Percubaan Pmr 2010 Sejarah -Sabah

 • Upload
  732456

 • View
  256

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/9/2019 Percubaan Pmr 2010 Sejarah -Sabah

  1/19

  Temu bual

  Kaedah Lisan Ucapan

  X

  1 Rajah di atas merujuk kepada kaedah pengkajian sejarah. X ialah

  A PenceritaanB PerbahasanC PengkajianD Pembacaan

  Dalam upacara pengkebumian, mayat dikebumikandengan barang-barang seperti makanan dan alat-alat batu.

  2 Penyataan di atas merujuk kepada upacara pengkebumian dalam

  masyarakat

  A Zaman LogamB Zaman NeolitikC Zaman MesolitikD Zaman Paleolitik

  X

  Setiap benda seperti batu dan pokok mempunyaisemangat

  3 Rajah di atas menunjukkan kepercayaan yang diamalkan olehmasyarakat Zaman Prasejarah. Kepercayaan X ialah

  A AnimismeB HinduismeC BuddhismeD Politiesme

  4 Apakah kepentingan Gunung Jerai kepada kerajaan Kedah Tua?

  A Pusat perdagangan hasil tempatanB Panduan kepada pedagangC Pusat persinggahan pedagangD Pusat pengeluaran padi yang utama

  1

 • 8/9/2019 Percubaan Pmr 2010 Sejarah -Sabah

  2/19

  `

  5 Gambar di atas adalah gambaran pelukis menunjukkan kemudahan yang

  terdapat di pelabuhan Melaka. Antara kemudahan yang disediakan ialah

  I tenaga kerjaII tempat rekreasiIII alat timbang dan sukatIV bekalan air bersih dan makananA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

  Pembesar Kawasan Pegangan

  Bendahara Muar dan Bentan

  PenghuluBendahari

  Sening Hujung dan Kampar

  Temenggung Tiada kawasan pegangan

  Laksamana TemasikHulubalang Sungai Raya dan Siantan.

  Pembesar Melaka dan Kawasan Pegangan

  6 Mengapakah wujudnya kawasan tersebut dalam Kesultanan MelayuMelaka?

  A Memastikan keamanan setiap wilayah jajahan terjamin.B Meningkatkan sokongan dan taat setia rakyat kepada pembesar.C Meningkatkan sokongan dan taat setia pembesar terhadap SultanD Memastikan setiap wilayah jajahan menyerahkan ufti kepada Sultan.

  2

 • 8/9/2019 Percubaan Pmr 2010 Sejarah -Sabah

  3/19

  7 Maklumat di atas merujuk kepada peranan pembesar dalam Sistem

  Pembesar Empat Lipatan di Melaka.Siapakah pembesar tersebut?A LaksamanaB BendaharaC TemenggungD Penghulu Bendahari

  8 Walaupun Melaka sudah jatuh di tangan Portugis, Sultan Mahmud Shahmendirikan kerajaan baru dan berusaha mendapatkan semula Melaka.Apakah ikhtibar yang dapat diperoleh daripada peristiwa tersebut?

  A Menghargai pemimpinB Mencabar kuasa Portugis

  C Mengadakan rundingan damaiD Mempertahankan kedaulatan bangsa

  9 Sistem di bawah diamalkan oleh kerajaan Johor.

  A Memantapkan hubungan luarB Melicinkan sistem pentadbiran

  C Melindungi negeri naungan JohorD Menjaga keselamatan pedagang asing

  10

  Rajah di atas merujuk kepada Perang Tiga Segi yang berlaku pada kurun ke-16. Apakahpunca tercetusnya peperangan tersebut?

  A Perebutan Selat MelakaB Penyebaran dakwah IslamC Penyebaran agama KristianD Penguasaan jalan perdagangan

  3

  Ketua polis dan penjara

  Ketua protokol istana

  Hakim di darat

 • 8/9/2019 Percubaan Pmr 2010 Sejarah -Sabah

  4/19

  11

  Gambarajah di atas menunjukkan Kedah menghadapi ancaman daripada ketiga-

  tiga kuasa tersebut pada kurun ke-18. Situasi ini telah menyebabkan Sultan

  Kedah

  A memohon bantuan daripada pihak BritishB memohon perlindungan daripada pihak BelandaC meminta bantuan ketenteraan daripada negeri PerakD menandatangani perjanjian sulit dengan pihak Belanda

  12

  Sistem pentadbiran Negeri Sembilan adalah berasaskanA Adat MelayuB Adat PerpatihC Adat Temenggung

  D Adat Minangkabau

  13

  Apakah kegunaan alatan di atas dalam masyarakat Melayu tradisional?

  A Menangkap ikanB Menyimpan bijirinC Melombong galian

  D Menternak binatang

  4

  Kedah

  Siam

  Burma

  Bugis

  Serkap

  Tanggul

  Tangguk

  Negeri Sembilan mempunyaisistem pentadbiran yang unikberbanding negeri-negeri Melayuyang lain

 • 8/9/2019 Percubaan Pmr 2010 Sejarah -Sabah

  5/19

  14

  Etnik di Sarawak

  Orang Melayu

  Orang Melanau

  Di manakah lokasi kawasan petempatan etnik tersebut di Sarawak?A Pesisiran pantaiB Lembah sungaiC Kawasan berbukitD Kawasan pedalaman

  15

  Mengapakah masyarakat kawasan pedalaman di Sabah mengutamakanpendidikan di atas kepada anak-anak mereka?

  A Melatih kekuatan fizikalB Memupuk semangat jati diriC Mewarisi pekerjaan keluargaD Mengutamakan asas kemahiran

  5

  16

  Pelantikan Tunku Abdullah sebagaipewaris takhta Kedah

  Penentangan kerabat diraja Kedah danserangan Bugis

  Peristiwa Q

  Berdasarkan rajah di atas, Apakah peristiwa Q?A Sultan Muhammad Jiwa melarikan diri ke Kota BharuB Sultan Muhammad Jiwa meminta bantuan SHTIC Sultan Kedah memperbesarkan angkatan tenteranyaD Sultan kedah menyerahkan takhtanya kepada orang Bugis

  Mendaki bukit

  Memburu binatang

  Memanjat pokok

 • 8/9/2019 Percubaan Pmr 2010 Sejarah -Sabah

  6/19

  6

  17

  Peta di atas menunjukkan Perjanjian Inggeris-Belanda 1824.Apakah kesan perjanjian tersebut terhadap Kepulauan Melayu?I Empayar Johor-Riau berpecahII Kepulauan Melayu dibahagikan kepada dua lingkungan pengaruhIII Bangkahulu dan Melaka dijadikan garis pemisah antara dua kuasaIV Kepulauan Riau serta Lingga menjadi kawasan perdagangan yang pesatA I dan II

  B I dan IVC II dan IIID III dan IV

  18

  Dialog di atas mungkin sekali berlaku pada akhir kurun ke-19.

  Mengapakah British bertindak sedemikian?

  A Rasa tanggungjawab British membangunkan PahangB Pembesar Pahang memohon bantuan ketenteraanC Bimbang dengan kemaraan kuasa Eropah lainD Kawasan perlombongan emas di Pahang belum diterokai

  19 Sistem Residen diwujudkan setelah British berjaya campur tangan di negeri-negeri Melayu.Apakah tugas Residen British?

  A Menjaga keamanan negeriB Mengadakan sistem cukai yang seragamC Menjadi wakil syarikat Hindia Timur InggerisD Menasihati sultan dalam hal pentadbiran kecuali agama

  PegawaiBritish A:

  Pahang tidak kaya dengan hasilbumi seperti negeri-negeriMelayu yang lain.

  PegawaiBritish B:

  Betul, tetapi kita mesti jugamenguasainya!

 • 8/9/2019 Percubaan Pmr 2010 Sejarah -Sabah

  7/19

  7

  20

  Pada tahun 1909 satu perjanjian telah ditandatangani antara British denganSiam yang

  Melibatkan negeri yang berlorek dalam peta di atas.

  Apakah faktor yang mendorong British menandatangani perjanjian tersebut ?

  A Permintaan daripada Raja Siam

  B Kekayaan hasil bumi di negeri tersebut

  C Perebutan kuasa antara pembesar tempatan

  D Kebimbangan terhadap campur tangan kuasa lain

  21

  Dialog di atas mungkin sekali berlaku di Johor yang berkaitan dengan SistemKangcu.

  Apakah kepentingan Surat Sungai berdasarkan dialog tersebutA Mengusahakan pertanian di tebing sungaiB Menentukan jenis pendapatan negeri

  C Menentukan jenis sewaan tanahD Mengiktiraf Kangkar

  Sebelum andamenjalankan urusan disini, anda mestilahmendapatkan SuratSungai terlebih dahulu

  Baiklah, kamimenerima syarat ini.

 • 8/9/2019 Percubaan Pmr 2010 Sejarah -Sabah

  8/19

  8

  22

  Berdasarkan maklumat di atas, mengapakah perjanjian tersebut dianggap satu kejayaankepada Maharaja Abu Bakar?

  I Beliau diiktiraf sebagai sultan Johor

  II Bebas melantik penasihat British dalam pentadbiranIII Tidak berhubung terus dengan kerajaan British di LondonIV Berkedudukan lebih tinggi daripada pesuruhjaya Tinggi British d SingapuraA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

  23

  Ilustrasi di atas menggambarkan perbincangan yang membawa kepadaperjanjian 184

  antara Pangeran Muda Hashim dengan James Brooke.Apakah faktor yang mendorong termeterainya perjanjian tersebut?

  A Menamatkan pemberontakanB Menentukan kuasa pemerintahanC Memperkemaskan sistem pendidikanD Mendapatkan bantuan pentadbiran British

  24

  Pernyataan di atas merujuk kepada penentangan rakyat Sarawak terhadap

  pemerintahan wakil Brunei di Sarawak pada tahun 1837.Mengapakah berlakunya penentangan tersebut?

  I Perlaksanaan perdaganganII Pengenalan cukai yang tinggiIII Pekerja Bidayuh tidak diberi upahIV Perebutan kawasan perlombongan

  A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

  Datu Patinggi Ali ialah pembesartempatan yang memimpin orangMelayu menentang pemerintahanPangeran Indera Mahkota di Sarawakpada kurun ke-19

  Pada tahun 1885 Maharaja Abu Bakar telahmenandatangani perjanjian persahabatan denganKerajaan British

 • 8/9/2019 Percubaan Pmr 2010 Sejarah -Sabah

  9/19

  26.Akhbar Tahun

  Warta Malaya

  Majlis

  1930

  1931

  Apakah yang diperjuangkan oleh kedua-dua akhbar dalam jadual diatas ?A Memajukan pendidikanB Meningkatkan taraf hidupC Memajukan bidang agamaD Mengkritik sikap penjajah

  27.

  Garis masa di atas menunjukkan peringkat pengukuhan kuasaJames

  Brooke di Sarawak.Apakah faktor kejayaan James Brooke mengukuhkan kuasa di

  Sarawak?

  A Kekukuhan kewanganB Kekuatan ketenteraan

  9

  25

  Berdasarkan maklumat di atas, mengapakah berlaku keadaan sedemikian?

  A Masalah kekurangan modalB Rancangan pembangunan tidak cekapC Tentangan daripada pihak pemberontakD Pembangunan tertumpu di Bahagian Pertama dan Kedua

  Tarikh Peristiwa

  1846 Sultan Omar Ali Saifuddinmengiktiraf James Brooke sebagai RajaSarawak

  1842 Sultan Omar Ali Saifuddinmengiktiraf perjanjian antara PangeranRaja Muda Hashim dengan JamesBrooke

  1841 Pangeran Raja Muda Hashimmelantik James Brooke sebagai GabenorSarawak

  Walaupun pemerintahan Brooke mengadakanperubahan sosial, tetapi rakyat tidak menikmatifaedah sepenuhnya

 • 8/9/2019 Percubaan Pmr 2010 Sejarah -Sabah

  10/19

  C Kemahiran berdagangD Kehebatan berdiplomasi

  28 Mengapakah rancangan Perlembagaan 1941 yang dicadangkan olehVyner Brooke gagal dilaksanakan?A Meletusnya Perang Dunia KeduaB Menimbulkan kemarahan BritishC Memerlukan perbelanjaan yang tinggiD Mendapat tentangan penduduk tempatan

  29

  Berdasarkan situasi di atas, siapakah yang akan mengadili kestersebut?

  A Raja SarawakB Pegawai Daerah

  C Pegawai Anak NegeriD Ketua-ketua tempatan

  30TAHUN PERISTIWA

  1877Perjanjian antara SultanBrunei dengan SyarikatOverback dan Dent

  1878Perjanjian antara SultanSulu dengan SyarikatOverback dan Dent

  Berdasarkan maklumat di atas, apakah kesan daripada perjanjiantersebut?

  A Penguasaan Sabah oleh pihak BritishB Perdamaian rakyat Sabah dengan pihak BritishC Penguasaan ekonomi Brunei oleh pihak BritishD Perdamaian rakyat Brunei dan Sulu dengan pihak British

  31

  10

  Satu rompakan dan pembunuhan telah berlaku diSibu, Sarawak semasa pentadbiran keluargaBrooke

 • 8/9/2019 Percubaan Pmr 2010 Sejarah -Sabah

  11/19

  Hasil eksport Sagu di Sabah dalam nilai dolar

  Carta di atas menunjukkan nilai eksport sagu di Sabah antara tahun1884 hingga 1886.Apakah faktor yang membawa kepada peningkatan nilai eksportdi atas

  I permintaan meningkat

  II penanaman secara komersialIII penggunaan teknologi modenIV pelaburan pengusaha BaratA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

  32

  Dialog di atas mungkin sekali berlaku di Sabah semasa pentadbiranSyarikat

  Borneo Utara British.11

 • 8/9/2019 Percubaan Pmr 2010 Sejarah -Sabah

  12/19

  Sekolah yang dimaksudkan dalam dialog tersebut ialah

  A Sekolah LatihanB Sekolah InggerisC Sekolah MelayuD Sekolah Bumiputera

  33

  Peta di atas menunjukkan perkembangan pertanian dagangan di TanahMelayu

  pada kurun ke-20.Apakah kesan perkembangan pertanian tersebut?

  A Pengenalan landasan kereta apiB Persaingan kuasa imperialis Barat

  C Penguasaan orang asing dalam ekonomiD Peningkatan taraf hidup penduduk tempatan

  34

  Jadual di atas menerangkan pengeluaran bijih timah di Tanah

  Melayu antara tahun 1889 hingga 1929Apakah sebab pengeluaran bijih timah meningkat?

  A Penglibatan buruh India yang ramaiB Kejatuhan harga getah di pasaran duniaC Perkembangan perindustrian di EropahD Permeteraian Perjanjian Bijih Timah Antarabangsa

  35 Apakah peristiwa yang menyebabkan Jepun dianggap sebagai satu kuasa besar

  12

  Tahun Pengeluaran bijih timah di TanahMelayu

  188919041929

  26 000 tan51 733 tan70 000 tan

 • 8/9/2019 Percubaan Pmr 2010 Sejarah -Sabah

  13/19

  pada abad ke-20?

  A Berjaya menewaskan KoreaB Berjaya menewaskan RussiaC Berjaya menakluki ManchuriaD Berjaya menakluki Indo-China

  37 Pentadbiran Jepun di Tanah Melayu telah mencetak wang pokok pisang tanpakawalan. Tindakan ini menyebabkan

  A harga barangan tempatan turunB inflasi berlaku di Tanah MelayuC nilai mata wang Jepun meningkatD sekatan perdagangan antarabangsa

  38 Kekalahan Jepun menyebabkan kekosongan politik berlaku selama 14 hari di Tanah Melayu. Apakah kuasa yang telah mengambil kesempatan mengisikekosongan politik tersebut?

  A Bintang Tiga

  B Malayan UnionC Pentadbiran Tentera BritishD Parti Kebangsaan Melayu Malaya

  39 Sekiranya Malayan Union 1946 diteruskan pelaksanaannya di Tanah Melayu,pihak manakah yang bertanggungjawab menggubal undang-undang di negarakita?

  A Parlimen BritishB Majlis Raja-Raja

  C Majlis EksekutifD Pejabat Tanah Jajahan

  13

  36

  Semangat Asia

  Asia Untuk Asia

  Slogan di atas digunakan oleh Jepun sebelum menyerang Tanah Melayu. Apakahmatlamat penggunaan slogan di atas?

  A Menyatukan wilayahB Meluaskan kuasaC Menyebarkan ideologiD Menamatkan penjajahan Barat

 • 8/9/2019 Percubaan Pmr 2010 Sejarah -Sabah

  14/19

  41 Parti Komunis Malaya atau PKM telah mempengaruhi golonganpekerja untuk melakukan mogok, sabotaj dan tunjuk perasaanmembantah kenaikan cukai

  Pernyataan di atas adalah antara kegiatan agresif PKM menjelang tahun 1935.Mengapakah PKM menggalakkan tindakan di atas?

  A Membantah pentadbiran BritishB Melumpuhkan ekonomi BritishC Menuntut kenaikan gaji pekerja

  D Menguasai ekonomi Tanah Melayu

  14

  40Tarikh Pentadbiran

  1946 Malayan Union

  1948 Persekutuan Tanah Melayu

  Rajah menunjukkan perubahan pentadbiran di Tanah Melayu. MengapakahBritish mengambil tindakan di atas?I Menyekat pengaruh komunisII Menjalankan dasar dekolonisasiIII Mengatasi kebangkitan orang MelayuIV Menjimatkan perbelanjaan pentadbiran

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IV

  D I dan IV

  42

  Rajah di atas menunjukkan tujuan Parti Komunis Malaya ( PKM) menubuhkan Min Yuen. Apakah tindakan British yang telah berjaya melumpuhkan gerakantersebut?

  A Menjalankan siasatanB Menubuhkan Home GuardC Menambahkan bilangan tenteraD Menubuhkan kampung baru

  Min YuenMemberi maklumatMembekalkan makananMembekalkan ubat-ubatan

 • 8/9/2019 Percubaan Pmr 2010 Sejarah -Sabah

  15/19

  43 1948 - 1960 : Zaman Darurat

  Situasi di atas memberi kesan kepada masalah perpaduan rakyat diTanah Melayu. Apakah langkah awal British bagi mengatasi masalahperpaduan tersebut?

  A Mengharamkan parti-parti berhaluan kiriB Melonggarkan syarat kerakyatan Tanah MelayuC Memperkenalkan kampung-kampung baru cina

  D Menubuhkan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum

  44 Jadual di bawah merujuk kepada persidangan yang melibatkan parti - parti politikdi negara kita.

  Tahun PeristiwaFebruari 1954 Parti Negara menganjurkan Konferensi Nasional

  Ogos 1954 Parti perikatan mengadakan Konvensi Nasional

  Apakah kepentingan peristiwa tersebut ?

  A Menamatkan darurat

  B Mewujudkan perpaduan kaumC Meningkatkan taraf hidup rakyatD Mengembalikan kedaulatan sultan

  45 Senarai berikut merupakan anggota dalam Sistem Ahli dan jawatan yangdisandang oleh mereka. X ialah...

  SISTEM AHLIDato Mahmud Mat Ahli Tanah, Perlombongan dan PerhubunganDato E.E.C

  ThuraisingamAhli Pelajaran

  Dr. Lee Tiang Keng XA Ahli KesihatanB Ahli KewanganC Ahli Pertanian dan PerhutananD Ahli Hal-Ehwal Dalam Negeri

  46 James telah dilahirkan di Australia. Bapanya seorang Pengurus Besar sebuahsyarikat perladangan di negara ini

  Mengikut Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948, James berhakmendapatkan kerakyatan melalui...

  A naturalisasiB permohonanC mengangkat sumpahD kuat kuasa undang-undang

  47 Maklumat berikut merujuk kepada agensi yang ditubuhkan sebelum negara kitamencapai kemerdekaan

  15

 • 8/9/2019 Percubaan Pmr 2010 Sejarah -Sabah

  16/19

  Tahun Peristiwa1951 Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri

  Desa (RIDA)

  Apakah fungsi agensi tersebut kepada orang Melayu?

  A Memupuk kesedaran politikB Merancang pembukaan bandar

  C Meningkatkan taraf sosioekonomiD Membuka penempatan baru

  48Maklumat berikut berkaitan dengan Sarawak.

  Apakah kesan kelulusan Cession Bill?

  A Penyerahan negeriB Pemerintahan pusat

  C Pengunduran BritishD Pengharaman parti politik

  49

  Pernyataan di atas adalah perkara penting dalam kemerdekaan negara.Pernyataan tersebut dipersetujui dalamA Sistem Ahli

  B Perjanjian LondonC Titah raja-raja MelayuD Manifesto Parti Perikatan

  50

  Perkara di atas merupakan kandungan Perlembagaan Merdeka yang

  dipersetujui hasil daripada perbincangan masyarakat pelbagai kaum dinegara kita.

  Apakah nilai yang boleh dicontohi daripada sikap masyarakat TanahMelayu?A BertanggungjawabB KesederhanaanC Bertolak ansurD Amanah

  16

  Majlis Negeri telah meluluskan Cession Bill pada tahun1946

  Persekutuan Tanah Melayu akanmerdeka pada akhir bulan Ogos 1957

  Kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan

  Agama Islam sebagai agama rasmi Kerakyatan terbuka

 • 8/9/2019 Percubaan Pmr 2010 Sejarah -Sabah

  17/19

  51 Dokumen Pemasyhuran Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu telahditulis dalam tulisan Jawi.Mengapakah tulisan Jawi digunakan?A Memudahkan rakyat membacanyaB Merupakan simbol warisan negaraC Merupakan bahasa ilmu di Alam MelayuD Merupakan tulisan yang mudah difahami

  52 Suruhanjaya Reid dibentuk sebagai salah satu usaha ke arahkemerdekaan negara kita.Apakah tujuan suruhanjaya tersebut dibentuk?A Mendapatkan kemerdekaan Tanah MelayuB Memantau pergerakan pilihan raya Majlis BandaranC Menggubal perlembagaan persekutuan Tanah MelayuD Mengumpul pandangan rakyat Sabah dan Sarawak berkaitan

  dengan kemerdekaan

  53 Mengapakah kerajaan British memilih kekerasan untuk menumpaskanGerakan Antipenyerahan Sarawak?A Pemulauan Majlis PenyerahanB Pembunuhan Sir Duncan StewartC Pembebasan anggota Rukun Tiga BelasD Perletakan jawatan 338 orang kakitangan awam

  54 Petikan sajak berikut ditulis oleh Rosli Dhobi.

  Petikan sajak tersebut menunjukkan bahawa Rosli Dhobi seorang yangA Cintakan tanah airB Gigih berperangC Tegas pendirianD Bijak mencipta

  55 Mengapakah kerajaan British ingin menguasai Sabah?I Mengembalikan keamanan di Sabah

  II Memenuhi permintaan penduduk tempatan17

  Panggilan-Mu yang suci

  Wahai pemuda bercita suciKekalkan Sarawak negara kita yangasliMeskipun bagaimana ancaman

 • 8/9/2019 Percubaan Pmr 2010 Sejarah -Sabah

  18/19

  III Menguasai kekayaan sumber bahan mentahIV Memenuhi desakan pelabur dan pemodal Eropah

  A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

  56 Mengapakah waris Kesultanan Sulu menentang penyerahan Sabahkepada British?A Memelihara kepentingan SabahB Menganggap Sabah sebagai miliknyaC Memperjuangkan kemerdekaan SabahD Melindungi hak istimewa golongan peribumi

  57 Bagaimanakah pembentukan Malaysia akan memajukan sosioekonomi?A Memajukan taraf hidup rakyat negeri anggota

  B Memesatkan pembangunan bidang perindustrianC Menghindarkan Singapura daripada ancaman komunisD Mengimbangi jumlah penduduk bumiputera dan bukan bumiputera

  58 Sultan Omar Ali Saifuddin menyokong pembentukan PersekutuanMalaysia tetapi mendapat tentangan daripada A.M Azahari.Beliau mencadangkan penubuhanA Indonesia RayaB Malaya RayaC Borneo RayaD Kalimantan Utara

  59.

  Maklumat berikut merupakan salah satu faktor yang membawa kepadapemisahan Singapura dari Malaysia

  Apakah yang dituntut oleh SingapuraA Menentang kerakyatan jus soliB Menuntut bahasa Melayu dikekalkan

  C Menuntut persamaan hak semua kaumD Menunjukkan jati diri dalam kalangan rakyat Malaysia.

  60.

  Ilustrasi di bawah menggambarkan peristiwa yang berlaku di TanahMelayu semasa konfrantasi Malaysia-Indonesia.

  18

  Konsep Malaysian Malaysia

 • 8/9/2019 Percubaan Pmr 2010 Sejarah -Sabah

  19/19

  Apakah iktibar daripada peristiwa tersebut?A Bersatu padu asas kestabilan negaraB Berbangga dengan kekayaan negaraC Berdikari untuk memperjuangkan hakD Bertoleransi dalam kalangan masyarakat

  19