of 21 /21
Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije KKŽ 2014-2016 ENVIRODUAL d.o.o. Stranica | 1 PRILOG 3: Izvori financiranja Izvor financiranja Ime Predmet sufinanciranja Korisnici Opravdani troškovi Visina sufinanciranja Europski fond za regionalni razvoj Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu Razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture (energetske, komunalne, prometne i komunikacijske) unutar postojećih poduzetničkih zona Razvoj i unaprjeđenje poduzetničkih potpornih institucija, razvojno- istraživačke infrastrukture, turističke infrastrukture Izgradnja, obnavljanje ili proširenje građevina, prostorija i pratećih objekata, Jedinice lokalne i regionalne samouprave Javne institucije Javna poduzeća Turističke zajednice i organizacije Potporne institucije za poduzetnike Neprofitne organizacije Izgradnja, obnavljanje ili proširenje građevina, prostorija i pratećih objekata, uključujući i komunalnu infrastrukturu Troškovi pripreme zemljišta, postavljanje ograde i uređenja okoliša Troškovi korištenja uređaja, aparata i opreme u mjeri i za potrebe provedbe projekta; ukoliko ti uređaji, aparati i oprema nisu u cijelosti korišteni za potrebe projekta Troškovi vezani uz povećanje učinka investicije u infrastrukturu kao što su npr. programi edukacije za poduzetnike, izrada marketinških planova, izrada studija vezanih uz investiciju, prijenos dobre prakse i znanja i sl. Troškovi upravljanja projektom, uključujući troškove osoblja Troškovi podugovaranja usluga pomoći u pripremi dokumentacije i provođenje javne nabave, financijskog upravljanja i izvještavanja Troškovi širenja informacija o pomoći EU Troškovi nadzora i kontrole nad Od 95 -99% vrijednosti prihvatljivih troškova. Min. potpora: 1.000.000,00 EUR Maks. potpora: 10.500.000,00 EUR

PRILOG 3: Izvori financiranja Izvor financiranja Ime

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRILOG 3: Izvori financiranja Izvor financiranja Ime

Page 1: PRILOG 3: Izvori financiranja Izvor financiranja Ime

Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije KKŽ 2014-2016

ENVIRODUAL d.o.o. Stranica | 1

PRILOG 3: Izvori financiranja Izvor financiranja Ime Predmet sufinanciranja Korisnici Opravdani troškovi Visina

sufinanciranja

Europski fond za regionalni razvoj

Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu

Razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture (energetske, komunalne, prometne i komunikacijske) unutar postojećih poduzetničkih zona

Razvoj i unaprjeđenje poduzetničkih potpornih institucija, razvojno-istraživačke infrastrukture, turističke infrastrukture

Izgradnja, obnavljanje ili proširenje građevina, prostorija i pratećih objekata,

Jedinice lokalne i regionalne samouprave

Javne institucije

Javna poduzeća

Turističke zajednice i organizacije

Potporne institucije za poduzetnike

Neprofitne organizacije

Izgradnja, obnavljanje ili proširenje građevina, prostorija i pratećih objekata, uključujući i komunalnu infrastrukturu

Troškovi pripreme zemljišta, postavljanje ograde i uređenja okoliša

Troškovi korištenja uređaja, aparata i opreme u mjeri i za potrebe provedbe projekta; ukoliko ti uređaji, aparati i oprema nisu u cijelosti korišteni za potrebe projekta

Troškovi vezani uz povećanje učinka investicije u infrastrukturu kao što su npr. programi edukacije za poduzetnike, izrada marketinških planova, izrada studija vezanih uz investiciju, prijenos dobre prakse i znanja i sl.

Troškovi upravljanja projektom, uključujući troškove osoblja

Troškovi podugovaranja usluga pomoći u pripremi dokumentacije i provođenje javne nabave, financijskog upravljanja i izvještavanja

Troškovi širenja informacija o pomoći EU

Troškovi nadzora i kontrole nad

Od 95 -99% vrijednosti prihvatljivih troškova. Min. potpora: 1.000.000,00 EUR Maks. potpora: 10.500.000,00 EUR

Page 2: PRILOG 3: Izvori financiranja Izvor financiranja Ime

Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije KKŽ 2014-2016

ENVIRODUAL d.o.o. Stranica | 2

Izvor financiranja Ime Predmet sufinanciranja Korisnici Opravdani troškovi Visina sufinanciranja

građenjem

Troškovi treninga za korištenje opreme nabavljene iz projekta

Troškovi revizije projekta koju osigurava prijavitelj

Troškovi izrade izvedbenog projekta, i sl.

Europski fond za regionalni razvoj

Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Aktivnosti u području industrijskog istraživanja u suradnji s dionikom iz industrije/poslovnog sektora koji djeluje kao partner u projektu

Znanstvene institucije

Visoka učilišta

Poduzeća

Nabava instrumenata i opreme za istraživanje i razvoj, povezani s provedbom aktivnosti projekta

Troškovi ugovornih istraživanja i razvoja, tehničkog znanja i patenata

Troškovi za diseminaciju rezultata proizašlih iz projekta

Troškovi vezani za stjecanje prava intelektualnog vlasništva glede rezultata proizašlih iz projekta

Do 100% vrijednosti prihvatljivih troškova. Min. potpora: 1.525.000,00 HR Maks. potpora: 7.625.000,00 HRK

Europski fond za regionalni razvoj

Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća

Ulaganja u tehnološku strukturu poduzeća za proizvodna ulaganja te povećanje održivosti i konkurentnosti

Ulaganja u izgradnju, preuređenje i poboljšanje kvalitete smještaja malih i srednjih hotela

Razvoj dodatne turističke ponude te jačanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa, a u skladu s održivošću i

Mala i srednja poduzeća

Obrti

Trošak gradnje, rekonstrukcije, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija i njihovog neposrednog okruženja i okoline

Troškovi izdavanja građevinske dozvole, komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka

Troškovi kupnje ili najma opreme potrebne za provedbu projekta

Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver)

Troškovi povezani s diseminacijom rezultata projekta

Do 60% vrijednosti prihvatljivih troškova. Min. potpora: 500.000 EUR Maks. potpora: 3.500.000 EUR

Page 3: PRILOG 3: Izvori financiranja Izvor financiranja Ime

Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije KKŽ 2014-2016

ENVIRODUAL d.o.o. Stranica | 3

Izvor financiranja Ime Predmet sufinanciranja Korisnici Opravdani troškovi Visina sufinanciranja

ekološkim standardima Indirektni troškovi, naplaćeni po paušalnoj stopi, najviše do 0,5% vrijednosti bespovratnih sredstava ili 150.000 kuna (ovisno o tome koja je niže vrijednosti) ukupnih direktnih prihvatljivih troškova projekta

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Program kreditiranja energetske obnove zgrada

Ulaganja u adaptaciju i rekonstrukciju građevinskih objekata te opremu i uređaje sa svrhom podizanja energetske učinkovitosti zgrada

Pružatelji energetske usluge (trgovačka društva i obrti koji izvršavaju uslugu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada javnog sektora, a koji su odabrani na javnom nadmetanju)

Naručitelji energetske usluge (tijela državne uprave, jedinice lokalne i regionalne samouprave i ustanove, agencije, škole i bolnice u njihovom vlasništvu),

Poduzeća i obrti koji ulažu u energetsku učinkovitost

Nije specificirano Najveći iznos kredita nije ograničen. Rok otplate do 14 godina, a kamatna stopa 4% godišnje.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Program kreditiranja komunalne infrastrukture

Financiranje investicijskih projekata razvitka i obnove komunalne infrastrukture, a naročito projekata:

Jedinice lokalne i regionalne samouprave

Komunalna društva

Trgovačka društva i

Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu (zemljišta, zgrade i postrojenja/strojevi

Troškovi ulaganja u nematerijalnu

Najveći iznos kredita nije ograničen, a kreditira se 75%

Page 4: PRILOG 3: Izvori financiranja Izvor financiranja Ime

Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije KKŽ 2014-2016

ENVIRODUAL d.o.o. Stranica | 4

Izvor financiranja Ime Predmet sufinanciranja Korisnici Opravdani troškovi Visina sufinanciranja

Vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Zbrinjavanja komunalnog otpada te održavanja čistoće

Opskrbe plinom, toplinskom energijom i drugim izvorima energije

Industrijskih zona, zona malog poduzetništva

Katastarska izmjera u svrhu izrade katastra nekretnina gradskog prijevoza, sportskih objekata i škola

ostale pravne osobe

imovinu (stjecanje patentnih prava, dozvola, znanja i vještina ili nepatentiranoga tehničkoga znanja)

do 100% vrijednosti investicije. Rok otplate do 15 godina, a kamatna stopa 4% godišnje.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Kreditna linija za financiranje projekata vodoopskrbe i odvodnje u Hrvatskoj

Projekti vodoopskrbe i odvodnje uključujući projekte izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Jedinice lokalne i regionalne samouprave

Komunalna poduzeća

Nije specificirano Minimalni iznos kredita je 400.000 EUR, a kreditira se do 100% vrijednosti investicije. Rok otplate do 15 godina, a kamatna stopa 3% godišnje.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Ulaganja u osnovna sredstva:

Osnivačka ulaganja

Zemljišta

Građevinski objekti

Oprema i uređaji

Jedinice lokalne i regionalne samouprave

Komunalna društva

Poduzeća

Obrti

Ostale pravne osobe

Nije specificirano Minimalni iznos kredita je 100.000 kn, a kreditira se do 75% vrijednosti investicije.

Page 5: PRILOG 3: Izvori financiranja Izvor financiranja Ime

Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije KKŽ 2014-2016

ENVIRODUAL d.o.o. Stranica | 5

Izvor financiranja Ime Predmet sufinanciranja Korisnici Opravdani troškovi Visina sufinanciranja

Rok otplate do 14 godina, a kamatna stopa 4% godišnje.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Program izdavanja bankarskih garancija za projekte energetske učinkovitosti

Unaprjeđenje učinkovitosti korištenja energije u zgradama, odnosno u izvorima topline, lokalnim sustavima grijanja i topl. mrežama gdje se barem 50% energije koristi za održavanje temperature prostora i grijanje vode u zgradama

Infrastrukturu jedinica lokalne i regionalne samouprave te unapređenje industrijskih procesa

Integrirani koncept gradnje sa smanjenom potrošnjom energije

Jedinice lokalne i regionalne samouprave

Komunalna društva

Poduzeća

Obrti

Ostale pravne i fizičke osobe

Nije specificirano Najveći iznos bankarske garancije – do 50% nenaplaćenih potraživanja po glavnici kredita, ali ne više od protuvrijednosti u kunama 300.000,00 USD izračunato po srednjem tečaju HNB-a na dan izdavanja. Rok važenja bankarske garancije – 10 godina i 60 dana od dana izdavanja.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Darovnica uz kredit za projekte energetske učinkovitosti (suradnja s EIB-

Ulaganja u osnovna sredstva koja pridonose uštedi energije i/ili smanjenju emisije CO2

Ulaganja kojima se povećava

Jedinice lokalne i regionalne samouprave i društva u njihovu vlasništvu

Pravne osobe u

Nije specificirano Najniži iznos kredita je 40.000 EUR (za sva ulaganja).

Page 6: PRILOG 3: Izvori financiranja Izvor financiranja Ime

Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije KKŽ 2014-2016

ENVIRODUAL d.o.o. Stranica | 6

Izvor financiranja Ime Predmet sufinanciranja Korisnici Opravdani troškovi Visina sufinanciranja

om, EEFF 2006 i EEFF 2007)

energetska učinkovitost objekata u zgradarstvu i industriji

vlasništvu središnje države

Poduzeća Obrti Ostale pravne osobe

Darovnica namijenjena krajnjim korisnicima iznosi 15% od odobrenog iznosa kredita iz sredstava EIB-a i koristi se za umanjenje glavnice kredita. Dio kredita koji se može kandidirati za sredstva Darovnice:

Za projekte EE (do 250.000 EUR za projekte u stambenom sektoru i do 2.500.000 EUR za sva ostala ulaganja u zgradarstvu i industriji)

Za projekte OIE (do

Page 7: PRILOG 3: Izvori financiranja Izvor financiranja Ime

Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije KKŽ 2014-2016

ENVIRODUAL d.o.o. Stranica | 7

Izvor financiranja Ime Predmet sufinanciranja Korisnici Opravdani troškovi Visina sufinanciranja

5.000.000 EUR)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)

Obrazovne, istraživačke i razvojne studije, projekti, programi i druge aktivnosti u područjima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Sufinanciranje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih:

Studija za razvoj postupaka i tehnologija u područjima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Projekata

Programa i drugih aktivnosti u istim područjima

Pravne osobe

Obrti

Nabava materijala, opreme i uređaja

Istraživanje i razvoj novih postupaka, tehnologija i proizvoda (modeliranje, mjerenje i sl.)

Izrada znanstvene i tehničke dokumentacije

Priprema i provedba obrazovnih aktivnosti

Studijska istraživanja

Do 80% vrijednosti prihvatljivih troškova, ali ne više od 200.000 kn

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)

Programi energetske učinkovitosti u gradskom prometu

Izrada mjera energetske učinkovitosti u gradskom prometu sa ciljem smanjenja potrošnje energije, smanjenje emisija plinova i osiguranja održivosti gradskog prometnog sustava

Prioritetna mjera je uvođenje Car Sharing sheme u gradovima i inteligentni semafori

Gradovi Trošak nabave stručne konzultantske usluge (utvrđivanje postojećeg stanja i razrada provedbe mjera)

Do 80% vrijednosti prihvatljivih troškova

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)

Edukacija vozača o elementima eko vožnje

Treninzi eko vožnje za vozače svih kategorija vozila

Trgovačka društva

Obrti

Troškovi provedbe edukacije Do 40% vrijednosti prihvatljivih troškova, ali ne više od 100.000 kn

Horizon2020 Zelena vozila H2020-GV-2014

Nova generacija Sve pravne osobe Bruto plaće osoblja koje rade na

projektu

Od 70% do 100% vrijednosti

Page 8: PRILOG 3: Izvori financiranja Izvor financiranja Ime

Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije KKŽ 2014-2016

ENVIRODUAL d.o.o. Stranica | 8

Izvor financiranja Ime Predmet sufinanciranja Korisnici Opravdani troškovi Visina sufinanciranja

konkurentnih litij-ionskih baterija za ispunjavanje očekivanja korisnika

Optimizirani i sistematizirani sustavi upravljanja energijom u električnim vozilima

Sustavi pogonskog prijenosa i komponente za automobile i kombi vozila pogonjene prirodnim plinom

Laka i teška radna vozila na hibridni pogon

Električna vozila na dva kotača i novi koncepti lakih vozila

Upravljanje pogonskim sustavom za teška vozila s optimizacijom emisija

H2020-GV-2015

Pogonski sustavi i komponente na prirodni plin za teška vozila

Povećanje performansi električnih vozila i njihova integracija u transportni sustav i mrežu

Putni troškovi: dnevnice, smještaj, prijevoz itd.

Oprema predviđena budžetom

Podugovaranje

Troškovi trećih strana

Troškovi diseminacije

Troškovi organizacije događaja

Troškovi usavršavanja

prihvatljivih troškova

Horizon 2020 Konkurentna energija s niskim razinama CO2

H2020-LCE-2014

Razvoj, demonstracija i tržišno širenje nove generacije tehnologija za

Sve pravne osobe Bruto plaće osoblja koje rade na projektu

Putni troškovi: dnevnice, smještaj, prijevoz itd.

Od 70% do 100% vrijednosti prihvatljivih troškova

Page 9: PRILOG 3: Izvori financiranja Izvor financiranja Ime

Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije KKŽ 2014-2016

ENVIRODUAL d.o.o. Stranica | 9

Izvor financiranja Ime Predmet sufinanciranja Korisnici Opravdani troškovi Visina sufinanciranja

proizvodnju biogoriva i održiva alternativna goriva

Omogućavanje dekarbonizacije energetskog sektora i industrije koji rade na fosilna goriva putem CCS-a

Razvoj, demonstracija i tržišno širenje nove generacije tehnologija za obnovljivu električnu energiju i grijanje/ hlađenje

Skladištenje energije

H2020-LCE-2015

Izrazito fleksibilne i učinkovite elektrane na fosilna goriva

Omogućavanje dekarbonizacije energetskog sektora i industrije koji rade na fosilna goriva putem CCS-a

Modeliranje i analiza energetskog sustava , njegova transformacija i utjecaji

Prijenosne mreže

Razvoj, demonstracija i tržišno širenje nove generacije tehnologija za proizvodnju biogoriva i održiva alternativna goriva

Razvoj, demonstracija i tržišno širenje nove

Oprema predviđena budžetom

Podugovaranje

Troškovi trećih strana

Troškovi diseminacije

Troškovi organizacije događaja

Troškovi usavršavanja

Page 10: PRILOG 3: Izvori financiranja Izvor financiranja Ime

Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije KKŽ 2014-2016

ENVIRODUAL d.o.o. Stranica | 10

Izvor financiranja Ime Predmet sufinanciranja Korisnici Opravdani troškovi Visina sufinanciranja

generacije tehnologija za obnovljivu električnu energiju i grijanje/ hlađenje

Horizon 2020 Energetski učinkovito istraživanje i razvoj

Razvoj ICT tehnologije za energetsku učinkovitost

Razvoj tehnologija za grijanje i hlađenje

Olakšanje usvajanja energetskih tehnologija i usluga na tržištu te promicanje standarda

Sve pravne osobe Bruto plaće osoblja koje rade na projektu

Putni troškovi: dnevnice, smještaj, prijevoz itd.

Oprema predviđena budžetom

Podugovaranje

Troškovi trećih strana

Troškovi diseminacije

Troškovi organizacije događaja

Troškovi usavršavanja

Od 70% do 100% vrijednosti prihvatljivih troškova

Horizon 2020 Pametni gradovi i zajednice

H2020-SCC-2014

Uspostavljanje mreže za javnu nabavu u lokalnim upravama za pametna gradska rješenja

Rješenja za pametne gradove i općine za integraciju energije, transporta, ICT sektora (demonstracije velikih razmjera – prvi projekti takve vrste)

Razvijanje okvira za zajedničko transparentno prikupljanje podataka i mjerenja uspješnosti kako bi omogućio usporedivost i replikaciju između

Sve pravne osobe Bruto plaće osoblja koje rade na projektu

Putni troškovi: dnevnice, smještaj, prijevoz itd.

Oprema predviđena budžetom

Podugovaranje

Troškovi trećih strana

Troškovi diseminacije

Troškovi organizacije događaja

Troškovi usavršavanja

Od 70% do 100% vrijednosti prihvatljivih troškova

Page 11: PRILOG 3: Izvori financiranja Izvor financiranja Ime

Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije KKŽ 2014-2016

ENVIRODUAL d.o.o. Stranica | 11

Izvor financiranja Ime Predmet sufinanciranja Korisnici Opravdani troškovi Visina sufinanciranja

identificiranja rješenja i najbolje prakse H2020-SCC-2015

Razvoj standardnih sustava za rješenja pametnih gradova i zajednica

Rješenja za pametne gradove i općine za integraciju energije, transporta, ICT sektora(demonstracije velikih razmjera)

Horizon 2020 Energetska učinkovitost– širenje na tržištu PDA (pomoć u razvoju projekta)

H2020-EE-2014-4-PDA H2020-EE-2015-4-PDA

Pomoć prilikom pripreme projekata energetske učinkovitosti vrijednosti 6 – 50 milijuna EUR

Sve pravne osobe Bruto plaće osoblja koje rade na projektu

Putni troškovi: dnevnice, smještaj, prijevoz itd.

Oprema predviđena budžetom

Podugovaranje

Troškovi trećih strana

Troškovi diseminacije

Troškovi organizacije događaja

Troškovi usavršavanja

Od 70% do 100% vrijednosti prihvatljivih troškova . Iznos dobivenih sredstava između 0,5 i 2 milijuna EUR.

Horizon 2020 Inovacija resursa vode: Podizanje njezine vrijednosti za Europu

H2020-WATER-2014-one-stage, H2020-WATER-2014-two-stage

Poticanje istraživačke i inovacijske suradnje na području vode, diseminacija i eksploatacija znanja i rezultata istraživanja te

Sve pravne osobe Bruto plaće osoblja koje rade na projektu

Putni troškovi: dnevnice, smještaj, prijevoz itd.

Oprema predviđena budžetom

Podugovaranje

Troškovi trećih strana

Troškovi diseminacije

Od 70% do 100% vrijednosti prihvatljivih troškova

Page 12: PRILOG 3: Izvori financiranja Izvor financiranja Ime

Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije KKŽ 2014-2016

ENVIRODUAL d.o.o. Stranica | 12

Izvor financiranja Ime Predmet sufinanciranja Korisnici Opravdani troškovi Visina sufinanciranja

ostvarivanje strateške suradnje Europske unije i drugih zemalja

Plasiranje na tržište inovativnih rješenja vezanih uz vodu te bolje upravljanje resursima kao rezultat boljeg poznavanja vodenih ciklusa i klime H2020-WATER-2015-one-stage, H2020-WATER-2015-two-stage

Inovativna rješenja u području vode, održivo upravljanje vodom i klimatskim promjenama te razvoj rješenja za stvaranje zaliha pitke vode

Troškovi organizacije događaja

Troškovi usavršavanja

Horizon 2020 Otpad: resursi za recikliranje, ponovno korištenje i oporavak sirovina

H2020-WASTE-2014-one-stage

EU platforma dionika za otpad koja rezultira minimalnom količinom otpada (skoro nula)

Priprema i promicanje inovacija u nabavi za ostvarivanje učinkovitosti resursa

Globalna dimenzija otpada

Sve pravne osobe Bruto plaće osoblja koje rade na projektu

Putni troškovi: dnevnice, smještaj, prijevoz itd.

Oprema predviđena budžetom

Podugovaranje

Troškovi trećih strana

Troškovi diseminacije

Troškovi organizacije događaja

Troškovi usavršavanja

Od 70% do 100% vrijednosti prihvatljivih troškova

Page 13: PRILOG 3: Izvori financiranja Izvor financiranja Ime

Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije KKŽ 2014-2016

ENVIRODUAL d.o.o. Stranica | 13

Izvor financiranja Ime Predmet sufinanciranja Korisnici Opravdani troškovi Visina sufinanciranja

(razmjena znanja i najbolje prakse u upravljanju otpadom)

Sekundarne zalihe sirovina (transfer znanja i stvaranje dostupnosti zaliha)

Razvoj tehnoloških procesa za recikliranje sirovina od starih proizvoda i zgrada

H2020-WASTE-2014-two-stage

Smanjenje, recikliranje i ponovno korištenje hrane iz otpada

Industrijska simbioza za učinkovito korištenje otpada i smanjenje troškova

H2020-WASTE-2015-one-stage

Stvaranje partnerstva za korištenje sirovina sa ciljem učinkovitijeg korištenja i smanjenja otpada

H2020-WASTE-2015-two-stage

Eko-inovativna rješenja

Eko-inovativne strategije

Održivo korištenje poljoprivrednog otpada, nusproizvoda i sporednih proizvoda

Horizon 2020 Efikasne građevine H2020-EeB-2014 Sve pravne osobe Bruto plaće osoblja koje rade na Od 70% do 100%

Page 14: PRILOG 3: Izvori financiranja Izvor financiranja Ime

Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije KKŽ 2014-2016

ENVIRODUAL d.o.o. Stranica | 14

Izvor financiranja Ime Predmet sufinanciranja Korisnici Opravdani troškovi Visina sufinanciranja

Razvoj novih i održivih građevinskih materijala

Razvoj inovativnog pristupa u izradi fasada

Nove metodologije za provjeru kvalitete za efikasne građevinske procese

H2020-EeB-2015

Razvoj inovativnih alata za obnavljanje građevina

Razvoj inovativnih rješenja termalne energije u stambenim zgradama

Integrirani pristup obnavljanju stambenih zgrada

Novi alati i metodologije za smanjivanje razlike između predviđene i stvarne potrošnje energije u zgradama

projektu

Putni troškovi: dnevnice, smještaj, prijevoz itd.

Oprema predviđena budžetom

Podugovaranje

Troškovi trećih strana

Troškovi diseminacije

Troškovi organizacije događaja

Troškovi usavršavanja

vrijednosti prihvatljivih troškova

Horizon 2020 Instrument za pomoć malim i srednjim poduzećima

H2020-SMEINST-1-2014 Faza 1 i Faza 2

Eko-inovativna i efikasna proizvodnja i prerada hrane

Poticanje inovacijskog potencijala za niskougljične energetske sustave

Istraživanja u području

Mala i srednja poduzeća

Bruto plaće osoblja koje rade na projektu

Putni troškovi: dnevnice, smještaj, prijevoz itd.

Oprema predviđena budžetom

Podugovaranje

Troškovi trećih strana

Troškovi diseminacije

Od 70% do 100% vrijednosti prihvatljivih troškova

Page 15: PRILOG 3: Izvori financiranja Izvor financiranja Ime

Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije KKŽ 2014-2016

ENVIRODUAL d.o.o. Stranica | 15

Izvor financiranja Ime Predmet sufinanciranja Korisnici Opravdani troškovi Visina sufinanciranja

prometa

Podizanje kapaciteta za eko-inovacije i održivu ponudu sirovina

H2020-SMEINST-1-2015 Faza 1 i Faza 2

Stvaranje mobilnih aplikacija za interakciju javnosti s javnom upravom

Podizanje kapaciteta za eko-inovacije i održivu ponudu sirovina

Eko-inovativna i efikasna proizvodnja i prerada hrane

Troškovi organizacije događaja

Troškovi usavršavanja

Horizon 2020 Industrije održivih procesa

H2020-SPIRE-2014

Industrijski procesi koji omogućuju korištenje obnovljivih izvora energije kao fleksibilne sirovinu za kemijske i energetske potrebe

Metodologija, alati i pokazatelji za među-sektorsku procjenu održivosti energije i rješenja za učinkovitost resursa u procesnoj industriji

H2020-SPIRE-2015

Energija i sustavi za

Sve pravne osobe Bruto plaće osoblja koje rade na projektu

Putni troškovi: dnevnice, smještaj, prijevoz itd.

Oprema predviđena budžetom

Podugovaranje

Troškovi trećih strana

Troškovi diseminacije

Troškovi organizacije događaja

Troškovi usavršavanja

Od 70% do 100% vrijednosti prihvatljivih troškova

Page 16: PRILOG 3: Izvori financiranja Izvor financiranja Ime

Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije KKŽ 2014-2016

ENVIRODUAL d.o.o. Stranica | 16

Izvor financiranja Ime Predmet sufinanciranja Korisnici Opravdani troškovi Visina sufinanciranja

upravljanje resursima za poboljšanje učinkovitosti u procesnoj industriji

Horizon 2020 Poziv za nanotehnologije, napredne materijale i proizvodnju

H2020-NMP-2014-two-stage, H2020-NMP-2015-two stage

Skladištenje energije proizvedene iz decentraliziranih izvora

Novi materijali za optimizaciju hlađenja u elektranama

Povećanje radnog vijeka naprednih funkcionalnih materijala u energetskoj tehnologiji (hvatanje, konverzija i/ili prijenos energije)

Niskoenergetska rješenja za proizvodnju pitke vode

H2020-NMP-GV-2014

Razvoj novih baterijskih tehnologija pokraj Li-ion baterija za primjenu u električnoj autoindustriji

Sve pravne osobe Bruto plaće osoblja koje rade na projektu

Putni troškovi: dnevnice, smještaj, prijevoz itd.

Oprema predviđena budžetom

Podugovaranje

Troškovi trećih strana

Troškovi diseminacije

Troškovi organizacije događaja

Troškovi usavršavanja

Od 70% do 100% vrijednosti prihvatljivih troškova

Europska banka za obnovu i razvoj

CROATIA COHESION FUNDS

Sufinanciranje vodoprivrednih projekata i

Komunalna poduzeća Nije specificirano Nije specificirano

Page 17: PRILOG 3: Izvori financiranja Izvor financiranja Ime

Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije KKŽ 2014-2016

ENVIRODUAL d.o.o. Stranica | 17

Izvor financiranja Ime Predmet sufinanciranja Korisnici Opravdani troškovi Visina sufinanciranja

(EBRD) CO-FINANCING WATER & WW (C2CF) (U najavi)

projekata odvodnje u Hrvatskoj uz Kohezijski fond

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II (WeBSEFF II)

Suvremene tehnologije koje smanjuju potrošnju energije ili emisiju CO2 za najmanje 20%

Obnova i optimizacija zgrada, uz uvjet da će se postići barem 30% veća energetska učinkovitost

Samostalni projekti obnovljivih izvora energije

Poduzeća

Jedinice lokalne samouprave

Komunalna poduzeća

Nije specificirano Financijski poticaj od od 5% do 10% iznosa kredita za poslovne subjekte odnosno od 10% do 15% iznosa kredita za jedinice lokalne uprave i samouprave prilikom ostvarenja uštede energije i/ili smanjenja CO2

Green for Growth Fund

Green for Growth za jugoistočnu Europu (GGF)

Poticanje energetske učinkovitosti

Poticanje obnovljivih izvora energije

Poduzeća

Ostale pravne osobe

Nije specificirano Uvjeti dostupni putem komercijalnih banaka (PBZ i ZABA)

Europska investicijska banka (EIB)

European Local ENergy Assistance (ELENA)

Obnova i optimizacija javnih i privatnih zgrada te rasvjete

Energetski učinkoviti sustavi

Jedinice lokalne i regionalne samouprave

Ostala javna tijela

Troškovi potrebni za pripremu, provedbu i financiranje investicijskog programa (troškovi

Do 90% vrijednosti prihvatljivih

Page 18: PRILOG 3: Izvori financiranja Izvor financiranja Ime

Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije KKŽ 2014-2016

ENVIRODUAL d.o.o. Stranica | 18

Izvor financiranja Ime Predmet sufinanciranja Korisnici Opravdani troškovi Visina sufinanciranja

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) Razvojna banka Vijeća Europe (CEB) Njemačka razvojna banka KfW

grijanja i hlađenja

Energetski efikasan i održiv urbani transport

Lokalna infrastruktura (napredne elektroenergetske mreže, ICT mreže u službi energetske efikasnosti, infrastruktura za napredna vozila itd.)

studija izvodljivosti, istraživanja tržišta, poslovnih planova, provođenje nabave, troškovi upravljanja projektom i sl.)

troškova

ESCO tvrtke ESCO model Razvoj, izvođenje i financiranje projekata energetske učinkovitosti

Jedinice lokalne i regionalne samouprave

Poduzeća

Ostale pravne osobe

Razvoj projekta (analiza postojećeg stanja potrošnje energije, određivanje mogućih rješenje…)

Izvedbe projekta (projektiranje, nadzor, nabava robe i usluga…)

Financiranje

Obuka osoblja, praćenje do povrata investicije

ESCO tvrtka u potpunosti snosi trošak izvedbe projekta, a naplaćuje se od ostvarenih ušteda u potrošnji energije klijenta tijekom perioda do 8 godina

Transnacionalna suradnja –

Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014.-2020. Program

Promicanje OIE i EnU Javni sektor

Poduzetnici

n/a Do 100%

Page 19: PRILOG 3: Izvori financiranja Izvor financiranja Ime

Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije KKŽ 2014-2016

ENVIRODUAL d.o.o. Stranica | 19

Izvor financiranja Ime Predmet sufinanciranja Korisnici Opravdani troškovi Visina sufinanciranja

transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020. Program transnacionalne suradnje Jugoistočna vrata 2014.-2020. Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014.-2020.

Central Europe 2014 – 2020 Operativni program će biti predstavljen na proljeće 2014.

Prioritetna os 1: Suradnja na inovacijama za povećanje konkurentnosti Srednje Europe

- - - Financijska alokacija za ovaj prioritet: 68,5 milijuna EUR.

Central Europe 2014 – 2020 Operativni program će biti predstavljen na proljeće 2014.

Prioritetna os 2: Suradnja na strategijama niske razine ugljika u Srednjoj Europi

- - - Financijska alokacija za ovaj prioritet: 44 milijuna EUR.

Central Europe 2014 – 2020

Prioritetna os 3: Suradnja na

- - - Financijska alokacija za

Page 20: PRILOG 3: Izvori financiranja Izvor financiranja Ime

Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije KKŽ 2014-2016

ENVIRODUAL d.o.o. Stranica | 20

Izvor financiranja Ime Predmet sufinanciranja Korisnici Opravdani troškovi Visina sufinanciranja

Operativni program će biti predstavljen na proljeće 2014.

prirodnim i kulturnim resursima za održivi razvoj Srednje Europe

ovaj prioritet: 88 milijuna EUR.

Central Europe 2014 – 2020 Operativni program će biti predstavljen na proljeće 2014.

Prioritetna os 4: Suradnja na prometu za bolju povezanost Srednje Europe

- - - Financijska alokacija za ovaj prioritet: 29 milijuna EUR.

Adriatic Ionian Programme 2014-2020 Operativni program će biti predstavljen na krajem 2014.

Prioritetna os 1: Olakšavanje inovacija i poduzetništva Prioritetna os 2: Zaštita i poboljšanje okoliša Prioritetna os 3: Poboljšanje pristupačnosti Prioritetna os 4: Razvoj transnacionalnih sinergija za područja održivog

- - - Alokacije još nisu poznate.

Page 21: PRILOG 3: Izvori financiranja Izvor financiranja Ime

Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije KKŽ 2014-2016

ENVIRODUAL d.o.o. Stranica | 21

Izvor financiranja Ime Predmet sufinanciranja Korisnici Opravdani troškovi Visina sufinanciranja

rasta

Danube Programme 2014-2020 Još je u fazi pregorovanja.

- - -- Alokacije još nisu poznate.