Click here to load reader

Prvo Europsko istraživanje jezičnih kompetencija: Završno izvješće

 • View
  250

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Prvo Europsko istraživanje jezičnih kompetencija: Završno izvješće

 • Zagreb, lipanj 2012.

  Prvo europsko istraivanje jezinih kompetencija

  Zavrno izvjee

 • 2

  U ovome izvjeu upotrebljavaju se sljedee kratice.

  Kratica Puni naziv

  CCO Core Curriculum/Entitlement Option (izborni predmet u temeljnom kurikulumu)

  CLIL Content and Language Integrated Learning (integrirano uenje sadraja i jezika)

  DDR Njemaka Demokratska Republika (Deutsche Demokratische Republik)

  EK Europska komisija

  ESLC European Survey on Language Competences

  (Europsko istraivanje jezinih kompetencija)

  IJ ispitivani jezik

  IKT informacijske i komunikacijske tehnologije

  ISCED International Standard Classification of Education

  (Meunarodna standardna klasifikacija obrazovanja)

  NKI nacionalni koordinator istraivanja

  NP nije primjenjivo

  NU nacionalni upitnik

  OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

  (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj)

  OP obvezni predmet

  PISA Programme for International Student Assessment

  (Program za meunarodnu procjenu uenika)

  PO papirnati oblik

  RO raunalni oblik

  SJ strani jezik

  U upitnik za uenike

  UR upitnik za ravnatelje

  USJ uenje stranog jezika

  UU upitnik za uitelje

  ZEROJ Zajedniki europski referentni okvir za jezike

 • 3

  Posebne zahvale

  SurveyLang za doprinos u Europskom istraivanju jezinih kompetencija eli zahvaliti:

  Europskoj komisiji

  nacionalnim koordinatorima1 istraivanja

  Programskom odboru SurveyLanga.

  Strunjaci Europske komisije i Savjetodavni odbor Europskog indikatora jezinih kompeten-cija pruili su neprocjenjive i konstruktivne povratne informacije tijekom istraivanja i pridoni-jeli kljunim odlukama koje se tiu tehnike problematike.

  Nacionalni koordinatori istraivanja imali su temeljnu ulogu u istraivanju ESLC. Ovo istrai-vanje jednostavno ne bi bilo mogue bez njihove predanosti i truda.

  Programski odbor SurveyLanga, kojeg sainjava po jedan lan za svaku partnersku organi-zaciju, sastajao se redovito tijekom provedbe istraivanja kako bi ocijenio napredak istrai-vanja i donio kljune odluke o radnim procesima i tehnikoj problematici. Michael Milanovic, izvrni direktor Cambridge ESOL, i Jan Wiegers, lan uprave Cito, zajedniki su predsjedali ovim odborom.

  SurveyLang posebno zahvaljuje Normanu Verhelstu, direktoru istraivanja od 2008. do 2010. godine, na doprinosu i informacijama koje je pruilo tijekom istraivanja ESLC. Njegov je rad bio kljuan za oblikovanje istraivanja te za razvoj i obol mnogim tehnikim rjeenjima koja su prihvaena.

  1 Svi izrazi koji se rabe u ovome Izvjeu u mukom rodu su neutralni i odnose se na osobe mukoga i enskoga spola.

 • 4

  Sadraj

  1. UVOD ................................................................................................................................ 11

  1.1. Kljune znaajke istraivanja ESLC ......................................................................... 12

  1.2. O ovome izvjeu ..................................................................................................... 14

  1.3. Bibliografski podatci .................................................................................................. 14

  2. OPIS POPULACIJA .............................................................................................................. 16

  2.1. Uvod ......................................................................................................................... 16

  2.2. Razine ISCED-a, meunarodni razredi i dob populacije .......................................... 16

  2.2.1. Nacrt istraivanja ............................................................................................ 16

  2.3. Organizacijska struktura obrazovnih sustava ........................................................... 17

  2.3.1. Dob u kojoj poinje obvezno obrazovanje ...................................................... 17

  2.3.2. Trajanje razine ISCED 1 i ISCED 2 ................................................................ 18

  2.4. Organizacija uenja stranih jezika ............................................................................ 19

  2.4.1. Obvezno uenje stranih jezika ....................................................................... 19

  2.4.2. Vrijeme za pouavanje stranih jezika ............................................................. 21

  2.5. Znaajke populacija i rezultati istraivanja ESLC ...................................................... 22

  3. JEZINI ISPITI ..................................................................................................................... 24

  3.1. Pregled ..................................................................................................................... 24

  3.2. Povezanost sa ZEROJ-em ....................................................................................... 24

  3.2.1. ZEROJ i obiljeja njegovih razina ................................................................... 24

  3.2.2. Izrada ispita i povezanost sa ZEROJ-em ....................................................... 25

  3.2.3. Odreivanje standarda ................................................................................... 25

  3.3. Prikaz razina prema ZEROJ-u: pisanje .................................................................... 26

  3.4. Prikaz razina prema ZEROJ-u: itanje i sluanje ..................................................... 28

  3.5. Tvrdnje o osobnoj jezinoj sposobnosti iz upitnika za uenike ................................. 29

  3.5.1. Tvrdnje o osobnoj jezinoj sposobnosti .......................................................... 29

  3.5.2. Analiza uenikih odgovora na tvrdnje o osobnoj jezinoj sposobnosti ......... 31

  3.6. Bibliografski podatci .................................................................................................. 35

  4. REZULTATI JEZINIH ISPITA ................................................................................................ 37

  4.1. Pregled ..................................................................................................................... 37

  4.2. Postignute globalne razine ZEROJ-a ....................................................................... 37

  4.3. Uspjeh za prvi i drugi ispitivani jezik prema administrativnoj jedinici ........................ 39

  4.3.1.1. Prvi jezik ............................................................................................................. 39

  4.3.1.2. Drugi jezik ........................................................................................................... 41

  4.3.2. Procjena razlika izmeu administrativnih jedinica .......................................... 42

  4.4. Postignua za svaki jezik i vjetinu prema administrativnim jedinicama .................. 43

  4.4.1. Engleski jezik .................................................................................................. 43

  4.4.2. Francuski jezik ................................................................................................ 44

  4.4.3. Njemaki jezik ................................................................................................ 46

  4.4.4. Talijanski jezik ................................................................................................ 47

  4.4.5. panjolski jezik ............................................................................................... 49

  4.5. Bibliografski podatci .................................................................................................. 50

 • 5

  5. KONTEKST POUAVANJA STRANIH JEZIKA .......................................................................... 52

  5.1. Uvod ......................................................................................................................... 52

  5.2. Temelj za cjeloivotno uenje stranih jezika ............................................................. 53

  5.2.1. Rano uenje jezika ......................................................................................... 53

  5.2.1.1. Poetak uenja stranih jezika (upitnik za uenike) .......................... 53

  5.2.1.2. Trenutana satnica za uenje stranog jezika i ispitivanog jezika (upitnik za uenike) ........................................................................ 53

  5.2.2. Raznolikost i redoslijed uenja ponuenih stranih jezika ............................... 54

  5.2.2.1. Broj jezika koje uenici ue (upitnik za uenike) .............................. 54

  5.2.2.2. Broj jezika u ponudi (upitnik za ravnatelje) ...................................... 54

  5.3. ivotno okruenje koje potie uenje stranih jezika .................................................. 54

  5.3.1. Mogunosti za neformalno uenje jezika ....................................................... 54

  5.3.1.1. Mogunosti za neformalno uenje stranih jezika u kunom i ivotnom okruenju ........................................................................ 54

  5.3.1.2. Mogunosti za neformalno uenje stranih jezika prilikom posjeta inozemstvu (upitnik za uenike) ........................................ 55

  5.3.1.3. Mogunosti za neformalno uenje stranih jezika (nacionalni upitnik, upitnik za uenike) ............................................................. 55

  5.4. k

Search related