Poremećaji u radu EES-a

  • Published on
    03-Jan-2016

  • View
    85

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poremeaji u radu EES-a. prof.dr. Ivica Pavi. Pogonska stanja u EES-u. Stacionarno stanje (normalni pogon) Kvazistacionarno stanje Poremeaj Havarija (djelomini/potpuni raspad EES-a). Definicija poremeaja (SPD). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>Poremeaji u radu EES-aprof.dr. Ivica Pavi</p></li><li><p>Pogonska stanja u EES-uStacionarno stanje (normalni pogon)Kvazistacionarno stanjePoremeajHavarija (djelomini/potpuni raspad EES-a)</p></li><li><p>Definicija poremeaja (SPD)Poremeaj je skup dogaaja i stanja promatranih jedinica koji spontano poinje pojavom greke, te dovodi do ispada ili prisilnog isklopa barem jednog prekidaa u promatranoj mrei, a zavrava uklopom svih jedinica koje su se nale u poremeaju.</p></li><li><p>Uzroci poremeajaIspad generatora (proizvodnje)Ispad tereta (optereenja)Ispad vodova i transformatora (grane mree)Kratki spojPogreno djelovanje zatite</p></li><li><p>Regulacija u EES-uP-f i Q-U regulacija </p><p>Drag the side handle to change the width of the text block.</p><p>U2</p><p>U1</p><p>DU</p><p>I2R</p><p>jI2X</p><p>I2</p><p>DUp</p><p>DUu</p></li><li>P-f i Q-U regulacija (nastavak)za VN mree: X&gt;&gt;R, R zanemariv, </li><li><p>Primarna regulacijaCilj: odravanje ravnotee izmeu proizvodnje i potronjeOsiguranje sigurnosti interkonektiranog sistema na principu solidarnostiDjeluje pri ispadu proizvodnje ili rastereenjuDinamiko odstupanje frekvencijeKvazistacionarno odstupanjePrincip solidarnosti</p></li><li><p>Primarna regulacijaRegulacijska konstanta sustavareciprona vrijednost statizma pomnoena kolinikom snage i frekvencije u trenutku poremeajamoe se odrediti mjerenjem ili se procjenjuje </p><p>P proizvodnja (MW)s statizam sustavaf frekvencija (50 Hz)</p></li><li><p>Sekundarna regulacijaZadatak: dovesti frekvenciju i snage razmjene na njihove zadane vrijednostiAktivira se samo regulator podruja u kojem je nastupio poremeajPojam regulacijskog blokaOpseg sekundarne regulacijeSekundarna regulacijska rezerva</p></li><li><p>Sekundarna regulacija Metoda karakteristike sistema</p></li><li><p>Metoda karakteristike sistemaPrije poremeaja: Poremeaj i primarna regulacija:Sekundarna regulacija</p></li><li><p>Agregati u sekundarnoj regulaciji</p></li><li><p>Tercijarna regulacijaPoveanje sekundarne regulacijske rezerveOptimiranje raspodjele sekundarne regulacijske rezerveTercijarna regulacijska rezerva (minutna rezerva)</p></li><li><p>Vremenski redoslijed regulacija</p></li><li><p>Statika i prijelazna stabilnostStatika stabilnost (male i spore promjene)Prijelazna stabilnost (velike i brze promjene)- rjeavanje jednadbe njihanja- ispad iz sinkronizma- kritino vrijeme trajanja kratkog spoja</p></li><li><p>Krivulja njihanja kuta rotora (t)Jednadba njihanja:</p></li><li><p>Naponska stabilnostNaponska stabilnost EES-a je sposobnost sustava da odri napon u svim tokama sustava nakon poremeaja. Sustav je nestabilan kada poremeaj uzrokuje ubrzano i nekontrolirano smanjenje napona.Prijenos velikih snaga na velike udaljenosti pogoduje naponskom slomu.P-V i Q-V krivulje </p></li></ul>