of 2 /2
POSTOPEK PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA A. CILJI IN NAMEN DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA Predmet tega državnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: DPN) so prostorske ureditve, povezane z gradnjo prenosnega plinovoda R51B TE-TOL–Fužine/Vevče. Načrtovani plinovod v dolžini 4,2 m poteka od načrtovane oddajne čistilne postaje R51B (v nadaljnjem besedilu: OČP-R51B) na merilno regulacijski postaji TE-TOL (v nadaljnjem besedilu: MRP TE-TOL) do načrtovane merilno regulacijske postaje Dobrunje (v nadaljnjem besedilu: MRP Dobrunje). Načrtovani plinovod R51B TE-TOL–Fužine/Vevče zasleduje in udejanja razvojne cilje Strategije prostorskega razvoja Slovenije, katere cilj je zagotoviti dolgoročno, varno in zanesljivo napajanje distribucijskega plinovodnega omrežja Ljubljane. Rekonstrukcija in dograditev prenosnega plinovodnega omrežja je opredeljena tudi v strateškem delu občinskega prostorskega načrta MOL (potrjen dne 5. 7. 2010 na 41. seji mestnega sveta MOL). Priprava DPN se je začela s pobudo ministra za gospodarstvo in sklepom Vlade RS o začetku priprave DPN za prenosni plinovod R51B TE-TOL–Fužine/Vevče v juliju 2010. Po pridobitvi smernic za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora je bila v juniju 2013 izdelana Študija variant - Predlog najustreznejše rešitve. Osnova za izdelavo Osnutka DPN so bili Idejni projekt za prenosni plinovod R51B TE-TOL–Fužine/Vevče in druge strokovne podlage. Osnutek DPN je bil pripravljen v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) in je bil v septembru 2014 javno razgrnjen. V osnutku DPN so bile prikazane rešitve prostorskih ureditev, povezanih z gradnjo prenosnega plinovoda R51B TE-TOL– Fužine/Vevče s pripadajočimi ureditvami: - gradnja prenosnega plinovoda R51B (v nadaljnjem besedilu: plinovod R51B) od oddajne čistilne postaje R51B (v nadaljnjem besedilu: OČP-R51B) na merilno regulacijski postaji TE-TOL (v nadaljnjem besedilu: MRP TE-TOL) do merilno regulacijske postaje Dobrunje (v nadaljnjem besedilu: MRP Dobrunje), - gradnja OČP-R51B na MRP TE-TOL, - gradnja MRP Dobrunje, - izravnava obratovalnega tlaka zemeljskega plina na obstoječem plinovodu L10000 med MRP Dobrunje in obstoječo merilno regulacijsko postajo Vevče (v nadaljnjem besedilu: MRP Vevče), - gradnja sistema katodne zaščite, - gradnja kabelske kanalizacije za vgradnjo optičnega kabla, - ureditev pripadajoče in prilagoditev obstoječe prometne, energetske, komunalne ter telekomunikacijske infrastrukture in vseh drugih ureditev, ki so nujno potrebne za gradnjo in nemoteno delovanje načrtovanih ureditev, - odstranitev in prestavitev objektov ter odstranitev rastja in izvedba krajinske ureditve. Med javno razgrnitvijo osnutka DPN in okoljskega poročila, ki je potekala v času od 1. do 30. septembra 2014, so bili podani predlogi za optimizacijo plinovoda R51B. Zaradi zagotavljanja optimizacije načrtovanih prostorskih ureditev, ki so predmet te seznanitve, so bile po javni razgrnitvi osnutka DPN ob pripravi stališč do pripomb in predlogov javnosti izdelane nekatere projektne preveritve in prilagoditve rešitev oziroma optimizacije načrtovanega plinovoda. B. OPIS SPREMENJENIH REŠITEV Ob izdelavi spremenjenih oziroma optimiziranih projektnih rešitev se je izkazalo, da nekatere izmed sprememb zahtevajo spremembo meje območja iz osnutka DPN, ki je bil javno razgrnjen. Na nekaterih zemljiščih je predvidena opustitev ureditev, ki so bile predvidene v osnutku DPN, na drugih območjih pa so predvidene ureditve na zemljiščih, ki jih osnutek DPN ni vključeval (prestavitve trase plinovoda in dostopne poti v času gradnje). Opis spremenjenih rešitev osnutka DPN za prenosni plinovod R51B TE-TOL–Fužine/Vevče: - od km 0+193 do km 0+385: spremenjen potek trase plinovoda na območju vzhodno od MRP TE-TOL, trasa plinovoda se premakne približno 15 m proti severu. - od km 3+076 do km 3+447: spremenjen potek trase plinovoda na območju vzhodno od vzhodne ljubljanske avtoceste in severozahodno od Novega naselja. Trasa plinovoda se premakne približno 60 m proti jugozahodu na rob EUP SO-2177. - prestavitev začasne dostopne poti v času gradnje zahodno od Novega naselja. Začasna dostopna pot v času gradnje se premakne približno 40 m proti zahodu, od obstoječe dovozne ceste do stanovanjskih objektov (Novo naselje). C. NAMEN JAVNE SEZNANITVE S SPREMENJENIMI REŠITVAMI Javna seznanitev s spremenjenimi rešitvami poteka od 4.5.2015 do 19.5.2015. V okviru javne seznanitve bo organizirana tudi javna predstavitev, ki je namenjena seznanitvi javnosti s spremenjenimi rešitvami, predvsem pa z rešitvami za prostorske ureditve, ki zahtevajo spremembo meje območja DPN. Javna predstavitev bo v prostorih Doma občanov Fužine, soba št. 23, Preglov trg 15, Ljubljana, dne 11.5.2015 ob 16:00 uri. Predstavitveno gradivo bo v okviru javne seznanitve na vpogled: - na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Tržaška 19a, Ljubljana, - v prostorih Mestne Občine Ljubljana, Oddelku za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, Ljubljana, - v prostorih Četrtne skupnosti Moste, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana, - v prostorih Četrtne skupnosti Golovec, Litijska 38, Ljubljana, - v prostorih Četrtne skupnosti Sostro, Cesta II. grupe odredov 43, Dobrunje in - v prostorih Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana. V času javne seznanitve s spremenjenimi rešitvami in na javni predstavitvi lahko javnost poda svoja mnenja in pripombe na spremenjene rešitve, in sicer ustno na javni predstavitvi, pisno pa v knjigo pripomb ali po elektronski pošti na naslov [email protected], obvezno s pripisom ''DPN R51B TE-TOL- Fužine/Vevče". Koordinator: Ministrstvo za okolje in prostor Direktorat za prostor, graditev in stanovanja Pobudnik: Ministrstvo za infrastrukturo Direktorat za energijo Investitor: Plinovodi d. o. o., Ljubljana Cesta Ljubljanske brigade 11b 1001 Ljubljana Izdelovalec: Projekt d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a, Nova Gorica DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA PRENOSNI PLINOVOD R51B TE-TOL–FUŽINE/VEVČE SPREMENJENE REŠITVE OSNUTKA DPN PO JAVNI RAZGRNITVI POVZETEK ZA JAVNOST Merilo: 1:10 000 Kartografska osnova DOF (Vir: GURS) Datum: marec 2015 SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN) (št. 35000-33/2010/4, z dne 8.7.2010) IZDELAVA OSNUTKA DPN (oktober 2010) SMERNICE VSEH NOSILCEV UREJANJA PROSTORA (NUP) ODLOČBA O CPVO UVELJAVITEV ZUPUDPP (oktober 2010) ANALIZA SMERNIC NUP, SKLIC IN IZVEDBA PROSTORSKE KONFERENCE (16.12.2011) NOVI SKLEP O PRIPRAVI DPN (št. 35000-26/2012/4 z dne 17.10.2012) spremembe in dopolnitve ZUPUDPP (julij 2012) IZDELAVA PREDLOGA NAJUSTREZNEJŠE REŠITVE V FAZI ŠTUDIJE VARIANT (junij 2013) IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG IZDELAVA OKOLJSKEGA POROČILA PREDLOG NAJUSTREZNEJŠE REŠITVE IZDELAVA PODROBNIH STROKOVNIH PODLAG IZDELAVA OSNUTKA DPN DOPOLNITEV OKOLJSKEGA POROCILA PRIDOBITEV MNENJA O USTREZNOSTI OKOLJSKEGA POROČILA JAVNA RAZGRNITEV IN OBRAVNAVA OSNUTKA DPN IN OKOLJSKEGA POROČILA (od 1.9.2914 do 30.9.2014) PRIDOBITEV MNENJA OBČINE SPREJETJE UREDBE O DRŽAVNEM PROSTORSKEM NAČRTU NA VLADI RS IN OBJAVA V URADNEM LISTU RS (Uradni list RS, št. …, veljavnost od dne …) IZDELAVA PREDLOGA DPN DOPOLNITEV STROKOVNIH PODLAG SPREMENJENE REŠITVE OSNUTKA DPN PO JAVNI RAZGRNITVI PRIDOBITEV MNENJ DRŽAVNIH NUP PRIDOBITEV ODLOČBE O USTREZNOSTI VPLIVOV STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI IN MNENJA OBČINE

POSTOPEK PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA A. …

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of POSTOPEK PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA A. …

A)A. CILJI IN NAMEN DRAVNEGA PROSTORSKEGA NARTA
Predmet tega dravnega prostorskega narta (v nadaljnjem besedilu: DPN) so prostorske ureditve, povezane z gradnjo prenosnega plinovoda R51B TE-TOL–Fuine/Veve. Nartovani plinovod v dolini 4,2 m poteka od nartovane oddajne istilne postaje R51B (v nadaljnjem besedilu: OP-R51B) na merilno regulacijski postaji TE-TOL (v nadaljnjem besedilu: MRP TE-TOL) do nartovane merilno regulacijske postaje Dobrunje (v nadaljnjem besedilu: MRP Dobrunje). Nartovani plinovod R51B TE-TOL–Fuine/Veve zasleduje in udejanja razvojne cilje Strategije prostorskega razvoja Slovenije, katere cilj je zagotoviti dolgorono, varno in zanesljivo napajanje distribucijskega plinovodnega omreja Ljubljane. Rekonstrukcija in dograditev prenosnega plinovodnega omreja je opredeljena tudi v strateškem delu obinskega prostorskega narta MOL (potrjen dne 5. 7. 2010 na 41. seji mestnega sveta MOL). Priprava DPN se je zaela s pobudo ministra za gospodarstvo in sklepom Vlade RS o zaetku priprave DPN za prenosni plinovod R51B TE-TOL–Fuine/Veve v juliju 2010. Po pridobitvi smernic za nartovanje s strani nosilcev urejanja prostora je bila v juniju 2013 izdelana Študija variant - Predlog najustreznejše rešitve. Osnova za izdelavo Osnutka DPN so bili Idejni projekt za prenosni plinovod R51B TE-TOL–Fuine/Veve in druge strokovne podlage. Osnutek DPN je bil pripravljen v skladu z Zakonom o umešanju prostorskih ureditev dravnega pomena v prostor (ZUPUDPP) in je bil v septembru 2014 javno razgrnjen. V osnutku DPN so bile prikazane rešitve prostorskih ureditev, povezanih z gradnjo prenosnega plinovoda R51B TE-TOL– Fuine/Veve s pripadajoimi ureditvami: - gradnja prenosnega plinovoda R51B (v nadaljnjem besedilu: plinovod R51B) od oddajne istilne postaje R51B (v nadaljnjem besedilu: OP-R51B) na merilno regulacijski postaji TE-TOL (v nadaljnjem besedilu: MRP TE-TOL) do merilno regulacijske postaje Dobrunje (v nadaljnjem besedilu: MRP Dobrunje), - gradnja OP-R51B na MRP TE-TOL, - gradnja MRP Dobrunje, - izravnava obratovalnega tlaka zemeljskega plina na obstojeem plinovodu L10000 med MRP Dobrunje in obstojeo merilno regulacijsko postajo Veve (v nadaljnjem besedilu: MRP Veve), - gradnja sistema katodne zašite, - gradnja kabelske kanalizacije za vgradnjo optinega kabla, - ureditev pripadajoe in prilagoditev obstojee prometne, energetske, komunalne ter telekomunikacijske infrastrukture in vseh drugih ureditev, ki so nujno potrebne za gradnjo in nemoteno delovanje nartovanih ureditev, - odstranitev in prestavitev objektov ter odstranitev rastja in izvedba krajinske ureditve. Med javno razgrnitvijo osnutka DPN in okoljskega poroila, ki je potekala v asu od 1. do 30. septembra 2014, so bili podani predlogi za optimizacijo plinovoda R51B. Zaradi zagotavljanja optimizacije nartovanih prostorskih ureditev, ki so predmet te seznanitve, so bile po javni razgrnitvi osnutka DPN ob pripravi stališ do pripomb in predlogov javnosti izdelane nekatere projektne preveritve in prilagoditve rešitev oziroma optimizacije nartovanega plinovoda. B. OPIS SPREMENJENIH REŠITEV
Ob izdelavi spremenjenih oziroma optimiziranih projektnih rešitev se je izkazalo, da nekatere izmed sprememb zahtevajo spremembo meje obmoja iz osnutka DPN, ki je bil javno razgrnjen. Na nekaterih zemljiših je predvidena opustitev ureditev, ki so bile predvidene v osnutku DPN, na drugih obmojih
pa so predvidene ureditve na zemljiših, ki jih osnutek DPN ni vkljueval (prestavitve trase plinovoda in dostopne poti v asu gradnje). Opis spremenjenih rešitev osnutka DPN za prenosni plinovod R51B TE-TOL–Fuine/Veve: - od km 0+193 do km 0+385: spremenjen potek trase plinovoda na obmoju vzhodno od MRP TE-TOL, trasa plinovoda se premakne priblino 15 m proti severu. - od km 3+076 do km 3+447: spremenjen potek trase plinovoda na obmoju vzhodno od vzhodne ljubljanske avtoceste in severozahodno od Novega naselja. Trasa plinovoda se premakne priblino 60 m proti jugozahodu na rob EUP SO-2177. - prestavitev zaasne dostopne poti v asu gradnje zahodno od Novega naselja. Zaasna dostopna pot v asu gradnje se premakne priblino 40 m proti zahodu, od obstojee dovozne ceste do stanovanjskih objektov (Novo naselje). C. NAMEN JAVNE SEZNANITVE S SPREMENJENIMI
REŠITVAMI
Javna seznanitev s spremenjenimi rešitvami poteka od 4.5.2015 do 19.5.2015. V okviru javne seznanitve bo organizirana tudi javna predstavitev, ki je namenjena seznanitvi javnosti s spremenjenimi rešitvami, predvsem pa z rešitvami za prostorske ureditve, ki zahtevajo spremembo meje obmoja DPN. Javna predstavitev bo v prostorih Doma obanov Fuine, soba št. 23, Preglov trg 15, Ljubljana, dne 11.5.2015 ob 16:00 uri. Predstavitveno gradivo bo v okviru javne seznanitve na vpogled: - na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Traška 19a, Ljubljana, - v prostorih Mestne Obine Ljubljana, Oddelku za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, Ljubljana, - v prostorih etrtne skupnosti Moste, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana, - v prostorih etrtne skupnosti Golovec, Litijska 38, Ljubljana, - v prostorih etrtne skupnosti Sostro, Cesta II. grupe odredov 43, Dobrunje in - v prostorih etrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana. V asu javne seznanitve s spremenjenimi rešitvami in na javni predstavitvi lahko javnost poda svoja mnenja in pripombe na spremenjene rešitve, in sicer ustno na javni predstavitvi, pisno pa v knjigo pripomb ali po elektronski pošti na naslov [email protected], obvezno s pripisom ''DPN R51B TE-TOL- Fuine/Veve".
Koordinator: Ministrstvo za okolje in prostor Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
Pobudnik: Ministrstvo za infrastrukturo Direktorat za energijo
Investitor: Plinovodi d. o. o., Ljubljana Cesta Ljubljanske brigade 11b 1001 Ljubljana
Izdelovalec: Projekt d.d., Nova Gorica, Kidrieva 9a, Nova Gorica
DRAVNI PROSTORSKI NART ZA PRENOSNI PLINOVOD
R51B TE-TOL–FUINE/VEVE
POVZETEK ZA JAVNOST
Merilo: 1:10 000 Kartografska osnova DOF (Vir: GURS) Datum: marec 2015
SKLEP O ZAETKU PRIPRAVE DRAVNEGA PROSTORSKEGA NARTA (DPN)
(št. 35000-33/2010/4, z dne 8.7.2010)
IZDELAVA OSNUTKA DPN
UVELJAVITEV ZUPUDPP (oktober 2010)
NOVI SKLEP O PRIPRAVI DPN (št. 35000-26/2012/4 z dne 17.10.2012)
spremembe in dopolnitve ZUPUDPP (julij 2012)
IZDELAVA PREDLOGA NAJUSTREZNEJŠE REŠITVE
IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG
IZDELAVA OKOLJSKEGA POROILA
PREDLOG NAJUSTREZNEJŠE REŠITVE
POROILA (od 1.9.2914 do 30.9.2014)
PRIDOBITEV MNENJA OBINE
SPREJETJE UREDBE O DRAVNEM PROSTORSKEM NARTU NA VLADI RS IN OBJAVA V URADNEM LISTU RS
(Uradni list RS, št. …, veljavnost od dne …)
IZDELAVA PREDLOGA DPN DOPOLNITEV
PRIDOBITEV MNENJ DRAVNIH NUP
PRIDOBITEV ODLOBE O USTREZNOSTI
LEGENDA
Izdelovalec:
Sodelavci:
Direktor:
Vladimir DURCIK , univ.dipl.in .grad.
plinovod R51B TE-TOL
Povzetek za javnost
trasa novega plinovoda
na odseku od Vodic do Termoelektrarne Toplarne Ljubljana MRP Dobrunje
L10000
M5/R51
L10000