of 22 /22
177 Dejan Popović 1 PREDSTOJEĆE PORESKE REFORME U DRŽAVAMA PRED ULASKOM U EVROPSKU UNIJU: SLUČAJEVI HRVATSKE I SRBIJE 1. Uvod Hrvatska, kao zemlja-kandidat, očekuje da u narednih nekoliko godina postane članica Evropske unije (u daljem tekstu: EU). I Srbija je definisala kao svoj nacionalni cilj pristupanje EU, ali se nalazi tek pred zaključenjem Sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji. U obema državama sprovedene su u ranijim fazama tranzicije opsežne i radikalne poreske reforme, pri čemu je novoizgrađeni fiskalni sistem koncipiran s osloncem na rešenja koja su postojala u zemljama- članicama EU. Od kraja šezdesetih godina prošloga veka nastalo je posebno poresko pravo Evropske zajednice (od 1992. godine – EU), kako kroz donošenje direktiva o harmonizaciji nacionalnih propisa u domenu posrednih poreza (poreza na dodatu vrednost /u daljem tekstu: PDV/ i akciza) i, u mnogo manjoj meri, neposrednog oporezivanja, tako i kroz tzv. negativnu integraciju 2 – praksu Evropskog suda pravde, koji je poništavao ona nacionalna rešenja u poreskim zakonima država-članica koja su predstavljala prepreke za slobodno kretanje ljudi, dobara, usluga i kapitala. Otuda su kreatori poreskih reformi u zemljama u tranziciji, uključujući Hrvatsku i Srbiju, morali da poklanjaju pažnju ne samo uzorima u nacionalnim 1 Prof.,dr.,sc., Dejan Popović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2 Vid.: Ben J. M. Terra – Peter J. Wattel, European Tax Law, Kluwer, The Hague 2005, str. 27. et seq. UDK 336.2

PREDSTOJEĆE PORESKE REFORME U DRŽAVAMA PRED … · sniženom stopom isporuka đubriva, sredstava za zaštitu bilja, semena za reprodukciju, sadnog materijala, personalnih računara

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PREDSTOJEĆE PORESKE REFORME U DRŽAVAMA PRED … · sniženom stopom isporuka đubriva, sredstava...

 • 177

  Dejan Popović1

  PREDSTOJEĆE PORESKE REFORME U DRŽAVAMA PRED ULASKOM U

  EVROPSKU UNIJU: SLUČAJEVI HRVATSKE I SRBIJE

  1. Uvod

  Hrvatska, kao zemlja-kandidat, očekuje da u narednih nekoliko

  godina postane članica Evropske unije (u daljem tekstu: EU). I Srbija

  je definisala kao svoj nacionalni cilj pristupanje EU, ali se nalazi

  tek pred zaključenjem Sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji. U

  obema državama sprovedene su u ranijim fazama tranzicije opsežne i

  radikalne poreske reforme, pri čemu je novoizgrađeni fiskalni sistem

  koncipiran s osloncem na rešenja koja su postojala u zemljama-

  članicama EU. Od kraja šezdesetih godina prošloga veka nastalo

  je posebno poresko pravo Evropske zajednice (od 1992. godine

  – EU), kako kroz donošenje direktiva o harmonizaciji nacionalnih

  propisa u domenu posrednih poreza (poreza na dodatu vrednost /u

  daljem tekstu: PDV/ i akciza) i, u mnogo manjoj meri, neposrednog

  oporezivanja, tako i kroz tzv. negativnu integraciju2 – praksu

  Evropskog suda pravde, koji je poništavao ona nacionalna rešenja u

  poreskim zakonima država-članica koja su predstavljala prepreke za

  slobodno kretanje ljudi, dobara, usluga i kapitala. Otuda su kreatori

  poreskih reformi u zemljama u tranziciji, uključujući Hrvatsku i

  Srbiju, morali da poklanjaju pažnju ne samo uzorima u nacionalnim 1 Prof.,dr.,sc., Dejan Popović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

  2 Vid.: Ben J. M. Terra – Peter J. Wattel, European Tax Law, Kluwer, The Hague 2005, str. 27. et seq.

  UDK 336.2

 • Dejan Popović: Predstojeće poreske reforme u državama pred ulaskom...

  EKONOMIJA / ECONOMICS, 14 (1) str. 177-198 (2007) www.rifin.com178

  propisima koji uređuju poreskopravna pitanja koja nisu pod uticajem

  prava EU (gde važi načelo subsidijarnosti, po kojem se na nivou EU

  regulišu samo ona pitanja koja, tako uređena, omogućuju efikasniju

  cirkulaciju ljudi, dobara, usluga i kapitala na unutrašnjem tržištu

  EU), nego i rešenjima sadržanim u evropskim direktivama. Kako se

  pred kraj prve decenije XXI veka približava vreme ulaska Hrvatske

  u EU, a kako i Srbiju to očekuje verovatno sredinom sledeće dekade,

  postavlja se pitanje u kojoj meri važeći nacionalni poreski zakoni

  odgovaraju onome što se naziva acquis communautaire – celokupan

  korpus važećeg evropskog prava, koji uključuje sve ugovore

  konstitutivnog karaktera, uredbe i direktive, kao i presude Evropskog

  suda pravde. Drugim rečima, potrebno je oceniti da li će postojeći,

  relativno stabilni poreski sistemi u Hrvatskoj i Srbiji morati da

  prođu kroz još jednu fazu izmena kako bi se i u njih ugradio, a zatim

  implementirao i sproveo EU acquis.

  Tragajući za odgovorom na ovo pitanje, zadržaću se na analizi

  odnosa između zakonskih rešenja o PDV i važeće Direktive

  2006/112/EZ o zajedničkom sistemu PDV, s jedne strane, i odnosa

  između relevantnih odredaba nacionalnih zakona o porezu na

  dobit i Direktive o poreskom tretmanu statusnih promena (Merger

  Directive) i Direktive o poreskom tretmanu dividendi koje zavisno

  društvo isplaćuje matičnom društvu (Parent-Subdidiary Directive),

  s druge strane.

  2. Sistem PDV

  I hrvatski i srpski zakon o PDV rađeni su po uzoru na VI direktivu

  o PDV iz 1977. godine (i njene kasnije izmene i dopune), koja je

  krajem 2006. godine zamenjena Direktivom 2006/112/EZ, u koju su

  te izmene i dopune integrisane. Načelno gledano, Direktiva 2006/112/

  EZ sadrži odredbe kojima se:

  (1) obezbeđuje harmonizacija nacionalnih propisa u pogledu

  definisanja zakonskog opisa poreskog činjeničnog stanja (predmet

  oporezivanja, poreski obveznik, poreski dužnik, mesto i vreme

  oporezive transakcije, nastanak poreske obaveze, poreska osnovica,

  poreske stope, poreska oslobođenja, prethodni porez, posebni režimi

  oporezivanja, obaveze poreskog obveznika i povraćaj i refakcija

  PDV);

 • 179Dejan Popović: Predstojeće poreske reforme u državama pred ulaskom...

  EKONOMIJA / ECONOMICS, 14 (1) str. 177-198 (2007) www.rifin.com

  (2) uređuje oporezivanje intrakomunitarnih transakcija u prelaznom

  periodu, dok se ne ustanovi konačan sistem PDV, u kojem će se

  isporuka dobara ili pružanje usluga iz jedne zemlje-članice u drugu

  zemlju-članicu tretirati na potpuno isti način kao i isporuka dobara ili

  pružanje usluga unutar iste države (porez se plaća u zemlji porekla,

  a primalac ostvaruje pravo na odbitak prethodnog poreza u zemlji

  odredišta).

  Ovom prilikom razmotriću samo usklađenost nacionalnih propisa u

  pogledu tačke (1).

  2.1. Usklađenost osnovnih zakonskih definicija

  Načelno posmatrano, stepen usklađenosti i srpskog i hrvatskog

  zakona o PDV sa VI direktivom, odnosno Direktivom 2006/112/

  EZ je zadovoljavajući. Pri tome treba imati u vidu da Direktiva

  ostavlja zemljama-članicama manji prostor u kojem nacionalna

  zakonodavstva imaju određenu slobodu da ugrade neka specifična

  rešenja kojima se ne ugrožavaju “četiri slobode”. Pa ipak, lokalni

  zakonodavac, kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj, umeo je da na više

  mesta zakorači i u prostor u kojem evropska direktiva ne dopušta

  odstupanja od harmonizovanog sistema. Pogledajmo primere:

  U članu 6 (1) VI direktive precizirano je da se pod isporuku usluga

  podvodi i “ustupanje bestelesne stvari, bez obzira na to da li je ona

  predmet nekog dokumenta koji bi ustanovljavao (intelektualno)

  vlasništvo”. Dakle, oporezivo je svako ustupanje (eng. assignment)

  prava intelektualne svojine i drugih bestelesnih stvari (eng. intangible

  property), bilo da ga vrši autor, naslednik, imalac koji je pravo stekao

  ugovorom ili po zakonu ili neko treće lice, u skladu sa zakonom koji

  uređuje autorska i srodna prava, odnosno prava industrijske svojine.

  Drugim rečima, oporezuju se prenos i ustupanje, te korišćenje i

  odricanje od autorskih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova i

  drugih prava intelektualne svojine. Srpski Zakon o PDV, međutim,

  propušta da kao predmet poreza uzme korišćenje i odricanje od prava

  intelektualne svojine, zahvatajući samo njihov prenos i ustupanje.

  Hrvatski Zakon o PDV ovde je usklađen sa Direktivom.

  Kada su u pitanju pravna lica i organi javnoga prava, VI direktiva

  nalaže da se ta tela imaju smatrati poreskim obveznicima čak i

  kada se angažuju u aktivnostima ili transakcijama kao javna vlast

  ako bi tretman u vidu izuzimanja vodio značajnom narušavanju

  konkurentnosti. To bi, primera radi, značilo da Geodetski zavod

 • Dejan Popović: Predstojeće poreske reforme u državama pred ulaskom...

  EKONOMIJA / ECONOMICS, 14 (1) str. 177-198 (2007) www.rifin.com180

  ne može biti izuzet od oporezivanja za pružanje svojih usluga ako

  individualne geodete predstavljaju poreske obveznike. Srpski Zakon

  o PDV, za razliku od hrvatskog, ne sadrži normu o oporezivanju radi

  sprečavanja narušavanja konkurentnosti.

  Hrvatski Zakon o PDV odstupa od VI direktive u pogledu određivanja

  nastanka poreske obaveze. Umesto da momenat nastanka obaveze

  PDV veže za vreme isporuke dobara i usluga (odnosno za momenat

  plaćanja, ako se radi o avansu), ovaj zakon proglašava da “porezna

  obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je obavljena

  isporuka dobra ili usluge”.

  Najveće razlike postoje kod liste dobara i usluga čija je isporuka

  podvrgnuta sniženoj stopi, odnosno oslobođenjima.

  2.2. Lista isporuka dobara i pružanja usluga podvrgnutih sniženoj stopi PDV

  Pođimo od snižene stope. Hrvatski Zakon o PDV predviđa sniženu

  stopu od 0% za određene isporuke, iako je Direktivom 2006/112/EZ

  propisano da snižena stopa ne sme biti manja od 5%. Otuda će o

  isporukama podvrgnutim nultoj stopi u hrvatskom pravu biti reči u

  okvirima izlaganja o oslobođenjima sa pravom na odbitak prethodnog

  poreza. Na ovom mestu pominjem samo:

  • usluge smeštaja ili smeštaja sa doručkom, polupansiona ili punog

  pansiona u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata;

  • usluge agencijske provizije za pomenute usluge;

  • novine i časopise koje izlaze dnevno ili periodično, osim ukoliko

  u celosti ili pretežno sadrže oglase.

  Isporuke ovih dobara i usluga podležu u hrvatskom Zakonu o PDV

  sniženoj stopi od 10% i uglavnom odgovaraju isporukama koje su

  predviđene da budu oporezovane po sniženoj stopi PDV u Aneksu

  III Direktive 2006/112/EZ. Pogledajmo sada uporedni pregled

  isporuka podvrgnutih sniženoj stopi PDV u evropskom i srpskom

  zakonodavstvu:

 • 181Dejan Popović: Predstojeće poreske reforme u državama pred ulaskom...

  EKONOMIJA / ECONOMICS, 14 (1) str. 177-198 (2007) www.rifin.com

  Direktiva 2006/112/EZ (Aneks III)

  Srpski Zakon o PDV

  prehrambeni proizvodi (uključujući pića,

  osim alkoholnih) za potrošnju od strane

  ljudi i životinja; žive životinje, biljke

  i sastojci koji se uobičajeno koriste u

  izradi prehrambenih proizvoda; proizvodi

  koji se uobičajeno koriste kao dodaci

  prehrambenim proizvodima ili kao zamena

  za prehrambene proizvode

  hleb i drugi pekarski proizvodi, mleko i

  mlečni proizvodi, brašno, šećer, jestivo

  ulje od suncokreta, kukuruza, uljane

  repice, soje i masline, jestive masnoće

  životinjskog i biljnog porekla, med;

  sveže, rashlađeno i smrznuto voće, povrće,

  meso, uključujući i iznutrice i druge

  klanične proizvode, riba i jaja;

  žitarice, suncokret, soja, šećerna repa i

  uljana repica;

  živa stoka, kompost sa micelijumom,

  kompletne krmne smeše za ishranu stoke

  isporuka vode voda za piće, osim flaširane

  farmaceutski proizvodi koji se uobičajeno

  koriste za zdravstvenu zaštitu, prevenciju

  bolesti i za tretman u medicinske ili

  veterinarske svrhe, uključujući proizvode

  koji se koriste za kontracepciju i sanitarnu

  zaštitu

  lekovi, uključujući lekove za upotrebu u

  veterini;

  materijal za dijalizu

  medicinska oprema, pomagala i drugi

  uređaji koji su uobičajeno namenjeni

  ublažavanju ili tretiranju invaliditeta,

  za isključivu ličnu upotrebu invalida,

  uključujući popravku takvih dobara, kao i

  automobilska sedišta za decu

  ortotičkih i protetičkih sredstava, kao i

  medicinskih sredstava - proizvoda koji se

  hiruški ugrađuju u organizam

  prevoz putnika i njihovog pratećeg prtljaga

  isporuka, uključujući pozajmicu iz

  biblioteka, knjiga (uključujući brošure,

  letke i slične štampane stvari, dečje knjige

  za slikanje, crtanje ili bojenje, štampane

  ili rukopisne muzičke note, mape i

  hidrografske ili slične karte), novina i

  časopisa, osim materijala koji je u celini ili

  pretežno namenjen reklamiranju

  udžbenici i nastavna sredstava;

  dnevne novine;

  monografske i serijske publikacije

  ulaznice na predstave, u pozorišta, cirkuse,

  sajmove, zabavne parkove, na koncerte,

  u muzeje, zoološke vrtove, bioskope, na

  izložbe i za slične kulturne događaje i

  objekte

  usluge koje se naplaćuju putem ulaznica

  za bioskopske i pozorišne predstave,

  sajmove, cirkuse, zabavne parkove,

  koncerte (muzičke događaje), izložbe,

  muzeje i galerije, botaničke bašte i

  zoološke vrtove, ako promet ovih usluga

  nije oslobođen PDV

  prijem radio i televizijskih emisija

  pružanje usluga pisaca, kompozitora i

  izvođača, ili autorskih naknada koje im

  pripadaju

  obezbeđivanje, izgradnja, renoviranje i

  izmena stanova, kao deo socijalne politike

  prvi prenos prava raspolaganja na

  stambenim objektima, ekonomski deljivim

  celinama u okviru tih objekata, kao i

  vlasničkim udelima na tim dobrima

 • Dejan Popović: Predstojeće poreske reforme u državama pred ulaskom...

  EKONOMIJA / ECONOMICS, 14 (1) str. 177-198 (2007) www.rifin.com182

  isporuka dobara i usluga koje su uobičajeno

  namenjene za upotrebu u poljoprivrednoj

  proizvodnji, isključujući kapitalna dobra,

  poput mašina ili zgrada

  smeštaj koji se pruža u hotelima i sličnim

  objektima, uključujući pružanje smeštaja

  na godišnjem odmoru i izdavanje mesta u

  kampovima

  usluge smeštaja u hotelima, motelima,

  odmaralištima, domovima i kampovima

  ulaznice za sportske događaje usluge koje se naplaćuju putem ulaznica

  za sportske događaje

  korišćenje sportskih objekata

  isporuka dobara i pružanje usluga od

  strane organizacija kojima je priznato da

  su posvećene društvenom blagostanju i

  uključene u rad na blagostanju ili socijalnoj

  sigurnosti (u meri u kojoj te transakcije

  nisu oslobođene)

  pružanje usluga od strane pogrebnika i

  usluga kremiranja, kao i isporuka dobara

  povezanih sa njima

  pogrebne usluge

  pružanje medicinske i stomatološke nege

  i tretman u toplim kupalištima (u meri u

  kojoj te usluge nisu oslobođene)

  pružanje usluga u vezi sa čišćenjem ulica,

  odnošenjem smeća i tretmanom otpada

  (osim isporuka takvih usluga od strane

  državne, regionalne ili lokalne vlasti i

  drugih javnopravnih tela, koje predstavljaju

  delatnosti ili transakcije u kojima su oni

  uključeni kao javne vlasti).

  komunalne usluge

  đubrivo, sredstva za zaštitu bilja, seme za

  reprodukciju, sadni materijal

  personalni računari i komponente od kojih

  se sastoje personalni računari

  ogrevno drvo

  prirodni gas.

  Srpskog zakonodavca, dakle, očekuje da ukine pravo na oporezivanje

  sniženom stopom isporuka đubriva, sredstava za zaštitu bilja, semena

  za reprodukciju, sadnog materijala, personalnih računara i njihovih

  komponenti, ogrevnog drveta i prirodnog gasa. Pred hrvatskim

  zakonodavcem je obimniji zadatak ukidanja nulte stope iz člana 10a.

  stav 1. Zakona o PDV i prebacivanja tih isporuka pod režim snižene

  stope koja ne sme biti manja od 5%.

 • 183Dejan Popović: Predstojeće poreske reforme u državama pred ulaskom...

  EKONOMIJA / ECONOMICS, 14 (1) str. 177-198 (2007) www.rifin.com

  2.3. Lista oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza

  Oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza (nulta

  stopa) pruža se, u načelu, da bi se omogućila realizacija principa

  oporezivanja u zemlji odredišta robe – na prvom mestu, za izvoz

  dobara. Hrvatski zakonodavac, ne želeći da otvoreno odstupi od

  inicijalno postavljenog pravila da primenjuje samo jednu stopu PDV

  (22%), a pritisnut zahtevima pojedinih interesnih grupa za poreskom

  olakšicom, opredelio se da nultu stopu omogući i nekim isporukama

  koje nisu vezane za izvoz, što je – ponovimo – suprotno rešenjima iz

  VI direktive (odnosno Direktive 2006/112/EZ). To su:

  • sve vrste hleba;

  • sve vrste mleka;

  • knjige stručnog, naučnog, umetničkog, kulturnog i obrazovnog

  sadržaja, udžbenici i sl.;

  • lekovi;

  • proizvodi koji se hiruškim putem ugrađuju u ljudsko telo i

  ortopedska pomagala;

  • naučni časopisi;

  • usluge javnog prikazivanja filmova.

  Sva ova dobra i usluge mogu se naći u Aneksu III Direktive 2006/112/

  EZ i "sledovala" bi im snižena stopa, koja ne sme biti niža od 5%.

  Pogledajmo sada uporedni pregled lista oslobođenja sa pravom na

  odbitak prethodnog poreza, gde su, kada je hrvatski Zakon o PDV u

  pitanju, u obzir uzeta samo "klasična" oslobođenja:

  Direktiva 2006/112/EZ

  Srpski Zakon o PDVHrvatski Zakon o

  PDVObavezna oslobođenja:

  isporuka dobara koja se

  odašilju ili transportuju

  u inostranstvo od strane

  prodavca ili u njegovo

  ime

  isporuka dobara koja

  obveznik ili treće lice, po

  njegovom nalogu, šalje ili

  otprema u inostranstvo

  izvozne isporuke dobara i

  oplemenjenih dobara

 • Dejan Popović: Predstojeće poreske reforme u državama pred ulaskom...

  EKONOMIJA / ECONOMICS, 14 (1) str. 177-198 (2007) www.rifin.com184

  isporuka dobara koja se

  odašilju ili transportuju

  u inostranstvo od strane

  inostranog primaoca ili u

  njegovo ime

  isporuka dobara koja

  inostrani primalac ili

  treće lice, po njegovom

  nalogu, šalje ili otprema u

  inostranstvo

  isporuka dobara koja

  inostrani primalac

  otprema u prtljagu

  koji nosi sa sobom u

  inostranstvo

  promet dobara koja

  inostrani primalac otprema

  u prtljagu koji nosi sa

  sobom u inostranstvo

  isporuka dobara

  ovlašćenim telima

  koja ih izvoze kao deo

  humanitarne, dobrotvorne

  ili nastavne aktivnosti

  pružanje usluga koje

  se sastoje od radova

  na pokretnim stvarima

  nabavljenim ili uvezenim

  u svrhu podvrgavanja

  takvim radovima, a

  zatim odaslanim ili

  transportovanim u

  inostranstvo od strane

  pružaoca, inostranog

  primaoca ili u njihovo ime

  usluge radova na pokretnim

  dobrima nabavljenim od

  strane inostranog primaoca

  usluge u Republici, ili

  koja su uvezena radi

  oplemenjivanja, opravke

  ili ugradnje, a koja posle

  oplemenjivanja, opravke

  ili ugradnje, isporučilac

  usluge, inostrani primalac

  ili treće lice, po njihovom

  nalogu, prevozi ili otprema

  u inostranstvo

  prevozne i ostale usluge,

  koje su povezane sa

  izvozom ili uvozom

  dobara

  prevozne i ostale usluge,

  koje su povezane sa

  uvozom dobara, ako

  je vrednost tih usluga

  sadržana u osnovici;

  prevozne i ostale usluge

  koje su u neposrednoj vezi

  sa izvozom, tranzitom

  ili privremenim uvozom

  dobara

  prevozne i ostale usluge,

  koje su povezane sa

  izvoznim isporukama

  dobara;

  usluge prevoza koje pri

  uvozu dobara u zemlji obave

  Hrvatske železnice

  isporuka goriva i dobara

  za snabdevanje brodova

  koji se koriste za

  plovidbu na otvorenom

  moru i prevoz putnika

  uz naknadu, ili koji

  se koriste u svrhe

  komercijalne, industrijske

  ili ribarske delatnosti, ili

  za spasavanje i pružanje

  pomoći na moru, ili

  za priobalno ribarstvo

  (u kojem slučaju se

  oslobođenje ne odnosi na

  snabdevanje)

  isporuka dobara i usluga

  namenjenih neposrednim

  potrebama brodova

 • 185Dejan Popović: Predstojeće poreske reforme u državama pred ulaskom...

  EKONOMIJA / ECONOMICS, 14 (1) str. 177-198 (2007) www.rifin.com

  isporuke brodova,

  servisiranje, popravke,

  održavanje i

  iznajmljivanje prethodno

  navedenih brodova, kao i

  isporuke, iznajmljivanje,

  popravke i održavanje

  dobara (uključujući

  ribarsku opremu)

  namenjenih opremanju tih

  brodova

  isporuke brodova,

  servisiranje, popravke,

  održavanje i iznajmljivanje

  brodova, koji se pretežno

  koriste uz naknadu u

  međunarodnom rečnom

  saobraćaju, kao i isporuke,

  iznajmljivanje, popravke

  i održavanje dobara

  namenjenih opremanju tih

  brodova

  pružanje usluga (pored

  onih gore navedenih)

  kojima se zadovoljavaju

  neposredne potrebe

  prethodno navedenih

  brodova ili njihovog tereta

  usluge međunarodnog

  prevoza lica brodovima u

  rečnom saobraćaju

  isporuka goriva i dobara

  za snabdevanje ratnih

  brodova koji napuštaju

  teritoriju

  isporuka goriva i dobara

  za snabdevanje letilica

  koje koriste avio-

  kompanije koje posluju

  uz naknadu pretežno na

  međunarodnim linijama

  isporuka dobara i usluga

  namenjenih neposrednim

  potrebama letilica

  isporuke letilica,

  servisiranje, popravke,

  održavanje i

  iznajmljivanje prethodno

  navedenih letilica, kao i

  isporuke, iznajmljivanje,

  popravke i održavanje

  dobara namenjenih

  opremanju tih letilica

  isporuke letilica,

  servisiranje, popravke,

  održavanje, čarterisanje

  i iznajmljivanje letilica,

  koje se pretežno koriste uz

  naknadu u međunarodnom

  vazdušnom saobraćaju, kao

  i isporuke, iznajmljivanje,

  popravke i održavanje

  dobara namenjenih

  opremanju tih letilica

  pružanje usluga (pored

  onih gore navedenih)

  kojima se zadovoljavaju

  neposredne potrebe

  prethodno navedenih

  letilica ili njihovog tereta

  usluge međunarodnog

  prevoza lica u vazdušnom

  saobraćaju

 • Dejan Popović: Predstojeće poreske reforme u državama pred ulaskom...

  EKONOMIJA / ECONOMICS, 14 (1) str. 177-198 (2007) www.rifin.com186

  isporuka dobara i

  pružanje usluga po

  osnovu diplomatskih i

  konzularnih aranžmana;

  isporuka dobara i pružanje

  usluga međunarodnim

  organizacijama i

  pripadnicima tih

  organizacija

  isporuka dobara i pružanje

  usluga namenjenih

  za službene potrebe

  diplomatskih i konzularnih

  predstavništava; službene

  potrebe međunarodnih

  organizacija, ako je to

  predviđeno međunarodnim

  ugovorom; lične

  potrebe stranog osoblja

  diplomatskih i konzularnih

  predstavništava, uključujući

  i članove njihovih porodica;

  lične potrebe stranog

  osoblja međunarodnih

  organizacija, uključujući

  članove njihovih porodica,

  ako je to predviđeno

  međunarodnim ugovorom;

  isporuke dobara i

  obavljene usluge

  diplomatskim i konzularnim

  predstavništvima

  isporuka zlata Centralnoj

  banci

  isporuke zlata Narodnoj

  banci Srbije

  pružanje usluga

  posrednika, koji nastupaju

  u ime i za račun drugog

  lica, kada učestvuju u

  prethodnim transakcijama

  usluge posredovanja koje

  se odnose na prethodno

  navedene isporuke dobara i

  pružanja usluga

  Fakultativna oslobođenja:isporuka dobara

  namenjenih da budu

  predstavljena carini i

  smeštena u privremeno

  skladište

  isporuka dobara

  namenjenih da budu

  smeštena u slobodnu zonu

  ili u slobodno stovarište

  unos dobara u slobodnu

  zonu za koja bi obveznik –

  sticalac dobara imao pravo

  na odbitak prethodnog

  poreza kada bi ta dobra

  nabavljao za potrebe

  obavljanja delatnosti van

  slobodne zone

  isporuka dobara u slobodnu

  zonu, slobodna i carinska

  skladišta, te isporuke

  dobara unutar slobodne

  zone, slobodnih i carinskih

  skladišta

  isporuka dobara

  namenjenih da budu

  smeštena pod carinski

  nadzor ili u postupak

  prerade pod carinskom

  kontrolom

  isporuka dobara

  namenjenih da budu

  puštena u teritorijalne

  vode da bi bila ugrađena

  u platforme za bušenje

  nafte i sl.

 • 187Dejan Popović: Predstojeće poreske reforme u državama pred ulaskom...

  EKONOMIJA / ECONOMICS, 14 (1) str. 177-198 (2007) www.rifin.com

  isporuka dobara

  namenjenih da budu

  puštena u teritorijalne

  vode radi snabdevanja

  gorivom i opšteg

  snabdevanja platformi za

  bušenje nafte

  uvoz dobara namenjenih

  da budu smeštena u

  sistem skladištenja koji

  nije carinsko skladištenje

  (duty-free shops)

  isporuka dobara

  namenjenih da budu

  smeštena, unutar državne

  teritorije, u sistem

  skladištenja koji nije

  carinsko skladištenje

  (duty-free shops i sl.)

  otpremanje dobara

  u slobodne carinske

  prodavnice otvorene

  na vazduhoplovnim

  pristaništima otvorenim

  za međunarodni saobraćaj

  na kojima je organizovana

  pasoška i carinska

  kontrola radi prodaje

  putnicima u skladu sa

  carinskim propisima (u

  daljem tekstu: slobodne

  carinske prodavnice),

  kao i na isporuku dobara

  iz slobodnih carinskih

  prodavnica

  pružanje usluga povezanih

  sa prethodnim uvozom,

  odnosno isporukom

  privremeni uvoz dobara sa

  potpunim oslobođenjem

  od carine ili isporuka

  dobara u spoljnem

  tranzitnom aranžmanu

  dobra u provozu kroz

  carinsko područje Hrvatske,

  uključujući prevozne i sve

  druge otpremne usluge

  pružanje prevoznih i

  drugih usluga korisnicima

  slobodnih zona koje su

  neposredno povezane

  sa unosom dobara u

  slobodnu zonu, a za koje bi

  obveznik - primalac usluge

  imao pravo na odbitak

  prethodnog poreza kada bi

  te usluge koristio za potrebe

  obavljanja delatnosti van

  slobodne zone

 • Dejan Popović: Predstojeće poreske reforme u državama pred ulaskom...

  EKONOMIJA / ECONOMICS, 14 (1) str. 177-198 (2007) www.rifin.com188

  promet dobara i usluga

  koji se vrši u skladu sa

  ugovorom o donaciji,

  odnosno kreditu,

  zaključenim sa Srbijom,

  ako je tim ugovorom

  predviđeno da se iz

  dobijenih novčanih

  sredstava neće plaćati

  troškovi poreza

  isporuke dobara i usluga

  u zemlji, kada se plaćaju

  iz primljenih inostranih

  donacija datih humanitarnim

  organizacijama, ustanovama

  i sl.

  promet dobara i usluga koji

  se vrši na osnovu drugih

  međunarodnih ugovora,

  ako je tim ugovorima

  predviđeno poresko

  oslobođenje

  usluge koje domaći

  obveznici obave u zemlji

  inostranim preduzetnicima

  koji obavljaju pomorski,

  vazdušni i rečni prevoz

  Analiza podataka iz prethodne tabele pokazuje da je lista oslobođenja

  sa pravom na odbitak prethodnog poreza u srpskom Zakonu o PDV

  u najvećoj meri usklađena sa Direktivom 2006/112/EZ; hrvatskog

  zakonodavca očekuju znatno krupnije izmene.

  2.4. Lista oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza

  Oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza su u Direktivi

  2006/112/EZ češće su predstavljena u funkcionalnom, nego u

  institucionalnom kontekstu. Drugim rečima, lista oslobođenja data

  je tako da se oslobođenje uglavnom odnosi na određenu isporuku

  dobara, odnosno pružanje usluga, bez obzira na to ko je isporučilac

  dobra, odnosno pružalac usluge. Srpski Zakon o PDV manje-više

  sledi takav pristup, prateći uglavnom rešenja iz Direktive. Hrvatski

  zakonodavac se, međutim, opredelio za širu primenu institucionalnog

  pristupa, po kojem je određena isporuka dobara ili pružanje usluge

  oslobođena ako je isporučilac, odnosno pružalac određena ustanova

  ili kakva druga, u Zakonu specifikovana, organizacija. To naročito

  dolazi do izražaja kod bankarskih usluga i usluga osiguranja i

  reosiguranja, koje su u evropskom i srpskom pravu oslobođenje

  u skladu sa funkcionalnim pristupom, a u hrvatskom u čistom

  institucionalnom kontekstu (“usluge banaka...” i “usluge društava

  osiguranja i reosiguranja”). Pogledajmo uporedni pregled:

 • 189Dejan Popović: Predstojeće poreske reforme u državama pred ulaskom...

  EKONOMIJA / ECONOMICS, 14 (1) str. 177-198 (2007) www.rifin.com

  Direktiva 2006/112/EZ

  Srpski Zakon o PDV Hrvatski Zakon o PDV

  pružanje od strane javnih

  poštanskih službi usluga

  osim prevoza putnika i

  telekomunikacionih usluga,

  kao i isporuka pratećih

  dobara

  pružanje poštanskih usluga

  od strane javnog preduzeća,

  kao i sa njima povezane

  isporuke dobara

  bolnička i medicinska

  nega i blisko povezane

  delatnosti preduzete od

  strane javnopravnih tela ili,

  pod društvenim uslovima

  uporedivim sa onima

  primenjivim na javnopravna

  tela, od strane bolnica,

  centara za medicinski

  tretman ili dijagnoze i od

  strane drugih priznatih

  ustanova slične prirode

  usluge koje pružaju

  zdravstvene ustanove u

  skladu sa propisima koji

  regulišu zdravstvenu

  zaštitu, uključujući

  i smeštaj, negu i

  ishranu bolesnika u tim

  ustanovama, osim apoteka i

  apotekarskih ustanova

  usluge lečenja u

  zdravstvenim ustanovama

  i prateće isporuke dobara

  pružanje medicinske nege

  u vršenju medicinske ili

  paramedicinske profesije

  usluge koje pružaju lekari,

  stomatolozi ili druga lica

  u skladu sa propisima koji

  regulišu zdravstvenu zaštitu

  usluge i isporuke dobara

  doktora medicine i

  stomatologije, medicinskih

  sestara i fizioterapeutskih

  tehničara, te biohemijskih

  laboratorija, koje se

  pružaju u privatnoj praksi

  isporuka ljudskih organa,

  krvi i mleka

  isporuka ljudskih organa,

  tkiva, telesnih tečnosti

  i ćelija, krvi i majčinog

  mleka

  isporuka usluga zubnih

  tehničara u njihovom

  profesionalnom svojstvu i

  isporuka zubnih proteza od

  strane stomatologa i zubnih

  tehničara

  usluge i isporuke zubne

  protetike u okviru

  delatnosti zubnog

  tehničara, kao i isporuke

  zubne protetike od strane

  stomatologa

  pružanje usluga od strane

  nezavisnih grupa lica, koje

  obavljaju delatnost koja je

  oslobođena od PDV ili u

  odnosu na koju one nisu

  poreski obveznici, u cilju

  obezbeđivanja članova tih

  grupa uslugama koje su

  neposredno neophodne za

  obavljanje te delatnosti, u

  slučajevima kada te grupe

  samo zahtevaju od svojih

  članova tačno pokrivanje

  njihovog dela zajedničkih

  troškova

 • Dejan Popović: Predstojeće poreske reforme u državama pred ulaskom...

  EKONOMIJA / ECONOMICS, 14 (1) str. 177-198 (2007) www.rifin.com190

  pružanje usluga i isporuka

  dobara tesno povezanih

  sa radom u socijalnoj

  sigurnosti i blagostanju,

  uključujući usluge pružene

  od strane staračkih domova,

  od strane javnopravnih

  tela ili od strane drugih

  tela kojima je priznato da

  su posvećene društvenom

  blagostanju

  pružanje usluga socijalnog

  staranja i zaštite, usluga

  ustanova socijalne zaštite,

  kao i sa njima neposredno

  povezanog prometa dobara

  i usluga od strane lica

  registrovanih za obavljanje

  tih delatnosti

  usluge i isporuke dobara

  koje obavljaju ustanove

  socijalne zaštite

  pružanje usluga i isporuka

  dobara tesno povezanih sa

  zaštitom dece i mladih od

  strane javnopravnih tela ili

  drugih organizacija kojima

  je priznato da su posvećene

  društvenom blagostanju

  pružanje usluga dečje

  zaštite i zaštite mladih,

  kao i sa njima neposredno

  povezanog prometa dobara

  i usluga od strane lica

  registrovanih za obavljanje

  tih delatnosti

  usluge i isporuke dobara

  ustanova za dečju zaštitu i

  zaštitu mladih

  pružanje obrazovanja deci

  i mladima, školsko ili

  univerzitetsko obrazovanje,

  obuka ili ponovna obuka za

  poziv, uključujući pružanje

  usluga i isporuku dobara

  tesno povezanih sa time,

  od strane javnopravnih tela

  koja imaju takav cilj ili

  drugih organizacija koje se

  smatraju da imaju slične

  ciljeve

  pružanje usluga

  obrazovanja (predškolsko,

  osnovno, srednje, više i

  visoko) i profesionalne

  prekvalifikacije, kao i

  sa njima neposredno

  povezanog prometa dobara

  i usluga od strane lica

  registrovanih za obavljanje

  tih delatnosti, ako se ove

  delatnosti obavljaju u

  skladu sa propisima koji

  uređuju tu oblast;

  pružanje usluga smeštaja i

  ishrane učenika i studenata

  u školskim i studentskim

  domovima ili sličnim

  ustanovama, kao i sa

  njima neposredno povezan

  promet dobara i usluga

  usluge i isporuke dobara

  predškolskih, osnovnih,

  srednjih i visokoškolskih

  ustanova, kao i ustanova

  učeničkog i studentskog

  standarda

  nastava koju privatno

  pružaju nastavnici,

  koja pokriva školsko ili

  univerzitetsko obrazovanje

  obezbeđivanje personala za

  bolničku i medicinsku negu,

  socijalno staranje, zaštitu

  dece i mladih i obrazovanje

  od strane verskih ili

  filozofskih institucija,

  u kontekstu duhovnog

  blagostanja

 • 191Dejan Popović: Predstojeće poreske reforme u državama pred ulaskom...

  EKONOMIJA / ECONOMICS, 14 (1) str. 177-198 (2007) www.rifin.com

  pružanje usluga, kao i

  isporuka dobara tesno

  povezanih sa njima,

  od strane nedobitnih

  organizacija njihovim

  članovima, u zajedničkom

  interesu članova, a za

  propisanu članarinu, ako

  su ciljevi tih organizacija

  političke, sindikalne,

  religijske, patriotske,

  filozofske, filantropske ili

  civilne prirode

  pružanje usluga verskog

  karaktera od strane

  registrovanih crkava i

  verskih zajednica i sa njima

  neposredno povezanog

  prometa dobara i usluga

  usluge i isporuke dobara

  verskih zajednica i

  ustanova

  pružanje određenih usluga

  tesno povezanih sa sportom

  i fizičkim vaspitanjem

  od strane nedobitnih

  organizacija licima koja

  učestvuju u sportu ili

  fizičkom vaspitanju

  pružanje usluga iz

  oblasti sporta i fizičkog

  vaspitanja licima koja se

  bave sportom i fizičkim

  vaspitanjem, od strane lica

  čija delatnost nije usmerena

  ka ostvarivanju dobiti, a

  koja su registrovana za tu

  delatnost

  pružanje određenih usluga

  iz oblasti kulture, kao i

  isporuka dobara tesno

  povezana sa njima, od

  strane javnopravnih tela ili

  drugih tela u oblasti kulture

  koja su kao takva priznata

  pružanje usluga iz

  oblasti kulture i sa njima

  neposredno povezanog

  prometa dobara i usluga,

  od strane lica čija

  delatnost nije usmerena

  ka ostvarivanju dobiti, a

  koja su registrovana za tu

  delatnost

  usluge i isporuke dobara

  javnih ustanova u kulturi,

  te usluge i isporuke dobara

  samostalnih umetnika i

  umetničkih organizacija

  pružanje usluga i

  isporuka dobara od

  strane organizacija čije

  su delatnosti oslobođenje

  (bolnička i medicinska

  nega, socijalno staranje,

  zaštita dece i mladih,

  obrazovanje, usluge

  članovima od strane

  nedobitnih organizacija,

  sport ili fizičko vaspitanje,

  kultura), a u vezi sa

  događajima na kojima se

  prikupljaju sredstva (fund-

  raising), organizovanim

  isključivo u korist tih

  organizacija

  pružanje usluga prevoza

  obolelim ili povređenim

  licima u vozilima

  specijalizovanim za

  te namene, od strane

  ovlašćenih tela

 • Dejan Popović: Predstojeće poreske reforme u državama pred ulaskom...

  EKONOMIJA / ECONOMICS, 14 (1) str. 177-198 (2007) www.rifin.com192

  delatnost, osim

  komercijalne, koju vrše

  javne radio i televizijske

  institucije

  pružanje usluga javnog

  radiodifuznog servisa,

  osim usluga komercijalnog

  karaktera

  transakcije osiguranja i

  reosiguranja, uključujući

  povezane usluge pružene od

  strane brokera i agenata u

  osiguranju

  usluge osiguranja i

  reosiguranja, uključujući

  prateće usluge posrednika

  i agenta (zastupnika) u

  osiguranju

  pružanje kredita i

  pregovaranje o njemu, kao

  i upravljanje kreditom od

  strane poverioca

  kreditni poslovi,

  uključujući posredovanje,

  kao i novčane pozajmice;

  usluge ocene kreditne

  sposobnosti fizičkih i

  pravnih lica

  pregovaranje ili bilo kakvo

  angažovanje oko kreditnih

  garancija ili bilo kakvog

  drugog obezbeđenja za

  novac, kao i upravljanje

  kreditnim garancijama od

  strane poverioca

  preuzimanje obaveza,

  garancija i drugih sredstava

  obezbeđenja, uključujući

  posredovanje

  transakcije, uključujući

  pregovaranje, koje se

  odnose na depozitne i

  tekuće račune, plaćanja,

  transfere, dugovanja,

  čekove i druge instrumente

  plaćanja, isključujući

  naplatu potraživanja

  poslovanje i posredovanje

  u poslovanju depozitima,

  tekućim i žiro računima,

  nalozima za plaćanje,

  kao i platnim prometom i

  doznakama;

  poslovanje i posredovanje

  u poslovanju novčanim

  potraživanjima, čekovima,

  menicama i drugim sličnim

  hartijama od vrednosti,

  osim naplate potraživanja

  za druga lica

  novčana potraživanja

  transakcije, uključujući

  pregovaranje, koje

  se odnose na valutu,

  novčanice i metalni novac

  koji se koriste u opticaju,

  izuzimajući zlatnike,

  srebrnike ili drugi prigodni

  metalni novac i banknote

  koji nisu u opticaju i

  numizmatičke primerke

  poslovanje i posredovanje

  u poslovanju zakonskim

  sredstvima plaćanja, osim

  papirnog i kovanog novca

  koji se ne koristi kao

  zakonsko sredstvo plaćanja

  ili ima numizmatičku

  vrednost

  domaća i strana sredstva

  plaćanja

 • 193Dejan Popović: Predstojeće poreske reforme u državama pred ulaskom...

  EKONOMIJA / ECONOMICS, 14 (1) str. 177-198 (2007) www.rifin.com

  transakcije, uključujući

  pregovaranje, ali ne i

  upravljanje ili čuvanje,

  u pogledu akcija ili

  udela u kompanijama ili

  udruženjima, obveznice i

  druge hartije od vrednosti,

  ali isključujući dokumenta

  koja ustanovljavaju prava

  na stvarima

  poslovanje i posredovanje

  u poslovanju akcijama,

  udelima u društvima i

  udruženjima, obveznicama

  i drugim hartijama od

  vrednosti, osim poslovanja

  koje se odnosi na čuvanje

  i upravljanje hartijama od

  vrednosti

  hartije od vrednosti i udeli

  u preduzećima

  upravljanje specijalnim

  investicionim fondovima

  poslovanje društava za

  upravljanje investicionim

  fondovima

  isporuka po nominalnoj

  vrednosti poštanskih

  maraka za upotrebu u

  poštanskim uslugama,

  fiskalnih maraka i drugih

  sličnih maraka

  isporuka udela, hartija

  od vrednosti, poštanskih

  vrednosnica, taksenih i

  drugih važećih vrednosnica

  po njihovoj utisnutoj

  vrednosti

  klađenje, lutrija i drugi

  oblici igara na sreću

  pružanje usluga

  priređivanja igara na sreću

  priređivanje posebnih igara

  na sreću u igračnicama

  i automat klubovima, te

  klađenje

  isporuka zgrada ili delova

  zgrada, kao i zemljišta na

  kojem se nalaze, osim prvog

  prenosa

  isporuka građevinskih

  objekata, osim prvog

  prenosa prava raspolaganja

  na novoizgrađenim

  građevinskim objektima

  isporuka neizgrađenog

  građevinskog zemljišta

  zemljište (poljoprivredno,

  šumsko, građevinsko,

  izgrađeno ili neizgrađeno)

  davanje u zakup

  nepokretnosti, osim

  pružanja smeštaja u

  hotelima i sličnim

  turističkim objektima,

  pružanja usluga parkiranja

  vozila, davanja u zakup

  stalno instalirane opreme

  i mašinerije i izdavanja u

  zakup sefova

  davanje u zakup zemljišta;

  usluge zakupa stanova,

  ako se koriste za stambene

  potrebe

  najam stambenih prostorija

  poslovanje društava za

  upravljanje dobrovoljnim

  penzijskim fondovima

  pružanje usluga iz

  oblasti nauke i sa njima

  neposredno povezanog

  prometa dobara i usluga,

  od strane lica čija

  delatnost nije usmerena

  ka ostvarivanju dobiti, a

  koja su registrovana za tu

  delatnost

 • Dejan Popović: Predstojeće poreske reforme u državama pred ulaskom...

  EKONOMIJA / ECONOMICS, 14 (1) str. 177-198 (2007) www.rifin.com194

  usluge i isporuke dobara

  banaka, štedionica

  i šteditno-kreditnih

  organizacija

  usluge društava osiguranja

  i reosiguranja

  promet zlatnih poluga koji

  obavlja Narodna banka

  Hrvatske

  Srpski zakonodavac je listu oslobođenja proširio uslugama u

  oblasti nauke i poslovanjem društava za upravljanje dobrovoljnim

  penzijskim fondovima, a hrvatski prometom zlatnih poluga, kojima

  bi mesto bilo među oslobođenjima sa pravom na odbitak prethodnog

  poreza.3

  3. Direktiva o poreskom tretmanu statusnih promena

  U poreskim zakonodavstvima zemalja sa razvijenom tržišnom

  privredom se uvažava okolnost da statusna promena (spajanje,

  pripajanje ili podela) ne predstavlja prodaju privrednog društva za

  gotov novac, već univerzalnu sukcesiju u kojoj akcionari društva–

  pravnog prethodnika dobijaju (u celini ili pretežno) akcije u društvu–

  pravnom sledbeniku. Ako bi poreska obaveza nastala u momentu kada

  je izvršeno spajanje, odnosno podela, poreski obveznik bi bio suočen

  sa dužnošću da porez na eventualni kapitalni dobitak plati, a da, pri

  tom, ne raspolaže gotovinom; problem bi stvarale i poreske rezerve

  u sâmom društvu.4 Zato se, pod uslovima koji su obično postavljeni

  restriktivno, društvima obuhvaćenim statusnim promenama, kao i

  njihovim akcionarima, pruža poreska olakšica u vidu svojevrsnog

  odlaganja nastanka poreske obaveze (eng. roll-over). Roll-over

  privilegija znači da će se porez na kapitalne dobitke (i na ostale

  promene u oporezivoj dobiti, izazvane statusnom promenom) morati

  da plati tek kada društvo–pravni sledbenik u nekom kasnijem trenutku

  bude uz novčanu naknadu raspolagalo pravima i obavezama prenetim

  na njega u statusnoj promeni.5 Za razliku od ovakve privilegije date

  privrednim društvima obuhvaćenim statusnom promenom, roll-over

  3 Postoji i jedan broj oslobođenja pri uvozu.

  4 Vid.: Survey of the Implementation of the EC Corporate Tax Directives, IBFD, Amsterdam 1995, str.

  15-17.

  5 Vid.: Dejan Popović, Nauka o porezima i poresko pravo, COLPI, Budimpešta i Savremena

  administracija, Beograd, 1997, str. 675-676.

 • 195Dejan Popović: Predstojeće poreske reforme u državama pred ulaskom...

  EKONOMIJA / ECONOMICS, 14 (1) str. 177-198 (2007) www.rifin.com

  koji se pruža akcionarima ima drukčije dejstvo: tu se, sa poreskog

  stanovišta, “nove” akcije tretiraju kao nastavljanje posedovanja

  “starih” akcija, pa se kapitalni dobici sadržani u akcijama ne prenose

  na drugo lice, nego ostaju vezani za akcionara, da bi se “kristalizovali”

  kao njegov dohodak u trenutku kada akcije kasnije budu prodate.

  Direktiva o poreskom tretmanu statusnih promena (Council

  Directive 90/434/EEC on the Common System of Taxation Applicable

  to Mergers, Divisions, Transfer of Assets and Exchanges of Shares

  Concerning Companies of Different Member States – skraćeno:

  Merger Directive) doneta je da bi obezbedila adekvatan poreski

  tretman društvima involviranim u spajanja, pripajanja i podele, kao i

  prodaje ogranka, ali i njihovim akcionarima, koji zamenjuju „stare“

  akcije za „nove“ – sve ovo u situacijama kada statusne promene

  obuhvataju privredna društva u različitim državama-članicama. I

  bez Direktive, roll-over privilegija pružena je u situacijama kada se

  statusna promena dešava unutar jedne zemlje-članice.

  U članu 31. srpskog Zakona o porezu na dobit preduzeća praktično

  je propisana samo roll-over privilegija za akcionare (mada je i to

  pitanje podregulisano), dok je poreski tretman društava obuhvaćenih

  statusnom promenom ostavljen neuređenim. Stav 3. toga člana

  predviđa da će poreska obaveza po osnovu kapitalnih dobitaka nastati

  u trenutku kada društvo–pravni sledbenik izvrši prodaju imovine

  preuzete po osnovu statusne promene. Kapitalni dobitak uz roll-over

  obračunava se kao razlika između prodajne cene imovine i njene

  nabavne cene, koju je platilo društvo–pravni prethodnik. Međutim,

  iz celine odredbe člana 31. Zakona o porezu na dobit preduzeća

  proizlazi da ona uređuje samo roll-over privilegiju za akcionare, tako

  da je stav 3. kontradiktoran, a čitav član 31. nesprovodiv.

  Hrvatski Zakon o porezu na dobit propisuje da se, ako pri statusnoj

  promeni postoji kontinuitet u oporezivanju, smatra da poreski

  obveznik nastavlja delatnost, te to nema uticaja na oporezivanje, pod

  uslovom da pri prenosu na društvo–pravnog sledbenika ne dolazi

  do promena u proceni predmeta imovine i obaveza. Ali, šta će se

  dogoditi ako se vrednost imovine uveća? U Zakonu o porezu na

  dohodak predviđeno je da se uopšte ne oporezuju kapitalni dobici

  od prodaje finansijske imovine (dakle, i akcija i udela), pa, verujem,

  ni od razmene “starih” akcija (udela) za “nove”. To, međutim, važi

  kada su akcionari, odnosno udeoničari fizička lica. Ukoliko su oni,

 • Dejan Popović: Predstojeće poreske reforme u državama pred ulaskom...

  EKONOMIJA / ECONOMICS, 14 (1) str. 177-198 (2007) www.rifin.com196

  pak, pravna lica, potrebno je imati u vidu da Zakon o porezu na dobit

  u prihode svrstava i kapitalne dobitke od prodaje akcija i udela.6 To

  bi značilo da bi, u odsustvu odgovarajuće norme, izostala roll-over

  privilegija i nastala poreska obaveza.

  Intervencija u vidu implementiranja rešenja iz Merger direktive

  neophodna je, prema tome, i u srpskom poreskom pravu (koje je ovo

  pitanje tek načelo) i u hrvatskom poreskom pravu (koje se o njemu

  do sada nije uopšte izjasnilo).

  4. Direktiva o poreskom tretmanu dividendi koje zavisno društvo isplaćuje matičnom društvu

  U slučaju međukompanijskih dividendi (kada je jedno privredno

  društvo akcionar drugog i po tom osnovu “vuče” dividende),7

  pojavilo bi se ekonomsko dvostruko oporezivanje tipa III

  (sukcesivno oporezivanje),8 ukoliko se ne preduzmu odgovarajuće

  mere za eliminaciju tog ekonomskog dvostrukog oporezivanja.

  Naime, zavisno društvo (filijala) se podvrgava porezu na dobit

  korporacija, a zatim bi se isplaćena dividenda, kao deo dobiti

  matične kompanije, oporezovala još jednom – porezom na dobit

  koji pogađa matičnu kompaniju. Holding strukture bi na ovaj način

  bile ozbiljno diskriminisane (jer što je veći broj nivoa u holding

  strukturi, to je multiplikacija poreskog tereta izraženija), te se zato

  međukompanijskim dividendama u načelu pruža poreska pogodnost

  u vidu:

  • afilijacione privilegije; ili

  • indirektnog poreskog kredita.

  Obe ove metode dopušta i Direktiva Evropske zajednice o poreskom

  tretmanu dividendi koje zavisno društvo – rezident jedne države–

  članice isplaćuje matičnom društvu – rezidentu druge države–

  članice (eng. Council Directive 90/435/EEC on the Common

  System of Taxation Applicable in the Case of Parent Companies

  and Subsidiaries of Different Member States – skraćeno: Parent –

  Subsidiary Directive).

  6 Vid.: Božidar Jelčić, Neposredni porezi (u: Božidar Jelčić et al., Hrvatski fiskalni sustav, Narodne

  novine, Zagreb 2004), str. 33-34.

  7 Poreskopravni tretman međukompanijskih dividendi isti je kao poreskopravni tretman učešća u dobiti

  drugog oblika privrednog društva (npr. društva s ograničenom odgovornošću).

  8 Vid.: Dejan Popović, Poresko pravo. Opšti deo, CEKOS-IN, Beograd 2006, str. 335.

 • 197Dejan Popović: Predstojeće poreske reforme u državama pred ulaskom...

  EKONOMIJA / ECONOMICS, 14 (1) str. 177-198 (2007) www.rifin.com

  Afilijaciona privilegija (eng. affiliation privilege ili participation

  exemption) sastoji se u tome što se međukompanijske dividende koje

  je matična kompanija primila od svoje filijale izuzimaju iz osnovice

  poreza na dobit koji plaća matična kompanija. Ovakvo rešenje se u

  srpskom poreskom pravu sreće u situaciji kada je filijala rezident

  i važi kako za direktne, tako i za portfolio investicije (dakle, bez

  obzira na veličinu učešća matične kompanije u kapitalu filijale). U

  hrvatskom poreskom pravu afilijaciona privilegija je univerzalno

  rešenje, jer se primenjuje bez obzira na to da li je zavisno društvo

  (filijala) rezident ili nerezident.

  Indirektni poreski kredit (eng. indirect tax credit ili credit for

  underlying tax) se u srpskom poreskom pravu primenjuje u situaciji

  kada je filijala nerezident, i to samo ako su ispunjeni određeni uslovi

  (učešće od najmanje 25% kapitala i holding period od najmanje

  godinu dana). Indirektni poreski kredit sastoji se u pravu matične

  kompanije da može, pošto je međukompanijske dividende primljene

  od filijale uključila u oporezivu dobit, umanjiti svoj obračunati porez

  na dobit korporacija za iznos koji odgovara porezu koji je filijala

  platila na dobit iz koje su dividende isplaćene. U pitanju je obični

  poreski kredit, što, podsetimo se, znači da umanjenje obračunatog

  poreza matične kompanije može da ide najviše do iznosa poreza

  koji bi bio obračunat na dobit filijale kada bi se primenile odredbe

  srpskog zakona.

  Dok je hrvatski propis uglavnom usaglašen sa tekstom Parent

  – Subsidiary direktive, srpskog zakonodavca čeka obaveza da

  minimalno učešće u kapitalu, u skladu sa izmenama Direktive, snizi

  sa sadašnjih 25% na 10% (koliko će u Evropskoj uniji iznositi počev

  od 1. januara 2009. godine).

  5. Zaključak

  Iako su u Hrvatskoj i Srbiji sprovedene sveobuhvatne poreske reforme

  u periodu tranzicije, kako se približava momenat ulaska u Evropsku

  uniju (za Hrvatsku uskoro, za Srbiju kasnije), tako sve aktuelnijom

  postaje potreba da se poreski propisi u potpunosti usaglase sa

  acquis communautaire. Analiza odnosa nacionalnih zakona o PDV i

  porezu na dobit pokazala je da postoje značajne neusaglašenosti i da

  zakonodavce očekuje ozbiljan posao u ovom kontekstu.

 • Dejan Popović: Predstojeće poreske reforme u državama pred ulaskom...

  EKONOMIJA / ECONOMICS, 14 (1) str. 177-198 (2007) www.rifin.com198

  Summary

  Croatia, as a candidate country, is expecting to become member-

  state of the EU in a near future, while Serbia is close to the signing

  of the Stabilization and Association Agreement. In last 10-15 years

  both countries carried out major tax reforms and their respective tax

  systems may be assessed now as being generally in accordance with

  the requirements of modern market economies. It was EU tax law

  that served as a benchmark in designing tax legislation in all CEE

  countries. However, the EU membership implies full compliance

  with acquis communautaire. The author investigates to what extent

  two major national tax laws in Serbia and Croatia – VAT Law

  and Profits Tax Law – are compliant with three relevant EU tax

  directives (Directive 2006/112/EC on VAT harmonization, Merger

  Directive and Parent – Subsidiary Directive). The obtained results

  show that Croatia is facing some major challenges in harmonizing

  its list of exemptions form VAT with the EU requirements, while

  Serbian VAT Law requires just few interventions. Tax treatment of

  capital gains and tax reserves in case of mergers and divisions is

  yet to be developed both in Serbian and Croatian Profits Tax Law in

  accordance with the Merger Directive. Parent – Subsidiary Directive

  seems to be implemented adequately in both countries, but Serbia

  has to adjust its participation threshold with the recently approved

  changes in this EU Directive.

  Literatura:

  Jelčić, Božidar et al., Hrvatski fiskalni sustav, Narodne novine, Zagreb

  2004.

  Popović, Dejan: Nauka o porezima i poresko pravo, COLPI, Budimpešta i

  Savremena administracija, Beograd, 1997.

  Popović, Dejan: Poresko pravo. Opšti deo, CEKOS-IN, Beograd 2006.

  Survey of the Implementation of the EC Corporate Tax Directives, IBFD,

  Amsterdam 1995.

  Terra, Ben J. M. – Wattel, Peter J.: European Tax Law, Kluwer, The Hague

  2005.