Sveuilite u Zagrebu Prirodoslovno-matematiki fakultet Geoloki

 • View
  224

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Sveuilite u Zagrebu Prirodoslovno-matematiki fakultet Geoloki

 • I

  Sveuilite u Zagrebu Prirodoslovno-matematiki fakultet

  Geoloki odsjek

  NIKOLINA KUHARID

  DINAMIKA RASTA KRISTALA KALCITA U SIGOVINAMA

  Diplomski rad predloen Geolokom odsjeku

  Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilita u Zagrebu

  radi stjecanja akademskog stupnja magistra struke znanosti o okoliu

  Zagreb, 2015.

 • II

  Ovaj je diplomski rad izraen na Geoloko-paleontolokom zavodu, pod vodstvom izv. prof. Tihomira

  Marjanca, u sklopu Diplomskog studija biolokih znanosti na Prirodoslovno-matematikom fakultetu

  Sveuilita u Zagrebu.

 • III

  ZAHVALE

  eljela bih se zahvaliti svojoj obitelji, prijateljima i kolegama sa studija na pruenoj podrci tijekom

  studiranja.

  Zahvaljujem eljku Ituku na tehnikoj pomodi oko obrade uzorka.

  Zahvaljujem Dr. sc. Ljeki Marjanac na sakupljenom materijalu koji je koriten u izradi mog diplomskog

  rada.

  Veliko hvala BIUS-u i BIUS-ovcima, bez vas moje studiranje ne bi bilo isto.

  Na kraju elim uputiti posebnu zahvalu svojem mentoru izv. prof. dr. sc. Tihomiru Marjancu na

  usmjeravanju tijekom rada, svom strpljenju, savjetima i podrci.

 • IV

  SADRAJ

  1. UVOD ............................................................................................................................................... 1

  1.1. SIGOVINE I NJIHOVA OSNOVNA SVOJSTVA ............................................................................. 2

  1.1.1. DEFINICIJA I VRSTE SIGOVINA ......................................................................................... 2

  1.1.2. MEHANIZAM NASTAJANJA SIGOVINA ............................................................................. 3

  1.1.3. GRAA SIGOVINA ............................................................................................................ 4

  1.1.4. FAZE RASTA STALAKTITA ................................................................................................. 5

  1.1.5. PREKIDI RASTA ................................................................................................................. 5

  1.1.6. ODREIVANJE STAROSTI SIGOVINA ................................................................................ 6

  1.2. GRAA TERENA ....................................................................................................................... 8

  2. MATERIJAL I METODE ISTRAIVANJA .............................................................................................. 9

  2.1. SIGA ......................................................................................................................................... 9

  2.2. IZRADA ACETATNOG PREPARATA ........................................................................................... 9

  2.3. BOJANJE KARBONATA ........................................................................................................... 10

  2.4. MIKROSKOPIRANJE PREPARATA ............................................................................................ 11

  2.5. DIGITALIZACIJA I FOTOGRAFIRANJE PREPARATA .................................................................. 12

  2.6. IZRADA FOTO-MOZAIKA ........................................................................................................ 12

  2.7. MJERENJE .............................................................................................................................. 12

  3. REZULTATI...................................................................................................................................... 14

  3.1. MORFOLOGIJA STALAKTITA ................................................................................................... 14

  3.2. GRAA STALAKTITA ............................................................................................................... 14

  3.2.1. POPRENI PRESJEK ........................................................................................................ 14

  3.2.1.1. MIKROSTRUKTURA POPRENOG PRESJEKA .......................................................... 16

  3.2.1.2. IZMJERE POPRENOG PRESJEKA ........................................................................... 19

  3.2.2. UZDUNI PRESJEK .......................................................................................................... 22

  3.2.2.1. IKROSTRUKTURA UZDUNOG PRESJEKA ............................................................... 22

  3.2.2.2. IZMJERE UZDUNOG PRESJEKA ............................................................................. 26

  4. RASPRAVA...................................................................................................................................... 30

  4.1. MORFOLOGIJA SIGE ............................................................................................................... 30

  4.2. POPRENI PRESJEK ................................................................................................................ 31

  4.3. UZDUNI PRESJEK .................................................................................................................. 32

 • V

  4.4. USPOREDBA TEHNIKE ACETATNIH PREPARATA I IZRAVNOG MJERENJA .............................. 35

  4.5. STAROST SIGE ........................................................................................................................ 35

  5. ZAKLJUAK ..................................................................................................................................... 37

  6. LITERATURA ................................................................................................................................... 39

  7. PRILOZI........................................................................................................................................... 41

  7.1. PRILOG 1 ................................................................................................................................ 41

  7.2. PRILOG 2. ............................................................................................................................... 44

  7.3. IVOTOPIS .............................................................................................................................. 69

 • VI

  TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA

  Sveuilite u Zagrebu

  Prirodoslovno-matematiki fakultet

  Geoloki odsjek

  Diplomski rad

  DINAMIKA RASTA KRISTALA KALCITA U SIGOVINAMA

  NIKOLINA KUHARID

  Rad je izraen: Geoloko-paleontoloki zavod, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb

  Saetak: U istraivanju je odreivana dinamika rasta kalcita na stalaktitu. Stalaktit je s lokacije Dubci

  na Omikoj Dinari, Hrvatska, a starost mu je procijenjena na najmanje donji pleistocen. Prvi

  puta je za istraivanje sigovine koriteno bojanje po Friedmanu. Metoda se pokazala korisna

  u razlikovanju mineralnog sastava, ali je metoda izravnog vizualnog mjerenja dala bolji uvid

  u grau sige. Takoer, siga je detaljno morfoloki opisana i interpretirani su paleoklimatski

  uvjeti u kojima je siga rasla. Uoeno je 14 razliitih klimatskih ciklusa u rastu i tri perioda

  troenja. Prisutna je pravilnost u izmjeni svijetlih lamina nastalih u klimi povoljnijoj za rast

  kalcita i tamnih lamina nastalih u klimi manje povoljnoj za rast kalcita.

  Kljune rijei: Dubci, Hrvatska, lamine, paleoklima, sigovina, stalaktit

  Rad sadri: 70 stranica, 19 slika, 3 tablice, 23 literaturni navod

  Jezik izvornika: Hrvatski

  Rad je pohranjen u: Sredinjoj geolokoj knjinici, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb

  Mentor: Dr. sc. Tihomir Marjanac, izv. prof.

  Ocjenjivai: Dr. sc. Tihomir Marjanac, izv. prof.

  Dr. sc. Neven Boid, doc.

  Dr. sc. Marko Milia, doc.

  Mr. sc. Draen Kurtanjek, v. pred.

  Rad prihvaden: 27.02.2015.

 • VII

  BASIC DOCUMENTATION CARD

  University of Zagreb

  Faculty of Science

  Department of Geology

  Master of Science Thesis

  DYNAMICS OF CALCITE CRYSTAL GROWTH IN SPELEOTHEMS

  NIKOLINA KUHARID

  Thesis completed in: Horvatovac 102a, 10000 Zagreb

  Abstract: In this reaserch dinamics of calcite growth in stalactite was determinated. Stalactite from

  Dubci location on Omika Dinara, Croatia was used. The stalactite is at least lower

  Pleistocene in age. For the first time Friedman staining tehnique was used for the

  speleotheme research. The tehnique was shown useful for determining mineral

  composition of the sample, but direct visual mesuring of calcite generations proved

  superior for the structure determination. The speleotheme was also morphologicly

  described and paleoclimatic conditions of its growth were interpretated. Alltogether 14

  different climatological cycles were determenated in stalactite growth and three layer-

  bounding erosion surfaces. There is regularity in distribution of white laminae characteristic

  for climate more suitable for calcite growth and dark laminate characteristic for climate less

  suitable for calcite growth.

  Keywords: Croatia, Dubci, laminae, paleoclimate, speleotheme, stalactite

  Thesis contains: 70 pages, 19 figures, 3 tables, 23 references

  Original in: Croatian

  Thesis deposited in: Central geological library, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb

  Supervisor: Dr. Tihomir Marjanac, Assoc. Prof.

  Reviewers: Dr. sc. Tihomir Marjanac, Assoc. Prof.

  Dr. sc. Neven Boid, Assoc. Prof.

  Dr. sc. Marko Milia, Assoc. Prof.

Recommended

View more >