Poremećaji Čitanja i Pisanja

  • Published on
    18-Dec-2015

  • View
    21

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

...

Transcript

<p>,,Velika didaktika Jan Amos Komenski</p> <p>Poremeaji itanja i pisanja: dislekcija, disgrafija, aleksija, agrafija - prezentacija -DRAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARUODSEK ZA FILOLOKE NAUKEMentor: Mirjana Beara Studenti: Denijal Duran Devad Crnovranin</p> <p>Novi Pazar, april 2015. godUvodna reTekoe u itanju i pisanju dijagnostikuju se kao disleksija (poremeaj itanja) i disgrafija (poremeaj pisanja). U velikom broju sluajeva se javljaju zajedno.</p> <p>Spoznaja simptoma u drugom ili treem razredu - dete poinje da zaostaje u itanju, pisanju i razumevanju proitanog za vrnjacima. Vie vrsta ovih poremeaja (u zavisnosti od stepena izraenosti), terapija se sprovodi u saradnji sa psihologom i logopedom.</p> <p>Kod logopeda se na osnovu simptoma i obavljenih pregleda odreuje individualni plan za svako dete.DisgrafijASLOVO, SLOG (razliito, neravno, zamenjeno, pogreno)RE(ENICA) (smisaono nepovezana ili gramatiki nepravilna) RUKOPIS (neuredan i neitljiv)REDOVI (postavljeni ukrivo) Disgrafija predstavlja tekou, poremeaj, a ne neuroloku bolest. Ogleda se u smanjenoj mogunosti osobe da zapie rei, reenice, misao, ideju. Nekada, u ekstremnim sluajevima predstavlja potpunu nemogunost i tada se upotrebljava izraz agrafija. </p> <p>TIPOVI disgrafije 1/2Prema uzroku nastanka :Nasledna disgrafija Delovanjem spoljanjih nepovoljnih faktora (dete u razvoju)Kombinovani oblik (najei uzrok disgrafije)Prema stepenu razvijenosti :Laka disgrafijaIzraena disgrafijaAgrafija ( potpuna nesposobnost pisanja)TIPOVI DISGRAFIJe 2/2 Prema dominantnom sindromu :</p> <p>FONOLOKE (auditivne)JEZINEVIZUALNEMOTORIKE</p> <p>1. FONOLOKa DISGRAFIJaGrafema/morfema, slog = meanje, izostavljanje</p> <p>Ne postoji auditivna diferencijacija fonema maternjeg jezika. </p> <p>1.1. Artikulatorno-akustika disgrafija</p> <p>,,gora - ,,kora, ,,reka - ,,jeka </p> <p>1.2. Fonemska (akustika) disgrafija </p> <p>,,tavno - ,,davno, ,,sagonetka - ,,zagonetka ,,isalka - ,,iarka Re, reenica = agramatizam, pravopis, sadrina </p> <p>Neformiranost fonemske, slogovne, morfoloke i sintaktike analize i sinteze</p> <p> 2.1. Disgrafija jezine analize i sinteze (najei oblik)</p> <p>,,pas tele boja : ,,pastelna boja ,,svakamen : ,,svaki kamen ,,tamrlja : ,,tamna mrlja,,glupatka" : ,,glupa patka</p> <p>2.2. Disgramatina disgrafija (disgramatizam),,vodna biljka", ,,olujano more", ,,veliko plavo mrlja", 2. JEZINA DISGRAFIJAGrafema, leksema = deformiranje, zamena</p> <p>Neformiranost vizualno-prostorne percepcije i orijentacije manifestuje u meanju i deformisanju slova. </p> <p>Veina dece ima iste tekoe i u savladavanju itanja (vizualna disleksija).</p> <p>,,levo = ,,desno, ,,ispred = ,,iza, ,,veliki = ,,malib-d, n-h, -, -, -, -s. (meanje slova)R - ,e - , 3 - ( ,,ogledalsko pismo )3. VIZUALNA DISGRAFIJA Grafema = rukopis, miii</p> <p>Nekoordinirani grafomotorni pokreti ruke</p> <p>Loa psihomotorna organizacija deteta u celini</p> <p>(deak od 8 godina, diktat) 4. MOTORIKA DISGRAFIJASazrevanje rukopisaDete mora dostii odreeni nivo psihomotorne zrelosti (vizuelna i auditivna percepcija, prostorna orijentacija, fina motorika, motorna koordinacija). Dete treba da poseduje odreene fonoloke, leksike, morfoloke i sintaksike sposobnosti. Faze sazrevanja rukopisa:Prekaligrafska faza (krabanje prvih oblika)Kaligrafska faza (kolski period, usavravanje)Faza individualizacije rukopisa (posle 2. razreda)</p> <p>TipinE GREKE U PISANJU kod uenika SA DISGRAFIJOM 1/3NIVO SLOVA I SLOGA</p> <p>Izostavljanje (,,ptka: ,,patka)Dodavanje (,,ekola" : ,,kola)Premetanje (,,tapka : ,,patka)PERSEVERACIJA - ,,planinina - ,,planina </p> <p>ANTICIPACIJA - ,,malgo - ,,mnogo male (dece)</p> <p>(greka izostavljanja, deak 8 godina)TipinE GREKE U PISANJU kod uenika SA DISGRAFIJOM 2/3NIVO REIGreke sastavljanjaGreke rastavljanjaRemeenje granica rei </p> <p>(greka rastavljanja rei, deak 9 godina)TipinE GREKE U PISANJU kod uenika SA DISGRAFIJOM 3/3NIVO REENICE</p> <p>Povezivanje rei unutar reenice Nepravilna interpunkcija</p> <p>,, patke su izale na jezero, dole do vode, (a) vodenema. </p> <p> (,,tamrlja:,,tamna mrlja)</p> <p>Greke na nivou reenice, deak od 10 godina diktat Disgrafija danasStepen ovih poremeaja je u zabrinjavajuem porastu. Misli se na disgrafiju i disleksiju zejedno: od 3.5 % do 7.7 % , poslednjih nekoliko godina porast i preko 10 % .neadekvatan govorni uzorviejezinostpreteran uticaj medija i tehnologijeroditeljski perfekcionizam ili nedovoljna komunikacija sa detetomloa porodina atmosfera i socijalno okruenje Negativni uticaji na dete :</p> <p>Uloga nastavnika i profesora :paljivo i struno prii problemimaocenjivati sadraj a ne rukopis omoguiti razliite naine za proveru znanja (usmeno, audio i vizualne prezentacije, slikovni materijal)Uloga roditelja:aktivan rad sa detetom od ranog uzrastanegovanje kulture govora pisanja i itanjarezimeDisgrafija nije bolest ve potekoa u pisanju.Stimulacija razvoja sposobnosti pisanja u ranom dobuRoditelji imaju kljunu ulogu prevenciji ili korekturi (negovanje kulture govora, pisanja i itanja)Deca sa disgrafijom treba da budu ukljuena u redovne kole i redovan nastavni program.Uitelji i nastavnici treba da primene dodatne oblike i metode rada kako bi se gradivo lake savladalo.KORISNO : slikovnice, knjige, bajke, prie, bojanke, crtanke TETNO : televizija, kompjuter, video igriceDISLEKSIJA ( Muka sa slovima)Re disleksija nastala je iz grke rei dys (to znai slab, lo, neprimeren) i rei lexsis (jezik, re).</p> <p> Disleksija jedna od potekoa u uenju ( itanje i sticanje vetine pisanja)</p> <p> Poremeaj u uenju itanja i pored postojanja normalne inteligencije, dobrog vida i sluha</p> <p>DISLEKSIJA DISGRAFIJA DISKALKULIJA</p> <p>BITNA OBELEJA DISLEKSIJETEKOE U:</p> <p> itanju Fonolokoj obradi rei Pisanju Vizuelnoj percepciji Pamenju Uenju novih sadraja Neujednaenosti u sposobnostimaNabrojena bitna obeleja opisuju ovaj sindromu irem smislu te rei. </p> <p>Disleksija u uem smislu smetnje u brzinii ispravnosti itanja</p> <p>Uzroci:</p> <p> Genetika ( konstitucija)</p> <p> Faktori okoline ( drutvo, porodica)</p> <p> Nain poduavanja vetine itanja ( kola, nastavnici, roditelji )</p> <p>ta se zapravo dogaa tokom itanja? Kako sve deca mogu videti slova, rei, reenice, tekst?</p> <p>Ima problem da proita re, ili ne razume ono to proita...</p> <p> ali se da mu se slova kreu,vrte u krug, okreu,</p> <p> Mea fonetski slina slova d-t, g-k, m-n,</p> <p> ita slovo po slovo, sporo ili na slogove,</p> <p> Zamenjuje slova slina po obliku b d, s z,b p,Zamenjuje slova slina po obliku b d, s z,b p,</p> <p>Zamenjuje slogove ili ih guta ili dodaje, (bord brod,vatra-trava )</p> <p> Jednu re svaki put drugaije proita,teko je pamti,</p> <p> esto vidi slova kao u ogledalu</p> <p> Zamenjuje rei ( dobar-obad ) ili pogadja rei</p> <p> Preskakanje kratkih rei u reenici ( predlozi , prilozi , veznici )</p> <p>PRIMERI:Kada se spremnici za balast napune morskom vodom, podmornica postaje tea od vode koja je okruuje te tone. K-a-d-a se spremi za da-dalast n-ap-u-n-i m-o-r-s-k-e vode podmornica p-o-s-tav-i se te, tea do-od vode koja je o-k-r-u--u-j-e u-z-di--e (Gubi smisao i provjerava je li preskoio red, vraa se.) okru-uje te tone. (ita slovo po slovo, rije balast zbog zamjene d i b pretvara u dalast Ali dete razume kontekst!itanje deaka iz treeg razreda: Osoba mora prvo biti neuspena kako bismo je prepoznali kao osobu sa disleksijom.Kako prepoznati disleksiju?</p> <p>Rani signali mogueg razvoja disleksije predkolska decaSignale mogu imati i odrasli</p> <p>Moraju biti ukljueni roditelji!Neki od signala : ( Kasni razvitak govora, problemi u obuvanju i oblaenju,konfuznost u prostoru i vremenu, tekoe u pamenju, nesigurnost u tome koju ruku upotrebiti u obinim ,automatskim radnjama, dete upotrebljava fraze umesto rei..)</p> <p>ZABLUDA!SAVET: Ako su ovi signali uestali ,trebamo Potraiti pomo logopeda.DISLEKSIJA NIJE BOLEST !To je sindrom ili skup osobina primanja, obrade i pohranjivanja informacija u neke osobe zbog kojeg ona ima odreeni stil spoznavanja sebe i sveta oko sebe.</p> <p>DISLEKSIJA KOD NAS Otkriva se prilino kasno ( nedovoljna informisanost)</p> <p> Dete pati ( biva odbaeno od drutva, dobija loe ocene, nerazumevanje nastavnika, kazne roditelja...)</p> <p> Nastaju problemi ( dete je sklono loem drutvu, izolaciji..)</p> <p> DA LI TAKO MORA???</p> <p>ONI SU IVELI I STVARALI SA DISLEKSIJOMIsak Njutn </p> <p>Aleksandar Bel</p> <p>Pablo Pikaso</p> <p>Medik DonsonAgata Kristi</p> <p>Leonardo da Vini</p> <p>Volt Dizni</p> <p>Orlando Blum</p> <p>Kira Najtli</p> <p>DYSLEXIE FONT Kristijan Boer</p> <p>17% populacije pati od disleksije</p> <p> Dyslexie font ( poseban font koji pomae disleksiarima) </p> <p> Olakava itanje</p> <p>Napomena: Disleksija nema nikakve veze sa nivoom Inteligencije kako se obino veruje!</p> <p>Dovoljno je malo dobre volje da se informiu ljudi i podigne nivo znanja o disleksiji i disgrafiji u celoj naoj zemlji. A onda ova deca postaju ono to u stvari i jesu neverovatno talentovana, pametna , vredna. Postaju deca koja e jednoga dana moda promeniti ovaj svet ukoliko on pokua da njihove tekoe sa slovima shvati i olaka.PORUKA ZA SVE!</p>