,

  c-u f lor i

  Ei

  fruct,e

  mer 'eu

  spre'soare,

  de. la

  care

  primesc

  lur l ind

  Ei

  c5ldurf, prin care aduc roade, tbt astfel credinciosul simie lipsa IegS-

  turii zilnice cu

  l{ristos, Cel ce

  a adus

  lumina

  dreptei

  credinle

  9i

  a

  risipit

  intrrncr ieul

  inqcl

  t

  i t rni i .

  De

  aceea,

  rugAciunile

  de

  ta Utrenie

  sint

  ca o

  chemare

  la

  Hristos,

  ,.Soarele

  dreptdfii",

  dupd cum

  ele

  ne amintesc

  9i

  de lumina-ce

  a venit

  in

  lurne

  prin invdldtuia

  .

  Domnului

  nostu

  lisus

  Hristos

  qi

  inchipuie

  .,inceputul

  gi

  raza creqtinismului".

  Mai mult

  inc5, slujba

  Utreniei. sdvirgindu-se

  dimineafa,

  la

  rdsdr i-

  tul soarelui, ne aduce

  amint-e-

  de inr-iere:r Domnului

  nostrtu

  Iisus

  Flristos,

  pe

  cilre ne-o

  infdfigeazd

  prir

  iroparele

  invierii

  ,si

  prin

  citirea

  llrranghe-

  ,t:i

  DI

  t

  I

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  27/268

  t

  VASILE"

  liilor

  in

  care

  s

  descrie

  minunea

  Invierii

  Domnului

  ;i

  aritarea

  Lui

  cdtre.

  sf+Fi

  $p^9" ori

  rine

  lq

  infl'tarea

  Ia

  cer.

  prin

  'rrnare,

  in

  decirsur.utre-

  nieir

  rioi

  sinf,d,tu

  c$

  rirqtd:

  nr6ttori

  ai invierii

  o"-"rrui-{i

  illiinltorr

  ai

  Lui

  Hristos, Ce ce a lnviat a treia zi.

  rn

  decurs'l

  ei

  ne

  rugim

  .celui

  ce

  1

  d-at

  soarele

  spre

  stdpinirea

  zilei,

  luna-giqgtelele

  spr""utapinii""l-opgi,

  s6

  caute

  "p..ir.l,,ii

  sr.,pri:

  meascS-mu$umirea

  ,noas.tricd

  -o":.

  gj"tsi

  q'd

  ne

  trezim

  eir

  r-"nl,,,,rr

  rupFr*

  :.ijj_,{h.,$",:a},fuminii

  ei

  ai

  zileid.

  ftr timpr,ir

  ace;"i-;ftlGl

  toror,,"

  'v-orDegte

  -sr

  ne: cheamd

  ra lumin6,

  la viatq

  cu

  Hristos,

  care

  -este

  temeiur

  Ei

  izvorul

  vietii

  vegnic .^prelup_ir"

  .rgdiri,

  ,J;;;;;;;'

  l"i

  rrast""

  adzhrd,

  yenili

  2d-ne

  inchindrn

  sJtr*urui

  oonmuTui

  tiius,

  prtn

  ,or"

  o'uiiit

  bucurie

  la

  tootdhnnea..

  . .a

  ,

  .

  To.f

  iq

  deeursul

  slujbei

  de

  dimineatE,

  Biserica

  aqazE

  n

  fata

  noastrS

  ::e-Y

  acelora:dintre

  cregtinii

  c\are

  au

  fost

  imbrdcafi

  in

  vegmintul

  sfin-

  ,tP:t E* carer sint pilde gi ajutoare celor din viafd, intru dplinirea voii

  IU1

  jumnezeu-.

  -

  Desigur,

  Biserica

  nu

  ne obligi

  sd

  ludrn parfe

  zilnic

  ra

  rusrciunile

  ce

  se

  fac

  seara

  sj

  dimineala

  pentru*noi

  in

  biseiicd.

  I"+;;;;";:1"'e't*;i"rt

  este

  'insd

  indatorirea

  pentru

  credincios

  de

  a lua

  parte

  ra

  "t;;;;"

  sfintei

  ljl"Tljit-rl

  dullnigi qi

  serbdtoii.

  a."*t" penrru

  cE Sf.

  Lturrghie

  esre

  cea

  mat

  ,rnsemnat6

  sluj'bd,

  in

  decursul

  cdreia

  vine

  la

  noi, in

  chi-p tainic,

  insusi

  Domnul

  nostru-

  Iisus

  Hristos

  si

  se

  jertfeqte

  pe.rt.u--Li.rtrri."u

  noastrd.

  -

  Deci,

  dacr

  atunci.

  cind

  eqti

  -poftit

  d.e

  cineva

  la

  masd, pentru

  toatd

  $qg.qt"l

  ce

  i-a

  ardrat-o,

  pottinuir-te

  sd.

  mengi

  h er,

  rai

  c&5t.l#

  to"r,r.i

  9i fli faci vreriie di mergi ia eI, cu cit'ai r.irtos aiuncli cinaliasui cto-

  potului

  ytrt"Fig

  cI

  ,,est-e

  renrea

  a

  sluji

  bomnului.,

  se

  cuvine

  sd_l

  as_

  clUto.m;

  vom

  ldsa

  preocupdrile

  s,r grijile

  noastre

  mdrunte

  gi

  vom

  merge

  sE

  ne

  intilnim

  cu

  lnsugi

  ,Ilristos,

  bulmnezeul

  nostru.

  -

  ..Dacd

  pentru

  toate

  reuqim

  si

  ne

  facem

  timp,

  ori

  cit

  de

  ,ocupafi

  am

  fi;

  9i_"i

  ".

  f..T*

  limp

  pentru

  odihnd,

  p."ii,,

  *inco.e,

  p""1."

  p'ii*bare

  si

  pentru

  celelalte

  lucruri

  -mai

  pulin

  ins-emnate

  decit

  cele

  .u

  r"-"tn-'"riirtii,

  oare

  numai

  pentru

  rugdciune,

  pentru

  grija

  de

  rnintuire

  a

  -suJieturui

  sa

  nu

  avem

  timp?

  SE

  nu fie

  , 9f:" l

  Script'rd

  ne

  spune

  cd 1Vfintuitorul

  a intrat

  o

  clald

  in

  casa

  prie_

  tenului

  sdu

  Laz6r,

  ce

  carL

  l-a

  iwiat

  din

  morfi.

  Acesta

  avea

  dou6

  surori,

  pe ivrarta 9i Maria. Marta, ,e"i"a-ta -i:i". fi.* i., .*e,-r_o

  ipucat

  sd

  aranjeze

  totul

  prin

  casi,

  sd

  gdteascd

  cere

  de

  trebuinli

  pentru

  r,,ri.

  .""*u-

  nea

  oaspete

  ale.s.

  In

  schimb,

  Nlaria

  stdtea

  Iingi

  Iil;J

  ;i_L

  astutta

  c,

  bucurie.

  Pind

  intr-atit

  se

  legase

  Marfa

  de treburire

  casei

  incit,

  mihnitE

  oare-

  cum

  c5.\4aria

  nu

  o

  ajutd,

  a venit

  la lisr:s

  9i,f,_a

  .u aila-"-l?i-ita

  p"

  Maria

  sd-i

  -

  aflute

  qi

  "i

  n,t

  o rase

  "i"g;;;

  cu tot

  lucrul.

  Iisus

  insd

  i-a

  r6.spuns,

  lind:',,Martg,y*o,

  te grij ist i

  ;i

  syne

  ^rrLt"-ie-, i lJ;t: i.

  Ci

  tm

  lucru

  il i

  tre

  hLie;te.

  Maria insd.

  p"itnL

  'cea

  bund.

  ,sl_c

  oles,

  "oio

  nr,.

  .

  t 'a

  lua

  tle

  la

  dinsa,(

  Luca

  10, 38_42).

  L

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  28/268

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  29/268

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  30/268

  :

  ;.iii.-:l'.:

  'r,;liii+;ljr

  CUVTNTARI

  LITURGICE

  3l

  tos

  pentru

  ca. in

  eI se

  :se

  sdvirEeascd

  jertla

  ,cea

  de taind. In

  bisericd este,

  agadar,

  insugi'Hrlstos,.sub forma

  Sfintei

  Cuminecdri,

  adicd.a

  piinii gi

  a

  vinului, transformate

  in

  Trupul

  gi

  Singele

  Domnului,

  prin

  venir6h.sfin-

  n care

  se sinif

  rbine

  inimile','rioastre

  u

  ;

  ciisii

  rbdmi'ns'o*C=Sxru#s6-tra

  geqte

  lucrareE.mtntulrii

  noastfe.

  iEa:,Fdte,.ca

  s6''to'lnaim un cuvinl:ldin

  zilele noastrqil,lbbqrAtorull(.

  duhowricesc in card;

  prid

  conludrar.ea:'harUlui

  dumnezeieSc etr

  ine$area

  Ei

  ruga

  inirnii noasf,re;

  ise,na$te

  ,,omul.

  cel nou",

  se,,,restaurea2ili,f6.ptura

  noastrd

  gi

  devine

  vrednici

  de viata cea

  noul

  in

  Hristos.

  .

  '

  : .

  ln

  sfireta'bisericd,

  este

  locul.iraiEterii.noastre

  duhormicegti'

  prin

  Taina

  Botezului,

  al himindrii

  gi

  al

  preg6tirii

  hoastre

  pentru

  viala

  aea.veEnic6.

  ,,Aici.este;adipost

  Ei

  odihn5,pentnr

  noi

  to i,

  din

  ziua tineretii

  pin5.

  la cea din urmE stdlare omeneascd* (N. Krutilki). -,

  Sf. Gherman

  al

  Constantinopolului

  o numegte

  ,,,cerul

  pe pdmint. unde

  locui.egte

  Ei

  merge

  Dumnezeu".

  Ea a fost inchipuitd

  de

  patriarhi,

  pro-

  rocite

  de

  proroci,

  intemeiatd

  de

  Mintuitorul,

  ziditd

  de apostoli,

  impodo-

  bitd

  prin

  episcopi

  9i

  desdvirgitd

  prin

  martiri.

  - In

  ea

  se, sivirgeEte

  necontenit sfinta

  jertfd,

  se

  propoveduiegte Evan-

  ghelia,

  Iucreazd. Duhul Sftni

  la sfintirea noastr5.

  :.

  .1'.

  i.

  .

  In ea stau

  impreunir

  qi

  aduc laudi 1ui Dumnezeu

  ciedinciosii

  si

  ingerii.

  ln bisericile

  noastre toate

  ne

  grdiesc

  d,espre Dumnezeu, despre

  voia Lui

  "g6,sfintd

  si despre

  mintuirea

  sufletelor.

  ,.

  :

  ::'r.r

  :

  Incd

  din-gelgrmai

  vectri tirnpuri

  bisericile

  au. avut

  forma. lqngS.reald,

  . t .

  semcnea unei cordbii,

  Precum

  ordinioard

  Noe

  a scdpat

  de

  potop

  prin

  corabib

  fdcut[:dupi

  porunca

  lui

  Dumnezeu,

  tot

  astfel.

  gi

  noi cregrtinii

  gdsim

  in bisericd

  scd-

  pare

  de

  potopul

  pdcatelor

  gi

  al

  tuturor

  ispitelor.

  Ea

  ne sa-lveazd viala

  noastrA.

  In

  ea

  gdsim

  alinare qi

  balsam pentru

  durerile noastre

  sufletegti,

  cdci

  in

  ea ne simlim

  ca

  intr-o

  corabie

  care

  ne

  duce spre l imanul

  mintuir i i .

  Cit

  de bucurogi

  ne simfim

  in toate

  imprejurdrile vielii

  in locagul

  Domnului

  ;\ici simlim

  ir-rbirea

  caldd

  a

  Parintelui

  ceresc,

  mingiicre, iin-

  br irbi terrc,

  curaj,

  l in igte si

  prrce.

  Cu

  timpu

  au

  ,inceput

  sA se

  zideasci

  ,biserici gi

  in forrna

  crucii.

  Aceasla

  nu

  fdrd

  o

  insemn5late-

  Crucca este semnul rnintrr ir i i , este altarui

  cel dintii

  a1

  jbrf,fei

  celei

  noi.

  Ztdirea biseri,cii. in formd

  de

  cruce

  ne

  ;rratA

  cI

  pr in

  ea

  este

  vie

  si lucr i toare

  jert fa

  de

  pe

  cruce

  a Mintrr i-

  torului . Pr in

  biser i 'cd avcm

  pe

  Ilr istos cu

  noi,

  jer t fa

  Lui

  pe

  cruce

  9i

  darurile

  acestei

  jertfe.

  Biserica

  este,

  ,astfel,

  o nesfirgitd cruce, intinsA

  peste

  veacuri

  gi

  locuri.

  prin

  care se face

  cu

  puiin{5'sfinlirea

  credinciogilor-

  Pen'tru aceea.:se

  aprind in

  ,biserici

  lurrfindri s.i candelabre, fiin'dci

  ea

  aprinde in

  suflete

  lumina

  -lui

  Hrietos, lumina adevdrului, a

  .binelui

  9i

  a

  vesniciei .

  Cele

  patru

  bratc ale cruci i ,

  inCreptate sple cele

  prtru.puncte

  rr lc

  paimintult- t i ,

  nseirrnr i i nr t 'n irea ci dc a cupr indc

  irr s inrr l c i

  pe ' "o i i

  r

  r t 'c l inciosi i .

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  31/268

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  32/268

  Pe

  iconostas vedem i.coanele care

  ne infdliqeazd intreagd

  viala

  Min-

  intrarea

  in bisericd,

  botezul,

  cina cea de

  Taind,

  rds-

  invi'erea;

  inSllarea laliCeruri'

  Ei'

  pogoriredrtDrihul:tri

  apostoli.

  Tot

  pe

  lconostas sint chipurile

  Sfintilor

  Apostotit;ale

  gi chipul

  sfintei

  qi

  de viald fdcStoarei cruci, incit

  ""1

  ''gsiiiri:

  ounoaqteriritli:eeige+l,rlc.rAralr'nintui,ri,ffi,ip-:g,rai;tr{+'[email protected]

  De o

  parte

  a uqilor,impdrdteg'ti estt icoana

  Mintuitorului,itar de

  phrter

  i'io'ana

  Maiaii'Donrnuluij:'iiUr:ialdturi, dei

  lugile

  diaaoa(4ti-se

  Ioan,BotezStorul

  gi

  icoaria cbie

  feprezintd

  pe

  sfintul"eare este

  sau hramul

  bisericii. -

  .

  IN'TAHI LITU

  R(;ICE

  Pe

  perelii

  naosului'ne intimpinf.din icoane

  privirile

  line

  gi pline

  de

  ale sfinlilor,: mucenicilor,

  cuviogilor.

  qi

  cuvioaselor,

  iu care

  ne

  una in rugdciune

  in lrernea sdvirgirilsf.;titurghii.

  i

  '

  In cupola

  bisericii vedem icodnele

  celor

  patru

  evangheli$ti, ceata

  liturghia ingereascd,

  precurtr qi

  icod'na'Domnului

  nostru

  H:istos. dc ia Care,

  ir in

  C:rre si in Care slnt toate. EI es te,,Panbo-

  adici .

  - \ ioLputcrnictr i

  , ,Dornnul

  gi

  Stdpinul

  vie i i no:rsLre".

  In naos

  se

  af l i

  ; i

  arnvonul,

  din

  carc sc ci tegtc

  Sf. t rvanghel ie

  qi

  se

  cui.inl'.il lui Drrm.nezeu.

  Cu

  mare

  cutremur

  ne

  .apropiern

  de

  partea

  cea

  mai insemnatd,a:tjibe-

  de

  Sfintul Altar. EI inchipuie

  ,,Sftnta

  Sfintelor, cele

  maj

  pfdsii5

  de

  cerul

  instr : ; i "

  (Si. inec-n , ' ,a lo:r i . : r rn-r ; . I - , t r" l": l

  in

  :r . . i : l ; : : "r '

  r i

  se

  a

  intra. Numirea

  de altar inseamnii

  jor t lc inic

  inalr ,

  deoarece

  pe

  mas5,

  care

  se

  afIS

  in mijlocul

  lui, se

  aduce

  jertfa

  cea nesingeioasd,

  Mintuitorul la Cina cea de

  Taind.

  Aceastd

  sfint5,rr'tSqdllinurnitd

  inchipuie

  tronul

  pe

  care

  sildqlt'iegte in

  chip

  nevdZu't'Dumne-

  ne arrlintegte de masa pe care Mintuitorul a institui,ti$E":$uha-

  llare. Dupi ce se aEazd

  sfintele daruri

  pentru

  jerliS

  ea

  insuqi

  mormintul

  Domnului nostru

  Iisus

  Ilris-tos.

  Din cele

  mai vethi timpuri

  ale

  cregtinismuLui se agezau in

  prestol

  ale sfinlilor, deoarece

  ,,temeLia

  bisericii sint

  mucenicii",

  dupd

  Tesaloniceanul. La inceput altarele

  se agezau chiar

  locrr lui

  undc

  cra

  ingropa[

  un mucenic

  sau

  s{ int. De aceea,

  irr sf in i i re

  si

  so

  asazd sub

  ocrot iree

  unui 'sf int ,

  scu

  ocrotirea

  Nlaicii Domnului, ori a Sf. Trcimi,

  clre

  devine hramul

  : i in i rcrr LInei biscr ir i se

  ungt:

  sf . rn:1.; iL

  u

  nt ir

  9i

  dupd

  cc

  agazd.

  sfintele moaste, se

  pLtn

  in

  cele

  patru

  colfuri

  ale ei

  icoanele

  patrr,r evangheligti.

  Sf.

  masd

  este

  invelitd cu

  mai

  multe lrnbricdminte

  care

  inchipuiesc

  in

  care a lost

  iniigr,rrat

  Domnul,

  cirrd ,tusese agezal

  in

  Deasupra

  acestor imbrdcdminfi

  este agezati

  o icoanir

  fdcutS

  din

  r lo in seu mXt.rso

  op c:rro esle zt tgr*- ' ' r :

  -

  ' -

  ^-^

  '

  i^ *^rmint

  a

  uc rrl rau

  6vtld

  Pl l l tut

  t d l l t r l lv

  Ea

  se

  numeqte

  Antimis,

  care

  este

  sfinfi't de episcop

  gi

  in

  care

  mici

  pdrticele

  din moaqte

  ale sfinliIor.

  FIrd de

  antimis

  nu se

  stuj i Sf.

  Li turghie;

  dimpolrivd, hvind

  ant imis, se

  poate

  iarce

  dumne-

  LiLurghie chir tr

  sub cerul

  l ibcr, t lacir

  nu cstc

  b iscr icA.

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  33/268

  T

  VASILE

  Pe

  sf.

  mas5. se mai ail5 Sf.. Evanghelie, Sf. Cnrce,

  chivotul,

  adicd

  o

  cutie

  in

  formd

  de

  bisericd,

  ,in

  care se

  pdstreazd

  Sf. Cuminecdturd

  pen-

  tru bolnavi,

  precum'gi

  sfes,nice

  qi

  lumindri

  aprinse.

  Toate acestealsint

  sqt4ne

  Ei

  m6rt.i11ii.aie

  lqi

  Hrlstqs

  ,,Iumina

  lum i", a Cdrui Evanghelie:gi

  jertfd de pe

  cruce se

  propovlduieqte qi se continud prin bisericd.

  ln,

  partea

  din

  spre

  miazdnoapts a

  altarului

  se aflS o

  nigd ,(boitltq6,a;

  cu

  o inasi,

  numiteiproscomidierr

  sau masa

  p9.care

  se

  aqazb

  qi)

  se

  pregdi

  tesc

  darurile:p.e..ntru-: sfinta

  ,

  erf{6j

  Proscomirdierul

  :inchipuie;:fie

  ipeEtera

  din

  Vifleern:,,,,,irnJde.

  6--a, n-dsgut

  tMintuitoruL,

  fie

  Golgota

  r5stignirii.,,P.e

  masa

  rde

  la

  proscomidier

  se

  afl6

  vasele

  sfinte:

  'discul,

  potirul,

  steLula,

  lin;

  gurila,,

  copia;

  i

  buretele

  9i

  acoperemintele, tre,buito,aire

  pentru pr'egetirea

  darurilor;,Jigc-are,.,dintre

  acestea.

  ne aduc

  amjnte.dF,

  obiectele care s:qp

  folosit

  la

  plinirea

  jertfei,de

  pe

  Golgota.

  ,

  ''

  :r'i

  .r:.'Iqtdi^iutbjfii;,mei,

  in.fdligpt in,puliqe,cu,vinte

  Eiicu

  totul sumar,

  locaEul

  n

  care.

  pJ,eamdrim.,pe

  Dumnezeu

  qi

  sdvtrgim dgmnezeiasca.

  I.iturgtrie.

  ' Iar cie ivom.. cugeta la trinefacerile pe care le revarsd asrtpra vielii

  noastre

  locaqul Domnului,

  ne-ar trebui ceasuri; i zi lc

  intregi spre a

  le

  pulea

  gr5.i

  toaie.

  .

  , ,Aici ,

  in Casa

  Domnului,

  se

  sfin esc toai.e

  cSrdr i te

  ' . ' ie l i i

  noastre"-

  Venind

  la sf{nta bisericd

  respirdm aerul rugdciunii noastre ddtdtoare

  de

  mingir.ere

  Ei.,de

  viald

  duhovniceascd. ln

  bisericd

  trdim bucuria

  legdturii

  cu Domnul si Minirr itorul nosfru

  (N.

  Knrt i lk i) . Aici ne ai l i rn in

  impdrd-

  lia

  harului

  ceresc. In

  locaEul

  lui

  Dumnezeu este de fat5. in chip

  tainic

  insugi

  Mintuitorul. Prin

  locaqul DomnuLui simtim vie

  in noi legdtura cu

  ceata-ingerilor gi

  a

  sfintilor,

  formind cu totii o familie numeroas5,-

  al

  cdrei,Cap;deR5scump,dr5toresteDomnulnoStruIisusHristos

  '.''lnd4irrdu-se la cer, Domnul a'spus ucenicilor S[i: ,,De lerusalim sd.

  ntt

  ad.

  depdrtat i . . . ' Cunoscind ce inseamnd

  biser ica

  pentru

  noi . am

  ptt-

  tea tilcui acost indemn astfel:

  De

  bisericd

  s6 nu vd depdrtali,

  cre'dinta

  sE

  o

  pdzili,

  iubirea sd o

  ine i,

  in nbtdejde fili tari.

  Ce, este bine

  sd

  linefi,

  de

  tot lucrul rdu s5 vi ferili.

  ,,Cdutali

  d.arurile cele

  mai ittxilte

  ale

  Duhu-

  Lui

  Sfint

  ;i

  ud,Jerifi de

  lucrurite |ntunericuluin.

  Biserica

  este

  Ierusalimul nostru. Ea este cerul

  pe pdmint.

  ln ea ne

  intitnini

  cu Domnul nostru

  Iisus

  llri^stos.

  Prin ea ne

  impirriSqim cie d:Lru-

  r i lc

  Duhului

  Sf inL, Dtrhul

  r \der

  drului ,

  Vist ierul

  bundt i t i lor

  gi

  Datr torul

  de

  viat5.

  Drept aceea,

  s i i

  iubim.locegul Domnuluj.

  sd cercetdm

  dumnczeicg-

  tile slujbe, ce se slr,irgesc in ei 9i sd ne implrtdgim rde darurile ce ne

  vin

  de

  la sf.;

  altar.

  Si impreund cu Psalmistul

  sb mdrturisim

  din adin-

  cui

  suf letului : , ,O

  zi ' in

  curpi le

  Tale,

  Doanntte,

  moi bunit

  esLc

  cl t t ' i t

  o

  mie

  t leparte

  de Tineq

  (I \ .

  83,

  11). Amin

  i?;.

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  34/268

  , i: i i:t:; 1

  n,,.,,r":i*d:d4ii

  9..:,,

  nu;

  a-+

  sfn;ib

  .i,

  f.i:a:.i

  rr].i.:

  r : i i : l f l t

  In

  casele bu-nilor

  nogtri

  credlnciogi

  intilnim,:

  cel

  pulin

  pe

  purut"ie

  .rdsdrit

  al crarnerei

  .9 _sfinti

  icoand.

  Inainte

  de_a

  o

  rasant

  at crnerer

  o strnta

  icoand. Inainte

  de

  a

  o

  ::eza

  in .acest

  -dg

  cinste; e_a

  a

  fqst

  dusd la

  ,bisericd

  9i

  sfinfitd.pdn

  rugeciuni

  Speciele.

  Oc

  ue

  clnsle; ea

  a

  rostr

  crusa a

  'plserrca

  51

  slrnEta

  pnn

  rugdciuni

  speciale.

  in

  casele

  noastr''creqtinegti

  este:

  un semit:vhztit

  ll

  mintuirii. rin

  mic in

  fala cdruia

  ne rugdm,

  il

  preamdrim pe

  Dumnezeu

  si

  tii:ie:

  ltaq

  grig

  in

  fala cdruia

  ne rugdm,

  il

  preamdrim

  pe

  Dumnezeu gi

  fil:cej

  rEar

  mtc rn

  raga carura

  n rugam,

  il

  pream5rim

  pe

  Dumnezeu

  si

  ti,cdj

  ajutor'pentru

  toate

  cele ce

  ,sint

  de' trebuinlE

  sufletelor gi'

  trupurilop

  re. , I '

  i

  Aga

  ne-am

  pomcnit

  de mici,

  cu mamele

  noastre

  de min5,

  in

  genunchi

  n

  fala

  icoanei

  Maici i

  Domnului

  cu_ pmncul

  l isus

  in

  braqe, inv'eqino

  gi

  cele dint i i

  rugdciuni:

  Ingerblul

  .9i

  Tatdl 'ncStru.

  _

  .$tiam

  cind

  iegeam

  din

  casF

  gi

  mergeam

  la lucru

  sd

  ne inchingih gi

  '

  : i r '

  t : :

  : "

  "

  '

  ,

  f

  otdesuna

  lucnr l '

  l5rj,

  ' '

  i

  -r '

  i

  ,S: i- l

  nccpi

  cu

  Dumnezeu.

  Unde_iElcu.darulSdu.

  : ' i i : '

  : , . : : . . ' . . / .

  : . .

  ,

  Nic i

  un lucruln,q

  9

  greuf l . : - , ,

  . ,

  ,

  , , . . , , . , , : , , ,

  .u, , . ,

  casa

  ne

  era

  un fel

  de

  ,,micd bisericda. ceea ce vedeai.ri gi ceedrrbela

  bisericd

  duceam

  iu noi

  acasi gi

  in

  via d:.

  '

  r.

  :

  ,i':

  ceea

  ce

  caracberizeazd

  in chip

  deosebit

  biiericile.

  noastre ortodoxe

  faptul

  cd

  ele

  sint

  piine

  de icoane.

  ori

  de cite

  ori intrdm

  in

  biseried

  infdligatd

  prin

  icoane

  intreagi

  istoria

  mintuirii,

  qdvirsitd

  de

  Domnul

  Iisus

  Hristos.

  Y"d*

  chipurile

  sfinlilor gi

  astfel

  avern

  un

  mijloc

  de

  indllare

  a. sufletul.ui

  spre

  Dumnezeu.

  In

  fiecare

  bisericd

  ortodoxd

  este

  un mic icenostas

  pe

  care

  se asazd.

  praznicului

  celui

  rnai

  apropiat,

  icoand

  in

  fafa

  ciieia

  ne inchindm

  prin

  care avem pilda

  de

  vielulre

  a

  sfintului

  pe

  care iI infdligeazd

  0.tn

  a

  ^,-

  Igoanele

  ne

  ajutd

  sd ne in51f5m

  cu mintea

  si

  inima spre

  cele ceregti.

  in fata unei.icoan_e_-,,taceot trupul" qi lasd sd rdsune in cuget

  in

  minte

  ecoul

  vesniciei.

  Ele

  ne ajut.l

  sd derteriirn

  ceea ce trebuie-s5

  ne

  ajutd sd ne asemdndm

  si

  sd urmdm

  piiiial

  cului-";

  ;;" li-r"-

  nt5.

  De vreme

  ce

  aveln

  ochi

  este

  cu

  neputin{i

  sd

  nu

  priVim

  cu

  er,lavie

  i

  sd

  nu cinsi im

  ic'oana

  care

  ne

  infdl igeazd'chipul

  Fiuiui

  lu i Dumnezeu

  care

  s-a

  deqertat pe

  Sine,

  chip

  de

  rob-luind,

  fdcJndu_se

  aseme_

  oamenilor

  Ei

  la

  infSligare

  a fost

  gdsit

  ca om*

  (Fil.

  Z,

  6-T)-

  Icoanele

  Bisericii

  noastre

  ne invaJd

  qi

  ne aratd

  ce-a fdcut

  Dumnezeu

  mintuirea

  noastrd.

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  35/268

  il

  ;3

  il

  i1

  .i l

  n

  ;iFl

  ':3

  :a

  ' i r i : l

  ,:{

  ld

  tri-.:

  :jiiill

  'fl

  -g

  .t{

  :::l

  ril

  ril

  , t

  d

  I

  T

  V

  ASIT,E

  6_

  Ele sint

  ca o Biblie in culori

  prin

  care

  se descopdr

  adevdrurile

  dumnezeiegti.

  Ele

  ne

  aral^5

  chipul

  omului nou ndscut

  prin

  har. De

  aceea

  icoana

  se

  deosebeqte de klblou Ei cu atit mai mult d-e statuie. ln timp ce statuia

  ne infd.figeazd

  frumuselea

  qi

  vigoarea

  trupului,

  iqoa4a

  ne

  aratd

  frulng

  setea sufletului-

  .:

  t

  r'

  Este

  cu

  totul

  altceva

  se

  te

  afli

  in fata

  icoanei Maicii Domnului cu

  pruncul

  in

  brale,

  decit

  in

  fala

  unei

  statrii in care

  Maica

  Domnului

  este

  infSfigatd

  ea o rnirea35

  p6mfinteanE,'

  cu cununi 5

  pe

  cap

  Ei

  cu mdrgele

  la

  git .

  *

  Nqi

  o ciristim

  pe

  Maica

  Domnuil'i

  ca

  pe

  ceea ce este

  ,,plind

  de dar*

  aga

  cum

  a numit'5; ihgerul

  Gavril

  lqJBunivestire

  gi

  nu

  pentru

  oarecare

  frumusete

  .pdminteascd.

  ,:

  Icoahel'riu

  ne'inf5liqeazi

  ca un irdeal

  trupul

  destinat

  morfii ci,

  pe

  cit se poate, tnipul transfigurat, trupul veacuLui viitor, destinat nemu-

  ririi

  (I

  Cor. 15,

  3.4-45).

  I.qoana-

  ne cheamS

  sd cinstim

  ceea ce

  este

  vegnic,

  nemuritor.

  r\rta

  r'eligioasd

  aparline Bisericii.

  Ir-aloarea

  ei.principali

  nu

  constd

  in elemen-

  tul

  estet ic

  sau numai

  in

  acesta.

  Valoarea

  ei

  sta in

  puterea

  de

  a

  transmite

  adevdrur,ile credinlei,

  in

  puterea

  de

  a infS{iga o

  frumuse .e

  mai

  presus

  de

  fire. Din

  acest motiv

  Lrn Sl ir rL

  Fi ; - in ie

  socu'-r- i ' ie

  e piclonr i

  i le

  icoanc ca

  pr. .un

  ft , l de

  preol.

  In

  icoana

  care

  ne inf5ligeazd chipul Domnului nostru Iisus

  llriStos

  nu

  cinstim nici

  rama de

  aur sau

  de

  argint, nici culoarea, nici chiar

  miinile,

  fa a,

  ochii sau

  cum

  e in

  unele icoane strdine de credinla noastrd,

  inima

  Minttritortr"Luiiir,rsingeratS; ci cinstim petsodna Sei divin-umand,. cinstim pe

  Fiul

  lui Duirrnezeu

  intrupat

  prin

  rcere

  am

  jdobindit

  mintuirea.

  Cultul trupului

  lui Hris{.os, despdr}it de dumnezeirea Sa,

  este striin

  invdldturii

  ortodrjxe.

  Dupd cum

  ne

  putem

  da

  seama,

  in sfatui sau tablouri ni se

  infdliqeazd

  frumusetea

  tiupului fizic,

  in

  timp

  ce i'coana

  ne in-fdliqeazi trupul

  trans-

  figurat,

  biruitor

  asupra

  pdcatului,

  carb

  participd

  intr-o oaiecare

  mdsurd

  h

  insr.r l i l i lc

  lrupulr . i i

  spir i tur l ,

  pc

  ( lre

  i l ror

  pr inr i

  dr t .p t i i

  d 'r1. la nviert ' .

  s:-r r rdm

  de

  pi ldi

  icoana inr. icr i i Domnului.

  Ea e

  intal isar i

  de

  obict ' i

  in

  Lrt ' i

  momcntc.

  Cclr . mri

  lcr 'h i ; i

  mi i i aul( 'nLice icoane

  ortodo:e cu

  invierea

  .Domnului

  sint acelea care

  ne

  aratd minunea invierii cr.r

  piatra

  mormintului pecet lui td.

  caci invierea Domnului nu este

  o inboarcere la

  r- iale

  dinaint l

  de monrte

  gi

  l isrrs n-a ar,rrt

  l ipsd s5.

  f io rHslurnald

  piatra

  dc

  pe

  mormint

  in cl ipa invier j i .

  Alte

  icoane

  infdtiseazd

  momentul in care an venit femeile

  mirono-

  Eite

  la,mormint

  qi

  au

  ,aflat: piatra

  rdsturnatd,, iar

  pe

  Iisus inviat, ca sd

  le

  convinga

  despre

  adevdrul

  invierii.

  far

  atr treilea fel

  de

  icoane ale

  invierii

  Domnului,

  il

  infdfigeazd

  pe

  Iisus

  inviat.

  coborind

  Ia iad, ca sb invieze, odatd cu

  tr I ,

  pe

  drepl i i

  d in

  Legea

  Veche.

  Dcci

  icoan.ele

  ne alatd

  Iirea

  omeneascd

  ndumnezeitd

  pr in

  har.

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  36/268

  JI

  ,,1,:

  CUVINTARI LITURGICE

  Aureola

  care este

  in

  jurul

  capului

  celui

  pe

  care il infdliEeazd

  ne

  arat6. legitura strinse

  de colaborare.

  a

  harului cu

  firea omeneascd;

  prin

  care

  se ajunge'Ia des6viryire.

  '

  i

  '

  :i

  "r;'.

  ,i ,

  Stind in fata icoanei in bisericd contempldm mai ales credinfa, dra-

  qostea.bundtatea.

  intelecciunea

  si. :Elacea launtr icd a

  celui

  pe.care

  iI

  i* la1o5#a*,, ' i i ' r. . . i : , ; . . ' : - , ," i r , i411'. ; ' , .+. .i i i . r ; ' " i , r i : ' , " , : ,,1; ,"] i ;F- i , : r l ,+i i . . i { l ' "r ' ;ats '1-' 's i

  Asadar,, icoana

  nu

  este

  o simpl"S imagine,

  ryici.

  numai

  decorafie,.:Ea

  are, un, rostr

  irrbernnatr,

  in,

  via a:.credineiogilor:

  In'

  ea,se,.des,copere

  -uni

  ad:

  vdr

  dumnezeiesc

  Ei

  dobindeqte,

  prin:

  rugdciuniler Eisericii,-

  irn

  ,caracter

  sf inL.

  In bisericile noastre

  ele

  sinb

  in strinsd leg5tur6 cu sfintele

  slujbe, cu

  vestirea

  Evangheiiei.

  ,,Ceea

  ce

  cuvintul comunicd auzului,

  pictura

  aratd

  linigtit

  prin

  re-

  prezentare'i;

  spune

  Sf.

  Vasile

  cel:Mare:

  In invd 6tura ortordoxd es'be:o strtnsd legdturd intre euharistie Ei

  icoan5.

  In

  euharisiie avem prezenla

  reald

  a

  iiii lisus, in icoand avem

  o

  prezcn 5

  simbol i ,c i .

  Icolna ne

  aminteste

  9i

  ne injdl iqeazS.

  pe

  I isus, euha-

  ristia

  il comunicd.

  -\sezarea

  sfintelor icoane

  pe

  zidul

  ,biser ici i ,

  pe

  catapetcasmd sau

  . iu

  casele

  noastre

  pe perbele

  dinspre

  risdrit

  vine sd ne arate cd ele ne

  infdliqeazd

  imaginei

  unor

  fiin[e1"u.* r"

  aft5

  ]a hotarul

  dintre

  cele doud

  ]-rrmi,

  la

  limita

  Ce

  ini;ilnire

  :r um.anului

  cr,r

  divinul. De acc"ea ele se

  pare

  cd

  ne

  privesc

  din or ice

  parte gi

  ne cheamd spre idealul sl inleniei

  pe

  'care

  il reprezintd.

  Iatd

  ce scrie Sfintul Ioan

  Damdschin

  despre insemndtal.ba

  gi

  rostul

  icoanelor. ,,apostoiii au vdzut cri'-ochii lor trupegti pe DumneZeu,' dev,e-

  nit

  om, Ilristos;

  ei au v5.zut

  patima

  Sa,

  mlnunile Sbie, au

  ascultat cu-

  vintele

  Sale.

  Ori

  noi

  care urmdm

  invdliturile

  Apostolil.or, noi

  dorim

  arzdtor

  de

  a-l

  vedea

  9i

  de a-l

  auzi.

  Apostolii au vdzut

  pe

  Hri,stos

  fatd in

  fa 5,

  pentru

  cd EI era

  prezent

  trupeEte.

  lnsd

  noi care

  nu L-am

  vdzut

  direct, nici n-am ascullat

  cuvintele

  Sale,

  noi auzim'totu'gi

  cuvintele

  Sale

  prin

  intermediui cdrlilor

  9i

  sfin{im simlurile

  9i

  sufletul . . ."

  Prin

  inter-

  rncdiul chinulrr i sSrr

  nni conlnrnr im ihf i t . iserc.r

  f iz i t ' i i a

  lui Hr isLos,

  mi-

  nrrnj 'c

  si prr t ima Sr.

  . \cr ' l rst i r

  contemplare'sf in leste

  vcdcrca

  si

  pr in

  el t

  sufletrrl no.stru.

  Noi ne

  simtim

  fericili

  si considerlm

  a,ceste coane

  sfinlc,

  ridi.cindu-ne

  in

  milsura

  Jrutinlei

  de la

  infailisarea fizicd

  la contempiarea

  mhrir i i d iv ine" (Despre sf inter le coane Tri l t . 3. cap. 12).

  Acelagi Sf int Pdr inte

  zice:, , Intru in

  biser icd,

  spitalul

  obgtesc al

  suf leIului , in ibu; i t . de

  gindur i .

  t a dc ni; ; re spini ,

  podoablr

  pictur i i nr i i

  atrage qi

  mI

  uit, imi

  desidteazS.

  vederea ca o livadi,

  pe

  nesimlite

  slava

  lui

  Dumnezeu

  pitrunde

  in

  suflet".

  Temeiul cinstirii

  slintelor icoane

  ni-l di

  insSgi intruparea Fiului

  lu i

  Dumnezeu Cel

  ce

  a fost chipul slavei celei necuprinse s-a

  fdcut

  om, ase-

  mcnea

  cu noi, ca

  pe

  noi sd

  ne

  ajute sd fim

  ,,asernenea"

  cu Dumnezeu.

  Este neintcmeiatd

  pirerea

  unora

  cd cinstirea icoanelor ar

  {i impo-

  tr i r , 'a

  porunci i

  a

  treia

  din

  De.c:r log,

  pr incareseopregteinchinarealaidol i :

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  37/268

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  38/268

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  39/268

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  40/268

  UVINTARI

  LITURGICF)

  Dar

  sd

  lu5.m se:rma

  c5, degi zicem

  Sfinte

  Dumnezeule,

  Sfinte.,-tare,

  f5ri

  de rnoarte,

  nu

  continudm

  a

  zice

  ,,miluili-ne

  pre

  noi.,,

  cum

  cere legile gramaticii, ci noi zicem ,,milueqte-ne pre noi,t,,.pentru

  unul

  .este

  Dumnezeu..

  u*irrns&uar-rfl-,

  dsBnbrsfi itrrffi

  6

  resfa

  atit

  :

  de a,alhffin

  ci t n"*ri

  iff

  .-ffi.n.

  noastrd

  nu-l

  putem

  cuprin'de.

  cdci

  cum

  ,am

  putea

  noi

  sd cuprinderh

  sroica

  riq"ite

  a minlii

  adincur

  cer fdrd

  margini

  al

  dumnezelirii?

  cu

  ocmul

  nostru

  nu

  putem

  privi

  la

  strSlucirea

  soarelui,

  care

  e nu-

  o fdpture

  a:,Ziditorului,

  atuncircum

  vom

  putea privi

  in lumina

  cea

  a dumnezeirii

  cu rnintea

  noastrd?

  -

  Dumnez:u

  i-nsd

  ne-a ldsat

  alte

  puteri;

  cu ajutorul

  cdrora ne

  putem

  de Et,

  il

  putem

  cunoagte

  gil

  intra

  in

  corn'unicare

  cu EI. Aceste

  'care

  inal$5. gi

  apropie pe

  ,om:,de

  Dumried6u,

  sint: cr-edinfa

  qi

  r '

  Inainte

  de

  a

  -face

  mirtur is irea

  credin{ei

  intr-un

  l)umnezeu

  in trei

  sf.

  Liturghie

  trezegte

  in

  noi iu,birea

  qi

  credinla

  in Dumnezeu.

  .

  . ,S5.ne

  iubim

  rrnii

  pe

  al l i i

  ca intr-un

  gind

  si

  mirturisim...

  Aga ne

  preotul

  in numele

  ]ui

  Hristos.

  Iar

  noi rdspundem

  .cd

  mditu-

  prin

  credinld gi

  iubire:

  ,,pe

  Tcitdl,

  pe

  FiuI

  si

  pi

  Sf.

  Dith,

  'Ireimca

  "-

  i

  ' :

  " t ' :

  Dc

  m.ri

  ]: irre

  de

  o mie

  cinci

  sute

  de ani

  std,

  ca un

  steag

  a] crecrinfei

  n

  sf.

  Treime,

  in

  mij locul

  Lirurghiei

  Simbolul 'credintei

  sa'u- ' . ,crerui, , :

  intr-unul

  Dumnezeu,

  Tatal

  atotfiitorul

  . .

  . cred

  .,intr-unul Domn

  Hristos,

  unul-Ndscut

  .din

  Tardl'mai

  inainte

  de ioti

  .r*tli;,.-CrJ

  Duhul sfi4t, Domnur de vi'ala iicdtorui, care

  'de'ta

  Cutat p.ro-

  Aceastd

  mdrturisire

  este

  fdcutd

  in numele

  tuturor,

  de cdtre

  d- in r 'rcdirrr ' iogi.

  Accasla

  re-prezintd

  credinta

  nezdrun.cinatd

  a Bise-

  invdtdtura

  'din

  care

  pornesc

  ca

  dintr-un

  trunchi

  celelalte

  invitdturi

  credinfei.

  r\'ceasld

  mdrturisire

  de

  credinld

  a rdmas

  neclintitd.

  Nici

  ereziilo,r

  care

  s-au

  abdtut

  in

  priniul

  miieniu in viala

  Bise-

  nici

  .uintul

  uscS{iv

  al ralionalismului

  ldin

  mijeniul

  al

  doilea.

  nu

  al r

  despdrj i pe

  crcdincioSi

  dr: ar:este

  adevdruri

  de

  crecl inta. De

  ce?

  ci credincioqi i

  au tot

  at i ta

  l ipsd

  de

  cre'din1d,pe

  cit au

  l ips5 de

  n viaf i i .

  .

  DacS'

  de

  pi lc lA.

  f i rei de ral i .ne

  nu

  purcm

  intelege

  qi

  n. ne

  putem

  .".uT,o_despre legdtura dintre lucrurile gi

  fenorienele

  din

  n-aturi,

  fdrd

  crodinld.

  nu

  putem

  inlelege qi

  ntr

  putem

  intra

  in

  comuni.une

  I)Lrnrnezcu,

  Care

  e mai

  presus

  ,de

  egile

  firir

  qii

  nu

  putem

  sd

  ajurgem

  linia

  strpremi

  a vief i i :

  mintuirea.

  cd--ciscris

  eite:

  , , t rer

  ce

  '-a

  crecre

  se

  a

  rntntui".

  (- Ic

  16-16).

  Profetul

  isaia

  descrie pe

  Dumnc'zeu

  intr ]o

  mdreafd

  viziune

  in

  cap.

  6

  cdrtii

  sale:.,,^)i

  am

  ydzut

  pe

  Domnul,

  zice prciferur)

  geziruI

  pe

  iLn

  tron

  inalt

  _;i

  rnarglinire

  hainei

  rnd

  ttm.7tl.t:ai

  tot

  teiruptltLr.

  sirafirnii

  ctL

  aripi

  zburatL

  irn.pre,jtrrul

  Ltti,

  acoperinrltL-;i

  f

  a,ta'si

  strigau:

  ,,Sflnt,

  sjint

  cstt:

  Dctm.nul

  snt:ctctt.,

  ltlin'este

  ct:rul

  .si

  pdin.in,tul

  de md.rirect

  1

  . rur

  lsr i : r ( i .

  I

  .J) .

 • 7/23/2019 P.S v. Coman-Cuvantari Liturgice

  41/268

  , i

  T

  VASILE

  ,

  Aceasta

  ste,

  ubitii

  f.Bgfg:T?i:"?i:ii"l*,,#;li:

  t1x;X3":?

  care il aducem

  gi

  nc

  J'

  :r;"4,

  ,t

  . i:: ;,

  ';:,:i

  :;,

  :,;:

  mf

  ;r:srx

  w;i*{H,

  ?#

  :

  :rt

  [?,Tt

  K

  ::;"

  sl-

  p"'parnint'

  -

  ngeri

  '

  Ei

  -

  ci

  ed