Click here to load reader

POZIV NA DOSTAVU PONUDA Sanacija revizionih okana · PDF filePoziv na dostavu ponuda Sanacija revizionih okana i ugradnja novih poklopaca sustava za odvodnju Ev broj: 156 -B 16 4 objavljeni

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of POZIV NA DOSTAVU PONUDA Sanacija revizionih okana · PDF filePoziv na dostavu ponuda Sanacija...

 • 1

  POZIV NA DOSTAVU PONUDA

  Sanacija revizionih okana i ugradnja novih poklopaca sustava za odvodnju

  Ev broj: 156-B-16

  Zagreb, lipanj 2016.

 • Poziv na dostavu ponuda

  Sanacija revizionih okana i ugradnja novih poklopaca sustava za odvodnju

  Ev broj:

  156-B-16

  2

  SADRAJ

  I) UPUTE PONUDITELJIMA

  1. Opi podaci 2. Kontakt osoba za komunikaciju 3. Predmet nabave 4. Opis i oznaka grupa predmeta nabave 5. Tehnike specifikacije (Koliina i opseg predmeta nabave) 6. Procijenjena vrijednost nabave 7. Mjesto izvoenja radova 8. Rok izvoenja 9. Pravo sudjelovanja 10. Razlozi iskljuenja ponuditelja 11. Sposobnost ponuditelja 12. Odredbe koje se odnose na podizvoditelje 13. Poziv na dostavu ponuda 14. Oblik, nain izrade, sadraj ponude 15. Alternativna ponuda 16. Cijena i valuta ponude 17. Uvjeti i nain plaanja 18. Vrsta, sredstvo jamstva i uvjeti jamstva 19. Rok valjanosti ponude 20. Jezik ponude 21. Kriteriji za odabir ponude 22. Oznaavanje i dostavljanje ponude 23. Krajnji rok za podnoenje ponude 24. Pregled i ocjena ponude 25. Potpisivanje ugovora 26. Ostalo

  II) OBRASCI I IZJAVE

  III) PRIJEDLOG UGOVORA

  IV) TEHNIKA DOKUMENTACIJA

  IV.1. Tehniki uvjeti

  IV.2. Trokovnik

 • Poziv na dostavu ponuda

  Sanacija revizionih okana i ugradnja novih poklopaca sustava za odvodnju

  Ev broj:

  156-B-16

  3

  I. UPUTE PONUDITELJIMA

  1. OPI PODACI

  Temeljem odredbe lanka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj:

  90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i lanka 1. internog Pravilnika o postupku za sklapanje ugovora

  o javnoj nabavi vrijednosti nabave do koje ne postoji obveza primjene Zakona o javnoj nabavi

  (tzv. bagatelna nabava) na predmetnu nabavu se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj

  nabavi.

  Sjedite naruitelja: irolina 4, 10000 Zagreb

  Osobni identifikacijski broj: 96330310281

  IBAN: HR1623400091100148333

  Internetska adresa: www.arz.hr

  Ev. broj nabave: 156-B-16

  Odgovorna osoba Naruitelja: direktor Drutva Josip ala.

  Naruitelj je upisan u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

  2. KONTAKT OSOBA ZA KOMUNIKACIJU

  Ime i prezime: Kristina Perak

  Adresa: irolina 4, 10 000 Zagreb

  Adresa el. pote: [email protected]

  Broj: tel: 01/6515-161, fax: 01/6515-110, mob: 099/6515-161

  Komunikacija i svaka druga razmjena informacija izmeu Naruitelja i gospodarskih

  subjekata je na hrvatskom jeziku, pisanim putem (potanska poiljka, e-mail, fax).

  3. PREDMET NABAVE

  Sanacija revizionih okana i ugradnja novih poklopaca sustava za odvodnju

  4. OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE

  Nudi se cjelokupan predmet nabave.

  5. TEHNIKE SPECIFIKACIJE (KOLIINA I OPSEG PREDMETA NABAVE)

  Predmetnom nabavom je obuhvaena je sanacija revizionih okana i ugradnja novih poklopaca

  sustava za odvodnju sukladno priloenoj tehnikoj dokumentaciji koja je sastavni dio ovog

  Poziva na dostavu ponuda.

  Ponuditelj je obavezan dostaviti ponudu koja u cijelosti odgovara zahtjevima odreenim u

  opisu predmeta nabave sukladno tehnikoj dokumentaciji, struno, korektno i u skladu sa

  Zakonom o gradnji, drugim relevantnim Zakonima i podzakonskim propisima, pravilima

  i obiajima struke drei se tehnikih normativa i uzanci koje vae za ovu vrstu

  radova, te jami za pravilnu izvedbu i kakvou izvedenih radova, kvalitetu

  upotrijebljenog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda.

  Naruitelj moe izmijeniti i/ili dopuniti Poziv na dostavu ponuda. Sve izmjene, dopune

  te odgovori na pitanja zainteresiranih gospodarskih subjekata bit e pravodobno

  http://www.arz.hr/
 • Poziv na dostavu ponuda

  Sanacija revizionih okana i ugradnja novih poklopaca sustava za odvodnju

  Ev broj:

  156-B-16

  4

  objavljeni (najkasnije dva dana prije krajnjeg roka za podnoenje ponuda) na web

  stranici Naruitelja kao i Poziv na dostavu ponuda.

  6. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

  Procijenjeni iznos predmetne nabave: 342.400,00 kn (bez PDV-a).

  7. MJESTO IZVOENJA RADOVA

  Dionice autoceste Zagreb-Rijeka-Rupa i Most Krk.

  8. ROK IZVOENJA

  Planirani poetak izvoenja radova je po potpisu ugovora i uvoenju u posao a zavretak

  najkasnije za 12 mjeseci.

  Poetak trajanja ugovora se rauna od datuma uvoenja u posao, a zavretak radova smatra se

  datum koji je Naruitelj potvrdio kao datum s kojim su svi ugovoreni radovi zavreni u

  cijelosti.

  Pri uvoenju u posao sastavlja se Zapisnik o uvoenju u posao, a koji je sastavni dio ovog

  Ugovora.

  9. PRAVO SUDJELOVANJA

  Pravo sudjelovanja u ovom nadmetanju imaju gospodarski subjekti bez ogranienja s obzirom

  na prebivalite i sjedite.

  Za predmetni postupak javne nabave ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Naruitelj u

  sukobu interesa u smislu lanka 13. ZJN.

  Gospodarski subjekt (u daljnjem tekstu GS) je fizika ili pravna osoba koji na tritu nudi

  pruanje usluga.

  10. RAZLOZI ISKLJUENJA PONUDITELJA

  Naruitelj e iskljuiti ponuditelja iz postupka javne nabave:

  10.1. ako nije ispunio obvezu plaanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaanje tih obveza nije

  doputeno ili je odobrena odgoda plaanja (primjerice u postupku predsteajne nagodbe).

  Za potrebe utvrivanja ove okolnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

  a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana raunajui od dana poetka postupka javne nabave (15. lipnja 2016. godine), ili

  b) vaei jednakovrijedni dokument nadlenog tijela drave sjedita gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda porezne uprave, ili

  c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuu izjavu osobe koja je po zakonu ovlatena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadlene sudske ili upravne vlasti ili biljenika

  ili nadlenog strukovnog ili trgovinskog tijela u dravi sjedita gospodarskog subjekta ili

  izjavu s ovjerenim potpisom kod biljenika, koje ne smiju biti starije od 30 dana

  raunajui od dana poetka postupka javne nabave, ako se u dravi sjedita gospodarskog

  subjekta ne izdaje potvrda pod alinejom a) ili jednakovrijedni dokument pod alinejom

  b).

 • Poziv na dostavu ponuda

  Sanacija revizionih okana i ugradnja novih poklopaca sustava za odvodnju

  Ev broj:

  156-B-16

  5

  10.2. Ako je dostavio lane podatke pri dostavi dokumenata traenih tokom 10 i 11. Poziva na dostavu ponuda.

  10.3. Ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do poetka postupka javne nabave uinio teak profesionalni propust koji javni naruitelj moe dokazati na bilo koji nain.

  Teak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove

  profesionalne djelatnosti protivno odgovarajuim propisima, kolektivnim ugovorima,

  pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da ini tog

  gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili

  okvirnog sporazuma koji javni naruitelj namjerava sklopiti. Teak profesionalni propust kod

  izvrenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao

  posljedicu znaajne i/ili opetovane nedostatke u izvrenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su

  doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka tete ili drugih slinih posljedica.

  Postojanje tekog profesionalnog propusta dokazuje naruitelj na temelju objektivne procjene

  okolnosti svakog pojedinog sluaja.

  U sluaju sudjelovanja podizvoditelja za sve podizvoditelje pojedinano potrebno je

  dostaviti dokaze iz toke 10. Poziva na dostavu ponuda.

  11. SPOSOBNOST PONUDITELJA

  Ponuditelj dokazuje svoju pravnu i poslovnu sposobnost te minimalne razine tehnike i

  strune sposobnosti, podnoenjem slijedeih dokaza o sposobnosti koji se obavezno prilau uz

  ponudu:

  11.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti

  Ponuditelj mora u ponudi dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajui

  registar drave sjedita GS-a. Upis u registar se dokazuje odgovarajuim izvodom, a ako se on

  ne izdaje u dravi sjedita GS-a, GS moe dostaviti izjavu osobe koja je po zakonu ovlatena

  za zastupanje GS-a s ovjerom potpisa kod nadlenog tijela.

  Dokaz ne smije biti stariji od tri mjeseca raunajui od dana poetka postupka javne nabave,

  15. lipnja 2016. godine.

  U sluaju sudjelovanja podizvoditelja navedeni dokaz se prilae za sve podizvoditelje

  pojedinano.

  11.2. Dokazi tehnike i strune sposobnosti

  11.2.1. Popis ugovora o radovima izvrenih u godini u kojoj je zapoeo postupak javne nabave i

  tijekom tri godine koje prethode toj godini.

  Popis ugovora sadri vrijednost radova, datum, mjesto izvoenja radova i naziv druge

  ugovorne strane. Popis kao dokaz o zadovoljavajuem izvrenju radova sadri ili mu se

  prilae potvrda druge ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i

  uredno izvreni. Ako je potrebno, naruitelj moe izravno od druge ugovorne strane zatraiti

  provjeru istinitosti potvrde.

  Minimalna razina sposobnosti: Priloenim potvrdama GS mora dokazati da je izvrio

  minimalno tri ugovora koji su istovrsni nuenima (sanacija betonskih povrina objekata

  niskogradnje tehnologijom hidrorazaranja) sveukupno u ugovorenoj vrijednosti jednakoj ili

  veoj od 342.400,00 kn (bez PDV-a).

Search related