of 24 /24
Prirodni plin ă DISTRIBUCIJA PLINA I OPSKRBA PLINOM PRIRODNI PLIN Osijek, listopad 2014.

Prirodni plin – distribucija plina i opskrba plinom

 • Author
  ngothuy

 • View
  245

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Prirodni plin – distribucija plina i opskrba plinom

 • Prirodni plin

  DISTRIBUCIJA PLINA I OPSKRBA PLINOM

  PRIRODNI

  PLIN

  Osijek, listopad 2014.

 • Prirodni plin

  3 MOGUNOST UVIDA U PROPISE 4 TO JE OPENITO PLIN? 5 TO JE PRIRODNI PLIN? 5 TO JE UKAPLJENI PRIRODNI PLIN? 6 KVALITETA PLINA 8 MJERENJE KVALITETE PLINA 9 UTJECAJ PRIRODNOG PLINA NA OKOLI10 ENERGETSKI PLINSKI SUSTAV 12 ENERGETSKE PLINSKE DJELATNOSTI 13 DISTRIBUCIJA PLINA OPERATOR

  DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA 15 ENERGETSKI UVJETI I ENERGETSKA SUGLASNOST 16 OBRAUNSKO MJERNO MJESTO 16 UGOVARANJE PRIKLJUENJA NA

  DISTRIBUCIJSKI SUSTAV 18 PROVJERA DIMNJAKA, PLINSKIH INSTALACIJA

  I TROILA PLINA 20 DJELATNOST OPSKRBE KUPACA PLINOM20 UGOVARANJE OPSKRBE PLINOM 21 KVALITETA OPSKRBE PLINOM 22 CIJENA PLINA23 PRAVA I DUNOSTI KRAJNJEG KUPCA

  (suglasno Zakonu o tritu plina)24 OBAVIJEST POTROAIMA O NAINU I UVJETIMA

  ISTICANJA PRIGOVORA NA JAVNU USLUGU OPSKRBE PRIRODNIM PLINOM

  Sadraj

  Osijek, Cara Hadrijana 7

 • Prirodni plin

  www.sabor.hrwww.vlada.hr www.hera.hr

  Mogunostuvida

  u propise

 • Prirodni plin

  to je

  openito

  PLIN?Plin je "tvar u takvu agregacijskom stanju u kojemu se odlikuje razmjerno malom ispuni cijelu posudu u kojoj se nalazi". Stanje plina je funkcija

  stanje odnosno druga svojstva.

  PROMJENA Plin koji se nalazi na temperaturi nioj od kritine, poveanjem tlaka moe se prevesti u kapljevito stanje.

 • Prirodni plin

  to je prirodni plin?

  to jeukapljeni prirodni

  PLIN?

  TRANSPORT Ukapljivanje se provodi radi lakeg prijevoza na udaljena prekomorska odredita.

  natural gas

  Neprimjetan Prirodni je plin bez boje, okusa, mirisa i otrovnih sastojaka pa je u takvome stanju neprimjetan. Zato mu se za komercijalnu uporabu postupkom odorizacije dodaje posebni upozoravajui neugodni miris (deodorant) kako bi se osjetom mirisa prepoznala njegova prisutnost.

  640 C temperatura je zapaljenja prirodnog plina

 • Kvalitetaplina

  Zakon o obveznim odnosima i Zakon o zatiti

  Definicija kvalitete Kvaliteta plina obuhvaa tehnike zahtjeve kvalitete opskrbe plinom ijim potivanjem operator plinskog sustava osigurava korisniku sustava ili krajnjem kupcu usklaenost parametara kvalitete plina sa standardnom kvalitetom plina propisanom u Tablici 3. iz Priloga 2. ovih Opih uvjeta (Standardna kvaliteta plina).

  ISO standarde

  Zakona

  Prirodni plin

 • Prirodni plin

  Standardna kvaliteta plina Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri apsolutnom tlaku plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperaturi plina 288,15 K (150C)

  PRIRODNI PLINA. Kemijski sastav, mol %

  Metan (CH4) minimalno 85

  Etan (C2H6) maksimalno 7

  Propan (C3H8) i vii ugljikovodici maksimalno 6

  Duik (N2) maksimalno 3

  Ugljini dioksid (CO2) (do 31.12.2015. maksimalno 3 mol %) maksimalno 2,5

  Kisik (O2) (do 31.12.2015. ne utvruje se) maksimalno 0,001

  B. Sadraj sumpora, mg/m3

  Sumpor ukupni maksimalno 30

  Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S+COS) (do 31.12.2015. maks. 7 mg/m3) maksimalno 5

  Merkaptani (RSH) maksimalno 6

  C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3

  minimalno 10,28

  maksimalno 12,75

  D. Donja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3

  minimalno 9,25

  maksimalno 11,47

  E. Gornji Wobbe indeks Wg, kWh/m3

  minimalno 12,75

  maksimalno 15,81

  F. Donji Wobbe indeks Wg, kWh/m3

  minimalno 11,48

  maksimalno 14,23

  G. Relativna gustoa d

  minimalno 0,56

  maksimalno 0,70

  H. Toka rosita, 0C pri tlaku od 70 bar (do 31.12.2015. pri tlaku 50 bar)

  vode (do 31.12.2015. pri -10 0C) -8

  ugljikovodika (do 31.12.2015. pri 0 0C) -2

  I. Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu), bez mehanikih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu)

  Sa stajalita krajnjih kupaca i opskrbljivaa, najvaniji je parametar pod D. Donja ogrjevna vrijednost. On kazuje koliko se kWh energije moe dobiti iz isporuenog volumena plina od 1m3.

 • Mjerenje

  kvaliteteplina

  INJENICA Tijekom transporta i tehnikom transporta plin ne mijenja kvalitetu.

  UZORKOVANJE Transporter kvalitetu plina uzorkuje i analizira dva puta mjeseno i objavljuje na svojim internetskim stranicama.

  Boja plamena ne oznaava kvalitetu Posebno treba napomenuti da za standardnu kvalitetu plina nije mjerodavna boja plamena na troilu plina. Ona ovisi u prvome redu o dobivenoj smjesi plina i zraka na plameniku. Ukoliko je postignuta dovoljna koliina zraka u smjesi za sagorijevanje, plamen e biti plave boje. Ukoliko nema dovoljno zraka bit e od ute do crvenkaste, to ovisi o koliini zraka i vrsti ugljikovodika koji sagorijevaju.

  Prirodni plin

 • EKOLOKI PRIHVATLJIV Sagorijevanje prirodnog plina meu fosilnim gorivima najmanje oneiuje okoli. Zato strunjaci tvrde da je prirodni plin ekoloki izuzetno prihvatljivo gorivo!

  Stroge mjere zatite okolia ZAVARIVANJE POD TLAKOM Prikljuci plinskih instalacija potroaa na plinovode zavaruju se pod tlakom, pri emu ne dolazi do isputanja metana u atmosferu. KONTROLA PROPUSNOSTI Provodi se stalna i periodina kontrola propusnosti plinovoda i plinskih prikljuaka u skladu s donesenim protokolima

  to potroai mogu uiniti? MJERNI ORMARI Potroai plina trebaju osjetom mirisa provjeravati mjerno-regulacijski ormari gdje ponekad dolazi do manjeg curenja plina te odmah obavijestiti distributera plina. SLAVINA PLINOMJERA U sluaju jaeg neugodnog mirisa treba zatvoriti slavinu ispred plinomjera i zahtijevati urnu intervenciju deurne slube distributera plina. SLAVINA TROILA Ako se osjeti curenje plina iz plinskoga troila kada plamenik ne gori odmah treba zatvoriti slavinu dovoda plina ispred troila i pozvati ovlatenoga servisera.

  Na taj nain i potroai mogu sprijeiti curenje opasnog metana u atmosferu i time doprinijeti ouvanju okolia.

  x

  ozona

  Ozon

  Ozon

  ozonski

  x

  OPASNOST Iz plinoopskrbnog sustava metan moe doi u atmosferu nebrinim rukovanjem ili opasnim nekontroliranim istjecanjem nesagorjelog prirodnog plina.

  Prirodni plin

  Utjecajprirodnog plina

  na okoli

 • Energetski plinski

  sustavNAELA Energetski sustavi pripadaju tzv. infrastrukturnim sustavima koji u najveoj mjeri moraju funkcionirati prema naelima pruanja javne usluge (podjednaka dostupnost svima, pouzdanost, kontinuitet, regulirana cijena).

  Prirodni plin

 • Prirodni plin

  Uvjeti opskrbe TARIFNI SUSTAVI moraju energetskome sustavu priznavati ekonomsku cijenu kotanja, a konana prodajna cijena onima koji se koriste povlasticama javne usluge moe biti i jest u pravilu nia od ekonomske cijene. RAZLIKA U CIJENI Drava mora zakonom propisati da e energetskom subjektu naknaditi razliku izmeu ekonomske i regulirane cijene ili jasno rei na koje e kategorije kupaca biti rasporeena razlika.

  inputa

  outputa

 • Energetske plinskedjelatnosti

  REGULIRANO TRITE Razlikujemo javne usluge prema reguliranim naelima i trine djelatnosti koje se slobodno ugovaraju.

  Javna usluga Javnom uslugom smatra se usluga dostupna u svako vrijeme krajnjim kupcima i energetskim subjektima prema reguliranoj cijeni i/ili uvjetima pristupa i koritenja energetske usluge, koja mora biti dostupna, dostatna i odriva uvaavajui sigurnost, redovitost i kvalitetu usluge, zatitu okolia, uinkovitost koritenja energije i zatitu klime, a koja se obavlja prema naelima razvidnosti i nepristranosti te uz nadzor tijela odreenih zakonom.

  Prirodni plin

 • Prirodni plin

  DISTRIBUCIJA PLINA

  Operator

  sustavadistribucijskog

  Preuzimanje plina od transportera(mjerenje)

  Dobavlja plina Kupac plina

  Obradba plina (reduciranje tlaka i odorizacija)

  Transportiranje plina

  (distribucijskim plinskim

  sustavom)

  Isporuka plina kupcima

  (mjerenje)5.

  6.

  3.

  2.

  1.

  4.

 • Prirodni plin

  DISTRIBUCIJA PLINA - Operator distribucijskog sustava

  Aktivnosti na izvrenju zadaa PRISTUP MREI Slobodan i nepristran pristup distribucijskoj mrei, koji obuhvaa sljedee glavne radnje:

  utvrivanje energetskih uvjeta i izdavanje energetskih suglasnostiugovaranje i realizacija prikljuaka na mreuugovaranje javne usluge distribucije plina s opskrbljivaima plinom

  POUZDANOST Pogon i odravanje mree radi pouzdane i kontinuirane isporuke plina, a sastoji se od sljedeih glavnih radnji:

  voenje pogona mree (tradicionalno i daljinsko voenje dispeerski centar)nabava plina za pokrie mrenih gubitaka plinaredoviti pregledi i kontrola propusnosti te odravanje svih sastavnica mree (plinovodi, katodna zatita, DRS-e i OMM)deurstva radi hitnih otklanjanja kvarova na mrei i instalacijama korisnika mreeodoriziranje plina prepoznatljivim neugodnim mirisomoitavanje koliina isporuenoga plina (runo, daljinsko sustav SCADA) prekidi i/ili smanjenja/nastavak isporuke plina zbog radova na mrei, u sluaju kriznoga stanja, na zahtjev opskrbljivaa plinom i na zahtjev kupcazamjene i umjeravanja plinomjerazatita okolia

  UNAPREENJE poslovanja i tehnoloki razvoj, a sastoji se od sljedeih glavnih radnji:

  tehnika potporavoenje tehnike dokumentacije i katastra vodovadijagrami i analize optereenjamrena pravila plinskog distribucijskog sustava

  RAZVOJ distribucijske mree, koji obuhvaa sljedee glavne zadae:planiranje razvoja distribucijske mreepredlaganje investicijskih planovarealizacija donesenih investicijskih planova poslovi inenjeringatehnika kontrola izgradnje distribucijske mree

  Zadaa distributera PREUZIMANJE Na mjerno regulacijskim stanicama (MRS) preuzeti plin od transportera KOMERCIJALIZACIJA Obraditi plin za komercijalnu uporabu (reducirati tlak i odorizirati plin) ISPORUKA Pomou sustava distribucijske mree (meumjesnih i mjesnih plinovoda, distribucijskih regulacijskih stanica DRS-a i obraunskih mjernih mjesta OMM) isporuiti plin krajnjim kupcima

 • Energetski

  i energetskauvjeti

  suglasnost

  PRIKLJUNI KAPACITET GRAEVINE Najvei protok plina kojeg je mogue ostvariti na pojedinom prikljuku sukladno odredbama ugovora o prikljuenju na distribucijski sustav izraen u kWh/h.

  PRIKLJUNI KAPACITET OBRAUNSKOG MJERNOG MJESTA Najvei protok plina kojeg je mogue ostvariti na pojedinom obraunskom mjernom mjestu sukladno energetskoj suglasnosti izraen u kWh/h.

  ROK TRAJANJA Energetska suglasnost prestaje vaiti ako se u roku od dvije godine od dana njezina izdavanja ne sklopi ugovor o prikljuenju na distribucijski sustav.

  Prirodni plin

 • Obraunsko

  Ugovaranje

  mjesto

  na distribucijski sustav

  mjerno

  Prirodni plin

  PREUZIMANJE Trenutkom preuzimanja sve koristi i rizici preuzetog plina prelaze na kupca.

  RASPOLAGANJE PRIKLJUKOM Investitor graevine duan je prikljuak nakon graenja, a prije punjenja plinom, ustupiti na gospodarsko upravljanje operatoru distribucijskog sustava.

 • PLINSKI PRIKLJUAK Cjevovodni dio distribucijskog sustava kojim se povezuje plinska instalacija graevine s distribucijskim sustavom, ukljuivo i opremu koja je na njemu ugraena i obraunsko mjerno mjesto.

  Prikljuenje i odravanje Stavljanje prikljuka u funkciju i punjenje instalacije plinom obavlja se suglasno lanku 40., 41. i 42. Mrenih pravila plinskog distribucijskog sustava. Operator distribucijskog sustava duan je prikljuak odravati o svom troku.

  PRIPREMNO ZAVRNE RADOVE obavlja iskljuivo operator distribucijskog sustava, a naknadu plaa investitor prikljuka suglasno Metodologiji utvrivanja naknade za prikljuenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za poveanje prikljunog kapaciteta (N.N. br. 76/14) i Odluci o naknadi za prikljuenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za poveanje prikljunog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2014. 2016. godine (N.N. br. 86/14), koje je donijela HERA, i to: za kategoriju prikljuka I. (prikljuni kapacitet manji ili jednak 100 kWh/h) - iznos 818,52 kn, za kategoriju prikljuka II. (prikljuni kapacitet vei od 100 kWh/h, a manjiili jednak 400 kWh/h) - iznos 2.604,61 kn,za kategoriju prikljuka III. (prikljuni kapacitet vei od 400 kWh/h, a manjiili jednak 4.000 kWh/h) - iznos 4.446,78 kn,

  za kategoriju prikljuka IV. (prikljuni kapacitet vei od 4.000 kWh/h) - iznos 7.206,34 kn. TROAK MONTAE plinomjera i druge mjerne, regulacijske i sigurnosne opreme plaa investitor prikljuka, a naknada za troak montae ako je obavlja operator distribucijskog sustava plaa se prema cjeniku nestandardnih usluga operatora ovisno o vrsti mjernih ureaja. GRAENJE PRIKLJUKA obavlja ovlateni izvoa prikljuka ili operator distribucijskog sustava, a prema odluci investitora prikljuka. Meutim, kod viestrukog prikljuenja sve prikljuke gradi operator distribucijskog sustava ili ovlateni izvoa kojeg odabere operator. Prije gradnje prikljuka investitor je duan operatoru dati na koritenje zemljite i dijelove graevine potrebne za izgradnju te dostaviti ovjerenu suglasnost vlasnika drugih zemljita kada je prikljuak mogue graditi samo koritenjem tih zemljita.

  Prirodni plin

  Izvedba prikljuka

  Rk

  i

  m

 • Prirodni plin

  Provjera

  dimnjaka, plinskih instalacija itroila plina

  Opasnost od trovanja pro-duktima izgaranja zbog neispravnog sustava za odvod produkata izga-

  ranja-dimnjaka.

  Opasnost od trova-nja produktima izgaranja zbog neispravnog rada

  plinskog troila.

  Opasnost zbog cure-nja plina iz plinske

  instalacije

  3. 2. 1.

  SURADNJA Samo obostrana

  suradnja sustav moe dovesti u sigurno stanje

  i zadovoljavajuu funkcionalnost.

  ODGOVORNOST Stanje dimnjaka, plinske instalacije i prikljuenih

  plinskih troila u graevini nakon izgradnje i

  preuzimanja na uporabu iskljuiva je odgovornost

  vlasnika graevine.

 • Prirodni plin

  Neispravan dimnjakOd velike je vanosti provjera dimnjaka i plinskih troila od strane strunih i ovlatenih osoba, najmanje prije svake sezone grijanja, a po potrebi i tijekom ogrjevne sezone.l Provjeru provodnosti dimnjaka za odvod produkata izgaranja plina obavlja mjesno nadlena dimnjaarska tvrtka suglasno zakonskim i tehnikim propisima.

  Neispravno troiloZbog neispravnih plinskih troila i/ili nepravilnoga rukovanja po-stoji mogunost da plin curi u prostoriju i da doe do zapaljenja i eksplozije, a do opasnosti dolazi i zbog nedovoljnog dovoda svjeeg zraka za izgaranje plina. Statistike govore da su te opa-snosti male, mnogo manje od uporabe npr. elektrine struje, lo-ivog ulja ili propan-butana. No, oprez je neophodan! Takoer je potrebno provjeriti plinska troila od strane strunih i ovlatenih osoba, najmanje prije svake sezone grijanja, a po potrebi i tije-kom ogrjevne sezone. l Plinska troila treba servisirati ovlateni serviser. Oni izdaju odgovarajui izvjetaj ili uvjerenje o pregledu odnosno servisiranju.

  Curenje plinaZbog curenja plina iz plinske instalacije postoji opasnost od ek-splozije, poara i trovanja. Potrebne su, i propisane, mnoge mje-re i postupci kako bi se izbjegle neeljene posljedice. Provjeru plinskih instalacija s mjerno regulacijskim ureajima i otvora za prozraivanje prostorija obavlja distributer plina, najprije prije prikljuenja na distribucijsku mreu, a potom i tijekom korite-nja, suglasno Mrenim pravilima plinskog distribucijskog susta-va (N.N. br. 158/13), Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima (N.N. br. 108/95 i 56/10) i Zakonu o zatiti od poara (N.N. br. 58/93 i 33/05). Provjera plinskih instalacija i mjerno regulacijskih ureaja kod kuanstava obavlja se obvezno prilikom svake za-mjene i/ili umjeravanja plinomjera, a najmanje jednom u 10 godi-na. O provjeri distributer plina izdaje ispitni izvjetaj.l Ako potroa plina distributeru ne predoi valjane izvjetaje o ispravnosti dimnjaka i plinskih troila distributer je duan takva troila odvojiti od plinske instalacije do trenutka pribavljanja pozitivnih izvjetaja.

  OPASNOSTI !

  UPUTE Radi osiguranja ispravnog i

  sigurnog funkcioniranja, dimnjak, kune plinske instalacije, otvori

  za prozraivanje prostorija i prikljuena troila moraju se koristiti suglasno uputama

  dimnjaara, izvoaa instalacija, distributera plina i proizvoaa

  plinskih troila.

 • opskrbu plinom na siguran, pouzdan i uinkovit nainbilanciranje potreba i ugovaranje nabave plinaugovaranje i rezerviranje kapaciteta transportnog sustavaugovaranje javne usluge distribucije plinaugovaranje opskrbe krajnjih kupaca plinomobraun (fakturiranje), knjienje i naplata prodanog plinaizvjetavanja o opskrbi plinomrjeavanje reklamacija kupaca

  Djelatnost opskrbe kupaca plinom

  Ugovaranjeopskrbe

  plinom

  ema reguliranim naelima pruanja javne usluge prema propisanim uvjetima o zajamenoj opskrbi

  prema trinim

  Prirodni plin

  KUANSTVAPravo na opskrbu prema reguli-ranim naelima pruanja javne usluge imaju kupci iz kategorije kuanstava koji se odlue na koritenje takvom uslugom.

 • Prirodni plin

  Kvalitetaopskrbeplinom

  operator plinskog sustava osigurava korisniku sustava ili krajnjem kupcu pouzdanu i stalnu isporuku plina

  i

  kvalitete plina sa standardnom kvalitetom plina

  osigurava korisniku sustava ili krajnjem

  proteklu godinu dostavljaju HERA-i i objavljuje ga

  STJECAJ OKOLNOSTI Pravo na opskrbu prema propisima o zajamenoj opskrbi imaju krajnji kupci koji su stjecajem okolnosti za koje nisu krivi ostali bez opskrbljivaa (kojima je prestala vaiti dozvola za opskrbu plinom ili im je privremeno ili trajno oduzeta dozvola za opskrbu ili su neuredno izvravali svoje financijske obveze prema ostalim sudionicima trita plina).

  PREMA ELJIOpskrbu plinom prema trinim uvjetima ugovaraju opskrbljiva i krajnji kupac koji se ne moe ili ne eli koristi opskrbom u obvezi javne usluge.

 • Cijena plina Struktura krajnje cijene za javnu uslugu opskrbe plinom

  nabavna cijena plina (u koju je ukljuen troak nabavljenog plina i povezani troak skladitenja i transporta plina) kn/kWh, tarifna stavka za isporuenu koliinu plina kn/kWh, fiksna mjesena naknada (povezana za trokove mjernog mjesta) kn/kWh i opskrbna mara (naknada za uslugu opskrbljivaa) kn/kWh.

  Opskrbljiva na krajnju cijenu obraunava i druga propisana davanja (PDV).TARIFE

  Regulirane cijene javnih usluga nazivaju se tarife.

  TARIFNE STAVKEKako je i tarifa sloena cijena, radi objektivne primjene (s obzirom na koliinu i uvjete potronje) rastavlja se na tarifne stavke.

  METODOLOGIJATarife odnosno tarifne stavke proraunavaju energetski subjekti suglasno propisanim metodologijama, a odobrava ih HERA.

  Prirodni plin

 • Prirodni plin

  Prava i dunosti

  (suglasno Zakonu o tritu plina)

  krajnjeg kupca

 • Pisani prigovor

  prigovor?

  [email protected]

  Odgovor na prigovor

  OBAVIJEST POTROAIMA O NAINU I UVJETIMA ISTICANJA PRIGOVORA NA JAVNU USLUGU OPSKRBE PRIRODNIM PLINOM

  Dodatne mogunosti nezadovoljnih potroaa Potroa koji je nezadovoljan odgovorom na pisani prigovor, moe:

  podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za zatitu potroaa HEP-PLIN-a, koje je duno pisano odgovoriti potroau u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja reklamacijeizjaviti pisani prigovor Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (HERA-i) na adresu 10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 14

  HEP Plin d.o.o.

  Davor Guttert Kulen vizija