Prirodoslovno-matemati€ki fakultet Sveu€ilita u Zagrebu

 • View
  243

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Prirodoslovno-matemati€ki fakultet Sveu€ilita u Zagrebu

 • 1

  Prirodoslovno-matematiki fakultet Sveuilita u Zagrebu

  Izvjee o nastavnom i znanstvenom radu na

  Prirodoslovno-matematikom fakultetu

  Sveuilita u Zagrebu za 2012./2013. godinu

 • 2 3

  zvjee koje se nalazi pred Vama predstavlja objedinjenu nastavnu

  djelatnost u akademskoj godini 2012./2013., znanstveno-istraivaki

  rad u 2013. godini kao i meunarodnu suradnju u 2012./2013. godini

  na Prirodoslovno-matematikom fakultetu.

  Ovo je esta godina u kojoj Vam donosimo prikaz sveukupne

  nastavne i znanstveno-nastavne djelatnosti naeg Fakulteta.

  Kao to Vam je poznato cilj nam je objediniti sve relevantne podatke

  o nastavnoj i znanstvenoj aktivnosti Prirodoslovno-matematikog

  fakulteta u jednoj akademskoj godini koji bi bili pokazatelj to smo

  postigli i na emu trebamo dodatno raditi kako bismo i dalje podizali

  kvalitetu nastavnog i znanstveno-istraivakog rada na naem

  Fakultetu.

  21. travnja 2014.

  I

 • 4 5

  PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKI FAKULTET-ORGANIZACIJA 7

  NASTAVNA DJELATNOST U 2012./2013. 18

  ZNANSTVENA DJELATNOST U 2013.GODINII 24

  ZNANSTVENO-ISTRAIVAKI, FP, STRUNI I OSTALI PROJEKTI 25

  IZVORNI ZNANSTVENI I PREGLEDNI RADOVI U CC ASOPISIMA

  OBJAVLJENI U 2013. GODINI 32

  ZNANSTVENI RADOVI U DRUGIM ASOPISIMA OBJAVLJENI

  U 2013. GODINI 52

  MEUNARODNA SURADNJA U 2012./2013. 57

  SadrajU proteklih 138 godina organiziranog nastavnog i znanstvenog rada prirodoslovlja i matematike na Sveuililitu u Zagrebu (koji je zapoeo 21. travnja 1876. predavanjima Gjure Pilara), organizacijske i institucionalne forme su se mijenjale, ali je ta aktivnost uvijek bila znaajna i kvalitetna. Danas je ona primarno koncentrirana na Prirodoslovno-matematikom fakultetu, koji je po broju svojih studenata i znanstveno-nastavnog osoblja, ne samo meu najveim sastavnicama Sveuilita u Zagrebu, ve i najznaajnija institucija za obrazovanje na diplomskoj i doktorskoj razini znanstvenog kadra u hrvatskom prirodoslovlju i matematici, srednjokolskih nastavnika tih predmeta te istovremeno i jedan od vodeih hrvatskih centara istraivanja u tim znanstvenim podrujima. Tradicionalno, proslava Dana Fakulteta je vrijeme rekapitulacije proteklog razdoblja. Pred Vama je, dakle, godinje izvjee Prirodoslovno-matematikog fakulteta za akademsku godinu 2012./2013. Zainteresiranom analitiaru ili sluajnom itatelju ostavljamo da sam pronae ono to ga zanima meu prezentiranim podacima o znanstvenoj, nastavnoj i strunoj aktivnosti fakulteta. U ovom pak uvodu neka razmiljanja o tim aktivnostima zamjenjuju uobiajeno isticanje konkretnih podataka ili brojki. Prirodoslovno-matematiki fakultet zagovara koncept istraivakog sveuilita i zato je znanstveno-istraivaka aktivnost bitan element naeg cjelokupnog djelovanja. Nai nastavnici i znanstvenici kontinuirano postiu rezultate na razini europskih i svjetskih mjerila izvrsnosti. To nisu uspjesi samo tih pojedinaca ili grupa ve cjelokupne hrvatske znanosti. I dalje emo zadrati visoke standarde u znanstvenom radu i spremnost da nas se ocjenjuje po najviim mjerilima; imamo znanja, sposobnosti i odgovornost biti mjesto gdje se raaju nove znanstvene ideje i pristupi. No, znanstveno djelovanje u proteklom razdoblju karakteriziraju i zavretak jednog dugogodinjeg sustava MZOS projekta, smanjeno financiranje uvjetovano prvenstveno gospodarskim problemima, nedovoljno otvaranja (uz asne izuzetke!) prema EU projektima, prijelaz na novi sustav projekata (s, jo nam nepoznatim, rezultatima natjeaja), spoznaje da zbog promjene sustava financiranja opseg nekih istraivanja moe biti i smanjen. Pitanje je da li e se ovako dobre brojke koje opisuju protekli period ponoviti i u izvjeu sljedee godine. Iako smo ponosni na pokazatelje nae znanstvene aktivnosti, znamo da nam to nije i ne smije biti osnovni cilj. Broj kreativno obrazovanih ljudi je vaniji od broja publikacija. Sveuilita, pa onda i fakulteti, su sredine gdje se znanje stjee i prenosi, stvara i osporava, prostori u kojima se poduava apstraktna argumentacija i umjetnost znanstvenog istraivanja; to ne smiju biti mjesta samo jednostavnog prijenosa rutinskih znanja, koja su sigurno potrebna, ali rijetko generiraju razvoj. Utjecaj znanstvenih radova je u velikom broju sluajeva kratkotrajniji od

  uspjeha i utjecaja diplomiranih studenata, koji traje vie desetaka godina njihovog radnog vijeka i uspjenih karijera, tokom kojih svoja znanja prenose i na druge. Zbog toga i dalje trebamo biti centar izvrsnosti za edukaciju prirodoslovlja i matematike na akademskoj razini (u emu onda bitnu ulogu ima i znanstvena uspjenost), i zapamtiti da se vrijednost jednog fakulteta mjeri postignuima i lojalnou njegovih diplomiranih studenata. Godinja izvjea su korisna i potrebna jer sistematiziraju i trajno biljee brojne relevantne podatke o znanstvenim i strunim radovima, diplomiranim studentima, doktoratima, projektima... No te suhoparne brojke ili liste ne daju potpunu sliku, jer ne pokazuju koliko iza njih stoji uloenog truda, mara, entuzijazma, sati samozatajnog rada, napora, odricanja, a ponekad sumnji i razoaranja. Sve to pada u zaborav kada se vidi objavljeni rad, proita obavijest o prihvaenom projektu, primi magistarska ili doktorska diploma ili nagrada. A najvee zadovoljstvo moje funkcije je da mi prua priliku biti prisutan nekim od tih trenutaka, estitati na ostvarenom uspjehu, vidjeti, pogotovo kod onih mlaih, sjaj u oima i ponos da se njihova postignua priznaju, cijene i nagrauju.Sigurno je da moemo i bolje. Prirodoslovno-matematiki fakultet ima znaajni ljudski potencijal, aktivne mlade suradnike, kvalitetne znanstvene laboratorije i opremu (ali i potrebu za njenom obnovom), akumulirano dugogodinje iskustvo, dobre reference, nai alumni su uspjeni u svijetu. Sve to prua nam ogromne mogunosti kombiniranja disciplina, studijskih i istraivakih povezivanja izmeu pojedinih struka ili odsjeka unutar fakulteta ali i u okviru Sveuilita u Zagrebu. Naalost, to inimo nedovoljno i na tome moramo vie raditi. Deklarativnu opredjeljenost trebaju zamijeniti konkretne akcije i projekti, jer to je jedan od strateki bitnih smjerova budueg razvoja Prirodoslovno-matematikog fakulteta.Na kraju:zahvaljujem prof. dr. sc. Sranki Tomi-Pisarovi, prodekanici za znanost PMF-a, na pripremi ovogodinjeg Izvjea te svima koji su joj u tome pomogli;svim nastavnicima, suradnicima i ostalim zaposlenicima fakulteta te studentima elim najiskrenije zahvaliti da su, svaki na svoj nain, doprinijeli da Prirodoslovno-matematiki fakultet bude ovako uspjean. Sigurno je da nas i u buduim vremenima oekuju nove potekoe i nepoznanice, ali to nas ne smije sprijeiti da postanemo jo bolji, jer znamo da to moemo.

  Prof. dr. sc. Amir Hamzidekan PMF-a

  Zagreb, travanj 2014.

 • 6 7

  Fakultetom upravlja DEKAN i FAKULTETSKO VIJEE. Uz Dekana poslovima od posebne vanosti bave se prodekani (za nastavu, za financije, za znanost, za izgradnju te za meunarodnu suradnju). Strune poslove obavljaju dekanatske slube na elu s glavnom tajnicom.

  Odsjekom upravljaju PROELNIK, VIJEE ODSJEKA i ODSJEKI KOLEGIJ. Vijee odsjeka ine svi redoviti profesori, izvanredni profesori i docenti, predstavnici nastavnika i suradnika izabranih u nastavna i suradnika zvanja te predstavnici studenata. U sastavu odsjeka djeluju zavodi, laboratoriji, knjinice i grupe za znanstveno-istraivaki rad.

  Uredi za studente:

  za MATEMATIKI ODSJEK za BIOLOKI ODSJEKBijenika cesta 30 (tel.: 4605703 ili 4605711) Rooseveltov trg 6 (tel.: 4877737)e-mail: referada@math.hr e-mail: referada@biol.pmf.hr

  za FIZIKI I GEOFIZIKI ODSJEK za GEOGRAFSKI ODSJEKBijenika cesta 32 (tel.: 4605518) Maruliev trg 19/II (tel.: 4895460)e-mail: referada@phy.hr e-mail: referada@geog.pmf.hr

  za KEMIJSKI ODSJEK za GEOLOKI ODSJEKHorvatovac 102a (tel.: 4606035) Horvatovac 102a (tel.: 4606075)e-mail: antomic@chem.pmf.hr e-mail: referada@geol.pmf.hr

  Prirodoslovno-matematiki fakultet

  Obuhvaa 7 strukovnih odsjeka:

  1. MATEMATIKI ODSJEK

  2. FIZIKI ODSJEK

  3. KEMIJSKI ODSJEK

  4. BIOLOKI ODSJEK

  5. GEOLOKI ODSJEK

  6. GEOGRAFSKI ODSJEK

  7. GEOFIZIKI ODSJEK

 • 8 9Prirodoslovno-matematiki fakultet (PMF) - dekanat URL= http://www.pmf.hr Zagreb, Horvatovac 102a, tel.: 4606012, fax: 4606013 e-mail: dekanat@dekanat.pmf.hr

  Uprava Dekan: prof. dr. sc. Amir Hamzi Prodekanica za nastavu: prof. dr. sc. Aleksandra imeija Prodekan za financije: prof. dr. sc. Mladen Krajai Prodekanica za znanost: prof. dr. sc. Sranka Tomi-Pisarovi Prodekanica za izgradnju i razvoj: prof. dr. sc. Vlasta osovi Prodekan za meunarodnu suradnju: prof. dr. sc. Davor Kovaevi Pomonica dekana za studijske programe i izvedbene planove, ECTS i mobilnost studenata: prof. dr. sc. Gordana Rusak Glavna tajnica: Dijana Koak, dipl. iur.

  ODSJEcI I ZAvODIMATEMATIKI ODSJEKURL= http://www.math.pmf.unizg.hr Zagreb, Bijenika cesta 30., tel.: 4605777, fax: 4680335 Proelnik: prof. dr. sc. Damir BakiZamjenik proelnika: prof. dr. sc. Eduard Marui-Palokae-mail: ured@math.hr

  Zavod za algebru i osnove matematike - Predstojnik: izv. prof. dr. sc. Mladen Vukovi Zavod za geometriju - Predstojnik: prof. dr. sc. Juraj iftarZavod za matematiku analizu - Predstojnica: prof. dr. sc. Dijana IlieviZavod za numeriku matematiku i raunarstvo - Predstojnik: prof. dr. sc. Zlatko DrmaZavod za primijenjenu matematiku - Predstojnik: prof. dr. sc. Josip Tambaa Zavod za teoriju vjerojatnosti i matematiku statistiku - Predstojnik: prof. dr. sc. Zoran Vondraek Zavod za topologiju - Predstojnica: izv. prof. dr. sc. Sonja timac Katedra za metodiku nastave matematike i informatike - Voditelj: prof. dr. sc. eljka Milin ipuZavod za raunarstvo - Voditelj: prof. dr. sc. Robert Manger

  FIZIKI ODSJEK URL: http://www.pmf.unizg.hr/phy Bijenika cesta 32., tel.