PLANIRANJE - BUD½ETIRANJE

 • View
  235

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of PLANIRANJE - BUD½ETIRANJE

 • 7/25/2019 PLANIRANJE - BUDETIRANJE

  1/19

  PLANIRANJE - BUDETIRANJEBUDET CENTARA ODGOVORNOSTI

  RAUNOVODSTVO CENTARAODGOVORNOSTIProf. dr. sc. Milena PeriMr. sc. Dubravka Vlai

  Fakultet za menadment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveuilita u Rijeci

  SADRAJ:

  Uvod

  Planiranje budetiranje

  Vrste budeta i nainsastavljanju budeta

  Budetiranje po segmentima

  Budetiranje toke pokria Budetska kontrola

  BUDETI

  POLAZITA BUDETIRNJA

  UTVRIVANJEDUGORONIH CILJEVA(POSLOVNA POLITIKA)ANALIZA

  EKSTERNIH

  INITELJA okruenje konkurencija

  ANALIZAINTERNIH

  INITELJA jake toke slabe toke

  vrijednosni izrazdugorono definiranih ciljeva

  utvrivanjekratkoronih ciljeva

  POSTAVLJANJE BUDETA

 • 7/25/2019 PLANIRANJE - BUDETIRANJE

  2/19

  BUDGET TEORIJI I PRAKSI

  Budet je financijski izraz djelastratekog poslovnog plana, koji

  odreena hijerarhijska razinamenadmenta treba ostvariti udefiniranoj jedinici vremena(godina dana ili krae).

  To namee potrebu decentralizacije zadaci se delegiraju menaderima na

  niim hijerarhijskim razinama uposlovnom sustavu, slijedom naela

  odgovornosti (menader odgovarasamoza one rezultate, koje moe kontrolirati.

  Budet se sastavlja po istojmetodolokoj osnovi po kojoj se

  sastavljaju i izvjetaji (odstupanjaodbudeta su temelj kontrole)

  RAZINE U PROCESU BUDETIRANJA

  PROCES A PROCES B PROCES C

  GLAVNA UPRAVAHOTELSKOG LANCA

  MARKETING IPRODAJA

  ADMINISTRATIVNI IOPI POSLOVI

  ISTRAIVANJE IRAZVOJ

  HOTEL X HOTEL Y HOTEL Z

  UPRAVLJANJE PO NAELU IZUZETKA

  (MANAGEMENT BY EXCEPTION)

  Uloga je budeta da

  osigura relevantneinformacije zamenadment,prvenstveno o razlikamaizmeu ostvarenih ibudetom predvienih

  ciljnih rezultata(management by exception).

  CILJEVI

  SEGMENT

  Segmentpredstavlja

  podrujeodgovornosti

  pojedinogmenadera koddecentralizacijeodgovornosti.

  Segmenti su u osnovi oni centri odgovornosti za koje

  se u poslovnom sustavu osigurava BUDETIRANJEodvojeno praenje i mjerenje

  prihoda, trokova i parcijalnih rezultata.

 • 7/25/2019 PLANIRANJE - BUDETIRANJE

  3/19

  Ciljevi

  (definiranje)

  Input

  Vizija

  Pristup

  Mogunostiokruenja

  Dosadanjaiskustva

  Strategija

  STRATEKIPLAN

  razinamenadmenta

  razinamenadmenta

  razinamenadmenta

  razinamemadmenta

  SBU

  SBU

  SBU SBU

  SBU

  BUDET

  MISIJA

  Strategijskoraunovodstvo

  Raunovodstvocentara

  odgovornosti

  Planiranje i budetiranje u poslovnomsustavu

  POSLOVNA POLITIKA POSLOVNIH SUSTAVA

  SUSTAV PLANIRANJA I KONTROLE

  PLANIRANJE AKTIVNOSTI

  orijentacija na ciljeve poslovanjadefiniranje programa i aktivnostimjerenje i kontrola dostizanja postavljenih

  ciljeva poslovnog sustavaobjekt kontrole je poslovni proces

  orjentacija na poslovne funkcije

  BUDETIRANJE

  orijentacija na formalne ciljevepredvienje vrijednosno izraenih rezultatmjerenje i kontrola dostizanjaformalnih ciljevaobjekt kontrole je rezultat poslovanja

  orjentacija na centre odgovornosti

  IZVOAKI SUSTAV

  BUDET U SUSTAVU PLANIRANJA USKA GRLA / BARIJERE

  operativno

  strateki

 • 7/25/2019 PLANIRANJE - BUDETIRANJE

  4/19

 • 7/25/2019 PLANIRANJE - BUDETIRANJE

  5/19

  odgovornost i kontrolabilnost

  Kontrolabilnost je stupanj utjecaja pojedinog menadera(na toj razini menader moe svojim odlukama utjecati navisinu i strukturu trokova, prihoda i parcijalnih rezultata

  Kontrolabilni su oni trokovi, koji se mijenjaju temeljemposlovnih odluka menadera u definiranom vremenskomrazdoblju

  POTEKOE: Odgovornost za trokove se u praksi dijeli izmeu vie

  od jednog menadera (CODM) Rezultat je esto posljedica iz prolosti (odluke

  prethodnih menadera) a odraava se na tekuerazdoblje

  BUDETU je kontrolnog karaktera ali i instrument informiranja teusmjeravanja menadmenta (i zaposlenika) ka novim poslovnim

  poduhvatima (stjecanje novih znanja), u cilju ostvarivanje naelaodgovornosti i kontrolabilnosti

  day-to-day decision

  MASTER BUDET MASTER BUDET U VREDNOVANJU POSLOVNOG USPJEHA

  Menaderima centara odgovornosti trebaosigurati direktan utjecaj na donoenjebudetskih ciljeva, posebno kada se onidonose iz domene koja spada u podrujenjegove odgovornosti

  Procjena poslovnog uspjeha treba setemeljiti na tezi, da se menadera moeocjenjivati samo temeljem onih veliina, kojeon stvarno moe i kontrolirati

  Glavni menadment bi trebao pruitipodrku procesu valorizacije rezultatapostignutih od strane menadera pojedinogcentra odgovornosti

  Proces evaluacije treba tako ustrojiti, da sepojedinom menaderu omogui da zadano iostvari ((da se jasno iskau identificiranipozitivni i negativni rezultati)

 • 7/25/2019 PLANIRANJE - BUDETIRANJE

  6/19

 • 7/25/2019 PLANIRANJE - BUDETIRANJE

  7/19

  budetiranje izravnih i neizravnih trokovi

  Trokovi koji surezultat odlukamenaderaodreenog centaraodgovornosti, anastali sa svrhomostvarenja koristisamo za taj centarodgovornosti(segment)

  IZRAVNINEIZRAVNI

  Trokovi koji sunastalitemeljemposlovnihodluka, iji jecilj ostvarenjekoristi za veibroj centara

  odgovornostiistovremeno(viesegmenata).

  budetiranje kontrolabilnih trokova

  Budetom je

  mogue preciznoobuhvatiti samoone trokove, nakoje menadersvojim odlukamamoe utjecati ukratkom roku.

  STAN-DARDS

  Kontrolabilni se trokovi u budetu definiraju temeljemnormi, standarda i primjera dobre prakse, a s naglaskomna dobru suradnju menadera svih centara odgovornosti.

  BUDETIRANJE FIKSNIH TROKOVA

  kontrolabilni FIKSNI trokovi nekontrolabilni FIKSNI trokovi

  FIKSNI TROKOVI zaKontrolabilne aktivnosti

  FIKSNI TROKOVI zaNekontrolabilne aktivnosti

  Kontrolabilni su oni fiksni

  trokovi na koje

  aktivnosti menaderacentara odgovornostineposredno utjeu urazdoblju donoenja

  budeta (ulaze u budetsegmenta)

  Nekontrolabilni suoni trokovi koji su rezultat

  odluka vie razinemenadera, to znai

  da nisu izazvani odlukama

  menadera centaraodgovornosti pa nisu

  predmetom izvjeivanjau budetu segmenta

  FIKSNI BUDET

  Sastavlja se za samo jedanstupanj koritenja kapaciteta

  i to najee u uvjetima kadase ne oekuju znaajne

  promjene u uvjetimaposlovanja u budetskojgodine

  Budetirane veliine u praviluslijede proporcije ostvarene uprethodnom razdoblju ako

  razina aktivnosti koja sepredvia, odgovara postojeojrazini aktivnosti.

 • 7/25/2019 PLANIRANJE - BUDETIRANJE

  8/19

 • 7/25/2019 PLANIRANJE - BUDETIRANJE

  9/19

  USKLAIVANJE ELEMENATA USUSTAVU BUDETIRANJA

  BUDETREZULTATA

  BUDETPRIHODA

  BUDETTROKOVA

  BUDETLIKVIDNOSTI

  CASH BUDET

  CASH BUDET je projekcija novanog toka(primitaka i izdataka) u razdoblju budetiranja

  Naglasak je na postizanju ravnotee kako bi setekuim primicima mogli pokriti svi dospjeli

  izdaci, a uz minimum koritenja ostalih izvorafinanciranja Naglasak je na sueljavanju svake grupe

  (kategorije) primitaka i izdataka (od poslovnih,investicijskih i financijskih aktivnosti)i ocjenuutjecaja tih aktivnosti, na visinu i karakternovanog toka

  Omoguava realnu procjenu potreba zaeksternim izvorima financiranja i dinamikenjihove otplate

  MODEL:isti novani tok poetkom razdoblja 30,000Novani primici (+) 913,700Raspoloiva novana sredstva (=) 943,700Novani izdaci ( - ) 1,140,880Viak (manjak) ( =) (197,180)Financiranje: posuditi nedostajua sredstva 198,000isti novani tok krajem razdoblja 820

  u 000 kn

  PRATEI BUDETI

  BUDET KADROVA prezentira rezultate procjenevlastitih kadrovskih resursa i mogunosti tritarada, a slijedom ciljeva iz budeta proizvodnje.Sastavlja se budet vezan za (1) postojee uvjeterada i za (2) za novo zapoljavanje

  BUDET ISTRAIVANJA I RAZVOJA definira

  potrebe za svim izdacima, koji se mogu povezatiza razdobljem u kojem se budet realizira, toukljuuje sve projekte u toku, ali ulaganja u noveprojekte, koji se tek trebaju realizirati

  BUDET NABAVE uzrono posljedino jepovezan sa budetom proizvodnje / pruanjausluga i utjee na visinu trokova inputa (input uproces proizvodnje), te znaajno utee(naturalno i vrijednosno na vrijednost i kvalitetuoutputa (gotovih proizvoda i pruenih usluga

  BUDET KAPITALNIH IZDATAKA

  Ovaj se budet odnosi na stvaranjekapitalnih pretpostavki razvoja to znaiosiguranje visine i strukture stalne

  imovine u skladu sa stratekimciljevima razvoja, a na nain da seodluke usmjeravaju na: repozicioniranje postojeeg ustroja

  stalne imovine nabavku nove imovine, a u skladu

  sa planovima rasta u proizvodno-uslunom procesu

  orijentacija na one vrste stalneimovine koja nee imati visoketrokove koritenja, niti negativnoutjee na okoli

 • 7/25/2019 PLANIRANJE - BUDETIRANJE

  10/19

  BUDET CENTARA ODGOVORNOSTI

  BUDET se sastavlja kaoposeban izvjetaj zasvaku hijerarhijsku razinuodgovornosti poslovnogsustava, koristei onumetodoloku osnovicu iinformatiku potporu,koja osigurava tekueusporeivanje ostvarenogu odnosu na budetirano(mjeseno i kumulativno)

  Cilj je uskladiti parcijalne rezultate iskazane po segmentu saukupnim rezultatom koji se iskazuje u raunu dobiti i gubitka a

  radi ocjene pojedinanog doprinosa svakog centraodgovornosti.

  Budetiranje i raunovodstvo odgovornosti

  Budetiranje na razini centara odgovornosti pretpostavkaje ocjene odgovornosti menadera za rezultate ostvarenena niim hijerarhijskim razinama i za kraa vremenskarazdoblja.

  Raunovodstvo odgovornosti je u osnovi sustav, koji

  osigurava mjerenje ostvarenja stratekih planova