Click here to load reader

Pisanje Objavljivanje Izlaganje i Vrednovanje Naucnog Rada

 • View
  82

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

:D

Text of Pisanje Objavljivanje Izlaganje i Vrednovanje Naucnog Rada

 • PISANJE, OBJAVLJIVANJE, IZLAGANJE I VREDNOVANJE

  NAUNOG RADA

  There are three necessary steps in useful research; the first to

  begin it, the second to end it, and the third to publish it.

  Michael Faraday

  Faze u stvaranju naunog rada

  Sagledavanje problema

  Postavljanje hipoteze

  Provera hipotezeOpservacione studije

  Eksperimentalne studijeNapisati nauni rad

  Publikovanje naunog rada

  KLASIFIKACIJA NAUNIH RADOVA

  Nauni rad (lanak) je napisani i publikovani izvetaj o originalnim rezultatima istraivanja.

  Misliti kao veina (slagati se sa veinom), sa stanovita napredovanja nauke, znai, u stvari, ne misliti

  Nauni rad je izvetaj koji znatno doprinosi poznavanju ili razumevanju nekog problema.

  Na osnovu podataka prikazanih u naunom radu istraivanje moe biti ponovljeno od strane bilo kog kompetentnog istraivaa.

  PUBLIKOVANJEIf you have an apple and I have an apple

  and we exchange these apples then you and I will still each have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will have two ideas.

  George B. Shaw

 • Svrha naune literature

  Komunikacija izmeu istraivaa Istorijski pregled progresa nauke Izbegavanje dupliranja rezultata i metoda Ne postoji Journal of Negative Results

  tako da se neke (mnoge) neuspene studije dupliraju

  Nauna literatura Primarne publikacije (udbenici, asopisi, teze, naune studije, naune

  monografije, saoptenja sa skupova i kongresa, patenti, itd.)

  Sekundarne publikacije(bibliografije, indeksni asopisi Index Medicus, Current Contents, Biomedicina Iugoslavica Serbica, indeksnoapstraktni asopisi - Excerpta medica, Referatni bilten, Medicinskij referativnij urnalj, biblioteki katalozi)

  Tercijarne publikacije (enciklopedije, renici, leksikoni, adresari, vodii, itd.)

  Prednosti/Nedostaci

  Samo primarni ili originalni nauni lancimogu se uzimati kao izvor tanih, relevantnih i verodostojnih podataka.

  Izuzetno, kada za to postoje objektivni razlozi, mogu se koristiti i podaci iz sekundarnih izvora.

  Karakteristike naunog rada Nauni rad pie se kratko, jasno i objektivno. Nauni rad je zavrna faza svakog

  istraivanja jer se u njemu na najbolji nain izlau dobijeni rezultati.

  Naunim radom se nauna informacija iri prostorno i vremenski.

  Objavljen nauni rad je osnov za utvrivanje prioriteta istraivanja.

  Karakteristike naunog rada

  Publikovanje slui za stimulisanje daljeg istraivanja i utvrivanje statusa naunikove linosti u nauci.

  Broj objavljenih radova smatra se opte priznatim pokazateljem stvaralake produktivnosti istraivaa.

  Svaki nauni rad zadobija nov kvalitet samim tim to postane deo opte priznate rizinice svetske nauke.

  Vrste naunih radova

  Originalni nauni lanak (Original scientific article)

  Pregledni lanak (Review article) Pismo urednitvu Prethodno saoptenje (Preliminary

  communications) Teze Izlaganje na naunim skupovima

  (Conference paper)

 • Originalni nauni rad (Original scientific article)

  Originalni nauni rad je glavni i primarni izvor naunih informacija i prenosilac novih ideja, otkria i saznanja.

  Vrste preglednih radova

  Pravi pregledni rad Literaturni pregled - Review of the literature

  Meta-analiza opti pregled -Overview, Quantitative syntesis

  Pravi revijski (pregledni) rad (Reviewarticle ili Review of the literature)

  Rad u okviru kojeg se vri analiza i diskusija o ve objavljenim naunim rezultatima.

  Ne mora da bude samo pregled literature o nekoj temi i problemu.

  U ovakve lanke autor moe unositi i sopstvene neobjavljene rezultate.

  Struktura-nije klasina, dosta podnaslova u zavisnosti od tematike

  Meta - analiza

  Postupci izvoenja: Precizno formulisanje pitanja ta je predmet

  istraivanja Nain, broj i reprezentativnost

  kompjuterizovane baze podataka i njeno pretraivanje

  Kombinovanje podataka i statistika analiza Donoenje zakljuaka i njihova intrepretacija

  Beta blokatori u sekundarnojprevenciji infarkta miokarda-

  rezultati meta analize 17 studija OR=0.78 (eng. odds ratio) 95%IP (0.71-0.87) s.z. Za 22% smanjen mortalitet uvoenjen beta

  blokatora posle akutne faze infarkta miokarda

  Prethodna saoptenja(Preliminary report Short Communications)

  Prvo, krae obavetenje o rezultatima nekog istraivanja, ali bez detaljnijeg opisa metoda i obrazlaganja rezultata.

  Sadri sve bitne delove kao i nauni rad ali u skraenom obliku.

  Na kraju se iznosi kratak preliminarni zakljuak.

  Nedostatak-dobijeni rezultati ne mogu se proveriti.

  Po pravilu prethodno saoptenje bi moralo da prati originalni nauni rad.

 • Prethodna saoptenja

  CILJ: Prezentovanje interesantnih naunih

  rezultata pre zavretka zapoete studije

  Donoenje provokativnih pretpostavki

  Prezentovanje rezultata koji su uoeni empirijski u cilju zapoinjanja kontrolisane studije

  Brza komunikacija (Rapid or fastcommunication)

  Da bi rad bio prihvaen kao brza komunikacija rukopis prethodnog saoptenja mora biti napisan tako da ne zahteva ozbiljne ispravke teksta.

  TEZE A. Doktorska disertacija -originalno i samostalno nauno delo-izrada doktorske teze treba da uvede

  kandidata u problematiku i metodologiju naunog rada u odreenoj disciplini, omoguujui mu svestrano produbljivanje znanja i osposobljavanje za samostalni rad

  B. Magistarska teza -originalno i samostalno nauno delo, ali

  manjeg obima

  Saoptenja sa naunih skupova (Conference paper)

  Objavljeni radovi u zbornicima radova; u formi apstrakta ili proceeding-a

  Predavanja po pozivu (Invitedlecture)

  LANCI BLISKI NAUNIM

  STRUNI LANAK REVIJSKI STRUNI LANAK KAZUISTIKA OSTALI LANCI

  Struni lanci (Professional article)

  -po strukturi nema razlike-nema jasno definisanu hipotezu za reenje nekog

  problema-u njemu se ne opisuje novo saznanje ve se

  obrauje ve poznato odnosno opisano-nema detaljnog opisa metode i tehnike rada-nema mogunosti reproducibilnosti dobijenih

  rezultata-nauna istina/empirijska, iskustvena istina rezultati

  opisani onako kako smo ih naim ulima konstatovali

  -prenoenje linih zapaanja i iskustva drugima

 • KAKO NAPISATI NAUNIRAD

  Anatomija" naunog lanka

  1. Naslov 2. Saetak (eng. abstract) i kljune rei3. Uvod (sa hipotezom i ciljevima)4. Materijal i metode5. Rezultati6. Diskusija (sa zakljucima)7. Literatura

  Naslov

  Najuoljiviji i najitaniji deo

  Pojavljuje se u sekundarnim publikacijama i slui za razvrstavanje lanka u pojedine naune discipline

  Informativan, to krai (obino do 100 slovnih mesta)

  Atraktivan

  Radni i definitivni naslov

  Kratki naslov (running head obino do 50 s. m.)

  Saetak (apstrakt)

  Saeto informisanje o sadrini rada ili opis teme rada (obino do 250 rei)

  Najitaniji deo rada, esto i jedino itan

  Pie se na poetku rada (ispod naslova)

  Pojavljuje se i samostalno u sekundarnim publikacijama (abstract journals)

  Obino se pie u pasivu i 3. licu

  Ne sadri reference i fusnote

  Izbegavati skraenice

  Saetak (apstrakt)

  Informativan koncizno sumiranje sadraja rada, tj. svih poglavlja rada (najmanje po jedna reenica iz uvoda, materijala i metoda, rezultata i diskusije sa zakljukom).

  Deskriptivan (indikativan) kratak opis teme rada, bez sumiranja sadraja rada (mnogo podataka). Pogodan je za revijske radove (pregled literature)

  Nestruktuisan (napisan u jednom pasusu)

  Struktuisan (napisan u vie kratkih pasusa)Za nauni lanak: uvod, ciljevi, materijal i metod, rezultati i zakljuci.Za revijski lanak tipa meta analize: izvori podataka, izbor podataka

  (broj i kriterijumi), sinteza pregleda i zakljuci).

  Kljune rei (kratki izrazi)

  Neophodne zbog indeksiranja lanka.

  Ne koristiti rei iz naslova (lanak je ve indeksiran po njemu).

  Piu se ispod teksta saetka.

  Obino do 5 rei, a ponekad do 10.

 • Uvod

  Trebalo bi da je kratak (nekoliko paragrafa), jasan i direktno povezan sa predmetom istraivanja.

  Citirati ogranieni broj odgovarajue i novije literature, koja se odnosi na predmet istraivanja (background).

  Jasno definisati ono to se o predmetu istraivanja ne zna.

  Postaviti nove ideje (hipoteze) za reenje onoga to jo nije poznato o predmetu istraivanja.

  UvodHipoteza

  Pretpostavka o povezanosti pretpostavljenih uzroka i njihovih posledica

  Izneti nain na koji e se hipoteza proveraviti.

  Ciljevi

  Moraju biti kratko i jasno formulisani.

  Glavni ili primarni cilj traenje odgovora na osnovno pitanje sadrano u hipotezi

  Sporedni ili sekundarni ciljevi na osnovu analize odabranih pokazatelja i dr. merenja izvrenih tokom rada

  Materijal i metode

  Dizajn studije i protokol

  Intervencija (detaljan opis)

  Merenja, obeleja posmatranja

  Statistika analiza (navesti koriene testovestatistike znaajnosti)

  Rezultati

  Najvaniji deo naunog lanka

  Rezultati se obino prikazuju:-tekstualno-tabelama i-ilustracijama/graficima

  Ne iznositi sve to je dobijeno. Izloiti i negativne rezultate. Ne objanjavati ih u ovom poglavlju. Ne porediti ih sa drugim rezultatima. Ne citirati podatke iz literature. Grupisati ih pod odgovarajuim podnaslovima.

  Znaajnost

  P < 0.05 (najbolje da se citira tana P vrednost, posebno u rezultatima, a ponekad i u apstraktu)

  U diskusiji, citirati P vrednost ILI, BOLJE, rei znaajno

  P > 0.05 ali < 0.10 je TENDENCIJA(moe biti od biolokog znaaja)

  Tabele Za prikazivanje numerikih i deskriptivnih podataka

  jasnije od tekstualnog prikazivanj

Search related