of 78 /78
1.0 Pendahuluan Islam merupakan agama yang syumul bermula dari sekecil-kecil perkara hinggalah sebesar-besar perkara. Dalam agama Islam terdapat 4 pecahan penting yang merupakan baahagian besar dalam agama iaitu, ibadah, muamalat, munakahat dan jinayah. Islam juga merupakan agama yang mudah dan memudahkan, disamping itu juga ia adalah sebuah agama yang amat sesuai serta bersesuaian dengan kehendak dan masa. Pada peringkat awal perkembangan Islam, ia dibawa dan diturnkan kepada Rasulullah s.a.w secara beransur-ansur mengikut peristiwa yang berlaku. Sebelum kewafatan rasulullah agama Islam telah diturunkan dengan sempurna yang mana ia mepunyai pelbagai hukum hakam yang telah disyariatkan oleh Allah SWT seperti yang telah dinyatakan dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah S.A.W. Firman Allah SWT didalam al-Quran : 1

Isu Semasa Berkaitan Al

Embed Size (px)

DESCRIPTION

isu semasa

Text of Isu Semasa Berkaitan Al

1.0 PendahuluanIslam merupakan agama yang syumul bermula dari sekecil-kecil perkara hinggalah sebesar-besar perkara. Dalam agama Islam terdapat 4 pecahan penting yang merupakan baahagian besar dalam agama iaitu, ibadah, muamalat, munakahat dan jinayah. Islam juga merupakan agama yang mudah dan memudahkan, disamping itu juga ia adalah sebuah agama yang amat sesuai serta bersesuaian dengan kehendak dan masa. Pada peringkat awal perkembangan Islam, ia dibawa dan diturnkan kepada Rasulullah s.a.w secara beransur-ansur mengikut peristiwa yang berlaku. Sebelum kewafatan rasulullah agama Islam telah diturunkan dengan sempurna yang mana ia mepunyai pelbagai hukum hakam yang telah disyariatkan oleh Allah SWT seperti yang telah dinyatakan dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah S.A.W. Firman Allah SWT didalam al-Quran : Maksudnya : pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu ugama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku telah redakan Islam itu menjadi ugama untuk kamu.Menurut al-Hafiz Ibnu Kathir didalam kitab Tafsir Ibnu Kathir telah menjelaskan bahawa ini merupakan nikmat Allah SWT yang terbesar yang diberikan kepada umat ini, tatkala Allah menyempurnakan agama mereka. Sehingga, mereka tidak memerlukan agama lain dan tidak memerlukan nabi lain selain nabi mereka iaitu nabi Muhammad s.a.w. Oleh kerana itu, Allah SWT telah menjadikan nabi Muhammad s.a.w sebagai nabi terakhir dan penutup sekalian nabi bahkan nabi Muhammad s.a.w merupakan penghulu sekalian nabi. Allah Telah mengutus Nabi Muhammad s.a.w bukan kepada manusia sahaja bahkan juga kepada jin. Sehingga tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkannya, tidak ada yang haram kecuali beliau mengharamkannya dan tiada agama kecuali yang disyariatkannya. Semua yang dikhabarkan oleh baginda Nabi adalah benar, tidak ada kebohongan dan tidak ada pertentangan sama sekali. Sebagaimana firman Allah SWT : Maksudnya : dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu (Al-Quran, meliputi hukum-hukum dan janji-janjiNya) Dengan benar dan adil; tiada sesiapa Yang dapat mengubah sesuatupun dari Kalimah-kalimahNya; dan Dia lah Yang sentiasa Mendengar, lagi sentiasa mengetahui.

Selepas kewafatan Rasulullah S.A.W, tidak ada lagi pembatalan hukum atau nasikh dan mansukh. Hal tersebut kerana penurunan wahyu telah terputus dan berakhir. Walaubagaimanapun, ruang ijtihad masih terbuka kepada mujtahidin dalam permasalahan yang berlaku sama ada dalam ibadat, muamalat, munakahat dan jinayah. Setelah Islam berkembang ke seluruh pelusuk dunia ditambah dengan peredaran masa maka banyak masalah baru muncul di kalangan orang Islam yang mana tidak pernah berlaku pada zaman Rasulullah S.A.W.. oleh itu, ulama mujtahid telah berijtihad dalam mengeluarkan sesuatu hukum berdasarkan dalil al-Quran, hadis, ijmak ulama dan qias. Sebelum sesuatu hukum dikeluarkan beberapa perkara perlu dinilai berdasarkan ilmu usul Fiqh dan kaedah Fiqh.

2.0 Konsep usul fiqh

Usul Fiqh boleh diberi pengertian melalui dua sudut. Sudut Pertama ialah daripada sudut erti setiap satu daripada perkataan ushul dan al-fiqh secara berasingan. Ushul adalahjamakepada perkataan ashl yang bermaksud dasar, asas atau punca yang dibina benda lain di atasnya. Contohnya: ashl bagi dinding ialah dasarnya. Contoh lain: ashl pokok ialah akar yang keluar darinya dahan-dahan. Firman AllahTa'ala(Ibrahim 14:24):

Maksudnya:Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit.al-Fiqh dari sudut pengertian Bahasa Arab ialah kefahaman. Contohnya firman AllahTa'ala(Taha 20:27-28): Maksudnya:Dan leraikanlah simpulan dari lidahku supaya mereka memahami kata-kataku.al-Fiqh dari sudut pengertian istilah ialah pengetahuan terhadap hukum-hukum Syara yang bersangkutan dengan amalan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Maksudhukum-hukum Syaraialah hukum-hukum yang diambil dari Syara seperti kewajipan dan pengharaman. Dengan itu dua hukum berikut tidak termasuk dalam definisi hukum-hukum akal seperti pengetahuan bahawa sesuatu yang sempurna adalah lebih besar dari sebahagiannya.a. Hukum-hukum adat seperti pengetahuan bahawa hujan akan turun di waktu petang sekiranya cuaca di sebelah pagi cerah (dalam musim hujan).Maksudyang bersangkutan dengan amalanialah apa yang tidak bersangkutan dengan kepercayaan (iktiqad). Contoh amalan ialah seperti solat dan zakat. Dengan itu apa yang bersangkutan dengan iktiqad seperti tauhid kepada AllahTa'aladan pengetahuan terhadap nama-nama dan sifat-sifatNya tidak termasuk sama.Maksuddiambil dari dalil-dalil yang terperinciialah dalil-dalil yang bersangkutan dengan permasalahan-permasalahan terperinci al-fiqh. Dengan itu subjekUsul Fiqhtidak termasuk sama kerana ia adalah subjek yang berdasarkan dalil-dalil umum.Manakala sudut kedua adalah apabila digabungkan kedua-dua perkataan menjadiUsul Fiqhsebagai satu gelaran bagi ilmu yang tertentu. Ilmu ini didefinisikan sebagai Satu ilmu yang mengkaji dalil-dalil al-fiqh yang umum dan cara mengeluarkan hukum darinya serta keadaan orang yang mengeluarkan hukum tersebut.

Penjelasan lanjut tentang definisi di atas adalah seperti berikut:Maksudumumialah kaedah yang umum seperti perintah menunjukkan kewajipan, larangan menunjukkan pengharaman dan kesahihan menuntut perlaksanaan. Dengan itu dalil-dalil terperinci tidak termasuk sama. Namun adakalanya ia akan disebut juga sebagai contoh bagi menerangkan sesuatu kaedah.Maksudcara mengeluarkan hukum darinyaialah pengetahuan bagaimana mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya dengan mengkaji hukum-hakam sesuatu lafaz dan pengertiannya samada umum, khas, dibiarkan, ditentukan, memansuhkan, dimansuhkan dan lain-lain.[3]Kefahaman terhadap perkara ini membolehkan seseorang itu mengeluarkan hukum dari dalil-dalil fiqh.Maksudkeadaan orang yang mengeluarkan hukum tersebutialah pengetahuan terhadap keadaan orang yang mengeluarkan hukum dari dalil-dalil iaitu seorang mujtahid. Orang ini digelar sebagai mujtahid kerana dia telah sampai ke peringkat mampu berijtihad di mana dengan usahanya sendiri dia dapat mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya. Jadi pengetahuan tentang mujtahid, syarat-syaratnya, hukumnya dan lain-lain dikaji di dalam ilmuUsul Fiqh.

2.1 Konsep Kaedah Fiqh

Pengertian BahasaBerkaitan dengan pengertian fiqhiyyah dan kaedah fiqh menurut pengertian Bahasa ialah:a. Lafaz atau perkataan fiqhiyyah ( ) berasal daripada perkataan al-fiqh. Ia membawa maksud al-fahmu ( ) iaitu suatu kefahaman.b. Perkataan atau lafaz al-Qawaid al-fiqhiyyah menurut pengertian Bahasa ialah dasar-dasar yang berkaitan dengan maslah hukum.

Pengertian istilah

Menurut abdul latif muda (2000) Kaedah fiqh dari sudut pengertian istilah dapat diberikan dalam beberapa bentuk antaranya ialah : a. Prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum dalam bentuk nas pendek yang mengandungi hukum hakam yang sesuai dengan bahagian-bahagiannya. Contohnya ialah : lafaz kaedah ( ) maksudnya : bahaya mestilah dihapuskan.b. Asas-asas atau pokok-pokok fiqh yang bersifat kulli dalam beentuk nas-nas atau teks-teks perundangan yang ringkas yang merangkumi hukum-hukum yang disyariatkan secara umum mengenai atau tentang perkara-perkara yang tergolong di dalam lingkungannya. c. Kaedah-kaedah hukum yang bersifat kulliyyah yang diambil daripada dalil-dalil kulli. Iaitu daripada dalil al-Quran dan as-sunnah. Yang mana ia menjadi asas kepada kaedah-kaedah yang sekali gus dapat disesuaikan dengan banyak juziyyah dan daripada maksud-maksud syarak.2.2 perbezaan antara usul fiqh dan kaedah fiqh

Terdapat beberapa perbezaan yang dapat dilihat antara usul fiqh dengan kaedah fiqh seperti yang berikut:

1. Usul Fiqh merupakan ilmu tentang kaedah mengeluarkan hukum syarak daripada dalil-dalinya seperti al-Quran, al-sunah, ijma, qiyas, istislah, istihsan dan sebagainya. Qawaid Fiqh pula membincangkan hukum fiqh itu sendiri berdasarkan kepada kaedah yang dikumpulkan daripada hukum-hukumn yang mempunyai persamaan dari sudut yang tertentu. Seperti kaedah tentang niat, syak, mudarat, adat, rukhsah dan sebagainya.2. Dari segi punca dan tempat ambilan, Usul Fiqh berpunca dari perbahasan lafaz-lafaz dalam Arab, nahu, saraf, balaghah. Kaedah ini diperolehi secra istiqrak atau induktif terhadap teks-teks Arab, syaor dan khutbah. Sedangkan Qawaid Fiqh diperolehi daripada hukum syara yang lima (wajib, haram, sunat, makruh dan harus) , fatwa-fatwa dan masalah-masalah fiqh.3. Kaedah-kaedah dalam Usul Fiqh lebih khusus kepada ahli ijtihad dan ahli fatwa dalam usahanya untuk menyimpulkan hukum syarak dari dalil-dalinya, begitu juga dalam menyelesaikan hukum masalah yang tidak disebutkan hukumnya dalam dalil-dali muktabar dan permasalahan baru (nawazil).4. Qawaid Fiqh pula lebih khusus dengan ahli fiqh atau pelajar yang menjadikannya rujukan untuk mengetahui hukum-hukum furuk sebagai alternatif kepada merujuk bab-bab yang berselerakan. Sifat kaedah Usul Fiqh adalah umum dan menyeluruh manakala Qawaid Fiqh mempunyai juga pengecualian oleh sebab itu ia disebutkan juga sebagai kaedah aghlabiyyah yakni kaedah kebanyakan bukan umum kulli.

2.2 Faedah mempelajari ilmuUsul FiqhIlmuUsul Fiqhmerupakan ilmu yang tinggi nilainya, amat penting dan banyak faedah. Antara faedahnya ialah: kemampuan untuk mengeluarkan hukum-hukum Syara daripada dalil-dalilnya berlandaskan kaedah-kaedah yang betul.Orang pertama yang mengumpulkan ilmuUsul Fiqhsecara berasingan daripada ilmu-ilmu lain sepertiIlmu al-Hadith, ialah al-Imam al-Syafei Muhammad bin Idrisrahimahullahlalu diikuti oleh para ulamak lain yang telah menyusunnya dalam pelbagai bentuk penulisan (samada biasa, syair, ringkasan dan teperinci).

Beberapa kelebihan yang boleh didapati dalam mempelajari ilmu usul Fiqh adalah seperti berikut:

Mengetahui cara dan bagaimana ulama dan mujtahid mengeluarkan dan menggunakan ilmu usul fikah dalam menetapkan hukum bagi sesuatu masalah.

Mengetahui cara-cara bagaimana ulama menetapkan sesuatu hukum serta mengetahui kaedah-kaedah mengeluarkan hukum dan menetapkan hukum bagi sesuatu hukum berdasarkan dalil syarak.

Mengeluarkan hukum baru yang sentiasa berubah-ubah ikut perkembangan zaman dan keperluan masyarakat.

Mengetahui asas-asas bagi hukum syarak dan hikmatnya.

Mengetahui cara mengeluarkan hukum daripada dalil sehingga dapat menentukan perbuatan mukallaf.

Mengetahui hukum syarak yang telah dikeluarkan oleh para mujtahid melalui kaedah usul dan dipadukan pendapat ulama yang berselisih di antara mereka untuk 3.0 Kaedah-Kaedah Fiqh

Kaedah Fiqh mengandungi 5 hukum asas yang digunakan sebagai cara untuk mengeluarkan sesebuah hukum hakam, kaedah-kaedah asas fiqh adalah seperti berikut :1. ( ) maksudnya : segala urusan berdasarkan niat. 2. ( ) maksudnya : keyakinan tidak dihilangkan dengan niat.3. ( ) maksudnya : kesukaran diiringi kemudahan.4. ( ) maksudnya : kemudaratan mesti dihapuskan.5. ( ) maksudnya : adat dijadikan hakim.

3.1 Kaedah ( )Berdasarkan soalan tugasan yang diberikan, saya akan menghuraikan kaedah yang pertama daripada lima kaedah-kaedah asas fiqh iaitu kaedah ( ) maksudnya ialah segala urusan berdasarkan niat.Kaedah ini membawa maksud tiap-tiap perkara itu menurut tujuannyaatau setiap perkara diambil kira berdasarkan niatnya. Oleh itu, amalan-amalan yang dilakukan oleh mukallaf ditentukan oleh niatnya. Asal kaedah ini diambil daripada sabda Nabi, antaranya :

a)Hadis daripada Saidina Umar yang diriwayatan oleh Muslim: , .Maksudnya : sesungguhnya setiap pekerjaan itu diambil kira berdasaran niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan rasuln-Nya maka hijrahnya itu kerana Allah dan rasul-Nya. Sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin diperolehinya, atau sesiapa yang berhijrah kerana wanita yang ingin dikahwaninya . Maka hijrahnya itu berdasarkan apa yang ia hijrahkannya.

b)Hadis daripada Anas yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi: : Maksudnya : tidak dikira amalan sesiapa yang tidak berniat.

c)Hadis daripada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah: :Maksudnya : manusia akan dibangkitkan berdasarkan niatnya.

Berdasarkan dalil-dalil daripada hadis nabi S.A.W dapat difahami bahawa setiap gerak kerja kita dalam ibadat mestilah dimulakan dengan niat untuk membezakan amalan tersebut adalah ibadat dan bukannya adat. Oleh itu, niat menjadi syarat utama sah atau batal sesuatu perkara itu atau diberi pahala atau dosa. Untuk itu, amalan yang tidak disertai niat tidak mendatang apa-apa kesan.

3.1.1 Analisis Kaedah ( )Berdasarkan kepada kaedah pertama diatas boleh dipecahkan epada beberapa kaedah lain yang lebih kecil antaranya ialah : a.( )Tidak disyaratkan niat dalam mana-mana jenis ibadat yang ia bukan jenis adat, atau ia tidak akan kesamaran dengan yang lain. Contohnya seperti beriman kepada Allah, takut dan mengharap kepada-Nya, membaca al-Quran, zikir. Hal ini kerana bentuk amalan itu sudah pun berbeza dengan yang lain, tetapi diwajibkan niat pada membaca al-Quran apabila dinazarkannya bagi membezakan fardhu dengan yang lainnya.

b.( )Disyaratkantayin(menentu) dalam mana-mana amalan yang mempunyai persamaan, tetapi tidak disyaratkan tayin pada amalan yang tidak kesamaran dengan yang lain. Contohnya yang disyaratkan tayin ialah seperti solat, dan yang tidak diperlukan tayin adalah seperti taharah, haji dan umrah.

c.( )Sesuatu amalan yang tidak disyratkan taarrudh baginya sama ada secara ringkas mahupun terperinci, apabila ditayinkan dan tersalahtayinitu maka ia tidak memudaratkan(tidak batal).Contohnya, seperti tayin tempat solat dan waktunya,tayinimam akan makmun dibelakangnya, tiba-tiba tersalah maka tidak batal solat tersebut.

d.( )Amalan-amalan yang disyratkantayin, jika tersalah tayin maka ia membatalkan amalan itu. Contohnya, tersalah niat puasa kepada niat solat atau sebaliknya, dan dari solat zohor kepada asar.

e.( )Amalan-amalan yang wajib ditaarrudhbaginya secara ringkas dan tidak disyaratkan tayinnya secara terperinci apabila ditayinkan dan tersalah maka ia menjadi mudarat(batal).Contohnya, seseorang yang sembahyang jenazah dengan berniat si Zaid, kemudian ternyata yang disembahyangkan itu Umar, atau ditentukan lelaki yang sebenarnya perempuan, maka terbatal sembahyang jenazah itu jika tidak disebutkan mayat itu.

f. ))Iaitu niat seseorang yang dilakukan dalam sumpah boleh mentakhsiskan atau mengkhususkan ucapan dan perkataan yang am, tetapi dia tidak boleh mengumunkan lafaz yang khas. Contohnya, seseorang yang berkata demi Allah aku tidak akan bercakap dengan satu orang dan dia niatkan orang itu Umar.

g.( )Tujuan dan matlamat lafaz adalah dirujuk kepada niat orang yang berlafaz kecuali satu masalah sahaja iaitu sumpah dihadapan hakim. Ini kerana sumpah dihadapan hakim adalah berdasarkan kepada niat hakim bukan dikira mengikut niat orang yang bersumpah.

h.( )Yang diambil kira dalam masalah akad atau kontrak ialah tujuan dan matlamatnya, bukan berdasarkan kepada lafaz dan kalimah-kalimah sahaja. Contohnya, apabila seseorang berkata aku beli dari engkau sehelai baju yang sifatnya sekia-sekian dengan harga ini. Lalu dijawab oleh penjual, ya, aku jualkannya kepada engkau.

AL-ADATU MUHAKKAMAHAl-Adatu Muhakkamah merupakan kaedah yang kelima daripada kaedah-kaedah fiqhiyyah yang utama. Di dalamnya terkandung pula beberapa kaedah furu yang lain. Di dalam tulisan ini, tumpuan perbincangan diperkecilkan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalat sahaja.

Perbincangan berkenaan penggunaan adat atau urf sebagai penentu hukum dalam muamalat ini telah disentuh oleh ulama al-mutaqaddimin(terdahulu) yangterkemuka seperti al-Imam Al-Suyutiy (911H) yang telah membincangkan masalah jual beli al-muatah , iaitu seorang membeli barang daripada penjual yang hanya menerima harga tanpa menyatakan ijab dan qabul, yang pada dasar hukumnya dalam mazhab al-Imam al-Syafiiy adalah tidak sah . Tetapi oleh kerana kebiasaan atau al-adah itu diambil kira maka jual beli tersebut menjadi sah. Kenyataan ini juga mendapat sokongan daripada al-Imam al-Nawawi . Kedua-dua imam al-Suyutiy dan al-Nawawi adalah daripada mazhab al-Syafiiy.

Perbincangan mengenainya diteruskan oleh ulama al-muasirah (kini)seperti Muhammad al-Zuhayliy (1999) yang menyatakan sekiranya berlaku jual beli yang tidak dinyatakan dalam akad sama ada bayaran secara tunai atau tangguh, dan diketahui di antara mereka secara kebiasaannya bayaran dijelaskan selepas seminggu atau sebagainya, maka pembeli tersebut pada masa itu tidak perlu (diwajibkan) menjelaskan bayaran barang tersebut serta merta, dan meninggalkan amalan biasa (dalam mazhab al-Syafiiy). Dalam keadaan ini, adat atau kebiasaan mereka berada pada kedudukan yang disepakati secara jelas.

Penulis Melayu (Ab. Latif Muda & Rosmawati Ali, 2000) juga ada memperkatakan tentang masalah pengambilan al-adah di dalam menentukan sesuatu hukum dalam muamalat. Mereka menyatakan seorang membeli barang dengan membayar deposit atau pendahuluan sahaja. Namun sebelum ia mengambilnya, harga barang telah naik. Penjual tidak boleh membatalkan jual beli tersebut atau menjualnya kepada orang lain dengan alasan jual beli belum terlaksana sepenuhnya, kerana adatkebiasaan masyarakat setelah dibayar sebahagian daripada jumlah harga barang, dianggap telah berlaku akad. Dalam keadaan ini, adat dikira sebagai perujuk.

Perbincangan berkenaan dengan definisi al-adah atau al-urf telah mendapat sambutan yang agak hangat dalam kalangan para ulama. Ada di antara mereka yang tidak membezakan keduanya dan ada yang membezakannya. Namun sekiranya kedua-dua al-adah dan al-urf dilihat dari sudut muamalat maka akan terlihatlah perbezaannya yang amat ketara.

Sekiranya di dalam bidang ibadah, penggunaan gantang untuk membayar zakat dan cupak untuk membayar fidyah tetap tidak berubah mengikut perubahan zaman. Tetapi di dalam bidang muamalat seperti jual beli, maka penggunaan cupak dan gantang bukan sahaja tidak digunakan bahkan tidak dikenali oleh generasi hari ini.Definisi al-adah ialah sekiranya dilihat di dalam kamus-kamus bahasa Arab, al-adatu bermaksud sesuatu yang berulang-ulang . Ia sesuai diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sebagai kebiasaan. Ab Latif Muda mentakrifkan adat sebagaimana yang difahami daripada perkataan Arab itu sesuatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia. Apa yang penting ia dapat diterima oleh akal manusia dan ia dilakukan secara berulang-ulang .Definisi al-urf ialah kamus-kamus Arab menyatakan maksud urf sebagai seerti dengan maruf iaitu sesuatu yang diketahui manusia daripada segala kebaikan dan mereka menerimanya dengan itminan . Manakala di dalam bahasa Melayu, ia sesuai diterjemahkan sebagai sesuatu yang difahami sebagai adat seperti adat resam, adat pepatih, adat Melayu dan sebagainya. Kerana adat-adat tersebut dikenali dalam kalangan orang-orang Melayu, Minangkabau dan lain-lain.

Manakala definisi muamalatialah muamalat bermaksud urusan yang melibatkan kewangan () di antara dua orang atau lebih seperti al-Salam, al-Rahn dan sebagainya . Ada dalam kalangan penulis yang menterjemahkannya sebagai harta dan konsepnya seperti yang dinyatakan dalam Islam .

Kesimpulan dalam bidang muamalat, al-adah atau kebiasaan yang diamalkan oleh manusia boleh berubah dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi malah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Contohnya dalam bidang jual beli seperti yang disebutkan, kebiasaan yang diamalkan oleh generasi hari ini menggunakan alat sukatan dan timbangan dalam kilogram telah berbeza daripada generasi dahulu.Begitu juga kebiasaan (al-adah) pada suatu masa mereka berjual beli dengan menyatakan ijab dan qabul, kemudian berubah kepada bay al-muatah (bertukar tangan)sahaja. Kebiasaan kini orang membayar dengan tunai dan kad kredit atau kad debit tetapi tidak mustahil datang suatu masa orang tidak lagi menggunakan tunai langsung. Itulah kebiasaan (al-adah) yang akan berubah-ubah mengikut keadaan suatu generasi.Tetapi urf atau adat resam sesuatu bangsa atau kumpulan manusia itu diwarisi turun temurun dan mustahil akan berubah. Pepatah biar mati anak asal jangan mati adat jelas menggambarkan pegangan mereka kepada adat adalah amat kuatOleh yang demikian, persoalan mengapa pilihan para ulama menggunakan kaedah al-adah muhakkamah berbanding al-urf muhakkam nampak jelas sekiranya dilihat daripada segi bidang muamalat.Sebelum perbincangan dilanjutkan terlebih dahulu dinyatakan beberapa signifikan yang menjadikan adat (kebiasaan) atau urf sebagai hujjah bagi menentu hukum dalam muamalat. Dr. Abd al-Karim Zaydan (1994) telah menggariskan tiga perkara seperti berikut :

i. Adat atau urf yang baik. Syariat Islam tidak pernah mengetepikan adat atau urf yang baik yang mendatangkan kebaikan pula kepada masyarakat seperti bai al-Salam. Walaupun ia tidak thabit melalui nas sorih, namun amalan ahli Madinah yang baik itu diteruskan. Sebaliknya jual beli tamar dengan tamar walaupun ia juga merupakan urf mereka, ia tidak dibenarkan kerana berlawanan dengan nas syarak yang mengharamkan riba.

ii. Adat atau urf yang telah diamalkan secara menyeluruh menjadi suatu ijma . Urf merupakan suatu perkara yang kadang-kadang mempunyai kuasa tersendiri ke atas perilaku masyarakat, oleh yang demikian meraikannya adalah lebih mudah disamping ia meringankan kesakitan (beban) . Begitu juga sekiranya urf itu diamalkan secara berterusan oleh kebanyakan ahli masyarakat ia boleh dianggap seoalah-olah suatu ijma dalam kalangan mereka. Ijma pula merupakan suatu yang dianggap dalil bagi melayakkan sesuatu menjadi hujjah.

iii. Adat atau urf boleh dianggap sebagai ijma al-sukuti. Urf telah mendapat perhatian para fuqaha dalam amalan ijtihad mereka sepanjang zaman dan amalan tersebut tidak pula mendapat bantahan daripada fuqaha yang lain membuktikan bahawa ia merupakan sesuatu yang layak dijadikan hujjah.

Dr. Abd al-Karim Zaydan juga telah menggariskan empat perkara yang menjadi syarat bagi sesuatu urf itu boleh dijadikan hujjah dalam sesuatu urusan muamalat.

1.Urf yang tidak berlawanan dengan nas syarak. Iaitu sesuatu urf atau mana-mana bahagiannya hendaklah tidak berlawanan dengan nas syarak. Contohnya mengembalikan barang yang disimpan () kepada isteri atau anak orang yang membuat simpanan. Urf ini tidak berlawanan dengan syarak kerana ia tidak pernah menetapkan hanya penyimpan sahaja yang boleh mengambil barang simpanannya. Sebaliknya jual beli pakaian yang mendedahkan aurat, walaupun ia merupakan adat sesuatu tempat tetapi sebahagian hasil daripada jual beli itu melanggar syariat iaitu membuka aurat, maka ia tidak dibenarkan.

2.Urf yang paling biasa. Iaitu suatu urf yang diamalkan oleh kebanyakan ahli sesuatu masyarakat. Kecuali sedikit sahaja yang tidak mengamalkannya. Hal ini kerana sesuatu yang menjadi pilihan ramai tidak mungkin akan hilang dengan mudah.

3.Urf yang masih diamalkan. Iaitu urf berkenaan masih berjalan dalam masyarakat pada masa akad. Bukannya urf yang pernah diamalkan dahulu dan kini sudah tidak diamalkan lagi, maka ia tidaklah dibenarkan.

4.Urf yang sunyi daripada perkataan atau perbuatan yang bersalahan.Iaitu kebiasaan sesebuah perniagaan itu mengamalkan jualan secara ansuran tetapi kedua-dua penjual dan pembeli bersetuju untuk membeli dalam keadaan tunai. Pada masa kini ianya seperti syarikat singer atau courth mammoth yang membenarkan juga pembeli membuat bayaran tunai, maka pada masa itu akad tidak perlu ditetapkan hanya kepada ansuran sahaja.

Berikut disenaraikan kaedah-kaedah pecahan daripada kaedah yang mendapat perbincangan ulama dalam bidang muamalat. Antaranya:1. Sesuatu yang ditegah secara kebiasaannya adalah suatu yang dapat diterima pada hakikatnya. Contohnya seseorang mendakwa barang yang dibeli oleh seorang yang lain itu adalah miliknya, maka sudah tentu dakwaan tersebut tidak dapat diterima kerana ia suatu yang tidak berlaku (ditegah) daripada sudut hakikatnya.

2. Sesuatu yang menjadi amalan kebiasaan masyarakat adalah dianggap hujjah dan wajib beramal dengannya. Sudah tentulah selama mana ia tidak bertentangan dengan nas syarak. Sebagai contoh kebiasaan amalan dalam masyarakat yang membeli almari atau perabot, kos penghantarannya adalah ditanggung oleh penjual dan barang tersebut (jual belinya akan sempurna apabila ia) diterima di rumah.

3. Ulama telah bersepakat bahawa sekiranya pertembungan berlaku di antara hakikat dan majaz hendaklah ditarjihkan hakikat. Manakala sekiranya bertembung antara hakikat dan adat maka hendaklah ditarjihkan adat yang mempunyai petunjuk atau penjelasan dalil. Hakikat yang diketepikan itu pula adalah apabila ia ada sekatan atau halangan. Namun sekiranya hakikat tidak mempunyai halangan atau sekatan maka pada masa itu hakikatlah yang diamalkan.

Contohnya seseorang telah menulis di atas kertas dengan tulisannya sendiri bahawa ia telah melepaskan si fulan daripada hutangnya, maka hutang tersebut dianggap telah terhapus kerana adat menjelaskan iqrar dengan penulisan diterima sebagai iqrar dengan percakapan .

4. Sesuatu penetapan hukum berdasarkan urf adalah sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan oleh nas. Contohnya seorang yang menyewa sebuah kedai di kawasan bazar jualan kain, tidak boleh menjalankan perniagaan menukang besi atau membuat roti, atau sebarang pekerjaan yang boleh mendatangkan kesusahan kepada jiran-jirannya .

5. Sesuatu yang telah diketahui umum dan telah menjadi urf hendaklah dilaksanakan secara nyata tanpa meletakkan syarat. Ia hendaklah diraikan sebagaimana yang diketahui umum secara jelas. Contohnya seorang membeli komputer desktop tidak perlu disyaratkan membeli keyboard, mouse, moniter, cpu dan sebagainya. Kaedah ini juga disebut pada tempat yang lain sebagai

Kaedah dalam bidang muamalat yang paling banyak mendapat perhatian para ulama untuk membincangkannya adalah yang bekaitan dengan urusan jual beli. Fenomena ini (jika boleh dikatakan) berlaku kerana ia (jual beli) merupakan bidang muamalat yang sering diamalkan dalam sesebuah masyarakat tanpa mengira jantina, tahap pendidikan, tahap ekonomi malah umur seseorang individu itu sendiri.

Manakala bidang-bidang lain seperti sewaan hanya diamalkan oleh orang yang perlu menyewa, begitu juga pinjaman, gadaian, syirkah dan sebagainya. Maka sudah tentu ia tidak mendapat begitu banyak perhatian dan perbincangan dalam kalangan fuqaha sama ada golongan al-mutaqaddimin atau al-muasirin.

1. Bai Al-Salam ()Iaitu jual beli melalui tempahan seperti menempah pakaian, makanan dan sebagainya dengan didahulukan bayaran manakala barang akan diserahkan kemudian setelah tempahan tersebut selesai. Ia adalah satu-satunya bidang muamalat yang diasaskan oleh amal ahli Madinah (urf) berbanding jual beli (), hutang, sewaan, qard al-hasan dan lain-lain yang diasaskan oleh nas syarak samada al-Quran ataupun al-Hadith.

Dr Mustafa al-Bugha telah menyatakan bahawa bai al-salam ini berasal daripada jual beli barang yang tidak ada ( ) namun oleh kerana keperluan masyarakat maka ia dikecualikan daripada kategori tersebut . Beliau juga menegaskan bahawa hadith Abd al-Rahman yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhariy dan sebuah lagi hadith Ibnu Abbas yang diriwatkan oleh kedua-dua imam al-Bukhariy dan Muslim, serta ayat ke-282 surah al-Baqarah semuanya berkaitan dengan hutang. Maka oleh kerana hutang telah diharuskan oleh syarak maka jual beli secara tempahan (bay al-salam) juga adalah harus .

2. Jual beli ()Pensyariatan jual beli adalah berdasarkan ayat al-Quran (surah al-Baqarah: 275). Manakala dalam bidang jual beli ini, kaedah diguna pakai untuk mengharuskan perkara-perkara seperti berikut:

2.1Bai al-Muatah (pertukaran tangan).

2.2Jual beli dengan bayaran deposit .

2.3Menentukan alat untuk sukatan atau timbangan dalam jual beli.Ahli Baghdad menggunakan cupak yang dikenali sebagai cupak Baghdad.

2.4Penggunaan mata wang bagi tujuan pembayaran.Setiap tempat menggunakan mata wang yang tersendiri.

3. Sewaan atau upah ()Pensyariatan sewaan atau upah adalah berdasarkan ayat al-Quran (surah al-Talaq: 6) dan sebahagian ulama seperti Dr. Mustafa al-Bugha menjadikan ayat 26 surah al-Qashash yang mengisahkan Nabi Musa diupah oleh Nabi Syuaib dengan dikahwinkan anak perempuannya .Manakala dalam bidang sewaan atau upah ini, kaedah diguna pakai untuk mengharuskan perkara-perkara seperti berikut3.1Perihal barang keperluan akibat daripada alat yang disewa.Seorang yang menyewa mesin jahit maka ia tidak memasukkan pembiayaan benang di dalam akad sewaan tersebut . Begitu juga orang yang menyewa kereta tidak boleh menuntut harga petrol daripada tuan punya kenderaan.3.2Kewajipan membayar upah. Seorang yang menyerahkan kain kepada tukang jahit tidak perlu mensyaratkan upah bagi pekerjaan tersebut kerana kebiasaan setiap pekerjaan dibayar upah. Maksudnya syarat untuk membayar upah tidak diperlukan dalam akad .4.PawahPawah adalah bentuk upah memelihara binatang yang diamalkan oleh sebahagian penduduk di beberapa kawasan di Malaysia dan menjadi adat atau curf sehingga kini. Sekiranya mereka memawah lembu betina untuk dipelihara oleh seseorang, anak pertama dan kedua akan dikembalikan kepada hak milik tuannya yang asal manakala anak ketiga akan menjadi milik orang yang memelihara (sebagai upah). Seterusnya anak keempat dan kelima akan kembali kepada tuannya dan anak keenam menjadi hak milik orang yang memelihara dan begitulah seterusnya.Imam al-Qurtubi (671H) di dalam menghuraikan ayat 26 surah al-Qashash beliau berpendapat tidak harus akad al-Ijarah yang difahami sebagai pawah. Iaitu menetapkan upah memelihara binatang dengan anak yang bakal dilahirkan oleh binatang berkenaan. Kerana sesuatu yang belum terjadi itu merupakan sesuatu yang belum pasti.Sekiranya dirujuk kepada tafsiran ini, maka urf sebegini tidak boleh diamalkan sebagai sebahagian dari al-Ijarah. Namun sekiranya urf sebegini diambil kira sebagai asas bagi menentukan keharusan akad pawah maka ia dibolehkan kerana selama ini ia berjalan dalam masyarakat tanpa menimbulkan sebarang persengketaan.

ISU SEMASA BERKAITAN AL-ADATUL MUHKAMAT

ISU SEMASA 1

Penulisan ringkas dan padat ini akan menyentuh aspek berikut :-1. Pengenalan ringkas jenis Kad Kredit utama yang terpakai di dunia sekarang.2. Hukum setiap urusniaga dan yang berkaitan dengan Kad Kredit.

Penulisan ini ditujukan khas bagi setiap pengguna kad kredit yang mengambil berat di atas hal ehwal halal dan haram dalam urusannya dan kepada setiap insan yang ingin menambah maklumat, bagaimsayapun penulisan ini dibuat dalam bentuk ringkas, tanpa menuruti kaedah penulisan tesis ilmiah. Ia sekadar suatu bentuk artikel separa ilmiah dituju pada umum dan diharap dapat menjelaskan mawqif'(pendirian) Islam terhadap kontrak yang kian popular di kalangan masyarakt hari ini.

RINGKASAN MAKLUMAT DAN LATAR BELAKANG KAD KREDIT

1. Takrif Kad Kredit

Menurut Kamus Oxford : "Ia adalah satu kad yang dikeluarkan oleh Bank atau msaya-msaya pihak lain, yang msaya ia memberi kemudahan kepada pemegangnya untuk memperolehi barang-barang keperluannya secara tangguh bayaran(Hutang)"Hutang' dari sudut syarak menurut takrifan Al-Qadhi Ibn Arabi "Iaitu urusan pemindahan (pertukaran) hak milik (secara jual beli atau seumpama dengannya), yang msaya salah satu pihak secara tunai msayakala pihak kedua secara tangguh di atas tanggungannya (dengan masa yang ditetapkan atau tidak)"

Msayakala Takrifan yang dikeluarkan oleh Ketetapan Majlis Kesatuan Fiqh Islam Sedunia(Majma' Fiqh Islami)bagi Kad Kredit adalah :"Satu bentuk penyata sandaran (penyata keterangan) yang diiktiraf, diberikan oleh pengeluar kepada msaya-msaya individu atau pihak yang diiktiraf melalui kontrak diantara kedua-dua belah pihak, ia membolehkan pemegangnya membuat pembelian barangan atau khidmat2 dari semua pihak yang mengiktiraf penyatan sandaran (kad Kredit) tadi, tanpa perlu membuat pembayaran tunai (segara), kersaya ia mengandungi jaminan pembayaran dari pihak pengeluar."

2. JENIS KADPembahagian jenis Kad Kredit berdasarakan cara-cara pelangsaian bilnya adalah seperti berikut :

a)Kad Jenis (Charge Card)

Ia adalah kad kredit yang mewajibkan pemegangnya membayar bil penggunaannya setiap bulan. Antaranya jenisnya : American Express, Diners Club.

Antara cirinya yang terpenting :-

1)Tidak disyaratkan pemegangnya membuka Akaun Simpsayan di Bank Pengeluar @ Pihak Pengeluar Kad. Juga tidak disyaratkan pemegang mengemukakan apa jua Jaminan Tunai kepada Bank Pengeluar bagi melangsaikan seluruh hutang-hutangnya hasil penggunaan kad.

2)Pemegang kad diberi had tertentu (Credit Line and limit), lalu ia boleh menikmati seluruh hak hutang piutang (bayaran tangguh) dalam satu had tempoh izin tangguh jangka pendek' yang telah ditentukan, iaitu tempoh antara waktu belian dan waktu wajib langsaian bil. Biasanya dalam 55-60 hari, ketika itu, pemegang akan dibekalkan dengan penyata bulsayan yang menyebut transaksi urusniaga yang telah digunakan.

3)Jika pemegang lewat melangsaikan kos penggunaannya dari waktu yang ditetapkan, maka pengeluar akan mengenakan penalty akibat lewat yang telah ditetapkan di dalam kontrak perjanjian. Mungkin juga akan ditarik balik kad dan dibuang dari keahlian dan sebagainya.4)Mungkin juga pemegang kad jenis ini perlu membayar yuran permohonan sekali sahaja, dan juga yuran pembaharuan kad tahunan.

b)Kad Kredit Yang Menerima Pembaharuan Bil (Revolving Credit Card)

*Jenis ia adalah yang paling banyak tersebar di seluruh dunia. Antaranya Visa Card, Master Card, Diners Card, American Express Card.

Ia juga mempunyai banyak ciri yang sama dengan yang pertama tadi cuma terdapat beberapa perbezaan utama.

Pemegang Kad tidak wajib melangsaikan kos guna' nya secara keseluruhannya setelah mendapat penyata bil dari pengeluar dalam tempoh izin yang diberikan, tetapi dibenarkan untuk membayar hanya nisbah kecil dari bil . Msayakala bakinya, pemegang diberi pilihan samada ingin melangsaikannya dalam tempoh izin yang diberi tersebut ataupun dibiarkan bakinya lalu pihak pengeluar akan mengenakan faedah daripada jumlah bil yang tertangguh ini.

Kad ini juga ada yang mempunyai had tertinggi penggunaan. Bermakna pemegang hanya boleh berbelanja sebanyak msaya yang disukainya selagi msaya di dalam kadar maksimum yang dibenarkan, dan hanya perlu membayar nisbah kecil dari bil (sekitar 5 % sahaja), msayakala jika bakinya di tangguh sehingga melepasi tempoh percuma (biasanya 30 hari), pelanggan akan dikenakan peratusan faedah. Biasanya kadar faedahnya amat tinggi iaitu sekitar 18-25 % setahun. Inilah Riba yang amat jelas malah amat membebankan dan menindas.

Pemegang Kad boleh menggunakannya samada di dalam ataupun di luar negara di msaya2 sahaja asalkan pihak peniaga mengiktirafnya.

Ia mempunyai 3 jenis kebiasaannya : Kad emas, Kad Perak dan Kad Biasa.

HUKUM BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN KAD KREDIT

1. Kontrak dan Hubungan Antara Pengeluar, Pemegang dan Peniaga.

Secara amnya, jenis kontrak yang dibuat antara pemegang kad, Pengeluar dan pihak ketiga adalah diktiraf di dalam Islam. Pandangan yang terkuat di dalam hal ini adalah hubunganAl-Kafalah (Jaminan). DimsayaKafil'(adalah Penjamin-Pengeluar Kad), Makful'(Yang dijamin- Pemegang Kad) danMakful lahu'(Penjual). Semua ini adalah diiktiraf dan kontrak adalah sah di sisi Islam. Kesannya, semua pembelian dibuat dengan kad ini, tiada lagi hak tuntutan pembayaran dari peniaga kepada pemegang kad, kersaya ia telah terpindah kepada Pengeluar.

Maka tidak harus peniaga menuntutnya daripada Pemegang Kad. Demikian pandangan Hasan Al-Basri, Ibn Sirin, Ibn Hazm dan Majoriti Fuqaha. Pndangan mereka adalah berdasarkan kefahaman terhadap tiga buah hadith Nabi yang diriwayatakn oleh Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, Al-Baihaqi, Ad-Dar Qutni dan lain lain. Justeru tulisan ini tidaklah ingin memanjangkan bicara tentangya.

2. Menggunakan Kad kredit Konvensional dalam tempoh dibenarkan

Dalam hal seseorang berhasrat menggunakan kad kredit konvensional yang meletakkan syarat Faedah Riba tetapi ia berazam sentiasa menjaga tempoh pembayaran semula sebelum di kenakan faedah Riba, Kesatuan Fiqh Antarabangsa OIC (OIC Interntional Fiqh Academy) dalam ketetapannya nombor 108, pada persidangan 23-28 September 2000 telah memfatwakan sebagaiTIDAK HARUSterutamanya di waktu kewujudan Kad Kredit Islam. Bagaimsayapun, ketetapan dalam persidangan yang sama juga telah dibuat; mengharuskan membuat kad kredit konvensional yang tiada meletakkan sebarang syarat Faedah / Riba di dalam kontraknya. Bagaimsayapun dengan syarat mestilah melangsaikan jumlah penggunaan sebelum di kenakan faedah Riba.

2. Yuran Penyertaan, Pembaharuan dan Penukaran Kad

Hukumnya: harus, tiada masalah dari sudut syarak, ia dianggap sebagai upah yang telah ditetapkan oleh pihak pengeluar terhadap khidmat yang disediakannya. Juga HARUS jika terdapat perbezaan jumlah yuran khidmat bergantung kepada perbezaan jenis khidmat. Tetapi dengan syarat jumlah kos tersebut mestilah setara dengan khidmat sebenar yang diberikan, jika ia melebihi kos khidmat sebenar, maka ia adalah Riba yang diharamkan.

Demikian keputusan dalam Qarar (ketetapan) dari Majma' Fiqh Islami (Kesatuan Ulama Fiqh Islam Sedunia OIC) pada persidangnnya ke-3 pada Oktober 1986.

2. Kos Tertentu Dari Peniaga kepada Bank Pengeluar.

Adakalanya pihak Bank atau pengeluar Kad akan meletakkan syarat dalam perjanjiannya dengan para peniaga sejumlah kos tertentu' dalam bentuk peratusan yang akan di ambil dari Bil Penjual (Peniaga), yang msaya biasanya berlegar sekitar 2-5% atau 8 % dari jumlah Bil. (Lihat Jones , Sally A, The Law Relating to Credit Cards, London, 1989 ,ms 14)

Hasilnya, apabila Peniaga membuat tuntutan kepada Bank Pengeluar, maka Bank akan segera menunaikan bil (Pemegang Kad) iaitu setelah dipotong jumlah kos yang disebut tadi. Kemudian pihak Bank akan menuntut kos asal (tanpa potongan) hasil penggunaan kad daripada pemegang kad.

Hukumnya: Harus . Berdasarkan pendapat mazhab Hsayafi yang sah. Jumlah kos ini dikira hadiah. (Rujuk Fatawa Hindiyyah, juga Fatawa Al-Bazaziyah, Al-Mabsut dan lain lain ). Terdapat ramai para Fuqaha (Ulama Fiqh) mengganggap ia adalah upah wakil (Ujrah Wakalah) kepada Bank kersaya menjadi wakil' bagi Peniaga dalam mempromosikan barangannya serta jaminan wujudnya pelanggan. Ia juga boleh dianggap sebagai Diskaun Khas dari peniaga kepada pengeluar. Ada juga yang mengatakan ia sebagai upah Broker (Ia adalah pandangan Prof. Dr Rafiq Al-Misri).

4. Hadiah dan Jaminan Khas Bagi Pemegang Kad Emas (Gold Card)

Ia bertujuan untuk menarik golongan menengah dan atasan bagi menyertai skim mereka. Maka untuk tujuan itu, mereka menawarkan beberapa bentuk hadiah dan skim Insuran Percuma dan Insuran Kemalangan Perjalsayan.

Dalam program Hadiah Ahli (Membership Rewards), setiap Ringgit Malaysia (RM) hasil penggunaan Kad Emas, pengguna akan mendapat satu mata. Dan mata ini akan bertambah dan jumlah mata terkumpul tertentu akan membolehkan pengguna menikmati program melancong percuma atau penginapan di hotel percuma, atau diskaun di restoran-restoran dan lain lain. (Lihat : American Express Cards, an exclusive opportunity for a select few)

Hukumnya: berbeza menurut jenis hadiah; ia seperti berikut :-

a) Hadiah Insuran percuma :Hukum Insuran Konvensional telah diputuskan oleh Sidang Kesatuan Ulama Fiqh Islam Sedunia OIC yang pertama pd 1397 H, sebagai Haram kersaya mengandungi unsur Riba, Gharar (ketidaktentuan), Jahalah(ketiadaan maklumat tepat semasa transaksi), Judi dan lain lain.

Bagaimsayapun dalam konteks ini, hukumnya berlainan kersaya pemegang tidak membayar apa-apa kepada syarikat Insuran, oleh itu ia tidak terjebak di dalam hukum haram yang diputuskan, malah ia dianggap sebagai hadiah galakan sahaja dan hukumnya adalahHarus. Ini adalah kersaya ia bukannya maksud kontrak tetapi hanya tabi' (perkara sampingan yang terhasil dari perjanjian).

Telah diiktiraf dalam Kaedah Fiqh bahawa"Dimaafkan yang berlaku pd tawabi' dan tidak pd lainnya"(Rujuk Majalah al-Ahkam Al-Adliyah).

b) Hadiah-hadiah lain :Harus atas dasar sumbangan dan derma dan galakan. Asalkan ia tidak terjebak dalam muamalat Bank Konvensional Ribawi. Juga dengan syarat hadiah ini terdiri daripada perkara yang halal menurut pandangan Shariah. Bagaimsayapun, ulama Mazhab Syafie tidak mengharuskannya atas dasar Sadd az-Zarai' (Menutup jalan haram dari berlaku).

5. Syarat Menamatkan Kontrak Menurut Kehendak Pengeluar Sahaja. Iaitu pihak pengeluar mempunyai hak untuk menamatkan kontrak walaupun tanpa persetujuan Pemegang kad.Hukumnya: Syarat ini diterima dan HARUS di sisi Syara', kersaya kontrak yang diikat adalah termasuk dalam bab Kafalah. Ia telahpun dinaskan sebagai kontrak Ghair Lazim' (Boleh ditamatkan kontrak tanpa persetujuan kedua-dua belah pihak). Terutamanya apabila pemegang kad melanggar perjanjian kontrak.

6. Membeli Emas & Perak dengan Kad KreditUlama Fiqh telah menegaskan bahawa antara syarat sah pembelian emas dan perak dengan wang kertas mestilah transaksi pertukaran berlaku ketika itu juga tanpa sebarang penangguhan, ia disebut "at-taqabud fil hal" dalam istilah Fiqh. Ia adalah berdasarkan Hadith Nabi SAW yang jelas menyatakan syarat dan keperluan itu. Ini adalah kersaya wang kertas dianggap dari kalangan harta ribawi (usurious items) dan demikian juga Kad Kredit.Persoalannya dalam isu Kad Kredit adalah : Adakah peniaga emas dan perak menerima harga bayaran di tempat transaksi jual beli dilakukan?. Dalam hal ini, PersidanganKesatuanUlama Fiqh Islam Sedunia OIC telah membuat dua ketetapan ; Iaitu yang lama yang yang baru .Pandangan lama (dalam sidangnya yang ke 9 pada April 1995) menyebut : "Proses terima serah "At-Taqabud" sebenarnya telah terlakssaya, iaitu dengan cara melalukan kad kredit tersebut di alat bacaan kad kredit ketika pembayaran dibuat". Dengan tindakan ini, semua maklumat telah dihantar ke Bank Pengeluar yang akan menguruskan pembayaran selepas itu. Ia juga merupakan ketetapan dari Simposium Ekonomi Islam ke -12 anjuran Dallah al-Barakah pada 1996.Pandangan baru mereka (Kesatuan Ulama Fiqh Islam Sedunia OIC) ; mereka memfatwakannya sebagai haram ( Berdasarkan keputusan nombor 108, pada persidangan 23-28 September 2000 )Justeru, saya menyarankan agar orang ramai menjauhi hal ini lebih baik dari mengambil mudah. Ini kersaya kaedah Fiqh menyatakan " Keluar dari khilaf adalah lebih diutamakan" .Maka hukumnya: Haram.

7. Pertukaran Matawang (Money Exchange atau As-Sarf') Dengan Kad Kredit.Biasanya, pemegang kad boleh menggunakan kad ini di kebanyakan negara di dunia bagi membeli apa jua barang yang dikehendakinya, dengan penggunaan kad ini, maka pihak Bank Pengeluar akan membayar Bil kegunaan di luar negara tadi secara segera dengan matawang negara yang terbabit. Kemudian menuntut dari Pemegang kad dengan Matawang tempatan (dengan menggunakan harga pertukaran hari tersebut - sebagaimsaya termaktub di dalam perjanjian) bagi membayar bil dalam tempoh izin sekitar 2-3 minggu.Jelas, terdapat transaksi pertukaran matawang (As-Sarf) dalam hal ini. Sebagaimsaya yang dimaklumi, bahawa syarat dalam Islam bagi pertukaran wang adalah At-Taqabud fil hal.Hukumnya:Haram. Ini adalah kersaya kelewatan Bank menerima timbal balik dari pemegang kad, bagi pertukaran matawang yang telah dilakukannya. Bank hanya mendapat timbal tukaran itu selepas 2-3 minggu, ini kersaya Bank menuntut Bil dari pemegang kad hanya selepas dikeluarkan bil penyata selain memberinya had tempoh izin. Justeru tiada taqabud haqiqi ataupun hukmi berlaku disini. Lalu Hukumnya adalah HARAM kersaya berlaku Riba Buyu' . Ia menurut ketetapanKesatuanUlama Fiqh.Islam Sedunia OIC dalamsidangnya yang ke 12 pada September 2000. BAGAIMSAYAPUN dikecualikan dari haram dalam keadaan dharurat dan keperluan yang amat sangat.8. Denda Penalti Kersaya Lewat Langsaian Bil Wajib bagi Kredit Kad.Terkandung di dalam syarat kontrak bagi Credit card, bahawa pemegang kad akan menanggung denda akibat kelewatan melangsaikan bil wajib minimanya dalam tempoh izin (30 hari). Sudah tentu ia berbentuk wang.

Hukumnya:Haram, terdapat unsur Riba An-Nasiah (Riba Hutang) yang sangat dilarang di dalam Islam kersaya terdapat unsur menzalimi manusia lain serta memakan harta manusia tanpa haq. Telah Ijma' seluruh ulama muslim pengharaman riba ini.

Demikian Keputusan hasil persidangan Fiqh bagi Kad Kredit di Bahrain pada Nov 1998.Bagaimsayapun terdapat keputusan berbeza dari persidangan Ekonomi Islam AL-BARAKAH ke 12 pada tahun 1996, yang memutuskan harus, tetapi jumlah denda itu mestilah digunakan untuk tujuan derma kebajikan. Ia dibolehkan berdasarkan kelemahan kefahaman agama dan kesengajaan dalam melewatkan dalam melangsaikan Bil walaupun mampu. Demikian juga pandangan mazhab Maliki dan Syeikh Prof. Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Pandangan yang lebih kuat adalah HARAM.

9. Bunga @ Faedah Dikenakan bagi Memperbaharui Bil Bagi Kredit KadTerkandung dalam syarat kontrak Kredit Kad' bahawa pemegang yang tidak ingin melangsaikan bil secara sepenuhnya, maka bil yang berbaki tersebut akan dikenakan faedah.

Hukumnya: Haram, ia adalah Syarat Riba yang dilarang di dalam Islam tanpa sebarang ragu-ragu. Demikian keputusan persidangan Fiqh bagi Kad Kredit di Bahrain pada Nov 1998.

ISU SEMASA 2

Adakah harus seorang muslim memohon Kad ini, yang jelas mensyaratkan faedah bagi bil berbaki?

JAWAPAN : Asalnya adalah haram dan batal syarat tersebut. Bagaimsayapun terdapat pengecualian apabila ada keperluan mendesak dan tiada pilihan lain, ketika itu hukumnya harus, dengan syarat membayar penuh bil tanpa meninggalkan sebarang baki yang boleh dikenakan Faedah.

Mengeluarkan Wang dengan Kad Kredit. Ia dianggap pemegang kad membuat pinjaman kepada Bank Pengeluar Kad secara langsung melalui Auto Teller Machine' bank pengeluar atau cawangannya atau melalui ATM Bank Lain (di kira sebagai wakil).

Hukumnya:

1. Harus, jika pemegang mempunyai wang yang mencukupi dalam akaunnya. Ketika itu pemegang kad seolah2 mengeluarkan wangnya sahaja. Jika diambil dr bank lain juga demikian. Dan Harus pihak bank mengambil kos upah dengan kadar khidmat mereka yang sebenar.

2. Haram jika Bank Pengeluar mensyaratkan [email protected] hasil pinjaman yang diberikan. Kersaya ia adalah Riba al-Qurudh. Kecuali jika pihak bank pemberi pinjaman hanya mengambil kos kecil yang tetap, hasil khidmat pemprosesan yang dibuatnya sahaja. ketika itu harus , Demikian qarar Majma' Fiqh Islam Sedunia pada sidangnya ketiga pada 1986 M.

3. Jika Pemegang tiada jumlah yang mencukupi di dalam akaunnya (berlaku overdraft) atau langsung tiada sbrg akaun. Maka dianggap pengeluarannya itu adalah PINJAMANnya terhadap bank. dan semua hukum pinjaman (al-Qardh) di dalam Islam adalah terpakai ketika itu. Sebagaimsaya Kaedah: Kullu Qardhin Jarra Naf'an Fahuwa Riba' Setiap pinjaman yang mensyaratkan sebarang manfaat bagi pihak pemberi pinjaman adalah RIBA.

ISU SEMASA 3: Menggunakan Master Cards yang mengenakan Caj Tambahan

Soalan Di Negara-negara Eropah, anda boleh mendapatkan visa atau master card. Ia boleh digunakan untuk membayar di kedai, tetapi jika ia digunakan untuk mengeluarkan wang daripada cash points, anda dikenakan caj 1.5% (iaitu apabila anda menerima penyata untuk membayar semula apa-apa yang telah anda belanjakan, akan ada sejumlah tambahan sebanyak 1.5% dikenakan). Adakah ini dianggap Riba sebab mereka tidak memanggilnya riba dalam penyata, tetapi cuma caj untuk menggunakan kemudahan pengeluaran?

Jawapan"Masalah kad kredit ialah sejenis isu yang rumit. Perhatikan perenggan-perenggan berikut sebagai ringkasan:1. Kontrak kad kredit mempunyai klausa Riba bersyarat . Kad kredit boleh digunakan untuk membayar pembelian dan mengeluarkan wang. Syarat itu tertakluk kepada pelanggan untuk diaktifkan. Jika anda membayar dalam tempoh grace period, tanpa mengeluarkan wang, maka tiada riba. Pengeluaran wang mengaktifkan klausa riba dari hari pengeluaran (anda tertinggal hal ini, anda boleh melihatnya pada penyata, ia tambahan kepada caj 1.5%) dan meninggalkan baki dalam akaun anda mengaktifkan riba dari tarikh penyata (bukan dari hujung grace period).2. Hal di atas diharamkan kepada msaya-msaya Muslim atau Bank Islam untuk mengeluarkan kontrak kad kredit dengan syarat ini, dan diharamkan juga kepada msaya-msaya Muslim untuk menandatangani kontrak itu jika ada kemungkinan dia menggunakannya dengan cara itu yang mengaktifkan klausa Riba ( dengan cara sedemikian lebih mahal daripada pinjaman terus daripada bank berasaskan riba), dibenarkan untuk menandatangani kontrak itu dan menggunakan kad itu untuk pembelian sahaja untuk semua Muslim yang yakin akan diri mereka boleh membayar dalam tempoh grace period dan tidak menggunakannya untuk mengeluarkan wang (mereka mesti yakin akan ketepatan dan keupayaan mereka dalam pembayaran pada masanya).3. Caj atau komisyen pengeluar kad kredit yang di ambil daripada peniaga dibenarkan, begitu juga dengan yuran tahunan. Tambahan lagi, masalah dalam pengeluaran wang bukannya yuran pengendalian (iaitu sebanyak 1.5% yang anda sebutkan) tetapi pengaktifan klausa riba seperti yang disebut diatas."Easy payment atau plan pembayaran mudah merupakan satu kemudahan yang disediakan oleh penyedia kad kredit. Yakni bank pengeluar kad kredit yang diuruskan sama ada oleh pihak MasterCard atau Visa. Ia juga dikenali sebagai bayaran ansuran tanpa faedah atau zero interest. Melalui kemudahan ini, para pemegang kad kredit boleh menikmati penggunaan barangan yang dibeli secara ansuran dengan tidak dikenakan sebarang faedah. Maksudnya, sama sahaja sama ada bayar secara tunai sekaligus atau dengan kad kredit secara bulan-bulan, tak ada pertambahan harga dan tidak dikenakan interest tetapi masih boleh memiliki dan membeli barangan yang tinggi harga sekalipun.Melalui kaedah pembayaran seperti ini, pemegang kad biasanya diberi pilihan sama ada ingin membayar ansuran selama 6 bulan, 12, 24 atau sehingga 36 bulan (3 tahun). Contoh, barang yang berharga RM1800 boleh dimiliki dengan membayar secara bulan-bulan sebanyak RM100 sebulan untuk tempoh 18 bulan yakni setahun setengah. Siapa yang tidak mampu milik barang itu bukan? Kalau setakat bayar RM100 sebulan.Pengalaman, sudah dua barang saya beli guna kemudahan seperti ini. Pada tahun 2005 saya beli sebuah komputer notebook. Bayar bulan-bulan selama 12 bulan dengan harga tidak sampai RM200. Kemudian pada tahun lepas beli handset dengan bayaran RM88.++ selama setahun. Terima kasih kepada pihak bank yang menyediakan kemudahan ini yang boleh dianggap sebagai menguntungkan pihak para pelanggan.Apa yang difikirkan sendiri. Kenapa pihak bank sanggup bersusah payah menanggung beban membayar kepada pihak peniaga dengan harga yang tinggi sekali gus kemudian ambil balik daripada pelanggan mereka sedikit-sedikit pada setiap bulan? Saya ada beberapa rasional mengikut pendapat peribadi saya sendiri sahaja.1. Pihak bank menjangka akan mendapat pulangan sekiranya pihak pelanggan tidak dapat menyelesaikan bayaran bulsayan mereka tepat pada masanya. Maksudnya, kalau mereka hanya mampu bayar jumlah minima bil kad kredit, maka mereka sebenarnya akan dikenakan faedah ke atas penggunaan bulan tersebut. Perkara ini akan bertambah dari bulan ke bulan. Ataupun lagi teruk lagi untung sekiranya pelanggan tak mampu bayar langsung bil mereka pada akhir setiap bulan. Lagi banyak caj boleh dikenakan!2. Pihak bank ingin pastikan pelanggan mereka tidak memberhentikan penggunaan kad kredit sehingga jumlah easy payment itu dibilkan sepenuhnya. Dengan itu, pihak bank akan dapat yuran tahunan selama tempoh masa yang tertentu. Perkara ini akan lebih lagi menguntungkan pihak bank sekiranya pelanggan menambah penggunaan kemudahan easy payment mereka dengan membeli barang-barang setiap bulan atau paling kurang setahun sekali. Kesetiaan (keterikatan) mereka dengan bank akan bertambah panjang.3. Pihak bank ingin menggalakkan para pelanggannya berbelanja kersaya dengan easy payment mereka sudah merasakan mereka mampu berbelanja dengan bayaran balik yang sedikit pada setiap bulan. Harga beribu telah bertukar menjadi puluhan atau ratusan ringgit sahaja. Siapa pun mampu berbelanja!Pun begitu, bagi pengguna kad kredit yang cerdik dan pintar pengurusan kewangan, mereka masih dapat gunakan kemudahan easy payment ini tanpa terkena jerat atau perangkap sebagaimsaya yang saya fikir dan senaraikan di atas. Iaitu mereka bayar bil kad kredit secara keseluruhannya pada akhir setiap bulan, maka mereka tidak dikenakan apa-apa caj. Lepas tu pula mereka hanya memilih kad kredit yang dikeluarkan secara percuma oleh bank-bank tertentu (semestinya dengan syarat-syarat yang mampu mereka patuhi). Akhir sekali mereka tidak berbelanja ikut nafsu tetapi ikut kemampuan dan perancangan perbelanjaan yang berhemat.Peristiwa terkini teringin sekali lagi pada tahun ini untuk berbelanja dengan kemudahan easy payment. Pada saya, bil terakhir handset saya ni adalah bulan depan. Kalau ikutkan, bermula bulan depan akan ada sejumlah wang lebihan daripada perlepasan kredit berkenaan yang boleh saya gunakan bagi memenuhi keperluan perbelanjaan yang lain pula. Tidak ada masalah dan saya boleh mulakan servey (harga).Masuk sebuah kedai elektronik yang namanya memang terkenal di seluruh negara. Kedai besar dan mewah dipenuhi barangan-barangan elektronik dan dipenuhi juga banner-banner yang memberikan tawaran itu ini. Memang syok kersaya sebaik sahaja menjengah masuk sudah datang salesman yang manis muka, mesra dan ceria pula laysayannya. Waa sejuknya mata.Disamping bertanyakan itu dan ini, saya memberitahu hasrat menggunakan kemudahan easy payment. Katanya kalau nak buat easy payment, mesti jumlah bilnya lebih RM1000 (satu ribu). hmm tak ada masalah kersaya kita memang nak cari banyak barang kali ni bisik saya kepada isteri. Memang pun kersaya tahun ini kami diberikan rezeki oleh Allah untuk duduk di rumah sendiri yang baru siap (tapi sehingga hari ini, kuncinya belum diserahkan lagi pun, hehe).Tak ada apa-apa caj tambahan ke ni ncik? tanya saya kepada si (salesman) berpekerti mulia itu. Tak ada, dah namanya easy payment encik.. zero interest sahutnya sambil tergelak-gelak. Terusik juga hati saya. Yalah rasa macam diperbodohkan pula dengan soalan itu tadi.Atau saya perlu sertai apa-apa skim macam kena daftar kad ahli kedai ni ke dulu? tanya saya lagi. Biar nampak bodoh tapi tidak ditipu oleh maklumat yang terselindung.Hmmm, untuk dapat kemudahan easy payment yang u kata tu.. belum habis punayat saya. Tak ada ncik. jawabnya pantas. Apa-apa bayaran pun tak ada? swipe sekali tapi bayar sampai 18 bulan? saya teruskan provokasi cara tersendiri.Adalah, encik perlulah bayar yuran proses, sekali saja celahnya dengan suara yang agak perlahan dan tidak disertai dengan gelak-gelak lagi. La riba apa pula tu? getus saya. Bukan riba la encik, memang semua orang kena bayar, bank dah tetapkan macam tu, sekali sahaja dan amaunnya tetap walaupun berapa jumlah easy payment yang encik buat sambungnya macam bersyarah. Berapa amaunnya itu? tanya saya.Setelah saya memberitahu bank pengeluar kad kredit saya dia pun jawab kalau kad encik ni, berapa amaun yang encik beli pun bayaran prosesnya tetap RM85, tak kiralah seribu ka, dua ribu hatta 50 ribu pun jelasnya. Wah, kalau bank lain? ada yang hanya RM25 encik, paling murah yuran proses adalah RM25.Memang riba lah ni luah saya macam tak puas hati. Tak encik sangkalnya. Riba apa pulanya, dah bank tetap macam tu, lagipun encik bukan bayar yuran proses ni tiap-tiap bulan, sekali ni saja sambungnya berceramah pula. Ini namanya riba al-Fadl, iaitu pertambahan harga ke atas harga asal yang dibayar semasa akad, saya tahu saya cuba beri sedikit ilmu kepadanya. Seterusnya kami berdua diam sambil saya memulakan langkah keluar. Kecewa pun ada sebenarnya.Kat msaya-msaya kedai pun sama lah encik, kalau nak guna easy payment memang kena bayar yuran proses, kalau tak msaya pihak bank nak untung? akhirnya salesman tadi cuba melepaskan geramnya pula. Sambil berpaling dengan langkah tetap diteruskan, saya berkata saya dah dua kali guna easy payment ni, tak ada pun, sekali beli komputer dan terbaru beli handphone. oo itu masa promosi encik, masa tu kami pun tak kenakan caj ni, sebab bank tengah promote penggunaan easy payment ni sambungnya memberi info tambahan.Disebalik easy payment Saya ambil peluang untuk bertanyakan perkara berhubung yuran proses ini kepada pengeluar kad kredit melalui email dalaman atas talian (perbankan internet). Dalam masa tak sampai 24 jam, pihak bank memberitahu mereka tidak pernah menetapkan kepada msaya-msaya peniaga untuk mengenakan apa-apa yuran proses ke atas pihak pelanggan. Sebaliknya, sekiranya pelanggan memilih untuk menggunakan kemudahan itu dibeberapa kedai tertentu, pihak peniaga yang akan membayar yuran proses berkenaan kepada pihak bank.Perkara seperti ini dikenakan kersaya pihak peniaga telah dapat menarik minat pelanggan untuk berbelanja di kedai mereka melalui kemudahan easy payment yang diperkenalkan oleh pihak bank. Kersaya tanpa kemudahan ini mungkin pelanggan itu tadi tidak akan melakukan perbelanjaan. Oleh itu, wajarlah pihak bank mengenakan caj ini terhadap peniaga.Seperti juga pembelian runcit biasa, peniaga tetap dikenakan amaun tertentu sekiranya pelanggan memilih untuk membayar menggunakan kad kredit. Rasional yang sama kersaya peniaga dengan pakej kad kredit berjaya menarik minat pengguna untukberbelanja.Yuran-yuranatau caj-caj berkenaan adalah berbeza dari sebuah kedai ke kedai yang lain. Ianya mengikut jumlah jualan yang dapat dilakukan oleh peniaga berkenaan menggunakan kad kredit atau easy payment. Semakin tinggi claim (tuntutan) yang dibuat oleh peniaga, maka semakin kecil peratusan yang perlu mereka jelaskan berdasarkan kepada jumlah jualan mereka.Begitulah penjelasan yang diberikan oleh pihak pengeluar kad kredit saya yang setakat ini tidak pernah mengecewakan pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan.Kesimpulan easy payment ini memang bagus sekiranya kita bijak menggunakan dan mengguruskannya. Ia membantu kita mengurus keperluan hidup dengan pengurusan kewangan yang bijak. Dengan syarat kita perlu prihatin sebelum, semasa dan selepas penggunaan easy payment. Ditakuti terjebak dengan bayaran-bayaran yang tidak sepatutnya kita bayar. Itu jelas membebankan dan lebih teruk kalau ia tergolong dalam kumpulan riba yang diharamkan oleh agama. Terlibat dengan riba adalah bermaksud berperang dengan Allah dan RasulNya yang menjanjikan (kekalahan) iaitu kehidupan tidak berkat dan sengsara di dunia ini lagi sebelum di akhirat saya nanti.

Laporan Bergambar Amali SembelihanSebelum Amali Sembelihan

Perbincangan bersama pensyarah pembimbing.Semua ketua turut serta dalam perbincangan tersebut.

Persiapan bahan-bahan untuk memasak telah dilakukan sehari sebelum amali berlangsung.

Semasa Amali Penyembelihan

Amali penyembelihan sedang berlangsungSebahagian ayam-ayam yang telah selamat disembelih

Saling bantu membantu dalam menjayakan amali ini

. Semua peserta amali bergotong royong menyediakan makanan tengah hari.

Refleksi Amali Penyembelihan

Pada 17 Ogos 2015 PISMP Pendidikan Islam SK dan SJK (C) bersama Jabatan Pengajian Islam Dan Moral, Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan telah mengadakan amali sembelihan bertempat di Surau As-Syafie, bagi memenuhi proforma mata pelajaran Pengajian Fiqh (PIM 3143). Amali ini bermula seawal 7.30 pagi dantamat lebih kurang pukul 3.00 petang.

Program ini telah dimulakan dengan pendaftaran olehpeserta seramai 39 orang yang terdiri daripada 28 orang guru pelatih lelaki dan 11 orang guru pelatih perempuan, turut serta 2 orang pensyarah pembimbing iaitu Ustaz Wan Azlan B. Wan Adnan dan Ustaz Ahmad Ridwan B. Osman di bawah pemantauan Ketua Jabatan Pengajian Islam Dan Moral, Ustaz Jamaluddin B. Adam.

Seusai itu, para peserta beramai-ramai bergerak ke tempat yang telah ditetapkan di belakang surau. Sebanyak 39 ekor ayam telah disediakan untuk para peserta. Program ini diteruskan dengan penerangan teori sembelihan oleh kedua orang pensyarah pembimbing. Penerangan teori ini mengambil masa selama lebih kurang 10 minit. Penyembilhan ayam turut dibantu oleh rakan-rakan yang lain.

Setiap peserta mengambil peluang mencuba dan melaksanakan sembelihan masing-masing. Pelbagai ragam dan telatah yang dapat dilihat dalam kalangan peserta yang terlibat. Ada yang tidak sabar dan ada juga yang takut -takut terutama dalam kalangan guru pelatih perempuan. Keadaan yang tadinya suram menjadi riuh-rendah lantaran gelak tawa dan gurauan peserta yang terlibat. Setelah acara sembelihan selesai, guru pelatih telah dibahagikan tugas bergerak melaksanakan tugas masing-masing. Bagi AJK makanan mereka menyediakan sarapan pagi, ada yang menghantar ayam ke kedai untuk diproses, ada yang menyiapkan tempat untuk makan, ada yang menjemput para tetamu dan boleh dikatakan semua guru pelatih melaksanakan tugas dengan baik.

Kira-kira jam 12:30 masakan semua sudah siap dan bersedia untuk dimakan. Ketibaan Timbalan Pengarah Encik Nordin sebagai tetamu jemputan dengan beberapa orang pensyarah dating menjamu selera. Kami menjemput semua pensyarah dan staff bagi majlis makan. Majlis makan berlangsung sampai jam 3 petang. Kemudian, kami membuat satu gotong royong bagi membersih sedikit persekitaran di dalam dan luar surau agar memastikan kebersihan terjaga dengan baik.

Keseluruhan kursus ini berjalan dengan lancar, kebanyakan peserta berpuas hati walaupun terpaksa berpanas semasa amali sembelihan dilaksanakan. Moga objektif amali sembelihan ini tercapai dengan jayanya, terutamanya merapatkan ukhwah antara pelajar PISMP Pendidikan Islam Semester 8 yang akan tamat pengajain tidak sampai sebulan sahaja lagi. Sekalung tahniah dan ribuan terima kasih diucapkan kepada AJK Pelaksana yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dan para peserta yang telah menbuatkan kursus sembelihan ini berjalan dengan begitu jayanya.Antara objektif yang saya dalam semasa amali ini dijalankan ilah saya dapat membezakan sembelihan yang halal dan sembelihan yang haram. Selain itu juga ia dapat menghilangkan rasa takut saya selama ini. Semasa amali dijalankan, saya dapat mengetahui cara sembelihan ayam yang betul dengan yang salah. Apabila cara sembelihan ayam itu salah, maka haram memakan ayam yang disembelih dengan betul. Saya juga akan mengaplikasikan cara sembelihan ini ketika saya berposting ditempat yang sukar untuk mencari makanan yang halal suatu hari nanti. Ia juga dapat memupuk kerjasama antara satu sama yang lain. Selain itu, saya juga dapat mengetahui teknik dan adab ketika sembelihan dilakukan. Ia juga memupuk kebersihan dan displin ketika sembelihan dilaksanakan. Sekian Terima Kasih.

Rujukan

http://transformasiummah.blogspot.com/2011/02/qawaid-fiqhiyyah-tugasan-method-fiqh.htmlhttp://insanmukmin.blogspot.com/2014/03/qawaid-fiqhiyyah.htmlhttps://aljawhar.wordpress.com/category/usul-al-fiqh/https://aljawhar.wordpress.com/category/fiqh-jinayah/http://maqasidaurtaklif.blogspot.com/2011/08/perbezaan-antara-usul-fiqh-dan-qawaid.htmlhttps://www.facebook.com/SurauTBR/posts/434410069928264http://zulyusoff.blogspot.com/2006/12/panduan-belajar-bahasa-arab.htmlhttps://ibnrajab.wordpress.com/2009/04/20/awasi-jerat-easy-payment/

56