of 128 /128
Hrvoje Matković POVIJEST NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE POVIJEST NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE Drugo, dopunjeno izdanje Zagreb, 2002. Recenzenti prvog izdanja Akademik Ljubo Boban Dr. Franko Mirošević SADRŽAJ Predgovor drugom izdanju Predgovor prvom izdanju UVOD Hrvatska u jugoslavenskoj državi između dva rata PRIPREMA Ustaška emigracija i njezino djelovanje do 1941. DRŽAVA Uspostava Nezavisne Države Hrvatske Priznanje NDH i utvrđivanje njezinih granica Ustrojstvo države i unutarnja organizacija Oružane snage Gospodarske prilike Vjerske zajednice Kulturni život AKCIJA Odnosi Nezavisne Države Hrvatske s Italijom Odnosi Nezavisne Države Hrvatske s Njemačkom Politika nacionalne i rasne isključivosti Snage ugrožavanja Nezavisne Države Hrvatske 1 Napomena o digitalizovanom izdanju Slike i faksimili pojedinih dokumenata su izostavljeni zbog uštede prostora. Nazivi meseci su prilagođeni srpskoj tradiciji radi bolje razumljivosti teksta.

POVIJEST NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE - S/I 2017 · PDF filepravo povijesno značenje u kontinuitetu povijesnog događanja. NDH je nepobitno rezultat prethodnog povijesnog razvitka Hrvatske

Embed Size (px)

Text of POVIJEST NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE - S/I 2017 · PDF filepravo povijesno značenje u...

 • Hrvoje Matkovi

  POVIJEST NEZAVISNE DRAVE HRVATSKEPOVIJEST NEZAVISNE DRAVE HRVATSKE

  Drugo, dopunjeno izdanje

  Zagreb, 2002.

  Recenzenti prvog izdanjaAkademik Ljubo BobanDr. Franko Miroevi

  SADRAJ

  Predgovor drugom izdanjuPredgovor prvom izdanju

  UVOD Hrvatska u jugoslavenskoj dravi izmeu dva rata

  PRIPREMA Ustaka emigracija i njezino djelovanje do 1941.

  DRAVA Uspostava Nezavisne Drave Hrvatske Priznanje NDH i utvrivanje njezinih granica Ustrojstvo drave i unutarnja organizacija Oruane snage Gospodarske prilike Vjerske zajednice Kulturni ivot

  AKCIJA Odnosi Nezavisne Drave Hrvatske s Italijom Odnosi Nezavisne Drave Hrvatske s Njemakom Politika nacionalne i rasne iskljuivosti Snage ugroavanja Nezavisne Drave Hrvatske

  1

  Napomena o digitalizovanom izdanjuSlike i faksimili pojedinih dokumenata su izostavljeni zbog utede prostora.Nazivi meseci su prilagoeni srpskoj tradiciji radi bolje razumljivosti teksta.

 • Hrvatska seljaka stranka u NDH Politika i vojna zbivanja 1942. i 1943. Pokuaj spaavanja Nezavisne Drave Hrvatske

  SLOM Posljednji dani i propast NDH Druga ustaka emigracija

  POLITIKI IVOTOPISI GLAVNIH LINOSTI U NDH

  DOKUMENTI

  Literatura

  Biljeka o autoru

  Predgovor drugom izdanju

  Od prvog izdanja ove knjige prolo je osam godina i ono je ve davno rasprodano. Utvrdivi da je interes za problematiku Nezavisne Drave Hrvatske i dalje velik, nakladnik se odluio za novo izdanje. Kako je u meuvremenu, od prvog izdanja do danas, objavljeno nekoliko monografija i manjih studija u znanstvenim asopisima u kojima se donose novi rezultati znanstvenih istraivanja o NDH, trebalo je poveati opseg knjige. Tako je u dogovoru s nakladnikom prvobitni tekst mjestimino proiren i dopunjen. Proirenje i dopune teksta omoguila su temeljitija i shvatljivija objanjenja nekih pojedinanih dogaanja, koja daju potpuniju sliku osnovne problematike. Kao i u prvom izdanju, zadrana je struktura teksta i obrada bez biljeaka kako bi se postigla vea preglednost i bolje praenje sadraja. Time je knjiga i dalje ostala pristupana irem krugu itatelja koji ele vie saznati o nastanku, trajanju i nestanku hrvatske drave u vrijeme Drugog svjetskog rata. Proiren je i popis literature radovima koje je autor naknadno konzultirao. Naime, rije je o ve spomenutim monografijama koje su se pojavile nakon prvog izdanja knjige.

  I u ovom izdanju donose se na kraju knjige kratke biografije niza aktera zbivanja koji se u knjizi spominju. Broj tih linosti je povean, a o nekima, koje su ve bile uvrtene u prethodno izdanje, dodani su podaci do kojih je autor naknadno doao. Ti dodaci pridonose cjelovitijoj spoznaji osoba koje su imale udjela u odreenim politikim akcijama.

  U ovo izdanje uvrteno je i nekoliko dokumenata. Njihov je broj ogranien jer predvieni opseg novog izdanja nije dopustio iri izbor. Radi se o dokumentima karakteristinim za prosudbe ustake ideologije i djelovanje ustakog vrha, odnosno glavnog nositelja politike akcije - poglavnika Pavelia. Ti su dokumenti inae objavljeni u nekim zbirkama grae, navedenim u biljeci i u popisu literature.

  Neki su zahvati uinjeni i u ilustrativnom materijalu. Naime, odreene su slike izostavljene i nadomjetene onima koje autor smatra znakovitijima za ocrtavanje vremena i likova NDH, a dodan je i prilog u boji.

  Na kraju zahvaljujem se izdavakoj kui i uredniku gospodinu Josipu Paviiu, ijom inicijativom i suradnjom je pripremljeno i objavljivano ovo izdanje.

  Autor

  Predgovor prvom izdanju

  2

 • Nastanak, trajanje i slom Nezavisne Drave Hrvatske iroj su javnosti povrno i jednostrano poznati. U razdoblju druge Jugoslavije pisanje o NDH bilo je optereeno ideolokim pristupom i politikim prosudbama koje su je obiljeile kao neprijateljsku tvorevinu. O njoj se pisalo sa stajalita pobjednike partizanske borbe predvoene Komunistikom partijom Jugoslavije. Pri tom je uoljiva izrazita tendencija - posebno politikih ljudi - da se NDH, naglaavanjem njezinih negativnih obiljeja i postupaka njenih vodeih ljudi, prikae u to loijem svijetlu. Meutim, NDH je dio novije hrvatske povijesti, i to upravo onaj koji je umnogome utjecao na poloaj Hrvatske i hrvatskog naroda poslije Drugog svjetskog rata. Nasuprot nekadanjim pojavama sotonizacije NDH, u novije vrijeme se susreemo s pojavama glorifikacije te drave. Stoga je potrebno objektivno utvrditi njezino pravo povijesno znaenje u kontinuitetu povijesnog dogaanja. NDH je nepobitno rezultat prethodnog povijesnog razvitka Hrvatske. etiri godine NDH valja promatrati u irokom kontekstu povijesnih procesa na hrvatskim prostorima, poglavito u kontekstu uzroka i posljedica tih procesa. Ona je nesumnjivo bila pokuaj rjeavanja hrvatskog pitanja uspostavom vlastite, neovisne hrvatske drave. No, u tome se ne smije zanemariti vrijeme njezine pojave i utjecaj okruenja u kojem je nastala. NDH bijae podlona planovima i pothvatima mnogih initelja, i to najprije meunarodnih, a zatim i snaga koje su je osporavale i s kojima se ona neprestano sueljavala.

  Svjestan potrebe da se naoj iroj javnosti dadu najneophodnije informacije o Nezavisnoj Dravi Hrvatskoj kao povijesnoj stvarnosti, prihvatio sam ponudu nakladnika da priredim kratak pregled njezine povijesti. Danas uistinu moemo pristupiti smirenijem i objektivnijem raspravljanju i prosuivanju svega to se u NDH i oko nje dogaalo i to je ona uistinu bila te kakvo mjesto zauzima u novijoj hrvatskoj povijesti. Tekst koji je pred itateljem nastoji, na temelju do sada objavljene literature i dostupne izvorne grae, prikazati postanak i etverogodinje trajanje hrvatske drave od 1941. do 1945. Znanstvena literatura, koja se do sada bavila Nezavisnom Dravom Hrvatskom, iako nije bila sasvim imuna na ideoloke tendencije, dala je mnogo relevantnih podataka o uspostavi drave, njezinom ustroju, unutarnjim prilikama i vanjskopolitikim odnosima. Autor se za izradu ovog pregleda koristio veim brojem knjiga i drugih radova. Posebno valja upozoriti na radove Bogdana Krizmana i Fikrete Jeli-Buti. Ti su autori objavili najvie tekstova o NDH. Ali, i drugi su radovi znatno pripomogli da se obrada upotpuni podacima i procjenama (popis je priloen na kraju knjige). Oslanjajui se na tu literaturu, na nove izvorne podatke i na emigrantsku literaturu, koja nam u posljednje vrijeme postupno pristie, bilo je mogue prikazati sve komponente koje su u kratkom trajanju NDH dole do izraaja i procijeniti ih bez apologije i negativnih pretjerivanja.

  Knjiga je naslovljena Povijest Nezavisne Drave Hrvatske kako bi se time vidljivo oznailo da se radi o povijesnom, a ne o dnevnopolitikom pristupu. No, ona je tek kratak pregled najneophodnijih povijesnih podataka o NDH, i to onih koji upozoravaju na kljune probleme u vezi s njezinim postankom, ustrojstvom i politikom aktivnou njezina vrha. (Dakako da temeljita obrada povijesti NDH zahtijeva mnogo vei prostor.) Ovaj kratki pregled, nadamo se, ispunit e taj zadatak i pruiti osnovne informacije. Knjiga je podijeljena na pet poglavlja, od kojih je svako posebno naslovljeno. Naslov svake cjeline upuuje na osnovnu problematiku koja je u njoj obraena.

  Smatrali smo neophodnim da u prvom poglavlju (Uvod) obradimo poloaj Hrvatske u jugoslavenskoj dravi, kako bismo upozorili na ishodite politike orijentacije da se Hrvatska odvoji od Jugoslavije. U poglavlju Priprema prikazani su postanak i djelovanje ustake organizacije do 1941. U narednom poglavlju, Drava, najprije je prikazan raspad Jugoslavije i okupljanje ustakih snaga koje su imale i svoju domovinsku skupinu. Iskoristivi nastalu

  3

 • situaciju, a uz suglasnost i pomo Italije i Njemake, te su snage 10. aprila 1941. uspostavile Nezavisnu Dravu Hrvatsku. U tom su poglavlju obraeni: razgranienje NDH sa susjednim dravama, bitni elementi dravne organizacije i gospodarske prilike. Tu su i osnovni podaci o nastajanju i djelovanju oruanih snaga NDH, zatim prikaz poloaja vjerskih zajednica i njihova odnosa prema NDH te osvrt na kulturne prilike.

  Sljedee poglavlje naslovljeno je Akcija i njime su obuhvaene sve bitne komponente politike aktivnosti hrvatske drave na unutarnjem i vanjskopolitikom planu. Prikazani su odnosi s Italijom i Njemakom, dvjema za hrvatsku dravu najvanijim silama u tom razdoblju. Kao u prethodnom, tako se i u ovom poglavlju prati uloga poglavnika, koji je sve niti dravne vlasti drao u svojim rukama. Dan je osvrt na tzv. srpsko pitanje, kao i na odnos ustakih vlasti prema idovima i Romima te na uspostavljanje koncentracijskih logora. Prikaz antifaistikog pokreta i organiziranja etnike vojske na teritoriju NDH daje samo naznake njihovih programskih orijentacija i aktivnosti, kako bi se dobila nuna slika konfrontacija s njima i prijetnji opstanku NDH. Meutim, poloaju Hrvatske seljake stranke posveeno je vie prostora, jer rije je o politikoj grupaciji koja je do uspostave NDH imala vodeu ulogu u politikom ivotu Hrvatske. Zabiljeena su i glavna previranja poslije kapitulacije Italije, posebno pitanje zapadne granice NDH i to na temelju novih, nedavno objavljenih izvornih materijala. itatelja e vjerojatno zaokupiti i muslimanska akcija za autonomiju Bosne i Hercegovine, kao i napori za spaavanje NDH u zavrnici Drugog svjetskog rata. Poslije prikaza propasti Nezavisne Drave Hrvatske (posljednje poglavlje Slom) ukratko je prikazana druga ustaka emigracija i njezino djelovanje. Iako se taj tekst vie ne odnosi na samu NDH, on je ipak s njom u vezi, a odgovara na pitanje to se dogodilo s preivjelim ustakim dunosnicima i samim poglavnikom Antom Paveliem po naputanju Hrva