of 29 /29
1 Na temelju članka 11. stavka 1. i članka 101. stavka 2. točke 7. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", br. 159/2013. i 19/2015.) i članka 43. stavka 2. točke 9. i članka 77. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (“Narodne novine”, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi ODLUKU O IZVJEŠĆIVANJU O PLANOVIMA FINANCIRANJA 1. OPĆE ODREDBE Predmet i obveznici primjene Odluke Članak 1. (1) Ovom Odlukom propisuje se način izvješćivanja na temelju Smjernica Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo (EBA/GL/2014/04) od 19. lipnja 2014.: Smjernice o usklađenim definicijama i obrascima za planove financiranja kreditnih institucija prema Preporuci A4 (ESRB/2012/2). (2) Oblik, sadržaj i način popunjavanja i dostavljanja izvješća u skladu s ovom Odlukom propisani su u Uputi za jedinstvenu primjenu Odluke o izvješćivanju o planovima financiranja, koja se prilaže ovoj Odluci i koja čini njezin sastavni dio. (3) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad i koje su, u skladu s odredbom stavka 4. ovog članka, značajne kreditne institucije. (4) U smislu ove Odluke, značajna kreditna institucija jest svaka kreditna institucija kojoj prosječni iznos imovine na kraju prethodne tri poslovne godine iskazane u revidiranim financijskim izvještajima prelazi iznos od sedam milijardi kuna. (5) Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se na podružnice kreditnih institucija iz trećih zemalja koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za pružanje usluga, ako ispunjavaju uvjet iz stavka 4. ovog članka. Obuhvat primjene Odluke Članak 2. (1) Odredbe ove Odluke kreditna institucija dužna je primjenjivati na konsolidiranoj osnovi za grupu kreditnih institucija u skladu s glavom XXII. Zakona o kreditnim institucijama. Izvještaji

Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

Embed Size (px)

Text of Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja -...

Page 1: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

1

Na temelju članka 11. stavka 1. i članka 101. stavka 2. točke 7. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", br. 159/2013. i 19/2015.) i članka 43. stavka 2. točke 9. i članka 77. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (“Narodne novine”, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU O IZVJEŠĆIVANJU O PLANOVIMA FINANCIRANJA

1. OPĆE ODREDBE

Predmet i obveznici primjene Odluke Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuje se način izvješćivanja na temelju Smjernica Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo (EBA/GL/2014/04) od 19. lipnja 2014.: Smjernice o usklađenim definicijama i obrascima za planove financiranja kreditnih institucija prema Preporuci A4 (ESRB/2012/2). (2) Oblik, sadržaj i način popunjavanja i dostavljanja izvješća u skladu s ovom Odlukom propisani su u Uputi za jedinstvenu primjenu Odluke o izvješćivanju o planovima financiranja, koja se prilaže ovoj Odluci i koja čini njezin sastavni dio. (3) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad i koje su, u skladu s odredbom stavka 4. ovog članka, značajne kreditne institucije. (4) U smislu ove Odluke, značajna kreditna institucija jest svaka kreditna institucija kojoj prosječni iznos imovine na kraju prethodne tri poslovne godine iskazane u revidiranim financijskim izvještajima prelazi iznos od sedam milijardi kuna. (5) Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se na podružnice kreditnih institucija iz trećih zemalja koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za pružanje usluga, ako ispunjavaju uvjet iz stavka 4. ovog članka.

Obuhvat primjene Odluke Članak 2.

(1) Odredbe ove Odluke kreditna institucija dužna je primjenjivati na konsolidiranoj osnovi za grupu kreditnih institucija u skladu s glavom XXII. Zakona o kreditnim institucijama. Izvještaji

Page 2: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

2

izrađeni na konsolidiranoj osnovi nazivaju se konsolidirani izvještaji o planovima financiranja (FK). (2) Ako kreditna institucija nema obvezu iz stavka 1. ovoga članka, kreditna institucija dužna je primjenjivati odredbe ove Odluke na pojedinačnoj osnovi. Izvještaji izrađeni na pojedinačnoj osnovi nazivaju se nekonsolidirani izvještaji o planovima financiranja (FN). (3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka, zahtjev za koeficijent likvidnosne pokrivenosti (LCR) i neto stabilne izvore financiranja (NSFR), kreditna institucija je dužna ispunjavati na pojedinačnoj osnovi i to na način određen člankom 6. stavka 4. Uredbe (EU) br. 575/2013, odnosno na konsolidiranoj osnovi, ako je matična kreditna institucija i to na način određen člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Popis izvještaja o planovima financiranja Članak 3.

Kreditna institucija dužna je dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci sljedeće izvještaje o planovima financiranja:

1. 1A – Aktiva (P 01.01) 2. 1B – Pasiva (P 01.02) 3. 1C – Predviđanje koeficijenata likvidnosti (P 01.03) 4. 2A1 – Osigurani i neosigurani depoziti te neosigurani financijski instrumenti slični

depozitima (P 02.01) 5. 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P 02.02) 6. 2A3 – Inovativne strukture financiranja (P 02.03) 7. 2B1 – Određivanje cijena: kreditna aktiva (P 02.04) 8. 2B2 – Određivanje cijena: obveze po depozitima (P 02.05) 9. 2C – Najznačajnije valute (P 02.06) 10. 2D1 – Stjecanje kreditne aktive, otplate i planovi prodaje (P 02.07) 11. 2D2 – Stjecanje obveza po depozitima i planovi prodaje (P 02.08) 12. 3 – Popis (P 03.00) 13. 4A – Bilješka: općenito (P 04.01) 14. 4B – Najznačajnije valute nakon derivata (P 04.02) 15. 4C1 – Najznačajnije valute uključujući valutu indeksacije prije derivata (P 04.03) 16. 4C2 – Najznačajnije valute uključujući valutu indeksacije nakon derivata (P 04.04)

Dostavljanje izvještaja

Članak 4. (1) Kreditna institucija dužna je dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci izvještaje iz članka 3. ove Odluke na način propisan Uputom za jedinstvenu primjenu Odluke o izvješćivanju o planovima financiranja, koja je sastavni dio ove Odluke. (2) Izvještaji iz članka 3. točaka od 1. do 12. ove Odluke dostavljaju se u skladu s informatičkim rješenjima iz Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju

Page 3: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

3

provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013. (3) Izvještaj iz članka 3. točaka od 13. do 16. ove Odluke dostavlja se u obliku dokumenta u excelu na e-adresu [email protected]. (4) Smatra se da je kreditna institucija Hrvatskoj narodnoj banci dostavila izvještaje iz članka 3. ove Odluke ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1) izvještaji su zaprimljeni u Hrvatskoj narodnoj banci u rokovima iz članka 5. ove Odluke, 2) svi izvještaji koje je dostavila kreditna institucija ispunjavaju tehničke zahtjeve i kontrole

propisane Uputom za jedinstvenu primjenu Odluke o izvješćivanju o planovima financiranja i Uputom za sastavljanje i dostavljanje izvještaja iz Uredbe koja je sastavni dio Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 i

3) izvještaji su zadovoljili validacijska pravila koja objavljuje Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo na svojoj internetskoj stranici i koja vrijede za određeni izvještajni datum.

(5) Kreditna institucija dužna je, ako Hrvatska narodna banka utvrdi pogreške u obrascu, sastaviti i dostaviti novo, ispravljeno izvješće u roku koji odredi Hrvatska narodna banka, a koji ne može biti duži od pet radnih dana. (6) Zahtjev za naknadnu izmjenu izvještaja iz članka 3. nakon rokova iz članka 5. ove Odluke može uložiti samo uprava kreditne institucije ili osoba koju je ona za to u pismenom obliku ovlastila.

Rokovi dostavljanja izvještaja Članak 5.

Kreditna institucija dužna je izvještaje iz članka 3. ove Odluke dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije do 31. ožujka tekuće godine, a sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne kalendarske godine.

Kvalitativni zahtjevi za planove financiranja Članak 6.

(1) Kreditna institucija dužna je uspostaviti internu politiku za transakcije koje smatra inovativnima. (2) Kreditna institucija dužna je donijeti interni dokument o procjeni cijena u kojemu će pojasniti makroekonomske faktore koji utječu na stope koje ulaze u obuhvat tablica 2B – Određivanje cijena. (3) Kreditna institucija dužna je odrediti specifične interne postupke koji materijalno utječu na cjenovnu strategiju pri provođenju poslovanja (npr. sužavanje/širenje marži, materijalno povećanje izvora sredstava pružajući kompetitivne cijene).

Page 4: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

4

Prijelazne i završne odredbe

Članak 7. Iznimno od članka 5. ove Odluke, prve izvještaje iz članka 3. ove Odluke kreditna institucija dužna je dostaviti do 30. rujna 2015. prema stanju na dan 30. lipnja 2015.

Stupanje na snagu Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

O.br: 186-020/07-15/BV Zagreb, 2. srpnja 2015.

prof. dr. sc. Boris Vujčić

guverner

Page 5: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

5

UPUTA ZA JEDINSTVENU PRIMJENU ODLUKE O IZVJEŠĆIVANJU O PLANOVIMA

FINANCIRANJA Ovom se Uputom pobliže propisuju sadržaj, oblik i način popunjavanja izvještaja u vezi s planovima financiranja, koje je kreditna institucija dužna dostavljati na temelju Odluke o izvješćivanju o planovima financiranja (u nastavku teksta: Odluka). 1. OPĆE ODREDBE Obrasci su dani u prilogu ove Upute i njezin su sastavni dio. Kreditna institucija dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci izvješća propisana ovom Odlukom u obliku dokumenta u excelu i telekomunikacijskim putem (ili na magnetnom mediju), pridržavajući se pritom u cjelini propisanog formata pojedinog izvješća. 1. Struktura i pravila 1.1. Struktura Općenito okvir izvješćivanja o planovima financiranja čine četiri skupine obrazaca:

a) Bilanca – Prvi dio za cilj ima stjecanje ukupnog pregleda planiranih bilančnih kretanja, a obuhvaća projekcije pozicija o aktivi (1A), pasivi (B) te koeficijenata likvidnosti (C).

b) Oslanjanje na izvore financiranja – Drugi dio obuhvaća četiri područja projekcija povezanih s izvorima financiranja, sa sljedećim ciljevima:

– utvrđivanje i procjena specifičnih izvora financiranja i njihovih promjena. Ovaj dio obuhvaća projekcije o oslanjanju na specifične izvore financiranja (2A) koje obuhvaćaju osigurane i neosigurane depozite te neosigurane financijske instrumente slične depozitima (2A1), izvore financiranja iz javnog sektora (2A2) i projekcije inovativnih struktura financiranja (2A3).

– procjena izvedivosti planiranog financiranja s cjenovnog stajališta. Ovaj dio obuhvaća projekcije prinosa i troškova sa stajališta određivanja cijena (2B) koje obuhvaća područja prinosa na kreditnu aktivu (2B1) i troškova financiranja po depozitima (2B2).

– utvrđivanje i procjena neusklađenosti financiranja u određenim valutama. Ovaj dio obuhvaća projekcije određivanja elemenata podijeljenih u pojedinačno najveće značajne valute (2C).

– procjena izvedivosti planiranog financiranja kada je institucija suočena sa značajnim restrukturiranjem svoje bilance. Ovaj dio obuhvaća projekcije o planovima za restrukturiranje aktive i pasive (2D) koje obuhvaćaju projekcije o stjecanju, prodaji i/ili otplati aktive (2D1) i projekcije o stjecanju, prodaji i/ili otplati obveza (2D2).

c) Obuhvat – Treći dio za cilj ima stjecanje detaljnog opisa članica koje su obuhvaćene konsolidacijom za izradu planova financiranja. Ovaj dio obuhvaća popis jedinstvenih identifikacijskih oznaka pravnih osoba obuhvaćenih planom financiranja.

Page 6: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

6

d) Bilješke – Četvrti dio za cilj ima dodatnu razradu pojedinih stavki obrazaca obuhvaćenih u prve tri skupine obrazaca ovog okvira izvješćivanja o planovima financiranja zbog dodatnih potreba praćenja planova karakterističnih za domaće nacionalno tržište.

1.2. Pravilo označivanja brojevima Pri upućivanju na stupce, retke i ćelije obrazaca u dokumentu se poštuju pravila označivanja iz tablice u nastavku. Te se brojčane oznake u velikoj mjeri upotrebljavaju u pravilima vrednovanja. U uputama se primjenjuje sljedeća opća bilješka: {obrazac;redak;stupac}. U slučaju vrednovanja u okviru obrasca, u kojemu se upotrebljavaju samo podatkovne točke tog obrasca, bilješkama se ne upućuje na obrazac: {redak;stupac}. 1.3. Pravilo o dostavljanju iznosa Pri dostavljanju izvješća u obliku dokumenta u excelu ili telekomunikacijskim putem (ili na magnetnom mediju) svi iznosi u novčanim jedinicama navode se u punom iznosu (kune i lipe). Svi iznosi koji su iskazani u obrascu iz ove Odluke trebaju biti usklađeni s drugim izvješćima dostavljenima Hrvatskoj narodnoj banci. Kreditna institucija ne upisuje iznose za pozicije obrasca koje su osjenčane. Svaki iznos kojim se povećava iznos u redcima iskazuje se kao pozitivna vrijednost. Nasuprot tome, svaki iznos kojim se smanjuje iznos u redcima iskazuje se kao negativna vrijednost. Ako negativan predznak (–) prethodi oznaci stavke, očekuje se da se za tu stavku neće iskazivati pozitivne vrijednosti. Podatke u obrascima treba projicirati za razdoblje od tri godine: u šestomjesečnoj frekvenciji za prvu godinu, a za svaku sljedeću godinu na godišnjoj frekvenciji. Iznimke su redak 030 i 040 obrasca 1C (LCR) te obrazac 2B1 i 2B2 (Određivanje cijena), čiji podaci zahtijevaju projekcije za razdoblje od jedne godine. Iznimno, o projiciranim stavkama podataka za prvo izvještajno razdoblje sa stanjem na dan 30. lipnja 2015. potrebno je izvijestiti na način da:

– planirane šestomjesečne pozicije odgovaraju za stupac prosinac 2015.; – planirane pozicije za 1. godinu odgovaraju za stupac prosinac 2016.; – planirane pozicije za 2. godinu odgovaraju za stupac prosinac 2017.

Napomena: 1. i 2. godina izračunate su s obzirom na kalendarske godine, a ne za jednogodišnje razdoblje koje je počelo od referentnog datuma.

1.4. Pravilo o dostavljanju zaglavlja U zaglavlju izvješća navode se sljedeći podaci: Naziv kreditne institucije – u nekonsolidiranim izvješćima navodi se naziv kreditne institucije, a u konsolidiranim izvješćima navodi se naziv matične kreditne institucije i dodaje riječ "Grupa". OIB kreditne institucije – navodi se osobni identifikacijski broj kreditne institucije koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju.

Page 7: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

7

Oznaka izvješća – navodi se jedna od sljedećih oznaka: "FN" za nekonsolidirana izvješća o planovima financiranja "FK" za konsolidirana izvješća o planovima financiranja. Datum – posljednji dan izvještajnog razdoblja u obliku DDMMGGGG. 2. NAPUTCI ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA O PLANOVIMA FINANCIRANJA Definicijske referencije u dijelu uputa za popunjavanje specifičnih pozicija pozivaju se na definicijske standarde Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 (npr. FINREP) i unutar tog standarda na pojedine obrasce (npr. F 01.01), retke (npr. r380) i stupce (npr. c010). 2.1. DIO 1 2.1.1. 1A – Aktiva (P 01.01)

Redak Pravna osnova i upute za specifične pozicije 010 Novčana sredstva, novčana potraživanja i obveze u središnjim bankama i

ostali depoziti po viđenju FINREP, F 01.01, r010, c010

020 Obratni sporazumi o povratnoj kupnji FINREP, F 05.00, r050, sum (od c010 do c060)

030 Krediti kućanstvu (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji) FINREP, F 05.00, r080 − r050, c060

040 od čega: domaće aktivnosti Na temelju FINREP definicije domaćeg/stranog poslovanja iz točke 107. dijela 2. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

050 od čega: rezidentni kreditoprimatelji Na temelju FINREP definicije zemlje boravišta iz točke 108. dijela 2. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

060 od čega: ispravci vrijednosti (bilješka) Na temelju FINREP definicije ispravaka vrijednosti od točaka 35. do 38. dijela 2. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 (F 07.00 stupac 080 do 100, r180)

070 od čega: krediti s nekretninama kao kolateralom FINREP, F 20.04, r230, c010 − c030, za RH obrasce oznaka zemlje boravišta = HR

080 od čega: ostalo unutar izračuna P 01.01, r040 − r070

090 od čega: međunarodne aktivnosti unutar izračuna P 01.01, r030 − r040

100 Krediti privatnim nefinancijskim društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji) FINREP F 05.00, (r080, c050) − (r050, c050). Ova definicija ne uključuje javna nefinancijska društva.

Page 8: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

8

110 od čega: domaće aktivnosti Na temelju FINREP definicije domaćeg/stranog poslovanja iz točke 107. dijela 2. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

120 od čega: rezidentni kreditoprimatelji Na temelju FINREP definicije zemlje boravišta iz točke 108. dijela 2. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

130 od čega: ispravci vrijednosti (bilješka) Na temelju FINREP definicije ispravaka vrijednosti od točaka 35. do 38. dijela 2. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 (F 07.00 stupac 080 do 100, r170 bez javnih nefinancijskih društava)

140 od čega: MSP Mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća, kako je definirano u paragrafu 3. (h), dijela 1. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014

150 od čega: velika poduzeća unutar izračuna P 01.01, r110 − r140

160 od čega: međunarodne aktivnosti unutar izračuna P 01.01, r100 − r110

170 Krediti kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji) FINREP, F 05.00, (r080, c030+c040) − (r050, c030+c040)

180 od čega: kreditne institucije FINREP, F 05.00, (r080, c030) − (r050, c030)

190 od čega: ostala financijska društva FINREP, F 05.00, (r080, c040) − (r050, c040)

200 Izvedenice FINREP, F 01.01, r060 + r240, c010

210 Ostala imovina unutar izračuna P 01.01, r220 − (r010 + r020 + r030 + r100 + r170 + r200)

220 Ukupna imovina FINREP, F 01.01, r380, c010

230 Neiskorištene ugovorene kreditne i likvidnosne linije FINREP, F 09.01, r010, c010, osim ugovora o terminskom depozitu prema definiciji iz točke 57. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014

240 Krediti ostalim subjektima iz grupe koja nije konsolidirana grupa kreditnih institucija Na temelju FINREP definicije iz točke 120. dijela 2. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014

Page 9: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

9

2.1.2. 1B – Pasiva (P 01.02)

Redak Pravna osnova i upute za specifične pozicije

010 Sporazumi o povratnoj kupnji FINREP, F 08.01, r100+r150+r200+r250+r300+r350, c010+c020+c030

020 Depoziti od kućanstava FINREP, F 08.01, r320+r330+r340, c010+c020+c030

030

od čega: domaće aktivnosti Na temelju FINREP definicije domaćeg/stranog poslovanja iz točke 107. dijela 2. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014

040

od čega: od rezidenata Na temelju FINREP definicije zemlje boravišta iz točke 108. dijela 2. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014

050 od čega: međunarodne aktivnosti unutar izračuna P 01.02, r020 − r030

060

Depoziti od privatnih nefinancijskih društava FINREP, F 08.01, r270+r280+r290, c010+c020+c030. Ova definicija ne uključuje javna nefinancijska društva.

070

od čega: domaće aktivnosti Na temelju FINREP definicije domaćeg/stranog poslovanja iz točke 107. dijela 2. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014

080

od čega: od rezidenata Na temelju FINREP definicije zemlje boravišta iz točke 108. dijela 2. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014

090

od čega: MSP Mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća kako je definirano u paragrafu 3. (h), dijela 1. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014

100 od čega: velika poduzeća unutar izračuna P 01.02, r070 − r090

110 od čega: međunarodne aktivnosti unutar izračuna P 01.02, r060 − r070

120 Depoziti od kreditnih institucija i ostalih financijskih društava FINREP, F 08.01, r170+r180+r190+r220+r230+r240, c010+c020+c030

130 od čega: kreditne institucije FINREP, F 08.01, r170+r180+r190, c010+c020+c030

140 od čega: ostala financijska društva FINREP, F 08.01, r220+r230+r240, c010+c020+c030

150

Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće <1 godine) Dužnički vrijednosni papiri čiji je najraniji mogući datum poziva po mjestu izdavanja manji od 12 mjeseci Unutar izračuna P 01.02, r160 + r170

160

od čega: neosigurano Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri koji nisu osigurani založenom imovinom

170

od čega: osigurano Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri koji su osigurani ili zaštićeni založenom imovinom kako bi se smanjio rizik investitora

Page 10: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

10

180

Dugoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće >=1 godine) Dužnički vrijednosni papiri čiji je najraniji mogući datum poziva po mjestu izdavanja jednak ili veći od 12 mjeseci Unutar izračuna P 01.02, r190 + r220

190

Dugoročni dužnički vrijednosni papiri: neosigurano Dugoročni dužnički vrijednosni papiri koji nisu osigurani založenom imovinom

200

Dospjelo (bruto odljev) Instrumenti ovog tipa koji su ugovorno dospjeli u vremenu od kraja prethodnog do kraja relevantnog razdoblja

210

Planirano izdavanje (bruto priljev) Instrumenti ovog tipa koji se planiraju izdati u vremenu od kraja prethodnog do kraja relevantnog razdoblja

220 Dugoročni dužnički vrijednosni papiri: osigurano Dugoročni dužnički vrijednosni papiri koji su osigurani založenom imovinom

230 Dospjelo (bruto odljev) Pogledati definiciju za redak 200.

240 Planirano izdavanje (bruto priljev) Pogledati definiciju za redak 210.

250

od čega: pokrivene obveznice Iznos pokrivenih obveznica iz osiguranih dugoročnih dužničkih vrijednosnih papira; FINREP, F 08.01, r390, c010 + c020 + c030

260 Dospjelo (bruto odljev) Pogledati definiciju za redak 200.

270 Planirano izdavanje (bruto priljev) Pogledati definiciju za redak 210.

280

od čega: vrijednosni papiri u izdavanju, osigurani imovinom (ABS) iznos vrijednosnih papira utemeljenih na aktivi iz osiguranih dugoročnih dužničkih vrijednosnih papira prema definiciji iz članka 4. stavka 1. u točci 61. Uredbe 575/2013.

290 Dospjelo (bruto odljev) Pogledati definiciju za redak 200.

300 Planirano izdavanje (bruto priljev) Pogledati definiciju za redak 210.

310

od čega: ostali osigurani dugoročni dužnički vrijednosni papiri Ostali dugoročni dužnički vrijednosni papiri koji su osigurani ili zaštićeni založenom imovinom kako bi se smanjio rizik investitora, a koji nisu obuhvaćeni u retku r250 ili r280

320 Dospjelo (bruto odljev) Pogledati definiciju za redak 200.

330 Planirano izdavanje (bruto priljev) Pogledati definiciju za redak 210.

340

Ukupno izdani dužnički vrijednosni papiri unutar izračuna P 01.02, r150 + r180; Poveznica na FINREP F 08.01, r360, c010 + c020 + c030

350 od čega: (izvorno dospijeće >=3 godine) Kako bi se razlikovalo financiranje >=1godine i >=3 godine

Page 11: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

11

360 Izvedenice FINREP, F 01.02, r020 + r150, c010

370 Ukupan kapital FINREP, F 01.03, r300, c010

380

Ostale obveze unutar izračuna P 01.02, r390 − sum(r010, r020, r060, r120, r340, r360, r370)

390 Ukupan kapital i ukupne obveze FINREP, F 01.03, r310, c010

400

Depoziti od drugih subjekata grupe koji nisu unutar ove konsolidirane grupe Na temelju FINREP definicije iz točke 120. dijela 2. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014

2.1.3. 1C – Predviđanje koeficijenata likvidnosti (P 01.03)

Redak Pravna osnova i upute za specifične pozicije

010

Neto stabilni izvori financiranja (NSFR) (%) Izračunat na temelju općih zahtjeva za stabilne izvore financiranja iz članka 413. stavka 1., odnosno članka 521. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 uz korištenje formule iz točke 9. dokumenta Basel III Neto stabilni izvori financiranja Bazelskog odbora za superviziju banaka (http://www.bis.org/bcbs/publ/d295.pdf) ako je takav izračun interno dostupan ili izračunat na temelju odredbi koje proizlaze iz članka 413. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013

020

Višak/(manjak) neto stabilnih izvora financiranja Pozitivna razlika izračunata je na temelju razliku između iznosa dobivenoga korištenjem formule iz točke 9. dokumenta Basel III Neto stabilni izvori financiranja Bazelskog odbora za superviziju banaka i zahtjeva propisanog u toj točki ili pozitivna razlika iznosa minimalnog iznosa održavanja određenog na temelju članka 413. stavka 3. i onog izračunatog u retku 010 ovog obrazca

030

Koeficijent likvidnosne pokrivenosti (LCR) (%) Izračunat na temelju članka 4. stavka 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61

040

Višak/(manjak) likvidnosne pokrivenosti Pozitivna razlika izračunata na temelju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 kao razlika između zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost izračunatog u skladu s člankom 4. stavkom 1. i minimalnog zahtjeva za održavanje u skladu sa člankom 4. stavkom 2., odnosno člankom 38.

Page 12: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

12

2.2. 2A – Oslanjanje na specifične izvore financiranja 2.2.1. 2A1 – Osigurani i neosigurani depoziti te neosigurani financijski instrumenti slični depozitima (P 02.01)

Redak Pravna osnova i upute za specifične pozicije

010

Depoziti obuhvaćeni sustavom osiguranja depozita propisani Direktivom br. 94/19/EZ ili istovjetnim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji Članak 411. stavak 2. Uredbe 575/2013

020

Depoziti koji nisu obuhvaćeni sustavom osiguranja depozita propisani Direktivom br. 94/19/EZ ili istovjetnim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji Članak 411. stavak 2. Uredbe 575/2013

030

Drugi financijski instrumenti slični depozitima koji nisu depoziti, a prodaju se stanovništvu (npr. proizvodi koji imaju određeni zamišljeni ili stvaran koncept zaštite kapitala, no mogu imati rezultat varijabilnog učinka).

2.2.2. 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P 02.02)

Redak Pravna osnova i upute za specifične pozicije

010

Nacionalni i iznadnacionalni neiskorišteni repo programi financiranja duži od godinu dana Programi koji se odnose na više institucija u EU-u te koji nisu programi koji su namijenjeni pojedinoj kreditnoj instituciji. Potpora koja ovdje treba biti obuhvaćena predstavlja ročna osigurana značajna sredstva (kroz repo transakcije). Pojam "ročna" znači da je inicijalno dospijeće ili prvi datum za poziv na korištenje duži od godine dana.

020

Nacionalni i iznadnacionalni neiskorišteni programi po garancijama ili jamstvima duži od godinu dana Programi koji se odnose na više institucija u EU-u te koji nisu programi koji su namijenjeni pojedinoj kreditnoj instituciji. Potpora koja ovdje treba biti obuhvaćena predstavlja neosigurana značajna sredstva za ročna izdanja duga dana ulagačima u dug izdan od kreditnih institucija, ako je istom dana potpora od nacionalnog i/ili iznadnacionalnog tijela u slučaju neispunjenja obveze od strane kreditne institucije. Pojam "ročna" znači da je inicijalno dospijeće ili prvi datum za poziv na korištenje duži od godine dana, odnosno pravo na produženje potpore od nacionalnog i iznadnacionalnog tijela može podrazumijevati ročnost dužu od godine dana.

030

Nacionalni i iznadnacionalni neiskorišteni programi po kreditnim potporama realnom sektoru duži od godinu dana Programi koji se odnose na više institucija u EU-u te koji nisu programi koji su namijenjeni pojedinoj kreditnoj instituciji. Potpora koja ovdje treba biti obuhvaćena predstavlja osigurana ili neosigurana značajna sredstva za ročna izdanja duga dana kreditnim institucijama, s namjerom kreditne intermedijacije prema realnom sektoru kroz cjenovnu i količinsku inicijativu od nacionalnih i/ili iznadnacionalnih tijela (npr. HBOR programi). Pojam "ročna" znači da je inicijalno dospijeće ili prvi datum za poziv na korištenje duži od godine dana, odnosno pravo na produženje potpore od nacionalnog i iznadnacionalnog tijela može podrazumijevati ročnost dužu od godine dana.

Page 13: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

13

2.2.3. 2A3 – Inovativne strukture financiranja (P 02.03)

Redak Pravna osnova i upute za specifične pozicije

010

Postojeća obveza u obliku duga ili inovativne strukture financiranja slične depozitima Inovativni izvori financiranja predstavljaju nejednostavne proizvode (non-vanilla) koje su tržišni sudionici počeli izdavati u skorije vrijeme (npr. 12 mjeseci) ili ih kreditna institucija već ima prikupljene, ali su složeni s aspekta procjene odnosnih rizika (npr. nelinearna isplata prinosa, oslanjanje na modeliranje pri procjeni rizika, uključuju više međupovezanosti kroz financijski sustav) te za koje postoji malo općeprihvaćenih informacija u bankovnom sustavu (npr. nema vremenskih serija o ponašanju kroz kreditni ciklus, malo iskustva o ponašanju u slučaju neispunjenja obveza). Kao primjer, kako je navedeno u prilogu ESBR-ove preporuke, iste mogu uključivati, ali nije strogo ograničeno: zamjene kolateral/likvidnost, za pojedine ili višestruke transakcije, značajne transformacije kolateral/likvidnost, nejednostavne strukturne zapise i fondove čijim se udjelima trguje na burzi (ETF).

020 od čega: prema MSP Pogledati Obrazac 1A, r140

030 od čega: prema kućanstvima (bez MSP) Pogledati Obrazac 1A, r130 i obrazac 1B r020

040 od čega: ponuđeno klijentima koji već imaju depozite kreditne institucije

Stupac 060 Komentari (potrebno popuniti)

Potrebno navesti detaljne informacije o proizvodima prijavljenima u stupcima od 030 do 050 ovog obrasca. Za redak 010 komentar mora sadržavati minimum informacija koji uključuje pojedinosti o strukturi proizvoda, količini pojedinih proizvoda, protustrankama, dospijeću i datumu izdavanja.

2.3. 2B – Određivanje cijena 2.3.1. 2B1 – Određivanje cijena: kreditna aktiva (P 02.04)

Redak Pravna osnova i upute za specifične pozicije

010 Krediti kućanstvu (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji) Pogledati Obrazac 1A, r030

020 od čega: domaće aktivnosti Pogledati Obrazac 1A, r040

030 od čega: međunarodne aktivnosti Pogledati Obrazac 1A, r090

040

Krediti nefinancijskim društvima, kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji) Pogledati Obrazac 1A, r100 + r170

050

Krediti nefinancijskim društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji) Pogledati Obrazac 1A, r100

Page 14: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

14

060 od čega: domaće aktivnosti Pogledati Obrazac 1A, r110

070 od čega: međunarodne aktivnosti Pogledati Obrazac 1A, r160

080

Krediti kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji) Pogledati Obrazac 1A, r170

Stupac 030 Komentari (potrebno popuniti)

Potrebno je navesti informacije o internom dokumentu o procjeni cijena kojim se pojašnjavaju makroekonomski faktori koji utječu na stope koje ulaze u obuhvat ove tablice. Potrebno je navesti informacije o specifičnim internim postupcima koji materijalno utječu na cjenovnu strategiju pri provođenju poslovanja (npr. sužavanje/širenje marži, materijalno povećanje izvora sredstava pružajući kompetitivne cijene).

2.3.2. 2B2 – Određivanje cijena: obveze po depozitima (P 02.05)

Redak Pravna osnova i upute za specifične pozicije

010 Depoziti od kućanstva Pogledati Obrazac 1B, r020

020 od čega: domaće aktivnosti Pogledati Obrazac 1B, r030

030 od čega: međunarodne aktivnosti Pogledati Obrazac 1B, r050

040

Depoziti od nefinancijskih društava, kreditnih institucija i ostalih financijskih društava Pogledati Obrazac 1B, r060 + r120

050 Depoziti od nefinancijskih društava Pogledati Obrazac 1B, r060

060 od čega: domaće aktivnosti Pogledati Obrazac 1B, r070

070 od čega: međunarodne aktivnosti Pogledati Obrazac 1B, r110

080 Depoziti od kreditnih institucija i ostalih financijskih društava Pogledati Obrazac 1B, r120

090 Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće <1 godine) Pogledati Obrazac 1B, r150

100 Dugoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće >=1 godine) Pogledati Obrazac 1B, r180

Stupac 030 Komentari (potrebno popuniti)

Potrebno je navesti informacije o internom dokumentu o procjeni cijena kojim se pojašnjavaju makroekonomski faktori koji utječu na stope koje ulaze u obuhvat ove tablice. Potrebno je navesti informacije o specifičnim internim postupcima koji materijalno utječu na cjenovnu strategiju pri provođenju poslovanja (npr. sužavanje/širenje marži, materijalno povećanje izvora sredstava pružajući kompetitivne cijene).

Page 15: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

15

2.4. 2C – Strukturne valutne neusklađenosti 2.4.1. 2C – Najznačajnije valute (P 02.06) Obrazac oznake P 02.06 dostavlja se pojedinačno za tri najveće, materijalno najznačajnije valute koje prelaze prag od 5% ukupne pasive, a kako je definirano člankom 415. stavak 2. točkom (a) Uredbe 575/2013. Za izvještaj oznake P 02.06 tip vrijednosti i tagovi šalju se za skup parametara oznaka valuta (otvorena os z), pri čemu jedan parametar predstavlja jedan list tog izvještaja. Za dostavljanje oznake parametra valute upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s informatičkim rješenjima iz Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013.

Redak Pravna osnova i upute za specifične pozicije Bruto kreditna aktiva – prije derivata (valutni forvard ili međuvalutni

ugovor o razmjeni) 010 Krediti kućanstvu i nefinancijskim društvima osim obratnih sporazuma o

povratnoj kupnji (domaće aktivnosti) Pogledati Obrazac 1A, r040 + r110

020 Krediti kućanstvu i nefinancijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji (međunarodne aktivnosti) Pogledati Obrazac 1A, r090 + r160

030 Krediti kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji (poslovanje u RH i izvan RH) Pogledati Obrazac 1A, r170

Bruto obveze po depozitima – prije derivata (valutni forvard ili međuvalutni ugovor o razmjeni)

040 Depoziti od kućanstva i nefinancijskih društava (domaće aktivnosti) Pogledati Obrazac 1B, r030 + r070

050 Depoziti od kućanstva i nefinancijskih društava (međunarodne aktivnosti) Pogledati Obrazac 1B, r050 + r110

060 Depoziti od kreditnih institucija i ostalih financijskih društava (poslovanje u RH i izvan RH) Pogledati Obrazac 1B, r120

070 Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće <1 godine) Pogledati Obrazac 1B, r150

080 Dugoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće >=1 godine) Pogledati Obrazac 1B, r180

2.5. 2D – Planovi za restrukturiranje aktive i pasive Svrha je ove tablice obuhvatiti neto strateške strukturne promjene u veličini i strukturi bilance koje utječu na veličinu i strukturu izvora financiranja. Pritom odljev ili prodaja predstavljaju imovinu koja iz strateških razloga neće biti ponovno obnovljena o dospijeću ili gdje se ugovorne strane potiče da nađu drugu kreditnu instituciju za financiranje, izravno ili putem strateške

Page 16: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

16

prodaje portfelja drugoj ugovornoj strani. Ovu tablicu popunjavaju kreditne institucije koje planiraju značajno restrukturiranje bilance. Ovi podatci već trebaju biti uključeni u tablicama 1A i 1B. 2.5.1. 2D1 – Stjecanje kreditne aktive, otplate i planovi prodaje (P 02.07)

Redak Pravna osnova i upute za specifične pozicije 010 Krediti kućanstvu (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji)

Pogledati Obrazac 1A, r030 020 od čega: domaće aktivnosti

Pogledati Obrazac 1A, r040 030 od čega: rezidentni kreditoprimatelji

Pogledati Obrazac 1A, r050 040 od čega: ispravci vrijednosti (bilješka)

Pogledati Obrazac 1A, r060 050 od čega: krediti s nekretninama kao kolateralom

Pogledati Obrazac 1A, r070 060 od čega: ostalo

Pogledati Obrazac 1A, r080 070 od čega: međunarodne aktivnosti

Pogledati Obrazac 1A, r090 080 Krediti nefinancijskim društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj

kupnji) Pogledati Obrazac 1A, r100

090 od čega: domaće aktivnosti Pogledati Obrazac 1A, r110

100 od čega: rezidentni kreditoprimatelji Pogledati Obrazac 1A, r120

110 od čega: ispravci vrijednosti (bilješka) Pogledati Obrazac 1A, r130

120 od čega: MSP Pogledati Obrazac 1A, r140

130 od čega: velika poduzeća Pogledati Obrazac 1A, r150

140 od čega: međunarodne aktivnosti Pogledati Obrazac 1A, r160

150 Krediti kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji) Pogledati Obrazac 1A, r170

160 od čega: kreditne institucije Pogledati Obrazac 1A, r180

170 od čega: ostala financijska društva Pogledati Obrazac 1A, r190

Page 17: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

17

2.5.2. 2D2 – Stjecanje obveza po depozitima i planovi prodaje (P 02.08)

Redak Pravna osnova i upute za specifične pozicije 010 Depoziti od kućanstva

Pogledati Obrazac 1B, r020 020 od čega: domaće aktivnosti

Pogledati Obrazac 1B, r030 030 od čega: od rezidenata

Pogledati Obrazac 1B, r040 040 od čega: međunarodne aktivnosti

Pogledati Obrazac 1B, r050 050 Depoziti od nefinancijskih društava

Pogledati Obrazac 1B, r060 060 od čega: domaće aktivnosti

Pogledati Obrazac 1B, r070 070 od čega: od rezidenata

Pogledati Obrazac 1B, r080 080 od čega: MSP

Pogledati Obrazac 1B, r090 090 od čega: velika poduzeća

Pogledati Obrazac 1B, r100 100 od čega: međunarodne aktivnosti

Pogledati Obrazac 1B, r110 110 Depoziti od kreditnih institucija i ostalih financijskih društava

Pogledati Obrazac 1B, r120 120 od čega: kreditne institucije

Pogledati Obrazac 1B, r130 130 od čega: ostala financijska društva

Pogledati Obrazac 1B, r140 2.6. 3 – Popis (P 03.00)

Stupac Pravna osnova i upute za specifične pozicije 010-020 SUBJEKTI U OPSEGU KONSOLIDACIJE

Ovaj je obrazac osmišljen za prikupljanje informacija o identifikacijskim oznakama svih subjekata koji su obuhvaćeni konsolidacijom za izradu planova financiranja. Poveznica na FINREP F 40.01

010 Oznaka LEI Oznaka LEI je referentna identifikacijska oznaka pravnog subjekta (engl. Legal Entity Identification). Dok globalni sustav LEI ne bude u punoj funkciji, lokalna operativna jedinica koju je potvrdio Regulatorni nadzorni nad drugim ugovornim stranama dodjeljuje privremene oznake LEI.

020 Oznaka subjekta Ova je oznaka identifikator retka i jedinstvena je za svaki redak u tablici. Oznaka (npr. OIB) dostavlja se u skladu s informatičkim rješenjima iz Odluke

Page 18: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

18

o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013.

2.7. 4 – Bilješke 2.7.1 4A – Bilješka: općenito (P 04.01)

Redak Pravna osnova i upute za specifične pozicije 010 1A: Krediti/depoziti matici i ostalim članicama grupe matice

Iz obrasca 1A, ukupna imovina, potrebno je izdvojiti kredite/depozite matici i ostalim članicama grupe matice.

020 1B: Krediti/depoziti primljeni od matice i ostalih članica grupe Iz obrasca 1B, ukupnih obveza, potrebno je izdvojiti depozite i primljene kredite od matice i ostalih članica grupe. Dužničke vrijednosne papire koje je kreditna institucija izdala, a drži ih matica ili druga članica grupe matice, ne treba uključivati u predmetnu stavku.

030 1A: Krediti/depoziti državi Iz obrasca 1A, r210, potrebno je izdvojiti kredite/depozite sektoru države (Protustranka iz sektora 13* ESA2010).

040 1A: od čega: domaće aktivnosti Pogledati Obrazac 1A, r040

050 1A: od čega: međunarodne aktivnosti unutar izračuna P 04.01, r030 − r040

060 1A: Dužnički vrijednosni papiri države Iz obrasca 1A, r210, potrebno je izdvojiti dužničke vrijednosne papire sektoru države (Protustranka iz sektora 13* ESA2010).

070 1A: od čega: domaće aktivnosti Pogledati Obrazac 1A, r040

080 1A: od čega: međunarodne aktivnosti unutar izračuna P 04.01, r060 − r070

090 1B: Krediti/depoziti države Iz obrasca 1B, r380, potrebno je izdvojiti kredite/depozite sektora države (Protustranka iz sektora 13* ESA2010).

100 1B: od čega: domaće aktivnosti Pogledati Obrazac 1B, r030

110 1B: od čega: međunarodne aktivnosti unutar izračuna P 04.01, r090 − r100

120 1C: brojnik izračuna neto stabilnih izvora financiranja (NSFR) NSFR obrazac

130 1C: nazivnik izračuna neto stabilnih izvora financiranja (NSFR) NSFR obrazac

140 1C: brojnik izračuna koeficijenta likvidnosne pokrivenosti (LCR) LCR obrazac

150 1C: nazivnik izračuna koeficijenta likvidnosne pokrivenosti (LCR) LCR obrazac

160 2B1: Određivanje cijena: kreditna aktiva prema matici i ostalim članicama

Page 19: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

19

grupe matice Pogledati definiciju za redak 010

170 2B2: Određivanje cijena: obveze prema matici i ostalim članicama grupe Pogledati definiciju za redak 020

180 2C: Ispravak vrijednosti kredita u izvještajnoj valuti Odnosi se na ispravke vrijednosti za kredite navedene u obrascu P 02.06, redak 010, 020 i 030

190 2C: Ostala imovina u izvještajnoj valuti Dostavlja se kao bilješka uz obrazac P 02.06 i iskazuje razliku imovine u izvještajnoj valuti između retka 220 u obrascu 1A i redaka 010, 020 i 030 u obrascu P 02.06.

200 2C: Ostale obveze u izvještajnoj valuti Dostavlja se kao bilješka uz obrazac P 02.06 i iskazuje razliku obveza u izvještajnoj valuti između ukupnih obveza kreditne institucije iskazanih u obrascu P 01.02 i redaka 040-080 u obrascu P 02.06.

210 1A: Krediti javnim nefinancijskim društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji) Iz obrasca 1A, r100, potrebno je izdvojiti kredite sektoru javnih nefinancijskih društava.

220 1B: Depoziti od javnih nefinancijskih društava Iz obrasca 1B, r060, potrebno je izdvojiti depozite sektoru javnih nefinancijskih društava.

2.7.2. 4B – Najznačajnije valute nakon derivata (P 04.02) Bez obzira na stvarnu nominaciju odgovarajućih pozicija imovine i obveza, u obrascu oznake P 04.02 prikazuje se njihova valutna struktura uvažavajući ugovorene vrijednosti derivatnih instrumenata (kojima je odnosna varijabla valuta). Ugovorene vrijednosti derivatnih instrumenata (nominalne vrijednosti) kreditna institucija raspoređuje prema namjeri njihova korištenja u zaštiti predmetnih pozicija imovine i obveza. Obrazac oznake P 04.02 dostavlja se pojedinačno za tri najveće, materijalno najznačajnije valute tako dobivene valutne strukture koje prelaze prag od 5% ukupne pasive, a kako je definirano člankom 415. stavak 2. pod (a) Uredbe 575/2013. Za izvještaj oznake P 04.02 tip vrijednosti i tagovi šalju se za skup parametara oznaka valuta (otvorena os z), pri čemu jedan parametar predstavlja jedan list tog izvještaja. Za dostavljanje oznake parametra valute upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s informatičkim rješenjima iz Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013.

Redak Pravna osnova i upute za specifične pozicije

Page 20: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

20

Bruto kreditna aktiva – nakon derivata (valutni forvard ili međuvalutni ugovor o razmjeni)

010 Krediti kućanstvu i nefinancijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji (domaće aktivnosti) Pogledati Obrazac 1A, r040 + r110

020 Krediti kućanstvu i nefinancijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji (međunarodne aktivnosti) Pogledati Obrazac 1A, r090 + r160

030 Krediti kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji (poslovanje u RH i izvan RH) Pogledati Obrazac 1A, r170

040 2C: Ispravak vrijednosti kredita − odnosi se na ispravke vrijednosti za kredite navedene u r010, 020 i 030 ovog Obrasca.

050 2C: Ostala imovina − razlika imovine u izvještajnoj valuti između retka 220 u obrascu 1A i r010 do 040 ovog Obrasca.

060 Ukupna imovina − zbroj r010 do 050 Bruto obveze po depozitima – nakon derivata (valutni forvard ili

međuvalutni ugovor o razmjeni) 070 Depoziti od kućanstva i nefinancijskih društava (domaće aktivnosti)

Pogledati Obrazac 1B, r030 + r070 080 Depoziti od kućanstva i nefinancijskih društava (međunarodne aktivnosti)

Pogledati Obrazac 1B, r050 + r110 090 Depoziti od kreditnih institucija i ostalih financijskih društava (poslovanje

u RH i izvan RH) Pogledati Obrazac 1B, r120

100 Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće <1 godine) Pogledati Obrazac 1B, r150

110 Dugoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće >=1 godine) Pogledati Obrazac 1B, r180

120 2C: Ostale obveze − razlika obveza u izvještajnoj valuti između ukupnih obveza kreditne institucije iskazanih u obrascu P 01.02 i r070 do 110u ovom obrascu

130 Ukupne obveze − zbroj r070 do 120 2.7.3. 4C1 – Najznačajnije valute uključujući valutu indeksacije prije derivata (P 04.03) Obrazac oznake P 04.03 dostavlja se pojedinačno za tri najveće, materijalno najznačajnije valute koje prelaze prag od 5% ukupne pasive, pri čemu je pozicije ugovorene s valutnom klauzulom potrebno iskazivati kao izloženost u pripadajućoj valuti, a ne kako je definirano člankom 415. stavak 2. pod (a) Uredbe 575/2013. Za izvještaj oznake P 04.03 tip vrijednosti i tagovi šalju se za skup parametara oznaka valuta (otvorena os z), pri čemu jedan parametar predstavlja jedan list tog izvještaja. Za dostavljanje oznake parametra valute upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s informatičkim

Page 21: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

21

rješenjima iz Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013. Za popunjavanje specifičnih pozicija ovog obrasca treba pogledati upute za obrazac 2C – Najznačajnije valute (P 02.06) i pripadajuće Bilješke iz obrasca 4A − P 04.01. 2.7.4. 4C2 – Najznačajnije valute uključujući valutu indeksacije nakon derivata (P 04.04) Obrazac oznake P 04.04 dostavlja se pojedinačno za tri najveće, materijalno najznačajnije valute indeksacije (valutna klauzula) koje prelaze prag od 5% ukupne pasive, pri čemu je pozicije ugovorene s valutnom klauzulom potrebno iskazivati kao izloženost u pripadajućoj valuti, a ne kako je definirano člankom 415. stavak 2. pod (a) Uredbe 575/2013. Za izvještaj oznake P 04.04 tip vrijednosti i tagovi šalju se za skup parametara oznaka valuta (otvorena os z), pri čemu jedan parametar predstavlja jedan list tog izvještaja. Za dostavljanje oznake parametra valute upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s informatičkim rješenjima iz Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013. Za popunjavanje specifičnih pozicija ovog obrasca treba pogledati upute za obrazac 4B – (P 04.02).

Page 22: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

22

3. PRILOG

DIO 1  Naziv kreditne institucije:

1A – Aktiva (P 01.01)  OIB kreditne institucije:

Oznaka izvješća:

Datum:

Stvarna tekuća 

pozicija

Planirana 

pozicija za 6 

mjeseci

Planirana 

pozicija za 1 

godinu

Planirana 

pozicija za 2 

godine

Planirana 

pozicija za 3 

godine

010 020 030 040 050

Novčana sredstva, novčana potraživanja i obveze u središnjim bankama i ostali 

depoziti po viđenju010

Obratni sporazumi o povratnoj kupnji 020

Krediti kućanstvu (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji) 030

od čega: domaće aktivnosti 040

od čega: rezidentni kreditoprimatelji 050

od čega: ispravci vrijednosti (bilješka) 060

od čega: krediti s nekretninama kao kolateralom  070

od čega: ostalo  080

od čega: međunarodne aktivnosti  090

Krediti privatnim nefinancijskim društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj 

kupnji)100

od čega: domaće aktivnosti 110

od čega: rezidentni kreditoprimatelji 120

od čega: ispravci vrijednosti (bilješka) 130

od čega: MSP 140

od čega: velika poduzeća 150

od čega: međunarodne aktivnosti  160

Krediti kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima (osim obratnih 

sporazuma o povratnoj kupnji)170

od čega: kreditne institucije  180

od čega: ostala financijska društva 190

Izvedenice 200

Ostala imovina 210

Ukupna Imovina 220

Neiskorištene ugovorene kreditne i likvidnosne linije  230

Krediti drugim subjektima grupe koji nisu unutar ove konsolidirane grupe 240

Stupac

Red

Imovina

Izvanbilančne stavke i stavke unutar grupe

Page 23: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

23

DIO 1  Naziv kreditne institucije:

1B – Pasiva (P 01.02)  OIB kreditne institucije:

Oznaka izvješća:

Datum:

Stvarna tekuća 

pozicija

Planirana 

pozicija za 6 

mjeseci

Planirana 

pozicija za 1 

godinu

Planirana 

pozicija za 2 

godine

Planirana 

pozicija za 3 

godine

010 020 030 040 050

Sporazumi o povratnoj kupnji 010

Depoziti od kućanstava 020

od čega: domaće aktivnosti 030

od čega: od rezidenata 040

od čega: međunarodne aktivnosti  050

Depoziti od privatnih nefinancijskih društava 060

od čega: domaće aktivnosti 070

od čega: od rezidenata 080

od čega: MSP 090

od čega: velika poduzeća 100

od čega: međunarodne aktivnosti  110

Depoziti od kreditnih institucija i ostalih financijskih društava 120

od čega: kreditne institucije  130

od čega: ostala financijska društva 140

Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće <1 godine) 150

od čega: neosigurano 160

od čega: osigurano 170

Dugoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće >=1 godine) 180

Dugoročni dužnički vrijednosni papiri: neosigurano 190

Dospjelo (bruto odljev) 200

Planirano izdavanje (bruto priljev) 210

Dugoročni dužnički vrijednosni papiri: osigurano 220

Dospjelo (bruto odljev) 230

Planirano izdavanje (bruto priljev) 240

od čega: pokrivene obveznice 250

Dospjelo (bruto odljev) 260

Planirano izdavanje (bruto priljev) 270

od čega: vrijednosni papiri u izdavanju, osigurani imovinom (ABS) 280

Dospjelo (bruto odljev) 290

Planirano izdavanje (bruto priljev) 300

od čega: ostali osigurani dugoročni dužnički vrijednosni papiri 310

Dospjelo (bruto odljev) 320

Planirano izdavanje (bruto priljev) 330

Ukupno izdani dužnički vrijednosni papiri 340

od čega: (izvorno dospijeće >=3 godine) 350

Izvedenice 360

Ukupan kapital 370

Ostale obveze 380

Ukupan kapital i ukupne obveze 390

Depoziti od drugih subjekata grupe koji nisu unutar ove konsolidirane 

grupe400

Stupac

Red

Obveze

Unutar grupe

DIO 1  Naziv kreditne institucije:

1C – Predviđanje koeficijenata likvidnosti (P 01.03) OIB kreditne institucije:

Oznaka izvješća:

Datum:

Stvarna tekuća 

pozicija

Planirana 

pozicija za 6 

mjeseci

Planirana 

pozicija za 1 

godinu

Planirana 

pozicija za 2 

godine

Planirana 

pozicija za 3 

godine

010 020 030 040 050

Neto stabilni izvori financiranja (NSFR) (%) 010

Višak/(manjak) neto stabilnih izvora 

financiranja020

Koeficijent likvidnosne pokrivenosti (LCR) (%) 030

Višak/(manjak) likvidnosne pokrivenosti 040

Stupac

Red

Predviđanje koeficijenata likvidnosti 

Page 24: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

24

DIO 2A Naziv kreditne institucije:

2A1 – Osigurani i neosigurani depoziti te neosigurani financijski instrumenti slični depozitima (P 02.01) OIB kreditne institucije:

Oznaka izvješća:

Datum:

Stvarna tekuća 

pozicija

Planirana 

pozicija za 6 

mjeseci

Planirana 

pozicija za 1 

godinu

Planirana 

pozicija za 2 

godine

Planirana 

pozicija za 3 

godine

010 020 030 040 050

Depoziti obuhvaćeni sustavom osiguranja depozita propisani 

Direktivom br. 94/19/EZ ili istovjetnim sustavom osiguranja 

depozita u trećoj zemlji

010

Depoziti koji nisu obuhvaćeni sustavom osiguranja depozita 

propisani Direktivom br. 94/19/EZ ili istovjetnim sustavom 

osiguranja depozita u trećoj zemlji

020

Drugi financijski instrumenti slični depozitima koji nisu depoziti, 

a prodaju se stanovništvu030

Stupac

Red

 Osigurani i neosigurani depoziti te neosigurani financijski 

DIO 2A Naziv kreditne institucije:

2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P 02.02) OIB kreditne institucije:

Oznaka izvješća:

Datum:

Stvarna tekuća 

pozicija

Planirana 

pozicija za 6 

mjeseci

Planirana 

pozicija za 1 

godinu

Planirana 

pozicija za 2 

godine

Planirana 

pozicija za 3 

godine

010 020 030 040 050

Nacionalni i iznad‐nacionalni neiskorišteni repo programi 

financiranja duži od godinu dana010

Nacionalni i iznad‐nacionalni neiskorišteni programi po 

garancijama ili jamstvima duži od godinu dana020

Nacionalni i iznad‐nacionalni neiskorišteni programi po kreditnim 

potporama realnom sektoru duži od godinu dana030

Stupac

Red

 Izvori financiranja iz javnog sektora 

DIO 2A Naziv kreditne institucije:

2A3 – Inovativne strukture financiranja (P 02.03) OIB kreditne institucije:

Oznaka izvješća:

Datum:

Stvarna tekuća 

pozicija

Planirana 

pozicija za 6 

mjeseci

Planirana 

pozicija za 1 

godinu

Planirana 

pozicija za 2 

godine

Planirana 

pozicija za 3 

godine

Prostor za 

komentare 

(obavezno 

popuniti)

010 020 030 040 050 060

Postojeća obveze u obliku duga ili inovativne strukture 

financiranja slične depozitima010

od čega: prema MSP 020

od čega: prema kućanstvima (bez MSP) 030

od čega: ponuđeno klijentima koji već imaju depozite kreditne 

institucije040

Stupac

Red

Inovativne strukture financiranja

Page 25: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

25

DIO 2B Naziv kreditne institucije:

2B1 – Određivanje cijena: kreditna aktiva (P 02.04) OIB kreditne institucije:

Oznaka izvješća:

Datum:

Stvarna tekuća 

pozicija

Planirana 

pozicija za 1 

godinu

Prostor za 

komentare 

(obavezno 

popuniti)

010 020 030

Krediti kućanstvu (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji) 010

od čega: domaće aktivnosti 020

od čega: međunarodne aktivnosti  030

Krediti nefinancijskim društvima, kreditnim institucijama i 

ostalim financijskim društvima (osim obratnih sporazuma o 

povratnoj kupnji)

040

Krediti nefinancijskim društvima (osim obratnih sporazuma o 

povratnoj kupnji)050

od čega: domaće aktivnosti 060

od čega: međunarodne aktivnosti  070

Krediti kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima 

(osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji)080

Stupac

Red

Određivanje cijena: kreditna aktiva

DIO 2B Naziv kreditne institucije:

2B2 – Određivanje cijena: obveze po depozitima (P 02.05) OIB kreditne institucije:

Oznaka izvješća:

Datum:

Stvarna tekuća 

pozicija

Planirana 

pozicija za 1 

godinu

Prostor za 

komentare 

(obavezno 

popuniti)

010 020 030

Depoziti od kućanstva 010

od čega: domaće aktivnosti 020

od čega: međunarodne aktivnosti  030

Depoziti od nefinancijskih društava, kreditnih 

institucija i ostalih financijskih društava040

Depoziti od nefinancijskih društava  050

od čega: domaće aktivnosti 060

od čega: međunarodne aktivnosti  070

Depoziti od kreditnih institucija i ostalih 

financijskih društava080

Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno 

dospijeće <1 godine)090

Dugoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno 

dospijeće >=1 godine)100

Stupac

Red

Određivanje cijena: obveze po depozitima

Page 26: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

26

DIO 2C Naziv kreditne institucije:

2C – Najznačajnije valute (P 02.06) OIB kreditne institucije:

Oznaka izvješća:

Datum:

Materijalno najznačajnija valuta: 

(troslovna oznaka valute) Stvarna tekuća 

pozicija

Planirana 

pozicija za 6 

mjeseci

Planirana 

pozicija za 1 

godinu

Planirana 

pozicija za 2 

godine

Planirana 

pozicija za 3 

godine

010 020 030 040 050

Krediti kućanstvu i nefinancijskim društvima osim obratnih sporazuma o 

povratnoj kupnji (domaće aktivnosti) 010

Krediti kućanstvu i nefinancijskim društvima osim obratnih sporazuma o 

povratnoj kupnji (međunarodne aktivnosti) 020

Krediti kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima osim 

obratnih sporazuma o povratnoj kupnji (poslovanje u RH i izvan RH)030

Depoziti od kućanstva i nefinancijskih društava (domaće aktivnosti) 040

Depoziti od kućanstva i nefinancijskih društava (međunarodne aktivnosti) 050

Depoziti od kreditnih institucija i ostalih financijskih društava (poslovanje u 

RH i izvan RH)060

Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće <1 godine) 070

Dugoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće >=1 godine) 080

Stupac

Red

Bruto kreditna aktiva – prije derivata (valutni forvard ili međuvalutni ugovor o 

razmjeni)

Bruto obveze po depozitima –  prije derivata (valutni forvard ili međuvalutni 

ugovor o razmjeni)

DIO 2D Naziv kreditne institucije:

2D1 – Stjecanje kreditne aktive, otplate i planovi prodaje (P 02.07) OIB kreditne institucije:

Oznaka izvješća:

Datum:

Stvarna tekuća 

pozicija

Planirana 

pozicija za 6 

mjeseci

Planirana 

pozicija za 1 

godinu

Planirana 

pozicija za 2 

godine

Planirana 

pozicija za 3 

godine

010 020 030 040 050

Krediti kućanstvu (osim obratnih sporazuma o povratnoj 

kupnji)010

od čega: domaće aktivnosti 020

od čega: rezidentni kreditoprimatelji 030

od čega: ispravci vrijednosti (bilješka) 040

od čega: krediti s nekretninama kao kolateralom  050

od čega: ostalo  060

od čega: međunarodne aktivnosti  070

Krediti nefinancijskim društvima (osim obratnih sporazuma o 

povratnoj kupnji)080

od čega: domaće aktivnosti 090

od čega: rezidentni kreditoprimatelji 100

od čega: ispravci vrijednosti (bilješka) 110

od čega: MSP 120

od čega: velika poduzeća 130

od čega: međunarodne aktivnosti  140

Krediti kreditnim institucijama i ostalim financijskim 

društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji)150

od čega: kreditne institucije  160

od čega: ostala financijska društva 170

Stupac

Red

Stjecanje kreditne aktive, otplate i planovi prodaje

Page 27: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

27

DIO 2D Naziv kreditne institucije:

2D2 – Stjecanje obveza po depozitima i planovi prodaje (P 02.08) OIB kreditne institucije:

Oznaka izvješća:

Datum:

Stvarna tekuća 

pozicija

Planirana 

pozicija za 6 

mjeseci

Planirana 

pozicija za 1 

godinu

Planirana 

pozicija za 2 

godine

Planirana 

pozicija za 3 

godine

010 020 030 040 050

Depoziti od kućanstva 010

od čega: domaće aktivnosti 020

od čega: od rezidenata 030

od čega: međunarodne aktivnosti  040

Depoziti od nefinancijskih društava 050

od čega: domaće aktivnosti 060

od čega: od rezidenata 070

od čega: MSP 080

od čega: velika poduzeća 090

od čega: međunarodne aktivnosti  100

Depoziti od kreditnih institucija i ostalih financijskih 

društava110

od čega: kreditne institucije  120

od čega: ostala financijska društva 130

Stupac

Red

Stjecanje obveza po depozitima i planovi prodaje 

DIO 3 Naziv kreditne institucije:

3 – Popis (P 03.00) OIB kreditne institucije:

Oznaka izvješća:

Datum:

Oznaka LEI Oznaka subjekta

010 020

Oznaka subjekta 1 0001

… …

Oznaka subjekta 9999 9999

Stupac

Red

Page 28: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

28

DIO 4 Naziv kreditne institucije:

4A – Bilješka: općenito (P 04.01) OIB kreditne institucije:

Oznaka izvješća:

Datum:

Stvarna tekuća 

pozicija

Planirana 

pozicija za 6 

mjeseci

Planirana 

pozicija za 1 

godinu

Planirana 

pozicija za 2 

godine

Planirana 

pozicija za 3 

godine

010 020 030 040 050

1A: Krediti/depoziti matici i ostalim članicama grupe matice 010

1B: Krediti/depoziti od matice i ostalih članica grupe 020

1A: Krediti/depoziti državi 030

1A: od čega: domaće aktivnosti 040

1A: od čega: međunarodne aktivnosti  050

1A: Dužnički vrijednosni papiri države 060

1A: od čega: domaće aktivnosti 070

1A: od čega: međunarodne aktivnosti  080

1B: Krediti/depoziti države 090

1B: od čega: domaće aktivnosti 100

1B: od čega: međunarodne aktivnosti  110

1C: brojnik izračuna neto stabilnih izvora financiranja (NSFR) 120

1C: nazivnik izračuna neto stabilnih izvora financiranja 

(NSFR)130

1C: brojnik izračuna koeficijenta likvidnosne pokrivenosti  140

1C: nazivnik izračuna koeficijenta likvidnosne pokrivenosti 

( )150

2B1: Određivanje cijena: kreditna aktiva prema matici i 

ostalim članicama grupe matice160

2B2: Određivanje cijena: obveze prema matici i ostalim 

članicama grupe170

2C: Ispravak vrijednosti  kredita u izvještajnoj valuti 180

2C: Ostala imovina u izvještajnoj valuti 190

2C: Ostale obveze u izvještajnoj valuti  200

1A: Krediti javnim nefinancijskim društvima (osim obratnih 

sporazuma o povratnoj kupnji)210

1B: Depoziti od javnih nefinancijskih društava 220

Stupac

Bilješka: općenito

Red

DIO 4 Naziv kreditne institucije:

4B – Najznačajnije valute nakon derivata (P 04.02) OIB kreditne institucije:

Oznaka izvješća:

Datum:

Materijalno najznačajnija valuta:  

(troslovna oznaka valute) Stvarna tekuća 

pozicija

Planirana 

pozicija za 6 

mjeseci

Planirana 

pozicija za 1 

godinu

Planirana 

pozicija za 2 

godine

Planirana 

pozicija za 3 

godine

010 020 030 040 050

Krediti kućanstvu i nefinancijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji 

(domaće aktivnosti) 010

Krediti kućanstvu i nefinancijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji 

(međunarodne aktivnosti) 020

Krediti kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima osim obratnih sporazuma o 

povratnoj kupnji (poslovanje u RH i izvan RH)030

Ispravak vrijednosti kredita 040

Ostala imovina  050

Ukupna imovina  060

Depoziti od kućanstva i nefinancijskih društava (domaće aktivnosti) 070

Depoziti od kućanstva i nefinancijskih društava (međunarodne aktivnosti) 080

Depoziti od kreditnih institucija i ostalih financijskih društava (poslovanje u RH i izvan RH) 090

Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće <1 godine) 100

Dugoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće >=1 godine) 110

Ostale obveze  120

Ukupne obveze  130

Stupac

Bruto kreditna aktiva – nakon derivata (valutni forvard ili međuvalutni ugovor o razmjeni)

Bruto obveze po depozitima –  nakon derivata (valutni forvard ili međuvalutni ugovor o razmjeni)

Red

Page 29: Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja - old.hnb.hrold.hnb.hr/.../2015/h-odluka-izvj-planovi-financiranja-76-15.pdf · 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P

29

DIO 4 Naziv kreditne institucije:

4C1 – Najznačajnije valute uključujući valutu indeksacije prije derivata (P 04.03) OIB kreditne institucije:

Oznaka izvješća:

Datum:

Materijalno najznačajnija valuta : 

(troslovna oznaka valute) Stvarna tekuća 

pozicija

Planirana 

pozicija za 6 

mjeseci

Planirana 

pozicija za 1 

godinu

Planirana 

pozicija za 2 

godine

Planirana 

pozicija za 3 

godine

010 020 030 040 050

Krediti kućanstvu i nefinancijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji 

(domaće aktivnosti) 010

Krediti kućanstvu i nefinancijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji 

(međunarodne aktivnosti) 020

Krediti kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima osim obratnih sporazuma o 

povratnoj kupnji (poslovanje u i izvan RH)030

Ispravak vrijednosti kredita 040

Ostala imovina  050

Ukupna imovina  060

Depoziti od kućanstva i nefinancijskih društava (domaće aktivnosti) 070

Depoziti od kućanstva i nefinancijskih društava (međunarodne aktivnosti) 080

Depoziti od kreditnih institucija i ostalih financijskih društava (poslovanje u i izvan RH) 090

Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće <1 godine) 100

Dugoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće >=1 godine) 110

Ostale obveze  120

Ukupne obveze  130

Stupac

Bruto kreditna aktiva – prije derivata (valutni forvard ili međuvalutni ugovor o razmjeni)

Bruto obveze po depozitima –  prije derivata (valutni forvard ili međuvalutni ugovor o razmjeni)

Red

DIO 4 Naziv kreditne institucije:

4C2 – Najznačajnije valute uključujući valutu indeksacije nakon derivata (P 04.04) OIB kreditne institucije:

Oznaka izvješća:

Datum:

Materijalno najznačajnija valuta : 

(troslovna oznaka valute) Stvarna tekuća 

pozicija

Planirana 

pozicija za 6 

mjeseci

Planirana 

pozicija za 1 

godinu

Planirana 

pozicija za 2 

godine

Planirana 

pozicija za 3 

godine

010 020 030 040 050

Krediti kućanstvu i nefinancijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji 

(domaće aktivnosti) 010

Krediti kućanstvu i nefinancijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji 

(međunarodne aktivnosti) 020

Krediti kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima osim obratnih sporazuma o 

povratnoj kupnji (poslovanje u i izvan RH)030

Ispravak vrijednosti kredita 040

Ostala imovina  050

Ukupna imovina  060

Depoziti od kućanstva i nefinancijskih društava (domaće aktivnosti) 070

Depoziti od kućanstva i nefinancijskih društava (međunarodne aktivnosti) 080

Depoziti od kreditnih institucija i ostalih financijskih društava (poslovanje u i izvan RH) 090

Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće <1 godine) 100

Dugoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće >=1 godine) 110

Ostale obveze  120

Ukupne obveze  130

Stupac

Bruto kreditna aktiva – nakon derivata (valutni forvard ili međuvalutni ugovor o razmjeni)

Bruto obveze po depozitima –  nakon derivata (valutni forvard ili međuvalutni ugovor o razmjeni)

Red