Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

Embed Size (px)

Text of Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  1/45

  1.1 KONSEP, LATAR BELAKANG

  DAN KEPENTINGAN SENIDALAM PENDIDIKAN

  Perkembangan TeoriPembelajaran Dan Isu

  Berkaitan.

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  2/45

  AHLI KUMPULAN :

  MELVIN GEORAGE

  SANTHIRA SEGARANMALARKODI

  SITHERRAIVALLI

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  3/45

  KONSTRUKTIVISME Bruning, Schraw, & Ronning, 1995

  menyatakan bagaimana teori ini mampu

  melahirkan insan yang mampu merangka dan

  membentuk sesuatu pengetahuan yangdifahami dan dipelajari oleh mereka

  !ri"er, S#uires, Ruswork &$ood, 199%, pula

  berkata konsep utama konstrukti"isme ialah

  pelajar membina pengetahuan danbukanhanya disebarkan oleh indi"idu

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  4/45

  TEORI PEMBELAJARAN

  Teori Konstruktiis!e 'onstrukti"isme adalah satu fahaman bahawa

  murid membina sendiri pengetahuan atau

  konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada

  (embelajaran ini menggalakkan murid

  mencari idea, buat kajian, yakin diri dan

  dapat berinteraksi yang akhirnya proses inkuiri

  akan terhasil

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  5/45

  D"#"! $iri %e#"&"r su$"' ter(entuk%en)et"'u"n $"n ke%er*"+""n

  Bukannya menganggap pelajar sebagai tinkosong, teori alam dan pembelajaran

  'onstrukti"isme menganggap pelajar

  membawa pengalaman dan kefahaman ke

  bilik darjah dan kesannya, mereka bertemudengan maklumat baru di luar konteks,

  tetapi

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  6/45

  menggunakan apa yang mereka tahu untuk

  mengasimilasikan maklumat ini, dan

  menyesuaikan apa yang mereka sedia tahu

  kepada penemuan baru (roses pemerolehanpengetahuan adalah interaktif misalnya,

  murid mencampur warna asas dengan warna

  asas akan mendapat warna sekunder

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  7/45

  Aktiiti %e!(e#"&"r"n !e!(o#e'k"n%e#"&"r !en$"%"t %en)"#"!"n,%en)et"'u"n $"n ke%er*"+""n

  (endekatan 'onstrukti"isme terhadap

  pembelajaran membolehkan pelajar

  menggunakan apa yang mereka tahu untuk

  menginterpretasikan maklumat baru danmembentuk pengetahuan baru

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  8/45

  Soalan yang dikemukakan kepada pelajar

  sepatutnya mendorong penulisan mereka

  berkaitan apa yang mereka tahu dan

  percaya )pabila perkaitan ini dibuat, pelajarmengeluarkan apa yang mereka tahu dan

  membentuknya semula menjadi suatu yang

  baru dan memberi makna yang baru

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  9/45

  Pe!(e#"&"r"n %e#"&"r se*"r" in$ii$u $"nko#ekti- $i%en)"ru'i o#e' (u$"+", ("n)s",st"tus ekono!i

  *dentiti dan asal usul pelajar mempengaruhi

  pengalaman mereka di dalam dan di luar

  sekolah dan pelajar perlu dibantu untuk

  memahami bagaimana asal usul dan statusekonomi mereka mempengaruhi mereka di

  sekolah dan di luar

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  10/45

  'emiskinan dan pelajar minoriti kerap

  dianggap sebagai tidak menyumbang kepada

  seni, sastera, sejarah atau ekonomi

  masyarakat mereka kerana kebolehan danpengalaman mereka tidak digunakan dalam

  kurikulum rasmi

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  11/45

  IRI/IRI PEMBELAJARANKONSTRUKTIVISME 1 +enggalakkan murid bertanya dengan murid dan guru

  +enganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting

  dengan hasil pembelajaran

  - +enyokong pembelajaran secara koperatif

  % +enggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid 5 +emberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru

  dengan memahami melalui penglibatan murid dengan situasi

  duni sebenar

  . +enggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid

  dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengguna 0 +engambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh murid

  +engambil kira dapatan kajian tentang bagaiamana murid

  belajar sesuatu idea

  9 +enggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  12/45

  APLIKASI TEORI DALAMPEMBELAJARAN !igalakkan sentiasa mengembangkan idea

  utama kepada percambahan idea2idea baru

  agar dapat menghasilkan karya yang lebih

  kreatif, estetika dan berkualiti 3ontoh4 pengadunan warna asas dengan

  sekunder

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  13/45

  (embentukan konsep2konsep melalui

  pembelajaran konstruktif

  3ontoh4 mampu kelas dan membandingkan

  warna2warna yang pelbagai misalnya,kombinasi warna hijau untuk latar dan putih

  untuk tulisan sesuai pada papan tanda tetapi

  kombinasi warna hijau dan merah tidak

  sesuai untuk papan tanda kerana ia bertindaknegatif

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  14/45

  BAGAIMANA SENI DALAM PENDIDIKAN DALAM DAPATDIKAITKAN DENGAN TEORI KONSTRUKTIVISME

  ubungkait ilmu baru kepada pengetahuan sedia

  ada

  +enyusun atur maklumat dan pengetahuan

  +engekspresi ilmu baru dalam bentuk baru

  +emberi gambaran mengenai pengetahuan baru

  dengan berbagai cara dan bentuk

  +enyampaikan pengetahuan baru melaluirepresentasi dan persembahan

  +engukuhkan pemahaman dengan akti"iti lanjutan

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  15/45

  Teori Ke*er$"s"n Pe#(")"i

  'ebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupansebenar

  'ebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan, dan

  'ebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang

  bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya

  6enis2jenis kecerdasan4 7erbal 8 linguistik

  ogik 8 +atematik

  7isual 8 ruang

  'inestetik

  +u:ik

  *nterpersonal

  *ntrapersonal

  ;aturalis

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  16/45

  1. Ke*er$"s"n Ver("#/Lin)uistik

  3iri2ciri4 'emampuan berkata2kata secara

  bermakna dalam pertuturan dan penulisan,kebolehan mengingati info atau maklumat,

  serta mampu berkomunikasi dalam bahasa

  tersebut

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  17/45

  2. Ke*er$"s"n Inter%erson"#

  3iri2ciri4 kemampuan untuk memahami emosi

  samaada simpati atau empati, moti"asi,

  tabiat serta kemahuan orang lain'ecerdasan interpersonal juga adalah

  kemahiran bertindak yang mampu

  meninggalkan kesan kepada indi"idu lain

  secara bukan teoretikal seperti memberiperangsang kepada murid menyertai sesuatu

  akti"iti

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  18/45

  3. Ke*er$"s"n Intr"%erson"#

  3iri2ciri4 'ecerdasan intrapersonal dapat

  membolehkan indi"idu mengawal emosi diri

  serta mampu membuat refleksi kendiri yangtinggi Seseorang yang mempunyai

  kecerdasan pelbagai berkebolehan

  memahami diri sendiri dari segi kelemahan,

  kekuatan, kehendak dan hasrat

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  19/45

  4. Ke*er$"s"n Lo)ik/M"te!"tik

  3iri2ciri4 *ndi"idu yang bijak berhujah, dapat

  menggunakan nombor secara berkesan,

  prinsip sebab akibat serta kebolehanmenjangka, membuat keputusan yang adil,

  memahami kelompok nombor asas, dan

  cekap menggunakan teknologi dalam

  penyelesaian masalah adalah ciri2cirikecerdasan logic2matematik

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  20/45

  5. Ke*er$"s"n Visu"#/Ru"n)

  3iri2ciri4 Seseorang indi"idu yang

  berkebolehan memahami prinsip rekaan dan

  unsur seni yang terdapat dalam bahasa senicontohnya memahami bentuk, garisan, warna

  dan sebagainya

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  21/45

  6. Ke*er$"s"n Kinestetik

  3iri2ciri4 Seseorang indi"idu yang

  berkemampuan menggunakan bahasa badan

  bagi melontarkan ideanya, emosinya danmenyelesaikan masalah 'ecerdasan

  kinestetik termasuklah kemampuan

  melakukan koordinasi, keseimbangan,

  refleksibiliti dan kepantasan

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  22/45

  7. Ke*er$"s"n Mu8ik

  3iri2ciri4 *ndi"idu yang mempunyai kebolehan

  dalam mengesan melodi lagu dan irama,

  mengenal lagu mudah dan mampumembanding dan mengedit irama serta

  tempo dalam melodi mudah

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  23/45

  9. Ke*er$"s"n N"tur"#is

  3iri2ciri4 *ndi"idu yang berkebolehan

  mengenali dan mengategorikan flora dan

  fauna, galian, hasil bumi serta berkebolehanmengenali artifak budaya dari pelbagai segi

  seperti pakaian, makanan dan seni

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  24/45

  KEPENTINGAN TEORI KEERDASANPELBAGAI DALAM SDP +enyokong penbelajaran bersepadu mengikut

  saranan 6ingkatkan kualiti diri dan moti"asi diri

  >ingkatkan kecerdasan melalui kefahaman yang

  pelbagai dan seterusnya meningkatkan potensi diri

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  25/45

  APLIKASI TEORI DALAMPEMBELAJARAN 3ara belajar dan merancang inter"ensi bagi

  memudahkan proses pembelajaran

  bantu murid belajar dengan efektif dan

  berkesan sesuai dengan kemampuan danminat mereka 'eseronokan ketika belajar

  akan memudahkan murid untuk memahami

  ilmu

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  26/45

  ?uru boleh mengubah tajuk akti"iti yang

  sesuai dengan kebolehan murid

  +erancang sesuatu yang boleh menarik

  perhatian murid, bidang lukisan2 denganmelihat objek maujud

  'ecerdasan tidak boleh dinilai secara

  berasingan misalnya kecerdasan "isua2ruang

  boleh disepadukan dengan kecerdasan logic2matematik

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  27/45

  TEORI PENDEKATAN KOGNITI: )hli psikologi yang terkenal dalam bidang ini

  ialah Robert Selman @19A

  Selman telah menjalankan eksperimen

  dengan mengkaji kanak2kanak !alam kajiannya, Robert Selman meminta

  kanak2kanak menyelesaikan masalah atau

  membuat hipotesis berdasarkan sebuah

  cerita yang dipertontonkan kepada mereka!alam cerita ini watak utama mempunyai

  konflik

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  28/45

  lima tahap model pengetahuan kendiri telah

  dibina oleh Selman >ahap2tahap ini akan

  dilalui satu persatu oleh semua kanak2kanak

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  29/45

  T"'"% ;

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  30/45

  T"'"% 1

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  31/45

  T"'"% 2

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  32/45

  T"'"% 3

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  33/45

  T"'"% 4

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  34/45

  APLIKASI TEORI DALAMPEMBELAJARAN 3iri2ciri kogniti"isme dipraktikan dalam

  subjek !unia Seni 7isual contohnya dalam

  (ersepsi

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  35/45

  !alam teori ini, Robert Selman lebih

  mengutamakan konsep penaakulan 'onsep

  penaakulan juga diaplikasi dalam matapelajaran

  !unia Seni 7isual )pakah +enaakulC >erdapat

  empat kaedah penaakulan iaituD

  1 critical thinkingatau pemikiran kritikal

  higher-order thinkingatau pemikiran aras

  tinggi- logical reasoningatau penaakulan secara

  logic s

  4. imply reasoningatau penaakulan mudah

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  36/45

  (enaakulan sering digunakan untuk

  menyelesaikan masalah *anya merujuk

  kepada kebolehan pemerolehan pengetahuan

  indi"idu

  *ndi"idu perlu berfikir secara mendalam,

  terperinci, kreatif, kritis agar kemahiran

  kognitif mereka meningkat

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  37/45

  'reati"iti guru dalam memberi akti"iti yang

  mencabar kemampuan murid sangat perlu

  seperti menggabungkan pelbagai kecerdasan

  'emampuan berfikir secara kritikal sepertimembuat eksperimen, membuat infrens dan

  mengkaji aspek permasaalahan dari semua

  keadaan perlu untuk menjadikan pelajar

  yang berfikiran global

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  38/45

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  39/45

  Pen""ku#"n In$ukti-

  (enaakulan induktif boleh dilakukan dengan

  cara meneliti pelbagai contoh atau keadaanyang khusus, memerhatikan ciri yang sepunya

  dan membuat refleksi atau menyebut

  sesuatu secara menyeluruh

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  40/45

  Pen""ku#"n se*"r" De$ukti-

  (enaakulan secara deduktif pula boleh

  dilakukan dengan carameneliti keadaansecara umum kemudian cuba dapatkancontoh yang terperinci dan spesifik

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  41/45

  Teori Pe!eroses"n M"k#u!"t

  +engikut ?agne, pengalaman yang disimpandalam stor ingatan jangka panjang adalah penting

  bagi manusia untuk mengaitkannya dengan

  pengalaman baru, lapan fasa biasa yang dialami

  oleh manusia dalam proses pembelajaran iaitufasa moti"asi, fasa kefahaman,

  fasa penyimpanan, fasa penahaman, fasa ingatan

  kembali, fasa generalisasi, fasa prestasi dan fasa

  maklum balas

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  42/45

  +elalui teori ini murid dapat 4

  Berinteraksi dengan bahan, subjek dan hasil Berinteraksi dengan orang lain dalam proses

  penghasilan atau penyampaian

  +endapat maklum balas dari orang lain

  Bekerjasama dengan orang lain dalam proses

  penghasilan karya

  +engelak perlakuan yang tidak diingini

  +engekalkan perlakuan yang diingini

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  43/45

  ISU/ISU BERKAITAN SENI DALAMPENDIDIKAN 'anak kanak tidak memperolehi pengetahuan secara pasif 8 tetapi mereka

  membina pengetahuan secara aktif >eori konstrukti"isme

  (embelajaran aktif 2 akti"iti meneroka, mengeksperimen dan mengolah

  objek atau bahan

  Seni membolehkan pelajar meluahkan idea secara bebas dan kreatif

  (roses pembelajaran seseorang pelajar menggunakan beberapa jenis

  kecerdasan secara bergabungan >eori 'ecerdasan +anusia @19-

  Seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang indi"idu Euadrant

  3oncept @1991

  Seni adalah berkenaan cara kita mengekspresi aliran kefahaman 2 +eaning

  of )rt, @19004.. 2 erbert Read

 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  44/45

  SUMBER RUJUKAN http4//ngpingping2welcometomyblogblogspo

  tcom/A11/11/teori2pengajaran2dan2pembel

  ajaran2dalamhtml http4//wwwartstudentblogspotcom/AA9/1A

  /pendidikan2seni2di2malaysia2antarahtml http4//pendidik2istimewablogspotcom/A1

  -/A/kepentingan2teori2perkembangan2kepad

  ahtml

  http://ngpingping-welcometomyblog.blogspot.com/2011/11/teori-pengajaran-dan-pembelajaran-dalam.htmlhttp://ngpingping-welcometomyblog.blogspot.com/2011/11/teori-pengajaran-dan-pembelajaran-dalam.htmlhttp://ngpingping-welcometomyblog.blogspot.com/2011/11/teori-pengajaran-dan-pembelajaran-dalam.htmlhttp://wwwartstudent.blogspot.com/2009/10/pendidikan-seni-di-malaysia-antara.htmlhttp://wwwartstudent.blogspot.com/2009/10/pendidikan-seni-di-malaysia-antara.htmlhttp://pendidik-istimewa.blogspot.com/2013/02/kepentingan-teori-perkembangan-kepada.htmlhttp://pendidik-istimewa.blogspot.com/2013/02/kepentingan-teori-perkembangan-kepada.htmlhttp://pendidik-istimewa.blogspot.com/2013/02/kepentingan-teori-perkembangan-kepada.htmlhttp://pendidik-istimewa.blogspot.com/2013/02/kepentingan-teori-perkembangan-kepada.htmlhttp://pendidik-istimewa.blogspot.com/2013/02/kepentingan-teori-perkembangan-kepada.htmlhttp://pendidik-istimewa.blogspot.com/2013/02/kepentingan-teori-perkembangan-kepada.htmlhttp://wwwartstudent.blogspot.com/2009/10/pendidikan-seni-di-malaysia-antara.htmlhttp://wwwartstudent.blogspot.com/2009/10/pendidikan-seni-di-malaysia-antara.htmlhttp://ngpingping-welcometomyblog.blogspot.com/2011/11/teori-pengajaran-dan-pembelajaran-dalam.htmlhttp://ngpingping-welcometomyblog.blogspot.com/2011/11/teori-pengajaran-dan-pembelajaran-dalam.htmlhttp://ngpingping-welcometomyblog.blogspot.com/2011/11/teori-pengajaran-dan-pembelajaran-dalam.html
 • 7/23/2019 Perkembangan Teori Pembelajaran Dan Isu Berkaitan

  45/45

  SEKIAN TERIMA KASI?@