Percubaan PMR 2010_bahasa Arab_Negeri Sembilan

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/9/2019 Percubaan PMR 2010_bahasa Arab_Negeri Sembilan

  1/14

  NO.KAD PENGENALAN

  ANGKA GILIRA}I

  JABATAhI PELAJARAN I\EGERI SEMBILAI\I DKPEPERIKSAAFI BERSAMAPERCT]BAAI\ PENILAIAN MEI\IENGAH REI\IDAHTAHT]N2O1OBAHASA ARAB KOMUNIKASIKertas1Oktober2% jam

  3ur

  1.

  2.3.

  Dua am tigapuluhminit__----

  JAI\IGAI\ BT]KA KERTAS SOALAI\I INI SEHINGGA DIBERITAHUTulis nombor kad pengenalandanangkagiliran andapadaPetak angdisediakan.Kertassoalanni mengandungempatbahagian.Jawabsemuasoalan.BahagianA mengandungi uasoalan,jawabsatu soalansahajaBahagianBmengandungi soalan"awabsemuasoalan.BahagianC mengandungiiga soalan,awabsemuasoalan,BahagianD mengandungitiga pilihantajulq pilih satutajuk sahaja.Kesernuaujuh tajuk soalanmestidijawab.Jawapan endaklahditulis di ruanganjawapan yangdisediakan alamkertas soalan.4.

  Untuk KezunaanPemeriksaKod PemeriksaBahagian NomborSoalan Ma*altPenuh MarkahDioerolehiA 1 202 20B 3 204 10c 5 106 r07 l0D 8 20Jumlah

  @dungi 14halamanbercetakdan2halamanidak bercetak

 • 8/9/2019 Percubaan PMR 2010_bahasa Arab_Negeri Sembilan

  2/14

  SULITr r l r lI F.-t

  3lll

  I J:$ JFI)a, ) . "g 'a: ( l )( { ) l.r;;.fel

  Jl l . \I ') .r-r*

  .JJf li^.f .r-lj JlSr ,f *i[a*r: Y

  . 'a*,*-p aiL*f ( {Jy C G|r o-*slJ.e,,ilt ilJl

  ( ) . , .s l ' - (aadf : L-uCl) .r-l{ (

  .Ya( );I^-,_ ( ),-f^- ( )J^',

  a-.'-,-tll;t l( ) tdhi

  tLe

  .rQalt ,.r li l .Y( )r+tt , i ( )odLl i

  ,tl" ,t .t( ) Ji)i-i; tuli.i ( ) i'$[J i,atj ( ) .-rebtil e,:t

  .Cl-.4J1J :tri J^ .o)F'rt )Jti* ( )d^5fr (

  f a-,J.r.!.l) tli.'.li *-.4 ;rt"1 yt5t l ( ) , ] . ( ) ,tl

  ,kl .u( ) . i I ' . ( ) . . i l .* ( ) f l , i

  .dttJl a -+11 csFl . l( )r ; t ' ( ) i t t ' ( )oL ' t.r)r5'tltJ'rT l

  c( ) J.riXlSULIT

  . ,rtett d eu)l

  ( );li lJl ( )+.t-ilJt2l/1

 • 8/9/2019 Percubaan PMR 2010_bahasa Arab_Negeri Sembilan

  3/14

  SULIT 3 /l

  . \ ..01;StiiT( )a.J*lt ( )st^l*ll

  (sl.>J) \ . )f* r, *-a e " or*Llt " J! L'- k" ,tl c.Jt'KjtJ'r':-l : (,l/)

  UiU-,& q:r ..r1.:03.1-ll " J'et,t's5;r'ol-2!: g OeUfl ,f f ;rlJt 4 J}, .'f ol.z*- OfitJt 1t I

  ( ) oflJl

  fut Cl.:.aJIta-,rrll J! .:;l., Ut'hjt1t;

  AAIJI ph>l d a,-rAl6jtiJl c^l-'a- 1f;

  a-,\^1;t-rul t Cdl ;J' Jt ^1,oLe)\ll1t;

  .z,bU)l t:li f rri.r+ ltt^iJr 1o1

  leta_1r\ . )

  Lihat halaman ebelah3llr SULIT

 • 8/9/2019 Percubaan PMR 2010_bahasa Arab_Negeri Sembilan

  4/14

  SULIT 3Ur

  .-ait-e

  6+J*-C

  in+Lil-e

  d6-c

  tsS4)-e

  a^l*I t-t

  drl'i'-e O-9J*i;-.-,

  J.eJt d "ruJl *-p.rtJlt-l,rP"-e CF-q 'i--J.-lalit}! !){, a'rt* Jl .+YUr dJ'rAJs-.

  \+J',--l

  SULIT

  dJ+Ju-e

  4

  (ie.tr Y. ) gtctJt;JtL* L4e,lr 1^l' J|

 • 8/9/2019 Percubaan PMR 2010_bahasa Arab_Negeri Sembilan

  5/14

  SULIT

  l.L t/ ,.-ri r-.\J - 4' (-r j oj$-, i, .'ot, .l j rt-, , "l) J u'1., 'J J \. J'

  3vl

  " ./)A!Jt " J! " .rJr'Ljt LL(JlJr --,v)'bJr " Jif " +UJl " .l"L;151f t

  :J), {rr, JI ""r; qJtLJt-

  u)t> e 4l #t!Jt-vuu a,-t-lt-t-

 • 8/9/2019 Percubaan PMR 2010_bahasa Arab_Negeri Sembilan

  6/14

  3vrSULIT'./ t n-!

  ( lt.;l l' ) dJtdtJl-ill.kJrdt at*!r ,f *i i ,-ct ti,o;t

  .c,&t-t ! JVr ql-t*#r.5 .ll:6J ;i'; o1!; r cJ*elt

  ti $\:.J#'r r* +jt 4riuJl -,-r-rltQo-t4s ,Jt's -{t1 #Lb pa1*.d ftf .-trt rF, 0! l-re c6-2i& .r" J-!.,Jr'i:'-ItI trrtr t''*bJ-6-l4bb4l.re cull r*.E gUiJ .ai:tr*'-)o-V + t*Uf )\"LeoF-- :^: ':JtLJtciss 6rlst] -iss a-U -3s: a-,lr.rJJi1 t-rJ Or( O! dJi: .tii, tL"ti"a,-lJAlJ-l)lt'^-bU-[ +3SS flJ+ Xr->{:. f+:if d D\.FJI trll c:t4:a'11-|1|j *'- 1;15al'{ J$'Jl f*h' Ott'JJ.ifJ tdt Ai-e1a.e--aF "au-)r, flr .:E1i r=b:.'n et+l: Jtr-)l

  . i-,lJdj l-r*:."".._1rU;!! U*:. Lejb+L4 *ly3 !-,lJJl JfJa llrYlbVs *t l a^* f^#- Lil: I ,&.2r-t 4 ,jtdl Cit'll l=JtLJtf dci44).a"Ji-Il ct -l-rr f*s .tkJtl #J l ,l .'.stJlt ft+: a-'lJJlQ r4 *s '*,-#- UfuJ .+l^:*)l-l +U:Jl: *\)lt o*--rdl a'U!t 4 elr::"- V-l -*-l

  .6$u il1{ g:.cr6*\s tL* t'^i 4tu;ie-tjJl Jl'ul

  6Ltr SULIT

 • 8/9/2019 Percubaan PMR 2010_bahasa Arab_Negeri Sembilan

  7/14

  SULIT 31/1

  (6r' r)(6v t)

  (dr. f)

  (dr' r)(6t Y)

  f st, d-t4 4i ( \

  f cu_1T,,J"p.-4 ;5

 • 8/9/2019 Percubaan PMR 2010_bahasa Arab_Negeri Sembilan

  8/14

  SULIT 31/1

  1y t. ) eurJr_ill|.aol;dl ata"lt.-f .*i f aJt-,JI j,nryr.i-fi.1t ! JVr ql_t* Ur*{r.11,"};i: oStr: ty e\

  AreiU;- jrj r-t o;l.t oZuJl *ee.ra ,.i slll* bX*,f \b V

  .a.luJl ,bbte t-lts i:Ul ,2 A-5soi r)i f d.Ut-.-i5

  t-,/l g;iuJl f::!:Jl dl^*:,|L) '>.1$ &itt .rJr-! aJL,Jloi,r .:tJ1e4itf .tb d oUtt ,fi U # gd: iLt t& Je d4- -ri1.lr*l+L-14li^ ,J" Jw ilr fui ca--t-v ,f attdl irta-:"!l-2yr-tr ,* JtAl ,*y-t

  .-hujl.Jrl.l.JlqrLrl-dlOilt ,:'t: ,arl.t,. g;J=!i dt-":Jy cJi ;;U^tt a*;;Jl o-r,41r+ ;+r- btb JI #JL JW .irf .,Ll, ts!2U{>\-{ Jlrr;Jl r/>{-,)t r{,ft sf,

  .;tl*J! +bt g. :Jt .-rrL: .Cnir*!l6Pt-t 6-i

  i'r":Jf r#lai) d!l:Li;l i,/ !! s-l{VS .-#l l-r,4 .rL-,e *6 Jl f)i.4{iEJla-,Jdle ,,fy-J1f i- d l.F-iJ +Jl

  JIW:** e,)l- 4: r-;i;) $r* ;S\ pVJ q/y-, ,)b,l-ll,.t-Jf ri tt,,ll''"#t.:J:*it.alr.ll

  -rf sl zlJt_o\tyVpr.*yy

  3U7 SULIT

 • 8/9/2019 Percubaan PMR 2010_bahasa Arab_Negeri Sembilan

  9/14

  SULIT

  (ilk*'1':;

  31/ l

  UI tu,Jl r (\

  (clk*.;:;

  (tlk*1r;

  (clU*yr;

  (clL*.1:;

  f relq-r"aJl aJL,Jloj"r aL./.l .r

 • 8/9/2019 Percubaan PMR 2010_bahasa Arab_Negeri Sembilan

  10/14

  SULIT Sllli i h | '$ jC(

  r*;Jl lr, +t$!3.'iU-!r E +*1

  (erblr \ . ) . r , t l l J t - i l l.;}L L- a.ry'tailJt{r"l" ilt e ..rlr

  q'F .;,9",'lr;''tte**'J e ;rt#"2t ir*J;

  . ;*L;*: "..fu i3 tvl:3*' t* drL'-j", J'lt (\[u'r-rd

  [orr*rr] .6et*j,-;i i r:: flF & Ort-tJ cstjl+.;' -rK o11517

  [orr-rr] .sr-f -r;f ;,eYtJ ,f f>v 4b .K(r

  [ou*rt] .bl.)l:_e-ulrt ott-lt" JJ (t

  [.ltt-rr] .Us6 Jr'4{ ocl)LfofL.ur,a^'bu1o

  31/1 10 SULIT

 • 8/9/2019 Percubaan PMR 2010_bahasa Arab_Negeri Sembilan

  11/14

  SULIT 31/1

  (c.lbrr \ r) gr.rtJtJtltirll O:Ar} .-i rfr.ll 1i i"K!t it' AJoc'Jao .-5to-&t-t ! ol,"t f l: oK$.!y Jul euKi -tiy: eu-lrJ t*{

  Lihat halaman sebelah

  3Ul 1l

  glt5;J otr J! al>JIf , . o r),,-hlf f f -l I : CtAt

  c.&-, 1,, i fy-J"lJAl 4fu. a4-Jlaiiut{ : ti)la-,J-tllo;l:! : J.a*:lt

  t r r o i-* Yr - t ., o rt,rli \ : ;lr+*:lt ;-r,elL,Jt^iJ -!-Jt{ Jt*alt (Ft 4iL;)l '.:t'-elJJ

  SULIT

 • 8/9/2019 Percubaan PMR 2010_bahasa Arab_Negeri Sembilan

  12/14

  31/ l

  1c.,ta;r .; gUl Jlll.4J1t,_41 t 6s-t',$J ;"r-t1 l+ Jtsollr: .p5 iqt t't .ru-i t*, L+

  _\

  _\

  - r

  - t

  SULIT

 • 8/9/2019 Percubaan PMR 2010_bahasa Arab_Negeri Sembilan

  13/14

  SULIT

  ' r 'p..3( ia.rrY.) i f tCl ,J l - i l l

  t . ct^lf ,Jo J4 ! a.c o.r-l-2 jt ,-Slt.Ult c;V3+3ll U b*-f fl.Llf

  f f: rlel;tfj t. $-r) Lt f cl.r+g;tl, ,-ty.ll:.r3(at.l Yo_:r-btir: gL qfj',#; -ru-du, -Jrt-6* ,3."1-t..-Y

  ;ri+Jt grl-v. . . . . tLtb; l

  Lihat halamansebelah3ul

  3vl

  13 SULIT

 • 8/9/2019 Percubaan PMR 2010_bahasa Arab_Negeri Sembilan

  14/14

  Kertas oalan amat