Click here to load reader

Insectarul Coman - Dan Coman Coman... · PDF file 2019. 5. 27. · Dan Coman Keywords: Insectarul Coman - Dan Coman Created Date: 5/27/2019 8:41:24 AM

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Insectarul Coman - Dan Coman Coman... · PDF file...

Insectarul Coman - Dan [email protected] CI-IARMIDES / 2017 str. Mihai Eminescu 13, ap.3l Bistriga, 420041, RomAnia Tel: 0263 2ii1257 www. societateadeconcerce. o rg
Ediror: Gavril Jirmure DTP; Francisc Baja Coperti: Leon Cruceru
dan eoman
CTIARI\,dIDES 2017
EPILOG
Vara s-a dus,lucrurile nu s-au aranjat nici de data asta'
O femeie mi-a intins tricourile la uscat
gi a citit toatd ziua din Franzen. (gtiu: Ssta e tot viitorul, vom ajunge repede la capdtul lui)' Porumbeii sunt singurele fiin1e de care mi-e fric5,
incipdlinarea a fost intotdeauna de partea mea.
(i" p1"s siesta, prdjiturile de la cofetdria Cristina, plimbarea de seard pe Pietonal) (la mijlocui vielii astfel de lueruri contau prin Bistritz)' Am rezistat dragostei, inteligenlei 9i moralei'
Am reluat eonversaliile despre literaturd, cursurile de logic6 la cel mai tare liceu.
Din obignuinld gi flri sd mai conteze am fdcut intruna planuri de viitor.
Acum ritmul e bun, noaptea aproape, entuziasmul,
aga cum se cuvine duPd 4o, doar din eind in cind gi fdri nici un motiv (9i grddinile de cafea, aflate deja in paragind).
Treizeci de saci umpluli cu hirtie scrisd de mini - vreme excelentd, profesore, nu te opri. Se va spune: familist convins, coleric, indiferent la soarta
animalelor.
Ld)
{orn aiungetepede 1a capdtul lui). pfiinle de care 6i-" 1ri"-,
una de partea mea. de la cofetdria Cristina,
lucruri.contq, prin Bistritz). ligen1ei9i4or"1"t.
aProape, entuziasmul,
coleric indi;"rent la soarta
(9i multe aitele, uitate deja) (gi apoi binuiala, mereu bdnuiala ci orice ag face nu va iegi) Un om incd tindr in fereastra bucdtdriei, fumind. Din cind in cind string la piept o pungd de pufuleli. Din eind in cind planta care cregte in cap iese pe ascuns 9i halegte tot oxigenul.
intoarcerea acasa
in cele trei sipt[mini de vacanld odihna n-a ldsat urme,
plSeerea a fost suPortabild,
panorama, lumina) n-au ameninlat deloe ritmul cu eare
din obignuin!5 gi fdri sd mai conteze
am fdcut intruna planuri de viitor.
prin zdpada din parc un fluture cit un ciine,
un fluture imens cu aripile tremurind, ridicate stingaei pentru citeva clipe de echilibru'
mai intii ne-am uitat Ia el (nefiresc de inalt, neagteptat de dizgralios),
"poi fl,rtt-ttele a incercat si-si ia zborul'
degeaba, ca nu cumva s5 se apropie prea mult
gi s5-i sperie Pe coPii, am bdtut din picior gi am strigat, degeaba m-am aplecat 9i am fdcut bulgdri - irrcercarea de a r5mine in aer era deja peste puterile lui'
12
I
iunii din niunti (in plus
;gnil eucare '',ilai eonteze
6et eradejaPeste puterile lui.
cind a lovit cu burta zipada-nghelati solia mea a icnit, intorcind capul. am luat bagajele din magind gi-am pornit in urma lor, spre intrarea in bloc.
din loc in loc grdmdjoarele de frig neatinse de Ia crdciun s-au cI[tinat in bdtaia scurtl a respiraliilor noastre gribite.
bucuria s-a vdzut limpede doar la cei mici - alergarea Ior dezordonatd inspre ultimul etaj a lipit citeva frunli deasupra vizoarelor.
inainte sd intru in bloc am intors din nou capul: de data asta de Ia o indllime considerabili a cdzut ca un bolovan undeva lingd gard. cei ciliva tineri care treceau inspre cafenea au ocolit pareul, evitind futurele-n agonie.
am tras piciorul, am lisat uga sd se-nchidd cu zgomot in urma mea.
1tt
citeva cafele in plus nu mai inseamnd nimic,
noplile pierdute nu mai intrd la socoteald' nici tutunul' nici sexul in care ne-am pus atitea speranfe'
linie Ia capdtul erizeizlibidinogi nu am fost,
viala nu ne-am triit-o, lucrurile in eare am crezut s-au implinit mult inainte de vreme. de-acum capul pe umeri, copiii in pare,
plimb6rile doar pinS Ia Lidlgi-napoi, salutind belivii din Class.
medicamentele gi-au fdcut efectul:
nici un pericol sd fumezi Ia etajul4, in balcon,
pind spre zi. ,rr,r.r" drr",lumina va cregte 9i tusea va inflori - aer frerbinte gonind porumbeii adunali pe pervaz,
spulberind increderea. dragostea eelorlalli va fi in curind de neevitat'
vara, fdrd sfirgit. fdrd sfirgit soarele'
gi doar din loc in loe un loc in care s-ar potrivi de minune somnul de prinz'
I ;
t4
Ptloltn
nu am fosi. I I I Xt iliil lilit,o
ilil lh|ilft ra41
l1x11Nl1dilrneri
rllhilrlqr,lrerilsex ya inflori - ilffillp'*t,'t"'fi
pe pervaz,
15
poem de dragoste la istanbul
Ia inceput admiralia ;i nesiguranla.
tocul ugii a pdstrat trei zile la rind mirosul cremei tale de miini: de frecare dat5 inainte sd ies in orag atingeam in treacdt locul acela -
in rest, program neschimbat. pofti de fumat, graba de-a nu intirzia la workshop, gindui sd nu uit de cadourile pentru acasd.
si lumina din Taksim incetinindu-md, alunecindu-mi mereu de pe umeri (o pdtur6 prea groasd, un 9al transparent).
apoi linigtea: urcam o stradd gi coboram doud gi
m5 opream la umbrd cit sd seot ligara din pachet,
evitind corpurile grdbite ale eelor care, ca tine, dispdreau in citeva clipe Ia munci.
daci rdmineam singur, ridicam capul: steagurile de Ia Besiktas tdind cildura in doud,
mina unui necunoscut f[cind semne de pe balcon,
un pescirus t6cut dispdrind dupS lieeul Galata'
gi multe altele, uitate deja.
asta insd imi amintesc cu Precizie: in ultima noapte Pe terasd mina ta dreaptS trecindu-fi iute prin pdr
9i tu, indiferentd la migcarea ei, verifrcind telefonul
(o alunild luminoasd Pe obraz
gi inel o aluni!5luminoasi deasupra buzelor) -
apoi, brusc, ai inehis ochii. doar citeva secunde (poate nu tocmai tristefea, poate fragilitatea aceea neagteptatl) - doar citeva miimi de secundd - sufreient cit s5 mi fr migcat de Ia locui meu
gi s5-1i fr spus.
dar eu n-am fdcut decit si-mi aprind ligara 9i sd iaud oragul aceia necunoscut.
It)
srmule
6uinraipapte petarasi
nlffil r'o',sap,t
d ff ecir{u'li 1u 1. p ri n p dr 6ad| 1 uy
ent|la mls, cateq ei, ve rifi cind tel e fo nul
,1tu rl{i,n-rir-rsasl /e obraz
pl,n'rltni;; iurniiloasi d.mrpra buzelor) - linclo "
' ai inchis ochii'
sisi tr Itr
duilil' rsul ".sla
MI indrdgostesc foarte des, mi-ai scris.
Soarele dispdruse in spatele sinagogii iar husky-ul enorm se ridicase din iarbd 9i, umflat de cdldur5, indiferent la noi toti, s-a intors calm pe partea cealaltd.
Porumbeii sunt singurele frinle de care mi-e frici, poartd boli oribile, hig-hig!, dispdreti de aiei! (dupd prima cafea tremuratul tdu a incetat)
Acum sunt indrdgostitd de tine, ai zis, dar intr-un orag mort dragostea trebuie tratatd cu respect 9i manifestatd cu cea mai mare discretie. (pind la rdsdritul soarelui ce va face cdldura? unde va dispdrea, unde-o sd-si gdseascd un loc numai al ei? pind la rdsdrit minlile noastre vor adormi)
Dupd a cincea si a noua cafea ne-am furigat in hotei (cind soarele va apdrea din nou in spatele sinagogii eine-si va mai aminti?).
W
Sinii elastiei, tdlPile reci.
PISeerea
si nu eonfunddm lucrurile.
Md intorceam spre easd dupd doui beri b6ute Ia Corso
9i imaginea mea reflectat6 o elipd-n telefon
mi-a adus aminte de foca de la etajul z din liceul Rebreanu,
foca aia impiiatd de o sutd de ani
cu care se fotografrazi toli absolvenlii
9i eare suPravieluiegte tuturor, peticitd 9i singurd 9i plini de praf'
I
I
l
dar, deocamdatd,,lumea osfo, nu cea Ia care te referi tu.
dimineala asta de simbdti in care m-am trezit greu, ca
niciodatS, abia dup6 1l-: soarele de primdvarS. se uscase deja pe pervaz - doar margineq pulin mai grunjoasd, s-a dus cind am dat cu
unghia, cind am salutat copiii iegi;i Ia joae5. in parc. (niciodatd laudd somnului. dupi cinci dimineala e mai nociv
ca tutunul ;i se elimin6 mai greu decit piatra de la rinichi) (niciodatd laudi lui). mi-am aprins o tigar6, am deschis eomputerul, am pus
muzicd pe youtube. am scos din sertar caietul cu foi veline, m-am aplecat fdrd
chef deasupra lui (cind urmeazl sd se intimple ceva? ce-ar trebui sE repet 9i cit ca s5 nu se mai piardS?) (intotdeauna a trebuit sE forlez). prin fereastra deschisd vocile copiilor oprite brusc de un
porumbel speriat, izbindu-se in citeva rinduri de plasd.
prin uga inchisd, motoragul de la aspirator. Iumea asta, agadar. efortul fdcut in numele obi;nuinfei,
programul de weekend,

Search related