of 13 /13
dan eoman T,ln Inseclerul uoman edifia a IIa CTIARI\,dIDES 2017

Insectarul Coman - Dan Coman Coman... · 2019. 5. 27. · Dan Coman Keywords: Insectarul Coman - Dan Coman Created Date: 5/27/2019 8:41:24 AM

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Insectarul Coman - Dan Coman Coman... · 2019. 5. 27. · Dan Coman Keywords: Insectarul Coman -...

Page 1: Insectarul Coman - Dan Coman Coman... · 2019. 5. 27. · Dan Coman Keywords: Insectarul Coman - Dan Coman Created Date: 5/27/2019 8:41:24 AM

rsBN 978-60 6_7 s2_147_2

@Editura CI-IARMIDES / 2017str. Mihai Eminescu 13, ap.3lBistriga, 420041, RomAnia Tel: 0263 2ii1257www. societateadeconcerce. o rg

Ediror: Gavril JirmureDTP; Francisc BajaCoperti: Leon Cruceru

dan eoman

T,lnInseclerul uomanedifia a IIa

CTIARI\,dIDES2017

Page 2: Insectarul Coman - Dan Coman Coman... · 2019. 5. 27. · Dan Coman Keywords: Insectarul Coman - Dan Coman Created Date: 5/27/2019 8:41:24 AM

Cuprins

\

Page 3: Insectarul Coman - Dan Coman Coman... · 2019. 5. 27. · Dan Coman Keywords: Insectarul Coman - Dan Coman Created Date: 5/27/2019 8:41:24 AM

desplrlire.....cerul .................nu sint eu ..................

EPILOG

planta porno ...,... '. ',..... '.,1oo

Page 4: Insectarul Coman - Dan Coman Coman... · 2019. 5. 27. · Dan Coman Keywords: Insectarul Coman - Dan Coman Created Date: 5/27/2019 8:41:24 AM

pufuleli

Vara s-a dus,lucrurile nu s-au aranjat nici de data asta'

O femeie mi-a intins tricourile la uscat

gi a citit toatd ziua din Franzen.(gtiu: Ssta e tot viitorul, vom ajunge repede la capdtul lui)'Porumbeii sunt singurele fiin1e de care mi-e fric5,

incipdlinarea a fost intotdeauna de partea mea.

(i" p1"s siesta, prdjiturile de la cofetdria Cristina,plimbarea de seard pe Pietonal)(la mijlocui vielii astfel de lueruri contau prin Bistritz)'Am rezistat dragostei, inteligenlei 9i moralei'

Am reluat eonversaliile despre literaturd,cursurile de logic6 la cel mai tare liceu.

Din obignuinld gi flri sd mai conteze am fdcut intrunaplanuri de viitor.

Acum ritmul e bun, noaptea aproape, entuziasmul,

aga cum se cuvine duPd 4o,doar din eind in cind gi fdri nici un motiv(9i grddinile de cafea, aflate deja in paragind).

Treizeci de saci umpluli cu hirtie scrisd de mini -vreme excelentd, profesore, nu te opri.Se va spune: familist convins, coleric, indiferent la soarta

animalelor.

Ld)

Page 5: Insectarul Coman - Dan Coman Coman... · 2019. 5. 27. · Dan Coman Keywords: Insectarul Coman - Dan Coman Created Date: 5/27/2019 8:41:24 AM

{orn aiungetepede 1a capdtul lui).pfiinle de care 6i-" 1ri"-,

una de partea mea.de la cofetdria Cristina,

lucruri.contq, prin Bistritz).ligen1ei9i4or"1"t.

Mspre literatur4

4ai tare liceu.

pai conteze an1 fdcut intruna

aProape, entuziasmul,

nici un motiy

ieja inparagini).

phirtie scrisd d" min' -nu te oPri,

coleric indi;"rent la soarta

(9i multe aitele, uitate deja)(gi apoi binuiala, mereu bdnuiala ci orice ag face nu va iegi)Un om incd tindr in fereastra bucdtdriei, fumind.Din cind in cind string la piept o pungd de pufuleli.Din eind in cind planta care cregte in capiese pe ascuns 9i halegte tot oxigenul.

Page 6: Insectarul Coman - Dan Coman Coman... · 2019. 5. 27. · Dan Coman Keywords: Insectarul Coman - Dan Coman Created Date: 5/27/2019 8:41:24 AM

intoarcerea acasa

in cele trei sipt[mini de vacanld odihna n-a ldsat urme,

plSeerea a fost suPortabild,

"r*er"le inguste ale pensiunii din munli (in plus

panorama, lumina)n-au ameninlat deloe ritmul cu eare

din obignuin!5 gi fdri sd mai conteze

am fdcut intruna planuri de viitor.

prin zdpada din parc un fluture cit un ciine,

un fluture imens cu aripile tremurind,ridicate stingaei pentru citeva clipe de echilibru'

mai intii ne-am uitat Ia el (nefiresc de inalt,neagteptat de dizgralios),

"poi fl,rtt-ttele a incercat si-si ia zborul'

degeaba, ca nu cumva s5 se apropie prea mult

gi s5-i sperie Pe coPii,am bdtut din picior gi am strigat,degeaba m-am aplecat 9i am fdcut bulgdri -irrcercarea de a r5mine in aer era deja peste puterile lui'

12

Page 7: Insectarul Coman - Dan Coman Coman... · 2019. 5. 27. · Dan Coman Keywords: Insectarul Coman - Dan Coman Created Date: 5/27/2019 8:41:24 AM

I

l" facant|odihna n-a ldsat urme,

iunii din niunti (in plus

;gnil eucare'',ilai eonteze

rle viitot,

flrrture ,11^un eiine,

,1, 11gmx1in4

,|tuv" .lip, de echilibru.

1,,1(nefiresc de inalt,

"6.9iiazbuul.

aProPiePrea muh

nrn flcutbulgdri -

6et eradejaPeste puterile lui.

cind a lovit cu burta zipada-nghelatisolia mea a icnit, intorcind capul.am luat bagajele din magind gi-am pornit in urma lor,spre intrarea in bloc.

din loc in locgrdmdjoarele de frig neatinse de Ia crdciuns-au cI[tinat in bdtaia scurtla respiraliilor noastre gribite.

bucuria s-a vdzut limpede doar la cei mici - alergareaIor dezordonatd inspre ultimul etaja lipit citeva frunli deasupra vizoarelor.

inainte sd intru in bloc am intors din nou capul:de data asta de Ia o indllime considerabilia cdzut ca un bolovan undeva lingd gard.cei ciliva tineri care treceau inspre cafeneaau ocolit pareul, evitind futurele-n agonie.

am tras piciorul,am lisat uga sd se-nchidd cu zgomot in urma mea.

1tt

Page 8: Insectarul Coman - Dan Coman Coman... · 2019. 5. 27. · Dan Coman Keywords: Insectarul Coman - Dan Coman Created Date: 5/27/2019 8:41:24 AM

iesirea din crizi,

ptiohn

citeva cafele in plus nu mai inseamnd nimic,

noplile pierdute nu mai intrd la socoteald' nici tutunul'nici sexul in care ne-am pus atitea speranfe'

linie Ia capdtul erizeizlibidinogi nu am fost,

viala nu ne-am triit-o,lucrurile in eare am crezut s-au implinitmult inainte de vreme.de-acum capul pe umeri, copiii in pare,

plimb6rile doar pinS Ia Lidlgi-napoi,salutind belivii din Class.

medicamentele gi-au fdcut efectul:

nici un pericol sd fumezi Ia etajul4, in balcon,

pind spre zi.,rr,r.r" drr",lumina va cregte 9i tusea va inflori -aer frerbinte gonind porumbeii adunali pe pervaz,

spulberind increderea.dragostea eelorlalli va fi in curind de neevitat'

vara, fdrd sfirgit. fdrd sfirgit soarele'

gi doar din loc in loeun loc in care s-ar potrivi de minune somnul de prinz'

I;

t4

Page 9: Insectarul Coman - Dan Coman Coman... · 2019. 5. 27. · Dan Coman Keywords: Insectarul Coman - Dan Coman Created Date: 5/27/2019 8:41:24 AM

Ptloltn

dlilulhln1l|1h*, 1n,ssmn5 nimic.

s,llffiiltunrai.mrila socoteald. nici tutunul,

Ilmlmm'*,,pu',titur rperante.lilllU|ililNll[56,psi

nu am fosi.I I I Xt iliil lilit,o

ilil lh|ilft ra41

eau implinitI t[{hdlrl4

l1x11Nl1dilrneri

mniijh parc.

Illil{iililphllqtrdl,apo1,

IlilrlfiddrC[5,

rl[llmftlilu ftcut,fmtul:

lilllllilfi tlfinlsul la*aju1 a 1n balcon,

rllhilrlqr,lrerilsex ya inflori -ilffillp'*t,'t"'fi

pe pervaz,

iulillilfildl|liin,urind de neevitat.

11

illltltil ilrl ilirsr soarele,

il{ililu]ntft||

ilMfilillll0lllli derrrirune somnul de prinz.

15

poem de dragoste la istanbul

Ia inceput admiralia ;i nesiguranla.

tocul ugii a pdstrat trei zile la rindmirosul cremei tale de miini:de frecare dat5 inainte sd ies in oragatingeam in treacdt locul acela -

in rest, program neschimbat.pofti de fumat, graba de-a nu intirzia la workshop,gindui sd nu uit de cadourile pentru acasd.

si lumina din Taksim incetinindu-md,alunecindu-mi mereu de pe umeri(o pdtur6 prea groasd, un 9al transparent).

apoi linigtea: urcam o stradd gi coboram doud gi

m5 opream la umbrd cit sd seot ligara din pachet,

evitind corpurile grdbite ale eelor care, ca tine,dispdreau in citeva clipe Ia munci.

daci rdmineam singur, ridicam capul:steagurile de Ia Besiktas tdind cildura in doud,

Page 10: Insectarul Coman - Dan Coman Coman... · 2019. 5. 27. · Dan Coman Keywords: Insectarul Coman - Dan Coman Created Date: 5/27/2019 8:41:24 AM

mina unui necunoscut f[cind semne de pe balcon,

un pescirus t6cut dispdrind dupS lieeul Galata'

gi multe altele, uitate deja.

asta insd imi amintesc cu Precizie:in ultima noapte Pe terasdmina ta dreaptS trecindu-fi iute prin pdr

9i tu, indiferentd la migcarea ei, verifrcind telefonul

(o alunild luminoasd Pe obraz

gi inel o aluni!5luminoasi deasupra buzelor) -

apoi, brusc, ai inehis ochii.doar citeva secunde (poate nu tocmai tristefea,poate fragilitatea aceea neagteptatl) -doar citeva miimi de secundd -sufreient cit s5 mi fr migcat de Ia locui meu

gi s5-1i fr spus.

dar eu n-am fdcut decit si-mi aprind ligara9i sd iaud oragul aceia necunoscut.

It)

Page 11: Insectarul Coman - Dan Coman Coman... · 2019. 5. 27. · Dan Coman Keywords: Insectarul Coman - Dan Coman Created Date: 5/27/2019 8:41:24 AM

^ n6ineeun0Y],U:,Td r"*ne de pe baleon,

filptt 1[qutd]"!clhd dupd iiceul Galata.

srmule

allele' riltatl

oeia'

, rfi amitielc e[ Preeizi e :

6uinraipapte petarasi

nlffil r'o',sap,t

d ff ecir{u'li 1u 1. p ri n p dr6ad| 1 uy

ent|la mls, cateq ei, ve rifi cind tel e fo nul

,1tu rl{i,n-rir-rsasl /e obraz

pl,n'rltni;; iurniiloasi d.mrpra buzelor) -linclo "

' ai inchis ochii'

4o'brffi'e""unde 0'l* nu tocmai tristetea,do",ilefilt"te"uceea^fta$teptatl) -'--'prteftar',niimi ie secttn{d -trnartitdisE 65fimifcat{u la locul meu,'i,i,il']p.

sisi tr Itr

,rf5cut decir sa nri aprind tigara

duilil' rsul ".sla

nocihos.rl.

sisllauou'

mesaje

MI indrdgostesc foarte des, mi-ai scris.

Soarele dispdruse in spatele sinagogiiiar husky-ul enorm se ridicase din iarbd 9i,umflat de cdldur5, indiferent la noi toti,s-a intors calm pe partea cealaltd.

Porumbeii sunt singurele frinle de care mi-e frici,poartd boli oribile, hig-hig!, dispdreti de aiei!(dupd prima cafea tremuratul tdu a incetat)

Acum sunt indrdgostitd de tine, ai zis, dar intr-un orag mortdragostea trebuie tratatd cu respect 9i manifestatdcu cea mai mare discretie.(pind la rdsdritul soarelui ce va face cdldura?unde va dispdrea, unde-o sd-si gdseascd un loc numai al ei?pind la rdsdrit minlile noastre vor adormi)

Dupd a cincea si a noua cafea ne-am furigat in hotei(cind soarele va apdrea din nou in spatele sinagogiieine-si va mai aminti?).

W

Page 12: Insectarul Coman - Dan Coman Coman... · 2019. 5. 27. · Dan Coman Keywords: Insectarul Coman - Dan Coman Created Date: 5/27/2019 8:41:24 AM

Siguranla ta cind rulezi ligara de dupd'

Sinii elastiei, tdlPile reci.

Acum suntemindrdgostifi, n-avem cum s5 dezamdgim'

PISeerea

vine insd intotdeauna de altundeva, mi-ai scris,

si nu eonfunddm lucrurile.

Md intorceam spre easd dupd doui beri b6ute Ia Corso

9i imaginea mea reflectat6 o elipd-n telefon

mi-a adus aminte de foca de la etajul z din liceul Rebreanu,

foca aia impiiatd de o sutd de ani

cu care se fotografrazi toli absolvenlii

9i eare suPravieluiegte tuturor,peticitd 9i singurd 9i plini de praf'

I

I

l

:

r8

Page 13: Insectarul Coman - Dan Coman Coman... · 2019. 5. 27. · Dan Coman Keywords: Insectarul Coman - Dan Coman Created Date: 5/27/2019 8:41:24 AM

.ii&

1n 1{1

un poem trimis lui radu vancu pe mess

dar, deocamdatd,,lumea osfo, nu cea Ia care te referi tu.

dimineala asta de simbdti in care m-am trezit greu, ca

niciodatS,abia dup6 1l-: soarele de primdvarS. se uscase deja pe pervaz -doar margineq pulin mai grunjoasd, s-a dus cind am dat cu

unghia,cind am salutat copiii iegi;i Ia joae5. in parc.(niciodatd laudd somnului. dupi cinci dimineala e mai nociv

ca tutunul;i se elimin6 mai greu decit piatra de la rinichi)(niciodatd laudi lui).mi-am aprins o tigar6, am deschis eomputerul, am pus

muzicd pe youtube.am scos din sertar caietul cu foi veline, m-am aplecat fdrd

chef deasupra lui(cind urmeazl sd se intimple ceva? ce-ar trebui sE repet 9i citca s5 nu se mai piardS?) (intotdeauna a trebuit sE forlez).prin fereastra deschisd vocile copiilor oprite brusc de un

porumbel speriat,izbindu-se in citeva rinduri de plasd.

prin uga inchisd, motoragul de la aspirator.Iumea asta, agadar. efortul fdcut in numele obi;nuinfei,

programul de weekend,