of 29 /29
SVEUČILIŠTE U RIJECI GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo Primijenjena geologija Dominik Šebalj 0246031005 SEIZMIČNOST HRVATSKE: uzroci i posljedice SEIZMISITY OF CROATIA: causes and consequences Završni rad Mentor: Prof.dr.sc. ČEDOMIR BENAC, dipl.ing.geol. Rijeka, 2014.

Seizmičnost Hrvatske

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Potresi u Hrvatskoj

Text of Seizmičnost Hrvatske

 • SVEUILITE U RIJECI GRAEVINSKI FAKULTET SVEUILITA U RIJECI

  Preddiplomski sveuilini studij Graevinarstvo Primijenjena geologija

  Dominik ebalj 0246031005

  SEIZMINOST HRVATSKE: uzroci i posljedice

  SEIZMISITY OF CROATIA: causes and consequences

  Zavrni rad

  Mentor: Prof.dr.sc. EDOMIR BENAC, dipl.ing.geol.

  Rijeka, 2014.

 • SADRAJ

  1. UVOD...1

  2. SEIZMINOST...........2

  2.1. Potres...2

  2.2. Vrste potresa....3

  2.3. Pojave potresa......4

  2.4. Seizmiki valovi..4

  2.5. Mjerenje potresa..........6

  2.6. Magnituda i intenzitet potresa na povrini .7

  2.7. Predvianja potresa i seizmiko zoniranje.......9

  3. SEIZMINOST HRVATSKE: uzroci i posljedice...10

  3.1. Uzrok potresa.........10

  3.2. Povijesni podaci.........11

  3.3. Ugroenost od potresa i seizmoloke karte....14

  3.4. Posljedice i uinci potresa..18

  3.5. Usporedba seizmolokih karata s susjednim zemljama.....20

  4. MJERE ZATITE OD POTRESA................23

  5. ZAKLJUAK............25

  6. LITERATURA...26

  a) Objavljeni radovi..26

  b) Internet stranice26

 • POPIS SLIKA

  Slika 1. Cirkumpacifiki i mediteransko-transazijski seizmiki pojas ..........3

  Slika 2. Hipocentar i epicentar ...................................................................................4

  Slika 3. P i S valovi ...5

  Slika 4. Love-ovi i Rayleigh-ovi valovi .....5

  Slika 5. Zapis horizontalnih i vertikalnih pomaka..................6

  Slika 6. Odreivanje lokacije epicentra......7

  Slika 7. Karta seizmikog zoniranja iz 1987 godine ......9

  Slika 8. Sudar afrike i euroazijske ploe.....................................10

  Slika 9. Karta kritinih podruja i najjaih potresa u 50 godina u Hrvatskoj...11

  Slika 10. Katedrala nakon potresa-Zagreb....12

  Slika 11. Potres u Makarskoj....13

  Slika 12. Potres u Stonu .......13

  Slika 13. Karta s epicentrima potresa od 373. g.pr.Kr do 2000 g.....14

  Slika 14. Karta potresnih podruja Republike Hrvatske (Tp =475 god)..........16

  Slika 15. Karta potresnih podruja Republike Hrvatske (Tp =96 god)........17

  Slika 16. Seizmoloka karta Slovenije......20

  Slika 17. Seizmoloka karta Bosne i Hercegovine.......21

  Slika 18. Seizmoloka karta Maarske.21

  Slika 19. Seizmoloka karta Crne gore.22

  POPIS TABLICA

  Tablica 1. Usporedba intenziteta potresa (I) i magnitude potresa (M)...6

  Tablica 2. Opis intenziteta u stupnjevima po MSC....7

  Tablica 3. Popis znaajnijih potresa intenziteta X i IX MSC ljestvice..........12

  Tablica 4. Horizontalna vrna ubrzanja....16

 • 1

  1.UVOD

  U dugoj povijesti ovjeanstva dogodilo se mnogo podrhtavanja Zemljine kore. Zemlju

  godinje potrese svega nekoliko jaih potresa iji se broj iz godine u godinu poveava. U

  istom tom periodu zemljom proe milijun potresa malih intenziteta, koji su ljudskim

  osjetilima nezamjetljivi dok ih seizmograf uredno registrira i biljei.

  Potresi su prirodne katastrofe koje moemo oekivati u bilo kojem dijelu Zemlje i naravno u

  bilo kojem trenutku to najbolje govori o njihovoj nepredvidljivosti. Znanost koja se bavi

  istraivanjem potresa i posljedica koje uzrokuju potresi naziva se seizmologija. Pojedine zemlje

  su vie izloene potresima od drugih. Republika Hrvatska se nalazi u seizmiki aktivnom

  podruju. U sljedeim odlomcima bavit emo se problemima seizminosti i potresima sa

  posebnim naglaskom na seizminost i potrese na podruju Republike Hrvatske, povijesnim

  potresima koji su se dogodili i mjerama zatite od potresa.

 • 2

  2.SEIZMINOST 2.1 Potres

  Potres je kratkotrajna vibracija prouzroena poremeajima i pokretima u Zemljinoj kori i

  litosferi zbog naglog oslobaanja energije u unutranjosti Zemlje. Potres je jedna od

  najneugodnijih prirodnih pojava za ovjeka koja se oituje u ljuljanju tla pri emu ovjek osjeti

  gubitak stabilnost uporita.

  U razdoblju od lisabonskog potresa pa do prijelaza 19. u 20. stoljee seizmologija je doivjela

  znatan razvoj. Od tada kree prikupljanje podataka o potresima, razrade teorijskih osnova o

  rasprostiranju valova potresa i nastojanju da se izradi instrument za odreivanje gibanja tla za

  vrijeme potresa - seizmograf.

  Uoeno je da Zemlja nije svugdje jednako seizmiki aktivna, te da intenzitet potresa na nekom

  mjestu ne ovisi samo o udaljenosti tog mjesta od epicentra potresa, nego i o vrsti tla na tom

  mjestu. Tako su i oteenja zgrada sagraenih na rahlom tlu openito bila vea nego na

  zgradama s temeljima na kompaktnoj stijeni.

  Snaan potres koji se dogodio 1909. godine u dolini Kupe, dao je dovoljno podataka da

  gospodin Andrija Mohorovii (1857-1936) (slika 1) objasni mehanizam irenja seizmikih

  valova. Na temelju analize brojnih seizmograma, gospodin Mohorovii prvi je ustanovio da

  Zemlja ima lupinastu grau (Markui, 2003).

  2.2 Vrste potresa

  Potresi mogu biti prirodno i umjetno izazvani

  Prirodni potresi su:

  a) Tektonski potresi ine oko 85 % svih potresa i izazivaju najvea ruilaka djelovanja.

  Nastaju uslijed tektonskih pokreta u litosferi. Izvor tektonskih potresa su naprezanja u

  Zemljinoj kori. Potres nastaje onda kada naprezanja prijeu granicu elastinosti

  materije, pri emu dolazi do naglog oslobaanja akumulirane energije.

  b) Vulkanske potrese uzrokuje kretanje magme prema povrini. Takvi potresi imaju samo

  lokalni uinak, budui da se samo malen dio ukupne energije pretvori u mehaniku

  energiju seizmikih valova. Na vulkanske potrese otpada 7% svih potresa.

 • 3

  c) Uruni potresi nastaju prilikom uruavanja upljina u Zemljinoj kori, koje nastaju

  djelovanjem vode na materije topive u vodi. Izvor energije im potjee od polja sile tee,

  tako da kod uruavanja naglo opadne potencijalna energija postojee raspodjele masa.

  Energija tih potresa je jako mala i analogna osloboenoj energiji kod pada meteorita.

  Na urune potrese otpada 3% svih potresa.

  Umjetni potresi nastaju zbog:

  eksplozije, obruavanja ili slijeganja zbog kopanja (gorski udari), brzo punjenje ili

  pranjenje velikih akumulacijskih jezera i crpljenje nafte.

  Podruja na kojima se potresi esto dogaaju nazivamo seizmika ili seizmiki aktivna

  podruja. Podruja u kojima su potresi vrlo rijetki ili se uope ne dogaaju nazivamo

  aseizmikim.

  Najvei broj potresa, a i najjai potresi vezani su uz dva vrlo uska seizmika podruja:

  1. Prvi je cirkumpacifiki seizmiki pojas ("The Ring of Fire") na kojeg otpada oko 77%

  ukupne svjetske seizminosti (slika 1). Taj pojas se protee uz obale Tihog oceana.

  2. Drugi je mediteransko-transazijski seizmiki pojas koji obuhvaa oko 18% svjetske

  seizminosti(slika 1). Protee se od Kanarskih otoka preko Sredozemlja prema

  Himalajima. Tu skree prema jugu preko Sumatre i Jave do Tihog oceana, gdje se spaja

  s cirkumpacifikim pojasom (Markui, 2003).

  Slika 1. Cirkumpacifiki i mediteransko-transazijski seizmiki pojas (1)

 • 4

  2.3 Pojava potresa

  Hipocentar ili arite je toka u Zemljinoj unutranjosti iz koje se na sve strane ire elastini

  valovi. Epicentar je okomita projekciju na Zemljinu povrinu (slika 2).

  Razmak izmeu hipocentra i epicentra je hipocentralna ili arina dubina (h), a razmak

  izmeu epicentra i nekog stajalita je epicentralni razmak.

  Prema dubini arita potresi mogu biti:

  plitki (< 60 km),

  normalni (60-120 km), srednje duboki (120-300 km) i

  duboki (> 700 km).

  Slika 2. Hipocentar i epicentar (4)

  2.4 Seizmiki valovi

  Za vrijeme potresa nastaju dva tipa valova:

  prostorni valovi i

  povrinski valovi.

  Prostorni valovi su elastiki valovi koji se ire kroz unutranjost Zemlje na sve strane od

  hipocentra potresa. Dijelimo ih na:

  longitudinalne valove (slika 3) koje nazivamo jo i P-valovima koji se ire sredstvom

  bre od ostalih tipova valova. ire se brzinom preko 5000 m/s i paralelni su smjeru

  kretanja.

 • 5

  transverzalne valovi (slika 3) koje nazivamo jo i S-valovima koji se ire oko 1.7 puta

  sporije i vibriraju okomito na smjer irenja. Brzina irenja P i S valova ovisi o gustoi

  stijena kroz koje prolaze i njihovim elastinim svojstvima: to je stijena gua, njihova

  brzina je vea.

  Slika 3. P i S valovi (5)

  Povrinski valovi su valovi koji se ire du povrine Zemlje. Moemo ih podijeliti na Love-

  ove i Rayleigh-eve valove (slika 4). Love-ovi su transverzalni valovi, a Rayleigh-evi

  predstavljaju kombinaciju longitudinalnih i transverzalnih valova (Markui, 2003).

  Slika 4. Love-ovi i Rayleigh-ovi valovi (1)

 • 6

  2.5 Mjerenje potresa

  Da bi se odredio hipocentar, epicentar i jaina potresa koriste se ureaji koji se zovu

  seizmografi.

  Tipovi seizmografa su:

  mehaniki s analognim zapisom vertikalnih i horizontalnih pomaka i

  digitalni ili strain seizmografi (slika 5).

  Slika 5. Zapis horizontalnih i vertikalnih pomaka (1)

  Hodokrone su krivulje koje pokazuju ovisnost izmeu epicentralne udaljenosti i vremena

  putovanja pojedinih valova. Konstruiraju se tako da se na os apscise nanesu epicentralne

  udaljenosti, a na os ordinate vremena putovanja valova. Pomou hodokrona moemo na osnovu

  zapisa seizmograma odrediti epicentralnu udaljenost potresa, te epicentar potresa. Ali za tu

  svrhu potrebno je raspolagati s zapisima potresa na barem tri seizmoloke postaje.

  Prvo to je potrebno napraviti je odrediti pripadne epicentralne udaljenosti koje e definirati

  radijuse opisanih krunica oko svake od postaja. Epicentar potresa e se tada nalaziti u sjecitu

  tih krunica (slika 6) (Markui, 2003).

 • 7

  Slika 6. Odreivanje lokacije epicentra (1)

  2.6 Magnituda i intenzitet potresa na povrini

  Magnituda M je koliina osloboene energije u aritu, a izraava se radom (u Julima). Za

  mjerenje jaine potresa koristi se magnitudna ljestvica ili Richterova ljestvica (tablica 1).

  Budui da je magnituda potresa veliina koja je direktno povezana s koliinom osloboene

  energije E u hipocentru potresa, njihova veza je dana slijedeim izrazom:

  log E = 11.8 + 1.5M

  Svi najjai dosad zabiljeeni potresi na Zemlji dogodili su se u cirkumpacifikom pojasu. Oni

  u Mediteranskom pojasu imaju jainu M < 8.

  Za odreivanje uinka potresa na povrini vano je odreivanje njegovog intenziteta (I) na

  povrini terena (tablica 1). Najee koriten matematiki izraz je:

  Io = 1.5 M - 3.5 log h + 3

  gdje je M (magnituda) i h (arina dubina) (3).

 • 8

  Intenzitet u stupnjevima MCS

  (Mercali-Cancani-Sieberg)

  Magnituda

  (Ljestvica po Richteru)

  I 0,0 1,5

  II III 1,5 2,5

  III IV 2.5 3,0

  IV V 3,0 3,5

  V VI 3,5 4,0

  VI VII 4,0 4,5

  VII VIII 5,0 5,5

  VIII IX 5,5 6,0

  IX X 6,0 6,5

  X XI 6,5 7,0

  XI XII 7,0 7,5

  XII 7,5 10,0

  Tablica 1. Usporedba intenziteta potresa (I) i magnitude potresa (M) (2)

  Potresi M>4 (ljestvica po Richteru) i MSC>6 (Mercali-Cancani-Sieberg) mogu prouzroiti

  tetne posljedice. Opis intenziteta u stupnjevima po MSC dani su u tablici 2.

  Stupanj Naziv Kratki opis karakteristika

  1. Nezamjetljiv potres Biljee ga jedino seizmografi.

  2. Jedva osjetan potres Osjeti se samo u gornjim katovima visokih zgrada.

  3. Lagan potres Tlo podrhtava kao kad ulicom proe automobil.

  4. Umjeren potres Prozorska okna i stakla zvee kao da je proao teak

  teretni automobil.

  5. Prilino jak potres Njiu se slike na zidu. Samo pojedinci bjee na ulicu.

  6. Jak potres Slike padaju sa zida, ormari se pomiu i prevru.

  Ljudi bjee na ulicu.

  7. Vrlo jak potres Rue se dimnjaci, crjepovi padaju sa krova, kuni

  zidovi pucaju.

  8. Razoran potres Slabije graene kue se rue, a jae graene oteuju.

  Tlo puca.

  9. Pustoni potres Kue se teko oteuju i rue. Nastaju velike

  pukotine, klizita i odroni zemlje.

  10. Unitavajui potres Veina se kua rui do temelja, rue se mostovi i

  brane. Izbija podzemna voda.

  11. Katastrofalan potres Sruena je velika veina zgrada i drugih graevina.

  Kidaju se i rue stijene.

  12. Veliki katastrofalan

  potres

  Do temelja se rui sve to je ovjek izgradio. Mijenja

  se izgled krajolika, rijeke mijenjaju korito, jezera

  nestaju ili nastaju.

  Tablica 2. Opis intenziteta u stupnjevima po MSC (2)

 • 9

  2.7 Predvianja potresa i seizmiko zoniranje

  Za predvianje potresa potrebno je znati:

  a) mjesto, odnosno epicentar potresa,

  b) vrijeme kada se potres moe dogoditi i

  c) intenzitet odnosno jainu potresa.

  Zbog toga se potresi se ne mogu predvidjeti kratkorono, ali mogu dugorono. Prije pojave

  potresa dogaaju se odreene pojave u prirodi: promjene magnetskog polja, vibracije i pojaano

  isparavanje nekih plinova (radon). Sve gore navedeno mogu osjetiti ivotinje.

  Danas jo nema sigurnih dokaza za tonu prognozu potresa. Moderne metode baziraju se na

  analizi seizmikog rizika, gdje se povezuje tektonska graa i seizminosti (seizmotektonika).

  Na temelju toga se procjenjuje seizmiki rizik i provodi seizmiko zoniranje. Seizmiko

  zoniranje je procjena oekivanog intenziteta. Rezultat zoniranja je karta seizmikog zoniranja

  (slika 7) (3).

  Slika 7. Karta seizmikog zoniranja iz 1987 godine (Herak 2012)

  Seizmiki neopasne su vrste stijene, a seizmiki su opasna rastresita tla. Nepovoljni

  uvjeti su visoka razina podzemne vode i nestabilni dijelovi terena. U sitnozrnatim pijescima

  koji su zasieni vodom moe se kod potresa dogoditi pojava likvefakcije gdje tlo izgubi

  vrstou pa se ponaa poput tekuine (3).

 • 10

  3.SEIZMINOST HRVATSKE

  3.1 Uzrok potresa

  U Republici Hrvatskoj se potresi javljaju u zonama dodira manjih jedinica. Uzronik nastanka

  potresa u priobalnom dijelu Republike Hrvatske jest podvlaenje Jadranske platforme pod

  Dinaride, kao posljedica kretanja afrike ploe prema euroazijskoj (slika 8).

  Slika 8. Sudar afrike i euroazijske ploe (8)

  U sjeverozapadnom kontinentalnom dijelu uzronici nastanka potresa su kompresijski procesi

  zbog pomaka Dinarida i Alpa. Na podruju srednjih Slavonskih planina uzronici nastanka

  potresa su razliiti pomaci masa pojedinih planina gdje su preteito aktivni rubni dijelovi.

  Republika Hrvatska geografski je dio mediteransko-transazijskoga pojasa i nalazi se na

  seizmiki aktivnom podruju. To poglavito vrijedi za priobalno podruje i sjeverozapadni dio,

  a posebice za junu Dalmaciju. U priobalnom podruju, od sjeverozapada prema jugoistoku,

  potresna zona ide od granice sa Slovenijom do podruja juno od Senja.

  U podruju Velebita do Bukovice seizmika aktivnost manje je prisutna. Dalje prema

  jugoistoku nastavlja se zona izrazite seizmike aktivnosti sve do juno od Dubrovnika uz manje

  prekide izmeu ibenika i Splita (6).

 • 11

  U Jadranu je izraenija seizmika aktivnost sredinjeg i junog dijela s nekoliko naglaenijih

  dijelova od kojih je najizraenije juno od Lastova. U zapadnom dijelu kontinentalne Hrvatske

  istie se zona koja se protee od granice sa Slovenijom zapadno od Karlovca. Zatim ide preko

  umberakog gorja i Medvednice sve do Kalnika i zapadnoga dijela Bilogore. S tom se zonom

  spaja na zagrebakome podruju aktivni pojas koji se moe pratiti od Pokuplja. Sredinji i

  istoni dio sjeverne Hrvatske odlikuje se znatno manjom seizmikom aktivnou u usporedbi s

  ostalim podrujima. Izdvaja se nekoliko predjela izrazitije aktivnosti, povezanih sa sredinjim

  Slavonskim planinama Psunjem, Papukom i Dilj-gorom (slika 9) (6).

  Slika 9 Karta kritinih podruja i najjaih potresa u 50 godina u Hrvatskoj (9)

  3.2 Povijesni podaci

  Podaci s kojima se raspolae o potresima na podruju Republike Hrvatske seu sve do 361.

  godine. Dva od njih bila su intenziteta X MCS ljestvice. To je potres koji je bio 361. godine,

  kada je u more propao grad Cissa (danas Caska) na otoku Pagu, kao i potres koji je 6. travnja

  1667. godine pogodio Dubrovnik (6).

  Potres u Dubrovniku ostavio je najtee posljedice ikada zabiljeene u Hrvatskoj, cijeli grad

  je bio potpuno sruen i smrtno je stradalo oko tri tisue ljudi, to je bila polovica tadanjeg

  stanovnitva grada. U starim spisima navedeno je da se golemo kamenje kotrljalo sa Sra i

  ruilo sve pred sobom. Nakon razornog potresa pojavio se tsunami koji je potopio brojne

 • 12

  brodove, a uz sve strahote dolo je i do razornog poara koji je u sljedeih dvadeset dana

  progutao neprocjenjivo materijalno i kulturno blago koje je nastajalo stoljeima na tom

  podruju (potres se osjetio sve do Carigrada, Smirne, te Venecije i Napulja) (6).

  Uz gore navedene potrese, na podruju Republike Hrvatske od 361. godine pa sve do danas

  dogodio se ukupno 21 potres sa intenzitetom IX MCS ljestvice (tablica 3). Od najjaih i

  najrazornijih izdvajamo potres u Zagrebu i Stonu, te potres u Novom Vinodolskom i Makarskoj

  koje opisujemo u nastavku.

  Potres u Zagrebu,

  zabiljeen je dana 9. studenoga 1880. godine i bio je jaine IX MCS ljestvice odnosno

  magnitude 6,3 po Richteru, s epicentrom na podruju Medvednice. Jedna je osoba

  smrtno stradala, a 29 ih je bilo tee ozlijeeno. Materijalna teta je bila velika. Potres je

  meu ljudima izazvao paniku i strah to je rezultiralo bijegom u oblinje europske

  gradove. Prema izvjetaju posebnog povjerenstva u Zagrebu je bilo oteeno oko 1758

  kua. Ukupna materijalna teta procijenjena je na oko 50 milijuna kruna, to je iznosilo

  polovicu tadanjeg godinjeg dravnoga prorauna. Potres je sruio svodove, zdrobio

  oltare, probio pod i otetio zvonik stare zagrebake katedrale, pa joj je bila potrebna

  temeljita obnova (slika 10). Uz struno vodstvo graditelja Hermanna Bollea, obnova je

  potrajala sve do 1906. godine, kada katedrala poprima svoj dananji izgled ( Doko

  Jelini et al 2013).

  Slika 10. Katedrala nakon potresa-Zagreb (10)

 • 13

  Potres u Vinodolu,

  zabiljeen je dana 12. oujka 1916., jaine IX MCS ljestvice i magnitude 5.8

  stupnjeva po Richteru s epicentra u okolici Novog Vinodolskog, pokraj Griana i

  Bribira (11).

  Potres u Makarskoj,

  zabiljeen je, nekoliko dana u sijenju 1962 i bio je jaine IX MCS ljestvice u kanalu

  izmeu Hvara i Braa (slika 11). U tih nekoliko dana sijenja brojne starije kue u

  selima pod Biokovom s Makarskoga primorja su sruene i evakuirano je gotovo dvije

  treine stanovnitva, vie od 10.000 ljudi, a prihvatila su ih mnoga mjesta od

  Dubrovnika do Istre, Zagreba i ireg podruja tadanje drave, koja su im organizirala

  smjetaj, prehranu, zdravstvene usluge, kolovanje i drugo. Stanovnici sela su kasnije

  uglavnom napustili ta mjesta i izgradili kue uz more (12).

  Potres u Stonu,

  zabiljeen je dana 5. rujna 1996. godine i bio je jaine IX MCS ljestvici i 5,9 stupnjeva

  prema Richteru (slika 12). Potres je pogodio podruje Stona i Dubrovakog primorja, a

  osjetio se i u Dubrovniku. Epicentar se nalazio u podmorju izmeu Stona i Slanog,

  dubina arita je iznosila 11 km. Ston je pretrpio veliku materijalnu tetu. Sruene su i

  oteene kue, sruena je crkva Sv. Vlaha, a oteen je i dio zidina. Velike tete

  zabiljeene su i u Dubrovakom primorju (13).

  Slika 11. Potres u Makarskoj (12) Slika 12. Potres u Stonu (13)

 • 14

  Tablica 3. Popis znaajnijih potresa Slika 13. Karta s epicentrima potresa od 373. intenziteta X i IX MSC ljestvice (5) g.pr.Kr do 2000 g (5)

  Iz karte na slici 13 vidljivo je da su kritina podruja Republike Hrvatske juni dio Dalmacije,

  podruje primorsko goranske upanije i dio uz Slovensku granicu zbog mnogobrojnih potresa

  koji su se dogodili u proteklom razdoblju.

  3.3 Ugroenost od potresa i seizmoloke karte

  Najdetaljnija seizmika istraivanja propisana su za znaajnije objekte veza i

  telekomunikacija, hidroenergetske objekte, vanija industrijska postrojenja, bolnice, kole. Kod

  projektiranja takvih objekata provode se analize konstrukcija na gibanje tla za mogui potres.

  Zadaa seizmologa je definirati za posve odreenu lokaciju sliku ubrzanja gibanja tla za mogui

  potres.

  Prorauni stabilnosti na mogue seizmike sile kod manje znaajnih objekata se baziraju na

  intenzitetu potresa kao ulaznoj veliini kod projektiranja. U praksi se esto u tu svrhu koriste

 • 15

  seizmoloke karte, koje prikazuju intenzitet potresa kao funkciju povratnih perioda (po

  definiciji je povratni period srednji razmak u godinama koji protee izmeu dva premaaja

  odreene vrijednosti intenziteta potresa) (6).

  Karte potresnih podruja tiskane su u boji u velikom formatu, u mjerilu 1:800 000. Na kartama

  su prikazana potresom prouzroena horizontalna poredbena vrna ubrzanja (agR) povrine

  temeljnog tla tipa A. Ubrzanja su izraena u jedinicama gravitacijskog ubrzanja g (1 g = 9,81

  m/s2). Poredbeno razdoblje ovisi o riziku koji elimo preuzeti. Uobiajeno je za obine zgrade

  uzeti razdoblje od 50 godina i vjerojatnosti od 10%.

  Tako za odreeno mjesto potresnu opasnost moemo definirati tvrdnjom da se tamo

  premaivanje iznosa agR = 0.25 g oekuje s vjerojatnou od 10 % tijekom bilo kojih 50 godina.

  Takav e se dogaaj ponavljati u prosjeku svakih 475 godina.

  Vano je uoiti da ovdje nema nikakve periodinosti jer potres koji se ponavlja u prosjeku

  svakih 475 godina moe se dogoditi sutra ili za 5000 godina, neovisno o tome kada je bio

  posljednji takav potres.

  Kako su potresi u vremenu razdijeljeni po Poissonovoj razdiobi, njihovo dogaanje na

  odreenom mjestu nema nikakve pravilnosti te vrijeme budueg potresa ni na koji nain ne

  ovisi o tome kada se dogodio prethodni potres. Povratna razdoblja (T), dakle, imaju smisla

  samo za procjenu ukupnog broja potresa koji se mogu oekivati tijekom nekog duljeg razdoblja,

  ali ne i za procjenu vremena u kojem e se oni dogoditi (7).

  Vjerojatnosti premaaja (p) i poredbena razdoblja (t) s povratnim su razdobljem (T) povezana

  izrazom:

  = 100 [1 (1 1

  )

  ]

  pa vrijednosti prikazane na karti odgovaraju ubrzanjima koja se u prosjeku premauju svakih

  T = 475 (odnosno T = 95) godina.

  Iznosi poredbenih vrnih ubrzanja na karti prikazani su izolinijama s rezolucijom od 0,02 g.

  Numeriki navedene vrijednosti na karti odnose se na prostor izmeu dvije susjedne izolinije

  U sluaju dvojbe valja uzeti prvu susjednu veu vrijednost (15).

  Na prvoj karti prikazane su akceleracije koje graevina mora izdrati da ne doe do njezinog

  ruenja (slika 14), a na drugoj su akceleracije koje mogu dovesti tek do ogranienih oteenja

  konstrukcije ija bi sanacija kotala mnogo manje od same graevine (slika 15) (7).

 • 16

  Slika 14 Karta potresnih podruja Republike Hrvatske (Tp =475 god) (14)

 • 17

  Slika 15 Karta potresnih podruja Republike Hrvatske (Tp=95 god) (14)

  Na stranicama geofizikog odsjeka sveuilita u Zagrebu postoji interaktivna aplikacija za

  oitavanje karte koje su prikazane na slikama 14 i 15. Aplikacija omoguuje oitavanje iznosa

  horizontalnih vrnih ubrzanja tla tipa A (agR) za povratna razdoblja od 95 i 475 godina izraenih

  u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (1 g = 9.81 m/s2) (14). Oitani iznosi nisu slubeni podaci

  te ih se smije koristiti kao orijentaciju. Za projektiranje valja potvrditi uvidom u kartu. Koristei

  interaktivnu aplikaciju oitat emo horizontalna vrna ubrzanja tla tipa A (agR) za povratna

  razdoblja od 95 i 475 godina, za desetak odabranih gradova po izboru. Horizontalna ubrzanja

  oitana su za proizvoljno odabrane toke u pojedinim gradovima.

 • 18

  Interaktivna aplikacija

  Grad

  Br.

  Stanovnika Tp=95 god Tp=475god

  1 Zagreb 790.017 agr=0,128 agr=0,255

  2 Split 178.102 agr=0,112 agr=0,22

  3 Rijeka 128.624 agr=0,106 agr=0,207

  4 Osijek 108.048 agr=0,05 agr=0,111

  5 Zadar 75.062 agr=0,09 agr=0,183

  6

  Slavonski

  Brod 59.141 agr=0,082 agr=0,174

  7 Pula 57.460 agr=0,044 agr=0,078

  8 Sisak 47.768 agr=0,072 agr=0,152

  9 Dubrovnik 42.615 agr=0,156 agr=0,301

  10 Bjelovar 40.276 agr=0,067 agr=0,138

  Tablica 4 Horizontalna vrna ubrzanja

  Iz oitanih vrijednosti moemo vidjeti da Dubrovnik ima najvea ubrzanja, a slijede ga

  Zagreb, Split te Rijeka, a najmanje ubrzanje ima Pula. Sve nam to govori koliko ubrzanje

  moraju izdrati pojedini objekti a da se pri tome ne srue. Kako e akceleracija na povrini tla

  biti u pravilu vea nego na razini osnovne stijene, projektno se ubrzanje tada za svaku lokaciju

  rauna tako da se iznos oitan s karte pomnoi odreenim faktorom kojega eurokod propisuje

  za odgovarajuu kategoriju tla.

  3.4 Posljedice i uinci potresa

  Posljedice potresa na okoli mogu se definirati prostorom i vremenom u kojem se potres

  dogodio te time i razliitim imbenicima kao to su gustoa naseljenosti, infrastruktura i

  seizmika otpornost, mogunost tsunamija i sl. Najlake je uinke na okoli podijeliti na

  direktne i indirektne.

  Pod direktnim uincima podrazumijevamo pomicanje dijelova tla, rastapanje tla, klizanje tla,

  blatne nanose, lavine, trajno premjetanje tla i stvaranje novih krajobraza, te pojave tsunamija

  i poplava velikih razmjera. Posljedice navedenih uinaka su promjene krajolika u smislu

  nestajanja jezera, planina i otoka ili nastajanje novih. Ako se u podruju dogodi i tsunami kao

  posljedica potresa, uinci postaju razorniji a njihovo saniranje zahtjevnije jer su mogue pojave

 • 19

  velikih nakupina blatna i muljevita tla, razruenih objekata prolaskom vodenog vala te

  promjena krajolika uslijed nestajanja vegetacije. Potresi uzrokovani vulkanskom erupcijom

  nose opasnosti od poara uzrokovanih lavom te devastaciju umskog pokrova ili promjene

  krajolika izlijevanjem. lave u more, to moe uzrokovati stvaranje novih otoka. U gradovima

  su nakon razornih potresa esti poari, koji mogu izazvati i vea razaranja nego sami potresi.

  (npr. Dubrovnik 1667 godine kad je zbog potresa nastao tsunami te poar koji je progutao cijeli

  grad), a danas su ti rizici jo vei zbog elektrinih i plinskih instalacija.

  Indirektni uinci ukljuuju razaranje brana, zagaenje tla i vode uslijed oteenja industrijskih

  postrojenja, naknadna klizanja tla i sl. Brane izgraene u blizini oceana na trusnom podruju u

  opasnosti su od ruenja ne samo uslijed potresa nego i zbog tsunamija. Oteenja industrijskih

  postrojenja u blizini naselja dodatna su opasnost oekivanom zagaenju okolia zbog mogueg

  izlijevanja opasnih kemikalija.

  Svaka takva situacija imat e utjecaj na ljudsko djelovanje u svrhu zatite zbog moguih novih

  dogaaja. U praksi to, na primjer, znai da se na odreenom podruju podiu zatitni zidovi

  kako bi se sprijeio utjecaj prirodnih sila na razaranje okolia. Gubitkom umskih zona i ne

  poumljavanjem podruja stvaraju se uvjeti dodatne nestabilnosti tla.

  Mogue je nakupljanje industrijskog otpada zbog ruenja tvornikih postrojenja koji moe

  ozbiljno zagaditi okoli. U pojedinim se podrujima moe oekivati naknadno klizanje tla

  uslijed potresa, to e dovesti do dodatnog optereenja okolia nanosima smea, blata ili drugih

  otpadnih tvari. Vaan okolini i sanitarni problem zasigurno je i mogue zagaenje

  vodocrpilita uslijed dotoka zagaivaa s povrine u crpne bunare

  Ako se jai potres dogodio u gusto naseljenom podruju, tada e vaan element biti seizmika

  otpornost zgrada. Broj smrtno stradalih i tee ozlijeenih u seizmiki slabijim zgradama bit e

  puno vei, to e utjecati i na pristup zdravstvenog osoblja preivjelima. Povrh toga, svako jae

  razaranje infrastrukture pretpostavlja i oteenje medicinskih pogona, to pridonosi teem i

  loijem saniranju ozlijeenih. Nakon potresa u naseljenim podrujima esto dugo ostaje velika

  koliina kra i ruevina zgrada, koje predstavljaju opasnost kao izvori novih zagaenja okolia.

  Saniranje leeva ljudi i ivotinja u potresom pogoenom podruju mora biti prioritet upravo

  zbog poveane mogunosti irenja zaraznih bolesti koje su opasne za ljude.

  Ukoliko se u blizini nalaze gradovi moe doi do unitenja cijelih gradova i do katastrofalnih

  nesrea kao i unitenje stoljetne kulturne batine (Doko Jelini,2013)

  Preklapajui koncentraciju zatienih povijesnih cjelina i dijelova tih cijelina Republike

  Hrvatske s kartom oekivanih maksimalnih intenziteta potresa (MSK-64) za povratno razdoblje

  500 godina, uoava se da se upanije s najveim brojem povijesnih cjelina kao to su: Grad

 • 20

  Zagreb s 45, Dubrovako-neretvanska s 22, Istarska upanija s 46, Splitsko dalmatinska s 56 i

  Primorsko-goranska sa 77 povijesnih cjelina, nalaze u podruju VII, VIII i IX, tj. u

  podrujima intenziteta vrlo jakog, razornog i pustonog potresa.

  Najvidljiviji uinci potresa bili bi kod pojedinanih povijesnih cjelina kao to su: Split,

  Dubrovnik, Zadar, ibenik, Trogir, Pula, Rijeka, Gospi, Karlovac, Sisak, Zagreb, Poega,

  Slavonski Brod, Varadin, Vukovar i drugi. To su stoljetne i tisuljetne stare urbane sredine

  koje bi bile unitene ili dijelom unitene, s tim da Pore (kompleks Eufrazijeve bazilike), Trogir

  (povijesna jezgra), ibenik (katedrala Sv. Jakova), Split (Dioklecijanova palaa) i Dubrovnik

  (povijesna jezgra) predstavljaju elitno svjetsko kulturno nasljee, koje je pod zatitom

  UNESCO-a (6)

  3.5 Usporedba seizmolokih karata s susjednim zemljama

  Slika 16 Seizmoloka karta Slovenije (Herak 2012)

 • 21

  Slika 17 Seizmoloka karta Bosne i Hercegovine (Herak 2012)

  Slika 18 Seizmoloka karta Maarske (Herak 2012)

 • 22

  Slika 19 Seizmoloka karta i Crne gore (Herak 2012)

  Prouavajui seizmoloke karte susjednih zemalja Republike Hrvatske moe se vidjeti da se

  karte slau s kartom Hrvatske. Tome je razlog dobra komunikacija izmeu zemalja kao i

  razmjena podataka u vezi registriranih potresa jer su ponekad epicentri potresa i u susjednim

  zemljama (slike 18, 19, 20 i 21).

 • 23

  4.MJERE ZATITE OD POTRESA

  Uinkovita zatita od tetnih djelovanja potresa usmjerena je prije svega prema preventivnim

  segmentima, a ostvaruje se putem tehniko graevinskih mjera:

  1. Seizmoloka istraivanja

  Seizmologija nastoji spoznati i definirati to utemeljenje modele generiranja potresa za

  regionalna i ua lokalna podruja. Za razvijanje metoda zatite u graditeljstvu vano je detaljno

  prouavanje potresa. Obveza ukljuivanja seizmolokih parametara u projektiranje mora se

  propisivati pravnim normama. Zbog toga je izraena Karta potresnih podruja Republike

  Hrvatske ija e primjena osigurati buduu gradnju primjereno seizmiki otpornih graevina.

  2. Urbanistiko planiranje

  Jedan od vanih segmenata je prostorno-planska dokumentacija. U dokumentima prostornog

  ureenja mjere zatite moraju se ostvarivati temeljem propisanih zajednikih prostornih

  normativa i standarda koje vode opem smanjenju povredljivosti urbanih struktura, te moraju

  biti sadrani u koncepcijama i rjeenjima, od prostornih planova podrune (regionalne)

  samouprave (Prostorni planovi upanija, odnosno Grada Zagreba) do prostornih planova

  lokalne samouprave (prostorni planovi ureenja velikog grada, gradova odnosno opina,

  Urbanistiki planovi ureenja i Detaljni planovi ureenja), kod utvrivanja uvjeta ureenja

  prostora prilikom izdavanja lokacijske dozvole, u procesu ureivanja zemljita te na kraju kod

  same izgradnje graevina.

  3. Prorauni konstrukcija i nadzor nad izgradnjom

  Obzirom da se naa drava prostire u vrlo nepovoljnim seizmikim zonama, inenjerske

  konstrukcije moraju biti tako dimenzionirane da mogu odoljeti ekstremnim optereenjima

  nastalim od potresnog gibanja tla, osobito horizontalnog. Sukladno tome, potrebno je

  pridravati se pozitivnih tehnikih normi i propisa koji reguliraju bitne zahtjeve za graevine,

  tako da predvidiva djelovanja potresa tijekom gradnje i uporabe ne prouzroe:

  a) ruenje graevine ili njezinog dijela,

  b) deformacije nedoputenog stupnja,

  c) oteenja graevnog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije,

  d) nerazmjerno velika oteenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

 • 24

  4. Seizmika mikrozoniranja

  Vana su zbog toga to se time dobiva skup podataka kojima prouavamo i analiziramo

  utjecaj lokalnih uvjeta tla (geoloke, geofizikalne i geomehanike znaajke) na uoj lokaciji

  (graevine, industrijska postrojenja, gradske etvrti) kako bi odredili granice pojedinih uih

  podruja s obzirom na oekivane uinke buduih potresa. Rezultat istraivanja seizmikog

  mikrozoniranja je karta mikrozoniranja izraena za istraeno podruje. U cilju procjene

  oteenja objekata od buduih potresa kao i cilju izrade projekata za izgradnju novih graevina,

  a koji sadravaju proptupotresne mjere, nuno je provesti seizmiko mikrozoniranje gradova i

  naselja sa vie od 50.000 stanovnika.

  5. Zemljovidi: u svrhu mjera zatite od potresa, koristiti umarske geoloke karte, fitocenoloke

  karte i pedoloke karte iz umskogospodarstvenih planova.

  6. Edukacija: permanentna, sustavna edukacija stanovnitva, ukljuujui djecu ve od

  predkolske dobi, o svim aspektima potresa (6)

 • 25

  5.ZAKLJUAK

  Potresi su prirodne katastrofe koje moemo oekivati u bilo kojem dijelu Zemlje i naravno, u

  bilo kojem trenutku, to znai da su oni prirodna pojava koja nije kratkorono predvidljiva.

  Kakve e posljedice potresa biti, najvie e ovisiti o gustoi naseljenosti i seizmikoj otpornosti

  zgrada.

  Na itavom podruju Republike Hrvatske postoji velika opasnost od potresa, s tim da

  opasnost od potresa jaine VIII i IX postoji na povrini koja je vea od jedne treine podruja

  drave, odnosno 36,42 %. Na tom podruju ive dvije treine ukupnog stanovnitva to iznosi

  2.801.287 stanovnika. Na podruju Republike Hrvatske veem od polovice (56,22 %) i na

  kojem ivi vie od jedne treine (1.633.529 stanovnika) ukupnog stanovnitva postoji opasnost

  od potresa jaine VII . Takav odnos povrina i broja stanovnika u potresu daju katastrofalne

  posljedice, kao to su prekidi komunikacije, veliki broj oteenih graevina, zatrpane i unitene

  prometnice, veliki broj povrijeenih i umrlih. Nakon toga slijede sekundarne katastrofe, kao to

  su eksplozije, poari, poplave i odroni.

  Kako bi se smanjile posljedice potresa, materijalne tete i tete u okoliu, te broj umrlih

  potrebno je provoditi redovne analize i mjere zatite od potresa, te pripremiti Kartu potresnih

  podruja Republike Hrvatske.

  U sluaju da doe do potresa, nuno je brzo i djelotvorno medicinsko djelovanje, koje e

  ovisit o dobroj organizaciji i pripremljenosti zdravstvenih djelatnika te o spremnosti i

  opremljenosti civilne zatite i svih vatrogasnih postrojbi. U tim katastrofalnim uvjetima upravo

  e dobra koordinacija meu tim slubama biti najvanija.

  Upravljanje i koordinacija timova, primjerice pri izvlaenju nastradalih, to najee

  podrazumijeva rad u opasnim uvjetima i upotreba teke mehanizacije, poseban je i izuzetno

  odgovoran zadatak, pa e stupanj obuenosti i opremljenosti svih ukljuenih u radu slubi biti

  gotovo presudan.

  Po svemu sudei moe se vidjeti da je Republika Hrvatska dobro organizirana u pogledu

  planova zatite od katastrofa, te su u te svrhe osnovane i slube kao to je Dravna uprava za

  zatitu i spaavanje. Osnovni zadatak navedene institucije je ustrojiti i odravati moderan sustav

  zatite i spaavanja u Republici Hrvatskoj koji e svim raspoloivim resursima biti sposoban

  odgovoriti potrebama u zatiti ljudi, dobara i okolia u ugrozama, stradanjima i drugim

  izazovima suvremenog drutva

 • 26

  6.POPIS LITERATURE

  a) Objavljeni radovi

  1. Benac, (2004):Seizminost, Graevinski fakultet sveuilita u Rijeci

  2. Doko Jelini, J., Kratohvil, M., Nola, I.A. i uskin, E. (2013):Potresi-povijesni

  pregled, okolini i zdravstveni uinci i mjere zdravstvene skrbi, Sveuilite u Zagrebu,

  Medicinski fakultet, kola narodnog zdravlja Andrija tampar1, Dom zdravlja

  MUP2, Zagreb

  3. Herak, M. (2012):Hrvatska karta potresne opasnosti, Geofiziki odsjek, Prirodoslovno

  matematiki fakultet, Zagreb.

  4. Markui, S.(2003): Seizmologija i istraivanje unutranjosti Zemlje, Geofiziki

  odsjek, Prirodoslovno-matematiki fakultet, Zagreb.

  b) Internet stranice

  (1) http://rgn.hr/~smihalic/nids_snjezanamihalic/10_seizmicki%20hazard.pdf

  (2) https://www.grad.unizg.hr/_download/repository/09_TK_II_CB.pdf

  (3) https://portal.uniri.hr/system/resources/docs/000/002/551/original/Predavanja_T-

  6.pdf?1394528199

  (4) http://www.znanje.org/i/i25/05iv02/05iv0210/zemljotresi%201.htm

  (5) http://sabynaa.blogger.ba/arhiva/2009/12

  (6) http://www.duzs.hr/page.aspx?PageID=571

  (7) http://www.platforma.hr/

  (8) http://www.zavod.pgz.hr/docs/zzpuHR/documents/109/Original.pdf

  (9) http://novaarena.net/vijesti/513-hrvatskoj-prijeti-uskoro-snazan-potres

  (10) http://hr.wikipedia.org/wiki/Potres_u_Zagrebu_1880

  (11) http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/278336/Za-katastrofalan-potres-Hrvatska-

  nije-spremna.html

  (12) http://stari.dalmacijanews.com/Vijesti/View/tabid/74/ID/77082/Ovako-je-

  izgledala-Makarska-prije-50-godina-nakon-potresa-9-stupnja-Mercallijeve-

  ljestvice-FOTO.aspx

  (13) http://www.portaloko.hr/clanak/na-danasnji-dan-1996-godine-katastrofalan-potres-

  pogodio-je-ston-i-dubrovacko-primorje/0/35342/

  (14) http://seizkarta.gfz.hr/karta.php