PRZEPYW INFORMACJI LOGISTYCZNEJ W SYSTEMIE DYSTRYBUCJI ... Logistyka dystrybucji wyrob³w przemys‚owych

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRZEPYW INFORMACJI LOGISTYCZNEJ W SYSTEMIE DYSTRYBUCJI ... Logistyka dystrybucji wyrob³w...

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LSKIEJ 2011

Seria: ORGANIZACJA I ZARZDZANIE z. 56 Nr kol. 1845

Jadwiga GRABOWSKA

Politechnika lska

Wydzia Organizacji i Zarzdzania

Instytut Zarzdzania i Administracji

PRZEPYW INFORMACJI LOGISTYCZNEJ W SYSTEMIE

DYSTRYBUCJI WGLA KAMIENNEGO

Streszczenie. Artyku objania pojecie informacji logistycznej oraz przedstawia jej

przepyw w systemie dystrybucji wgla kamiennego. Zostay opisane take istota, zadania

i cele systemu dystrybucji wgla. Scharakteryzowano uczestnikw kanau dystrybucji wgla.

Zostao take przedstawione znaczenie procesu dystrybucji w zarzdzaniu przedsibiorstwem

grniczym.

LOGISTICS INFORMATION FLOW IN THE COAL DISTRIBUTION

Summary. Article explains the concept of logistics information and provides the flow in

the distribution system of coal In this article distribution organization in mining industry and

distribution channel of coal has been presented too. Scope of this analyze was recognizing of

the intermediary and final client appear in channel. Quiddity, tasks and goals of distribution

logistics was described.

1. Wprowadzenie

Szybko zachodzce zmiany na rynku oraz dziaania konkurencji wymuszaj na

przedsibiorstwach skoncentrowanie si na kompleksowym zaspokojeniu potrzeb klienta oraz

denie do optymalizacji zarzdzania, poziomu zapasw czy procesw produkcyjnych.

Wobec gwatownego rozwoju technologii informatycznych (wzrostu iloci dokumentw

papierowych i elektronicznych) oraz masowoci informacji, efektywne konkurowanie

kadego przedsibiorstwa bdzie zalee od posiadanych zasobw informacyjnych i od

sprawnoci zarzdzania nimi. Zgromadzony tzw. kapita informacyjny ma szczeglne

J. Grabowska 72

znaczenie dla dziaalnoci kadego przedsibiorstwa [10]. Informacja stanowi wic

produkt, ktrym trzeba umiejtnie zarzdza.

Przedsibiorstwa staraj si znale sposoby, aby poprawi swoj elastyczno, szybko

reakcji i konkurencyjnoci poprzez zmian niejednokrotnie nawet swojej dotychczasowej

strategii dziaania. W XXI wieku wydaje si by czym nieodzownym, aby przedsibiorstwa

byy wyposaone w narzdzia informatyczne, bo tylko przy ich uyciu s w stanie w peni

wykorzysta wszystkie moliwoci, jakie oferuje wspczesna koncepcja logistyki [11].

Globalizacja rynku towarw i usug, skracanie cyklu ycia wyrobw oraz rewolucyjne

zmiany w technice komunikowania si wymuszaj na menederach zapewnienie sprawnoci

fizycznych strumieni dostaw. Wymogi te przejawiaj si w szybkim reagowaniu na potrzeby

klientw poprzez podejmowanie szybkich i trafnych decyzji, dotyczcych zaspokojenia ich

potrzeb. Skutki tych decyzji mog wpywa na biec dziaalno przedsibiorstwa,

przejawiajc si na przykad w umocnieniu jego pozycji na rynku. Mylenie kategoriami

wartoci i korzyci w odniesieniu do klienta jest szczeglnie propagowane w tych obszarach

przedsibiorstwa, poprzez ktre na rynku zbytu nawizuje si bezporedni kontakt

z klientem, a wic przede wszystkim w logistyce dystrybucji.

Ide logistyki dystrybucji jest dostarczenie nabywcom finalnym podanych przez nich

produktw do miejsc, w ktrych chc je naby, w odpowiadajcym im czasie, na

uzgodnionych warunkach i po akceptowanej przez nich cenie. Procesy, jako zbir czynnoci

skadajcych si na realizacj zamwienia, su realizacji tych zada. Ich zakres jest bardzo

szeroki i obejmuje przede wszystkim transport i magazynowanie. Na przepywy informacyjne

skadaj si natomiast czynnoci przyjmowania, przygotowywania i uruchomienia zamwie.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie systemu dystrybucji wgla

kamiennego, ze szczeglnym uwzgldnieniem przepywu informacji logistycznej w tym

systemie. Na podstawie studiw literatury oraz studium przypadku1 zidentyfikowano system

dystrybucji wgla wraz z okreleniem charakteru i kierunku przepywu strumieni

materiaowych, finansowych i informacyjnych towarzyszcych przepywowi wgla w kanale

dystrybucji.

1 Proces dystrybucji wgla w kopalniach nalecych do KW SA przebiega identycznie, gdy jest realizowany

z wykorzystaniem tego samego systemu informatycznego. Wystpuj jedynie rnice w stopniu wykorzystania

rodkw transportu wgla do odbiorcy, gdy jedne kopalnie ukierunkowane s bardziej na transport kolejowy,

a inne na samochodowy, co ma zwizek m.in. z dobowym wydobyciem wgla i jego sortymentem.

Przepyw informacji logistycznej w systemie dystrybucji wgla kamiennego 73

2. System dystrybucji wgla oglna charakterystyka

Punktem wyjcia procesw logistycznych, jak wskazuje na to wielu autorw,2 s procesy

dystrybucji, ktrych zdaniem jest udostpnienie produktu w miejscu i czasie odpowiadajcym

potrzebom oraz oczekiwaniom nabywcw. Z makroekonomicznego punktu widzenia

dystrybucja oznacza proces i struktur przemieszczania si towarw od wytwrcw do

odbiorcw finalnych [6]. Mikroekonomiczne spojrzenie na dystrybucj to z kolei

utosamianie jej z procesem sprzeday i dostarczeniem okrelonych produktw,

w odpowiednim czasie do okrelonego nabywcy. W obszar dystrybucji wchodz takie

elementy, jak: wyznaczanie drg obiegu produktu na rynku, wybr najbardziej korzystnych

kanaw dystrybucji, opracowanie planu wsppracy z porednikami w kanale dystrybucji,

a take ustalenie procedur zamawiania i dostawy produktw, pamitajc przy tym

o minimalizacji kosztw. Logistyka dystrybucji sprowadza si do dostosowania poday do

popytu przez gromadzenie i dostarczanie towarw o strukturze i cechach uytkowych, ktre

odpowiadaj potrzebom ich nabywcw. Bez wtpienia podstawowym celem logistyki

dystrybucji jest terminowe i korzystne kosztowo przygotowanie towarw dla klienta poprzez

waciwe planowanie, organizowanie, sterowanie i kontrole przepywu materiaw

i informacji z przedsibiorstwa do klienta [9]. Cele dystrybucyjne przedsibiorstwa okrelaj

podjte wczeniej decyzje, dotyczce wyboru rynku docelowego i planowanego w nim

udziau [4]. Zadaniem dystrybucji jest natomiast dostarczenie nabywcom finalnym

podanych przez nich produktw zgodne z zasad 7W3. W zwizku z tym, aby proces

dostarczenia towarw do odbiorcy przebiega szybko i sprawnie, naley podj decyzje

odnonie do wyboru kanau dystrybucji i sposobu fizycznej dystrybucji. Bowiem kanay

dystrybucji o odpowiedniej konkurencyjnoci, strukturze i przepustowoci powinny

umoliwi producentowi realizacj planowanej wielkoci sprzeday, a waciwa organizacja

procesu fizycznej dystrybucji powinna zapewni nabywcom odpowiedni poziom obsugi przy

minimalizacji kosztw dystrybucji [1].

2.1. Pojcie systemu dystrybucji

System dystrybucji przedsibiorstwa jest struktur zoon. System ten tworz kanay

dystrybucji, zwane rwnie kanaami marketingowymi lub handlowymi. Wybr

2 M.in. Abt S.: Logistyka w teorii i praktyce. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Pozna 2001; Kisperska-

Moro D.: Wpyw tendencji integracyjnych na rozwj zarzdzania logistycznego. Akademia Ekonomiczna

w Katowicach, Katowice 2000; Pfohl H.: Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarzdzania. Biblioteka

Logistyka, Pozna 2001. 3 Zasada 7W waciwy produkt, po waciwej cenie, we waciwym miejscu, we waciwej jakoci i iloci oraz

we waciwym czasie i waciwym odbiorcom. Przyp. autorki.

J. Grabowska 74

odpowiedniego systemu dystrybucji niewtpliwie naley poprzedzi analiz przesanek

sprzyjajcych bd utrudniajcych zakup produktu przez finalnego odbiorc. Literatura

podaje m.in. takie przesanki, jak:4

a) wielko popytu,

b) czas oczekiwania na realizacje zakupu,

c) dostpno produktw,

d) zrnicowanie asortymentowe,

e) usugi wspomagajce zakup.

System dystrybucji przedsibiorstwa powinien tym samym zapewni przede wszystkim

fizyczn osigalno produktu, stworzy dogodne warunki zakupu, dostarczy satysfakcji

klientom oraz eliminowa zbdne koszty, mogce mie wpyw na efektywno kanau i na

poziom ceny produktw [5]. Interesujc definicj systemu dystrybucji podaj D. Kisperska-

Moro i M. Sotysik. Okrelaj oni system dystrybucji kombinacj relacji akwizytorskich

(zbieranie ogosze, przepywy nominalne i informacyjne, dotycz stosunkw prawnych,

ekonomicznych, informacyjnych i socjalnych wystpujcych w dystrybucji) i relacji

logistycznych (fizycznych). Wnioskowa wic mona, e system polega na formowaniu

przepyww dbr materiaowych, na czynnociach sucych do pokonywania rnic

przestrzennych, ilociowych, czasowych pomidzy poda a popytem [8]. System dystrybucji

posiada wic funkcj wyrwnujc odnonie do przestrzeni, czasu, iloci i sortymentu

pomidzy rn wartoci produktw gotowych na rynku. Oprcz tego czy z zasady

ograniczon liczb rde z du liczb odbiorcw, czyli pokazuje tzw. struktur odwrconego

do gry nogami (korzeniami) drzewa (tzw. One-to-Many Architecture) [2]. Rozpatrujc

podmiotow struktur systemu dystrybucji przedsibiorstwa, warto dokadnie okreli, kto

wchodzi w skad tego systemu i jaki jest jego zasig. Innymi sowy, przedsibiorstwo winno

okreli, gdzie rozpoczyna si jego system dystrybucji i gdzie si koczy.

Analiza procesw dystrybucji jest wanym rdem informacji niezbdnych do okrelenia

poziomu sprawnoci i efektywnoci caego systemu dystrybucji. Procesy t