of 30 /30
PORIJEKLO PREZIMENA RAME Pripremili: Ivan Ćiro Fofić i Damir Mišura Danas široj ramskoj javnosti manje poznat srpski istraživač i znanstvenik dr. Milenko Filipović je 1955. objavio knjigu o Rami sa nazivom “RAMA U BOSNI - etničko porijeklo prezimena i opis sela”, Filipovićevo istraživanje ramskih sela, naziva riječica, potoka, njiva uzvisenja, grobalja i sl. pratilo je i istraživanje prezimena. Prezimena su najvećim djelom zapisivana na osnovu usmene predaje i manjim djelom pisane građe. Istraživanje dr. Filipovića se odvijalo u Rami od perioda 1931-1935. tu spada i tadašnje područje Rame (Slatina, područje Doljana i Sovića) a također i danas potopljena sela u Rami.Na ovoj stranici donosimo samo porijekla prezimena i broj kućanstava, bit izvornoga teksta nije promjenjen osim nekih tehničkih detalja i prijevoda na hrvatski jezik. Napomena: U zagradama (k) označava broj kuća, a (dom) broj domaćinstava GORNJA RAMA 1. O r a š a c Svega u Orašcu ima 102 kuće sa 108 domaćinstava. Od toga je muslimanskih 14 kuća sa 16 domaćinstava u Podanišu i Podrajču, a svi ostali su katolici. K a t o l i c i: Lovrići (8 k. sa 9 dom.) su starinom od Tomislav Grada. Mnogi od njih su se iselili u Jajce i dr. ima ih i u Varvari. – Bulaje (9 k.) od kojih su 4 kuće na Dubom, starinci su. – Andričići (5 k.) ; po djedu ih zovu Arežinama. Jedan se preselio u Dobrošu. Starinci su. – Brkovići (2 k.), Kudrići (2 k.), Čupići (4 k.), Podborkići (3 k.), Čavar (1 k.) su jedan rod i starinci su. Ima ih raseljenih u Ripcima, u Proslapu i čak u Posavini. – Mostine (3 k.), Bradići (7 k. sa 8 dom.), Bošnjaci (13 k. sa 14 dom.), Rumbočići (4 k.), su također istog roda. Do prije 45 god. svi su Bošnjaci bili na Lisama, a od tada se raseljavaju, te ih ima u Jaklićima i Šlimcu. Svi Bošnjaci u Rami vode porjeklo od 4 brata. Starinom su iz Hercegovine. Bilo je od njih iseljavanja i izvan Rame: u Sarajevo, u Travnik, i dr. – Savići (1 k.) su došli s Proslapa prije 1878. g. – Nikolići – Prce (2 k.) su također došli s Proslapa prije 1878. g., ali poslije Savića. – Grbeše ( 2 k.) sa starinom Pinjuhi iz Hercegovine, a na Orašac su prešli sa Šćita prije 1878. ima ih i u Kovačevu Polju. – Kuraje (9 k.) su izišli na Orašac s Proslapa oko 1870. – Grozdići (1 k.). nekada su se zvali Bogdani. Bili su siromašni i služili Turke. Ne znaju odakle su porjeklom. Pradjed im je imao puno djece i po tom su prozvani; rekao im beg: "Što je oni rodio sa dicom kao grozd". Djedov brat se odselio u Fojnicu. – Brkić (1 k.) je starinom iz Tomislav Grada. Došao je sa majkom. Išao je po najmu i 1900 doselio se za stalno na Orašac. – Mišura (1 k.) je došao 1903 iz Višnjana u Malekine. – Faletar (1 k.) je došao s Proslapa 1918. – Abaz (1 k.) je došao 1919 s Proslapa na ženinstvo. Od Hercegovaca Matkovići i Zupci su se stalno naselili na Jasenovici kod Lokve, a jedan od Zubaca i u Rudom Polju. Zupci (4 k.) su iz Grljevića (Mostar) i zimuju odavno. Izlaze već 100 godina "vatru nisu nikad prekidali. Svi imaju svoje "stanje" i u pomenutim selima, jer su dijelovi podvojeneih zadruga. Dolaze

PORIJEKLO PREZIMENA RAME

Embed Size (px)

Text of PORIJEKLO PREZIMENA RAME

PORIJEKLO PREZIMENA RAME Pripremili: Ivan iro Fofi i Damir Miura Danas iroj ramskoj javnosti manje poznat srpski istraiva i znanstvenik dr. Milenko Filipovi je 1955. objavio knjigu o Rami sa nazivom RAMA U BOSNI - etniko porijeklo prezimena i opis sela, Filipovievo istraivanje ramskih sela, naziva rijeica, potoka, njiva uzvisenja, grobalja i sl. pratilo je i istraivanje prezimena. Prezimena su najveim djelom zapisivana na osnovu usmene predaje i manjim djelom pisane grae. Istraivanje dr. Filipovia se odvijalo u Rami od perioda 1931-1935. tu spada i tadanje podruje Rame (Slatina, podruje Doljana i Sovia) a takoer i danas potopljena sela u Rami.Na ovoj stranici donosimo samo porijekla prezimena i broj kuanstava, bit izvornoga teksta nije promjenjen osim nekih tehnikih detalja i prijevoda na hrvatski jezik. Napomena: U zagradama (k) oznaava broj kua, a (dom) broj domainstava GORNJA RAMA

1. O r a a cSvega u Oracu ima 102 kue sa 108 domainstava. Od toga je muslimanskih 14 kua sa 16 domainstava u Podaniu i Podraju, a svi ostali su katolici. K a t o l i c i: Lovrii (8 k. sa 9 dom.) su starinom od Tomislav Grada. Mnogi od njih su se iselili u Jajce i dr. ima ih i u Varvari. Bulaje (9 k.) od kojih su 4 kue na Dubom, starinci su. Andriii (5 k.) ; po djedu ih zovu Areinama. Jedan se preselio u Dobrou. Starinci su. Brkovii (2 k.), Kudrii (2 k.), upii (4 k.), Podborkii (3 k.), avar (1 k.) su jedan rod i starinci su. Ima ih raseljenih u Ripcima, u Proslapu i ak u Posavini. Mostine (3 k.), Bradii (7 k. sa 8 dom.), Bonjaci (13 k. sa 14 dom.), Rumboii (4 k.), su takoer istog roda. Do prije 45 god. svi su Bonjaci bili na Lisama, a od tada se raseljavaju, te ih ima u Jakliima i limcu. Svi Bonjaci u Rami vode porjeklo od 4 brata. Starinom su iz Hercegovine. Bilo je od njih iseljavanja i izvan Rame: u Sarajevo, u Travnik, i dr. Savii (1 k.) su doli s Proslapa prije 1878. g. Nikolii Prce (2 k.) su takoer doli s Proslapa prije 1878. g., ali poslije Savia. Grbee ( 2 k.) sa starinom Pinjuhi iz Hercegovine, a na Oraac su preli sa ita prije 1878. ima ih i u Kovaevu Polju. Kuraje (9 k.) su izili na Oraac s Proslapa oko 1870. Grozdii (1 k.). nekada su se zvali Bogdani. Bili su siromani i sluili Turke. Ne znaju odakle su porjeklom. Pradjed im je imao puno djece i po tom su prozvani; rekao im beg: "to je oni rodio sa dicom kao grozd". Djedov brat se odselio u Fojnicu. Brki (1 k.) je starinom iz Tomislav Grada. Doao je sa majkom. Iao je po najmu i 1900 doselio se za stalno na Oraac. Miura (1 k.) je doao 1903 iz Vinjana u Malekine. Faletar (1 k.) je doao s Proslapa 1918. Abaz (1 k.) je doao 1919 s Proslapa na eninstvo. Od Hercegovaca Matkovii i Zupci su se stalno naselili na Jasenovici kod Lokve, a jedan od Zubaca i u Rudom Polju. Zupci (4 k.) su iz Grljevia (Mostar) i zimuju odavno. Izlaze ve 100 godina "vatru nisu nikad prekidali. Svi imaju svoje "stanje" i u pomenutim selima, jer su dijelovi podvojeneih zadruga. Dolaze samo sa stokom. Matkovi i Mato Zubac, kao i ostali, imaju kue kod Jesikovice, a kolibe na Vlainji. M u s l i m a n i: Zecovi (5 k. sa 6 dom.) smatraju se starincima. Praii (9 k.) se zovu tako po svom djedu ili pradjedu, koji se doselio iz Prae (Rogatica).

2. M a g l i c eIma 15 katolikih kua. Osim stalno naseljenih, na Maglice ljeti izlaze sa stokom Goranii iz Kovaeva Polja, Jozii iz Ripaca, uljci iz Ploe, Zukanovii i Duvnjaci iz Kovaeva Polja, Miure iz Ripaca Maglice se tako zovu to se tu esto zaustavlja magla. Na Maglicama su se prvi na stalno naselili uljci, a prije toga dolazili su samo sa stokom. Poslije uljaka su dolazili i drugi, kupovali zemlju od Muslimana i naseljavali se. uljci (4 k.) su doli iz Ploe. Stalno su se naselili jo 1878. (a moda jo 1831. god. poeli izlaziti sa stokom). Osim njih jo sedam porodica uljaka izlaze ljeti sa stokom. Starinom su iz Hercegovine. Jelii (1 k.) je od Jeliia u Podboru. Stalno se naselio Kod ulina Briga oko 1860. Bonjaci (2 k.) su na Liskovcu od prije 1878. Ranije su bili na Bukovici pod Maglicama. Starinom su s Dubog na Oracu. Penave (4 k. s 3 dom.) su na Priboju i Poljani. Doli su na Poljanu prije okupacije. Starinom su iz irokog Brijega i ranije su bili na Proslapu. Jurii (2 k.) su od Juria iz Kovaeva Polja i doli su oko 1900. imaju ljeti stanje na planini Zavranu. Belje (2 k.). Jedan je doao 1925. na Ponikve, a drugi je, pod Jerkuom, doao jo prije 1878. Grbee (1 por.) imaju stanje na Maglicama i u Kovaevu Polju i nekad zimi silaze u polje. Jozii (1 k.) iz Ripaca ive odvojeno, te im

jedan dio obitelji boravi na stanju u Maglicama (pod Pribojem). Tako isto i jedna porodica Gliba iz Kovaeva Polja. 3. G o r n j i V i nj a n i Katolikih je kua 13, a muslimanskih 6. K a t o l i c i: Begii (3 k.) su doli prvi od katolika, prije nekih 100 godina. Starinom su iz Graca u Hercegovini, a prije dolaska na G. Vinjane boravili su na Proslapu i u Kovaevu Polju. Orei (3 k.) su doli poslije Begia. Starinom su iz Rakitna, odakle su doli u erovinu na kmetstvo Osmanbegu orbadiu. Na Vinjane su doli oko 1840. god. Ima ih u Rakitnu, Posuju, Skoplju. Glibe (2 k.) su doli iz Kovaeva Polja, Odijelivi se od tamonjih Gliba. Od tog roda su i Karlii u Zvirnjai. Maruii (1 k.) Otac im je doao s Gmia kao siroe oko 1855. god. posinili su ga ujaci. Prskalo (1 k.) Doao iz Bogodola u Hercegovini oko 1874. god.- Miure (2 k.) su doli 1900. god. iz Ripaca na zemlju koju su kupili od Fejzia. Lasi (1 k.) se doselio 1927. iz Viovia (Mostar), a starinom je iz Uzaria kod irokog Brijega. M u s l i m a n i: Osmi (5k.). Po kazivanju katolika, oni su od starog roda Antulovia, koji su preli na islam. ehi (1 k.) je doao oko 1876. iz Sovia na materovinu, poto su mu poslije oeve smrti, a bio je jedinac, majku prihvatili braa. Muslimani Letice su se iselili u Donje Vinjane. (Nekada su Muminovii iz D. Vinjana imali staje u Gornjim.) 4. K o v a e v o P o lj e Ima 23 katolike i 22 muslimanske, svega 45 kua sa 49 porodica. Selo se pominje 1552. K a t o l i c i: Dodik (1 k.), prvi su se od krana naselili u Kovaevu Polju, prije nekih 100 god. Starinom su iz Hercegovine ili iz Dalmacije. Meutim, oni e biti iz Dalmacije, jer i u Hercegovini ima Dodiga na vie mjesta, a starinom su iz Dalmacije. Jurii ili Nikolii (2 k.), njihov predak je bio iz Varoi, Imotski, gdje jo imaju roda. Po Rami je bivao u najmu i naselio se u Kovaevu Polju 1831. god. Stape Stapii (1 k.) su doli u Kovaevo Polje s Kozla 1831. god. Nisu u rodu sa Stapiima u Podboru. Stapii (2 k.) su doli iz Rumboka a starinom su Metrovii iz Studenaca u Dalmaciji i rod su im Metrovii u Prozoru. Glibe (3 k.) su starinom Marojevii iz Goranaca u Hercegovini. Doao im je djed oko 1860. Bili su se prvo ukmetili u elicama, zatim na Vinjanima, pa u Kopiima, gdje su se podijelili, odakle je jedan doao ovamo, drugi u Vinjane, a trei na Mejnik. Stipii (2 k.) su od Stipia u Ploi, odakle su preli prije 1878. Od istog su roda i Augustinovii ili Vidovii (2 k.) koji su od Augustinovia u Ploi, odakle su preli prvo na Mluu a zatim u Kovaevo Polje. Pedii (2 k.) su se nekad zvali Brkiima. Doli su iz Kopia. Kao Brkia ima ih jo i na Oracu. Ostali ih smatraju nesretnim koljenom, jer je Baria Brki imao 6 volova i nije htio da dovlai kamen, kada je poela gradnja crkve na itu. Grbei (4 k.) su starinom Pinjuhi iz Hercegovine. Mnogo su se seljakali. U Kovaevo Polje su doli oko 1870. Ima ih na Oracu i u Zenici. Imaju stanje i na Smojniku vie Ponikava. Mitrovii (1 k.) su doselili iz Rakitnog prije 1878. Bonjaci (2 k.) M u s l i m a n i: Starincima se smatraju : ukovii (3 k.) u Rediima, Zei (5 k. sa 9 dom.) u Orueviima, Junuzovii (1 k. sa 2 dom.) u Junuzoviima. Zukanovii (4 k.) u istoimenom selu i Tabaci (4 k.) u Orueviima. Zovu se Tabacima jer im je pradjed "tabaio" kou. Staro im je prezime Oruevii. Goranii (6 k.) i Duvnjaci (3 k.) u Goraniima su jedan rod. Starinci su. Baba je bila iz Goranaca i stoga se jedna grana zove Goranii, a Duvnjaci su dobili to ime jer im je pradjed jedno vrijeme bio u Duvnu. Poslije 1878. nije bilo doseljavanja u Kovaevo Polje. Izumrli su muslimani Muhibii. Iznad sela Redia ima mjesto Amovii, koje je sigurno prozvano po nekom ranijem muslimanskom rodu. U Drunovie su se iselili Ruvii. Bio je u selu katoliki rod Franjii, koji su se iselili u Brestovsko (Fojnica); od toga roda bio je Franjo Franji, prvi direktor franjevake gimnazije u Visokom. 5. M l u a Selo je zbijenog tipa, ali su muslimanske kue odvojene od katolikih. Ima 13 katolikih i 2 muslimanske kue, svega 15. Selo je ranije bilo isto muslimansko. Mlua je veinom bila svojina nekog Dugalia, ija je bila i Zvirnjaa (pa je Zvirnjau kupio Miralem). Dugali je doveo Belje za kmetove, i oni su prvi katolici koji su doli u selo. K a t o l i c i: Belje (10 k.) su starinom orii iz Ograenika (Mostarski srez). Doao im je pradjed. Bio je vrlo vjet pukar i prvi je poeo graditi mlinove i stupe pod selom (po tome su prozvani Beljama). Jednom je bjeao u Dalmaciju pa se poslije nekog vremena vratio. -Kuraja (1 k.) je doao iz Gmia na zemlju Samardia. Inae je od Kuraje na Proslapu. Vladi (1 k.) je doao 1912. sa ita na eninstvo. Juri (1 k.) je takoer doao na eninstvo oko 1920. Opirnije u selu Kovaevo Polje. M u s l i m a n i: Pilavi (2 k.) kau da su starinom iz Bige i da su doli u fet. Bila su 3 brata: jedan ostao u Foi

(tamo kau da ima vie od 40 kua Pilava), drugi u Mostaru, a trei doao u Ramu. Jedna su kua pravi pilavi, a drugo su Halilovii. Pilavi su doli na Mluu na eninovinu iz Lapsunja prije 1878. U selu su bili muslimani Mujkii, sada na Proslapu, te Masleii i Samarii, sada u Prozoru. 6. P r o s l a p U cijelom naselju ima 71 kua s 89 katolikih domainstava i 30 muslimanskih kua sa 30 domainstava. K a t o l i c i: iii (9 k.), zovu se i Filipoviima. Peti ili esti predak im je doao iz Dalmacije. Od ovog roda je bio uveni franjevac Jeronim Filipovi, dalmatinski provincijal 1735. i 1751. Oko 1920. jedan je Filipovi odselio u Dalmaciju. Drljii (1 k.) su po starini Luii, (ali nisu rod sa Ivaniima) i starinci su. Burii (2 k.), ima ih iseljenih u Drunovie i u Zenici. Djed 76-godinjeg Gavrana Buria doao je sa Ploe, od roda Augustinovia. oe (3 k. sa 4 dom.) su starinci. Ranije su se zvali Mriii. Neki su iselili u Gmie odmah poslije 1878. Ivanii ili Luii (1 k. sa 2 dom.) su starinci i nemaju drugdje roda. Radii (5 k.) su starinom od Drnia. Milasi ili Milesi (1 k.) u Luiima. Priaju da im je starina bila ovdje i da je neki odavde prebjegao u Hercegovinu. U Proslap su ponovo doli iz Ljubukog i smatraju se starosjediocima. Ima ih iseljenih u Proslapskoj planini. Od istog roda su i unjii (3 k.) u Proslapu. Po predanju bili su u selu i prije 1868., a od njih je bio bosanski franjevac fra Jeronim Milasovi, roen oko 1748. Kuraje su starinom iz Dalmacije. Zovu se i Pavlievii (5 k.). Njihovi su ogranci Markeii (3 k.), Malekinuii (2 k.) i ilii (5 k. sa 8 dom.). Gazilji (3 k.). Pradjed im se doselio odnekle iz Bosne. Ima ih i na Paljikama. ejii (1 k.), pradjed im je doao iz Hercegovine. Novii (2 k.) u Nikoliima su starinom iz Dalmacije. Faletari (10 k. sa 14 dom.). Djed im je doao iz Lipna u Mostarskom srezu. Ranije su se zvali i Nikoliima sa starinom iz Dalmacije. Faletarima su prozvani po ovome: beg rekao njihovu "starjeniku" da pogodi kakvo mu je dijete u ene, a on rekao: "muko ko jabuka". ena rodila begu muko dijete, a beg njega pozvao i darivao. Otuda im ime faletari, tj. gatari. Ima i drugo objanjenje toga imena: u tursko vrijeme naili neki hajduci prema Ljubui i pitali babu mogu li doi do Ljubue prije kie (a bilo je vedro). Baba im je rekla da nee doi ni do klanca, a udariti e kia. I zaista udarila kia, pa se hajduci morali vratiti. Jedan od Faletara se preselio u Prozor. Bonjaci (3 k. sa 4 dom.) su doli iz Hercegovine prije 1878. Nisu im rod Bonjaci na Oracu. Bili ili Ramljak (1 k.) je doao iz D. Rame prije okupacije. Slike (1 k.) su doli od Imotskog prije 1878. Peri (1 k.) je doao iz Dalmacije, iz Vinica prije 1878. Bariii (1 k.), otac mu je doao sa Kupresa, bjeei od Turaka da ga ne kazne. Inae je bio iz Dalmacije. Po drugom, doli su iz Rakitna i premjetali su se vie puta po Rami. Bagare (1 k. sa 2 dom.) su starinom iz Duvna, odakle su izbjegli zbog krvi. Bili su poslije na itu odakle su preli u Jaklie i tu se poslije izdjelili, pa neki preli u Proslap, u Luie. Zane (3 k.) su starinom Kvasine iz Dalmacije, a preli su u Kopie. Zanama su prozvani kada su postali imuni. Oko 1880. jedna porodica Zana prela je sa eperke na it. Jagi (1 k.) je doseljen iz Dalmacije, vjerojatno iz Drinovaca kod Imotskog. Brkovi (1 k.) je doao 1900. s Oraca, "udao" se. Meter (1 k.) je preao pred Prvi svjetski rat iz Podbora u Dronjie. Banui, zvan i ui (1 k.), doao je iz Ploe pred Prvi svjetski rat, na eninstvo. Abazi (2 k.) starinom su iz Proloca u Dalmaciji, odakle su preli prije 1878. jedan je otiao meu Kuraje na eninstvo. Grgi (1 k.) je doao 1923. iz Podbora na eninstvo. Karae (2 k.) su doli 1924. iz Dobrog Sela u Hercegovini, pa se jedan naselio u Mrkodolu, a drugi na Rijeci. Selak (1 k.) se naselio 1926. na Potoku u Mlinima. Doao je iz Dobrog Sela. Mileti (1 k.) na pilji naselio se 1918. iz Dobrog Sela u Hercegovini. M u s l i m a n i: Bristine (3 k.) u Dragunima, Delii (2 k.) u Dragunima i Ibrice ili Alilii (3 k.) u Dragunima su rodovi, koji ne znaju nita o svom porijeklu, pa se smatraju starincima. Hodii (7 k.) na Drinu sa starinom na Zvirnjai. Kad su doli u Ramu stajali su najprije na enovnici i poto su doselili Kopii, od Hodia je bilo 9 imama (u vremenu poto je Kopo uhvatio kralja). Prije toga su bili u Duvnu, u Lipi. Jedan je Hodi sasvim preselio na Proslapsku planinu. Mujanovii (1 k.) na Drinu su odavna i ne znaju nita o porijeklu. Od starina se zovu i Fukare, ali to prezime odbijaju od sebe. Mujkii (2 k.) i Osmii (2 k.) u pravom Proslapu su jedan rod. Doli su s Mlue i ne znaju dalje podrijeklo. Od Mujkia su moda Jejii (1 k.). Kau da su 1790. Mujkii bili jedini muslimani u selu. Polii (2 k.), doao im je otac iz Gornjeg Vakufa prije 1878. na enovinu. U jednoj kui sa Selakom ive Miloi (1 dom.). Oni su predvojena zadruga koja ljeti ivi na 3 mjesta: u Dobrom Selu u Hercegovini i u Proslapu redovno, a ljeti jedan dio bude na planini, na Babou. Prce-Nikolii, katoliki rod na Oracu bili su ranije na Proslapu. Tako isto su na Proslapu (na Dragunima) bili muslimani Ajkii ili Hasanovii, sada u D. Vinjanima. 7. P r o s l a p s k a P l a n i n a Ima svega 33 stalno naseljene kue. Na Proslapskoj planini su ogranci predvojenih zadruga uljaka i Vidovia iz Ploe, muslimana Delia iz Proslapa i Lovria s Oraca, koji na planini zimuju. Na Proslapsku planinu izlaze samo ljeti sa stokom i imaju kue: jedna porodica Bulaja iz Dubog, a iz Proslapa: 1 Bristina, 5 Faletara, 3 Gazilja, 1 Milas, 3 Bonjaka, 4 Filipovia, 1 Hodi, 1 Poli i 1 Milo. Katolici: Milasi (4 k.) (vidi opis Proslapa). Pavlii (2 k.), Markeii (5 k.) i Malekinuii (2 k.), (vidi opis

Proslapa). unje (4 k.) bit e da su iz Hercegovine. Novii (3 k.), (vidi opis Proslapa). orii (2 k.) su doli iz Dobrog Sela u Hercegovini oko 1910. Ima ih i u Doljanima. Tanjii (2 k.) su preli odavno iz Ploe. Slike (1 k.), (vidi opis Proslapa). Filopovii ili iii (4 k.), (vidi opis Proslapa). Pedi (1 k.) je od Brkia u Kovaevu Polju, odakle je doao na Podosoje 1919. Siaje (1 k.) su preli iz Podbora. Bonjak (1 k.) se naselio na Osojnici 1931., doao je sa Oraca na enovinu. Muslimani: Hodii (1 k.), (vidi opis Proslapa). 8. i t it je nedavno obnovljeno naselje koje se obrazovalo uz samostan i stoga postalo sreditem Gornje Rame. Bila je tu ikara i livada. Selo je osnovano na tlu Proslapa. 1856. do 1857. podignuta je kua za stanovanje fratara. Da ne bude sama, fratri podignu jo jednu kuu gdje nasele kao ivije brau Bagarie. 1873. poela je gradnja samostana. Bagarii su poslije preli u Jaklie. Grubee (2 k.) su starinom Lukii iz sela Sive u Teanjskom srezu. Doao im je djed Ilija da izbjegne krv, poto je ubio nekog Turina koji im je napadao ene. Prije su bili u Fojnici, odakle su se preselili na poziv fratara, koji su ovamo pozvali katolike da ih uvaju od muslimana. Tomii (5 k. sa 3 dom.), po pozivu fratara doao je djed Jozo Tomi iz G. Vakufa. Od njega vode dvije porodice, a trei Tomi, od istoga roda, doao je iz G. Vakufa 1920. na eninstvo, udao se. Juriii (2 k.), doao im djed iz G. Vakufa oko 1865. alii (1 k.) su doli iz Vinice kod Imotskog prije okupacije. Odavde su se selili i u Prozor. Zane (3 k. sa 1 dom.) su preli oko 1880. iz Kopia i Proslapa. Vladi (1 k.) je od Vladia u Donjoj Rami. Otac mu se "udao" ovamo oko 1890. Lovrii (1 k.) su preli iz Varvare oko 1900. na eninstvo. Didi (1 k.) se "udao" oko 1900. iz Jaklia. Opirnije u opisu Jaklia. 9. P l o a Selo je zbijeno i ima 34 katolike kue. Vidovii (2 k.), Tanjii (2 k.), Stipii (1 k.), Augustinovii (2 k.), Plokinjii (7 k.) i Banuii (1 k.) su jedan rod i starinci. Plokinjii su se nekad zvali pige. Od Stipia i Augustinovia ima ih i u Kovaevu Polju. Jeliii (1 k.) i Bilii (1 k.), (opirnije u Podboru). Ulonici (6 k.), od tog su roda i Mateii (1 k.) starinci su. uljci (7 k.) su starinom i Bogodola u Hercegovini. Ima ih i u Skoplju, (opirnije u Podboru). Ramljaci (1 k.) su doli sa Oraca prije 1878. Njihova oca dovela je majka sa sobom. uri (1 k.) je doao iz sela Brinik u Duvnu oko 1900. Bonjak (1 k.) je doao sa Oraca 1925. 10. P o d b o r Ima svega 58 kua sa 62 domainstva. K a t o l i c i: Jeliii su starinci. Njihovi su ogranci: Jeliii (5 k.), Meteri (6 k. sa 7 dom.), Siaje (10 k. sa 11 dom.), Franjuii (1 k.), svega 22 kue sa 24 domainstva. Glavai (1 k.) su doli iz Luana kod Bugojna oko 1830. uljci (2 k.) su starinom iz Bogodola u Hercegovini. Pradjed im se doselio. Najprije su bili na Draevu, zatim u Skoplju, gdje su ostala tri brata a etvrti se vratio na Plou. Od istog roda je i uljak koji se nedavno vratio iz Hercegovine na Lug. uras (1 k.) je od Kuraja. Doao je ovamo pradjed. Zlatii (3 k.) su starinom Grubee, vidi it. Miure (3 k. sa 4 dom.) su preli iz Ripaca u Sopot prije 1878. Vidovii (1 k.), otac mu je doao iz Ploe prije 1878. Ima ih u Ploi. - alii (3 k.) su se mnogo seljakali. Porijeklom su iz Hercegovine. Pivii ili Zekii (1 k.), po porijeklu iz zovu kuturima, a zovu ih i Derviiima. Ima ih u Rumbocima. Opirnije u opisu Rumboka (Petrovii). Stapii (2 k.) su iz Dalmacije, iz Zagvozda, pa ih zovu i Gvoanima. Nisu rod sa Stapama u Kovaevu Polju. Mateii (2 k.), doao im je otac iz Ploe oko 1880. Zvali su se Ulonici. Od tog roda je i Ulonik (1 k.) iji je otac doao iz Ploe tijekom okupacije. Maruii (1 k.) je doao iz Gmia oko 1900. Anelii (1 k.) su iz Rumboka doli 1906., a doli su sa Ometala 1919. ola (1 k.) je doao iz Kopia uz majku, pa ovdje ostao na eninstvu, 1906. Grgii (1 k.) su starinom iz Hercegovine ili Dalmacije. Jedan od njih je preao iz Podbora u Sopot, a drugi otiao u Proslap. Beker (1 k.) je doao uz majku iz Rumboka pred Prvi svjetski rat. arac (1 k.) je doao iz Rumboka na eninstvo. Opirnije u opisu Rumboka, (Miliii). Andrii (1 k.) je doao sa majkom iz Oraca 1921. Meii (1 k.), koji su bili velik i bogat rod, starinom su iz "Kavura" iz Dalmacije. Bilii (4 k.) su iz limca. Ima ih u Ploi, Lapsunju i dr. M u s l i m a n i: Haimii (2 k. sa 3 dom.) se smatraju starincima. Dvije porodice su u Sarajevu. Ciganin ii (1 k.), kova, doselio se 1929. iz Kasabe, G. Vakuf. Muslimani Omerbaii iz Sopota iselili se u Kneie. 11. R i p c i Selo ima 35 kua. K a t o l i c i: Jozii (8 k. sa 9 dom.) su starinci i nisu bili kmetovi. Od njih je Ramljak (1 k.). Brkovii (2 k.)

su preli sa Oraca prije 150 godina, opirnije u Oracu. Uz kugu su neki od njih otili u Vare. Miure (4 k.) znaju samo da su iz Duvna. Doli su poslije kuge. Od njih su i Ramljaci. Selaci (1 k. sa 2 dom.) su starinom iz Hercegovine, nema 100 god. kako su doli. Rod su im Hercegovci Planinii na Planini. Ravlii (2 k.) su starinom iz Sinjskog Polja i zvali su se Bogetii. Kako su u okolini Senja imali ogromnu livadu Ravne, njihovi suseljani ih prozvae Ravniima, a kasnije je od tog oblika nastalo prezime Ravli. Iz nepoznatog razloga su se preselili u selo Kozice u Imotskoj Krajini. Poto su Francuzi krvavo uguili pobunu u Poljicu 1807. u kojoj su moda i ovi Ravlii sudjelovali, est brae Ravlia bjee u razna mjesta BiH. Dvojica, od kojih jedan Franjo, bjee u Ramu. Jedan je bio momak kod kadije Muftia i pratio ga je 1820. na putu u Carigrad. Kada je umro, sahranjen je u groblju na Gmiima. Kod kadije ga je naslijedio brat Franjo. Poto je zbog pobune kadija Mufti morao bjeati, bjei sa njim i Franjo i dolazi u Split. Poslije nekog vremena vrate se u Prozor, kadiju uhvate na prevaru i odsjeku mu glavu pod Vrandukom. Franjo se krio 3 godine, dok je opasnost prola. ivio je u Ripcima i imao pet sinova. Jednog njegovog unuka prozvao je fratar koji ga je krstio "Brea" i po njemu se sada zovu Breii. Zovu se i Tufekii, jer je Mijo Ravli (1831. 1905.) bio kova i pravio je i arao puke kremenjae; njegov viganj je postojao sve do 1908. Imaju roda na Kozlu. Malekini (2 k.) su doli sa Oraca oko 1860. Franjuii (2 k.) su starinom Jelii iz Podbora. Preli su ovdje oko 1860. Sabljo (2 k.) su starinom Baak i doli su iz Duvna oko 1850. Varela (1 k.) je siao sa Oraca prije 1878. Grbavac (1 k.) na Osoju, doao je iz Drunovia prije 1878. Bio je prvo u najmu, a poslije u kmetstvu. uk (1 k.) je doselio iz Rumboka na Barikovau u tijeku Prvog svjetskog rata. Papi Kraljevi (1 k.) je penzionisani andar, rodom iz Vadajia u Duvnu, a starinom iz Podbablja kod Imotskog. Naselio se 1919. Didii (2 k.) su doli iz Jaklia iza 1878. i 1923. Bilo je u selu i Lovria, otili su u okolinu Zenice. M u s l i m a n i: ere (3 k.), starinci, bili su teaci. Haimi (1 k.) je preao iz Sopota 1912. inovi (1 k.), kova, doao je iz Duvna oko 1900., starinom je Buni iz Sinja. Porijeklom je od jednog djeaka Rizvanbegovia, koji je izbjegao kada je pao Sinj i u Duvnu izuio zanat. 12. K o p i i Selo ima 50 muslimanskih i 17 katolikih kua. K a t o l i c i: Penave (1 k. sa 3 dom.) na Piriu. Ima ih i u Kovaevu Polju. Doli su s Maglica prije okupacije. Kutlea (1 k.) u Gaju, doao iz Zvirnjae oko 1880. Ima ih u Podboru. Kalajdi (1 k.) u Gaju. Naselili su ih begovi iz Duvna oko 1860. Vrljii na Mejniku (3 k. s 4. dom). Doselio ih djed. Vidi opis Risovca. Kvasina (1 k.) u Gaju. Opirnije u opisu Proslapa (Zane). Raspudii (2 k.) u Luci. Ima ih na Mrkodolu. Doli su iz Hercegovine prije 1878. Rado (1 k.) na karinama, starinom iz Dunava. Doselio mu djed. Mitrovii (1 k.) na Lukama. Mnogo se seljakali. Odavno su u Rami. Brkii (1 k.) u Lukama iznad karina. Od njih su i Brkii na Kozlu. Ravlii (2 k.) su starinom iz Dalmacije, odakle im se doselio pradjed. imunovii ili ole (2 k.) u Rosuljama, starinom su iz Duvna odakle su doli prije 1878. Jedna porodica su pravi imunovii, a druga Jakovljevii. Onaj drugi doao 1916. sa Zahuma na eninstvo. Bagara (1 k.) je doao na kupljeno imanje na Lukama 1932. iz Jaklia, a rod mu je Bagara na Proslapskoj Planini. Starinom su iz Duvna. U selu su ivjeli za turskog vremena Grabovci, Luka i Luca. Od jednog roda su oni i beg Kopi, koji se poturio. M u s l i m a n i: Glavni rod u selu su Kopii sa ograncima: Fetahovii ili Kasumovii (3 k.), Beirbegovii (2 k.), Kadrii (8 k.), Muratbegovii (3 k.), Jusufbegovii (4 k.), Zukii (1 k.), Sulejmanagii (2 k.), Mahmutbegovii (3 k.), Husejinbegovii (3 k.), Hasanbegovii (7 k.), Agii (1 k.), aferbegovii (2 k.), Beganovii (5 k.), svega 53 domainstva. Ima ih iseljenih u Prozoru, Rami, Sarajevu, Jajcu, Carigradu i Smirni. Glavno im je imanje bilo u Duvnu, i tamo su knezovi bili subae Kopia, tamo su bili samo preko ljeta. Odavno se uzimaju meu sobom. Od njih su izumrli i raselili se ogranak abia, a od Turulia su samo djeca u kui Nurije Kadria. atii (2 k.), doli prije 1878. i starjenik je bio ata u selu. Avdii (1 k.) su doli iz Plane kod Bilee prije 1878. Daljnim porijeklom su Krivokapii iz Kobilj Dola u C. Gori, porodica je bez mukih lanova. orbai (1 k.) je doao 1910. iz D. Vasti na enovinu. Klico (1 k.), nepoznatog porijekla. 13. K o z o i M r k o d o l U Mrkodolu su sami Hercegovci koji su oko 1900. poeli da grade staje. Od 1906. kupuju zemlju i nastanjuju se. Do tada su dolazili na Mrkodol kao kolibari sa stokom na Ljubuu i zasijavali sve to se moglo. Oni koji su dolazili u Mrkodol, veu su se stalno nastanili utoliko to tu zimuju, ali su samo dijelovi podvojenih zadruga, ija ostala obitelj ivi u Hercegovini. Na Kozlu se naseljavaju samo oni koji dolaze iz Kopia, te doseljenici iz Duvna i Hercegovine. Stalno i samostalno nastanjeni rodovi: Tadii ili Tatkii (4 k.), starinom su iz Kongore u Duvnu. Doao djed i doveo pet sinova u sepetu. Bariii (1 k.) su starinom iz Kaura, i odavno su, prije 1878., na Poljani. Ima ih i u Jakliima. Ravlii (2 k.) su na Kozo doli iz Ripaca. Brkii (2 k.) su starinom iz Hercegovine, iz Dobrog Sela, odakle im je doao djed. Izilo ih je estorica brae i neki su otili ka Skoplju. Sa Kozla su se selili i u

Ripce. ili (1 k.) je doao sa Proslapa 1929. na eninstvo. Rodovi na putu da se nasele: a) Na Kozlu: Korda (1 k.) je iz Grljevia, doao 1898. b) Na Mrkodolu: Raspudii (4 k.) su iz Dobrog Sela. Dvije porodice zimuju u V. Mrkodolu od 1907. a dviju u M. Mrkodolu od 1912. Karae (1 k.) iz Crna, zimuju od 1906. irii (1 k.) na Crvljivici su iz Broanca u Posuju, doli su 1916. Miletii (1 k.) su iz Dobrog Sela, a starinom su iz Primorja. Poeli su zimovati u Mrkodolu od 1906. Ova zadruga ima obitelji na vie mjesta: osim nabrojanih ima ih jo u Livnu i Naicama. Domain obino ivi u Dobrom Selu i obilazi ih. aravanje (2 k.) su iz Dobrog Sela, ovdje su od 1912. Kneevii ili Revenii (2 k.) zimuju jo od Prvog svjetskog rata. Iz Goranaca su. Petrovii sa Rakitna zimuju od prije Prvog svjetskog rata. Na Borovoj Glavi zimuje od 1918. Pavkovi (1 k.) iz Rakitna. 14. V a r v a r a Selo ima sedamnaest katolikih i ezdeset i jedna muslimanska kua. K a t o l i c i: Lovrii (3 k.) su starinom iz Duvna. Doli su prije 1878. Zovu ih Kovaima, jer su nasljedni seoski kovai. Ima ih i na Oracu i dr. Cvitanovii (3 k.) su starinom iz Dalmacije pa se stoga zovu i Kaurinima. Ramljak (1 k.) je na Dragnju ima vie od 80 godina. Bili su ranije u Rumbocima. Pavlovii (1 k. sa 2 dom.) su na Grebenu od oko 1850., oni su od Petrovia u Rumbocima. Cvitanovii (1 k.) je doao 1899. iz Rumboka. Ivi (1 k.) je od Petrovia u Rumbocima. Doao je 1930. Ljubii (2 k.) zvani Lumbii, doli su prije 1878. iz Duvna. Po ocu ih zovu i Milekoviima. Bili su ranije na eprtljaama, ali su ve odavno u selu. Vidakui ili Ramljak (1 k.) je rod sa Ramljacima u Rumbocima, a svi su ranije bili u Proslapu. Ramljaci su u Varvari od prije 1878. M u s l i m a n i: Bektai (9 k.) bili su u selu prije kuge. Smatraju se starincima. Gafurovii (2 k.) zvali su se nekada uste i Palii. Od tog roda su i Palii (1 k.). Smatraju se starincima. Manjuci (4 k.) su starinci. Omerbaii (2 k.), smatraju se starincima. Selo Klek je njihov timar. Ajanii (1 k.), imali su imanje u Rumbocima i Lapsunju, ali su bili i u Sarajevu. Imali su imanje i u Varvari i u Sarajevu, pa su na smjenu boravili u oba mjesta. Majii (6 k.), starinom su iz Rumboka odakle se preselio djed i uzeo udovicu i imanje olaka, koji su izumrli. Isaci (5 k.) su odnekle doseljeni, ne zna im se porijeklo. Hasanagii (2 k.) su starinom iz Drina na Proslapu i doli su prije 1878. Verem (1 k.) je doao sa majkom iz D. Vakufa poslije 1878. Majka mu je bila iz Varvare. Prai (1 k.) je doao oko 1911. s Oraca na eninstvo. Mujanovii (2 k.) su doli iz Rumboka 1911. Ugarak (1 k.) je doao 1910. sa Kupresa na eninstvo. oli (1 k.) je doao iz Rumboka na eninstvo 1927. Bainci (6 k.) bili su spahije. Prozvani su po ovome: Bili u selu otac i sin. Otac se prieni, a sin se ne mogne sa maehom, ode u vojsku i postane baa. Poslije je bio na visoku poloaju u Travniku, kuda je zvao oca i maehu. Poslije oeve smrti je doao u selo i njegove potomke prozvae Bainicima. Uspomena na tog pretka je i u poslovici: Bog dili sriu, aija orbu, a Barbara (ona iz Varvare), surutku. Pokvii (4 k.) ne zna im se porijeklo. Vugdalii (6 k.) su iz nekog Karakaika od Banja Luke. Bijeli Ciganin Muji (1 k.) je doao iz Kopia 1906. Osim olaka, izumrli su abanovii ili Svitlii i Durmievii. Mnogo muslimana je iz Varvare iselilo u Sarajevo. 15. V a r v a r s k a P l a n i n a ( K o z o i K o nj d o l a c) Na planini ima svega esnaest stalno naseljenih kua, devet katolikih i sedam muslimanskih. Ima kua koje pripadaju podvojenim zadrugama: Povkii (1 k.) iz Varvare i osam katolikih hercegovakih porodica. Od 1921. i arevii - Sandali imaju kue na ovoj planini (3 k.). Samo ljeti dolaze na planinu: Cvitanovii, Pokvii, Lovrii, Vugdalii i Mujanovii iz Varvare, te Kadrii iz Kopia. K a t o l i c i: Cvitanovii (1 k.) su iz Varvare. I Drugi Cvitanovii iz Varvare imaju kue na planini. Paponje (2 k.) su se stalno naselili 1895. iz Lipna u Hercegovini. Prije toga su dolazili samo sa stokom. Brkii su takoer doli iz Lipna 1909. Osim ove dvije porodice ima jo jedna kua Brkia, ali su oni jo u zadruzi sa svojim ogrankom u Lipnom. Lovrii (2 k.) su preli iz Varvare. Kraljevi (1 k.) je doao s Koerina 1913. Korda (1 k.) je doao 1913. iz Grljevia. Stalno su naseljeni, ali jo nisu podijeljeni sa onima koji su ostali u Hercegovini. - Ivankovii (2 k.), koji su doli 1921. iz Koerina, - Bazine (2 k.), takoer iz Koerina 1921. Prskale (2 k.), koji su doli iz Lipna oko 1910. i Martinovii koji su doli iz Koerina oko 1910. M u s l i m a n i: Manjuak (1 k.), Bektai (2 k.), Majii (1 k.), Vugdalii (3 k.) su samo ogranci svojih rodova u Varvari. 16. R u m b o c i Selo ima 110 katolikih i dvanaest muslimanskih kua. K a t o l i c i: Miliii, veliki starinaki rod. Ogranci su njihovi: Ivii (3 k.), Iliii (6 k.), arevii ili Sandali

(9 k.), Ostojii (2 k.), Fofii (4 k.), Barabani (5 k.), Nikolii-Dolani (12 k.), Franjii-Zelii (8 k.). Od Dolana su dvije porodice u Slavoniji. Ve se uvelike uzimaju izmeu sebe. Zeevii (4 k.) i utii (6 k.) su jedan rod i starinci. Bekeri (6 k.) su starinci. Novak (1 k.), rod je odavno samo na jednom mukarcu. Smatraju se starincima. Kovaevii (9 k.) s nadimkom Peluii, jedan ogranak se zove Slomii od toga roda je i ulap (1 k.). Starinci su. Petrovii (7 k.) su starinom iz Dalmacije. Bili su se najprije preselili u Gmie, gdje ih i sada ima. U Rumbocima su jo prije kuge. Zvali su se nekada i Jurii, od tog roda su i Pivii (1 k.). Kapevii (1 k.) su davno doli iz Hercegovine. Lovrii (2 k.) su od Lovria iz Varvare. Kneevii (2 k.) su starinom iz Hercegovine. Zovu se i Samardiima, jer je djed bio samardija. Ranije su boravili u Gmiima i Lapsunju, a u Rumboke su doli jo za turskog vremena. Rod su im Kneevii u Poljima koji su doli iz Goranaca. Ima ih i u epu. Vidakui (1 k.) je doao u tijeku Prvog svjetskog rata jednoj udovici u kuu. Inae je rodom iz Proslapa. uri (1 k.) je doao sa Gmia na eninstvo prije okupacije. Opirnije u opisu Gmia. uk uci (4 k.) su starinom iz Koerina u Hercegovini. Doao im je pradjed. Iz Rumboka su se selili i u druga mjesta, te ih sada ima i u Ripcima, u Jakliima i u Skoplju. urii (1 k.) doao im je djed iz okoline Vrlike pa se stoga zovu i Vrljiacima. Anelii (1 k.) doao im je djed iz Hercegovine. Ima ih iseljenih i u Podboru i u Prozoru. Jakovljevii (4 k.) porijeklo neispitano. Baketarii (5 k.), njihov predak je doao prije 1878. iz Lapsunja. Bureii (5 k.) po jednom saopenju su doli prije 1878. iz Duvna. Rod su im Jurii u selu (4 k.) i u Varvari. Brki (1 k.) je doao iz Kopia na eninstvo 1925. U Buliima je nekad bilo i Cigana. 17. Z a h u m Jo se zove i rumboka planina. Samo ljeti borave na Zahumu: Bureii, Zeii, osmorica arevia, dva Iliia, sedam Petrovia, jedanaest Dolana, etiri Fofia, tri Barabana, Jakovljevi, dva Kovaevia, Beker, Baketarii, Ostojii, Ivii, Brki, Franjii, Ivii, Pivii, uti, Vidakui. Neki od ovih ostavljaju eljad i zimuju, ali ne uvijek ista lica. Od arevia tri obitelji zimuju u Lokvama ispod Konjdoca, a ljetuju na Zahumu dok ostalih pet zimuju u Rumbocima. Stalno i samostalno su naseljeni na Zahumu (i nemaju stanja u Rumbocima): Franjii ili Tubii, Ostoji, Fofi, Jakovljevi, Zeevi, Beker, Kovaevi, Pelui, Ivi, Ilii, Baketari, arevi-Sandali. O njihovu porijeklu vidi u opisu Rumboka. 18. J a k l i i Selo ima 60 katolikih kua. Tomii (3 k.) od tog roda i Antunovii (1 k.). Jelii su starinci (4 k.), od tog roda su Lucii (2 k.), Dijakovii (2 k.), zvali su se Martinovii i po njemu se selo tako zove. Neki njihov bio poao uiti da bude fratar. Poao jednom za fratrom da kupi bir (hrana za one koji su ili u fratre). Kad su doli u Rumboke on otiao meu vlailje, zaljubio se u jednu, pa se vratio u selo. Prozvali ga dijak (ak). Smatraju se starincima Tadii (8 k.), prije su se zvali Mijai. Od toga su roda Didii (5k). Priaju: kad su u Bosnu doli Turci, Mijai su izbjegli i ostavili dijete u uplju orahu. Kad su doli na Zahum, roditelji se raale za djetetom i vrate se natrag u selo. U selu su ve bili Turci, koji im nita ne htjednu, te oni ostanu u selu. Onaj brat koji je ekao na Zahumu ode i od njega ima oko dvadeset kua Mijaevia u Omiu. Miii (1 k.), kau da su od roda Gapara i da su oni starinci. Perii (5 k.) su od tog roda. Marii (4 k.) su doseljenici iz Hercegovine. Petrievii (5 k.) su starinom Raiii. Doli su iz Hercegovine prije vie od 100 god. Tuii (1 k.) su doseljenici iz Tuepa iz Dalmacije. Predak je bio momak u muslimana u selu i oeni se sakatom curom od Miaa. Pavlovii (1 k.) su odavna u ovom selu i mnogo su se seljakali. Predak im je doao prije crne kuge, uz neke zbjegove iz Albanije. Brkii ili Selaci (3 k.) su se odavno (prije 150 god) iselili iz Hercegovine u Kopie, pa su se razili i po drugim selima. Od toga roda su i Brkii iz Konjdoca. Koji su doli skoro iz Hercegovine. Ivanevii (2 k.) su doli iz Lapsunja prije1878. god. Novakovii (1 k.) su starinom Penjge iz Voljica u Uskoplju. Doli su prije 1878. Kuraje (2 k.) su doli na kmetovinu sa Proslapa mnogo prije 1878. Bagarii (1 k.), doao mu je otac od Duvna prije 1878. (odselio se 1932. u Kopie). Babii (3 k.), doao mu je otac iz limca.1860. uurovii (2 k.), doao mu je djed Jakov koji je hodao na tuli. Bio je iz Imotskog. Bonjaci (2 k.) su doli s Oraca 1923., a drugi 1927., oba na eninstvo. Radii (1 k.) su doli s Proslapa 1911. na eninstvo. Juri (1 k.) je doao 1923. iz limca, takoer na eninstvo. 20. D r u i n o v i i Selo ima 17 kua od kojih 10 katolikih i 7 muslimanskih. K a t o l i c i: ulji (1 k.) su odavno u selu, ima ih na Gmiima. Tomii (1 k.), doao im je pradjed iz Malog Graca u Bronu (Hercegovina). Ima ih i u Tarinu. Ramljaci (1 k.). Od tog su roda Brizari (1 k.). Iz ovoga sela su se raseljavali u druga sela. Ramljaci su i ranije bili u ovom selu pa su se iselili i vratili opet prije 1878. Kuraje (2 k.) su od Kuraja iz Proslapa. Burii (1 k.) su takoer iz Proslapa od tamonjih Buria. Juri (1 k.) je doao iz Kovaeva Polja oko 1900. Nevjesti (1 k.) je doao iz limca 1918. Babi (1 k.) je doao iz limca

gdje jo ima njegova roda. Ranije je u selu ivio i katoliki rod Kvesii i Sablje. Sablje su sada u Ripcima i na Draevu. M u s l i m a n i: Zahirovii (2 k.) su starinci. Mati im je bila katolkinja. Ramljaci-Ravnjaci (3 k.) zovu se tako po nekoj babi koja je bila s Ravnoga. Starinci su. Ruvii (1 k.) je doao na eninstvo s Kovaeva Polja oko 1900. abi (1 k.), otac mu je doao iz Kneia u Varvaru, gdje ih ima kao Pokvia. 21. l i m a c Selo ima 16 katolikih i 3 muslimanske kue. K a t o l i c i: Babii (5k) su starinci. Ima ih odseljenih i u okolini Fojnice. Ivanevii (2 k.), koje zovu i Grubeama-Grubeiima, su starinci. Od njih je i Ivanevi koji se preselio u Jaklie. Ima ih i u drugim selima. Prskali (2 k.) su starinom iz Hercegovine. Radoi (2 k.), dovela ih je mati iz Ripaca, ostavi udovicom, a starinom su iz Duvna. Bonjaci (2 k.) starinom su iz Hercegovine, a u limac su doli 1925., a drugi 1930. sa Oraca. Grbavci (3 k.) su se stalno premjetali po selima; age ih esto dizali. Od njih su Grbavci i na Proslapu. Starinom su od Imotskog. Poeli su se doseljavati 1931. god i doseljavali su se u via mahova. M u s l i m a n i: Pervizi (2 k.) su starinci. Prije kuge su ivjeli na Oslacima (Druinovii). Kuga je potedjela samo jednu enu, koja se udala za nekoga u Prozoru i tako je on naslijedio cijelo selo. abi (1 k.) je doao iz Proslapa oko 1880. na eninstvo. 22. L a p s u nj Selo ima 20 katolikih i 17 muslimanskih kua. K a t o l i c i: Prskale (5 k.) su starinom iz Brona gdje jo imaju roda. Dok su bili tamo, bilo ih je u zadruzi 55 dua i podijelili su se na petero. Doli su 1831. god u limac; odatle su jedni preli u Lapsunj pred okupaciju od 1878. s Oraca. Zovu ih i Stariinoviima, a po ocu i Bilanoviima. Bilii (2 k.) su doli iz Podbora poslije 1878. urii (1 k.) na ardaku. Vidi opis Gmia. Brkii (1 k.), oca im dovela mati sa Proslapa, koja se preudala u ovo selo, oko1880. - Marko Tomi (1 k.) je doao iz Jasenjana kod Mostara 1889. Aneli (1 k.) je od Anelia u Rumbocima i doao je oko 1900. Metrovii (3 k.) su doli poslije Prvog svjetskog rata. Opirnije u opisu Prozora. Devi (1 k.) zidar, naselio se prije Prvog svjetskog rata. Rodom je iz Karlobaga, izumrli su u mukoj lozi Tomii (1 k.) koji su bili doli iz Hercegovine. Iz Lapsunja su se raselili katolici Ramljaci u Druinovie i drugdje po Rami. Osim njih, u Lapsunju su boravili i Jeliii (sada u Podboru), Paviii (sada u Ploi) i Petrovii (sada u Rumbocima). M u s l i m a n i: Smatraju se starosjediocima Berii (2 k.). - Pilavi (15 k.): opirnije u opisu Mlue. U Prozor su se iselili Muslimani Petelje (Fejzii). Pria se da su u selu nekada bile samo tri kue: po jedna Pilava, Beria i Petelja. 23. G m i i Selo ima 62 katolike i 2 muslimanske kue. K a t o l i c i: Dedii (3 k.) su starinci uvijek su bili na svojoj zemlji. Po narodnom predanju ostali su slobodni seljaci, zato to je neka baba od toga roda savjetom pomogla Turcima da osvoje grad Prozor. Dijele se na ogranke Garanovii, urii, ulii, Antii, Domainovii, Dankii. Bareii (3 k.) opirnije u opisu Krania. urii (7 k.) bili su na begovskoj zemlji, ali se nisu nikad premjestili. Zvali su se Petrovii. Starinom su iz Doca kod Travnika: bila ih tri brata, od kojih je jedan ostao, a dva pobjegla, kad su doli Turci. Jedan od te dvojice doe u Ramu, a drugi prvo u Zidine kod Mostara, pa poslije u Vinicu u Duvnu. Od tog roda ima ih iseljenih po Uskoplju, u Rumbocima i Dobroinu. Budimiri (1 k.), pradjed im je doao iz Dalmacije. Odavde su se neki odselili u Bugojno. Maruii (3 k.) su starinom sa . Brijega. Doao je ovamo djed Matee Maruia, ro. 1870. jer im je dolje bilo tijesno. Odavde su se selili u G. Vinjanje i u Bosnu. ulje-uljevii (4 k.), Perani (3 k.) i Dragii (2 k.) su jedno pleme. Starinom su iz limca i doli su poodavno. Anii ili Mijatovii (1 k.) doli su prije 1831. iz Duvna. Lovrii (1 k.) su doli jo za turskog vremena. Opirnije u opisu Varvare. Suii (1 k.) starinom su s Kupresa iz Karakaika. Doao im otac u najam kod Belje na Mluu. Na Gmie su preli oko 1850. Zovu ih Beljama, jer ih je rodila Beljua. Dolii (2 k.) su starinom iz Dalmacije od Sinja. U Gmie su doli oko 1860. Doli su zajedno sa Bareiima. Poto su Bareii imali vie masla da dadnu Turcima, dobili su bolju stranu, tj. Pod Debelim Brdom, a Dolii onu pod Mejdanom. Jukii (3 k.) su starinom Kvesii iz Hercegovine. Doli su prije 1850. Jurii (1 k.) su od roda Ivanevia u limcu i Jakliima i odavno su u Gmiima. alii (6 k.) su Grubee iz Dalmacije. Ima ih u Podboru. oo (1 k.) je doao uz majku iz Proslapa oko 1880. Brizari (1 k.) su doli iz Druinovia. Opirnije u opisu Prozora. uri (1 k.) je doao 1912. iz Ploe na eninstvo, a rodom je iz Brinika u Duvnu. Drenjaci (2 k.) su doli iz Goranaca u Hercegovini 1912. Starina im je Rake Gore. Od tog roda je i Drenjak na Lugu. ekelja (1 k.) je doao 1926. iz Brinika u Duvnu. Ovdje se oenio i ostao. Raji (1 k.) je od Ilia u Gorancima. Doao je 1927. Ima roda na

Borovnici. Jurii (1 k.), putar u penziji, rodom je iz Donje Vasti. Penzioniran 1932. i ostao da stalno ivi u Gmiima. Opirnije u opisu D. Vasti. Kudii (1 k.) po ocu se sada zovu i Jukii, a doli su iz Jaklia. AzinaMandii (1 k.) su na Crnom Vrhu od 1926. utii (1 k.) su doli iz Rumboka 1922. u Naukovie. Bio je na Gavranovici, pa je preao nedavno u Prozor. M u s l i m a n i: Kuloglii (2 k.) su doli iz Prozora. Ranije su dolazili samo na "Litite", a stalno se naselili pred Prvi svjetski rat. Samo preko ljeta borave u selu: Muinovii (1 k.) i Emrii (1 k.) iz Prozora. Izumrli su i razili su se u Sarajevo Omerbegovii, koji su stajali na Kupalima na Naukoviima i ezii. Ranije su izlazili na ardak i Grcii iz Prozora. 24. P r o z o r K a t o l i c i: Baketari (1 k.) je rodom iz Rumboka a naselilo se u Prozoru 1918. po povratku iz Amerike. Brizari-Ramljaci (4 k.). Od tog su roda i Brizari (1 k.). Iz Druinovia su se raseljavali u druga sela. Ramljaci su i ranije bili u ovom selu pa se iselili i vratili opet prije 1878. ehuli (1 k.), penzioner, rodom iz Zlatara u Hrvatskoj, naselio se 1929. alii (2 k.), otac im je doao kao sitniar iz Studenaca kod Imotskog pred okupaciju Bosne u Proslap, a iz njega u Prozor. Jurii od Juriia iz okoline. Dobri (1 k.), nepoznato porijeklo. iki (1 k.) doao kao trgovac iz G. Vakufa. Damonja (1 k.) gostioniar, doao 1930. s Rame, a rodom iz Ljubukog. Faletar (1 k.) se naselio 1916. Rodom iz Proslapa, a starinom iz Lipna od Mostara. Gudi (1 k.), doselio se djed iz nekog mjesta kod Kistanja u Dalmaciji, prije 1878. Kapevii (1 k.) su starinom iz Makarske, odakle su im preci doli u prvoj polovici devetnaestog stoljea. Ima ih jo u Rumbocima i u Dugama. Lonar (1 k.) je doao 1918. iz Lapsunja. Metrovii (2 k.) su doli iz Studenaca kod Imotskog. Palinii (3 k.) su svi rodom iz Bugojna, a starinom Dulibe od Splita. Doselili se 1908. i 1925. Pavlovi Ana (1 k.) sa sinovima sveenicima, dola 1929. iz G. Vakufa. Petrovi (1 k.), otac im je rodom iz Duga, a djed je bio iz Dalmacije, odakle je izbjegao zbog ubojstva. U Prozoru se naselio poslije 1878. utii (2 k.). Otac im je doao 1910. iz Rumboka. Ostalo stanovnitvo: Mijatovii (1 k.), pravoslavni Srbi. Otac im je doao oko 1900. kao pekar iz Bugojna, a bio rodom ipulji. M u s l i m a n i: Starosjediocima se u Prozoru smatraju ovi rodovi: Grcii (16 k.). Njihovo je koljeno aginsko i ulemsko, tj. rod je davao hode, hadije i kadije. Ima ih odseljenih u Carigradu, zatim u Sarajevu, Mostaru, Visokom i po selima oko Prozora. Kau da im se neki predak davio u vodi i pritom grcao pa ih po tome prozvae Grciima, a drugo kau da se tako zovu jer su starinom iz Grke. Grcii iz Varoi su imali kulu na Oracu. Od njih su jo Grcii u Soviima i Hamidovii (3 k.) u Prozoru. Demati (1 k.) smatraju se starincima ali se nikada nisu koili. Maslii (1 k.).- Nuhefendii (6 k.) su naslijedni imami u Alefendinoj damiji. Ima ih dvije kue u Sarajevu i jedna u Osijeku. Po drugima oni su starinom iz Konje to je vjerojatnije. Pirolii (2 k.) su se nekada zvali Plavci. Uvijek su bili teaci i trgovci. Ne znaju porijeklo, a odavno su u Prozoru: Alibegovii (3 k.), ije je bilo cijelo selo Jaklii. Imaju dvije porodice u Zenici. Hadii (8 k.), u Prozoru su bili i prije kuge. Ima ih po jedna porodica u Sarajevu i u Turskoj. Hodii (3 k.) znaju samo toliko o sebi da im je jo djed bio u Prozoru. Kuloglii (9 k.) su teaci od postanja i uvijek su imali mnogo zemlje. Ima ih iseljenih. Plecii (2 k.) od njih su i Muminovii (4 k.), nekada su se zvali i Ejubovii. Pripuzi (2 k.) ili Manovi. Ima ih i na Paljikama. Pripuzima su nazvani zato to im je neki predak otiao na eninstvo, ali je i on bio iz Prozora. Sinanagii (2 k.), abii (3 k.), Omeragii (1 k.). Porijeklom su iz daljih oblasti: atii (3 k.), koji kau da su doli iz Konje, kada su Turci osvajali Bosnu i ve se smatraju starincima. Njihov su ogranak onlagii, koji su sada u Sarajevu. Fejzii (3 k.) ima ih i na Borovnici. Starinom su iz Pete, pa ih i sada zovu Peteljama. Imali su mnogo timara. Emrii (2 k.) njihovo je plemstvo iz Budima, odakle su bili Hurahovii. Karahodii (10 k.) su doli iz Jemena u Krajinu a iz Krajine su doli u Prozor. Ranije su se zvali Kartali a i Torlakovii, a Karahodiima su prozvani po jednom crnom pretku, koji je bio hoda. Mulahasanovii (3 k.), njihov je starjenik Hasan doao s nekom vojskom. Nuspahii (6 k.) se dijele na dvije grane od kojih su jedni pravi Nuspahii a drugi su Nuspahii-Arnautovii. Starjenik im je doao s turskom vojskom kada je osvajana Bosna. On je bio postavljen za nasljednog mujezina na Carevoj Damiji. Imali su kao timar selo Plou. Kasnije su izgubili pravo na imamstvo, pa je jedan predak Mustafa bio zaptija u Gornjem Vakufu. Stariji doseljenici iz okolice i daljnjih krajeva BiH. U toj grupi istiu se rodovi za koje njihova okolica tvrdi da su porijeklom od pomuslimanjenih katolikih porodica. Ti rodovi to kriju. Tako se tvrdi da su Islamovii (4 k.) od katolike porodice koja je prela na islam prije 150 godina. Glavanovii (1 k.) su porijeklom od katolika Maria sa Gmia. Jaarevii (1 k.) su od pomuslimanjenih katolika iz Podbora. Ima ih na Borovnici i Paljikama. Beirspahii su porijeklom od katolika Siaja u Podboru. Oni sami kau da su ogranak Zajimovia. Zajimovii (8 k.) kau da su starinom od Konje ili Bagdada. Njihov su ogranak Beirspahii (3 k.), iz ijeg je roda bio jedan eh po kome se zove ehova Luka u Prozoru. Omanovii (7 k.) su od nekih onlagia iz Posavine. Doselio im je prije kuge pradjed. Imali su timar od kue Gafia u Vakufu do sela Dobroina. ehii

(2 k.), ima ih i u Stocu i Sarajevu. Starinom su iz Prusca, odakle je doselio pradjed. Jarebice (1 k.) otac im je doao prije 1878. iz Livna. Pilavii (1 k.) su preli s Mlue na nekoliko godina prije okupacije. Samardii (3 k.) su preli s Mlue prije 1878. Otac i djed zvali su se Semendrija, jer je djed bio iz Semendrije (Smedereva). Noviji doseljenici; iz sela u Rami: Husejinbegovi (1 k.) se doselio 1930. iz Kopia. Kapetanovi (1 k.) je od roda Kopii, a doseljen je 1922. od ogranka Smajilbegovia. Doselili iz raznih predjela: Ajanovi (1 k.) je doao kao majstor pred Prvi svjetski rat iz Voljica. Bukvii (1 k.), obuari, doli oko 1910. iz D. Vakufa. emii (1 k.) je doao iz Sarajeva 1929. a rodom je iz Gorada. Pradjed mu je bio splavar i poto se utopio, pozvali su se emiii, a ranije su se zvali Imamovii. Memi (1 k.) je doao na eninstvo iz Privora 1925. Ordaga-Ordagi (1 k.) doseljen iz Bosne iz Livna ili Duvna kao slubenik. Bez mukih lanova su po jedna porodica Baralia, Zulia i Tatarevia, koji su se tako zvali jer su im preci bili Tatari. idovi: Krausi (2 k.) su naseljeni od 1880. Otac je rodom iz Osijeka. eh: Kalat (1 k.) naselio se 1919. kao kroja, a u Bosnu doao kao austrijski andar. 25. B o r o v n i c a Selo ima jedanaest katolikih i esnaest muslimanskih kua. K a t o l i c i: Svi katolici u selu su skoranji doseljenici. Bio je po prianju prije Lukia samo neki uti Jure s Luga u Zaimoviima, koji su mu bili nainili kuicu slamom pokrivenu. Do oko 1900. u selu je bio samo Luki (Mijatovi), kmet Zaimovia. Sada u selu ive ove katolike porodice: Luki-Mijatovii (2 k.), doseljeni prije 1878. iz Gmia. Prvo su bili meu muslimanima na Borovnici, pa poslije 1918. izili na Slivovik. Anii (3 k.) su doli oko 1910. iz Kongore kod Duvna. Marii (3 k.) su doli iz Grabove Drage iz Hercegovine 1910. Mandi ili Azina (1 k.) je doao oko 1900. iz Vrda. Vidovi (1 k.) je doao oko 1905. iz Goranaca. Bonjak (1 k.) je doao 1923. iz Grabove Drage. Kae da su stari prebjegli iz Bosne u Hercegovinu, kad je Bosna pala pod Turke (1463.), i zato se zovu Bonjaci. M u s l i m a n i: Muftii, uven i moan rod u Prozoru, do 1878. imali su svoje boravite na Borovnici. Borovnica je, izgleda, neko vrijeme bila pusta. Prvi se naselio Numo Zaimamovi, predak sadanjih Zaimamovia (8 k.), koji je preao iz Prozora prije kuge. Jaarevii (2 k.), ima ih na Paljikama. Stari ljudi govore da su oni porijeklom od pomuslimanjenih katolika iz Podbora. Oni pak kriju svoje porijeklo. Imamovi (1 k.) je preao iz Pograa. Porijeklom su iz Bosne, moda iz Zenice. Fejzii (1 k.) su ranije svi boravili u Prozoru, a na Borovnicu izlazili samo ljeti, kao i iseljeni Muftii, pa se neki iza 1878. stalno naselili. Opirnije u opisu Prozora. Hrini (1 k.) je preao oko 1910. s Paljika, gdje ih jo ima. Nuspali (1 k.) je doao iz Prozora. Opirnije u opisu Prozora. Osmi (1 k.), nema vlastitog boravita. Doao je 1925. sa Gornjih Vinjana da radi zemlju na pola. Buli (1 k.) neispitano. U mukoj krvi su izumrli ulii, a nedavno se iselili u Sarajevo ustii, ija je kua prazna. 26. P a lj i k e Selo ima devetnaest katolikih i esnaest muslimanskih kua. K a t o l i c i: Metrovii (3 k.). Prvi Metrovii su se prvo naselili na Borovnici, oko 1880., poto su bili doli kao majstori za gradnju puta. Poslije njih dolaze Metrovii u Dobrou, pa u Prozor oko 1900. 1905. Jure Metrovi, zatim jedna porodica oko 1910. i jedna 1918. Svu su iz Studenaca iz Dalmacije. Raii (2 k.) su doli poslije 1878. Opirnije u opisu iz Goranaca. Gazilji (2 k.) su preli s Proslapa, gdje ih jo ima. Nikolii (1 k.), pravo prezime im je Pere. Doli su oko 1903. iz Kovaeva Polja, a starinom su iz Hercegovine. Brizar (1 k.) se doselio 1919. na eninstvo. Grbavac (1 k.) se doselio 1918. iz Lapsunja. Ima roda u limcu. Djed ili pradjed se doselio iz Dalmacije u Lapsunj, odatle su preli u drimce, pa se opet vratili u Lapsunj. M u s l i m a n i: Manov-Pripuzi se smatraju najstarijim rodom na Paljikama. Imali su stanje prvo u varoi, pa se poslije diobe jedni iselili na Paljike. Imali su i jednog kadiju. Grcii (3 k.), opirnije u opisu Prozora. PorliiBrkii (1 k.), ne znaju porijeklo. Hrinii (2 k.) ne znaju porijeklo. Bili su uvijek teaci i na svojoj zemlji. Pleci (1 k.), opirnije u opisu Prozora. Raidovii (2 k.) su ogranak Grcia i odavna su na Paljikama. Jaarovi (1 k.) je doao prije deset godina sa Borovnice. Opirnije u opisu Borovnice. Nuspahii (1 k.), opirnije u opisu Prozora. SREDNJA RAMA 27. D o b r o a Selo ima etrnaest katolikih i jedna muslimanska kua. K a t o l i c i: Petrovii ili Samarii (2 k.) zovu se Samariima po djedu koji je pravio samare. Starinom su iz Rakitna, gdje jo ima Petrovia. Doao je ovamo djed. Od tog roda su i Andrijanii (1 k.), Zadre (7 k.). Nekada

je to bila kua sa trideset i pet ukuana. Daljom starinom su Betunjani iz okoline Zadra, a u Dobrou su doli iz Rake Gore. Andriii ili Babii (2 k.) su doli prije 1878. s Oraca, gdje ih jo ima. Bagare (1 k.), djed je bio rodom iz sela Graca od Duvna. U Dobroi su od 1831. godine. Metrovi (1 k.) je iao po najmu i naselio se oko 1900. Rod je s Metroviima u Prozoru. Ranije su u Dobroi bili bili i ovi katoliki rodovi: Vlajii, sada u Kraniima, Ivanevii, koji su izumrli, a bili su iz Druinovia, i Bariii. M u s l i m a n i: Od 1912. boravi u selu samo Jusi (1 k.) koji je ranije dolazio s Duga samo preko ljeta. Od 1926. ljeti dolazi na Krmsku Glavu Kurtagi iz Prozora. 28. B l a c e Selo ima pet katolikih i est muslimanskih kua. K a t o l i c i: Kolakuii (1 k.) za njih se kazuje da su starosjedioci. Ima ih iseljenih po Ljubuncima. Marii (2 k.) su starinom iz Gruda iz Hercegovine. Doli su za turskog vremena, da izbjegnu kaznu, poto su dolje ubili agu. Bila su ih tri brata, od kojih je jedan ostao dolje, jedan pobjegao ovamo, a trei u epe. Spaii (1 k.) su iz Gruda. Ima ih po Ljubuncima. Jurievi (1 k.) je doao 1920. na eninstvo s Pala u Ljubuncima. M u s l i m a n i: Kormani (5 k.) kau da su najstariji muslimanski rod u kraju i da su starinom iz nekog aba. Nekada je cijelo selo bilo njihovo. Imali su obavezu da vre promatranje Mjeseca i objavljuju kada je mlad mjesec i zato u tursko doba nisu plaali porez. Njihov predak je pravio kulu, ali mu nisu dali da izvede drugi kat. Kua im je pokrivena ploom. Ogranak Kormana su Hubijari (1 k.). Bio je u selu i musliman Bali, koji je doao iz Krania na eninstvo. Od njih nema mukih lanova. 29. Lj u b u n c i Selo ima etrdeset i dvije katolike i est muslimanskih kua. K a t o l i c i: Tadii (3 k.), smatraju se starincima. Ranije su se zvali Reliima. Nisu bili kmetovi i uvijek su ivjeli na istom mjestu. Nekada ih je bilo petero brae. Dvojica su odselila u Sarajevo, a od trojice koja su ostala u selu sada su samo tri kue. Vidovii (5 k.) su u selu od prije kuge. Po djedu Cvitanu zovu ih i Cvitanovii. Od tog su roda i Jurii-Vidovii (3 k.) i Stojanovii ili Kamenice (1 k.). Stojanovia ima i na Uzdolu. Kolakuii (1 k.), opirnije u opisu Blaca. Kneevii (3 k.) su odavno u selu. Brajke (2 k.) su starinom iz Hercegovine. Doli su oko 1800. Uvijek su bili u zajednici, dok se Andrija nije odijelio. Poslije 1918. u te dvije kue ima 28 ukuana. Glibe (4 k.) su preli iz Privora oko 1850. na Mejnik. Prije njih nije bio nitko na Mejniku, nego je bila samo uma, koju su oni iskrili, kada su istjerani iz Privora. Ima ih i u Donjoj Vasti. Starinom su iz Hercegovine. Barei (1 k.) je preao sa Gmia prije 1878. Opirnije u opisu Gmia. Ivanke (7 k.), u Globariima su od prije 1878. Istog su roda kao i Ivanke u selu Ivankama-Pajiima. Jedan je iz Ivanaka preao na Lug. Barbarii (2 k.), zovu ih i Kanatima, po djedovu nadimku, koga je aga pitao kako se "kanati", premee, tj. izlazi na kraj sa hranom i ukuanima. Doselio im je djed iz Brona. Madar (1 k.), djed mu se doselio iz Livna. Zadre (3 k.), opirnije u opisu Dobroe. Milievi ili Zeevi (1 k.) je rodom sa Pidria u Skoplju, a doao je 1904. na eninstvo meu Tadie. U kui Cvitanovia je kao "ugovornik" Ivan Sava ili Savi, rodom sa Oraca, doseljen 1922. 30. D u g e U Dukom Polju su katolici sa jedanaest kua, a u Dugama samo muslimani sa pedeset i sedam kua. K a t o l i c i: Zadrii (2 k.), opirnije u opisu Dobroe. Miloevii (2 k.) su doli iz Hercegovine prije 1878. Kapevii (3 k.) su doli iz Sovia. Ima ih u Prozoru i Rami. Spaii (1 k.) su doli iz Brona prije 1878. Ljubii (1 k.) su doli iz Brona prije 1878. U istoj kui, ali podijeljen, ivi Kneevi, koji je 1922. doao iz Ljubunaca. Opirnije u opisu Ljubunaca. Marii (1 k.) su se naselili 1913., a porijeklom su od Mostara. Banuii (1 k.) su doli iz Hercegovine oko 1870. Ima ih i u Ploi. M u s l i m a n i: Dugalii, vode porijeklo od Alipae iz Male Azije. Danas se dijele na vie ogranaka: Dautbegovii (9 k.), Hasanbegovii (3 k.), Dervibegovii (2 k.), Mustajbegovii (4 k.). Arslii (1 k.), orbadii (1 k.), - Haltaci (7 k.) su bili spahije, smatraju se starincima. Sabitovii (7 k.) su doseljenici. Porijeklom su iz Male Azije. Nekada su se zvali Hodiima. Subaii (9 k.) su davno doli iz Sarajeva. Predak im je bio subaa. Po ocu se zovu i ogii. Aladini (3 k.), neispitano porijeklo. ukulj (1 k.) je doao prije 1878. s Ravnice kao sluga. Jusii (2 k.), otac im je doao prije 1878. kao imam. Trtii (1 k.) su odavno u selu. Preci su im bili begovski momci. Kovaevi (1 k.) je doao oko 1890. s Krania. Bei (1 k.) je doao iz Donje Vasti oko 1900. Nuspahi (1 k.) je doao iz Prozora prije Prvog svjetskog rata. Grci (1 k.) je doao iz Skrobuana prije Prvog svjetskog rata. Milanovi (1 k.) je doao iz Boljkovca. Kadri (1 k.) je doao iz Kopia 1927. na eninstvo.

31. L u g Svega ima 20 katolikih i 28 muslimanskih kua. K a t o l i c i: akote (1 k.) su se prvi od katolika naselili u Lugu. Starinom su iz Hercegovine. - Tule (1 kua) su starinom iz Hercegovine (iz Rakitna) i naselili su se poodavno. avari (3 k.) su starinom Vidoi iz Gostue u Hercegovini, odakle su doli oko 1860. Ima ih u Soviima, u Duvnu, u Livnu i na Grahovu. Raii (2 k.) su doli sa Uzdola oko 1890. Starinom su od Mostarskog Blata. Vrljii (1 k.) su doli prije 1878. Ima ih i na Gorici. Kustura (1 k.) je rodom iz Skoplja i doao je 1886. uz majku, koja bijae ostala kao udovica i vratila se u svoj kraj. Marii (1 k.) su doli u tijeku Prvog svjetskog rata iz Vrda. Grbe (1 k.) je doao s Oraca kao "ugovornik". Dajki (1 k.) je doao pred Prvi svjetski rat iz Izbiina. Jelii (1 k.) je doao iz Podbora 1918. Opirnije u opisu Podbora. Zeljke (1 k.) su doli na Zagaj 1921. iz sela Crna kod Mostara. Rotim (1 k.) je rodom iz sela Graca kod Mostara. Bio je uvjenan u Vrde kod Drenice, a 1926. doao na Zagorje na kupljenu zemlju. Drenjak (1 k.) je doao iz Hercegovine 1926. Ima roda na Gmiima. Soldo (1 k.) ja doao iz Bogodola iz Hercegovine, 1930. Papkovi (Pavkovi) je doao 1914. iz Izbina. Od istog je roda kao i Papci u Skorobuanima. Od tih iz skrobuana preao je jedan Papak na Zagaj 1932. - uljak (1 k.) je doao iz Bogodola u Hercegovini 1930. M u s l i m a n i: Smatraju se starincima: Beirovii (10 k.), Purgii (2 k.) i Kazii (3 k.). Prugii su bili kovai. Hasice (2 k.) i Bajrii su od Bajria s Ravnice. - uke (8 k.) su doli prije kuge s Skrobuana, gdje su bili starinci. Sada su tamo na njihovu mjestu Papci, a zemlja se jo zove ukue. - Dautbegovii (2 k.) su doli s Duga: jedan oko 1900. i drugi oko 1912. 32. D o nj i V i nj a n i Selo ima 6 katolikih i 21 muslimanska kua. K a t o l i c i: Vukoje (2 k.) su starinim iz Ljubotia u Hercegovini. Doselili su se prije 1878. pravo na Vranjau. Ima ih i na Kuanima. - Sablje (3 k.) su starinom iz Hercegovine i doli prije 1878. ima ih i u Rumbocima. - Novak (1 k.) : opirnije u opisu Gorice. M u s l i m a n i: Letice (5 k.) su preli iz G. Vinjana. - Garabini (2 k.) su iz G. Vinjana preli u Donje. Konjarii (10 k.) s ogrankom Hodiima. - Ajki (1 k.) je doao 1907. s majkom iz Varvare. - Pilavii (2 k.) su doli 1912. s Mlue. Sada se zovu i Muminoviim, jer su doli na zemlju Muminovia, koji su izumrli u mukoj lozi. 33. S k r o b u a n i K a t o l i c i: Papci (14 k.), osim jedne kue na arovini, svi ostalo su na jednom mjestu i na okupu. Starinom su iz Izbianja u Hercegovini, odakle su krenuli 1831. god.. Prvo su se naselili u Rumbocima. Kada ih je aga odatle otjerao, preli su na Beljine Mline, zatim na erovinu, pa u Skrobuane. Rotimi (6 k.), neki su doli prije 1931., neki kasnije, ali prije 1878., iz Graca u Rakitnu. Tokoi (5 k.) su iz Rakitna i doli su prije 1878. ima ih i na Gorici, gdje su doli sa Skrobuana. - Galii (3 k.) su iz Hercegovine, iz Izbina. Doli su prije 1878. Ima ih i na Gorici. Mati (1 k.) je starinom iz Kaura. Otac Mato je pobjegao iz austrougarske vojske i na arovinu ga naseli beg Osmanbeg s Duga, ija je tada bila cijela erovina. Kad ja Osmanbeg odselio u Lepenicu, ostavio je Matu kao subau. Ivanevii (1 k.) su starinom od Mostara. Doli su prije 1878. Jakovljevii (1 k.), ima ih i na Parou i Borovoj Ravni. Starinom su iz Hercegovine. Novak (1 k.) je od Novaka u D. Vinjanima, odakle mu je otac doao na Stepen oko 1880., a u Vinjane s Gorice. Na erovini su bili Gujii, koji su 1927. otili u Prozor. M u s l i m a n i: Starinci: Nevenovii (1 k.), od kojih su i Garazlii (2 k.), iji se predak bio "garazile" oenio jednom bogatom udovicom, oravom i sakatom. Nasupi (1 k.). Munikoze (6 k.). - Motike (3 k.). - ljive (5 k.). Grcii (1 k.). Jedan ogranak Grcia iz Prozora preao je uz kugu u Sovie. Od tih iz Sovia doao je ovaj u Skrobuane prije1878. na eninstvo. Jedan je Grci otiao u Lapsunj. avo (1 k.), njegov je predak bio Srbin s Kupresa. Doao je u najam u Kukrice. U najmu je bio dugo. Kukrica mu nije mogao isplatiti nagradu, te je sa njim podijelio imanje. On se naselio i primio islam. Prezime su dobili po tome to je neki predak bio veoma jak i zubima kidao avle, kad je potkivao konja. Selimovii (4 k.) su podrijetlom s Kupresa. Prije kuge su u selu bili i Kukrike i Polop. Kua Polopovih je bila izvan ostalih pa ih jednom prilikom poklali hajduci. Izumrli su i Kevrii. Na erovini su nekad bile neke ere, i po njima se prozvalo i selo. 34. G o r i c a U naselju je ukupno 26 kua. K a t o l i c i: Svi su podrijetlom doseljenici i bili su kmetovi. Novaci (2 k.), stari su im doli oko 1800. iz

pologa u Hercegovini. Jedan se odvojio i otiao na Vinjane. imunovii (3 k.), doao im je djed iz hercegovine. Stajali su na Stepenu. imii (1 k.) su starinom iz Gruda. Doli su 1831. god. urde (2 k.) su doli jo za turskog vremena iz Rakitna. Vidovii (4 k.) su doli iz Dubokih Potoka u Hercegovini prije 1878. Bili su na Mlui. Ima ih drugdje po Rami. Krajinovii (2 k.) su doli iz Triana, a starinom su iz Hercegovine, iz Cerovih Dolaca kod Mostara doselio se pradjed. Gali (1 k.) je doao oko 1900.iz Skrobuana, a starinom je iz Hercegovine. Lagaruii (2 k.) su doli 1904. iz Izbina, Mostar. Pavlovi (1 k.) je doao oko 1912. iz D. Rame. Rka (1 k.) je doao iz irokog Brijega 1921. Zna se da su ranije bili u selu Augustinovii, Paviii, a i mnogi drugi, jer su se kao kmetovi esto seljakali. M u s l i m a n i: Starincima se smatraju ie (1 k.). abii (4 k.) su preli iz Prozora uz neku kugu. Zovu ih Divjanima, jer su pobjegli iz prozora i "podivljali". Opirnije u opisu Prozora. Pilavi (1 k.), doao je otac s Mlue na enintvo oko 1800. Kukii (2 k.) su starinom iz Bilog Polja. Davno su izali ovamo. Balii (1 k.), otac je rodom s Krania, mnogo se seljakao i naselio se na Graanici oko 1900. 35. P a r o U naselju ima 8 katolikih i 13 muslimanskih kua. K a t o l i c i: Bonjaci (5 k.) su starinom iz Dalmacije, odakle im se doselio pradjed. Ima ih u Hercegovini i na Oracu. Jakovljevi (1 k.) je doao na eninstvo iz Skrobuana, gdje jo ima roda. Hrka (1 k.) je doao iz Mokrog kod Mostara. Dalto je doao iz Triana 1928. na Borovu Ravan. M u s l i m a n i. - Smatraju se starincima: Beirevii (6 k.) i Pupe (5 k.). Pupe (1 k.) su ranije bili u planini Prenju, jedan sat daleko od Paroa, pa su preli u Paro, na kupljenu zemlju, poslije 1918. Rami je doao iz Skrobuana 1907. na eninstvo. 36. K r a n i i Selo ima 22 katolike i 24 muslimanske kue. K a t o l i c i: Vlajii (3 k.). Za vrijeme kuge pou dva brata (dva su ostala dolje) iz Vinice u Dalmaciju u G. Vakuf, i poslije dueg seljakanja nastane se u Kraniima. Ovdje su se rano okupili. Raii (4 k.) su starinom iz Drenice iz Hercegovine. Kada se najmlai od njih oenio, htio je aga da prespava sa nevjestom i doao je sa dvanaest Turina. Mladoenja je posjekao agu, a ostali Turci su se razbjeali. Onda su braa otila iz Drenice. Na Dugama su se podijelili, jedan je otiao u Kranie, drugi u Vratnu Goru, a trei u Voljice. Iz Krania su jedni otili na Uzdol. Rado (1 k.) je starinom iz Rakitna. Naselio su D. Vasti, ovdje je od prije 1878. Bariii (2 k.) su starinom iz Rakitna. Doselio se pradjed. Bila su ih etiri brata. Bili su u Skoplju (selo Vrca), pa u najmu, u D. Vasti, 30 godina i onda preli u kmetstvo u Kranie. Stojanovii (3 k.). Opirnije u opisu Uzdola. Milievii (3 k.) su doli prije 1878. iz Mokinja u Rakitnom. Ljubii (1 k.) su doli iz Ljubotia iz Hercegovine oko 1870. Ima ih u Ljubuncima. Mihalji (1 k.) su starinom iz Rakitna. Juriii (1 k.). Opirnije u opisu Gmia. Starinom su iz Hercegovine, odakle se doselio pradjed Ivana Juriia (ro. 1852.). U Kranie su doli iz D. Vasti. Burii (2 k.) su doli s Proslapa 1897. Ranije je u seli bilo Dalta, a nestalo je sasvim Palinika. M u s l i m a n i: Kovaevii (9 k.) preci su im bili katolici. Kovaeviima se zove i jedna porodica oletovaca. Zeevii (2 k.), - Kukii (5 k.), Balii (1 k.), sviju njih je porijeklo nepoznato. Plavukii, dva roda Blejii (2 k.), starinci su i Trtii (1 k.), iji je otac doao sa Duga, oenivi se udovicom jednog Blejia. Motka (1 k.) je doao iz Skrobuana. Skeho je doao iz Privora na eninstvo. Prpa (1 k.) je doao 1922. na eninstvo iz Paroa. Zove se i Hami. Ima pastorke Balie. 37. D o nj a V a s t Selo ima 35 katolikih i devet muslimanskih kua. K a t o l i c i: Budimi (1 k.) su preli 1878. na elice s Uzdola. Opirnije u opisu Uzdola. Karae (3 k.) su starinom iz Crna iz Hercegovine. Doli su 1832. Stojanovii su starinom iz Hercegovine, a nisu rod sa Stojanoviima iz Uzdola. Imaju rodbine u Grednicama kod B. amca. apin je starinom iz Dalmacije i doli su prije 1878. Topii (6 k.), otac im je doao sa Proslapa, a starinom su iz Bosne. Zelenike (1 k.) su doli prije 1878. s Uzdola. Krianci (1 k.) su starinom iz Hercegovine. Ima ih i na Kuanima. Krajinovii (2 k.) su doli prije 1878. iz Hercegovine. Ima ih na Gorici i u Kraniima. Glibe (5 k.), opirnije u opisu Ljubunaca. Relje ili Hambardije (1 k.) su doli sa irokog Brijega oko 1850. Marii (3 k.) su starinom iz Vrda u Hercegovini. Bili su ranije u Ljubuncima. Crnci (3 k.) su doli iz Britvice (Izbiina) 1912. Vladii li arapina (1 k.) je doao 1918. iz Vrda iz Hercegovine. Brki (1 k.) je doao 1930. sa ita. Bio je najmenik pa se priklonio, prienio i doao na tuu djecu. Ima pastorka Maria. Vukoja (1 k.) je doao iz Doice na eninstvo, 1926. Rai (1 k.) u kui A. Glibe. Opirnije u opisu Luga. Ripii iz Heldova imaju mline i kuu pod Volijakom. Ranije su u Donjoj Vasti i elicima bili Babii (sada u Dobroi), Brizari i Tomii (koji su prije 1878. iselili u

Bosnu). M u s l i m a n i: orbadii (5 k.) su starinom iz Beograda, odakle im je doao pradjed, kada su Srbi zauzeli Beograd. Bili su u Dugama do prije 110 godina. Subaii (1 k.) su doli s Duga i oni su od Subaia. Masnica (1 k.) su doli sa Duga i oni su od Subaia. ugum (1 k.) je rodom iz sela Oplea u Duvnu. Bio je najprije u elicama, gdje ga je dovela mati, a poslije je preao u orbadie. Plavuki (1 k.) je doao na eninstvo iz Krania 1928. 38. U z d o l U selu ima 51 katolika kua K a t o l i c i: Budimi (3 k.), nitko pouzdano ne zna njihovo porijeklo, jer su u selu bili prije kuge i smatraju se starincima. Izgleda da su im preci ili iz Budima. Poslije Budima, prvi su doli Bariii. Starinom su iz Hercegovine. Ima ih u Kraniima i Ljubuncima. Stojanovii (10 k.) su doli iza Bariia. Ima ih jo u Kraniima, Slatini, Ljubuncima. Starinom su ubelje iz Grabovice u Hercegovini. Njihov ogranak u Ljubuncima zove se i Kamenicama. Od toga su roda i Pavlovii (1 k.). Raii (6 k.) u Potoku. Starina ima je dola iz Drenice. Doli su oko 1850. u Kranie, odakle su se poslije diobe razili po drugim selima. Zelenike (6 k.) su starinom iz Graca kod Mostara. Zvali su se Kubii, stajali su u Zelendolu. Bili su ranije u Dobroi, Kraniima i Donjoj Vasti, odakle su se opet vratili u Kranie, gdje su se podijelili. Koliko su bili dobrostojei, najbolje pokazuje podatak da su tada imali 22 konja. U Uzdolu su od 1850. zovu ih sada i ugumoviima. Mendei (4 k.) su starinom Knezovii iz Posuja. Doli su prije 1830. Od tog roda su i Knezovii u Ljubuncima. Dalte ili Ratkii (2 k.) su doli iz Sovia oko 1850. Opirnije u opisu Ustirame. Zadre (2 k.) su u selu prije 1878. Od tog roda su i Spajii u Ljubuncima. Iz Gruda se najprije iselio djed na Goricu, pa u Dobrou, zatim u Ljubunce, Purievinu, elice i oko 1870. na Uzdol. Vukadin (1 k.) je doao oko 1870. iz Duvna: hodao je sa strieviem fratrom, pa ostao ovdje i naselio se. Zovke (1 k.) su doli oko 1870. iz Crna kod irokog Brijega. Jurievii (1 k.) su doli oko 1870. iz Voljica. Piplica (1 k.) je doao sa Ustirame oko 1870. Ima roda u Neretvi. Perkovi (1 k.) su doli iz Hercegovine prije 1878. Ima ih u Slatini. Dovela ih je mati i selo joj napravilo kolibicu. Vladii (1 k.) su starinom iz Hercegovine, opirnije u opisu Meopotoja. Prskale (1 k.) su doli 1897. s Graaca a inae su iz Bogodola u Hercegovini. Ivanko (1 k.) je doao 1902. iz Ivanika. Starinom su iz Rakitna ili iz okolice Mostara. Petrovii (2 k.) su doli prije Prvog svjetskog rata iz Rakitna. Kovelija (1 k.), bivi umar, naselio se 1905. Neki njihov daleki predak, Petar, je iz Kreeva preao u Varcar Vakuf da bi se oenio djevojkom, za koju su Turci bili zaprijetili da je ne smije uzeti kranin. Jedan iz tog roda uio je u Rimu za fratra, pa napustio studije. Nosio je starinske haljine s "kovama" i otuda im sadanje prezime, inae su se zvali Milii. Brkii (1 k.), porodica je ostala bez mukih lanova. Brki je bio doao s Oraca na eninstvo. 39. H e r e Here (10 k.). Meu sobom se dijele na Hodie, Smajie i Hasanovce. Do 1860. bila ih je samo jedna kua. Predak, koji je bio pravoslavac, je prije kuge doao iz Nevesinja s muftijom, muftija otiao dalje, a on ostao na Mejniku. 40. K u t e Ima petnaest kua, sve muslimani. Sefii (1 k.), nekada su stajali u Starom Selu. Hujduri (7 k.), sedam porodica su pravi Hujduri, a ostale tri su Brkii, dovela ih sebi sestra iz Konjica, jer nije imala svoje djece. Paljani (2 k.) su preli u prvoj polovici 19 stoljea sa Pala. I tamo su se zvali Paljani, starije im je prezime Havelje. Suljii su preli iz G. Krania za turskog vremena. Zvali su se Kaii. Baii (2 k.), otac im je doao iz Cvra na eninstvo oko 1880. 41. i p e Selo ima 22 katolike i 29 muslimanskih kua. K a t o l i c i: Markii (5 k.), pradjed im je doao iz irokog Brijega (3 k.), starinom su iz Posukog Polja. Zvali su se Skoibuii. Doli su 1831. godine. Jelii (3 k.), doselio im se pradjed sa irokog brijega. Mnogo su se seljakali. Grubee (8 k.) su starinom Domljanovii ili Damjanovii iz Rakitnog. Kako im se djed naselio meu Grubeama, prozvae i njih Grubeama. etiri porodice su Domaljanovii, a ostalo Grubee. Grubea im i u Dobroinu. Bradi (1 k.) je doao oko 1880. s Oraca. Bivao je po najmu i ovdje se oenio i ostao. uta (1 k.) je od Ivanika. utom je prozvan po muslimanskom rodu uta, kod kojih je bio u najmu. Istog roda je i Ivanko (1 k.) u Bajnoj Luici. Opirnije u opisu Ivanika. M u s l i m a n i: Cokoje (8 k.). Samo je jedna kua pravih Cokoja i oni su starinci, predak im je doao meu Cokoje na eninstvo. Hrnjaci (2 k.) se smatraju starincima. Nekada su bili vrlo imuni. olaci (7 k.) su davno

doli sa Gorice. Bobari (4 k.). Njihov je predak doao iz Bobara u Uzdolu, oenivi se od ogia, koji su tada bili na Poljanama. Geli (1 k.), kova, bijeli Ciganin, doao je iz Skoplja oko 1900. 42. I v a n k e i P a j i i U oba sela su sami katolici. Ima svega 24 kue. Pajii (7 k.) su starinom Stavljanovii iz Butrovi Polja. Po pretku Paji su prozvani Pajiima ili Paviima. Od Pajia su i Stipi ili Doljanac (1 k.), koji ima roda u Doljanima, i Pavlovi (1 k.) koji je od Pavlovia u Trianima. Ivanke (7 k.) su doli prije 1930. godine iz Rakitna. Drlje (3 k.). Otac im je hodao po najmu dok se nije naselio u Pajiima, prije 1878. Ima ih na Neretvi i u Trusini. Daljim porijeklom su iz Dalmacije. Lace (1 k.), ima ih na Neretvi. Doli su ispod Stina (Konjic) prije 1878. ekerija (1 k.) je starinom iz Obra u Neretvi. Topi (1 k.) je doao iz Rame na eninstvo 1913. Rai (1 k.) je doao 1907. iz Vratne Gore. Opirnije u opisu Uzdola. DONJA RAMA 43. K l e k U selu ima 25 muslimanskih kua. Hodii (8 k.) i Hadii su jedan rod. Zovu se tako to im je djed iao na had u Meku. Iz Kobilje Glave kod Sarajeva su doli na Doicu, a odatle na Klek, koji je bio put. Karauzi (6 k.) su doli sa njima a po strani su jedan rod, ovdje su se podijelili. Marii (3 k.) porijeklom su od pomuslimanjenog katolika. Doao im je djed iz Jasenjika od Mostara na nasljedstvo. Zajednikog su porijekla sa Mariima u Donjoj Vasti. Kovaevi (1 k.) je doao iz Radia u Neretvici prije 1878. u kuu u kojoj su bili Tadii, koji su sada u Kuanima. Hodii (3 k.), doao im je djed s Drijena oko 1900. na eninstvo. Na Drijenu (kod Kopia) jo ih ima. Cokoja (1 k.) je doao oko 1900. sa ipa na eninstvo. Medin je doao 1913. s Kuana. 44. K u a n i U selu imaju 22 katolike i est muslimanskih kua K a t o l i c i: unje (1 k.) su se od katolika prvi naselili, krajem 18. stoljea, vjerojatno iz Hercegovine. Markii (4 su starinom iz Rakitna). Doli su prije Vladia iz D. Vasti. Ima ih u ipama i u Plavuzima. Vladii (9 k.), zovu ih i panjama. Opirnije u opisu Meopotoja. Antunovii Tadii (3 k.), opirnije u opisu Ustirame. Vukoje (3 k.) su starinom iz Rakitna u Hercegovini. U Kuane su doli oko 1850., a prije toga su bili na Kleku i u Doici. U jednoj njihovoj kui ima i jedan Marki. Krianci (2 k.) su starinom iz Duvna, a doli su iz Donje Vasti, gdje ih jo ima, oko 1850. godine. M u s l i m a n i: Medini (3 k.), doao im je pradjed poslije kuge. Starinom su iz Medine. Agii (2 k.) su doli poslije unja, poetkom 19. stoljea. Starinom su iz Srbije. Predak im je doao sam i kao pomuslimanjenik. Vila (1 k.), doli su sa Toanice 1923. Tamo ih jo ima. 45. G r e v i i Selo ima osam katolikih i etrnaest muslimanskih kua. K a t o l i c i: itumi (2 k.) su prvi od katolika doli u selo. Starinom su iz Rakitna. Doao im je ovdje pradjed. Ima ih jo na Oljanima. udii (1 k.) su starinom Bonjaci iz Hercegovine. Bili su najprije u Soviima, zatim u Lizopercima, gdje je ostala jedna porodica. Pokojni Ante je doao u Greviie prije 1878. i bio je najprije najmenik, a poslije kmet. Mandii (4 k.) su doli iz Sovia prije 1878. U Soviima ih ima kao Cvitkovia. Vladii (1 k.), doao je djed iz Kuana oko 1880. M u s l i m a n i: Memii (5 k.), abii (1 k.). Starinom su od Greve. Doli su prije kuge. Muanovii (4 k.) su po enskoj krvi od Memia, zovu se jo i Jukii. Drenjaci (1 k.) su stranim iz Drenice, odakle su doli poslije velike kuge. Dine (1 k.) su starinom iz Slavonije ili od Bihaa. Doli su na mjesto Dilavera. 46. H e l d o v i K a t o l i c i: Ripii (1 k.) su doli prije 1878. s Toanice kao kmetovi na zemlju Pozdera iz Lizoperaca. Roi (1 k.) je doao 1880. kao kmet. On je inae po porijeklu Stapi iz Rame. M u s l i m a n i: Malanovii (4 k.), Alihodii-Ahmetovii (2 k.), Jarii (3 k.) i ehii (4 k.) su svi porijeklom Heldovi. Prije kuge bili su na Tvrdicama.

47. P a r c a n i Selo ima tri katolike i osam muslimanskih kua. K a t o l i c i: Zlomisli (1 k.) se doselio 1914. na kupljenu zemlju, a starinom je iz Crna. Baria ili Barii (1 k.) je doao 1914. iz Rakitna na kupljenu zemlju. Selak (1 k.), umar, je od Selaka u Ripcima. M u s l i m a n i: Husii, Hamii, Demirovii i Bevabi su svi od istog roda, Parcana, ali ve u tako dalekom srodstvu da se uzimaju meu sobom. Predak im je doao iz Prozora poslije kuge. Smailovi (1 k.) je doao 1914. na eninstvo, a starinom je iz Homatlija. Beirovi (1 k.) je doao 1925. s Paroa. Munikoza je doao 1930. iz Skrobuana. 48. R a v n i c a U selu ima tri katolike i osam muslimanskih kua. K a t o l i c i: Tolj (1 k.), doli su 1910. iz Blatnice, itlu k. Bulii (1 k.) su doli 1910. iz Blatnice. Topii (1 k.), opirnije u opisu Triana. M u s l i m a n i: Seferi (8 k.), starinom su iz Strieva u Drenici. Bajrii (1 k.), nekada su bili brojan rod, a sada je od njih ostao samo jedan djeak. Starinom su iz Drenice. Predak se naselio oko 1850. na zemlju Bajramovia, koji je otiao u Lizoperce, na eninstvo. Nurki (1 k.). Otac mu je doao prije 1878. iz Skrobuana. 49. T r i a n i U selu ima 21 katolika kua. Topii (4 k.), nikada nisu bili kmetovi i najstariji su u selu. Oni su starinsko "pletivo". Zovu ih i Pilipoviima, po djedu Pilipu. Priaju da im je djed zakasnio u Jablanicu na "turkovanje" i tako su ostali katolici. Bili su veliki rod: imali su po 70 guvana (na svakoj livadi po guvno) i iz kue bi izlazilo pod dvadeset kosaca i po dvadeset nevjesta u crvenim urdijama (tj. vjenanih u jedan dan). Kako su bili jaka zadruga i "bisnice", Turci nisu smijeli u njihovo selo. Njihovi su bili cijeli Triani od Pomena do Rame i cijela Baina. U njihovu kuu je svraao hajduk Mijat Tomi. Od Topia su i imunovii (3 k.) i Radii (1 k.) u selu. Topia ima iseljenih u Meopotoju i dr. Krajinovii (1 k.), pretke su im doveli fratri kao momke, oko 1850., iz nekog sela od Fojnice. Ima ih i u Kraniima. Bilukovii (1 k.) su od erkeza koji su ivjeli na Ustirami. Doli su u Triane oko 1860. erkeza ima i u Konjikom srezu, moda su i ovi od njih. Po drugima, oni su isto to i imunovii. Mendei (3 k.) su starinom iz Dalmacije. Doli su prije 1878. Ima ih i na Uzdolu. Nenadi (1 k.) je starinom iz Dalmacije. Ivandii (2 k.) su doli iz Skoplja za turskog vremena. Djed im je iao kao majstor i u Trianima se oenio i ostao. Dankii-Duvnjaci (1 k.), djed, koji je bio rodom iz Kongore od Duvna, iao je po najmu. Naselio se iza 1878. oenivi se u ovom selu, gdje je bio fratarski sluga. Mali (1 k.) je doao 1888. sa Oraca, gdje ima roda, i kao najamnik ovdje i ostao. Maji (1 k.) je rodom iz Rakitna. Mnogo se seljakao. Naselio se oko 1900. Breljai (1 k.) su starinom iz Brela u Hercegovini. Ili su po najmu. Na Gorici su se bili naselili prije 1878., a u Trianima poslije 1878. Papak (1 k.) je doao 1928. iz Skrobuana na eninstvo. Opirnije u opisu Skrobuana. Oko 1880. izumrlo je pleme imii, koji su nekada bili veoma zadruni. 50. M e o p o t o j e Selo ima deset katolikih kua. Vladii (4 k.), njihovo pleme je starinom iz sela Miljkovii iz Hercegovine. Zvali su se arapine. Najprije su bili u Smrevicama odakle su preli na Ustiramu, oko 1813. U Ustirami su bili kmetovi Zaimovia iz Prozora. Kada im je on oduzeo ifluk, oni preu i nasele su na kosi izmeu Velike i Male Lovnice, gdje su krili dravnu umu. Bilo je to prije 1878., a i ostali su doli prije 1878. i krili, te nisu bili kmetovi. Poslije Vladia su doli Pavlovii (3 k.). Starinom su Rakiani, tj. iz Rakitna. Predak koji se naselio, prezivao se Antunovi. Njegov sin je bio Pavo Mrnjkui. Bili su prvo u Smrevicama u Ustirami pa u Trianima, gdje su imali svoju zemlju. Pavo je bio toliko strastven lovac da je svu svoju zemlju dao za jedno lovako pseto i to sakato. Sin mu Pero je sluio dvanaest godina u Miralema. Beg mu je dao da za nagradu probere zemlju gdje hoe i on je odabrao Meopotoje, gdje je tada bila uma. Naselio se prije nekih 100 godina. Od ovog roda Pavlovia-Antunovia ima ih i u Bugojnu, a po Rami nema. Topii (2 k.) su doli iz Triana. imunovii (1 k.) su takoer doli iz Triana. Bio se u Meopotoju naselio i jedan Dalto. Odselio se na Zagrad (Paro), ali i sada u selu ima imanje. 51. G r a a c Svi stanovnici su katolici. Dalte (1 k.) se doselio 1895. Opirnije u opisu Ustirame. Sliko (1 k.) je doao na eninstvo iz Proslapa 1906.

Starinom su Slike iz Vinice. Juki (1 k.) je doao na eninstvo iz Gmia, 1913. Trogrla (1 k.), bivi rudar, rodom iz Kreeva, naselio se 1928. Bonjak (1 k.), otac je bio rodom iz Mostara i naselio se 1929. kao penzioner. Rod su sa Bonjacima iz Crna na Poljima. DOLJANI I POLJA 58. S o v i i U naselju je 120 kua, od kojih 72 muslimanske (sa 75 domainstava) i 48 katolikih (sa 53 domainstva). K a t o l i c i Mijii (6 k.) su starinci. Groznice (10 k. sa 13 dom.) su starinci. Ranije su se zvali Dugonjii. Preivjeli su kugu. Kao ni Mijii ni oni nisu bili kmeti. Groznice su i Rogii (5 k.). Ripii (3 k.) su starinci. Uz kugu od njih bilo ostalo petero djece i ujak ih Bilo razmjestio kod prijatelja da ih podignu. Ripia ima iseljenih u Heldovima, Greviima i u Toanici. Kolaci (4 k.) su starinci. Njihov predak, kad se gradila damija u Soviima, navlaio bi na sebe nou volovsku kou, i obarao ono to bi se preko dana ugradilo na damiji. Pole (4 k.), Cvitanovii (3 k. sa 5 dom.) i Blaevii (1 k.) su starinci. Dalte (2 k.) se smatraju starincima, a drugi kau da su oni od nahoeta Ciganina i stoga da su im kue po strani. Rozii (3 k.), djed im je doao oko 1820. iz sela Sretinica u Hercegovini. Milosi (2 k.), otac im je doao iz Lisiia u Neretvi na enovinu u Rogie, prije 1878. Rai (1 k.) je doao s Duga, oko 1900. avari (2 k.), opirnije u opisu Doljana. Budimiri (2 k.) su rodom iz Lorelana u Duvnu. M u s l i m a n i Taii ili ivkovii (6 k.) su najstariji rod u Soviima. Nisu bili spahije. Od njih je Guta (1 k.). Helbeti (3 k.) su starinci. Bili su nekada vrlo bogati. ehii (3 k. sa 4 dom.) su starinci. Po enskoj strani su starinom od katolika Cvitanovia. Kukii (5 k.) su starinci. Fale (4 k.) i Lulii (3 k.) u Faliima su jedan rod. Imaju jednu kuu staru 200 godina. Toliko su se razgranali da se uzimaju meu sobom. Smatarju se starincima. Galeii (1 k.) su starinci. Radoi (4 k.) su starinci (ne znaju porijeklo). Kladuci (4 k.) i ilii (2 k.) su jedan rod. Djed Kladuaka bio kao poljar veoma dobar i jak, pa ga bezi prozvali Kladuakom. Inae su Kladuci bili nekada jaki i bogati i jednom su ugostili 70 "obitelji" fratara a da u selu nisu ni kaike zatraili. Inae su ilii od katolika Ripia (jedan preao na islam) i starinci su. Poravljevii (Poljarevii) (2 k.). Zovu ih i Luanima, jer su nekada bili na Lukama (Triani). Starinom su iz Ugarske. Glumac (1 k.) je starinom s Udbine. kampe (2 k. sa 4 dom.). Murseli (2 k.) su starinom iz Hercegovine. U selu Vranjeviima kod Mostara ima Lulia koji su tu odavno. Skenderi (6 k.) su starinom Balii s Gornjih Vinjana. Skenderima su prozvani po pretku Skenderu. Begii (5 k.) su starinom iz Travnika, odakle su doli davno (pradjed). Bili su spahije i imali timar u Soviima, pa su stoga i preli ovdje. Baba im je bila od orbadia s Duga, pa su stoga do okupacije zvani i Dugaliima. Brajkovii (1 k.), Kovai (5 k.) i Ovnovi (1 k.) su jedan rod i starinom su iz Travnika, odakle im je pradjed doao, prije vie od 100 godina. Bio je kova. Brat mu se vratio u Travnik. Grcii (4 k.) su od Grcia u Prozoru. Doao im je djed oko 1865. ati (1 k.). Otac mu je doao uz okupaciju od 1878. iz Prozora. Arfaani (2 k.), ima ih i u Jablanici. Starinom su iz Opleana u Duvnu. Doli su 1878. (na eninstvo). 59. D o lj a n i U Doljanima ima svega 105 kua, od kojih 76 katolikih (sa 83 dom.) i 29 muslimanskih (sa 35 dom.). K a t o l i c i olii (3 k.) su starinci. Glavani (2 k.) su starinci. Stipanovii (11 k. sa 14 dom.), Matii (2 k. sa 4 dom.), i Bradarii (5 k. sa 6 dom.) su porijeklom od dva sina koje je rodio predak Stipan s nekom udovicom iz Rame. Udovica mu dovela sina od prvog mua, koji se zvao Gabri, i od njega su Jozipovii (4 k. sa 5 dom.), Stipi (3 k.) i Jurii (6 k.). Od Matia dvije su obitelji u Srijemu. Za Stipanovie se kae da su iz Jablanice izbjegli od Turaka na Pomen, a poslije u Doljane, u doba etovanja Mijata Tomia, i od njih postao Orlovac. Tutii (4 k.) su starinom ispod Vrbe u Duvnu ili starinci. avar (1 k.), doao im je djed ili pradjed iz sela Vuia u Hercegovini. Istog su roda i avari u Soviima i na Lugu. Lucevi (1 k.), doao im je djed iz sela Bistrice u Skoplju. Bio je majstor iz Sovia, oko 1865. Grbeni ili Mijalj (1 k.), doao mu otac iz Rakitna, oko 1865. orii (3 k.) su pobjegli sa Graca (iroki Brijeg), oko 1865, zbog age, na kog je bila napala njihova krmaa. Rod su im orii na Proslapskoj Planini. Milievii (2 k.) su doli iz Rakitna, prije 1878. ari (1 k.) je doao od Stoca prije 1878. Juri (1 k.) otac mu je doao oko 1905. iz Ljubunaca, gdje ih jo ima, na kupljenu zemlju. itumi (2 k.) su doli iz Rakitna, prije 1878. Imaju roda u Rakitnu i u Greviima. Lebii (3 k.) su takoer doli iz Rakitna. Klepice (7 k.) su doli iz Rame. Inae su Ramljaci iz Ripaca, a doli su prije 1878. sa Luga. Bili su kovai. Jedan su rod sa Ramljacima u Prozoru. Zelenike (2 k.) su s Graca u Hercegovini. Jedna obitelj je dola prije a druga poslije 1898., a rodom je iz Rakitna, gdje jo ima roda. Rotim (1 k.) je doao sa Graca u Hercegovini u najam, prije 1878. i ostao. Braa su mu na arovini. Solde (2 k.) su doli u Kosne Luke iz irokog Brijega 1918. Nikoli ( 1 k.) je doao s Oraca 1923. On je od Nikolia-Prca pod Oniem. Pavi (1 k.), penzionirani lugar, rodom iz Raeljaka (Buko Blato, Duvno), a daljom starinom iz Dalmacije, naselio se 1923. Marijanovii (3 k.) su bili ivije. Porijeklo neispitano. Neki kau da su starinci. Mari (1 k.) je doao iz sela Lica (Mostar), 1927. Po djedu Mii zove se i Miailovi. Po selu se pria da su Haletilii porijeklom od

Mijata Tomia: neka djevojka podigla s njim vanbrano dijete. Ili da su porijeklom od nekog nahoeta od Tomia. M u s l i m a n i Tasovci (1 k.) i Kubii (2 k. sa 3 dom.) smatraju se starincima. Tasovci su bili bae pa se stoga i zovu Baiima, a po njima i selo Baii. Junuzovii (3 k.) i Zahirovii (2 k.), prozvani po brai Junuzu i Zahiru. U Doljanima su od prije petog do estog koljena i smatraju se starincima. - Zukii (6 k. sa 7 dom.), bila su tri brata i preivjela kugu. Jedan ode u Sovie i od njega su tamo kampe, od drugog su Zukii, a ne zna se to je bilo s treim. Hasidii (4 k. sa 6 dom.) su bili begovski rod i starinom su moda Kalabii iz Crne Gore, moda iz Podgorice, odakle im je doao neki dalji pradjed. Imali su timar u Cetini. Sihirlii (1 k. sa 2 dom.) su doli iz Slatine, ali su starinom iz Mostara a imali su kuu u Travniku. U selu ih obino zovu Spahiima, po starjeniku Spahi. afre (1 k. sa 2 dom.), doli su im djedovi iz Rotimlje kod Mostara. Ima ih i u Vranjeviima kod Mostara. Rizvii (1 k.) su starinom od katolikih Dumania u Rakitnu, odakle su davno doli. Doao im je pradjed kao katolik u najam kod Tasovca. Tu preao na islam, dobio ima Rizvan i poslije, uz dva Tasoveva sina, dobio trei dio od imanja. Do oko 1880 njegovi su se potomci zvali jo Dumanii, a otada samo Rizvii. Milanovii (3 k.) su starinom iz Skoplja, odakle je doao otac Osman prije okupacije. Sefer (1 k.), dovela ga mati s Ravnice, preudavi su u ovo selo, poslije 1878. Pod istim krovom je i Husrep (1 k.), doseljen 1929. sa Slatine. Grci (1 k.) je doao 1919. iz Sovia, gdje jo ima Grcia, a inae je od prozorskih Grcia. Rado (1 k.) je doao 1928. u Zukie iz Sovia. Luli (1 k.) je doao iz Sovia u Baie 1928. 60. R i s o v a c U novijoj prolosti, na Risovac su dolazili u prvom redu Doljanci, njihove staje su bile u blizini Vrata. Od njih i sada dolaze ljeti samo Jure i Stipo Jurii i Stipo Stipanovi. Od Doljanaca su pokupovali zemlje i naselili se mnogi Hercegovci. Kad su poeli uope dolaziti na ovu planinu, Hercegovci nisu podizali stanove po samom polju nego su se krili od Turaka po umi iznad polja. Poslije okupacije (1878.), kupovali su zemlje i naselili se po samom Risovcu. Prvobitno su dolazili sa stokom samo preko ljeta. Po predanju, prvi su na Risovcu prezimili Mato Zovko i Ivan Raiki iz Graca, pa Bla Mari. Bla ovdje zimuje ve preko 60 godina, a ima 20 godina kako nije bio kod "kue" (pisano 1934.). Poslije su ti privukli i ostale, i 1934. je bio na Risovcu znatan broj Hercegovaca, ali te hercegovake obitelji su imale ovdje samo zemlju i kue, a u zajednici su sa svojim ograncima u Hercegovini, pa na Risovcu nisu u kuama pojedinih obitelji uvijek isti ukuani, tako da Risovac, kao i ostala sela u Poljima, predstavlja filijalu ovih hercegovakih sela iz kojih su njihovi stanovnici. Zovke ili Perii (5 k.) "u Lokvama" su iz Graca kod Mostara. Marii (1 k.). Oni su iz Goranaca i u njih nema smjenjivanja ukuana. Ima ih i u Brnju, a istog porijekla su i Marii u Rudom Polju, koji su inae iz Graca. Ramljaci (3 k.) su iz Pologa. Poeli su dolaziti na ljetite prije 1878. a zimuju od prije Prvog svjetskog rata. Bit e im rod Ramljaci po Rami. Marojevi Glavi (1 k.), s kuom kod Vrata, do doljanskih staja. Kupio kuu od Juria i ovdje zimuje od 1900. Iz sela Cima (Sovii, Mostar). Od tog su roda i Glibe po Rami, koji su doli preko Duvna. Knezovii (1 k.) na Lokvi su iz Goranaca, a starinom od Privalja (Litica). uljci (2 k.) su iz Grabove Drage. Sa stokom dolaze od prije 200 godina na Risovac, a naselili su se oko 1905. uljci po Rami su od Ljubukog. Zelenike (2 k.) su iz Grabove Drage i naselili su se oko 1900. Gagre (4 k.) su iz sela erena u Bronu. Dolaze odavna, a zimuju od oko 1905. ue (1 k.) su iz Grabove Drage. Naselili su se oko 1895. a sa stokom su dolazili i ranije (od prije 200 godina). avar (1 k.) je iz Gostue u Grabovoj Dragi. Zovu ga i Mijatovi. 61. R u d o p o lj e Ima svega 12 hercegovakih ratrkanih kua. Svi su u zajednici sa ukuanima u Hercegovini. Prvi su poeli da zimuju ovdje Marii, i to oko 1885. Marii (3 k.), opirnije u opisu Risovca. avari (1 k.), zimuju od prije Prvog svjetskog rata. Rod su im avari na Risovcu i na Lugu. Rotimi (3 k.) su iz Grabove Drage i zimuju od oko 1905. Istog su roda i Rotimi na arovini. ubela (1 k.) je iz Grabove Drage i zimuje od oko 1905. Vrljii (2 k.) su iz Bogodola i zimuju od oko 1895. uac (1 k.) je iz Blatnice i zimuje od 1930. Starinom je od Studenaca. Zadre (1 k.) su iz Mamia. Kupili su zemlju od Zelenika i zimuju od 1924. Isti rod su i Zadre u Dobroi. (Djedovi im bili braa). 62. D u g o P o lj e Ranije su i na Dugo Polje dolazilo samo na ljetite, od prije 150 godina, prije kuge. Na planini su nalazili stoare pomrle od kuge. uljci (3 k.) su iz Klobuka kod Ljubukog. Poeo je na Poljima da zimuje njihov djed, jo za turskog vremena. Lagaruii (2 k.) su iz Izbiina. Zimuju od oko 1875. Imaju rod u Donjoj Rami. Bonjak (2 k.), doli su iz Crna, a starinom su s Oraca u Gornjoj Rami: sestru njihovih predaka htio da odvede Kopi. Oni izbjegli u

Grabovu Dragu. Zvali su se onda Vidoevii, a u Hercegovini su prozvani Bonjacima. Poslije 100 godina vraali se na Oraac. Samo preko ljeta dolazi Paponja (1 k.) iz Ploe u Brotnju. 63. B r a nj Vrljii (2 k.) su iz Bogodola i starinom su Vukovii od Vrljike. Poeli su da zimuju ovdje od turskog vremena. Rod su im Vrljii u Rudopolju. Bonjaci (4 k.) su iz Grabove Drage. Opirnije u opisu Dugog Polja. Kopila (1 k.) je iz Grabove Drage. Zimuje od oko 1895. Barbari (1 k.) iz Dragiine (Brono) na Plosnoj Glavici. Ranije bio na Borovoj Glavici (Duvno), a ovdje zimuje od oko 1905. Od istog roda su i Barbarii u Ljubuncima. Budimiri (2 k.) su ispod Bile u Duvnu. Zimuju od oko 1905. Nekad odu zimi u Duvno, ali ovdje ipak bude ponetko, dogaa da u kui na selu u Duvnu ne bude nikoga. Tomi ( 1 k.) je iz Donjeg Graca (Grabova Draga). Zimuje od 1930. Ivan Brlji i Stipe Bonjak su samostalna domainstva, a svi ostali su djelovi predvojenih zadruga. Samo preko ljeta dolazi Skender (1 k.) iz Sovia na Borovnik. 64. D r a g a j i c e Od 1924. nije bilo kua odnosno zimovanja na Dragajicama. Dolazili su samo stanari preko ljeta, i to ne uvjek isti. arii (1 k.) iz Rakitna, zimuju od 1924. Dumanii (1 k.) iz Rakitna, zimuju takoer od 1924. Grbeii (1 k.) su iz Dobrkovia i zimuju od 1926. Soldo (1 k.) iz Rakitna a starinom iz Britvice. Zimuju od 1928. Nije rod Soldama u Kosnoj Luci (Doljani). Mikuli (1 k.) iz Koerina, zimuje od 1930.