of 79 /79
KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA NEMŠČINA KOT NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V OSNOVNI ŠOLI 4. RAZRED Ocenjevanje znanja Znanje učencev v tem učnem načrtu ocenjujemo s številčnimi ocenami. Ocenjevanje znanja poteka v skladu z zakonodajo, in sicer ustno, pisno in na druge načine. Z ustnim načinom učitelj ocenjuje predvsem govorno sporazumevanje in sporočanje ter slušno razumevanje. Pri ustnih načinih učenec ustno odgovarja s poimenovanji, komentarji, napovedovanji, dopolnjevanji, igro vlog, i zvedbo postopka itn. S pisnim načinom učitelj ocenjuje predvsem slušno in bralno razumevanje ter pisno sporazumevanje in sporočanje. Pri pisnih načinih učenec odgovarja z izbiro danih možnosti, s povezovanjem besednih in slikovnih prikazov, s prenašanjem podatkov v drugo obliko, s pisnim poimenovanjem stvari, kratkim opisom slikovnih in grafičnih prikazov, pisnimi sestavki, grafičnimi prikazi, likovnimi in tehničnimi izdelki itn. Sprotna spremljava in preverjanje znanja se vršita ob vsaki lekciji. Znanje učencev med šolskim letom preverjamo in ocenjujemo (pisno in ustno). Preverjali in ocenjevali bomo štiri spretnosti: govor, branje, poslušanje in pisanje. Pisno ocenjevanje znanja je vnaprej nap ovedano, dejavnosti so pripravljene na listih. Preverjanje znanja: ustno sprotno (nekaj minut na začetku vsake šolske ure), pisno občasno (pred pisnim ocenjevanjem znanja). 1. ocenjevalno obdobje: 1. USTNO OCENJEVANJE ZNANJA: igranje kratkih dialogov/monolog, ubesedovanje slikovnih impulzov, preproste slovnične strukture, opisi, sodelovanje pri pouku in urejeni prepisi tabelske slike. 2. USTNO OCENJEVANJE ZNANJA: govorni nastop - pesmica

KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

Embed Size (px)

Text of KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

 • KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

  NEMINA KOT NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V OSNOVNI OLI

  4. RAZRED

  Ocenjevanje znanja

  Znanje uencev v tem unem nartu ocenjujemo s tevilnimi ocenami.

  Ocenjevanje znanja poteka v skladu z zakonodajo, in sicer ustno, pisno in na druge naine.

  Z ustnim nainom uitelj ocenjuje predvsem govorno sporazumevanje in sporoanje ter sluno razumevanje.

  Pri ustnih nainih uenec ustno odgovarja s poimenovanji, komentarji, napovedovanji, dopolnjevanji, igro vlog, izvedbo postopka itn.

  S pisnim nainom uitelj ocenjuje predvsem sluno in bralno razumevanje ter pisno sporazumevanje in sporoanje.

  Pri pisnih nainih uenec odgovarja z izbiro danih monosti, s povezovanjem besednih in slikovnih prikazov, s prenaanjem podatkov v drugo

  obliko, s pisnim poimenovanjem stvari, kratkim opisom slikovnih in grafinih prikazov, pisnimi sestavki, grafinimi prikazi, likovnimi in

  tehninimi izdelki itn.

  Sprotna spremljava in preverjanje znanja se vrita ob vsaki lekciji.

  Znanje uencev med olskim letom preverjamo in ocenjujemo (pisno in ustno).

  Preverjali in ocenjevali bomo tiri spretnosti: govor, branje, posluanje in pisanje. Pisno ocenjevanje znanja je vnaprej napovedano, dejavnosti so

  pripravljene na listih.

  Preverjanje znanja:

  ustno sprotno (nekaj minut na zaetku vsake olske ure),

  pisno obasno (pred pisnim ocenjevanjem znanja).

  1. ocenjevalno obdobje: 1. USTNO OCENJEVANJE ZNANJA: igranje kratkih dialogov/monolog, ubesedovanje slikovnih impulzov, preproste

  slovnine strukture, opisi, sodelovanje pri pouku in urejeni prepisi tabelske slike.

  2. USTNO OCENJEVANJE ZNANJA: govorni nastop - pesmica

 • 2. ocenjevalno obdobje: 3. USTNO OCENJEVANJE ZNANJA: igranje kratkih dialogov/monologov, ubesedovanje slikovnih impulzov,

  preproste slovnine strukture, opisi, sodelovanje pri pouku in urejeni prepisi tabelske slike.

  4. USTNO OCENJEVANJE ZNANJA: govorni nastop - pesmica

  govorno sporoanje dvakrat (ustno ocenjevanje znanja in govorni nastop) v 1. in enako v drugem ocenjevalnem obdobju; pisni preizkusi znanja enkrat v 1. ocenjevalnem obdobju in enkrat v 2. ocenjevalnem obdobju

  KRITERIJI ZA OCENJEVANJE GOVORNEGA NASTOPA

  TOKE SPOROILNOST BESEDIE JEZIKOVNA

  PRAVILNOST

  IZGOVORJAVA

  3 Sporoilni namen

  je jasen. Ueneve

  izjave so

  vsebinsko

  primerne.

  Besedie je

  primerno in

  ustrezno glede

  na nalogo.

  Uenec le

  obasno ne

  pozna

  ustrezne

  besede ali

  besedo

  napano

  uporabi.

  Uenec

  uporablja

  primerne

  slovnine

  strukture.

  Izgovorjava je

  dobra in ne

  oteuje

  razumevanja.

  2 Sporoilni namen

  na nekaj mestih ni

  jasen.

  Besedie je

  preprosto.

  Uenec na

  nekaj mestih

  besedie

  Uenec

  uporablja

  nalogi

  primerne

  slovnine

  Izgovorjava je

  obasno napana.

 • neustrezno

  uporabi.

  strukture.

  1 Sporoilni namen

  na ve mestih ni

  jasen.

  Besedie je

  skromno in/ali

  ponavljajoe

  in na ve

  mestih ne

  ustreza

  nalogam.

  Pogosto dela

  manje ali

  veje slovnine

  napake.

  Izgovorjava je na

  ve mestih

  napana in vse to

  obasno oteuje

  razumevanje.

  OCENJEVALNI LIST

  IME IN

  PRIIMEK SPOROILNOST BESEDIE

  JEZ.

  PRAVILNOST IZGOVORJAVA

  SKUPAJ/

  OCENA

 • POSLUANJE BRANJE GOVORNO IN PISNO

  SPORAZUMEVANJE

  GOVORJENJE PISANJE

  Uenci

  razumejo

  najbolj pogosta

  navodila pri

  pouku, zelo

  preprost opis

  osebe (ime,

  starost), opis

  predmetov (npr.

  v uilnici) in

  kratka sporoila

  (npr. voilo,

  pozdrav,

  preprosta

  vpraanja).

  Uenci razumejo

  pogosta

  poimenovanja

  (npr. olski

  predmeti, dnevi v

  tednu) in navodila

  pri pouku ter

  kratke opise slik.

  Znajo poiskati

  doloene

  informacije (npr.

  urnik olskih

  dejavnosti).

  Uenci v pogovoru

  pozdravljajo in

  odzdravljajo ter se

  zahvalijo, rkujejo svoje

  ime in naslov. Odgovarjajo

  na vpraanja (npr. koliko

  je ura, kam so namenjeni)

  in postavljajo preprosta

  vpraanja (npr. Kaj rad

  je? Kateri port ti je

  ve?)

  Uenci

  deklamirajo

  (recitirajo),

  zapojejo

  iztevanko ali

  pesem. Na

  preprost nain

  predstavijo sebe

  in druge (ime,

  kraj bivanja,

  starost,

  telefonsko

  tevilko).

  Uenci prepiejo

  preproste besede

  in kratke povedi.

  Napiejo

  seznam (npr.

  spisek dnevnih

  dejavnosti).

  7. RAZRED

  Sprotna spremljava in preverjanje znanja se vrita ob vsaki lekciji.

  Znanje uencev med olskim letom preverjamo in ocenjujemo (pisno in ustno).

  Preverjali in ocenjevali bomo tiri spretnosti: govor, branje, posluanje in pisanje. Pisno ocenjevanje znanja je vnaprej napovedano, dejavnosti so

  pripravljene na listih.

  Preverjanje znanja:

 • ustno sprotno (nekaj minut na zaetku vsake olske ure),

  pisno obasno (pred pisnim ocenjevanjem znanja).

  Ustno ocenjevanje znanja

  Ocenjevanje govornih sposobnosti (tekoe izraanje/vsebina, besedie, slovnina pravilnost, izgovor/intonacija) in splone sporazumevalne

  zmonosti.

  1. ocenjevalno obdobje: 1. USTNO OCENJEVANJE ZNANJA: igranje kratkih dialogov/monolog, ubesedovanje slikovnih impulzov, slovnine

  strukture, opisi, sodelovanje pri pouku in urejeni prepisi tabelske slike.

  2. USTNO OCENJEVANJE ZNANJA: govorni nastop

  2. ocenjevalno obdobje: 3. USTNO OCENJEVANJE ZNANJA: igranje kratkih dialogov/monologov, ubesedovanje slikovnih impulzov,

  slovnine strukture, opisi, sodelovanje pri pouku in urejeni prepisi tabelske slike.

  4. USTNO OCENJEVANJE ZNANJA: govorni nastop

  Govorno sporoanje dvakrat (ustno ocenjevanje znanja in govorni nastop) v 1. in enako v drugem ocenjevalnem obdobju;

  Pisni preizkusi znanja enkrat v 1. ocenjevalnem obdobju in enkrat v 2. ocenjevalnem obdobju.

  Pisno ocenjevanje znanja

  PREHODI MED OCENAMI PISNIH NALOG

 • 0 % - 45 % = 1

  46 % - 64 % = 2

  65 % - 79 % = 3

  80 % - 89 % = 4

  90 % - 100 % = 5

  Ocenjevanje:

  bralnega in slunega razumevanja, sposobnosti rabe jezikovnih zakonitosti, bogastva besedia in ustreznosti njegove rabe, sposobnosti pisnega sporoanja.

  1. ocenjevalno obdobje: 1. PISNI PREIZKUS ZNANJA (november),

  2. ocenjevalno obdobje: 2. PISNI PREIZKUS ZNANJA (maj).

  KRITERIJI ZA OCENJEVANJE GOVORNEGA NASTOPA

  TOKE SPOROILNOST BESEDIE JEZIKOVNA

  PRAVILNOST

  IZGOVORJAVA

  3 Sporoilni namen

  je jasen. Ueneve

  izjave so

  vsebinsko

  Besedie je

  primerno in

  ustrezno glede

  na nalogo.

  Uenec

  uporablja

  primerne

  slovnine

  Izgovorjava je

  dobra in ne

  oteuje

  razumevanja.

 • primerne. Uenec le

  obasno ne

  pozna

  ustrezne

  besede ali

  besedo

  napano

  uporabi.

  strukture.

  Slovninih

  napak skoraj

  ni.

  2 Sporoilni namen

  na nekaj mestih ni

  jasen.

  Besedie je

  preprosto.

  Uenec na

  nekaj mestih

  besedie

  neustrezno

  uporabi.

  Uenec

  uporablja

  nalogi

  primerne

  slovnine

  strukture.

  Obasno naredi

  manje

  slovnine

  napake.

  Izgovorjava je

  obasno napana.

  1 Sporoilni namen

  na ve mestih ni

  jasen.

  Besedie je

  skromno in/ali

  ponavljajoe

  in na ve

  mestih ne

  ustreza

  nalogam.

  Uenec

  uporablja

  preproste

  slovnine

  strukture.

  Pogosto dela

  manje ali

  veje slovnine

  napake.

  Izgovorjava je na

  ve mestih

  napana in vse to

  obasno oteuje

  razumevanje.

  IME IN

  PRIIMEK SPOROILNOST BESEDIE

  JEZ.

  PRAVILNOST IZGOVORJAVA

  SKUPAJ/

  OCENA

 • OCENJEVALNI LIST

  MINIMALNI STANDARDI ZA

  NEMINO KOT DRUGI TUJI JEZIK V SEDMEM RAZREDU OSNOVNE OLE

  Sporazumevalne dejavnosti za doseganje operativnih ciljev in standardov znanja pri pouku drugega tujega jezika v sedmem razredu osnovne ole

  Razred Posluanje Branje Govorno in

  pisno

  sporazumevanje

  Govorjenje Pisanje

  7. Uenci razumejo kratka

  in preprosta navodila, ki

  so podana poasi in

  razlono (npr. pogosta

  navodila pri pouku).

  Razumejo zelo preprost

  opis predmeta (npr.

  velikost, barvo in kje se

  nahaja), preprost opis

  prostora (npr. uilnice ali

  sobe), posamezne

  Uenci razumejo bistvo

  kratkega in preprostega e

  - sporoila (npr. dogovor

  za sreanje). Preberejo in

  razumejo posamezne

  besede v pesmi, zgodbi,

  stripu. Znajo poiskati

  doloeno informacijo v

  vsakdanjem besedilu

  (npr. spored, urnik,

  jedilnik, oglas).

  Uenci

  pozdravijo in

  odzdravijo,

  predstavijo sebe

  in druge (kako

  mi je ime, kje

  ivim, koliko

  sem star,

  nacionalnost).

  Opraviijo se in

  se zahvalijo,

  Uenci ponovijo na

  pamet nauene besedne

  zveze, dele pesmi,

  pregovore.

  Povedo, kdo so, v

  katero olo hodijo in kaj

  trenutno ponejo.

  Poimenujejo letni as,

  mesec in dan ter

  povedo, koliko je ura.

  Uenci prepiejo preproste

  besede in kratke povedi, znajo

  napisati seznam (npr. urnik) in

  izpolniti preprost obrazec (ime,

  naslov, starost). Po nareku

  napiejo znane besede in

  besedne zveze.

 • besede, ki jih pogosto

  sliijo (npr. uilnice ali

  sobe), posamezne

  besede, ki jih pogosto

  sliijo (npr. tevila, dnevi

  v tednu, barve, vreme,

  cena, ura).

  postavljajo

  preprosta

  vpraanja in

  nanje

  odgovarjajo

  (npr. Kam hodi

  v olo? Kaj

  dela? Ima

  brata ali sestro?

  Kam gre?)

  Sprotna spremljava in preverjanje znanja se vrita ob vsaki uni enoti.

  Znanje uencev med olskim letom preverjamo in ocenjujemo (pisno in ustno).

  PREHODI MED OCENAMI PISNIH NALOG

  0 % - 45 % = 1

  46 % - 64 % = 2

  65 % - 79 % = 3

  80 % - 89 % = 4

  90 % - 100 % = 5

 • Prehodi med ocenami se po potrebi lahko spremenijo oziroma prilagodijo glede na teavnostno stopnjo posameznega pisnega preizkusa.

  KRITERIJI OCENJEVANJA PRI USTNEM PREVERJANJU

  (upotevamo znanje, ki se zahteva na doloeni stopnji oz. v doloenem razredu)

  Pri ocenjevanju ustnih odgovorov se uenevo znanje oceni takoj po konanem izpraevanju. Ocena se takoj vpie v predpisano dokumentacijo.

  Uenevo znanje pri ustnem ocenjevanju se meri po tirih kriterijih: sporoilnost (sporazumevalna zmonost), besedie, jezikovna pravilnost

  (slovnica in koherenca) in izgovorjava.

  Pri oblikovanju ocene se upotevajo naslednja merila za ocenjevanje:

  ODLINO:

  Slii in razume besedilo v izbranem jeziku. Na vpraanja odgovarja pravilno, s pravilnim naglasom, pripoveduje sproeno, tekoe, uporablja

  primerno in bogato besedie, njegov dialog je ivahen in teko. Zna uporabljati pravilne slovnine strukture jezika. Ne potrebuje uiteljeve

  pomoi.

  Sporoilni namen je popolnoma jasen. Besedie je raznoliko ter ustreza pogovorni temi. Slovninih napak skoraj ni. Izgovorjava je ustrezna.

  PRAV DOBRO:

 • Slii in razume besedilo v izbranem jeziku. Na vpraanja odgovarja pravilno, s pravilnim naglasom, vasih potrebuje uiteljevo pomo.

  Pripoveduje veinoma sproeno, tekoe, uporablja primerno in dokaj bogato besedie, njegov dialog je ivahen in teko. Zna uporabljati

  pravilne slovnine strukture. Ob opozorilu uitelja zna sam popraviti napako.

  Sporoilni namen je jasen. Besedie je primerno. Malo slovninih napak, ki ne oteujejo razumevanja. Izgovorjava ne oteuje razumevanja.

  DOBRO:

  Delno slii in razume besedilo v izbranem jeziku. Na vpraanja odgovarja manj sproeno, potrebuje ve uiteljeve pomoi. Pripoveduje

  nevezano, ima manji besedni zaklad, izgovarjava je vasih nepravilna. Ne pozna vseh slovninih struktur, s pomojo uitelja odgovori pravilno.

  Sporoilni namen na nekaj mestih ni jasen. Besedie je osnovno. Veliko slovninih napak, ki ne oteujejo razumevanja. Izgovorjava na nekaj

  mestih oteuje razumevanje.

  ZADOSTNO:

  Slabo razume besedilo v izbranem jeziku. Vekrat mu je treba ponoviti vpraanje. Kljub uiteljevi pomoi le delno odgovarja. Pripoveduje

  zatikajoe, ie besede, ne konuje povedi, dela premore. Izgovarjava je dostikrat nepravilna. Ne pozna vseh slovninih struktur, kljub uiteljevi

  pomoi dostikrat ne zna popraviti napak.

  Sporoilni namen na ve mestih ni jasen. Besedie je skromno in/ali ponavljajoe in na ve mestih ne ustreza nalogam. Uenec uporablja

  preproste slovnine strukture. Pogosto dela manje ali veje slovnine napake, tudi izgovorjava je obasno napana in vse to obasno oteuje

  razumevanje.

 • NEZADOSTNO:

  Ne razume besedila v izbranem jeziku. Na vpraanja ne odgovarja pravilno, kljub uiteljevi pomoi ne popravi napak. Njegov govor je

  nepovezan, dela dolge premore, uporablja zelo skromno besedie, ki je deloma tudi neustrezno. Ne pozna osnovnih slovninih struktur in jih ne

  zna uporabljati.

  Sporoilni namen ni doseen. Zaradi nepoznavanja besedia komunikacija ni mogoa. Zaradi slovninih napak in slabe izgovorjave so izjave

  nerazumljive. Nejasno je, kaj nam uenec eli povedati.

  PREGLEDNICA MERIL ZA USTNO OCENJEVANJE

  SPORAZUMEVALNA ZMONOST

  ODLINO

  - govori ustrezno glede na nalogo

  - samostojno pripoveduje

  - govori tekoe, z naravnimi zatikanji

  PRAV DOBRO

  - govori ustrezno glede na nalogo

  - pripoveduje z malo dodatnih spodbud

  - govori preteno tekoe, s pogostimi zatikanji

  - govori veinoma ustrezno

 • DOBRO - potrebuje precej dodatnih spodbud

  - govori netekoe, s pogostimi in daljimi premori

  ZADOSTNO

  - govori pogosto neustrezno

  - potrebuje stalne dodatne spodbude

  - govori netekoe, z moteimi premori

  NEZADOSTNO premalo komunikacije za ocenjevanje

  BESEDIE

  ODLINO

  - je bogato

  - raznoliko

  - ustrezno glede na nalogo

  PRAV DOBRO

  - je dokaj raznoliko

  - ustrezno, obasno neustrezno

  DOBRO

  - je omejeno in ponavljajoe

  - veinoma ustrezno, obasno neustrezno

  ZADOSTNO

  - je skromno in ponavljajoe

  - pogosto neustrezno

 • NEZADOSTNO premalo komunikacije za ocenjevanje

  SLOVNICA IN KOHERENCA

  ODLINO

  - uporablja pester nabor jezikovnih izraznih sredstev in

  slovninih struktur

  - le-te pravilno uporablja, z obasnimi manjimi napakami

  - povedi ustrezno povezuje

  PRAV DOBRO

  - uporablja ustrezen nabor jezikovnih izraznih sredstev in

  slovninih struktur

  - le-te veinoma pravilno uporablja, napake, ki se ponavljajo so

  manje

  - povedi veinoma ustrezno povezuje

  DOBRO

  - uporablja omejen nabor jezikovnih izraznih sredstev in

  slovninih struktur

  - le-te uporablja s pogostimi manjimi napakami, veje napake so

  obasne

  - povedi obasno neustrezno povezuje

  - uporablja zelo omejen nabor jezikovnih izraznih sredstev in

  slovninih struktur

 • ZADOSTNO

  - le-te uporablja s pogostimi vejimi in manjimi napakami

  - povedi veinoma ne povezuje

  NEZADOSTNO premalo komunikacije za ocenjevanje

  IZGOVORJAVA

  ODLINO

  - razumljiva

  - razlona

  - z ustreznim besednim naglasom

  PRAV DOBRO

  - razumljiva

  - razlona

  - s posameznimi napakami pri naglaevanju besed

  DOBRO

  - obasno nerazumljiva

  - veinoma razlona

  - s posameznimi teavami pri naglaevanju besed

  ZADOSTNO

  - pogosto nerazumljiva

  - veinoma nerazlona

  - s pogostimi teavami pri naglaevanju besed

 • NEZADOSTNO premalo komunikacije za ocenjevanje

  KRITERIJI OCENJEVANJA PRI PISNEM SPOROANJU

  Pri pisnem sporoanju se ocenjuje vsebina, jezikovna pravilnost, besedie, zgradba oz. vezljivost sestavka.

  ODLINO:

  Vsebina je v celoti ustrezna in vsebuje elemente izvirnosti. Uenec vkljui in razvije v zahtevane iztonice. Dolina besedila je ustrezna in ne

  odstopa bistveno od predvidene. Besedie je primerno, obasno nadpovpreno bogato. Dobra vezljivost na ravni stavka in sestavka. Sestavek je

  urejen, povezan,misli so jasno izraene in logino nanizane. Raba kohezivnih sredstev. Ustrezna raba asov in struktur. Osnovnih slovninih

  napak skoraj ni, redko se pojavljajo le pri kompleksnih strukturah. Loila so ustrezno uporabljena, teav pri pisanju odstavkov ni.

  PRAV DOBRO:

  Vsebina je ustrezna, uenec vkljui vse predlagane iztonice, vendar ne razvije vseh ustrezno. Dolina besedila je ustrezna in ne odstopa bistveno

  od predvidene. Besedilo vsebuje nekaj raznolikih slovninih struktur, dovoljeno je nekaj osnovnih slovninih napak. Ustrezna raba asov, ki

  lahko vsebujejo nekaj nepravilnosti. Besedie je primerno, obasno bogato, opazimo lahko nekaj nedoslednosti pri loginem povezovanju misli.

  Dobra vezljivost na ravni stavka in sestavka. Misli so jasno izraene. Obasne napake pri pisavi, uporabi velikih zaetnic ter tvorbi odstavkov,

  napak v rabi loil skoraj ni.

  DOBRO:

 • Vsebina je veinoma ustrezna, uenec vkljui ali razvije le del zahtevanih iztonic. Dolina besedila je ustrezna in ne odstopa bistveno od

  predvidene. Besedie je primerno, vendar zelo osnovno in se ponavlja. Nekaj je primerov neustrezne oziroma nepravilne rabe. Besedilo je

  primerno razvito, misli so obasno nejasno izraene. Raba asov je neustrezna, besedilo vsebuje nekaj raznolikih slovninih struktur. Osnovnih

  slovninih napak je sorazmerno veliko. Slaba vezljivost. Pogoste nedoslednosti se pojavljajo pri loginem povezovanju misli. Redka raba

  kohezivnih sredstev. Pogoste napake pri pisavi, uporabi velikih zaetnic in loil ter tvorbi odstavkov. Sporoilo je mestoma nerazumljivo.

  ZADOSTNO:

  Vsebina je delno ustrezna, uenec vkljui ali razvije eno samo zahtevano iztonico. Dolina besedila bistveno odstopa od predvidene. Besedilo

  ne vsebuje raznolikih slovninih struktur, veina je napanih. Besedie je omejeno, vekrat neustrezno. Pogoste so napane rabe, vezljivost je

  slaba. Raba asov je pogosto neustrezna. Raba preprostih jezikovnih struktur, v katerih je slovninih napak toliko, da je sporoilo mestoma

  nerazumljivo. Sestavek je neurejen, misli so nejasno izraene, si ne sledijo logino, nizanje tok je nepovezano. Kohezivnih sredstev ni oziroma

  so napano rabljena. Prevladujejo napake pri pisavi, uporabi velikih zaetnic ter tvorbi odstavkov. Napake v rabi loil so pogoste. Nepravilnosti

  je veliko in obasno ovirajo razumevanje besedila.

  NEZADOSTNO:

  Vsebina je v glavnem neustrezna ali prekratka za presojo. Slovnine napake mono ovirajo razumevanje stavka. Skoraj vse slovnine strukture so

  nepravilne in onemogoajo sporazumevanje. Omejeno besedie, razumevanje sestavka je skoraj nemogoe. Vezljivost je slaba ali je ni, sestavek

  je nerazumljiv. Misli so nejasno izraene ali ni besedila.

  Zakljuna ocena je sestavljena iz vseh ocen, ki jih uenec pridobi v olskem letu. Odraa celostno znanje glede na zastavljene cilje predmeta,

  uenev napredek in odnos do predmeta, ki se kae tudi v sodelovanju pri unem procesu. Upoteva se tudi udeleba na bralni znaki,

  tekmovanju iz znanja in seveda opravljanje domaih nalog.

 • PREGLEDNICA MERIL ZA PISNO SPOROANJE

  VSEBINA

  ODLINO

  Vsebina je v celoti ustrezna in vsebuje elemente izvirnosti.

  Uenec vkljui in razvije vse zahtevane iztonice. Dolina

  besedila je ustrezna in ne odstopa bistveno od predvidene.

  PRAV DOBRO

  Uenec vkljui vse predlagane iztonice, vendar ne razvije vseh

  ustrezno. Dolina besedila je ustrezna in ne odstopa bistveno od

  predvidene.

  DOBRO

  Vsebina je veinoma ustrezna, uenec vkljui ali razvije le del

  zahtevanih iztonic. Dolina besedila je ustrezna in ne odstopa

  bistveno od predvidene.

  ZADOSTNO

  Vsebina je delno ustrezna, uenec vkljui ali razvije samo eno

  zahtevano iztonico. Dolina besedila bistveno odstopa od

  predvidene.

  NEZADOSTNO Vsebina je neustrezna.

  ORGANIZACIJA SESTAVKA

 • ODLINO

  Dobra vezljivost na ravni stavka in sestavka. Sestavek je urejen,

  povezan, misli so jasno izraene in logino nanizane. Raba

  kohezivnih sredstev.

  PRAV DOBRO

  Besedilo je primerno razvito. Nekaj nedoslednosti se pojavlja pri

  loginem povezovanju misli. Redka raba kohezivnih sredstev.

  DOBRO

  Slaba vezljivost. Pogoste nedoslednosti se pojavijo pri loginem

  povezovanju misli. Redka raba kohezivnih sredstev.

  ZADOSTNO

  Sestavek je neurejen, misli si ne sledijo logino, nizanje tok je

  nepovezano. Kohezivnih sredstev ni oziroma so napano

  rabljena.

  NEZADOSTNO Vezljivosti ni, sestavek je nerazumljiv ali ni besedila.

  BESEDIE

  ODLINO

  Besedie je primerno in obasno presega priakovanja.

  Nepravilnosti skoraj ni.

  PRAV DOBRO

  Besedie je ustrezno, v besediu opazimo posamezne

  neustrezne rabe. Nepravilnosti je malo.

  DOBRO

  Besedie je ustrezno, vendar zelo osnovno in ponavljajoe.

  Nekaj je primerov neustrezne oziroma nepravilne rabe.

 • ZADOSTNO

  Besedie je omejeno, vekrat neustrezno. Nepravilnosti je veliko

  in obasno ovirajo razumevanje besedila.

  NEZADOSTNO Razumevanje sestavka je nemogoe ali ni besedila.

  RABA JEZIKOVNIH SREDSTEV IN JEZIKOVNA PRAVILNOST

  ODLINO

  Ustrezna raba asov in struktur. Osnovnih slovninih napak

  skoraj ni, redko se pojavljajo le pri kompleksnih strukturah.

  PRAV DOBRO

  Ustrezna raba asov, ki pa lahko vsebujejo nekaj nepravilnosti.

  Nekaj je kompleksnih struktur. Osnovnih slovninih napak je

  malo.

  DOBRO

  Raba asov je vekrat neustrezna. Raba preprostih struktur.

  Osnovnih slovninih napak je sorazmerno veliko.

  ZADOSTNO

  Raba asov je pogosto neustrezna. Raba preprostih jezikovnih

  struktur, v katerih je slovninih napak toliko, da je sporoilo

  mestoma nerazumljivo.

  NEZADOSTNO

  Skoraj vse slovnine strukture so nepravilne in onemogoajo

  sporazumevanje. Ali: ni besedila.

  PRAVOPIS IN OBLIKA

 • ODLINO

  Pravopisnih napak skoraj ni, redko se pojavljajo le pri

  kompleksnih strukturah. Loila so ustrezno uporabljena, teav pri

  pisanju odstavkov ni.

  PRAV DOBRO

  Obasne napake pri pisavi, uporabi velikih zaetnic in loil ter

  tvorbi odstavkov.

  DOBRO

  Pogoste napake pri pisavi, uporabi velikih zaetnic in loil ter

  tvorbi odstavkov. Sporoilo je mestoma nerazumljivo.

  ZADOSTNO

  Prevladujejo napake pri pisavi, uporabi velikih zaetnic in loil

  ter tvorbi odstavkov.

  NEZADOSTNO Ni besedila oziroma besedilo je nerazumljivo.

  Ocenjevanje govornih sposobnosti (tekoe izraanje/vsebina, besedie, slovnina pravilnost, izgovor/intonacija) in splone sporazumevalne

  zmonosti.

  1. ocenjevalno obdobje: 1. USTNO OCENJEVANJE ZNANJA: igranje kratkih dialogov/monolog, ubesedovanje slikovnih impulzov, slovnine

  strukture, opisi

  2. USTNO OCENJEVANJE ZNANJA: govorni nastop

 • 2. ocenjevalno obdobje: 3. USTNO OCENJEVANJE ZNANJA: igranje kratkih dialogov/monologov, ubesedovanje slikovnih impulzov,

  slovnine strukture, opisi

  4. USTNO OCENJEVANJE ZNANJA: govorni nastop

  govorno sporoanje dvakrat (ustno ocenjevanje znanja in govorni nastop) v 1. in enako v drugem ocenjevalnem obdobju; pisni preizkusi znanja enkrat v 1. ocenjevalnem obdobju in enkrat v 2. ocenjevalnem obdobju

  8. RAZRED

  OBLIKOVANJE ZAKLJUNIH OCEN

  Ob koncu olskega leta uitelj oceni, v kolikni meri so uenke in uenci dosegli standarde znanja, opredeljene v unih nartih in zastavljene v

  letni pripravi. Upotevamo vse ocene, ki jih uenke in uenci dobijo med olskim letom. Zakljune ocene ne pridobimo z izraunavanjem

  aritmetine sredine vseh ocen; zakljuna ocena naj odraa celostno znanje, napredek uenca in njegov odnos do predmeta, ki se kae tudi v

  sodelovanju pri unem procesu.

  PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

  Sprotno spremljavo in preverjanje znanja vrimo med vsakim obravnavanim sklopom.

  Znanje uencev med olskim letom preverjamo in ocenjujemo (pisno in ustno).

  Preverjamo in ocenjujemo tiri spretnosti: govor, branje, posluanje in pisanje. Pisno ocenjevanje znanja je vnaprej napovedano, dejavnosti so

  pripravljene na listih.

 • Preverjanje znanja:

  ustno sprotno (nekaj minut na zaetku vsake olske ure), pisno obasno (pred pisnim ocenjevanjem znanja).

  Ocenjevanje znanja:

  govorno sporoanje dvakrat (ustno ocenjevanje znanja, govorni nastop) v 1. ocenjevalnem obdobju in dvakrat v 2. ocenjevalnem obdobju (ustno ocenjevanje znanja, govorni nastop);

  pisni preizkusi znanja enkrat v 1. ocenjevalnem obdobju in enkrat v 2. ocenjevalnem obdobju.

  KRITERIJI ZA PISNO OCENJEVANJE ZNANJA

  Pisno ocenjevanje znanja bo potekalo po predhodnem pisnem preverjanju znanja. Pri oblikovanju ocene pisnega izdelka uporabljamo naslednjo

  ocenjevalno lestvico:

  Procent Ocena

  90% - 100% = 5

  77% - 89% = 4

  63% - 76% = 3

  50% - 62% = 2

  0% - 49% = 1

 • Pisni izdelek, ki se oceni, lahko uenci piejo najve dvakrat v tednu in enkrat na dan. e bo pri pisnem ocenjevanju znanja ve kot tretjina

  uencev ocenjenih negativno, ocenjevanje ponovimo. Upotevamo boljo oceno, ki jo v dokumentacijo vpiemo najkasneje v sedmih dneh po

  tem, ko uenke in uenci izdelek oddajo. Po ocenjevanju znanja opravimo evalvacijo z namenom, da ugotovimo vzroke neuspeha.

 • KRITERIJI ZA USTNO OCENJAVNJE ZNANJA

  Pri ocenjevanju ustnih odgovorov uenevo znanje ocenimo takoj po konanem izpraevanju. Oceno takoj vpiemo v predpisano dokumentacijo.

  Uenevo znanje pri ustnem ocenjevanju merimo po tirih kriterijih: sporoilnost, besedie, jezikovna pravilnost in izgovorjava. Pri oblikovanju

  ocene upotevamo naslednja merila za ocenjevanje:

  ODLINO (5)

  Sporoilni namen je popolnoma jasen. Besedie je raznoliko ter ustreza pogovorni temi. Slovninih napak skoraj ni. Izgovorjava je ustrezna.

  PRAV DOBRO (4)

  Sporoilni namen je jasen. Besedie je primerno. Malo slovninih napak, ki ne oteujejo razumevanja. Izgovorjava ne oteuje razumevanja.

  DOBRO (3)

  Sporoilni namen na nekaj mestih ni jasen. Besedie je osnovno. Veliko slovninih napak, ki ne oteujejo razumevanja. Izgovorjava na nekaj

  mestih oteuje razumevanje.

  ZADOSTNO (2)

  Sporoilni namen na ve mestih ni jasen. Besedie je skromno in/ali ponavljajoe in na ve mestih ne ustreza nalogam. Uenec uporablja

  preproste slovnine strukture. Pogosto dela manje ali veje slovnine napake, tudi izgovorjava je obasno napana in vse to obasno oteuje

  razumevanje.

  NEZADOSTNO (1)

 • Sporoilni namen ni doseen. Zaradi nepoznavanja besedia komunikacija ni mogoa. Zaradi slovninih napak in slabe izgovorjave so izjave

  nerazumljive. Nejasno je, kaj nam uenec eli povedati.

  PREDVIDENO PISNO IN USTNO OCENJEVANJE ZNANJA

  Pisno ocenjevanje znanja:

  1. ocenjevalno obdobje: 1. PISNI PREIZKUS ZNANJA (november)

  2. ocenjevalno obdobje: 2. PISNI PREIZKUS ZNANJA (marec).

  Ustno ocenjevanje znanja:

  1. ocenjevalno obdobje: 1. USTNO OCENJEVANJE ZNANJA, GOVORNI NASTOP.

  2. ocenjevalno obdobje: 2. USTNO OCENJEVANJE ZNANJA, GOVORNI NASTOP.

  KRITERIJI ZA OCENJEVANJE GOVORNEGA NASTOPA

  TOKE SPOROILNOST BESEDIE JEZIKOVNA

  PRAVILNOST

  IZGOVORJAVA

  3 Sporoilni namen

  je jasen. Ueneve

  Besedie je

  primerno in

  Uenec

  uporablja

  Izgovorjava je

  dobra in ne

 • izjave so

  vsebinsko

  primerne.

  ustrezno glede

  na nalogo.

  Uenec le

  obasno ne

  pozna

  ustrezne

  besede ali

  besedo

  napano

  uporabi.

  primerne

  slovnine

  strukture.

  Slovninih

  napak skoraj

  ni.

  oteuje

  razumevanja.

  2 Sporoilni namen

  na nekaj mestih ni

  jasen.

  Besedie je

  preprosto.

  Uenec na

  nekaj mestih

  besedie

  neustrezno

  uporabi.

  Uenec

  uporablja

  nalogi

  primerne

  slovnine

  strukture.

  Obasno naredi

  manje

  slovnine

  napake.

  Izgovorjava je

  obasno napana.

  1 Sporoilni namen

  na ve mestih ni

  jasen.

  Besedie je

  skromno in/ali

  ponavljajoe

  in na ve

  mestih ne

  ustreza

  nalogam.

  Uenec

  uporablja

  preproste

  slovnine

  strukture.

  Pogosto dela

  manje ali

  veje slovnine

  napake.

  Izgovorjava je na

  ve mestih

  napana in vse to

  obasno oteuje

  razumevanje.

 • OCENJEVALNI LIST

  IME IN

  PRIIMEK SPOROILNOST BESEDIE

  JEZ.

  PRAVILNOST IZGOVORJAVA

  SKUPAJ/

  OCENA

 • MINIMALNI STANDARDI ZA OSMI RAZRED

  1 Prosti as poimenovati in predstaviti prostoasne aktivnosti dogovoriti se s prijatelji in doloiti asovni okvir sreanja povezati nemka poimenovanja s slov. in angl.

  ustreznicami

  izraziti kaj nekdo rad bere razumeti kraja besedila o branju navesti razloge za lastno mnenje oz. stalie posredovati vsebino nemkega besedila nekomu, ki ne

  razume nemko

  prositi za nasvet in vljudno svetovati izraziti kaj maram in kaj ne poimenovati in na kratko povezati poklice vezane na knjige

  in koarko

  izdelati plakat (izdelek) na dano temo

  2 Hrana in pijaa poimenovati hrano in pijao izraziti ejo in lakoto poznati, izraziti merske enote razumeti in opisati poklice povezane s prehrano pogovarjati se o obrokih, pripravi in vrstah hrane razumeti kratka besedila in kuharske recepte povzeti besedilo izpeljati enske oblike iz mokih oblik samostalnika izraziti kaj elim spoznati nekaj pregovorov o prehrani

  3 Deli telesa poimenovati in prepoznati dele telesa poiskati poimenovanje v drugih jezikih navesti slabe navade in svetovati drugim glede zdravega

  naina ivljenja

 • govoriti o negi telesa opisati bolezenske znake in ustrezno svetovati spoznati Prteritum primerjati lastnosti ljudi razumeti reklamna sporoila o negovalnih sredstvih razumeti opis osebe razumeti nekaj pregovorov o zdravju znati opraviiti izostanek zaradi bolezni

  4 Moj kraj razumeti opis oseb, pokrajin, ivali ali stvari razumeti govorjena besedila, opisane povezane z objekti in

  dejavnostmi v mestu

  razumeti bistvene podatke preprostega slunega besedila znati poimenovati ivali na kmetiji znati na kratko opisati pokrajino, ivali ali stvari znati poimenovati osebe ki delajo na kmetiji, poklice

  vezane na delo v mestu in predstaviti njihova opravila

  znati poroati o prometni nesrei in povedati kako ukrepati znati odgovoriti na vpraanja o vsebini preprostih besedil ugotoviti pomen in uporabo besedne zveze es gibt znati opisati pokrajino znati pomagati tujcu, kako se znajti v mestu znati izluiti kljune besede iz besedila

  5 Oblaila poznati osnovne nakupovalne monosti znati vpraati po trgovini znati napotiti koga na pravi kraj, mesto, trgovino poznati besedie vsakdanjih potrebin znajti se v nakupovanju razumeti pogovor o nakupovanju

  6 Prazniki in vreme prepoznati, poimenovati in opisati najpomembneje praznike

  razumeti opise praznovanj rojstnih dni razumeti zloenke z ster-

 • razumeti enostavne pregovore estitati za roj.dan primerjati naine praznovanja pusta po svetu doloiti kljune misli in besede v krajem besedilu napisati voilo za roj. dan ali valentinovo voiti boine praznike v razlinih jezikih pripovedovati v preteklem dogodku povedati kje in s kom sem bil opisati in primerjati vremenske karte oddaljenih krajev pravilno uporabiti neosebni zaimek es

  9. RAZRED

  Ob koncu olskega leta uitelj oceni, v kolikni meri so uenke in uenci dosegli standarde znanja,

  opredeljene v unih nartih in zastavljene v letni pripravi. Upotevamo vse ocene, ki jih uenke in

  uenci dobijo med olskim letom. Zakljune ocene ne pridobimo z izraunavanjem aritmetine

  sredine vseh ocen; zakljuna ocena naj odraa celostno znanje, napredek uenca in njegov odnos do

  predmeta, ki se kae tudi v sodelovanju pri unem procesu.

  PREVERJANJE IN OCENJAVNJE ZNANJA

 • Sprotno spremljavo in preverjanje znanja vrimo med vsakim obravnavanim sklopom.

  Znanje uencev med olskim letom preverjamo in ocenjujemo (pisno in ustno).

  Preverjamo in ocenjujemo tiri spretnosti: govor, branje, posluanje in pisanje. Pisno ocenjevanje znanja je vnaprej napovedano, dejavnosti so

  pripravljene na listih.

  Preverjanje znanja:

  ustno sprotno (nekaj minut na zaetku vsake olske ure), pisno obasno (pred pisnim ocenjevanjem znanja).

  Ocenjevanje znanja:

  govorno sporoanje dvakrat (ustno ocenjevanje znanja in govorni nastop) v 1. ocenjevalnem obdobju in dvakrat v 2. ocenjevalnem obdobju (govorni nastop - tono doloen termin in ustno ocenjevanje znanja);

  pisni preizkusi znanja enkrat v 1. ocenjevalnem obdobju in enkrat v 2. ocenjevalnem obdobju.

  KRITERIJ ZA PISNO OCENJAVNJE ZNANJA

  Pisno ocenjevanje znanja bo potekalo po predhodnem pisnem preverjanju znanja. Pri oblikovanju ocene pisnega izdelka uporabljamo naslednjo ocenjevalno lestvico:

 • Procent Ocena

  90% - 100% = 5

  77% - 89% = 4

  63% - 76% = 3

  50% - 62% = 2

  0% - 49% = 1

  Pisni izdelek, ki se oceni, lahko uenci piejo najve dvakrat v tednu in enkrat na dan. Datum pisnega ocenjevanja znanja doloimo v skladu s

  Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja. e bo pri pisnem ocenjevanju znanja ve kot tretjina uencev ocenjenih negativno, ocenjevanje

  ponovimo. Upotevamo boljo oceno, ki jo v dokumentacijo vpiemo najkasneje v sedmih dneh po tem, ko uenke in uenci izdelek oddajo. Po

  ocenjevanju znanja opravimo evalvacijo z namenom, da ugotovimo vzroke neuspeha.

  KRITERIJ ZA USTNO OCENJEVANJE ZNANJA

  Pri ocenjevanju ustnih odgovorov uenevo znanje ocenimo takoj po konanem izpraevanju. Oceno takoj vpiemo v predpisano dokumentacijo.

  Uenevo znanje pri ustnem ocenjevanju merimo po tirih kriterijih: sporoilnost, besedie, jezikovna pravilnost in izgovorjava. Pri oblikovanju

  ocene upotevamo naslednja merila za ocenjevanje:

  ODLINO (5)

  Sporoilni namen je popolnoma jasen. Besedie je raznoliko ter ustreza pogovorni temi. Slovninih napak skoraj ni. Izgovorjava je ustrezna.

 • PRAV DOBRO (4)

  Sporoilni namen je jasen. Besedie je primerno. Malo slovninih napak, ki ne oteujejo razumevanja. Izgovorjava ne oteuje razumevanja.

  DOBRO (3)

  Sporoilni namen na nekaj mestih ni jasen. Besedie je osnovno. Veliko slovninih napak, ki ne oteujejo razumevanja. Izgovorjava na nekaj

  mestih oteuje razumevanje.

  ZADOSTNO (2)

  Sporoilni namen na ve mestih ni jasen. Besedie je skromno in/ali ponavljajoe in na ve mestih ne ustreza nalogam. Uenec uporablja

  preproste slovnine strukture. Pogosto dela manje ali veje slovnine napake, tudi izgovorjava je obasno napana in vse to obasno oteuje

  razumevanje.

  NEZADOSTNO (1)

  Sporoilni namen ni doseen. Zaradi nepoznavanja besedia komunikacija ni mogoa. Zaradi slovninih napak in slabe izgovorjave so izjave

  nerazumljive. Nejasno je, kaj nam uenec eli povedati.

  KRITERIJI ZA OCENJEVANJE GOVORNEGA NASTOPA

  TOKE SPOROILNOST BESEDIE JEZIKOVNA

  PRAVILNOST

  IZGOVORJAVA

  3 Sporoilni namen

  je jasen. Ueneve

  izjave so

  vsebinsko

  primerne.

  Besedie je

  primerno in

  ustrezno glede

  na nalogo.

  Uenec le

  obasno ne

  pozna

  ustrezne

  Uenec

  uporablja

  primerne

  slovnine

  strukture.

  Slovninih

  napak skoraj

  ni.

  Izgovorjava je

  dobra in ne

  oteuje

  razumevanja.

 • besede ali

  besedo

  napano

  uporabi.

  2 Sporoilni namen

  na nekaj mestih ni

  jasen.

  Besedie je

  preprosto.

  Uenec na

  nekaj mestih

  besedie

  neustrezno

  uporabi.

  Uenec

  uporablja

  nalogi

  primerne

  slovnine

  strukture.

  Obasno naredi

  manje

  slovnine

  napake.

  Izgovorjava je

  obasno napana.

  1 Sporoilni namen

  na ve mestih ni

  jasen.

  Besedie je

  skromno in/ali

  ponavljajoe

  in na ve

  mestih ne

  ustreza

  nalogam.

  Uenec

  uporablja

  preproste

  slovnine

  strukture.

  Pogosto dela

  manje ali

  veje slovnine

  napake.

  Izgovorjava je na

  ve mestih

  napana in vse to

  obasno oteuje

  razumevanje.

  OCENJEVALNI LIST

  IME IN

  PRIIMEK SPOROILNOST BESEDIE

  JEZ.

  PRAVILNOST IZGOVORJAVA

  SKUPAJ/

  OCENA

 • PREDVIDENO PISNO IN USTNO OCENJAVNJE ZNANJA

  Pisno ocenjevanje znanja:

  1. ocenjevalno obdobje: 1. PISNI PREIZKUS ZNANJA (december),

  2. ocenjevalno obdobje: 2. PISNI PREIZKUS ZNANJA (maj).

  Ustno ocenjevanje znanja:

  1. ocenjevalno obdobje: 1. USTNO OCENJEVANJE ZNANJA, 1. GOVORNI NASTOP

  2. ocenjevalno obdobje: 1. USTNO OCENJEVANJE ZNANJA, 1. GOVORNI NASTOP.

  MINIMALNI STANDARDI ZA 9. RAZRED

  1 beralles Mgliche erzhlen knnen

  Uenci znajo

  opisati osebe, predmete, ivali in pokrajine izluiti informacije in podatke iz krajega besedila sodelovati v preprostem pogovoru o zunanjosti neke osebe ali o lastnostih nekega

  predmeta

  telefonirati in podati kljune informacije v telefonskem pogovoru prebrati velika tevila in letnice posredovati preprosto vsebino nemkega besedila nekomu, ki ne razume nemko utemeljiti svoje mnenje spraevati po lastnostih oseb in predmetov znajo napisati nekaj povedi o znanih osebnostih

  2 Der Blick ber den Zaun

  razumeti vsebino krajih besedil prepoznati kljune besede in izluiti kljune podatke kratkega besedila

 • razumeti pogovor v razredu razumeti vsakdanji pogovor med sosedoma vkljuiti se v pogovor v razredu poimenovati koliine govoriti o sosedih in soseini ole zaigrati pogovor izraziti mnenje pri govoru predstaviti svojega zanimivega ali elenega soseda s pomojo uitelja zbrati in prikazati pomembne ter nenavadne podatke o

  sosednji dravi

  sestaviti zgodbo v slikah in jo opremiti z besedami

  3 Die Menschen um mich herum

  pogovarjati se o medosebnih odnosih razumeti vsakdanji pogovor, ko bi se naj kdo opraviil izluiti kljune podatke iz preprostega besedila razumeti preprosta besedila na znano temo napisana v pretekliku pogovarjati se o odnosih s svojimi stari in prijatelji utemeljiti, zakaj se z nekom bolje razumejo predstaviti svoje osebnostne lastnosti izraziti nekaj ustvenih stanj opisati ljudi in sebe

  4 Vorbilder, Idole und Helden

  opisati junaka iz besedila razumeti preprosta govorjena besedila, opise, povezane z junakimi ideali izluiti bistvene podatke iz preprostega besedila podati kratke izjave obnoviti, o em govorijo asopisne novice prebrati in upotevati navodila za reevanje nalog izluiti pomen kratkega besedila k sliki poiskati ustrezno besedilo ugibati (postavljati vpraanja) koga nekdo posnema oznaiti junaka postavljati vpraanja in nanje odgovarjati utemeljiti, zakaj nekoga obudujejo

 • izraziti, katere lastnosti junakov so jim blizu ali manj blizu ter pomembne oz. manj pomembne

  estitati ob razlinih praznikih s pomojo iztonic znajo predstaviti osebo, ki jih trenutno navduuje

  5 Gestern, heute und morgen

  In Vielfalt geeint wir in Europa

  odzivati se na pogovor v razredu razumeti opis dogodka odgovarjati na vpraanja: Kdo je bil udeleen? Kje, kdaj in kako se je zgodilo? prebrati pesem in besedilo ter navodila prebrati voila ob razlinih praznikih izgovarjati posamezne besede, besedne zveze in kraja sporoila pripovedovati o preteklem dogodku izraziti svoje poklicne elje razloiti sporoilo pesmi govoriti o prihodnosti v prihodnjem asu napisati voila ob razlinih prilonostih opisati delovni dan

  GEOGRAFIJA

  6. RAZRED

  MINIMALNI STANDARDI ZA 6. RAZRED

  Uenec:

  se orientira na zemljevidu sveta, doloi strani neba in lego celin;

 • razloi in pokae razmerje med kopnim in morjem na zemljevidu z uporabo temeljnih pojmov;

  opie lego in gibanje Zemlje v vesolju;

  razloi vzroke za podnebne razlike na Zemlji;

  prepozna in opie ivljenje ljudi v razlinih toplotnih in rastlinskih pasovih ter jih primerja med seboj;

  nartuje, se pripravi, dejavno sodeluje in poroa o olski ekskurziji.

  Uenci bodo pridobili najmanj tri ocene (dve ustni in ena pisna) oziroma ve ocen.

  Pri pisnem ocenjevanju, ki je naprej napovedano, bo uporabljena naslednja lestvica:

  90 % -100% = 5

  75% - 89% = 4

  60% - 74% = 3

  46% - 59 % = 2

  0% - 45% = 1

  Ustno ocenjevanje je sprotno, poteka lahko med obravnavo posameznih sklopov ali na koncu. Uenci se lahko tudi javijo.

 • Eno izmed najmanj treh ocen lahko uenec, e eli, pridobi na osnovi projektnega dela:

  - izdelava plakata na izbrano temo - izdelava modela izbranega geografskega pojava/pojma - izdelava reliefnega zemljevida - demonstracija eksperimenta - terensko delo (npr. orientacija, na interdisciplinarni ekskurziji)

 • Ustno ocenjevanje je sprotno, poteka lahko med obravnavo posameznih sklopov ali na koncu. Uenci se lahko tudi javijo.

  OCENE

  KRITERIJI

  5 4 3 2 1

  RAZUMEVANJE

  Vpogled v vse

  geografske pojme,

  pojave in procese

  Vpogled v veino

  geografskih pojmov,

  pojavov in procesov

  Predstava o nekaterih

  geografskih pojmih,

  pojavih in procesih

  Pomanjkljivo

  razumevanje temeljnih

  geografskih pojmov,

  pojavov in procesov

  Ni razumevanja

  temeljnih geografskih

  pojmov, pojavov in

  procesov

  RAZLAGA

  Jasna, koherentna

  (nepretrgana,

  povezana,

  zaporedna),

  nedvoumna

  Razumljiva, ustrezna Priblina, z napakami pomanjkljiva Je ni

  PRIMERI

  Originalni,

  ilustrativni

  Lastni, ustrezni Lastni, deloma

  ustrezni ali povzeti

  Pomanjkljivi Je ni ali so neustrezni

  ARGUMENTI

  Originalni,

  prepriljivi

  Lastni, ustrezni Lastni, deloma

  ustrezni ali povzeti

  Pomanjkljivi Je ni ali so neustrezni

  PREDSTAVITEV

  Prepriljiva, jasna,

  kompleksna, celostna,

  samostojna

  Lastni, celostna Zatikajoa, nepopolna

  in vsebuje bistvo

  Pomanjkljiva ali

  kaotina

  Je ni ali je kaotina

 • KRITERIJI ZA OCENJAVNJE REFERATOV (PLAKATOV)

  odlino (5)

  Uenec/uenka uinkovito in natanno izbere podatke v ubeniku, dodatni literaturi in internetu. Problem je prepriljivo in nazorno opredeljen.

  Pri tem pokae veliko mero samostojnosti in iznajdljivosti. Kljune besede so izpostavljene in ustrezno pojasnjene. Podajanje je tekoe,

  prepriljivo, nazorno, uporabljeni so lastni primeri. Plakat je izdelan pisno in likovno uinkovito, samostojno, uenec/uenka pokae izvirnost.

  prav dobro (4)

  Uenec/uenka uinkovito in natanno izbere podatke v ubeniku, dodatni literaturi in internetu, vendar ni prisotna iznajdljivost. Problem je

  prepriljivo in nazorno opredeljen. Pri tem ni opazna ali pa le v zelo majhni meri samostojnost in iznajdljivost. Veina kljunih besed je

  izpostavljenih in ustrezno pojasnjenih. Podajanje je tekoe, prepriljivo, nazorno, vendar navaja le primere iz literature. Plakat je izdelan pisno in

  likovno uinkovito, samostojno, izvirnosti pa ni opaziti.

  dobro (3)

  Uenec/uenka izbere podatke v ubeniku, podatki iz dodatne literature in interneta so uporabljeni v skromni koliini. Problem je nazorno

  opredeljen, vendar brez samostojnosti in/ali iznajdljivosti. Kljune besede so veinoma ustrezno izpostavljene, niso pa pojasnjene. Podajanje ni

  stalno tekoe, opazno je zatikanje pri govoru ali branje s plakata, ni ustrezne prepriljivosti in nazornosti. Plakat je izdelan pisno in likovno

  ustrezno, vendar bi bil lahko nazorneji. Opazna je pomo uitelja ali uencev ali starev , vendar v zelo majhni meri.

  zadostno (2)

  Uenec/uenka izbere podatke v ubeniku, vendar so pomanjkljivi. Za delo z dodatno literaturo ali iskanjem po internetu uenec/uenka ne

  pokae zanimanja, stalno mora biti spodbujan/spodbujana s strani uitelja ali soolcev ali starev . Problem je opredeljen, vendar je reen

 • skromno in povrno, ni prepriljivosti in ustreznosti. Kljune besede so premalo izpostavljene ali pa so izpostavljene napane. Pri podajanje se

  ustavlja, govor je prekinjen, opazno je branje s plakata, ni ustrezne prepriljivosti in nazornosti. Informacije niso predstavljene v celoti. Plakat je

  izdelan tako, da vkljuuje vse osnovne likovne in pisne sestavine, ni pa nazoren. V veliki meri je opazna pomo pri izdelavi plakata.

  e niso doseene niti zgoraj omenjene zahteve, je ocena negativna (1).

  Primer ocenjevanja plakata (referata):

  V skladu s kriteriji je ocena sestavljena iz treh delov:

  - vsebine plakata (referata), ki zajema vsebinsko ustreznost plakata (referata), izbor literature ter kljunih besed ter uenevo/uenkino uporabo

  strokovne literature in medijev (internet),

  - izdelave plakata, ki zajema pisno in likovno uinkovitost izdelave plakata ter uenevo/uenkino samostojnost pri tem, nazornost in

  prepriljivost ter uporabnost plakata,

  - predstavitve plakata (referata), ki zajema nain podajanja vsebine s plakata.

  Vsak od treh delov prinaa 5 (pet) monih tok, tako da je skupni setevek monih tok 15. Toke se pretvorijo v oceno po naslednji tabeli:

  TEVILO TOK OCENA

  0,1,2,3,4,5 nezadostno (1)

  6,7,8 zadostno (2)

  9,10,11 dobro (3)

  12,13 prav dobro (4)

  14,15 odlino (5)

 • 7. RAZRED

  Uenci bodo pridobili najmanj tiri ocene (tri ustne in dve pisni) oziroma ve ocen.

  Pri pisnem ocenjevanju, ki je naprej napovedano, bo uporabljena naslednja lestvica:

  90 % -100% = 5

  75% - 89% = 4

  60% - 74% = 3

  46% - 59 % = 2

  0% - 45% = 1

  Ustno ocenjevanje je sprotno, poteka lahko med obravnavo posameznih sklopov ali na koncu. Uenci se lahko tudi javijo.

  OCENE

  KRITERIJI

  5 4 3 2 1

  Vpogled v vse Vpogled v veino Predstava o nekaterih Pomanjkljivo Ni razumevanja

 • RAZUMEVANJE geografske pojme,

  pojave in procese

  geografskih pojmov,

  pojavov in procesov

  geografskih pojmih,

  pojavih in procesih

  razumevanje temeljnih

  geografskih pojmov,

  pojavov in procesov

  temeljnih geografskih

  pojmov, pojavov in

  procesov

  RAZLAGA

  Jasna, koherentna

  (nepretrgana,

  povezana,

  zaporedna),

  nedvoumna

  Razumljiva, ustrezna Priblina, z napakami pomanjkljiva Je ni

  PRIMERI

  Originalni,

  ilustrativni

  Lastni, ustrezni Lastni, deloma

  ustrezni ali povzeti

  Pomanjkljivi Je ni ali so neustrezni

  ARGUMENTI

  Originalni,

  prepriljivi

  Lastni, ustrezni Lastni, deloma

  ustrezni ali povzeti

  Pomanjkljivi Je ni ali so neustrezni

  PREDSTAVITEV

  Prepriljiva, jasna,

  kompleksna, celostna,

  samostojna

  Lastni, celostna Zatikajoa, nepopolna

  in vsebuje bistvo

  Pomanjkljiva ali

  kaotina

  Je ni ali je kaotina

  Eno izmed najmanj treh ocen lahko uenec, e eli, pridobi na osnovi projektnega dela:

  - izdelava plakata ali Power Point predstavitev na izbrano temo - izdelava modela izbranega geografskega pojava/pojma - izdelava reliefnega zemljevida - demonstracija eksperimenta - terensko delo (npr. orientacija, na interdisciplinarni ekskurziji)

 • KRITERIJI ZA OCENJEVANJE REFERATOV (PLAKATOV)

  odlino (5)

  Uenec/uenka uinkovito in natanno izbere podatke v ubeniku, dodatni literaturi in internetu. Problem je prepriljivo in nazorno opredeljen.

  Pri tem pokae veliko mero samostojnosti in iznajdljivosti. Kljune besede so izpostavljene in ustrezno pojasnjene. Podajanje je tekoe,

  prepriljivo, nazorno, uporabljeni so lastni primeri. Plakat je izdelan pisno in likovno uinkovito, samostojno, uenec/uenka pokae izvirnost.

  prav dobro (4)

  Uenec/uenka uinkovito in natanno izbere podatke v ubeniku, dodatni literaturi in internetu, vendar ni prisotna iznajdljivost. Problem je

  prepriljivo in nazorno opredeljen. Pri tem ni opazna ali pa le v zelo majhni meri samostojnost in iznajdljivost. Veina kljunih besed je

  izpostavljenih in ustrezno pojasnjenih. Podajanje je tekoe, prepriljivo, nazorno, vendar navaja le primere iz literature. Plakat je izdelan pisno in

  likovno uinkovito, samostojno, izvirnosti pa ni opaziti.

  dobro (3)

  Uenec/uenka izbere podatke v ubeniku, podatki iz dodatne literature in interneta so uporabljeni v skromni koliini. Problem je nazorno

  opredeljen, vendar brez samostojnosti in/ali iznajdljivosti. Kljune besede so veinoma ustrezno izpostavljene, niso pa pojasnjene. Podajanje ni

  stalno tekoe, opazno je zatikanje pri govoru ali branje s plakata, ni ustrezne prepriljivosti in nazornosti. Plakat je izdelan pisno in likovno

  ustrezno, vendar bi bil lahko nazorneji. Opazna je pomo uitelja ali uencev ali starev , vendar v zelo majhni meri.

  zadostno (2)

  Uenec/uenka izbere podatke v ubeniku, vendar so pomanjkljivi. Za delo z dodatno literaturo ali iskanjem po internetu uenec/uenka ne

  pokae zanimanja, stalno mora biti spodbujan/spodbujana s strani uitelja ali soolcev ali starev . Problem je opredeljen, vendar je reen

  skromno in povrno, ni prepriljivosti in ustreznosti. Kljune besede so premalo izpostavljene ali pa so izpostavljene napane. Pri podajanje se

  ustavlja, govor je prekinjen, opazno je branje s plakata, ni ustrezne prepriljivosti in nazornosti. Informacije niso predstavljene v celoti. Plakat je

  izdelan tako, da vkljuuje vse osnovne likovne in pisne sestavine, ni pa nazoren. V veliki meri je opazna pomo pri izdelavi plakata.

  e niso doseene niti zgoraj omenjene zahteve, je ocena negativna (1).

  Primer ocenjevanja plakata (referata):

  V skladu s kriteriji je ocena sestavljena iz treh delov:

  - vsebine plakata (referata), ki zajema vsebinsko ustreznost plakata (referata), izbor literature ter kljunih besed ter uenevo/uenkino uporabo

  strokovne literature in medijev (internet),

 • - izdelave plakata, ki zajema pisno in likovno uinkovitost izdelave plakata ter uenevo/uenkino samostojnost pri tem, nazornost in

  prepriljivost ter uporabnost plakata,

  - predstavitve plakata (referata), ki zajema nain podajanja vsebine s plakata.

  Vsak od treh delov prinaa 5 (pet) monih tok, tako da je skupni setevek monih tok 15. Toke se pretvorijo v oceno po naslednji tabeli:

  TEVILO TOK OCENA

  0,1,2,3,4,5 nezadostno (1)

  6,7,8 zadostno (2)

  9,10,11 dobro (3)

  12,13 prav dobro (4)

  14,15 odlino (5)

  8. RAZRED

  Uenci bodo pridobili najmanj tiri ocene (tri ustne in dve pisni) oziroma ve ocen.

  Pri pisnem ocenjevanju, ki je naprej napovedano, bo uporabljena naslednja lestvica:

  90 % -100% = 5

  75% - 89% = 4

  60% - 74% = 3

  46% - 59 % = 2

  0% - 45% = 1

 • Ustno ocenjevanje je sprotno, poteka lahko med obravnavo posameznih sklopov ali na koncu. Uenci se lahko tudi javijo.

 • OCENE

  KRITERIJI

  5 4 3 2 1

  RAZUMEVANJE

  Vpogled v vse

  geografske pojme,

  pojave in procese

  Vpogled v veino

  geografskih pojmov,

  pojavov in procesov

  Predstava o nekaterih

  geografskih pojmih,

  pojavih in procesih

  Pomanjkljivo

  razumevanje temeljnih

  geografskih pojmov,

  pojavov in procesov

  Ni razumevanja

  temeljnih geografskih

  pojmov, pojavov in

  procesov

  RAZLAGA

  Jasna, koherentna

  (nepretrgana,

  povezana,

  zaporedna),

  nedvoumna

  Razumljiva, ustrezna Priblina, z napakami pomanjkljiva Je ni

  PRIMERI

  Originalni,

  ilustrativni

  Lastni, ustrezni Lastni, deloma

  ustrezni ali povzeti

  Pomanjkljivi Je ni ali so neustrezni

  ARGUMENTI

  Originalni,

  prepriljivi

  Lastni, ustrezni Lastni, deloma

  ustrezni ali povzeti

  Pomanjkljivi Je ni ali so neustrezni

  PREDSTAVITEV

  Prepriljiva, jasna,

  kompleksna, celostna,

  samostojna

  Lastni, celostna Zatikajoa, nepopolna

  in vsebuje bistvo

  Pomanjkljiva ali

  kaotina

  Je ni ali je kaotina

 • Eno izmed najmanj treh ocen lahko uenec, e eli, pridobi na osnovi projektnega dela:

  - izdelava plakata na izbrano temo - izdelava modela izbranega geografskega pojava/pojma - izdelava reliefnega zemljevida - demonstracija eksperimenta - terensko delo (npr. orientacija, na interdisciplinarni ekskurziji)

 • KRITERIJI ZA OCENJEVANJE REFERATOV (PLAKATOV)

  odlino (5)

  Uenec/uenka uinkovito in natanno izbere podatke v ubeniku, dodatni literaturi in internetu. Problem je prepriljivo in nazorno opredeljen.

  Pri tem pokae veliko mero samostojnosti in iznajdljivosti. Kljune besede so izpostavljene in ustrezno pojasnjene. Podajanje je tekoe,

  prepriljivo, nazorno, uporabljeni so lastni primeri. Plakat je izdelan pisno in likovno uinkovito, samostojno, uenec/uenka pokae izvirnost.

  prav dobro (4)

  Uenec/uenka uinkovito in natanno izbere podatke v ubeniku, dodatni literaturi in internetu, vendar ni prisotna iznajdljivost. Problem je

  prepriljivo in nazorno opredeljen. Pri tem ni opazna ali pa le v zelo majhni meri samostojnost in iznajdljivost. Veina kljunih besed je

  izpostavljenih in ustrezno pojasnjenih. Podajanje je tekoe, prepriljivo, nazorno, vendar navaja le primere iz literature. Plakat je izdelan pisno in

  likovno uinkovito, samostojno, izvirnosti pa ni opaziti.

  dobro (3)

  Uenec/uenka izbere podatke v ubeniku, podatki iz dodatne literature in interneta so uporabljeni v skromni koliini. Problem je nazorno

  opredeljen, vendar brez samostojnosti in/ali iznajdljivosti. Kljune besede so veinoma ustrezno izpostavljene, niso pa pojasnjene. Podajanje ni

  stalno tekoe, opazno je zatikanje pri govoru ali branje s plakata, ni ustrezne prepriljivosti in nazornosti. Plakat je izdelan pisno in likovno

  ustrezno, vendar bi bil lahko nazorneji. Opazna je pomo uitelja ali uencev ali starev , vendar v zelo majhni meri.

  zadostno (2)

  Uenec/uenka izbere podatke v ubeniku, vendar so pomanjkljivi. Za delo z dodatno literaturo ali iskanjem po internetu uenec/uenka ne

  pokae zanimanja, stalno mora biti spodbujan/spodbujana s strani uitelja ali soolcev ali starev . Problem je opredeljen, vendar je reen

  skromno in povrno, ni prepriljivosti in ustreznosti. Kljune besede so premalo izpostavljene ali pa so izpostavljene napane. Pri podajanje se

  ustavlja, govor je prekinjen, opazno je branje s plakata, ni ustrezne prepriljivosti in nazornosti. Informacije niso predstavljene v celoti. Plakat je

  izdelan tako, da vkljuuje vse osnovne likovne in pisne sestavine, ni pa nazoren. V veliki meri je opazna pomo pri izdelavi plakata.

  e niso doseene niti zgoraj omenjene zahteve, je ocena negativna (1).

  Primer ocenjevanja plakata (referata):

  V skladu s kriteriji je ocena sestavljena iz treh delov:

  - vsebine plakata (referata), ki zajema vsebinsko ustreznost plakata (referata), izbor literature ter kljunih besed ter uenevo/uenkino uporabo

  strokovne literature in medijev (internet),

 • - izdelave plakata, ki zajema pisno in likovno uinkovitost izdelave plakata ter uenevo/uenkino samostojnost pri tem, nazornost in

  prepriljivost ter uporabnost plakata,

  - predstavitve plakata (referata), ki zajema nain podajanja vsebine s plakata.

  Vsak od treh delov prinaa 5 (pet) monih tok, tako da je skupni setevek monih tok 15. Toke se pretvorijo v oceno po naslednji tabeli:

  TEVILO TOK OCENA

  0,1,2,3,4,5 nezadostno (1)

  6,7,8 zadostno (2)

  9,10,11 dobro (3)

  12,13 prav dobro (4)

  14,15 odlino (5)

  9. RAZRED

  Uenci bodo pridobili najmanj tiri ocene (tri ustne in eno pisno) oziroma ve ocen.

 • Ustno ocenjevanje je sprotno, poteka lahko med obravnavo posameznih sklopov ali na koncu. Uenci se lahko tudi javijo.

  OCENE

  KRITERIJI

  5 4 3 2 1

  RAZUMEVANJE

  Vpogled v vse

  geografske pojme,

  pojave in procese

  Vpogled v veino

  geografskih pojmov,

  pojavov in procesov

  Predstava o nekaterih

  geografskih pojmih,

  pojavih in procesih

  Pomanjkljivo

  razumevanje temeljnih

  geografskih pojmov,

  pojavov in procesov

  Ni razumevanja

  temeljnih geografskih

  pojmov, pojavov in

  procesov

  RAZLAGA

  Jasna, koherentna

  (nepretrgana,

  povezana,

  zaporedna),

  nedvoumna

  Razumljiva, ustrezna Priblina, z napakami pomanjkljiva Je ni

  PRIMERI

  Originalni,

  ilustrativni

  Lastni, ustrezni Lastni, deloma

  ustrezni ali povzeti

  Pomanjkljivi Je ni ali so neustrezni

  ARGUMENTI

  Originalni,

  prepriljivi

  Lastni, ustrezni Lastni, deloma

  ustrezni ali povzeti

  Pomanjkljivi Je ni ali so neustrezni

  PREDSTAVITEV

  Prepriljiva, jasna,

  kompleksna, celostna,

  samostojna

  Lastni, celostna Zatikajoa, nepopolna

  in vsebuje bistvo

  Pomanjkljiva ali

  kaotina

  Je ni ali je kaotina

  Eno izmed najmanj treh ocen lahko uenec, e eli, pridobi na osnovi projektnega dela:

  - izdelava plakata na izbrano temo - izdelava modela izbranega geografskega pojava/pojma - izdelava reliefnega zemljevida - demonstracija eksperimenta

 • Pri pisnem ocenjevanju ki je naprej napovedano, bo uporabljena naslednja lestvica:

  90 % -100% = 5

  75% - 89% = 4

  60% - 74% = 3

  46% - 59 % = 2

  0% - 45% = 1

  KRITERIJ ZA OCENJVANJE REFERATOV OZIROMA PLAKATOV

  odlino (5)

  Uenec/uenka uinkovito in natanno izbere podatke v ubeniku, dodatni literaturi in internetu. Problem je prepriljivo in nazorno opredeljen.

  Pri tem pokae veliko mero samostojnosti in iznajdljivosti. Kljune besede so izpostavljene in ustrezno pojasnjene. Podajanje je tekoe,

  prepriljivo, nazorno, uporabljeni so lastni primeri. Plakat je izdelan pisno in likovno uinkovito, samostojno, uenec/uenka pokae izvirnost.

  prav dobro (4)

  Uenec/uenka uinkovito in natanno izbere podatke v ubeniku, dodatni literaturi in internetu, vendar ni prisotna iznajdljivost. Problem je

  prepriljivo in nazorno opredeljen. Pri tem ni opazna ali pa le v zelo majhni meri samostojnost in iznajdljivost. Veina kljunih besed je

  izpostavljenih in ustrezno pojasnjenih. Podajanje je tekoe, prepriljivo, nazorno, vendar navaja le primere iz literature. Plakat je izdelan pisno in

  likovno uinkovito, samostojno, izvirnosti pa ni opaziti.

  dobro (3)

  Uenec/uenka izbere podatke v ubeniku, podatki iz dodatne literature in interneta so uporabljeni v skromni koliini. Problem je nazorno

  opredeljen, vendar brez samostojnosti in/ali iznajdljivosti. Kljune besede so veinoma ustrezno izpostavljene, niso pa pojasnjene. Podajanje ni

  stalno tekoe, opazno je zatikanje pri govoru ali branje s plakata, ni ustrezne prepriljivosti in nazornosti. Plakat je izdelan pisno in likovno

  ustrezno, vendar bi bil lahko nazorneji. Opazna je pomo uitelja ali uencev ali starev , vendar v zelo majhni meri.

  zadostno (2)

  Uenec/uenka izbere podatke v ubeniku, vendar so pomanjkljivi. Za delo z dodatno literaturo ali iskanjem po internetu uenec/uenka ne

  pokae zanimanja, stalno mora biti spodbujan/spodbujana s strani uitelja ali soolcev ali starev . Problem je opredeljen, vendar je reen

  skromno in povrno, ni prepriljivosti in ustreznosti. Kljune besede so premalo izpostavljene ali pa so izpostavljene napane. Pri podajanje se

 • ustavlja, govor je prekinjen, opazno je branje s plakata, ni ustrezne prepriljivosti in nazornosti. Informacije niso predstavljene v celoti. Plakat je

  izdelan tako, da vkljuuje vse osnovne likovne in pisne sestavine, ni pa nazoren. V veliki meri je opazna pomo pri izdelavi plakata.

  e niso doseene niti zgoraj omenjene zahteve, je ocena negativna (1).

  Primer ocenjevanja plakata (referata):

  V skladu s kriteriji je ocena sestavljena iz treh delov:

  - vsebine plakata (referata), ki zajema vsebinsko ustreznost plakata (referata), izbor literature ter kljunih besed ter uenevo/uenkino uporabo

  strokovne literature in medijev (internet),

  - izdelave plakata, ki zajema pisno in likovno uinkovitost izdelave plakata ter uenevo/uenkino samostojnost pri tem, nazornost in

  prepriljivost ter uporabnost plakata,

  - predstavitve plakata (referata), ki zajema nain podajanja vsebine s plakata.

  Vsak od treh delov prinaa 5 (pet) monih tok, tako da je skupni setevek monih tok 15. Toke se pretvorijo v oceno po naslednji tabeli:

  TEVILO TOK OCENA

  0,1,2,3,4,5 nezadostno (1)

  6,7,8 zadostno (2)

  9,10,11 dobro (3)

  12,13 prav dobro (4)

  14,15 odlino (5)

  ZGODOVINA

  6. RAZRED

  Ob koncu olskega leta uitelj oceni, v kolikni meri so uenke in uenci dosegli standarde znanja, opredeljene v unih nartih in zastavljene v

  letni pripravi. Upotevamo vse ocene, ki jih uenke in uenci dobijo med olskim letom. Zakljune ocene ne pridobimo z izraunavanjem

  aritmetine sredine vseh ocen; zakljuna ocena naj odraa celostno znanje, napredek uenca in njegov odnos do predmeta, ki se kae tudi v

  sodelovanju pri unem procesu.

 • PREVERJANJE OCENJEVANJE

  Preverjanje znanja je sprotno, s imer uenci dobijo ustrezno povratno informacijo o njihovem znanju e pred

  ocenjevanjem znanja.

  Preverjajo se tista deklarativna znanja (znanje in razumevanje zgodovinskih dogodkov, pojavov in procesov),

  proceduralna znanja (spretnosti in veine) ter odnosna znanja, ki

  se nanaajo na odnose, ravnanja, naravnanosti in stalia, ki

  spadajo k obveznim in izbirnim temam.

  Uporabljajo se razlini naini preverjanja znanja (ustno, pisno, delovni list, krianka, mini debatni formati )

  Znanje uencev se vrednoti glede na standarde znanj. Uporabljajo se razlini naini ocenjevanja, kot so ustno in pisno

  (npr. pisni preizkus, referati, eseji, plakati, makete, samostojni nastopi, predstavitve, razstava, zgodovinsko terensko delo).

  Sprotno spremljavo in preverjanje znanja vrimo med vsakim obravnavanim sklopom.

  Znanje uencev med olskim letom preverjamo in ocenjujemo (pisno in ustno).

  Pisno ocenjevanje znanja je vnaprej napovedano, dejavnosti so pripravljene na listih.

  Preverjanje znanja:

  ustno sprotno (nekaj minut na zaetku vsake olske ure), pisno obasno (pred pisnim ocenjevanjem znanja).

  Ocenjevanje znanja:

  ustno ocenjevanje znanja: tirikrat v 2. ocenjevalnem obdobju pisni preizkusi znanja: enkrat v 2. ocenjevalnem obdobju

  Pozornost pri preverjanju in ocenjevanju je namenjena:

  ZNANJU in RAZUMEVANJU zgodovinskih dogodkov, pojavov in procesov:

 • uporabi zgodovinske terminologije, pojmov in konceptov,

  loevanju zgodovinskih vzrokov, povodov in posledic,

  loevanju med zgodovinskimi dejstvi, dokazi, mnenji, stalii in interpretacijami,

  orientaciji v zgodovinskem prostoru skozi as;

  ANALIZI, SINTEZI in INTERPRETACIJI zgodovinskih virov:

  zbiranju, izbiranju, analiziranju in kritini presoji verodostojnih in uporabnih informacij in dokazov iz razlinih zgodovinskih virov in

  literature,

  loevanju bistvenih od nebistvenih podatkov,

  oblikovanju samostojnih sklepov, interpretacij, mnenj, stali, pogledov, izvirnih predlogov in reitev,

  Predstavljanju zakljukov, mnenj, stali, pogledov na razline naine (ustno, pisno, z uporabo plakatov, referatov, zgodovinskih esejev,

  IT )

  IZDELOVANJU, PISANJU in PREDSTAVLJANJU razlinih izdelkov (referati, plakati, makete, eseji, IT)

  izbrani zgodovinski viri in literatura ustrezajo izbrani temi izdelka,

  uporabljeni zgodovinski viri in literatura so ustrezno citirani, navedeni v opombah ali v seznamu bibliografije,

  pisni izdelki so ustrezno strukturirani v uvod, glavni del in sklep,

  izdelek (plakat) je estetski, brez slovninih napak in ustrezno predstavljen (razumljivo in zanimivo za poslualce).

 • Pisno ocenjevanje znanja bo potekalo po predhodnem pisnem preverjanju znanja. Pri oblikovanju ocene pisnega izdelka uporabljamo naslednjo

  ocenjevalno lestvico:

  Procent Ocena

  90% - 100% = 5

  75% - 89% = 4

  60% - 74% = 3

  46% - 59% = 2

  0% - 45% = 1

  Pisni izdelek, ki se oceni, lahko uenci piejo najve dvakrat v tednu in enkrat na dan. e bo pri pisnem ocenjevanju znanja ve kot tretjina

  uencev ocenjenih negativno, ocenjevanje ponovimo. Upotevamo boljo oceno, ki jo v dokumentacijo vpiemo najkasneje v sedmih dneh po

  tem, ko uenke in uenci izdelek oddajo. Po ocenjevanju znanja opravimo evalvacijo z namenom, da ugotovimo vzroke neuspeha.

  Kriteriji po podrojih za

  preverjanje in ocenjevanje

  znanja, izdelkov

  1. znanje in razumevanje zgodovinskih dogodkov, pojavov

  in procesov:

  znanje in razumevanje zgodovinskih dogodkov, pojavov, procesov,

  uporaba zgodovinske terminologije, pojmov in konceptov,

 • loevanje zgodovinskih vzrokov, povodov in posledic,

  loevanje med zgodovinskimi dejstvi, dokazi, mnenji, stalii in interpretacijami,

  orientacija v zgodovinskem prostoru skozi as;

  2. analiza, sinteza in interpretacija zgodovinskih virov:

  zbiranje, izbiranje, analiziranje in kritino presojanje verodostojnih in uporabnih informacij in dokazov iz

  razlinih zgodovinskih in veperspektivnih

  zgodovinskih virov in literature,

  loevanje bistvenih od nebistvenih podatkov,

  oblikovanje samostojnih sklepov, interpretacij, mnenj, stali, pogledov, izvirnih predlogov in reitev,

  predstavljanje zakljukov, mnenj, stali, pogledov, izvirnih predlogov in reitev na razline naine (ustno,

  pisno, z uporabo plakatov, referatov, esejev, IT idr.);

  3. izdelovanje, pisanje in predstavljanje razlinih izdelkov

  (plakati, razstava, zgodovinsko terensko delo, mini debatni

  formati):

  izbrani zgodovinski viri in literatura ustrezajo izbrani temi izdelka,

  uporabljeni zgodovinski viri in literatura so ustrezno citirani oz. navedeni v opombah ali v seznamu

  bibliografije,

  pisni izdelki so ustrezno strukturirani v uvod, glavni del in sklep,

  izdelek je ustrezno predstavljen, pri tem se uporablja

 • tudi IT.

  PODROJA Temeljni

  Standard

  Temeljni

  standard

  Temeljni

  standard

  minimalni

  standard

  standard ni doseen

  5 4 3 2 1

  Poznavanje

  zgodovinskih

  dogodkov,

  pojavov in

  pojmov

  Pozna in razume vse

  zgodovinske

  dogodke, pojave in

  pojme. O njih

  pripoveduje smiselno

  in s svojimi

  besedami.

  Pozna in razume veino

  zgodovinskih

  dogodkov, pojavov in

  pojmov. Pri tem ni

  vedno samostojen in

  zanesljiv.

  Pozna in razume

  najpomembneje

  zgodovinske dogodke,

  pojave in pojme. Pri tem

  potrebuje uiteljevo

  pomo.

  Prepozna ali nateje

  glavne zgodovinske

  dogodke, pojave in

  pojme.

  Uenec ni dosegel

  minimalnega

  znanja.

  Delo z

  zemljevidi in

  prostorska

  orientacija

  Z zemljevida in

  legende poie vse

  zahtevane podatke in

  na njihovem temelju

  sklepa in po svojih

  besedah opie

  dogodek ali pojav.

  Z zemljevida in legende

  poie veino

  zahtevanih podatkov in

  ob njih sklepa in opie

  dogodek ali pojav.

  Obasno ga pri tem

  usmerja uitelj.

  Z zemljevida in legende

  poie le

  najpomembneje podatke

  in ob njih opie dogodek

  ali pojav. Vekrat

  potrebuje pomo uitelja.

  Le z uiteljevo pomojo

  razbere podatke z

  zemljevida in legende

  in ob njih skua opisati

  zgodovinski dogodek

  ali pojav.

  Uenec ni dosegel

  minimalnega

  standarda.

  asovna

  orientacija

  Zanesljivo in

  pravilno kronoloko

  opredeli in razvrsti

  Pravilno kronoloko

  opredeli in razvrsti

  dogodke, pojave in

  Dogodke, pojave in

  obdobja skua

  kronoloko opredeliti in

  Uenec je sposoben

  kronoloko opredeliti le

  glavna zgodovinska

  Uenec ni dosegel

  minimalnega

 • dogodke, pojave in

  obdobja.

  obdobja. Pri tem ni

  vedno zanesljiv.

  razvrstiti. Pri tem

  potrebuje uiteljevo

  pomo.

  obdobja. standarda znanja.

  Delo s

  slikovnim

  gradivom in z

  besedili.

  Razbere bistvo in

  posebnosti sporoila,

  presodi njegovo

  uporabnost in

  vrednost ter ob njih

  oblikuje ustna ter

  pisna sporoila in

  izrazi svoje mnenje.

  Razbere bistvo in

  posebnosti sporoila,

  presodi njegovo

  uporabnost in vrednost

  ter ob njih oblikuje

  ustna ter pisna

  sporoila.

  Razbere bistvo sporoila,

  z uiteljevo pomojo

  skua razbrati uporabnost

  in vrednost ter oblikovati

  pisna in ustna sporoila.

  Prepozna glavne

  podatke iz sporoila in

  ob njih opie dogodek

  in pojav.

  Uenec ni dosegel

  minimalnega

  standarda znanja.

 • 7. RAZRED

  Uenec/uenka:

  opie osnovne razvojne poteze iz ivljenja prazgodovinskih ljudi

  primerja nain ivljenja v posameznih razvojnih stopnjah prazgodovine

  opie nekaj primerov materialne in duhovne kulture predzgodovinskih ljudi na tleh dananje Slovenije

  navede nekaj oblik prazgodovinske umetnosti

  razloi kaj vse je vplivalo na nastajanje prvih civilizacij

  na primeru starega Egipta opie najpomembneje arhitekturne doseke in razvoj znanja ter religije starih narodov

  opie temeljne znailnosti predvsem klasinega obdobja grke zgodovine

  opie irjenje grke kulture po sredozemskem prostoru

  opie najpomembneje vzroke za razvoj rimske drave in njen propad

  nateje najpomembneje kraje in najdbe iz rimske dobe na podroju dananje Slovenije

  razloi pomen kranstva za svetovno zgodovino

  nateje in opie nekaj najpomembnejih gradbeni dosekov in njihov pomen za gospodarstvo in vsakdanjik

  opie poloaj enske pri starih Grkih in Rimljanih

  opie propadanje antine civilizacije in nastajanje srednjeveke Evrope

  razloi osnovne poteze fevdalne drube

  ob zemljevidu opie prve slovanske drave v vzhodnih Alpah in Panoniji

  opie temeljne znailnosti ivljenja srednjevekih stanov

  razloi, kako je potekalo ivljenje ljudi v srednjevekih mestih

  opie nekaj primerov srednjeveke umetnosti

  razloi in opie osnovne kulturne razlike med vzhodno in zahodno Evropo

  Nateje nekaj temeljnih kulturnih dosekov neevropskih ljudstev in civilizacij

 • Ob koncu olskega leta uitelj oceni, v kolikni meri so uenke in uenci dosegli standarde znanja,

  opredeljene v unih nartih in zastavljene v letni pripravi. Upotevamo vse ocene, ki jih uenke in

  uenci dobijo med olskim letom. Zakljune ocene ne pridobimo z izraunavanjem aritmetine

  sredine vseh ocen; zakljuna ocena naj odraa celostno znanje, napredek uenca in njegov odnos do

  predmeta, ki se kae tudi v sodelovanju pri unem procesu.

  PREVERJANJE OCENJEVANJE

  Preverjanje znanja je sprotno, s imer uenci dobijo ustrezno povratno informacijo o njihovem znanju e pred

  ocenjevanjem znanja.

  Preverjajo se tista deklarativna znanja (znanje in razumevanje zgodovinskih dogodkov, pojavov in procesov),

  proceduralna znanja (spretnosti in veine) ter odnosna znanja, ki

  se nanaajo na odnose, ravnanja, naravnanosti in stalia, ki

  spadajo k obveznim in izbirnim temam.

  Uporabljajo se razlini naini preverjanja znanja.

  Znanje uencev se vrednoti glede na standarde znanj. Uporabljajo se razlini naini ocenjevanja, kot so ustno in pisno

  (npr. pisni preizkus, referati, eseji), plakati, makete, samostojni nastopi, predstavitve)

  Sprotno spremljavo in preverjanje znanja vrimo med vsakim obravnavanim sklopom.

  Znanje uencev med olskim letom preverjamo in ocenjujemo (pisno in ustno).

  Pisno ocenjevanje znanja je vnaprej napovedano, dejavnosti so pripravljene na listih.

  Preverjanje znanja:

 • ustno sprotno (nekaj minut na zaetku vsake olske ure), pisno obasno (pred pisnim ocenjevanjem znanja).

  Ocenjevanje znanja:

  ustno ocenjevanje znanja: tirikrat v 2. ocenjevalnem obdobju pisni preizkusi znanja: enkrat v 2. ocenjevalnem obdobju

  Pozornost pri preverjanju in ocenjevanju je namenjena:

  ZNANJU in RAZUMEVANJU zgodovinskih dogodkov, pojavov in procesov:

  uporabi zgodovinske terminologije, pojmov in konceptov,

  loevanju zgodovinskih vzrokov, povodov in posledic,

  loevanju med zgodovinskimi dejstvi, dokazi, mnenji, stalii in interpretacijami,

  orientaciji v zgodovinskem prostoru skozi as;

  ANALIZI, SINTEZI in INTERPRETACIJI zgodovinskih virov:

  zbiranju, izbiranju, analiziranju in kritini presoji verodostojnih in uporabnih informacij in dokazov iz razlinih zgodovinskih virov in

  literature,

  loevanju bistvenih od nebistvenih podatkov,

  oblikovanju samostojnih sklepov, interpretacij, mnenj, stali, pogledov, izvirnih predlogov in reitev,

 • Predstavljanju zakljukov, mnenj, stali, pogledov na razline naine (ustno, pisno, z uporabo plakatov, referatov, zgodovinskih esejev,

  IT )

  IZDELOVANJU, PISANJU in PREDSTAVLJANJU razlinih izdelkov (referati, plakati, makete, eseji, IT)

  izbrani zgodovinski viri in literatura ustrezajo izbrani temi izdelka,

  uporabljeni zgodovinski viri in literatura so ustrezno citirani, navedeni v opombah ali v seznamu bibliografije,

  pisni izdelki so ustrezno strukturirani v uvod, glavni del in sklep,

  izdelek (plakat) je estetski, brez slovninih napak in ustrezno predstavljen (razumljivo in zanimivo za poslualce).

  Pisno ocenjevanje znanja bo potekalo po predhodnem pisnem preverjanju znanja. Pri oblikovanju ocene pisnega izdelka uporabljamo naslednjo

  ocenjevalno lestvico:

  Procent Ocena

  90% - 100% = 5

  75% - 89% = 4

  60% - 74% = 3

  46% - 59% = 2

 • 0% - 45% = 1

  Pisni izdelek, ki se oceni, lahko uenci piejo najve dvakrat v tednu in enkrat na dan. e bo pri pisnem ocenjevanju znanja ve kot tretjina

  uencev ocenjenih negativno, ocenjevanje ponovimo. Upotevamo boljo oceno, ki jo v dokumentacijo vpiemo najkasneje v sedmih dneh po

  tem, ko uenke in uenci izdelek oddajo. Po ocenjevanju znanja opravimo evalvacijo z namenom, da ugotovimo vzroke neuspeha.

 • 8. RAZRED

  Ob koncu olskega leta uitelj oceni, v kolikni meri so uenke in uenci dosegli standarde znanja, opredeljene v unih nartih in zastavljene v

  letni pripravi. Upotevamo vse ocene, ki jih uenke in uenci dobijo med olskim letom. Zakljune ocene ne pridobimo z izraunavanjem

  aritmetine sredine vseh ocen; zakljuna ocena naj odraa celostno znanje, napredek uenca in njegov odnos do predmeta, ki se kae tudi v

  sodelovanju pri unem procesu.

  PREVERJANJE OCENJEVANJE

  Preverjanje znanja je sprotno, s imer uenci dobijo ustrezno povratno informacijo o njihovem znanju e pred

  ocenjevanjem znanja.

  Preverjajo se tista deklarativna znanja (znanje in razumevanje zgodovinskih dogodkov, pojavov in procesov),

  proceduralna znanja (spretnosti in veine) ter odnosna znanja, ki

  se nanaajo na odnose, ravnanja, naravnanosti in stalia, ki

  spadajo k obveznim in izbirnim temam.

  Uporabljajo se razlini naini preverjanja znanja (ustno, pisno, delovni list, krianka, mini debatni formati )

  Znanje uencev se vrednoti glede na standarde znanj. Uporabljajo se razlini naini ocenjevanja, kot so ustno in pisno

  (npr. pisni preizkus, referati, eseji, plakati, makete, samostojni nastopi, predstavitve, razstava, zgodovinsko terensko delo).

  Sprotno spremljavo in preverjanje znanja vrimo med vsakim obravnavanim sklopom.

  Znanje uencev med olskim letom preverjamo in ocenjujemo (pisno in ustno).

  Pisno ocenjevanje znanja je vnaprej napovedano, dejavnosti so pripravljene na listih.

  Preverjanje znanja:

  ustno sprotno (nekaj minut na zaetku vsake olske ure),

 • pisno obasno (pred pisnim ocenjevanjem znanja).

  Ocenjevanje znanja:

  ustno ocenjevanje znanja: trikrat v 2. ocenjevalnem obdobju pisni preizkusi znanja: dvakrat v 2. ocenjevalnem obdobju

  Pozornost pri preverjanju in ocenjevanju je namenjena:

  ZNANJU in RAZUMEVANJU zgodovinskih dogodkov, pojavov in procesov:

  uporabi zgodovinske terminologije, pojmov in konceptov,

  loevanju zgodovinskih vzrokov, povodov in posledic,

  loevanju med zgodovinskimi dejstvi, dokazi, mnenji, stalii in interpretacijami,

  orientaciji v zgodovinskem prostoru skozi as;

  ANALIZI, SINTEZI in INTERPRETACIJI zgodovinskih virov:

  zbiranju, izbiranju, analiziranju in kritini presoji verodostojnih in uporabnih informacij in dokazov iz razlinih zgodovinskih virov in

  literature,

  loevanju bistvenih od nebistvenih podatkov,

  oblikovanju samostojnih sklepov, interpretacij, mnenj, stali, pogledov, izvirnih predlogov in reitev,

 • Predstavljanju zakljukov, mnenj, stali, pogledov na razline naine (ustno, pisno, z uporabo plakatov, referatov, zgodovinskih esejev,

  IT )

  IZDELOVANJU, PISANJU in PREDSTAVLJANJU razlinih izdelkov (referati, plakati, makete, eseji, IT)

  izbrani zgodovinski viri in literatura ustrezajo izbrani temi izdelka,

  uporabljeni zgodovinski viri in literatura so ustrezno citirani, navedeni v opombah ali v seznamu bibliografije,

  pisni izdelki so ustrezno strukturirani v uvod, glavni del in sklep,

  izdelek (plakat) je estetski, brez slovninih napak in ustrezno predstavljen (razumljivo in zanimivo za poslualce).

 • Pisno ocenjevanje znanja bo potekalo po predhodnem pisnem preverjanju znanja. Pri oblikovanju ocene pisnega izdelka uporabljamo naslednjo

  ocenjevalno lestvico:

  Procent Ocena

  90% - 100% = 5

  75% - 89% = 4

  60% - 74% = 3

  46% - 59% = 2

  0% - 45% = 1

  Pisni izdelek, ki se oceni, lahko uenci piejo najve dvakrat v tednu in enkrat na dan. e bo pri pisnem ocenjevanju znanja ve kot tretjina

  uencev ocenjenih negativno, ocenjevanje ponovimo. Upotevamo boljo oceno, ki jo v dokumentacijo vpiemo najkasneje v sedmih dneh po

  tem, ko uenke in uenci izdelek oddajo. Po ocenjevanju znanja opravimo evalvacijo z namenom, da ugotovimo vzroke neuspeha.

 • PODROJA Temeljni

  Standard

  Temeljni

  standard

  Temeljni

  standard

  minimalni

  standard

  standard ni doseen

  5 4 3 2 1

  Poznavanje

  zgodovinskih

  dogodkov,

  pojavov in

  pojmov

  Pozna in razume vse

  zgodovinske

  dogodke, pojave in

  pojme. O njih

  pripoveduje smiselno

  in s svojimi

  besedami.

  Pozna in razume veino

  zgodovinskih

  dogodkov, pojavov in

  pojmov. Pri tem ni

  vedno samostojen in

  zanesljiv.

  Pozna in razume

  najpomembneje

  zgodovinske dogodke,

  pojave in pojme. Pri tem

  potrebuje uiteljevo

  pomo.

  Prepozna ali nateje

  glavne zgodovinske

  dogodke, pojave in

  pojme.

  Uenec ni dosegel

  minimalnega

  znanja.

  Delo z

  zemljevidi in

  prostorska

  orientacija

  Z zemljevida in

  legende poie vse

  zahtevane podatke in

  na njihovem temelju

  sklepa in po svojih

  besedah opie

  dogodek ali pojav.

  Z zemljevida in legende

  poie veino

  zahtevanih podatkov in

  ob njih sklepa in opie

  dogodek ali pojav.

  Obasno ga pri tem

  usmerja uitelj.

  Z zemljevida in legende

  poie le

  najpomembneje podatke

  in ob njih opie dogodek

  ali pojav. Vekrat

  potrebuje pomo uitelja.

  Le z uiteljevo pomojo

  razbere podatke z

  zemljevida in legende

  in ob njih skua opisati

  zgodovinski dogodek

  ali pojav.

  Uenec ni dosegel

  minimalnega

  standarda.

  asovna

  orientacija

  Zanesljivo in

  pravilno kronoloko

  opredeli in razvrsti

  dogodke, pojave in

  obdobja.

  Pravilno kronoloko

  opredeli in razvrsti

  dogodke, pojave in

  obdobja. Pri tem ni

  vedno zanesljiv.

  Dogodke, pojave in

  obdobja skua

  kronoloko opredeliti in

  razvrstiti. Pri tem

  potrebuje uiteljevo

  pomo.

  Uenec je sposoben

  kronoloko opredeliti le

  glavna zgodovinska

  obdobja.

  Uenec ni dosegel

  minimalnega

  standarda znanja.

  Delo s Razbere bistvo in Razbere bistvo in Razbere bistvo sporoila, Prepozna glavne Uenec ni dosegel

 • slikovnim

  gradivom in z

  besedili.

  posebnosti sporoila,

  presodi njegovo

  uporabnost in

  vrednost ter ob njih

  oblikuje ustna ter

  pisna sporoila in

  izrazi svoje mnenje.

  posebnosti sporoila,

  presodi njegovo

  uporabnost in vrednost

  ter ob njih oblikuje

  ustna ter pisna

  sporoila.

  z uiteljevo pomojo

  skua razbrati uporabnost

  in vrednost ter oblikovati

  pisna in ustna sporoila.

  podatke iz sporoila in

  ob njih opie dogodek

  in pojav.

  minimalnega

  standarda znanja.

 • 9. RAZRED

  PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

  PREVERJANJE OCENJEVANJE

  Preverjanje znanja je sprotno, s imer uenci dobijo ustrezno povratno

  informacijo o njihovem znanju e pred

  ocenjevanjem znanja.

  Preverjajo se tista deklarativna znanja (znanje in razumevanje zgodovinskih

  dogodkov, pojavov in procesov),

  proceduralna znanja (spretnosti in veine)

  ter odnosna znanja, ki se nanaajo na

  odnose, ravnanja, naravnanosti in stalia,

  ki spadajo k obveznim in izbirnim temam.

  Uporabljajo se razlini naini preverjanja znanja.

  Znanje uencev se vrednoti glede na standarde znanj.

  Uporabljajo se razlini naini ocenjevanja, kot so ustno in pisno

  (npr. pisni preizkus, referati, eseji), plakati, makete, samostojni nastopi,

  predstavitve)

  Sprotno spremljavo in preverjanje znanja vrimo med vsakim obravnavanim sklopom.

  Znanje uencev med olskim letom preverjamo in ocenjujemo (pisno in ustno).

  Pisno ocenjevanje znanja je vnaprej napovedano, dejavnosti so pripravljene na listih.

  Preverjanje znanja:

  ustno sprotno (nekaj minut na zaetku vsake olske ure), pisno obasno (pred pisnim ocenjevanjem znanja).

  Ocenjevanje znanja:

  ustno ocenjevanje znanja: trikrat v 1. ocenjevalnem obdobju pisni preizkusi znanja: dvakrat v 1. ocenjevalnem obdobju

  Pozornost pri preverjanju in ocenjevanju je namenjena:

  ZNANJU in RAZUMEVANJU zgodovinskih dogodkov, pojavov in procesov:

  uporabi zgodovinske terminologije, pojmov in konceptov,

  loevanju zgodovinskih vzrokov, povodov in posledic,

  loevanju med zgodovinskimi dejstvi, dokazi, mnenji, stalii in interpretacijami,

  orientaciji v zgodovinskem prostoru skozi as;

 • ANALIZI, SINTEZI in INTERPRETACIJI zgodovinskih virov:

  zbiranju, izbiranju, analiziranju in kritini presoji verodostojnih in uporabnih

  informacij in dokazov iz razlinih zgodovinskih virov in literature,

  loevanju bistvenih od nebistvenih podatkov,

  oblikovanju samostojnih sklepov, interpretacij, mnenj, stali, pogledov, izvirnih

  predlogov in reitev,

  Predstavljanju zakljukov, mnenj, stali, pogledov na razline naine (ustno, pisno, z

  uporabo plakatov, referatov, zgodovinskih esejev, IT )

  IZDELOVANJU, PISANJU in PREDSTAVLJANJU razlinih izdelkov (referati,

  plakati, makete, eseji, IT)

  izbrani zgodovinski viri in literatura ustrezajo izbrani temi izdelka,

  uporabljeni zgodovinski viri in literatura so ustrezno citirani, navedeni v opombah ali

  v seznamu bibliografije,

  pisni izdelki so ustrezno strukturirani v uvod, glavni del in sklep,

  izdelek (plakat) je estetski, brez slovninih napak in ustrezno predstavljen (razumljivo

  in zanimivo za poslualce).

 • KRIETRIJI ZA PISNO IN USTNO OCENJEVANJE ZNANJA

  Pisno ocenjevanje znanja bo potekalo po predhodnem pisnem preverjanju znanja. Pri

  oblikovanju ocene pisnega izdelka uporabljamo naslednjo ocenjevalno lestvico: