of 13 /13
Příloha č. 2 Školního řádu Gymnázia Kroměříž NG VG ročník 1. pololetí 2. pololetí prima mluvnice tvarosloví - mluvnické kategorie, podstatná jm., přídavná jm., skladba - větné členy, věta jednoduchá, souvětí; zvuková sloh jednoduché tiskopisy a komunikační žánry, dopis osobní a popis, výtah a výpisky, vypravování literatura pohádka, pověst, báje, historický příběh, poezie pro děti dětská literatura, inspirace přírodou, fantasy literatura sekunda mluvnice nauka o významu slova, nauka o tvoření slov, tvarosloví druhy vět podle postoje mluvčího, syntax, druhy vedlejších vět, pravopis sloh popis, charakteristika, líčení výtah, žádost, životopis, vypravování literatura pověsti, kronika, báje, pohádky bajky, cestopis, limeriky, sci-fi tercie mluvnice obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vz- věta jednoduchá a souvětí, významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami, souvětí souředné, významové poměry mezi větnými členy, souvětí souřadné, podřadné, obecné výklady o českém jazyce sloh výtah, charakteristika literární postavy, výklad líčení, úvaha, souhrnné poučení o slohu literatura cestopisné texty, biografický román, pověst, rytířská tématika legenda, balada, romantismus v literatuře, Šoa - téma holocaustu, Čtu, čteš, čteme - jazyková komika kvarta mluvnice slovní zásoba a význam slova, rozvoj slovní zásoby, nauka o tvoření slov, tvarosloví příslovce, předložky, spojky, skladba, souvětí souřadné a podřadné, pravopis, zvuková stránka jazyka, obecné výklady o jazyce sloh stylistika a její cíle, výklad, popis pracovního postupu, uměleckého díla, líčení, charakteristika vypravování, úvaha, proslov, diskuse, fejeton literatura můj domov a svět, renesanční litaratura, od renesance k bariku, z literárního klasicismu, realismus moderna, avantgarda, neklidné dvacáté století kvinta, 1. literatura úvod do studia literatury, starověká literatura, středověká literatura humanismis a renesance, barokní literatura, evropská literatura 18. století mluvnice a sloh obecné poučení o jazyce a řeči, morfologie, syntax úvod do stylistiky, obecné poučení o slohu, užití vypravování, prostého popisu, charakteristiky sexta, 2. literatura český a světový romantismus, májovci, ruchovci, lumírovci realismus a naturalismus, moderní umělecké směry 2. poloviny 19. století mluvnice a sloh myšlení a jazyk, zvuková stránka jazyka, zásady spisovné výslovnosti, grafická stránka jazyka, funkční styly, popis, charakteristika slovní zásoba, sémantka a tvoření slov, slovní druhy, slovníky, životopis, korespondence, rétorika septima, 3. literatura moderní básnické směry počátku 20. století, česká meziválečná poezie a prózy, česká a světová poezie 1. poloviny 20. století česká a světová próza 1. poloviny 20. století, historie světového dramatu v 1. polovině 20. století mluvnice a sloh úvaha, úvahový postup, skladba publicistický styl a jeho útvary oktáva, 4. literatura světová literatura 2. poloviny 20. století, česká poválečná poezie česká poválečná próza, česká literatura po roce 1989, divadlo ve 20. století mluvnice a sloh odborný styl a jeho útvary, útvary řečnického stylu - proslov, přednáška obecné výklady o jazyce, vývoj pravopisu Klasifikace v jednotlivých předmětech Klasifikace v jednitlivých předmětech se řídí Školním řádem Gymnázia Kroměříž, odst. IX. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků a je dále specifikována pro: Český jazyk a literatura Ústní zkoušení, 2 velké slohové práce za pololetí, diktáty, referáty dle zájmu žáků Ústní zkoušení, 1 velká slohová práce za pololetí, písemné zkoušení, jazykové testy, diktáty, referáty dle zájmu žáků

Příloha č. 2 Školního řádu Gymnázia Kroměříž · - Mes passe – temps - La République tcheque septima Mluvnice Mluvnice - přivlastňovací zájmena samostatná,tázací

Embed Size (px)

Text of Příloha č. 2 Školního řádu Gymnázia Kroměříž · - Mes passe – temps - La République...

 • Ploha . 2 kolnho du Gymnzia Krom

  NG

  VG

  ronk 1. pololet 2. pololet

  prima

  mluvnice tvaroslov - mluvnick kategorie, podstatn jm., pdavn jm., skladba - vtn leny, vta jednoduch, souvt; zvukov

  sloh jednoduch tiskopisy a komunikan nry, dopis osobn a popis, vtah a vpisky, vypravovn

  literatura pohdka, povst, bje, historick pbh, poezie pro dti dtsk literatura, inspirace prodou, fantasy literatura

  sekunda

  mluvnice nauka o vznamu slova, nauka o tvoen slov, tvaroslov druhy vt podle postoje mluvho, syntax, druhy vedlejch

  vt, pravopis

  sloh popis, charakteristika, len vtah, dost, ivotopis, vypravovn

  literatura povsti, kronika, bje, pohdky bajky, cestopis, limeriky, sci-fi

  tercie

  mluvnice obohacobvn slovn zsoby, slovesn vid, psan i/y v

  koncovkch, psan pedpon s-, z-, vz-

  vta jednoduch a souvt, vznamov pomry mezi souadn

  spojenmi hlavnmi vtami, souvt souedn, vznamov

  pomry mezi vtnmi leny, souvt souadn, podadn,

  obecn vklady o eskm jazyce

  sloh vtah, charakteristika literrn postavy, vklad len, vaha, souhrnn pouen o slohu

  literatura cestopisn texty, biografick romn, povst, rytsk tmatika legenda, balada, romantismus v literatue, oa - tma

  holocaustu, tu, te, teme - jazykov komika

  kvarta

  mluvnice slovn zsoba a vznam slova, rozvoj slovn zsoby, nauka o

  tvoen slov, tvaroslov

  pslovce, pedloky, spojky, skladba, souvt souadn a

  podadn, pravopis, zvukov strnka jazyka, obecn vklady

  o jazyce

  sloh stylistika a jej cle, vklad, popis pracovnho postupu,

  umleckho dla, len, charakteristika

  vypravovn, vaha, proslov, diskuse, fejeton

  literatura mj domov a svt, renesann litaratura, od renesance k

  bariku, z literrnho klasicismu, realismus

  moderna, avantgarda, neklidn dvact stolet

  kvinta, 1.

  literatura vod do studia literatury, starovk literatura, stedovk

  literatura

  humanismis a renesance, barokn literatura, evropsk

  literatura 18. stolet

  mluvnice a

  sloh

  obecn pouen o jazyce a ei, morfologie, syntax vod do stylistiky, obecn pouen o slohu, uit vypravovn,

  prostho popisu, charakteristiky

  sexta, 2.

  literatura esk a svtov romantismus, mjovci, ruchovci, lumrovci realismus a naturalismus, modern umleck smry 2.

  poloviny 19. stolet

  mluvnice a

  sloh

  mylen a jazyk, zvukov strnka jazyka, zsady spisovn

  vslovnosti, grafick strnka jazyka, funkn styly, popis,

  charakteristika

  slovn zsoba, smantka a tvoen slov, slovn druhy,

  slovnky, ivotopis, korespondence, rtorika

  septima, 3.

  literatura modern bsnick smry potku 20. stolet, esk

  mezivlen poezie a przy, esk a svtov poezie 1.

  poloviny 20. stolet

  esk a svtov prza 1. poloviny 20. stolet, historie

  svtovho dramatu v 1. polovin 20. stolet

  mluvnice a

  sloh

  vaha, vahov postup, skladba publicistick styl a jeho tvary

  oktva, 4.

  literatura svtov literatura 2. poloviny 20. stolet, esk povlen

  poezie

  esk povlen prza, esk literatura po roce 1989, divadlo

  ve 20. stolet

  mluvnice a

  sloh

  odborn styl a jeho tvary, tvary enickho stylu - proslov,

  pednka

  obecn vklady o jazyce, vvoj pravopisu

  Klasifikace v jednotlivch pedmtech

  Klasifikace v jednitlivch pedmtech se d kolnm dem Gymnzia Krom, odst. IX. Pravidla hodnocen vsledk vzdlvn k

  a je dle specifikovna pro:

  esk jazyk a literatura

  stn zkouen, 2 velk slohov prce za pololet, diktty, referty dle zjmu k

  stn zkouen, 1 velk slohov prce za pololet, psemn zkouen, jazykov testy, diktty, referty dle zjmu k

 • - slohov prce hodnotit podle deskriptor nov sttn maturity - max.12 bod, 12-11 1, 10-9 2, 8-7 3, 6-5 4

  - psemn testy hodnotit procenty 100-90% 1 89-80% 2 79-70% 3 69-60% 4

  - stn zkouen dle pzkladnch pravidel hodnocen a klasifikace - , IX.

  - testy po kad lekci

  ronk 1. pololet 2. pololet

  prima

  sekunda

  tercie

  kvarta

  kvinta

  sexta

  seprima

  oktva

  1.A

  2.A

  3.A

  4.A

  ronk 1. pololet 2. pololet

  3. ronk

  4. ronk

  - slohov prce hodnotit podle deskriptor nov sttn maturity - max.12 bod, 12-11 1, 10-9 2, 8-7 3, 6-5 4

  - psemn testy hodnotit procenty 100-90% 1 89-80% 2 79-70% 3 69-60% 4

  - stn zkouen dle pzkladnch pravidel hodnocen a klasifikace - , IX.

  - testy po kad lekci

  ronk 1. pololet 2. pololet

  sekunda Leon 1 - Leon 2 Leon 3 - Leon 4

  tercieLeon 5 - Leon 6 Leon 7 - Leon 9

  kvartaLeon 10 - Leon 12 Leon 1 - Leon 2

  kvinta Mluvnice Mluvnice- Pedmt pm, nepm - Pslovce- tvoen,stupovn- Budouc as jednoduch - Nepravideln stupovn pdavnch jmen,pslovc- Zpor - Postaven dvou pedmt ve vt- Zjmena vztan,neurit - Shoda pest minulho s pedmtem- Nepravideln slovesa - ImperfektumKonverzan tma - Avoir + inf- Mes vacances - Nepravideln slovesa- Le systeme scolaire tcheque,Francois Konverzan tmaLa capitale Praque - Une histoire passe

  - Une journe chez nous- Mon ami

  sexta Mluvnice Mluvnice- Trpn rod - Souslednost asov- Avant de + inf, etre en train de + inf, - Pm,nepm e- Pdavn jmna beau, nouveau, vieux - Blzk minulost- Zjmena ukazovac samostatn,vztan zjmeno dont - Subjonctif ptomn- Dliv len - pechodnk- Zjmenn pslovce en,y - Nepravideln slovesa- Nepravideln slovesa Konverzan tmaKonverzan tma - Les voyages de mes reves- Paris - La Belgique- La cuisine - La France

  Konverzace v anglickm jazyce

  Francouzsk jazyk

  Maturita Excellence lekce 1 - 6, maturitn tmata 1 - 13

  maturitn tmata a procviovn dovednost k psemn a stn maturit 14 - 25

  Maturita Solutions Upper-Intermediae 7.-10. lekce

  On y va! 1, 2

  On y va! 1

  On y va! 1

  Upper-Intermediate

  stn a psemn zkouen hodnocen podle deskriptor nov sttn maturity, pravidla jsou uvedena v hodnocen za anglick jazyk

  Maturita Solutions Pre - Inter lekce 1 - 5

  Maturita Solutions Pre-Intermediate

  English Plus 3.

  Maturita Solutions Pre-Intermediate 1.-6. lekce

  Maturita Solutions Pre-Intermediate lekce 7 - 10, Intermediate 1.-3. lekce

  Maturita Solutions Intermediate 1.-5. lekce

  Maturita Solutions intermediate lekce 6 - 10

  Anglick jazyk

  English Plus 1.

  English Plus 2.

  Maturita Solutions Intermediate 4.-10. lekce

 • - Mes passe temps - La Rpublique tchequeseptima Mluvnice Mluvnice

  - pivlastovac zjmena samostatn,tzac samostatn , - subjonctif minul- subjonctif ptomn - infinitiv minul-zpor ne ni.ni - pedminul as, pedbudouc as- nepravideln slovesa - souslednost asovKonverzan tma - pest ptomn,pdavn jmno slovesn- prsentez une personne clebre - nepravideln slovesa-systeme scolaire tcheque,francais Konverzan tma

  -Lappartement de mes reves-les moyens de transport

  oktva Mluvnice Mluvnice- Podmiovac zpsob minul,podmnkov souvt - Jednoduch minul as- Subjonctif ptomn,minul - Nepraven slovesa- Nepravideln slovesa Konverzan tma- Pdavn jmna atre - Le Monaco,Konverzan tma - le Luxembourg,- Notre rgion(ville) - Paris- Mes reves- Prague

  1. ronk Mluvnice Mluvnice- Hlavn rysy zvukov podoby francouztiny - Nepravideln sloveso avoir- len urit, neurit, - Pivlastovac,ukazovac,tzac zjmena nesamostatn- Slovosled vty,zpor - slovky zkladn- Tvoen mn.sla - Il y a- slovky 1-10 - len staen- Pdavn jmna - Nepravideln slovesa(dire,aller,faire,prendre,venir)- Nepravideln sloveso etre - 1.slovesn tdaKonverzan tma Konverzan tma- Prsentez vous. - Ma famille- La France et ses voisins - Notre cole

  - Mes activits2. ronk Mluvnice Mluvnice

  - 3.slovesn tda - Pass compos s etre- Futur proche(blzk budoucnost) - Vyjden elu- Zvratn slovesa - Futur simple- Zjmenn pslovce y - Vyjden pedmtu pmho a nepmho- Pass compos s avoir - Zpor jamais,personne,rien,quo- Inf.vazby faire+inf, avant de+inf - Nepravideln slovesa - Nepravideln slovesa pouvoir,vouloir,lire,sortir Konverzan tmaKonverzan tma - Je fais du sport- Ma maison - Chez le mdecin- Ma journe - Je voyage- La tl,la radio, les journaux

  3. ronk Mluvnice Mluvnice- Vztan zjmena - Trpn rod- Zjmena neurit - Etre en train de+inf- Tvoen pslovc, stupovn - Samostatn ukazovac zjmena - Postaven dvou pedmt vyjdench zjmeny - Dliv len- Imperfektum - Zjmenn pslovce- Kondicionl ptomn,podmnkov souvt - Souslednost asov(pm, nepm e)- Inf.vazby(avoir a+inf,au lieu de+inf,sans+inf, se mettre - Pass rcent- Nepravideln slovesa - Subjonctif ,grondifKonverzan tma - Nepravideln slovesa- Le systeme scolaire tcheque,Francois Konverzan tma- Une famille dautrefois et daujourdhui - Paris, Belgique- Mon temps libre - La cuisine

  - Mes passe-temps- Mode- Notre pays

  4. ronk Mluvnice Mluvnice- Pivlastovac,tzac,zporn zjmena samostatn - Pest ptomn- Subjonctif ptomn jeho uit - Podmnkov souvt- Cesser de+inf,empecher de+inf - Defektivn slovesa- Subjonctif minul - Pass simple- Futur antrieur Konverzan tma- Plus-que-parfait - Un partenaire idal

 • Konverzan tma - La France- Faire un portrt - Prague- Ma vie future- Lappartement de mes reves

  ronk 1. pololet 2. pololet

  3. - 4., 7. - 8.

  Gramatick celky jsou hodnoceny formou gramatickch test.

  Sekunda Hrverstehen, Leseverstehen, Sprachkompetenz, Konversation, Wortschatz

  Direkt 1 L 1 5

  Tercie Hrverstehen, Leseverstehen, Sprachkompetenz, Konversation, Wortschatz

  Direkt 1 L 6 10, Direkt 2 L 11 - 14

  Hrverstehen, Leseverstehen, Sprachkompetenz, Konversation, Wortschatz

  Direkt 2 L15 20

  Hrverstehen, Leseverstehen, Sprachkompetenz, Konversation, Wortschatz

  Direkt 3 L 21 - 23

  Sexta Hrverstehen, Leseverstehen, Sprachkompetenz, Konversation, Wortschatz

  Direkt 3 L 24 28

  Septima Hrverstehen, Leseverstehen, Sprachkompetenz, Konversation, Wortschatz

  Ausblick 2 L 1 5

  Oktva Hrverstehen, Leseverstehen, Sprachkompetenz, Konversation, Wortschatz

  Ausblick 2 L 6 10

  1.ronk Hrverstehen, Leseverstehen, Sprachkompetenz, Konversation, Wortschatz

  Direkt 1 L 1 7

  2.ronk Hrverstehen, Leseverstehen, Sprachkompetenz, Konversation, Wortschatz

  Direkt 1 L 8 10, Direkt 2 L 11 12

  3.ronk Hrverstehen, Leseverstehen, Sprachkompetenz, Konversation, Wortschatz

  Direkt 2 L 13 16

  4.ronk Hrverstehen, Leseverstehen, Sprachkompetenz, Konversation, Wortschatz

  Direkt 2 L 17 20

  Hrverstehen, Leseverstehen, Sprachkompetenz, Konversation, Wortschatz

  Landeskunde der dt.Lnder

  ronk 1. pololet 2. pololet

  3., septima Familie, Freunde, Beziehungen Schulsystem

  Lektre Gastronomie

  Sport Reisen

  gesunde Lebensweise Film

  4., oktva dt.Lnder Tschechische Republik

  Klima, Wetter Arbeitsmarkt

  Umweltschutz Feste, Bruche

  Lektre Film

  Nmeck jazyk

  Konverzace v nmeckm jazyce

  Souhrnn psemn prce se p po probrn lekce. Provuj zskan vdomosti lexikln, gramatick, syntaktick a slohov. Termn ur

  vyuujc a je km pedem znm.

  Konverzace v nmeckm jazyce - nepovinn

  Kvarta Oktva

  Kvarta

  Kvinta

  Konverzace ve francouzskm jazyce

  stn a psemn zkouen hodnocen podle deskriptor nov sttn maturity, pravidla jsou uvedena v hodnocen za anglick jazyk

  maturitn tmata a procviovn dovednost k psemn a stn maturit 14 - 25

  ci jsou pravideln hodnoceni ve vech dovednostech (ten, psan, poslech, mluven)psemn i stn. Slovn zsoba k pslunmu

  tematickmu celku je zkouena psemn i stn.

 • ronk 1. pololet 2. pololet

  zklady fonetiky ruskho jazyka 1. - 3. lekce

  psan a titn podoba azbuky

  zkladn rusk pokyny pro prci v hodin

  tercie 4. - 6. lekce 7. - 8. lekce

  1. - 2. lekce 3. - 5. lekce

  1. - 3. lekce 4. - 5. lekce

  1. - 3. lekce 4. - 5. lekce

  ronk 1. pololet 2. pololet

  prima Pravk - vchodn despocie Klasick otroksk stty

  sekunda Stedovk Potky novovku, ticetilet vlka

  tercie Baroko - osvcenstv, revoluce 1848-1849 Svt a esk zem ve 2. pol. 19. stol.

  kvarta Svt pes 1. sv. vlkou a mezi dvma vlkami 2. sv. vlka a povlen vvoj

  kvinta, 1. Pravk - msk republika msk cisastv - renesance

  sexta, 2. Habsburkov - VFR Napoleon - konec 19. stolet

  septima,3. 1. polovina 20. stolet 1945 - souasnost

  ronk 1. pololet 2. pololet

  septima, 3.,

  oktva, 4.

  Vznam umn v ivot lovka (zamylen a diskuze),

  umleck normy a k (diskuzn frum, individuln vaha -

  esej), pehled vvojovch etap v umn (pednes, diskuze,

  prce s portfoliem), pravk umn, starovk, antika a ran

  kesansk um.(samostatn projev referty), pehled sloh

  (romnsk renesance)-typizace znak-pklady

  (architektura), pehled sloh a jejich znak (baroko-

  klasicismus, romantismus a secese), vyuit nabdky DK

  v oblasti filmu, divadla, vstav

  Umn 20. stolet (impresionismus surrealismus),

  rozliovn znak, abstraktn umn identifikace umn

  zobrazujc a nezobrazujc, vybran trendy souasnho

  umn, konceptuln umn, postmodernismus, prce

  s obrazovm materilem, identifikace, porovnn, aplikace,

  regionln zvltnosti v oblasti architektury, vyuit nabdky

  DK v oblasti filmu, divadla, vstav, konzultace a spolen

  diskuse v rmci vybranch tmat

  ronk 1. pololet 2. pololet

  11. - 20. maturitn tma 21. - 30. maturitn tma

  septima, 3. 1. - 5. maturitn tma 6. - 10. maturitn tma

  pomocn vdy historick

  bibliografie

  regionln djiny

  oktva, 4.

  - orientan stn zkouen, psemn zkouen, testy

  - komunikativn a eov dovednosti, stn projev - dialog, monolog, psemn projev, diktt test, gramatika z kad lekce, prce s textem -

  slovn zsoba, poslech a etba, interpretace, etba, relie

  sekunda

  vchoz texty, eov intence a situace, zvukov a grafick

  strnka jazyka, konverzen okruhy danch lekc, slovn

  zsoba, mluvnice, prce s textem, testy

  referr v psemn i stn podob, stn a psemn zkouen maturitnch tmat

  Raduga po novomu 1

  Raduga po novomu 3

  Djepis

  - vypracovn seminrn prce na zvolen tma, refert na zvolen tma

  Semin z djepisu

  Raduga po novomu 2kvarta

  sexta

  septima

  - stn a psemn zkouen, orientan zkouen, refert podle zjmu jednotlivch k

  stn a psemn zkouen, orientan zkouen, refert podle zjmu jednotlivch k

  Estetick semin

  Raduga po novomu 4

  Rusk jazyk

 • ronk 1. pololet 2. pololet

  - Vztahy mezi lidmi a formy souit - Rodinn a

  pbuzensk vztahy, manelstv, partnerstv, rodina, jej

  funkce, mezilidsk vztahy, nhradn rodinn vchova

  nezletilch

  - Nae obec - Obec, sttn sprva a samosprva, volby a

  jejich vznam

  - Nae kola, ivot ve kole - Prva a povinnosti k,

  spolen pravidla a normy, osobnostn rozvoj k, vznam a

  innost kovsk samosprvy, vklad vzdln pro ivot

  - Nae vlast, kraj a region - Symboly sttnosti, sloky

  sttn moci, matesk jazyk, ivot v regionech, vznamn

  osobnosti sttu i region

  - Nae obec - Domov, ivotn prosted, jeho ochrana - Lidsk prva - Zkladn lidsk prva, prva dtte a

  jejich ochrana

  - ivot mezi lidmi - Vztahy mezi lidmi, sociln

  skupiny, projevy chovn lid, komunikace, vliv mdi na

  ivot lid

  - Prvn zklady sttu - Znaky sttu, typy a formy sttu,

  sloky sttn moci, znaky voleb, zsady lidskho souit

  - lovk a kultura - Kulturn ivot, tradice a instituce,

  umn, vra a nboenstv, pravidla slunho chovn,

  zajmav a pamtn msta na vlasti, ochrana prodnho a

  kulturnho bohatstv

  - Hodnota a podpora zdrav - Odpovdnost jedince za

  zdrav, rizika ohroujc zdrav a jejich prevence, sloky

  zdrav

  - Majetek v naem ivot - majetek, vlastnictv, hmotn

  a duevn vlastnictv, hodnota a podpora zdrav

  - Svt kolem ns - Evropsk integrace, Evropsk unie a

  R, mezinrodn spoluprce, spoluprce mezi stty

  - Osobnost - Podobnost a odlinost lid, chovn,

  provn, temperament, charakter, vlohy a schopnosti,

  tvoivost, osobnostn a sociln rozvoj

  - Zdrav zpsob ivota - Podpora zdrav, umn t

  zdrav, pomoc lidem v nouzi, zpsoby een ivotnch

  situac- Psychick procesy a stavy lovka - Smyslov

  poznvn skutenosti, vnmn, smyslov klamy, rozumov

  poznvn skutenosti, mylen a e

  - Stt a hospodstv - Princip trnho hospodstv,

  vrobn sfra, obchod, sluby, dlba prce

  - Stt a prvo - Prvn d R, stava R, principy

  demokracie, obansk spolenost, prvo v kadodennm

  ivotHospodsk, politick, bezpenostn spoluprce Trh prce

  Evropsk integrace, globalizace Zamstnn, nezamstnanost, ady prce

  Principy trnho hospodstv Podnikn

  Penze, sttn rozpoet, dan Prvn d R

  Soustava soud R

  Prvn odvtv

  ronk 1. pololet 2. pololet

  PSYCHOLOGIE SOCIOLOGIE

  Pedmt psychologie, vznik a vvoj psychologie, systm

  psychologickch discipln, metody vzkumu v psychologii,

  psychologick koly, vvojov psychologie, periodizace

  vvoje lidskho jedince, innosti lovka, lovk v ztov

  situaci, tdn psychickch jev, schopnosti a rysy osobnosti,

  temperament a charakter, psychick stavy osobnosti,

  pozornost, vdom, psychick procesy, uen, pam,

  mylen, zklady duevn hygieny, duevn poruchy

  Pedmt sociologie, vznik a vvoj sociologie, metody

  vzkumu v sociologii, socializace jedince, lovk a kultura,

  mdia, komunikace, konflikty a jejich zvldn, sociln

  poznvn, interakce, asertivita, sociln struktura, sociln

  kontrola, konflikt rol, sociln tvary, normy a normalita,

  sociln deviace sociopatologick jevy

  POLITOLOGIE PRVO

  Historick vvoj politologie, historick typy stt, druhy

  demokracie, volby, volebn systmy, rozdlen sttn moci,

  proces schvalovn zkon, politick strany, ideologie

  Systm prva, historick vvoj prva, prameny prva, orgny

  inn v trestnm zen, stavn prvo, obansk prvo, trestn

  prvo, pracovn prvo, rodinn prvo

  Obansk vchova

  Spoleensk vdy

  prima

  kvarta

  kvinta, 1.

  sexta, 2.

  sekunda

  tercie

  - stn a psemn zkouen, orientan zkouen, refert

  - stn a psemn zkouen, orientan zkouen, refert

 • EKONOMIE RELIGIONISTIKA, ETIKA

  Prce a pracovn sla, kvalifikace, nezamstnanost, sttn

  rozpoet, selhn trhu, monopoly, MMF a Svtov banka,

  mezinrodn hospodsk organizace

  Djiny nboenstv, judaismus, kesanstv, islm,

  problematika nboenskch sekt, zkladn etick pojmy,

  svoboda, svdom, etick teorie, smysl lidskho ivota

  oktva, 4. vod do filosofie, antick filosofie, stedovk filosofie,

  renesance

  Novovk filosofie, filosofie 19. stolet

  Minimln ti znmky za pololet, z toho jedna z stnho zkouen.

  ronk 1. pololet 2. pololet

  Psychologie - historick vvoj, metody vzkumu,

  psychologie osobnosti.

  Antick filosofie

  Sociologie - historick vvoj, socializace Stedovk filosofick mylen

  Demokracie a volby Renesann a novovk filosofie

  Ekonomie Religionistikka

  Etika

  ronk 1. pololet 2. pololet

  prima - poetn operace s pirozenmi sly - prvosla, dlitel, nsobek

  - poetn operace s celmi sly - potn s racionlnmi sly

  - poetn operace s desetinnmi sly - hel

  - pevody jednotek dlky, objemu, hmotnosti, rychlosti - konstrukce zkladnch tvar v rovin z danch prvk

  - shodn zobrazen

  sekunda - obvod, obsah zkladnch geometrickch tvar - ekvivalentn pravy linernch rovnic

  - poetn vkony s mocninami s pirozenm mocnitelem - uit pm a nepm mrnosti ve slovnch lohch

  - poetn operace s mnoholeny - potn s procenty

  - slovn lohy s procenty

  - slovn lohy een pomoc rovnic

  tercie - rozklad na souin - een soustavy rovnic

  - poetn operace s lomenm vrazem - slovn lohy een pomoc rovnic

  - een linernch rovnic - vpoty obvod a obsah rovinnch tvar s uitm

  Pythagorovy vty

  - een kvadratickch rovnic - vzorce pro objem a povrch hranol a jehlan

  - vpoty objem a povrch tles s uitm Pythagorovy vty,

  %, pomru

  kvarta - een pravohlho trojhelnku uitm goniometrickch

  funkc

  - sestaven statistickho souboru a urovn jeho zkladnch

  vlastnost

  - obvod, obsah, objem, povrch rovinnch tvar a tles s

  uitm goniometrickch funkc a Pythagorovy vty

  - projekt Statistick eten

  - urovn D(f), H(f), monotnnosti, extrm funkce, graf

  funkce

  - konstrukn lohy v rovnin s uitm Thaletovy krunice

  - konstrukce obrazu ve shodnm zobrazen

  kvinta - 1. - urovn pravdivostn hodnoty vroku, tvoen negace - poetn operace s lomenm vrazem

  - operace s mnoinami - een linernch rovnic i s absolutn hodnotou

  - poetn operace v selnch mnoinch, prava selnho

  vrazu

  - een kvadratickch rovnic i s absolutn hodnotou

  - poetn operace s mocninami - een iracionlnch rovnic

  - een nerovnic v souinovm i podlovm tvaru

  - zkladn konstrukce geometrickch tvar v rovin

  septima, 3.

  oktva, 4.

  septima, 3.

  Spoleenskovdn semin

  Matematika

  stn a orientan zkouen, psemn zkouen z kadho tematickho celku, pp. dlho celku, vypracovn kol dle poadavk

  uitele

 • - obvod, obsah zakladnch geometrickch tvar uitm

  Pythagorovy vty, Euklidovch vt, goniometrickch fuc

  sexta - 2. - vpoet D(f) - vlastnosti exponenciln funkce, exponenciln rovnice

  urovn D(f), H(f), monotnnosti, extrm funkc - vlastnosti logaritmick funkce, logaritmick rovnice

  - zobrazen a vlastnosti linern, kvadratick a lomen funkce - vlastnosti goniometrickch funkc, goniometrick rovnice

  septima - 3. - een obecnho trojhelnku - een aritmetick posloupnosti

  - polohov a metrick vlastnosti zkladnch geometrickch

  tvar v prostoru

  - een geometrick posloupnosti

  - objem a povrch tlesa - zkladn pojmy finann matematiky

  oktva - 4. - analytick geometrie pmky v rovin - potn s faktorily a kombinanmi sly

  - polohov a metrick vlastnosti v rovin een v analytick

  geometrii

  - binomick rozvoj

  - charakteristick vlastnosti kueloseek - kombinatorick lohy

  - zpracovn statistickho souboru

  Psemn zkouen z uvedench tmat, ppadn dlho celku

  ronk 1. pololet 2. pololet

  - polohov vlastnosti ve volnm rovnobnm promtn - vzjmen poloha, vzdlenost

  - zobrazen pmky v MP, seka - zobrazen hranolu

  - zobrazen roviny v MP - zkladn vlastnosti kueloseek

  - konstrukce v obecn rovin

  ronk 1. pololet 2. pololet

  prima Ltky a tlesa . ( skupenstv ltek, vlastnosti ltek) Men fyziklnch veliin dlka, objem, hmotnost, teplota,

  as, hustota

  sekunda Pohyb tles. Sla. Gravitan sla a gravitan pole.

  Newtonovy zkony.

  Rovnovha na pce, pevn kladce. Mechanick vlastnosti

  tekutin.

  tercie Energie, formy energie. Teplo. Pemny skupenstv. Zvukov dje. Elektrick obvod.

  kvarta Elektromagnetick a svteln dje. Elektromagnetick vlny a

  zen. Svteln jevy.

  Jadern energie. Vesmr.

  kvinta, 1. Kinematika. Dynamika. Prce, vkon, mechanick energie. Gravitan pole.

  Mechanika tuhho tlesa.

  sexta, 2. Termodynamika. Struktura a vlastnosti plyn. Skupensk pemny ltek. Elektrick pole. Elektrick prod v

  ltkch.

  seprima, 3. Magnetick pole.Mechanick kmitn a vlnn. Stdav proud. Optika.

  - stn a psemn zkouen z uvedenho celku, ppadn dlho, zpracovn prezentace na dan tma.

  ronk 1. pololet 2. pololet

  Mechanika kinematika, dynamika, prce a energie sloen

  pohyby, mechanika tuhho tlesa, hydrostatika,

  hydrodynamika. Molekulov fyzika a termika, skupensk

  pemny.

  Mechanick kmitn a vlnn kinematika a dynamika,

  kyvadla, zvukov vlnn. Elektina a magnetismus

  elektrick pole, kondenztory, elektrick proud v kovech.

  Magnetick pole stacionrn a nestacionrn.oktva, 4. Opakovn fyziky 1. a 2. ronku, pklady a testy na V. Opakovn fyziky 3. a 4. ronku, pklady a testy na V.

  septima, 3.

  stn a orientan zkouen, psemn zkouen z kadho tematickho celku, pp. dlho celku, vypracovn kol dle poadavk

  uitele

  Deskriptivn geometrie

  Fyzika

  Semin z fyziky

  Fyzika

  sexta, 2.

 • - psemn zkouen z uvedench tmat, ppadn dlho celku

  ronk 1. pololet 2. pololet

  - seln vraz, potn s komplexnmi sly - analytick geometrie v rovin

  - mnoholeny, lomen vrazy - analytick geometrie v prostoru- rovnice linern, kvadratick, iracionln i s absolutn

  hodnotou, exponenciln, logaritmick, goniometrick

  - vlastnosti funkc, posloupnosti

  - nerovnice i s absolutn hodnotou - integrln a diferenciln poet

  - planimetrie

  septima, 3. - operace v selnch mnoinch, seln vraz - rovnice liern, kvadratick, iracionln i s absolutn

  hodnotou

  - mocniny a odmocniny - nerovnice i s absolutn hodnotou

  - poetn operace s komlexnmi sly - zkladn konstrukce v rovin

  - mnoholeny, lomen vrazy - polohov a metrick vlastnostive stereometrii

  ronk 1. pololet 2. pololet

  sekunda chemie jako prodn vda, pozorovn, pokus, smsi, sloen

  ltek, PSP, chemick vazba

  chemick reakce, vznamn chemick prvkya a dvouprvkov

  sloeniny, kyseliny a hydroxidy, solitercie redoxn reakce, zmny energie pi chemickch reakcch,

  reakn kinetika

  chemick vpoy, vod do organick chemie, uhlovodky

  derivty uhlovodk, makromolekulrn ltky, prodn ltky biokatalyztory, chemie ve spolenosti, mimodn udlosti

  zkladn laboratorn techniky, oddlovn sloek smsi,

  chemick reakce, rychlost chemick reakce

  roztoky, kyseliny a zsady, redoxn reakce a kovy, prce s

  plyny

  kvinta, 1. soustavy ltek a jejich sloen, veliiny a vpoty, zklady

  nzvoslov anorganickch sloenin, stavba atomu, PSP,

  chemick vazba a vlastnosti ltek

  chemick reakce, zklady termochemie, rychlost chemickch

  reakc, roztoky

  vodk, kyslk a jejich sloueniny, p.prvky s nekovovm

  charakterem, p-prvky s kovovm charakterem, s-prvky, d-

  prvky, f-prvky

  zklady organick chemie, uhlovodky, derivty uhlovodk

  zkladn laboratorn techniky, rychlost chemick reakce,

  zklady kvalitativn a kvantitativn analzy anorganickch

  ltek, vlastnosti kov

  zklady kvalitativn a kvantitativn analzy organickch ltek,

  dkazy prodnch ltek

  septima, 3. derivty uhlovodk, heterocyklick sloueniny,

  fyziologickyvznamn ltky, syntetick makromolekulrn

  ltky

  zklady biochemie, biokatalyztory, redoxn dje v ivch

  soustavch, energetika biochemickch dj, Krebsv cyklus a

  dchac etzec, metabolismus lipid,sacharid,

  metabolismus blkovin, nukleovch kyselin, regulace

  metabolismu

  ronk 1. pololet 2. pololet

  prima Vznik, vvoj, rozmanitost, projevy ivota a jeho Systm ivoich - prvoci, bezobratl (ahavci,

  vznam plotnci, hlsti, mkki, kroukovci, lenovci),

  Vznam a zsady tdn organism taxonomie, stavba a funkce jednotlivch orgn, vvoj,

  vznamZkladn struktura ivota - buka Prce s mikroskopem a lupou, pouit urovacch

  Viry a bakterie kl, zakldn sbrek,

  Houby, liejnky

  Prce s mikroskopem, prce s biologickmi pomckami

  Biologie

  Chemie

  laboratorn cvien

  kvarta

  Semin z matematiky

  sexta, 2.

  stn a orientan zkouen, psemn zkouen z kadho tematickho celku, pp. dlho celku, vypracovn kol dle poadavk

  uitele, soust hodnocen budou i odevzdan protokoly z laboratornch cvien.

  stn a orientan zkouen, psemn zkouen z kadho tematickho celku, pp. dlho celku, vypracovn kol dle poadavk

  uitele, soust hodnocen budou i odevzdan protokoly z laboratornch cvien.

  oktva - 4.

  laboratorn cvien

 • sekunda Systm ivoich - strunatci (kruhost, paryby, Anatomie a morfologie rostlin

  ryby, obojivelnci, plazi, ptci), taxonomie, Fyziologie rostlin

  stavba a funkce jednotlivch orgn, vvoj, vznam Systm rostlin - ni rostliny, mechorosty,

  Rozen, hospodsk a epidemiologick vznam, kapraorosty, nahosemenn rostliny

  domestikace, ochrana ivoich Vznam rostlin a jejich ochrana

  tercie Systm savc Ontogeneze lovka

  Etologie - projevy chovn ivoich Fylogeneze lovka

  Anatomie a fyziologie lovka

  Zklady prvn pomoci, ivot ohroujc stavy

  Nemoci, razy, civilizan choroby

  Rozmnoovn, dospvn, lidsk sexualita, pohlavn

  choroby

  Viva a zdrav, ivotn styl,tlesn a duevn chygiena

  Ddinost a promnlivost organism

  kvarta Vznik a stavba Zem, ry vvoje Zem Petrografie

  Mineralogie, petrografie Vnitn a vnj geologick procesy

  Pedologie

  Vvoj zemsk kry a organism na Zemi,

  geologick vvoj R

  Podneb, poas

  Zklady ekologie, ochrana prody, enviromentalistika

  - Stavba a funkce vir (systematika, vznam, onemocnn) - Morfologie a anatomie rostlin, fyziologie rostlin

  - Stavba a funkce bakteri (systematika, vznam

  v ekosystmech a pro lovka)

  - Systm a evoluce rostlin, rostliny a prosted, ekologie

  rostlin, praktick urovn rostlin

  - Buka (typy bunk, stavba, funkce jednotlivch struktur

  - Obecn vlastnosti ivch soustav

  - Morfologie a anatomie ivoich, fyziologie ivoich,

  systm a evoluce ivoich (Chromista, Prvoci, ivoichov -

  Diblastika, Triblastika prvost)

  - Morfologie a anatomie ivoich, fyziologie ivoich,

  systm a evoluce ivoich (ivoichov Triblastika

  druhost)

  - ivoichov a prosted, ekologie - Vznik a vvoj ivch soustav, evoluce- Stavba a funkce protist

  - Stavba a funkce hub, stavba a funkce liejnk

  Biologie lovka - Rizika v oblasti sexulnho a reproduknho zdrav, prvn

  pomoc pi razech a nhlch zdravotnch phodch.- Oprn a pohybov soustava, soustavy ltkov pemny,

  zdrav viva, poruchy pjmu potravy, soustavy regulan,

  soustavy rozmnoovac, soustava obhov, smyslov, hygiena

  pohlavnho styku, hygiena v thotenstv

  - Molekulrn a bunn zklady ddinosti, ddinost a

  promnlivost, genetika lovka, genetika populac

  - Zmny v obdob adolescence, pe o reprodukn zdrav,

  metody asistovan reprodukce, jej biologick aspekty,

  civilizan choroby, choroby penosn pohlavnm stykem,

  HIV/AIDS, hepatitidy, rizika v oblasti sexulnho a

  reproduknho zdrav

  - Zkladn ekologick pojmy, podmnky ivota, biosfra a

  jej lenn, nik nebezpench ltek do ivotnho prosted,

  interakce mezi prodou a spolenost, prce v ternu

  - Ekologie jedince, druhu, populac

  - Environmentalistika, trvale udriteln rozvoj

  - lovk a biosfra, ochrana ivotnho prosted

  - klasifikace z uvedench celk, pp. dlch celk.

  ronk 1. pololet 2. pololet

  - Biologie jako vda, jednobunn a mnohobunn

  organismy

  - Molekulrn genetika, ddinost, J.G.Mendel

  - Buka, rozmnoovn bunk - Vznik ivota a vvoj organism

  - Charakteristika prokaryot - Pvod a vvoj lovka

  - Stavba rostlinnho tla - Rozmnoovac a smyslov soustava lovka

  - Ni a vy rostliny, semenn rostliny - Organismus a prosted, ochrana P

  - Hormonln regulace ivoich a lovka

  Semin z biologie

  oktva, 4.

  kvinta, 1.

  sexta, 2.

  septima, 3.

 • - Prvost a kruhost ivoichov

  - Viva, vodn reim rostlin, fotosyntza, pohyby, rst a

  vvoj rostlin- Tln tekutiny ivoich a lovka

  - Nervov, oprn a pohybov soustava lovka

  - Trvic, cvn, vyluovac, dchac soustava lovka

  septima, 3. Kad k mus mt vypracovn a pedveden refert na

  vybran tma a bude pst nejmn 1 test.

  - Orgnov soustavy ivoich srovnn orgnovch

  soustav u jednotlivch skupin ivoich, fylogeneze

  - Ekologick aspekty vivy, choroby lovka

  - Zoogeografie, fytogeografie - Nvykov ltky a lovk, prvn pomoc, asociln chovn

  - Tln tekutiny ivoich a lovka - Praktick urovn bezobratlch a obratlovc, lovka

  - Ontogeneze a fylogeneze lovka - Praktick urovn rostlin, hub ekologie, vznam

  - Ekologie lovka Test ekologick aspekty vivy, choroby lovka

  Test orgnov soustavy ivoich a lovka

  ronk 1. pololet 2. pololet

  oktva, 4. zkladn chemick pojmy, vpotyAr, n, NA, opakovn

  obecn chemie, anorganick chemie

  opakovn organick chemie, biochemie

  septima, 3. zkladn chemick pojmy, zkony, nzvoslov anorganickch

  slouenin, stavba atomu, radioaktivita, elektronov obal,

  peririodick soustava prvk

  Chemick vazba, chemick reakce, pravy, vpoty

  chemickch rovnic, chemick rovnovha, reakn kinetika,

  roztoky

  ronk 1. pololet 2. pololet

  krajinn sfra a jej sloky (pokraovn z 1.pololet)

  pedosfra, biosfra,Afrika prodn pomry, obyvatelstvo, prmysl,

  zemdlstv, regiony

  sekunda Austrlie a Ocenie, Amerika - prodn pomry,

  obyvatelstvo, prmysl, zemdlstv, regiony

  Asie, Rusko - prodn pomry, obyvatelstvo, prmysl,

  zemdlstv, regiony

  Evropa - prodn pomry, obyvatelstvo, prmysl,

  zemdlstv, regiony

  Socioekonomick sfra obyvatelstvo, zemdlstv, prmysl,

  doprava, sluby

  Politick zempis svta charakteristiky stt svta, svtov

  organizace, hlavn svtov konfliktn ohniska

  Krajina a ivotn prosted, typy krajin, ochrana ivotnho

  prosted

  R hospodsk charakteristiky obyvatelstvo, zemdlstv,

  prmysl

  Politick postaven R v Evrop a ve svt

  Geografie jako vda, FGS - Zem jako vesmrn tleso,

  kartografie, atmosfra, hydrosfra, litosfra, pedosfra,

  SES obyvatelstvo, sdla, svtov hospodstv (zemdlstv,

  prmysl, doprava, sluby)

  biosfra (kov psmovitost, vkov stupovitost) Austrlie a Ocenie - prodn pomry, obyvatelstvo, prmysl,

  zemdlstv, regiony

  Sexta 2.ro. Makroregiony svta Evropa, Asie - prodn pomry,

  obyvatelstvo, prmysl, zemdlstv, regiony

  Makroregiony svta Afrika, Amerika - prodn pomry,

  obyvatelstvo, prmysl, zemdlstv, regiony

  R prodn charakteristiky povrch, podneb, vodstvo,

  pdy, biota

  R hospodsk charakteristiky obyvatelstvo, zemdlstv,

  prmysl, doprava, sluby, cestovn ruch

  - stn a psemn zkouen z uvedench celk, pp. dlch celk.

  Zempis

  k za jedno pololet zsk minimln 4 znmky, z tohojedna bude z stnho zkouen. Pokud vypracovv v tomto semini seminrn

  prci, je soust hodnocen.

  Semin z chemie

  - klasifikace z uvedench celk, pp. dlch celk.

  oktva, 4.

  Regiony R

  Zem jako vesmrn tleso, kartografie, krajinn sfra a jej

  sloky atmosfra, hydrosfra, litosfra

  tercie

  kvarta R prodn charakteristiky povrch, podneb, vodstvo,

  pdy, biota

  Kvinta,

  1.ro.

  Septima

  3.ro.

  prima

 • ronk 1. pololet 2. pololet

  Oktva

  4. ronk

  Maturitn tmata (1-20) Maturitn tmata (21-30)

  Politick zempis

  Socioekonomick geografie

  Hodnocen dle t kritri:

  ronk 1. pololet 2. pololet

  Prodniny, prodn nmty brouk, list (perokresba, kresba

  tukou, akvarel), komiks, lidsk postava a jej stn (tempera),

  linern kompozice kresba (vlasy, vtr, kou, voda),

  paproez

  Architektura non msto (tempera), antick vza

  (odkrvac technika), zvec nmt (pv) (such / mastn

  pastel), kompozice a pedmty denn poteby, barevn

  kompozice (malba tempera, akvarel, kolorace)

  Pohybov sekvence momentka (kombinovan technika),

  zoomorfn motivy hmyz dekorativn vyjden

  (kombinovan technika - KT), zti geometrickch tles

  perspektivn vyjden (kresba, malba), pedmty denn

  poteby voln ztvrnn uzaven kompozice (prostorov

  tvorba), zkladn fze pohybu lidsk postavy sportovec

  (kresba)

  Komunikace skupina postav (kol), abstraktn vyjden

  ornament gotick nmt (KT), grafick podoba lomenho

  oblouku architektura (KT), kresebn studie prodnch

  motiv, symetrie a asymetrie, mstsk motivy uplatnn

  perspektivy (svtlo a stn tempera)

  Prodn nmty (perokresba, kresba tukou, akvarel), portrt

  aplikace zkladnch anatomickch poznatk (akvarel,

  tempera), kompozice geometrickch objekt (kresba, malba),

  paproez grafick proveden tisk, linern struktury

  motivace vlasy, vlny, prodniny, atmosfrick kazy

  Architektura perspektiva, studijn kresba (znmka),

  fantastick kvtina (odkrvac technika), zoomorfn nmty

  detail (kdlo, oko, mikroskopick zbry st), kol,

  barevn kompozice (malba, tempera,akvarel, kolorovn a

  dal), inspirace Kandinsk, Mir, Matisse...

  Refert- umleck osobnost, umleck dlo, architektonick

  objekt

  Stylizovan portrt - odraz niternho hnut, geometrie tles,

  kompozice tvar, sloitj pedmty (hudebn nstroje)-

  Grafick vyjden realistickho nmtu - ulice (linoryt, such

  jehla), realistick detail hlavy (kresba, malba), linern

  Abstraktn nmt linern a plon vyjden, (voln

  technika VT, voskov batika), dekorativn ztvrnn relnch

  pedmt abstrahovn (malba), rostlinn motivy prniky

  a prezy struktur (barevn vyjden), vyuit psma

  v grafickm projevu (uit umn plakt...) (kombinovan

  technika), dekorativn innost aranrsk dovednosti

  Prostorov tvorba objekty (vliv dadaismu) (karovn),

  prce s pevnmi materily objekt, odlitek, relif (sdra),

  plon struktury abstraktn obrazce (kombinovan

  technika), velkoplon barevn kompozice dlen malba

  (aktuln nmt), variace na prodn motivy, pekrvn,

  prolnn, prhledy (kombinovan technika)

  - stn a psemn zkouen z uvedench celk, pp. dlch celk, refert dle zjmu k

  Semin ze zempisu

  kvinta, 1.

  Refert umleck osobnost

  Teorie barevn kruh, zkladn vtvarn techniky, pravk umn, starovk, antika

  st praktick (vtvarn dla, zpv, rytmika, hra na nstroj)

  septima, 3.

  Hudebn a vtvarn vchova

  prima

  sekunda

  tercie

  kvarta

  Teorie modern umleck smry 20. stolet impresionismus - abstraktn tvorba do r.1945

  Refert pojednat o udlosti z oblasti vtvarnho umn

  Teorie realismus, symbolismus, secese ( vbr z pehledu modernch umleckch smr 20.stolet zakonen informac ze

  souasn umleck produkce)

  Teorie vtvarn prostedky umleckho vyjden, baroko, klasicismus, romantismus, vbr z pehledu modernch

  umleckch smr (impresionismus, expresionismus, fauvismus.....)

  Teorie netradin vtvarn techniky, kesansk umn, romnsk umn, gotika, renesance

  Refert umleck osobnost, umleck dlo

  Refert umleck osobnost, umleck dlo, umleck objekt, architektonick objekt

  st teoretick (djiny umn, noty, djiny hudby)

  st teoreticko-praktick refert

  R hospodsk charakteristiky, regiony

 • Prostorov perspektiva a zkratka (kresba a malba dle modelu -

  barevn kontrast), futuristick zobrazen pohybu (civilistn

  motivy, technika, sport...) (VT), informeln technika

  struktura existenciln pocity (barva, pevn materily

  KT), architektura v promnch doby kontrasty (malba),

  dekorativn tvorba (uit aranrskch technik a aplikace

  zkuenost ve VV innosti)

  Geometrick abstrakce velkoplon aplikace barevnch

  ploch dekor. (malba), pop art portrt technika uit

  barevnch ploch (ispirace serigrafi A. Warhola), op art

  velkoplon tvorba inspirace Vasarely, graffiti art- vyuit

  znak a psma velkoplon vyjden (malba), body art,

  land art malsk zznam, fotografie, filmov zznam

  k bude klasifikovn , jestlie:

  - aktivn odcvi alespo 75 % skuten oduench hodin

  Pro kurzy plat pravidla kolnho du.

  1. stn projev

  a) slovn

  b) gramatika morfologie a syntax

  c) prce s textem interpretace, vbr relevantnch informac, peklad

  d) velmi krtk a jednoduch colloquia

  2. Psemn projev - test z kad lekce (lexikln, gramatick, peklad jednoduchch latinskch text)

  3. Kulturnhistorick relie

  ronk 1. pololet 2. pololet

  sexta, 2. 1. - 15. lekce 16. - 30. lekce

  ronk 1. pololet 2. pololet

  tercie potaov st potaov grafika

  tabulkov kalkultor zpracovn textu

  tvorba www strnek

  kvinta, 1. pota a prce s daty prezentan programy

  potaov st tabulkov kalkultoty

  potaov zpracovn textu grafick editory

  ronk 1. pololet 2. pololet

  prima pota jako nstroj prce s informacemi tabulkov kalkultor

  textov editor tvorba prezentace

  internet

  ci, kte v dsledku stenho uvolnn neabsolvuj nkterou ze sportovnch discipln bez adekvtn nhrady (nap. vlastn zdravotn

  cvien), dopluj klasifikaci v prbhu roku vypracovnm seminrn prce. Tma a rozsah uruje vyuujc.

  Latina

  IVT

  Zkouen z teoretickch znalost tematickho celku, formu stnho nebo psemnho zkouen nebo testu stanov vyuujc.

  Dal klasifikaci v pedmtu uruje vyuujc, lze vyjt vstc i vlastn iniciativ ka (prezentace, refert, ukzka kovy aktivity

  v programovacm prosted, jeho tvorba ve specilnch SW aplikacch, apod.).

  ICT

  Tlesn vchova

  - zsk minimln jednu znmku za pololet z kadho celku, ktermi jsou atletika, gymnastika, sportovn hry a v ppad zaazenho

  plaveckho bloku plavn

  Refert pojednn z oblasti umleck tvorby a vnmn

  sexta, 2.

  Zkouen formou praktickho cvien; vsledek tto sv prce k odevzd ve stanovenm termnu v elektronick podob vyuujcmu,

  kter prci oprav a poskytne ku zptnou vazbu.

  Teorie modern umn 20. stolet abstraktn tvorba po roce 1945, akn umn, konceptuln tvorba, postmodernistick