2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

 • Upload
  aku

 • View
  237

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  1/36

  SULIT 55/255/2

  Sains

  Kertas 2

  Ogos 2012

  1 jam

  [Lihat halaman sebelah

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan

  SULIT

  Kertas soalan ini mengandungi 26 halaman bercetak

  JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

  PRAPENILAIAN MENENGAH RENDAH

  SELURUH NEGERI SEMBILAN DK 2012

  Nama :

  Kelas : 3

  SAINS

  Kertas 2

  Satu jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

  SEHINGGA DIBERITAHU

  Kod Pemeriksa

  Bahagian SoalanMarkah

  Penuh

  Markah

  Diperoleh

  A

  1 6

  2 6

  3 6

  4 6

  5 8

  6 8

  B7 8

  8 12

  Jumlah 60

  1. Tuliskan nombor kad pengenalan dan

  angka giliran anda pada ruang yang

  disediakan.

  2. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

  3. Soalan dalam bahasa Inggeris ditulis dalam

  huruf tegak dan soalan dalam bahasa

  Melayu ditulis dalam huruf condong..

  4. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan

  atau sebahagian soalan sama ada dalam

  bahasa Inggeris atau bahasa Melayu.

  5. Calon dikehendaki membaca maklumat di

  halaman 26.

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  2/36

  2

  For SULIT 55/2Examiners

  Use Section A

  Bahagian A

  [ 40 marks ]

  [ 40markah ]

  Answer all questions.

  Jawab semuasoalan.

  1 (a) Diagram 1 shows human excretory organs.

  Rajah 1 menunjukkan organ perkumuhan manusia.

  Diagram 1

  Rajah 1

  Name P, Q and R by using the words given in the box below.

  Namakan P, Q dan R denganmenggunakan perkataan di dalam petak di bawah.

  [ 3 marks[ 3markah

  Kidney

  Ginjal

  Skin

  Kulit

  Lung

  Paru-paru

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  1 (a)

  3

  P

  Q

  R

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  3/36

  3

  SULIT 55/2 For

  (b) Draw lines to match parts of urinary systems and their functions.

  Lukis garisan untuk memadankan bahagian-bahagian sistem urinari dan fungsinya.

  [ 3 marks ]

  [ 3markah ]

  Examiners

  Use

  Lihat halaman sebelah

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  1 (b)

  3

  Total

  A1

  6

  UreterUreter

  Urinary bladderPundi kencing

  UrethraUretra

  Stores urine

  Menyimpan air kencing

  Channels urine from urinary

  bladder out of the body

  Menyalurkan air kencing dari

  pundi kencing keluar dari badan

  Channels urine from the kidneys tothe urinary bladder

  Menyalurkan air kencing dari

  ginjal ke pundi kencing

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  4/36

  4

  For SULIT 55/2Examiners

  Use2 Diagram 2.1 shows structure of human ear.

  Rajah 2.1 menunjukkan struktur telinga manusia.

  Diagram 2.1

  Rajah 2.1(a) (i) Name the part labelled X.

  Namakan bahagian berlabel X.

  ___________________________________________________________________

  [ 1 mark

  [ 1markah

  (ii) Mark ( ) the function of X in the correct box.

  Tandakan ( )fungsi X dalam petak yang betul.

  Amplify sound vibrations

  Menguatkan getaran bunyi

  Vibrates when sound waves hit it

  Bergetar apabila gelombang bunyi mengenainya

  [ 1 mark

  [ 1markah

  (iii) State one effect if the part labelled X is damaged.

  Nyatakan satu kesan jika bahagian berlabel X rosak.

  _____________________________________________________________________

  [ 1 mark

  [ 1markah

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  2 (a)(i)

  1

  2 (a)(ii)

  1

  2 (a)(iii)

  1

  X

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  5/36

  5

  SULIT 55/2 For

  (b) Diagram 2.2 shows the apparatus set up to study the transmission of sound.

  Rajah 2.2 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji pemindahan bunyi.

  Diagram 2.2

  Rajah 2.2

  (i) Name apparatus Q.

  Namakan radas Q.

  ________________________________________________________________

  [1mark ]

  [1markah ]

  (ii) Complete the observation in Table 2.1.

  Lengkapkan pemerhatian dalamJadual2.1.

  Situation/Situasi Observation/Pemerhatian

  The switch for the electric bell is turned

  on.

  Suis loceng elektrik dihidupkan.

  The sound of the bell can be

  heard

  Bunyi loceng boleh didengar

  The switches for the electric bell and thevacuum pump are turned on.

  Suis loceng elektrik dan pam vakum

  dihidupkan.

  [ 1 mark ]

  [ 1 markah]

  Examiners

  Use

  [Lihat halaman sebelah

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  2 (b)(i)

  1

  2 (b)(ii)

  1

  Q

  to vacuum pump

  ke pam vakum

  Bell jar

  Serkup kacaBell

  Loceng

  Dry cell/Sel kering

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  6/36

  6

  For SULIT 55/2Examiners

  Use

  (c) In Diagram 2.3 mark () the hearing aid device.

  Dalam Rajah 2.3, tandakan () alat bantu pendengaran.

  Diagram 2.3

  Rajah 2.3

  [ 1 mark[ 1markah

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  Total

  A2

  6

  2 (c)

  1

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  7/36

  7

  SULIT 55/2 For

  3 Diagram 3.1 shows the mangrove ecosystem.

  Rajah 3.1 menunjukkan ekosistem paya bakau.

  Diagram 3.1

  Rajah 3.1

  Diagram 3.1

  Rajah 3.1

  (a) Based on Diagram 3.1, what kind of skeletal systems are found in land and aquatic

  vertebrates?Berdasarkan Rajah 3.1, apakah jenis sistem rangka yang terdapat pada vertebrata

  daratan dan akuatik?

  ____________________________________________________________________

  [ 1 mark ]

  [ 1markah ]

  (b) (i) Plants can be classified into two groups. Mark () the group ofthe mangrove tree.

  Tumbuhan boleh dikelaskan kepada dua kumpulan. Tandakan ()kumpulan bagi pokokbakau.

  Flowering plants

  Tumbuhan berbunga

  Non-flowering plants

  Tumbuhan tidak berbunga

  [1mark ][1markah]

  Examiners

  Use

  [Lihat halaman sebelah

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  3 (b)(i)

  1

  3 (a)

  1

  Sea water level

  Aras air laut

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  8/36

  8

  For SULIT 55/2Examiners

  Use(ii) Mangrove tree are supported by special structures. State one of the support system of the

  tree.

  Pokok bakau disokong oleh struktur khas. Nyatakan satu daripada sistem sokongan

  pokok tersebut.

  ___________________________________________________________________

  [1 mark

  [1markah

  (c) Based on Diagram 3.1, name two examples of animals supported by exoskeleton.

  Berdasarkan Rajah 3.1, namakan dua contoh haiwan yang disokong oleh rangka luar.

  ___________________________________________________________________

  [ 2 marks

  [2markah

  (d) Monkeys are vertebrates classified as mammals. Name one group of vertebrates that are notfound in Diagram 3.1

  Monyet adalah vertebrata yang dikelaskan sebagai mamalia. Namakan satu kumpulan

  vertebrata yang tidak terdapat di dalam Rajah 3.1.

  _________________________________________________________________________

  [1 mark

  [1markah

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan

  SULIT

  3 (b)(ii)

  1

  3(c)

  2

  Total

  A3

  6

  3(d)

  1

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  9/36

  9

  SULIT 55/2 For

  4 Diagram 4.1 shows female reproductive system.

  Rajah 4.1 menunjukkan sistem pembiakan perempuan.

  Diagram 4.1

  Rajah 4.1

  (a)(i) In Diagram 4.1, name the process which occurs at X.

  Dalam Rajah 4.1, namakan proses yang berlaku di X.

  [1 mark]

  [1markah ]

  (ii) Draw arrows from X to the place where implantation occurs.Lukis anak panah dari X ke tempat di mana penempelan berlaku.

  _____________________________________________________________________

  [1 mark]

  [1markah]

  (iii) What happened to the ovum if process at X does not occur?

  Apakah yang berlaku kepada ovum jika proses di X tidak berlaku?

  _____________________________________________________________________

  [ 1 mark ]

  [ 1markah ]

  Examiner

  Use

  Lihat halaman sebelah

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  4(a)(i)

  1

  4(a)(ii)

  1

  4(a)(iii)

  1

  X

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  10/36

  10

  For SULIT 55/2Examiners

  Use

  (b) Diagram 4.2 shows the development of process X in Diagram 4.1 into a feotus.

  Rajah 4.2 menunjukkan perkembangan proses X di dalam Rajah 4.1 kepada fetus.

  Diagram 4.2

  Rajah 4.2

  (i) Complete the sequence of development in Diagram 4.2.

  Lengkapkan urutan perkembangan di dalam Rajah 4.2.

  [ 1 mark

  [ 1 markah

  (ii) State one of the causes of sterility in male.

  Nyatakan satu daripada sebab-sebab kemandulan bagi lelaki.

  ___________________________________________________________________

  [ 1 mark

  [ 1 markah

  (iii) Suggest one way to overcome sterility in male.

  Cadangkan satu cara untuk mengatasi kemandulan bagi lelaki.

  ___________________________________________________________________

  [ 1 mark

  [ 1 markah

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  4(b)(ii)

  1

  4(b)(iii)

  1

  4(b)(i)

  1

  TOTAL

  A4

  6

  Process X

  Proses X

  Foetus

  Fetus

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  11/36

  11

  SULIT 55/2 For

  5 (a) Photosynthesis is a process that occurs in a green plants.

  Fotosintesis adalah satu proses yang berlaku di dalam tumbuhan hijau.

  Diagram 5.1

  Rajah 5.1

  (i) In Diagram 5.1, write one of the factor required for photosynthesis in the box.

  Dalam Rajah 5.1, tuliskan satu faktor yang diperlukan untuk fotosintesis di dalam

  kotak..

  _____________________________________________________________________

  [1 mark]

  [ 1 markah ]

  (ii) Gas Y is produced during photosynthesis. State one importance of the gas.

  Gas Y dihasilkan semasa fotosintesis. Nyatakan satu kepentingan gas tersebut..

  _____________________________________________________________________

  [1 mark]

  [ 1 markah ]

  Examiners

  Use

  [Lihat halaman sebelah

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  5(a)(i)

  1

  5(a)(ii)

  1

  LightCahaya

  Gas Y

  Gas Y

  Gas X

  Gas X

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  12/36

  12

  For SULIT 55/2Examiners

  Use(b) Two similar plants are placed in the dark for two days. Then the apparatus as shown in

  Diagram 5.2 is prepared.

  Dua pokok yang sama diletakkan di tempat gelap selama dua hari. Selepas itu, radas

  seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 5.2 disediakan.

  A B

  Diagram 5.2Rajah 5.2

  (i) What is the purpose of placing the plants in the dark?

  Apakah tujuan meletakkan pokok-pokok tersebut di tempat gelap?

  __________________________________________________________________

  [ 1 mark

  [1markah

  (ii) Based on Diagram 5.2, state one function of sodium hydroxide solution.

  Berdasarkan Rajah 5.2, nyatakan satu fungsi larutan natrium hidroksida.

  __________________________________________________________________

  [ 1 mark[1markah

  (iii) A leaf is plucked from each plant and test for the presence of starch. Complete Table 5.

  Sehelai daun dipetik dari kedua-dua pokok untuk menguji kehadiran kanji. Lengkapkan

  Jadual 5.1.

  Apparatus

  Radas

  Starch Test/Ujian kanji

  ObservationPemerhatian

  ExplainationPenerangan

  A Dark Blue

  Biru gelap

  B No change

  Tiada perubahan

  [2 marks[2 markah

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  5(b)(ii)

  1

  5(b)(i)

  1

  5(b)(iii)

  2

  Bell jar

  Serkup kaca

  Sodium hydroxide solution

  Larutan natrium hidroksida

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  13/36

  13

  SULIT 55/2 For

  (c) Diagram 5.3 shows carbon cycle.

  Rajah 5.3 menunjukkan kitar karbon.

  Diagram 5.3

  Rajah 5.3

  Based on Diagram 5.3, explain how carbon cycle maintained a balanced ecosystem.

  Berdasarkan Rajah 5.3, terangkan bagaimana kitar karbon mengekalkan keseimbangan

  ekosistem.

  ___________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

  [2marks ]

  [2markah ]

  Examiners

  Use

  [Lihat halaman sebelah

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  Total

  A5

  8

  5(c)

  2

  Carbon dioxide in the atmosphereKarbon dioksida di atmosfera

  Combustion

  PembakaranCombustion

  Pembakaran

  Decomposers

  Pengurai

  Fossil fuels

  Bahan api fossil

  Fotosintesis

  Dead organisms

  Organisma mati

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  14/36

  14

  For SULIT 55/2Examiners

  Use

  6 (a) Diagram 6.1 shows one situation after flash flood.

  Rajah 6.1 menunjukkan satu situasi selepas banjir kilat.

  Diagram 6.1Rajah 6.1

  (i) Why some of the objects float and some of them sink?

  Mengapa sebahagian objek terapung dan sebahagian lagi tenggelam?

  __________________________________________________________________

  [1mark ]

  [1markah ]

  (ii) Suggest one way to prevent flash flood.

  Cadangkan satu cara untuk mengatasi banjir kilat.

  __________________________________________________________________

  [1mark ]

  [1markah ]

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  6(a)(i)

  1

  6(a)(ii)

  2

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  15/36

  15

  SULIT 55/2 For

  (b) Diagram 6.2 shows two situations. 4 tablespoons of salt are added into the water in

  Situation B.

  Rajah 6.2 menunjukkan duasituasi. 4sudu besar garam dimasukkan ke dalam air dalam

  Situasi B.

  Situation A/Situasi A Situation B/Situasi BDiagram 6.2Rajah 6.2

  (i) Why is the egg in Situation A sink but floats in Situation B?

  Mengapa telur di dalam Situasi A tenggelam tetapi timbul di dalam Situasi B?

  ________________________________________________________________ _____

  [1mark ]

  [1markah ]

  (ii) Compare the density between cork and coin in Diagram 6.2.

  Bandingkan ketumpatan di antara gabus dan syiling di dalam Rajah 6.2.

  _____________________________________________________________________

  [1mark ]

  [1markah ]

  Examiners

  Use

  [Lihat halaman sebelah

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  6(b)(ii)

  1

  6(b)(i)

  1

  Egg

  Telur

  Cork

  Gabus

  Coin

  Syiling

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  16/36

  16

  For SULIT 55/2Examiners

  Use (c) Diagram 6.3 shows an activity to determine the volume of marbles.

  Rajah 6.3 menunjukkan satu aktiviti untuk menentukan isipadu guli.

  Diagram 6.3

  Rajah 6.3

  (i) Name the method used in Diagram 6.3.

  Namakan kaedah yang digunakan dalam Rajah 6.3.

  ________________________________________________________________ __

  [1mark ]

  [1markah ]

  (ii) Based on Diagram 6.3, record the volume of the marbles.

  Berdasarkan Rajah 6.3, rekodkan isipadu guli.

  Volume/Isipadu = __________________________ cm3

  [1mark ]

  [1markah ]

  (iii) Given the mass of one marble is 8g. Calculate the density ofone marble.

  Diberi jisim satu guli ialah 8g. Kirakan ketumpatan bagi satu guli.

  [2 marks ]

  [2 markah ]

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  Density/Ketumpatan =Volume/Isipadu

  Mass/Jisim

  6(c)(i)

  1

  6(c)(iii)

  2

  Total

  A6

  8

  6(c)(ii)

  1

  30ml

  50ml

  Marble

  guli

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  17/36

  17

  SULIT 55/2 For

  Section B

  Bahagian B

  [ 20 marks ]

  [ 20 markah ]

  Answer all questions.

  Jawab semuasoalan.

  7 Diagram 7.1 shows three arrangement of apparatus to study the characteristics of calciumcarbonate compound.

  Rajah 7.1 menunjukkan tiga susunan radas untuk mengkaji sifat-sifat sebatian kalsium

  karbonat.

  Before/Sebelum After/Selepas

  Activity A/Activiti A

  Before/Sebelum After/Selepas

  Activity B/Activiti B

  Examiners

  Use

  [Lihat halaman sebelah

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  Hydrochloric acid

  Asid hidroklorik

  Calcium carbonate

  Kalsium karbonatCalcium carbonate

  Kalsium karbonat

  Lime water turns cloudy

  Air kapur menjadi keruh

  Clear lime waterAir kapur jernih

  5g calcium carbonate

  5g kalsium karbonat

  Water

  Air

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  18/36

  18

  For SULIT 55/2Examiners

  Use

  Before/Sebelum After/Selepas

  Activity C/Aktiviti C

  Diagram 7.1

  Rajah 7.1

  (a) In table 7.1, state your observation based on Diagram 7.1.

  Dalam Jadual 7.1, nyatakan pemerhatian berdasarkan Rajah 7.1.

  Activity

  Aktiviti

  Observation

  PemerhatianA

  B

  C

  Table 7.1

  Jadual 7.1

  [3 marks]

  [3 markah]

  (b) Name the gas produced in Activity B.

  Namakan gas yang terhasil dalam Aktiviti B.

  ______________________________________________________________________

  [1 mark]

  [1 markah]

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  7(b)

  1

  7(a)

  3

  Calcium carbonate

  Kalsium karbonat

  Clear lime water

  Air kapur jernih

  Lime water turns cloudy

  Air kapur menjadi keruh

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  19/36

  19

  SULIT 55/2 For

  (c) Predict the result if the gas produced in Activity C is tested with glowing woodensplinter.

  Ramalkan keputusan jika gas yang terhasil di dalam Aktiviti C diuji dengan kayu uji

  berbara.

  ________________________________________________________________________

  [1 mark]

  [1 markah]

  (d) Based on the observation of experiments in Diagram 7.1, write two properties of calcium

  carbonate compound.

  Berdasarkan pemerhatian bagi eksperimen-eksperimen di dalam Rajah 7.1, tuliskan dua

  sifat bagi sebatian kalsium karbonat.

  (i) __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  (ii) __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  [2marks ]

  [2markah ]

  Reaction/Tindakbalas Observation/Pemerhatian

  Iron + Hydrochloric Acid

  Besi +Asid hidroklorik

  Gas bubbles are released. Lime water doesnot turn cloudy.

  Gelembung gas dibebaskan. Air kapur

  tidak menjadi keruh.

  Egg shell + Sulphuric Acid

  Kulit telur+Asid sulfurik

  Gas bubbles are released. Lime water turns

  cloudy.

  Gelembung gas dibebaskan. Air kapur

  menjadi keruh.

  Table 7.2Jadual 7.2

  (e) Based on Table 7.2, choose one substance that can replace calcium carbonate inActivity B.

  Berdasarkan Jadual 7.2, pilihsatubahan yang boleh menggantikan kalsium karbonat

  dalam Aktiviti B.

  ________________________________________________________________________

  [1 mark]

  [1 markah]

  Examiners

  Use

  [Lihat halaman sebelah

  7(c)

  1

  7(d)

  1

  Total

  B7

  8

  7(e)

  2

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  20/36

  20

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULITFor SULIT 55/2

  Examiners

  Use

  8 (a) Diagram 8.1 shows a women uses a table cloth to transfer a hot pot.

  Rajah 8.1 menunjukkan seorang wanita menggunakan sehelai kain untuk mengalihkan

  periuk yang panas.

  Diagram 8.1

  Rajah 8.1

  State one inference about the above situation.

  Nyatakan satu inferens tentang situasi di atas..

  ___________________________________________________________________

  [ 1 mark ]

  [ 1markah ]

  (b) Diagram 8.2 shows the apparatus set up to study the heat transfer of different material. The

  metal tins are covered with different materials.

  Rajah 8.2 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji pengaliran haba bagi bahan yang

  berbeza.Tin-tin logam dibaluti dengan bahan yang berbeza.

  Diagram 8.2

  Rajah 8.2

  8(a)

  1

  Water

  Air

  Wooden block

  Blok Kayu

  PolystyrenePolistirena

  WoolKain bulu

  Metal tin

  Tin logam

  Metal tin

  Tin logam Aluminium foil

  Kerajang aluminium

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  21/36

  21

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULITSULIT 55/2 For

  Each metal tin is filled with equal volume of water at 100oC at the same time. The finaltemperature after 20 minutes is recorded.

  Setiap tin logam diisi serentak dengan isipadu air yang sama bersuhu 100oC . Suhu

  akhir direkodkan selepas 20 minit.

  Diagram 8.2

  Rajah 8.2

  Examiners

  Use

  [Lihat halaman sebelah

  100

  90

  80

  90

  80

  70

  70

  60

  50

  Wooden block

  Blok kayu

  Water

  Air

  PolystyrenePolistirena Wool

  Kain bulu

  Thermometer P

  Termometer P

  Thermometer Q

  Termometer Q

  Thermometer R

  Termometer R

  Aluminium foil

  Kerajang aluminium

  Wooden block

  Blok kayu

  Water

  Air

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  22/36

  22

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULITFor SULIT 55/2

  Examiners

  UseTable 8.1 shows the readings of the the thermometer P and Q .

  Jadual 8.1 menunjukkan bacaan termometerPdan Q.

  Type of materialJenis bahan

  Final Temperature (oC)Suhu akhir(oC)

  Polistsyrene

  Polistirena

  90

  Wool

  Kain bulu80

  Aluminium foil

  Kerajang aluminium

  Table 8.1

  Jadual 8.1

  (i) In table 8.1, record the final temperature of thermometer R.

  Dalam Jadual 8.1,rekodkan bacaan suhu akhir termometerR.

  [ 1 mark ]

  [ 1markah ]

  (ii) State the variable involved in this experiment.

  Nyatakan pembolehubah yang terlibat dalam eksperimen ini.

  Responding variable

  Pembolehubah bergerak balas

  Manipulated variable

  Pembolehubah dimanipulasi

  Constant variable

  Pembolehubah dimalarkan

  [3 marks ]

  [3markah ]

  8(b)(ii)

  3

  8(b)(i)

  1

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  23/36

  23

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULITSULIT 55/2 For

  (iii) Based on Table 8.1, draw a bar chart of final temperature against type of material.

  Berdasarkan Jadual 8.1, lukiskan carta bar bagi suhu akhir melawan jenis bahan.

  [2marks ][2markah ]

  Examiners

  Use

  [Lihat halaman sebelah

  8(b)(iii)

  2

  Type of material

  Jenis bahan

  i r

  Final temperature,oC

  Suhu akhir, oC

  20

  40

  60

  80

  Polystyrene

  PolistirenaWool

  Kain bulu

  Aluminium foil

  Kerajang aluminium

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  24/36

  24

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULITFor SULIT 55/2

  Examiners

  Use(iv) Predict the final temperature of water if copper foil is used to cover the metal tin.

  Ramalkan suhu akhir air jika kerajang kuprum digunakan untuk membaluti tin logam.

  ___________________________________________________________________

  [ 1 mark ]

  [ 1 markah ]

  (c) Diagram 8.3 shows uses offour different material.

  Rajah 8.3 menunjukkan kegunaan empat bahan yang berlainan.

  Diagram 8.3

  Rajah 8.3

  8(b)(iv)

  1

  Sawdust

  habuk kayu

  Aluminium frying pan

  Kuali aluminium

  Stainless steel spoon

  Sudu keluli

  Tiles

  Jubin

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  25/36

  25

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULITSULIT 55/2 For

  Based on Diagram 8.3, classify these materials based on their ability to conduct heat.

  Berdasarkan Rajah 8.3, kelaskan bahan-bahan tersebut berdasarkan keupayaan

  untuk mengkonduksi haba.

  Ability to conduct heat

  Keupayaan mengkonduksi haba

  Materials

  Bahan

  Heat conductor

  Pengalir haba

  Heat insulator

  Penebat haba

  [ 4 marks ][ 4markah ]

  END OF QUESTION PAPER

  KERTAS SOALAN TAMAT

  Examiners

  Use

  [Lihat halaman sebelah

  Total

  B8

  12

  8(c)

  4

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  26/36

  26

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  SULIT 55/2

  INFORMATION FOR CANDIDATES

  MAKLUMAT UNTUK CALON

  1. This question paper consists of two sections : Section A and Section B.

  Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian:BahagianAdanBahagianB.

  2. Answer all questions in both sections.

  Jawab semua soalan dalam kedua-dua bahagian.

  3. Write your answers in the spaces provided in the question paper.

  Tulis jawapan anda pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan.

  4. If you wish to change your answer, cross out the answer that you have done. Then write

  down the new answer.

  Jika anda hendak menukar jawapan, batalkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis

  jawapan yang baru.

  5. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.

  Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

  6. Marks allocated for each question or sub-part question are shown in brackets.

  Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam

  kurungan.

  7. You may use a non-programmable scientific calculator.

  Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan.

  8. Hand in this question paper to the invigilator at the end of the examination.

  Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.

  55/2 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  27/36

  SULIT 55/2(PP)

  55/2(PP) 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  Question Mark Scheme

  Sub

  Mark

  Total

  Mark

  1(a)

  1(b)

  Able to label P, Q and R using the word givenAnswer

  P: Lung Q: Kidney R: Skin

  Paru-paru Ginjal Kulit

  Able to draw lines to match the parts of urinary system and their

  functionAnswer

  1+1+1

  1

  1

  1

  3

  3

  6

  Ureter

  Ureter

  Stores urine

  Menyimpan air kencing

  Urinary bladder

  Pundi Kencing

  Urethra

  Uretra

  Channels urine from the

  urinary bladder out of thebody

  Menyalurkan air kencing

  dari pundi kencing ke luar

  badan

  Channels urine from the

  kidneys to the urinary

  bladder

  Menyalurkan air kencing

  dari ginjal ke pundi kencing

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  28/36

  SULIT 55/2(PP)

  55/2(PP) 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  2(a)(i)

  2(a)(ii)

  2(a)(iii)

  2(b)(i)

  2(b)(ii)

  Able to name part label XAnswer

  Eardrum

  Gegendang telinga

  Able to mark () the function of X

  Answer

  Amplify sound vibrations

  Menguatkan getaran bunyi

  Vibrates when sound waves hit itBergetar apabila gelombang bunyi mengenainya

  Able to state one effect if the part labelled X is damagedAnswer

  1. The ability of hearing decreaseKebolehan mendengar berkurangan

  2. Becomes deafMenjadi pekak

  (Any one)

  Able to name apparatus Q.Answer

  Switch

  Suis

  Able to complete the observation in Table 2.1Answer

  Situation /Situasi Observation /

  Pemerhatian

  The switches for the electric bell and

  the vacuum pump are turned on.

  Suis loceng elektrik dan pam vakum

  dihidupkan.

  The sound of the bell

  cannot be heard / No

  sound

  Bunyi loceng tidak

  boleh didengar / Tiada

  bunyi

  1

  1

  1

  1

  1

  3

  2

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  29/36

  SULIT 55/2(PP)

  55/2(PP) 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  2(c) Able to mark () the hearing aid deviceAnswer

  1 1

  6

  3(a)

  3(b)(i)

  3(b)(ii)

  3(c)

  3(d)

  Able to state what kind of skeletal systems found in land and

  aquatic vertebrates based on Diagram 3.1Answer

  Endoskeleton

  Rangka dalam badan

  Able to mark () the group of mangrove treeAnswer

  Able to state one of the support system of the mangrove treeAnswer

  Stilt root // Woody stem

  Akar sokongan // Batang berkayu (Any one)

  Able to name two examples of animals supported by exoskeleton

  based on Diagram 3.1Answers

  1. PrawnUdang

  2. CrabKetam

  Able to name one group of vertebrates that are not found in

  Diagram 3.1Answer

  Amphibian

  Amfibia

  Flowering plants

  Tumbuhan berbunga

  Non-flowering plants

  Tumbuhan tidak berbunga

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  2

  2

  1

  6

  http://www.google.com.my/imgres?q=spectacle&start=195&hl=en&biw=1280&bih=562&tbm=isch&tbnid=gr3jOfZ7JFKyrM:&imgrefurl=http://mappio.com/mindmap/tim-haynes/spectacles-psf&docid=mGLYXRtkv1nlAM&imgurl=http://img.mappio.com/tim%20haynes/file/05421b73-1583-4e7d-a58a-9c2d00eab08f/Spectacles%20smaller_(PSF).png&w=1749&h=1110&ei=OX0FUKrvMI3RrQef-OirBg&zoom=1&iact=hc&vpx=302&vpy=281&dur=3281&hovh=179&hovw=282&tx=176&ty=105&sig=108043478482256718608&page=14&tbnh=117&tbnw=184&ndsp=15&ved=1t:429,r:11,s:195,i:96http://www.google.com.my/imgres?q=stethoscope&hl=en&biw=1280&bih=562&tbm=isch&tbnid=wqoz1npEH72VhM:&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-9931.html&docid=opKEtoSR_yRckM&imgurl=http://www.clker.com/cliparts/d/2/3/3/11954238481803208774johnny_automatic_stethoscope.svg.hi.png&w=414&h=594&ei=PXwFUK3VB8jOrQfUk4mvBg&zoom=1&iact=hc&vpx=614&vpy=155&dur=781&hovh=269&hovw=187&tx=95&ty=130&sig=108043478482256718608&page=2&tbnh=170&tbnw=118&start=13&ndsp=16&ved=1t:429,r:3,s:13,i:187http://www.google.com.my/imgres?q=guitar&hl=en&biw=1280&bih=562&tbm=isch&tbnid=rcuy89IFHyPTHM:&imgrefurl=http://www.coolguitarshop.com/?page_id=6&docid=OrtkrjJJrCPBfM&imgurl=http://www.coolguitarshop.com/wp-content/uploads/2010/12/acoustic-guitar.jpg&w=504&h=504&ei=6HsFUNKhGoHYrQekv6G_Bg&zoom=1
 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  30/36

  SULIT 55/2(PP)

  55/2(PP) 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  Zygote FoetusProcess X Embryo

  4(a)(i)

  4(a)(ii)

  4(a)(iii)

  4(b)(i)

  Able to name the process which occurs at X .

  Answer

  Fertilisation

  Persenyawaan

  Able to draw arrows in Diagram 4.1 from X to the place where

  implantation occursAnswer

  Able to state what happened to the ovum if process at X does not

  occurAnswer

  1. Ovum will die

  Ovum akan mati

  2. Will be discharged together with blood (in the next menstruation)

  Akan dikeluarkan bersama darah (pada haid berikutnya)

  (Any one)

  Able to complete the sequence of development on Diagram 4.2

  Answer

  (2 correct = 1mark)

  1

  1

  1

  1

  3

  X

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  31/36

  SULIT 55/2(PP)

  55/2(PP) 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  4(b)(ii)

  4(b)(iii)

  Able to state one of the causes of sterility in maleAnswers

  1. The testes cannot produce spermTestis gagal menghasilkan sperma

  2. There is sperm production but low sperm countSperma dihasilkan tetapi dalam jumlah yang sedikit

  3. Low quality sperms producedPenghasilan sperma yang kurang berkualiti

  4. Male is impotentMati pucuk

  5. Imbalance of sex hormonesKetidak seimbangan hormone seks

  6. Defective reproductive organs / Organs infected with diseaseKecacatan organ pembiakan / Organ dijangkiti penyakit

  7. High blood pressure // DiabetesTekanan darah tinggi // Diabetes

  (Any one)

  Able to suggest one way to overcome sterility in male

  Answers

  1. Taking nutritious food /good nutritionPengambilan makanan berkhasiat /pemakanan yang baik

  2. Hormone treatmentRawatan hormon

  3. SurgeryPembedahan

  4. In-vitro fertilization / IVFPersenyawaan In-vitro / IVF

  (Any one)

  1

  1 3

  6

  5(a)(i)

  5(a)(ii)

  Able to write one of the factor required for photosynthesis in the

  box on Diagram 5.1Answer

  Water

  Air

  Able to state one importance of the gas produced during

  photosynthesisAnswer

  1. For respiration / cell respiration / breathingUntuk respirasi / respirasi sel / pernafasan

  2. For combustion / burning

  Untuk pembakaran

  (Any one)

  REJECT: For rusting (Unruk pengaratan)

  1

  1 2

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  32/36

  SULIT 55/2(PP)

  55/2(PP) 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  5(b)(i)

  5(b)(ii)

  5(b)(iii)

  5(c)

  Able to state the purpose of placing the plants in the darkAnswer

  1. To remove starch from the plant

  Untuk menyingkirkan kanji daripada tumbuhan

  2. To prevent the process of photosynthesis by the plants

  Untuk menghalang proses fotosintesis oleh tumbuhan

  3. To prevent the production of food by the plantsUntuk mencegah penghasilan makanan oleh tumbuhan

  (Any one)

  Able to state one function of sodium hydroxide solution based onDiagram 5.2Answer

  To absorb carbon dioxide from the air

  Untuk menyerap karbon dioksida dari udara

  Able to complete Table 5.1

  Answer

  Apparatus

  Radas

  Starch Test/Ujian kanji

  Observation

  Pemerhatian

  Explaination

  Penerangan

  A Dark Blue

  Biru gelap

  Starch present

  Terdapat kanji

  B No change

  Tiada perubahan

  No starch present

  Tidak terdapat kanji

  Able to explain how carbon cycle maintained a balanced ecosystem

  based on Diagram 5.3Answer

  Plants used carbon dioxide in the air for photosynthesis to produce

  oxygen.

  Tumbuhan menggunakan karbon dioksida di udara untuk fotosintesi

  bagi menghasilkan oksigen.

  Organisms used oxygen in the air for respiration and release carbon

  dioxide to the air.

  Organisma menggunakan oksigen di udara untuk respirasi dan

  membebaskan karbon dioksida ke udara.

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  4

  2

  8

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  33/36

  SULIT 55/2(PP)

  55/2(PP) 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  6(a)(i)

  6(a)(ii)

  6(b)(i)

  6(b)(ii)

  6(c)(i)

  Able to state why some of the objects float and some of them sink

  based on Diagram 6.1Answer

  1. Because of different density (compared to the density of water)Kerana perbezaan ketumpatan (berbanding ketumpatan air).

  2. Less dense objects float, denser objects sink.Objek kurang tumpat terapung, objek lebih tumpat tenggelam.

  (Any one)

  Able to suggest one way to prevent flash floodSample answers

  1. Recycle

  Kitar semula

  2. Clean the clog drain

  Bersihkan longkang tersumbat

  3. Do not throw solid wastes / plastics into the drain / river

  Tidak membuang sisa pepejal / plastic ke dalam longkang / sungai

  (Any reasonable answer)

  Able to explain why is the egg in Situation A sink but floats in

  Situation BAnswer

  1. Because in Situation B, the density of salt solution is higher than

  the density of the egg (vice versa).

  Kerana dalam Situasi B, ketumpatan larutan garam lebih tinggi

  berbanding ketumpatan telur (sebaliknya).

  2. Because in Situation A, the density of distilled water is lesser than

  the density of egg (vice versa).

  Kerana dalam situasi A, ketumpatan air suling kurang berbanding

  ketumpatan telur (sebaliknya).

  (Any one)

  Able to compare the density between cork and coin in Diagram 6.2Answer

  The density of cork is lesser / smaller while the density of coin is

  denser / higher

  Ketumpatan gabus adalah kurang / kecil manakala ketumpatan syilingadalah lebih tumpat / lebih tinggi

  Able to name the method used in Diagram 6.3Answer

  Water displacement method

  Kaedah sesaran air

  1

  1

  1

  1

  1

  2

  2

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  34/36

  SULIT 55/2(PP)

  55/2(PP) 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  6(c)(ii)

  6(c)(iii)

  Able to record the volume of the marbles based on Diagram 6.3Answer

  20 cm3

  Able to calculate the density of one marble when the mass is 8gAnswer

  Density = 8/4= 2 gcm-3

  1

  11 4

  8

  7(a)

  7(b)

  7(c)

  Able to state observation based on Diagram 7.1 in table 7.1Answer

  Activity

  Aktiviti

  Observation

  PemerhatianA No changes // Does not dissolve in water

  Tiada perubahan // Tidak larut dalam air

  B Lime water turns cloudy // Air bubbles are

  produced

  Air kapur menjadi keruh // Gelembung udara

  dihasilkan

  C Lime water turns cloudy // Air bubbles are

  produced

  Air kapur menjadi keruh // Gelembung udara

  dihasilkan

  Able to name the gas produced in Activity BAnswer

  Carbon dioxide

  Karbon dioksida

  Able to predict the result if the gas produced in activity C is tested

  with glowing wooden splinterAnswer

  Will be extinguished / extinguish

  Akan terpadam / padam

  1

  1

  1

  1

  1

  3

  1

  1

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  35/36

  SULIT 55/2(PP)

  55/2(PP) 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  7(d)

  7(e)

  Able to write two properties of calcium carbonate compound based

  on the observation in Diagram 7.1Answer

  1. Does not dissolve in water

  Tidak larut dalam air

  2. Reacts with acid to form calcium salt, carbon dioxide and water

  Bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan kalsium garam,karbon dioksida dan air

  3. Decomposes to produce calcium oxide / quicklime and carbon

  dioxide when heated

  Terurai untuk membentuk kalsium oksida / kapur tohor dan

  karbon dioksida apabila dipanaskan

  (Any two)

  Able to suggest one substance that can replace calcium carbonate

  based on Table 7.2Answer

  Egg shell

  Kulit telur

  1+1

  1

  2

  1

  8

  8(a)

  8(b)(i)

  Able to state one inference about the uses of the table cloth based on

  diagram 8.1Answer

  The woman is able to transfer the hot pot because table cloth is heat

  insulator / poor conductor of heat.Wanita tersebut berupaya memindahkan periuk panas kerana kain

  merupakan penebat haba / pengalir haba yang kurang baik.

  Able torecord the final temperature of thermometer Q in Table8.1Answer

  Type of material

  Jenis bahan

  Final Temperature (oC)

  Suhu akhir(oC)

  Polistsyrene

  Polistirena

  90

  Wool

  Kain bulu 70

  Aluminium foil

  Kerajang aluminium50

  1

  1

  1

 • 7/31/2019 2012 percubaan pmr sains (Negeri Sembilan) -k2

  36/36

  SULIT 55/2(PP)

  8(b)(ii)

  8(b)(iii)

  8(b)(iv)

  8(c)

  Able to state the variables involved in this experimentAnswer

  Able to draw a bar chart of final temperature against type of

  material based on Table 8.1Answer

  All points are correctly plotted

  Semua titik dipindahkan dengan betul

  Graph is drawn correctly

  Graf dilukis dengan betul

  Able to predict the final temperature if copper foil is used to cover

  the tinAnswer

  Less than 60 oC (accept 30 oC59oC)

  Kurang daripada 60oC (terima 30

  oC59

  oC)

  Able toclassify the materials based on their ability to conduct heat

  based on Diagram 8.3Answer

  Responding variable

  Pembolehubah bergerak balas

  Final Temperature

  Suhu akhir

  Manipulated variable

  Pembolehubah dimanipulasi

  Type of materials

  Jenis Bahan

  Constant variablePembolehubah dimalarkan

  Volume of waterIsipadu air

  Ability to conduct heat

  Keupayaan mengkonduksi haba

  Materials

  Bahan

  Heat conductor

  Pengalir haba

  Aluminium frying pan,

  stainless steel spoon

  Kuali aluminium, sudu keluli

  Heat insulator

  Penebat haba

  Sawdust, tiles

  Habuk kayu, jubin

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  2

  2

  7

  4

  12