of 15 /15
MENULIS DENGAN MENULIS DENGAN KEMAS DAN CANTIK KEMAS DAN CANTIK MENGGUNAKAN KAEDAH MENGGUNAKAN KAEDAH SMART WRITING SMART WRITING OLEH : Mohd Zulhelmi Bin Zulkpli PENYELIA : Cik Siti Fatimah Binti Salleh

Pembentangan Ar

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ar

Text of Pembentangan Ar

Page 1: Pembentangan Ar

MENULIS DENGAN KEMAS MENULIS DENGAN KEMAS DAN CANTIK DAN CANTIK

MENGGUNAKAN KAEDAH MENGGUNAKAN KAEDAH SMART WRITINGSMART WRITING

OLEH :Mohd Zulhelmi Bin Zulkpli

PENYELIA : Cik Siti Fatimah Binti Salleh

Page 2: Pembentangan Ar

REFLEKSI PENGALAMAN LALU

UJIAN DIAGNOSTIK

Saiz dan bentuk huruf yang tidak

seragam

Tulisan ketar

Tidak dapat menulis di atas garisan yag

lurus

Tulisan condong

Postur badan ketika menulis/genggaman

pensel

Page 3: Pembentangan Ar

FOKUS KAJIAN

Meningkatkan kemahiran menulis dengan baik iaitu kekemasan tulisan dan membetulkan cara genggaman pensel serta postur badan ketika menulis.

 

Meningkatkan kemahiran menulis dengan baik iaitu kekemasan tulisan dan membetulkan cara genggaman pensel serta postur badan ketika menulis.

 

OBJEKTIF KAJIAN

Meningkatkan kemahiran menulis dengan lebih cantik dan kemas dalam kalangan murid pendidikan khas.

Mengenal pasti cara yang terbaik untuk meningkatkan kekemasan tulisan dalam kemahiran menulis murid pendidikan khas.

Page 4: Pembentangan Ar

PERSOALAN KAJIAN

Soalan Kajian 1 : Bagaimanakah cara untuk membantu menulis dengan lebih cantik dan kemas dalam kalangan murid pendidikan khas?

Soalan Kajian 1 : Bagaimanakah cara untuk membantu menulis dengan lebih cantik dan kemas dalam kalangan murid pendidikan khas?

Soalan Kajian 2 : Sejauh manakah peningkatan kekemasan tulisan dalam kemahiran menulis murid pendidikan khas dapat dilaksanakan dengan tindakan yang diperoleh?

Soalan Kajian 2 : Sejauh manakah peningkatan kekemasan tulisan dalam kemahiran menulis murid pendidikan khas dapat dilaksanakan dengan tindakan yang diperoleh?

Page 5: Pembentangan Ar

KEPENTINGAN KAJIAN

Membantu murid dapat menulis

dengan lebih baik dan meransang

minat murid

Membolehkan pengajaran yang lebih berkesan

sekiranya murid dapat menulis

dengan lebih baik

Membantu guru meningkatkan penguasaan

kemahiran menulis dalam kalangan pendidikan khas

Page 6: Pembentangan Ar

Bilangan sasaran

3 daripada 8 orang

Jantina 3 orang lelaki

Umur 10 tahun hingga 13 tahun

Prestasi akademik

- Boleh membaca dengan baik- Boleh mengira dengan baik- Hasil tulisan yang condong- Hasil tulisan ketar- Saiz dan bentuk huruf dalm tulisan

yang tidak seragam- Tidak dapat menulis dengan baik di

atas garisan yang lurus- Postur badan ketika menulis/cara

genggaman pensel

KUMPULAN SASARAN

Page 7: Pembentangan Ar

TINDAKAN YANG DIAMBIL

Langkah 1 :Menconteng secara bebas di kertas putih

bersaiz A4.

Langkah 1 :Menconteng secara bebas di kertas putih

bersaiz A4.

Langkah 2:Menyambung titik membentuk huruf dan

gambar

Langkah 2:Menyambung titik membentuk huruf dan

gambar

Langkah 3:Menulis ayat

pendek di kertas bergaris dua

Langkah 3:Menulis ayat

pendek di kertas bergaris dua

Langkah 4 :Menulis ayat pendek di

kertas bergaris satu

Langkah 4 :Menulis ayat pendek di

kertas bergaris satu

Page 8: Pembentangan Ar

PENGUMPULAN DATA

URUTAN-Ujian Bertulis- Pemerhatian

RAWAK-Ujian Bertulis- Pemerhatian

RAWAK-Ujian Bertulis- Pemerhatian

URUTAN-Ujian Bertulis- Pemerhatian

UJIAN PRA UJIAN POS

Ujian Diagnostik

Pemerhatian( senarai semak )

TINJAUAN AWAL

Analisis Dokumen

(senarai semak)

Page 9: Pembentangan Ar

M1 M2 M3

Sebelum 1 2 2

Selepas 3 4 4

Peningkatan 2 2 2

Jadual menunjukkan Perbandingan Skala Dalam Ujian Pos dan Pra

SOALAN KAJIAN 1 : Bagaimanakah cara untuk meningkatkan kemahiran menulis dengan lebih cantik dan kemas dalam kalangan murid pendidikan khas?

Keputusan Skala Ujian Sebelum dan Selepas Intervensi

Page 10: Pembentangan Ar

Rajah 1 : Perbandingan Markah Dalam Mengecam Nombor Secara Urutan Sebelum dan Selepas Intervensi

Rajah di atas menunjukkan peningkatan yang positif semua subjek. Peningkatan ini menjawab persoalan kajian pertama iaitu kemahiran murid-murid prasekolah dalam mengecam nombor 1 hingga 10 secara urutan.

Page 11: Pembentangan Ar

Rajah 2: Perbandingan Skor diantara Ujian Pra dan Ujian Pos

Rajah di atas menunjukkan peningkatan yang positif semua subjek. Peningkatan ini menjawab persoalan kedua iaitu sejauh manakah peningkatan kekemasan tulisan dalam kemahiran menulis murid pendidikan khas dapat dilaksanakan dengan tindakan yang diperoleh.

Page 12: Pembentangan Ar

CADANGAN KAJIAN LANJUTAN

Penyelidik mencadangkan :

• Pelbagaikan Bahan Bantu Mengajar• Kajian dijalankan untuk membantu

meningkatkan kemahiran menulis murid pendidikan khas

• Aktiviti Berkumpulan

Page 13: Pembentangan Ar

RUMUSAN

Berdasarkan dapatan yang diperolehi telah membuktikan bahawa subjek kajian berjaya menunjukkan peningkatan yang positif dalam mengecam nombor 1 hingga 10 secara urutan dan rawak melalui penggunaan kad nombor kertas pasir.

Page 14: Pembentangan Ar

RUJUKANAtan Long (1982). “Pedagogi Kaedah Am Mengajar .” Petaling Jaya: Amiza Publising

Sdn Bhd.

Feez, S. (2010). Montessori and Early Childhood: A Guide for Students. London: SAGE Publication Ltd.

Feldman, J.R. (1991). A survival guide for preschool teacher.The Center for Applied Reaserch in Education. New York

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. (2010). Bahagian Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia

Lee Lay Rong , Khoh Hueih Yin. (2007). Pencapaian dan perkembangan kognitif Kanak-kanak prasekolah mengikut teori Jean Piaget.Kolokium Penyelidikan Pendidikan 2007, 96-106.

Nani Menon, Rohani Abdullah. (2004). Panduan Kognitif Kanak-Kanak Prasekolah. Kuala Lumpur:PTS Publications & Distributors Sdn.Bhd.

Nur Maslin Binti Mansor (2010). Kajian Tindakan : Penggunaan Glass Marble Dapat Meningkatkan Kemahiran Menulis Nombor 1 Hingga 10.Insitut Pendidikan Guru Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Rohani Abdulah.(2001).Perkembangan Kanak-kanak Penilaian Secara Portfolio.Universiti Putra Malaysia : Penerbit UPM.

Page 15: Pembentangan Ar

SEKIAN TERIMA KASIH