Click here to load reader

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, web.hcmus.edu.vn/.../hk2/16-172_khoa_hoc_moi_  · PDF file 2017-06-19 · ĐẠi hỌc quỐc gia tp

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,...

 • ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Học kỳ 2 Năm học 2016-2017

  Họ tên :

  Ngày sinh :

  Mã số sinh viên :

  Ngành học :05/05/1993

  1117147

  Khoa học Môi Trường

  Lê Thúy Kiều

  STT Mã MH/Lớp Số TC

  Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm Thực đóng

  Số tiết

  Chi phí Học phí

  Hóa phân tích 3.0 525,000KMT002/HL1 525,000 1 45.0

  Anh Văn 3 3.0 700,000NNA103/HL3 700,000 2 60.0

  Cơ - Nhiệt 3.0 525,000VLH003/HL1 525,000 3 45.0

  Ngày 19 tháng 06 năm 2017

  Tổng cộng 1,750,000 1,750,000 9.0 150.0

  Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

  + Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

  + Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

  0

  1,750,000Tổng số tiền phải đóng:

  Page 1 of 119/06/201710:23:19

 • ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Học kỳ 2 Năm học 2016-2017

  Họ tên :

  Ngày sinh :

  Mã số sinh viên :

  Ngành học :22/02/1994

  1217073

  Khoa học môi trường

  Huỳnh Ngọc Hân

  STT Mã MH/Lớp Số TC

  Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm Thực đóng

  Số tiết

  Chi phí Học phí

  Anh văn 3 3.0 700,000BAA00013/16KMT11 700,000 1 60.0

  Biến đổi khí hậu 4.0 700,000KMT718/13KMT 700,000 2 60.0

  Tiểu luận tốt nghiệp 6.0 2,100,000KMT719/1 2,100,000 3 400,000 180.0

  Ngày 19 tháng 06 năm 2017

  Tổng cộng 3,500,000 3,500,000 13.0 300.0

  Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

  + Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

  + Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

  400,000

  3,900,000Tổng số tiền phải đóng:

  Page 1 of 119/06/201710:23:19

 • ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Học kỳ 2 Năm học 2016-2017

  Họ tên :

  Ngày sinh :

  Mã số sinh viên :

  Ngành học :16/09/1993

  1217081

  Khoa học môi trường

  Nguyễn Thị Hiền

  STT Mã MH/Lớp Số TC

  Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm Thực đóng

  Số tiết

  Chi phí Học phí

  Luật và chính sách môi trường 2.0 350,000KMT119/1 350,000 1 30.0

  Tính toán thủy văn và mô hình hóa mưa

  - dòng chảy

  3.0 700,000KMT311/1 700,000 2 60.0

  Biến đổi khí hậu 4.0 700,000KMT718/13KMT 700,000 3 60.0

  Ngày 19 tháng 06 năm 2017

  Tổng cộng 1,750,000 1,750,000 9.0 150.0

  Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

  + Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

  + Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

  0

  1,750,000Tổng số tiền phải đóng:

  Page 1 of 119/06/201710:23:19

 • ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Học kỳ 2 Năm học 2016-2017

  Họ tên :

  Ngày sinh :

  Mã số sinh viên :

  Ngành học :23/10/1994

  1217133

  Khoa học môi trường

  Ngô Thị Khánh Ly

  STT Mã MH/Lớp Số TC

  Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm Thực đóng

  Số tiết

  Chi phí Học phí

  Tư tưởng HCM 2.0 350,000CTH003/14KMT1 350,000 1 30.0

  Công nghệ môi trường 2.0 350,000KMT120/14KMT 350,000 2 30.0

  Biến đổi khí hậu 4.0 700,000KMT718/13KMT 700,000 3 60.0

  Ngày 19 tháng 06 năm 2017

  Tổng cộng 1,400,000 1,400,000 8.0 120.0

  Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

  + Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

  + Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

  0

  1,400,000Tổng số tiền phải đóng:

  Page 1 of 119/06/201710:23:19

 • ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Học kỳ 2 Năm học 2016-2017

  Họ tên :

  Ngày sinh :

  Mã số sinh viên :

  Ngành học :15/05/1994

  1217140

  Khoa học môi trường

  Đào Duy Minh

  STT Mã MH/Lớp Số TC

  Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm Thực đóng

  Số tiết

  Chi phí Học phí

  Điện từ (Điện từ B) 2.0 350,000VLH022/HL1 350,000 1 30.0

  Ngày 19 tháng 06 năm 2017

  Tổng cộng 350,000 350,000 2.0 30.0

  Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

  + Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

  + Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

  0

  350,000Tổng số tiền phải đóng:

  Page 1 of 119/06/201710:23:19

 • ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Học kỳ 2 Năm học 2016-2017

  Họ tên :

  Ngày sinh :

  Mã số sinh viên :

  Ngành học :16/12/1994

  1217189

  Khoa học môi trường

  Trương Xuân Phúc

  STT Mã MH/Lớp Số TC

  Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm Thực đóng

  Số tiết

  Chi phí Học phí

  Cơ sở môi trường nước 2.0 350,000KMT103/15KMT1 350,000 1 30.0

  Biến đổi khí hậu 4.0 700,000KMT718/13KMT 700,000 2 60.0

  Cơ - Nhiệt 3.0 525,000VLH003/HL1 525,000 3 45.0

  Điện từ (Điện từ B) 2.0 350,000VLH022/HL1 350,000 4 30.0

  Ngày 19 tháng 06 năm 2017

  Tổng cộng 1,925,000 1,925,000 11.0 165.0

  Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

  + Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

  + Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

  0

  1,925,000Tổng số tiền phải đóng:

  Page 1 of 119/06/201710:23:19

 • ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Học kỳ 2 Năm học 2016-2017

  Họ tên :

  Ngày sinh :

  Mã số sinh viên :

  Ngành học :09/12/1994

  1217193

  Khoa học môi trường

  Nguyễn Thị Hà Phương

  STT Mã MH/Lớp Số TC

  Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm Thực đóng

  Số tiết

  Chi phí Học phí

  Tiểu luận tốt nghiệp 6.0 2,100,000KMT719/1 2,100,000 1 400,000 180.0

  Anh văn 2 3.0 700,000NNA002/HL1 700,000 2 60.0

  Điện từ (Điện từ B) 2.0 350,000VLH022/HL1 350,000 3 30.0

  Ngày 19 tháng 06 năm 2017

  Tổng cộng 3,150,000 3,150,000 11.0 270.0

  Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

  + Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

  + Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

  400,000

  3,550,000Tổng số tiền phải đóng:

  Page 1 of 119/06/201710:23:19

 • ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Học kỳ 2 Năm học 2016-2017

  Họ tên :

  Ngày sinh :

  Mã số sinh viên :

  Ngành học :27/07/1994