POSTUPAK IZRADE STIKERA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

poliuretanske smole,iziprint,solventni stampaci,kater,gliteri,vizuelna komunikacija

Text of POSTUPAK IZRADE STIKERA

 • S T I K E R I

  Kratak vodi za uspenu izradu

  Pod imenom stiker,uglavnom, podrazumevamo tampanu nalepnicu,na plastinoj osnovi, sa donje strane presvuenu lepkom i zalivenu poliesterskom ili poliuretanskom smolom.Stikere bi u tom smislu, mogli uvrstiti u iroko polje, koje pokriva grafika dorada.U grafikoj produkciji, uglavnom se sree kao jednostavan, tirani finalni proizvod.tampa je pred faza koja se podrazumeva,ali nije iskljuiv uslov.Naj ee, stikere moemo primetiti , kao jeftino i uspeno sredstvo moderne vizuelne komunikacije,sa svim ulogama i zadatcima koje im odredimo, a koje mogu uspeno ispunjavati.

  U tekstu koji sledi, upoznat e mo postupak izrade stikera uz pomo poluautomatskih ureaja.Automati za visokoserijsku izradu nisu u fokusu ovog prikaza.

  Dozator i mikser sa vakuum pumpom

  Podloga za nalivanje stikera, najee se tampa na pvc foliji,solventnim bojama i ink-det tampaima. Koriste se folije debljine 80 do 100 mikrona,orakal 641,ili sline.Takoe, primenu nalaze i "izi print" folije za topli transver stikera na tekstil.Ne preporuuje se izrada stikera na samolepljivoj hartiji, kao ni direktno nalivanje smole na tampan tekstil,zbog velikih deformacija, koje uzrokuje otvrdnjavanje smole.Smola se dobro razliva direktno preko metala, koe i drveta i postojana je.

  Preporuljivo je tampanu foliju, po zavrenoj tampi, i opsecanju katerom,ostaviti bar dva sata da se boja na foliji osui, a folija stabilizuje. Nalivanje smole na ne osuenu boju, moe za posledicu imati podizanje rubnih delova folije pod tampanom povrinom.

  Kod opsecanja folije katerom, najee vidimo, da se oko tampane forme budueg stikera ostavja netampano polje veliine od 0,5 do 2mm,za stikere manjih dimenzija. Preporuuje se zaobljavanje pravih (900)i otrih uglova nalepnice. Na taj nain izbegavamo dosta esto razlivanje smole, preko "otrih" ivica.

  Podloga za nalivanje stikera

  Mogui su i drugaiji pristupi pripremi,bez margina,ali sa obaveznim, pomenutim radiusom, pogotovo, kada se radi o veim povrinama stikera, Reavanje tog zadatka, ostavljamo dizajnerima. Ponekad se kao stikeri sreu netampane, ve samo katerom opseene forme folije, nalivene poliuretanskom smolom. Ovo su netipini pristupi realizaciji stikera i obino su interesantni kreativni izleti u unikatne ili malotirane radove.

  Uklanjanje vika folije, iseene oko tampane forme (slike, znaka) predstavlja narednu fazu pripreme.tampana i katovana folija se see na manje delove. Prihvatljiv format za rad je oko 30x40 cm. Svakako da moe biti i manjih dimenzija, zavisno od raspoloivog prostora, vetine manipulatora ili drugih, nepomenutih razloga. Foliju je potrebno fiksirati na glatku i vrstu povrinu. Primenljive su,kliritne ploe,per ploe,aluminijumske, kao i ploe od mnogih drugih materijala.Za fiksiranje se mogu koristiti sve vrste lepljivih traka. Bre i lake fiksiranje predloka mogue je na namenski raenim prohromskim, (inox)

 • tacnama sa magnetnim trakama za fiksiranje folije.Tacne su sastavni deo suare za stikere i mogue ih je nabaviti na naem tritu.

  Ploe na kojima se nalivaju i sue stikeri moraju biti u horizontalnom poloaju.U protivnom, lako dolazi do prelivanja smole preko ivica folije, a samim tim do poveanja karta.

  Poliuretanska smola je dvokomponentna masa,gustine meda, visoke viskoznosti.Obe komponente su bezbojne,staklastog odsjaja blagog i neiritirajueg mirisa.Za pripremu ovog prikaza koriene su: Komponenta ,pod proizvoakom oznakom T825 i karalizator pod oznakom T865.

  Dvomponentna smola

  Ova smola spada u meke i iroko je primenljiva. Sa dobrim uspehom mogu je transver na tekstil.Tada,kao podlogu za tampu treba koristiti iziprint foliju,koja je,kao i smola stabilna na temperaturama na kojima se obavlja lepljenje na toplo, priblino, od 130 _ 1700C .Pokazala je odlina svojstva pri izradi stikera za razliite namene. Sa kompletom od 2 litra mogue je naliti povrinu do 15.000 kvadratnih santimetara.

  Priprema smole Prva faza je razmeravanje (u odvojenim posudama), komponenti T825 i T865 u odnosu 1:1.Proizvoa smole, preporuuje merenje teine, mada i taan zapreminski odnos 1:1 ne iskljuuje uspean rad. U toku merenju i izlivanju smole, voditi rauna da sadraji konzervi ne dou meusobno u dodir,razume se, osim onih koje miksujemo.Meanje vrimo u plastinom sudu, koji ini komplet sa vakuum pumpom i mikserom. Preporuljivo je u tu posudu ubaciti plastinu au malo manje dimenzije i u njoj obaviti meanje. Pomona,plastina aa je zapremine

  oko 500 ml.U njoj se sjedinjuju obe izmerenekomponente smole. Komponente pre sjedinjavanja zagrevamo u odvojenim aama na temperaturu od 350C. Korienjem ove dodatne posude,izbegavamo pranje osnovne posude po zavrenom meanju.

  Posuda za meanje smole

  Na taj nain, pripremu smole obavljamo bre, pa odpada potreba za pranjem, jer pomonu posudu pozavrenom poslu bacamo.

  Inprovizacija duplog suda za zagrevanje

  Cena ae-uloka je mnogo nia od cene razreivaa, uz iji pomo bi morali ukloniti ostatke smole.Zagrevanjem smole i katalizatora omoguavamo bre i lake odpoinjanje hemijske reakcije, koja bi trebala uspeno zavriti polimerizacijom i suenjem.Pokretanje tog procesa primeujemo po povienju temperature meavine.

  Za prve pokuaje treba izmeriti manju koliinu smole. Obino uzimamo zapreminu od 50 ml, koliko iznosi i zapremina prica za nalivanje. Razlog za ovo je u upotrebljivosti smole, koja na sobnoj temperaturi iznosi oko 30 minuta.Istekom tog vremena, smola se zgunjava i sve tee dozira na stikere. Dakle, u toku tog vremena trebalo bi zavriti sa nalivanjem i pristupiti pripremi nove koliine.Pojava zgunjavanja je pouzdan znak da je proces polimerizacije nastupio i da smo

 • pripremne radnje obavili kako treba.

  Upravljaka ploa ureaja za doziranje smole

  Meanje i vakuumiranje se obavlja u odvojenom delu, koji je sastavni deo kompletnog ureaja za izradu stikera. Predviena je mogunost odreivanja duine vremena meanja, a ono po preporukama proizvoaa koriene smole iznosi 5 minuta.Vakuum je na nivou -0.8bara.Vakuumiranjem se iz mase uspeno uklanjaju mehurii vazduha.Ovim postupkom spreava se njihova pojava na odlivcima, pa tako smanjuje koliina neupotrebljivih stikera.

  Radni pritisak dozatora je od 2,5 do 3 bara

  U dozator je ugraeni ventil za vazduh kojim se regulie njegovo doticanje iz kompresora vazduha, a koji ne ulazi u osnovni komplet.Radni pritisak,se regulie ventilom a oitava na manometru, ugraenom na prednjoj ploi ureaja.Pritisak bi trebao da se postavi na 2,5 bara, to je za vei deo primena dovoljno.

  Izbor i obrada igalaIgle su jeftin, potroan materijal.Neki proizvoai ih daju uz ureaje, a neki ne. U

  svakom sluaju, ovo je lako reiv zadatak.Odlino e posluiti medecinske igle, koje prodaju sve apoteke.Promeri igala se kreu od 0.9 do 1,8 mm.Vee promere mogue je kupiti u veterinarskim apotekama.Duinu igala je potrebno skratiti seenjem,finom mini turpijom, a vrh izbrusiti sitnozrnom mirglom N0 800-1000.

  pric sa obraenom iglom i crevo za dovod vazduha pod pritiskom

  Za nalivanje smole na manje povrine, za sloenije i nestandardne oblike stikera, koristimo igle manjeg prenika, 0,9 do 1,2 mm.Za vee i jednostavnije povrine u obzir dolaze igle promera do 1,8 mm.

  Zatvara sa zaptivnom gumicom

  Brzinu i koliinu isticanja smole odreujemo izborom prenika igle, kao i regulacijom

 • pritiska u dozatoru.Ipak, ne bi trebali raditi sa veim pritiskom od navedenog u deklaraciji. Dakle,oko 2,8 bara, to je sasvim dovoljno za uspean rad.

  Nalivanje smole iziskuje malo iskustva. Veoma brzo,za dan ili dva, ovladava se ovom vetinom.Iskusan manipulator moe za jedan sat da nalije do 1000 manjih stikera krunog oblika.Razume se, kada su oblici sloeniji, a povrina vea, i proces e trajati due.Ako je stiker u obliku pravilnog kruga, dovoljno je iglu sa pricem, podignutu 1 milimetar od podloge i bez pomeranja po povrini izvriti nalivanje.Obino se prekida sa nalivanjem kada se smola razlije 1-2 milimetra do ivice folije, jer e se i u narednih nekoliko minuta nastaviti lagano razlivati.Zavrivi nalivanje proverit e mo da li je sve kako treba uraeno.Na mestima gde smola nije razlivena do ivice stikera, paljivim razvlaenjem smole iglom to popravimo.

  Suenje stikera Po zavrenom nalivanju, stikere sa radnog stola prenosimo na mesto za suenje.Suenje na temperaturi oko 250C je oko 24 sata.Vlanost vazuha 50%.Mesto predvieno za suenje mora omoguiti postavljanje ploa sa ilivenim stikerima u savren vodoravan poloaj kako bi spreili naknadno razlivanje. Zatita od praine takoe je podrazumevan uslov.Za bre suenje, u vremenu od 2 do 3 sata koristimo suare, koje omoguavaju zagrevanje do 400C. Postoji mogunost njihove nabavke i na domaem tritu.

  Boja i gliteri Gliterima ili poliuretanskim bojama moemo ostvariti posebne efekte.Najlepe vizuelne (gliter) efekte postiemo na netampanim jednobojnim povrinama.To e mo uraditi u momentu sjedinjavanja obe komponente pred samo miksovanje. Prenik igle mora biti usaglaen sa veliinom glitera.Koliko glitera umeati u smolu, nije mogue precizno preporuiti.To ostaje u okviru linog iskustva i konkretnog zahteva.

  Mere zatite u toku rada Poliuretanska smola pravilno koriena nije posebno agresivna, ali kao i sva poliuretanska jedinjenja iziskuje mere opreza pri duem korienju. Smola je bez boje i neiritirajueg mirisa.Bez obzira na to,

  prostoriju u kojoj se radi treba ee provetravati.Upotreba zatitnih rukavica u fazi pripreme i pranja posuda i alata je obavezna. U toku nalivanja nije, jer bi oteavala rad, a i nema direktnog kontakta sa smolom.Panju treba obratiti na spojeve plastinih creva od kompresora do dozatora, kao i od dozatora do prica, jer je ceo sistem pod povienim pritiskom.Zatvara na pricu takoe mora biti pravilno zabravljen.Kada postoji mogunost izmetanja kompresora iz radnog prostora, to treba neizostavno uiniti i time se zatititi od poviene buke koju u toku rada kompresor stvara.

  Deo palete glitera

  Gliter listii

  Tekst je prezentiran u informativne svrhe. Autor prikaza ne preuzima odgovornost, prema korisnicima za eventualno nastalu tetu, neadekvatnom primenom materijala.

  Realizaciju ovog prikaza, ustupanjem prikazane opreme omoguila je firma "Difol" iz Beograda, kojoj ovom prilikom izraavam zahvalnost.

  Za izuzetno lepu i iroku paletu stikera,zahvalan sam Ljubici Sireta iz Kikindske firme "Siretaprojekt"Za prve kontakte i temu o stikerima, zahvalan sam vrsnom poznavaocu ove tehnike, Oskaru Valu iz Novog Sada.

  Autor prikaza i fotografija : Dragoljub Mitrovi Juli 2013.