of 2 /2
Preverjanje ustreznosti diplomskega dela Izpolni ocenjevalec ustreznosti diplomskega dela Študent/ka: vpisna številka ime in priimek I. Predhodne sestavine Naslov na platnicah je oblikovan, kot kaže priloga A. Naslovna stran je oblikovana, kot kaže priloga B. Obstaja sklep študijske komisije o odobritvi teme diplomskega dela Zahvala je primerno napisana. Povzetek je ustrezno napisan, obstaja tudi v tujem jeziku. Obstajajo Ključne besede v slovenskem in tujem jeziku. Kazalo ima nivojsko številčna in nalovljena poglavja ter številke začetnih strani. II. Sestavine glavnega besedila Uvod je ustrezen. Pregled dosedanjih raziskav je sistematičen, pregleden, razumljiv. Citiranje in povzemanje je skladno z navodili. Tabele, grafi in slike so ustrezno označeni in poravnani III. Dodatne sestavine in oblikovni izgled Seznam virov in literature je napisan po abecednem redu priimkov avtorjev, sestavine so navedene dosledno. Priloge so dosledno označene in naslovljene. Format je ustrezen. Kopije so natančne, čiste. Robovi so ustrezni. Vrsta in velikost pisave je ustrezna. Številčenje je pravilno. Med vrsticami je 1-vrstični razmik. Odstavki so obojestransko poravnani in ločeni s praznimi vrsticami. Besedilo je členjeno na nivojsko številčena in naslovljena poglavja (podpoglavja). Besedilo je jezikovno pravilno. Obrazec DD9. ŠHVU Celje ˗Višja strokovna šola. Stran:1/2

Preverjanje ustreznosti diplomskega dela

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Preverjanje ustreznosti diplomskega dela

DD9.cdrŠtudent/ka: vpisna številka
ime in priimek
I. Predhodne sestavine
Naslovna stran je oblikovana, kot kae priloga B.
Obstaja sklep študijske komisije o odobritvi teme diplomskega dela
Zahvala je primerno napisana.
Obstajajo Kljune besede v slovenskem in tujem jeziku.
Kazalo ima nivojsko številna in nalovljena poglavja ter številke zaetnih strani.
II. Sestavine glavnega besedila
Tabele, grafi in slike so ustrezno oznaeni in poravnani
III. Dodatne sestavine in oblikovni izgled
Seznam virov in literature je napisan po abecednem redu priimkov avtorjev, sestavine so navedene dosledno.
Priloge so dosledno oznaene in naslovljene.
Format je ustrezen. Kopije so natanne, iste.
Robovi so ustrezni.
Številenje je pravilno.
Odstavki so obojestransko poravnani in loeni s praznimi vrsticami.
Besedilo je lenjeno na nivojsko številena in naslovljena poglavja (podpoglavja).
Besedilo je jezikovno pravilno.
1. Pregled
Obrazec DD9. ŠHVU Celje Višja strokovna šola. Stran:2/2
ig
Page 1
Page 2