of 68 /68
NAMA : NOORUL DALILAH BT. HARUN NO. K/P : 700225-08-5744 NO. MATRIK: PPG-PRAB/010/06/11 NAMA : NORADILAH BT HAJI NAIN NO. K/P : 730308-08-6416 NO. MATRIK : PPG-PRAB/013/06/11 NAMA : SURIATI BT HANAFI NO. K/P : 791026-03-5468 NO. MATRIK : PPG-PRAB/024/06/11

PEMBENTANGAN 3108

Embed Size (px)

Text of PEMBENTANGAN 3108

Page 1: PEMBENTANGAN 3108

NAMA : NOORUL DALILAH BT. HARUN NO. K/P : 700225-08-5744NO. MATRIK: PPG-PRAB/010/06/11

NAMA : NOORUL DALILAH BT. HARUN NO. K/P : 700225-08-5744NO. MATRIK: PPG-PRAB/010/06/11

NAMA : NORADILAH BT HAJI NAINNO. K/P : 730308-08-6416NO. MATRIK : PPG-PRAB/013/06/11

NAMA : NORADILAH BT HAJI NAINNO. K/P : 730308-08-6416NO. MATRIK : PPG-PRAB/013/06/11

NAMA : SURIATI BT HANAFINO. K/P : 791026-03-5468NO. MATRIK : PPG-PRAB/024/06/11

NAMA : SURIATI BT HANAFINO. K/P : 791026-03-5468NO. MATRIK : PPG-PRAB/024/06/11

Page 2: PEMBENTANGAN 3108

SOALAN 9MERANCANG DAN MELAKSANAKAN

PROSES PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN

KEROHANIAN DAN MORAL BERIKUT KEPADA

KANAK-KANAK PRASEKOLAH:•PEMERHATIAN•HASIL KERJA

•AMALI•HAFAZAN,SURAH DAN DOA

Page 3: PEMBENTANGAN 3108

PRASEKOLAHSK.ALOR PONGSU34300 BAGAN SERAI,PERAK.

INSTRUMENT PENTAKSIRANPRASEKOLAH KEBANGSAAN 2012

NAMA MURID :

KELAS : PRASEKOLAH DELIMA

UMUR :

APAKAHPENTAKSIRAN?

Page 4: PEMBENTANGAN 3108

MEREKOD DAN MENTAKSIR MEREKOD DAN MENTAKSIR KANAK-KANAK PRASEKOLAHKANAK-KANAK PRASEKOLAH

Kementerian Pendidikan telah menyatakan dalam Kementerian Pendidikan telah menyatakan dalam Akta Akta Pendidikan 1996Pendidikan 1996 dan diperjelaskan lagi dalam Peraturan- dan diperjelaskan lagi dalam Peraturan- peraturan Pendidikan (Prasekolah)1997, yang ditulisperaturan Pendidikan (Prasekolah)1997, yang ditulis dalam perenggan : dalam perenggan : 5. (1) Tiap-tiap tadika hendaklah membuat 5. (1) Tiap-tiap tadika hendaklah membuat

penilaian berterusanpenilaian berterusan tentang tentang perkembangan perkembangan murid-muridnya murid-muridnya dalam domain kognitif, afektif dalam domain kognitif, afektif

dan psikomotor. dan psikomotor.

Page 5: PEMBENTANGAN 3108

APAKAH YANG APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN DIMAKSUDKAN DENGAN PENTAKSIRANPENTAKSIRAN

Proses pengumpulan maklumat Proses pengumpulan maklumat perkembangan dan kemajuan muridperkembangan dan kemajuan murid

Menggunakan pelbagai kaedahMenggunakan pelbagai kaedah Berterusan Berterusan Tidak formalTidak formal Membolehkan guru mengambil Membolehkan guru mengambil

tindakan susulantindakan susulan

Page 6: PEMBENTANGAN 3108

TUJUAN PENTAKSIRAN

• Mengesan perkembangan murid secara Mengesan perkembangan murid secara menyeluruhmenyeluruh

• Mengenal pasti kelebihan dan Mengenal pasti kelebihan dan kelemahan murid dalam pembelajaran kelemahan murid dalam pembelajaran dari masa ke semasadari masa ke semasa

• Mengenal pasti pelbagai potensi murid Mengenal pasti pelbagai potensi murid secara menyeluruhsecara menyeluruh

Page 7: PEMBENTANGAN 3108

...TUJUAN PENTAKSIRAN

• Mengesan keberkesanan Mengesan keberkesanan pengajaranpengajaran

• Menjalankan tindakan susulan yang Menjalankan tindakan susulan yang

sesuai dengan serta mertasesuai dengan serta merta

• Merancang aktiviti pengajaran Merancang aktiviti pengajaran mengikut keperluan perkembangan mengikut keperluan perkembangan dan pertumbuhan muriddan pertumbuhan murid

Page 8: PEMBENTANGAN 3108

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

MODEL PROSES PELAKSANAAN PENILAIAN & PENTAKSIRAN

MerancangMerancang Menentukan hasil pembelajaran dan instrumen penilaian

Membina Instrumen• Komponen & tajuk-tajuk yang dinilai• Membina item dalam instrumen / Wajaran aras kesukaran

Melaksanakan Penilaian Pemerhatian tingkahlaku, interaksi, lisan dan hasil kerjaPemerhatian tingkahlaku, interaksi, lisan dan hasil kerja

Merekod

Menyimpan, Menganalisis Maklumat dan Melapor

SUDAHKAH SUDAHKAH MURID MENGUASAIMURID MENGUASAI

SUDAHKAH SUDAHKAH MURID MENGUASAIMURID MENGUASAI

TindakanSusulan Aktiviti :• Bimbingan

TindakanSusulan Aktiviti :• Pengukuhan • Pengayaan

KEMAHIRAN / HASIL PEMBELAJARAN BARU /KEMAHIRAN / HASIL PEMBELAJARAN BARU /KE TAHUN SATU SEKOLAH RENDAHKE TAHUN SATU SEKOLAH RENDAH

Page 9: PEMBENTANGAN 3108

PROSES PELAKSANAAN PROSES PELAKSANAAN PENTAKSIRANPENTAKSIRAN

1.Merancang1.Merancang Mengenalpasti murid Mengenalpasti murid Menentukan hasil pembelajaranMenentukan hasil pembelajaran Menentukan instrumenMenentukan instrumen Menentukan aspek yang hendak dinilaiMenentukan aspek yang hendak dinilai Menentukan tempoh masaMenentukan tempoh masa Menentukan bila (tempat/waktu)Menentukan bila (tempat/waktu)

Page 10: PEMBENTANGAN 3108

… … PROSES PELAKSANAAN PENTAKSIRANPROSES PELAKSANAAN PENTAKSIRAN

2. Membina Instrumen2. Membina Instrumen

Item yang dibina hendaklahItem yang dibina hendaklah JelasJelas Menepati apa yang hendak dinilaiMenepati apa yang hendak dinilai Boleh diukurBoleh diukur Setiap item hanya mengukur satu Setiap item hanya mengukur satu

kemahiran sahajakemahiran sahaja

Page 11: PEMBENTANGAN 3108

……..PROSES PELAKSANAAN PENTAKSIRAN..PROSES PELAKSANAAN PENTAKSIRAN

Maksud:i. Pemerhatian ialah perihal memerhatikan usaha atau mengamati sesuatu (ABP). ii. Pemerhatian adalah satu kaedah yang sistematik untuk mengumpul data atau maklumat dan merekodnya dengan tepat.

Dalam Pendidikan Prasekolah penilaiandibuat melalui PEMERHATIAN

3. Melaksanakan Pentaksiran

Page 12: PEMBENTANGAN 3108

i. Tingkah laku murid

ii. Perbualan / interaksi / lisan murid iii. Hasil kerja murid

Apa yang diperhatikan

… PROSES PELAKSANAAN PENTAKSIRANPROSES PELAKSANAAN PENTAKSIRAN

Page 13: PEMBENTANGAN 3108

PRASEKOLAHSK.ALOR PONGSU34300 BAGAN SERAI,PERAK.

INSTRUMENT PENTAKSIRANPRASEKOLAH KEBANGSAAN 2012

NAMA MURID :

KELAS : PRASEKOLAH DELIMA

UMUR :

INSTRUMENTPENTAKSIRAN?

Page 14: PEMBENTANGAN 3108

MEREKOD ialah aktiviti mencatat maklumat secara bersistem berkaitan dengan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Cara mengumpul dan merekodkan maklumat adalah melalui pemerhatian serta dihimpunkan dalam INSTRUMEN

Merekod Maklumat

1.1. Senarai Semak Senarai Semak

2.2. Skala Kadar Skala Kadar

3. Rekod Anekdot 3. Rekod Anekdot

4.4. Rekod Berterusan Rekod Berterusan

Page 15: PEMBENTANGAN 3108

Definisi:Definisi: Senarai semak ialah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan dari segi pengetahuan, kemahiran, sikap dan kebolehan. Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan sama ada :

sesuatu tingkahlaku/ciri dapat diperhatikan

sesuatu pelakuan telah dilakukan

kekerapan sesuatu tingkah laku diperhatikan

SENARAI SEMAK

Page 16: PEMBENTANGAN 3108

Prosedur Prosedur

Perkara yang perlu diberi perhatian :Perkara yang perlu diberi perhatian :

• Disediakan lebih awal sebelum pemerhatian Disediakan lebih awal sebelum pemerhatian dibuat.dibuat.• Tingkahlaku yang diperhatikan dinyatakan Tingkahlaku yang diperhatikan dinyatakan dengan ringkas dan jelasdengan ringkas dan jelas

• Digunakan untuk melihat/menilai tingkah laku Digunakan untuk melihat/menilai tingkah laku mudah dalam konteks semula jadimudah dalam konteks semula jadi

• Hanya kemahiran penting dinyatakan dalam Hanya kemahiran penting dinyatakan dalam senarai semak.senarai semak.

Page 17: PEMBENTANGAN 3108

Item disusun mengikut pemeringkatan supaya Item disusun mengikut pemeringkatan supaya dapat memperlihatkan perkembangan dapat memperlihatkan perkembangan tingkahlaku yang ingin diperhatikantingkahlaku yang ingin diperhatikan

Tidak menunjukkan darjah kemajuan hasil Tidak menunjukkan darjah kemajuan hasil pembelajaran atau tingkah laku muridpembelajaran atau tingkah laku murid

Pemerhatian hendaklah dilakukan beberapa kali Pemerhatian hendaklah dilakukan beberapa kali untuk mendapat maklumat/amalan yang lebih untuk mendapat maklumat/amalan yang lebih tepat / tekaltepat / tekal

Senarai semak boleh digunakan bagi menilai Senarai semak boleh digunakan bagi menilai murid secara individu, kumpulan atau kelasmurid secara individu, kumpulan atau kelas

... ... Prosedur Prosedur

Page 18: PEMBENTANGAN 3108

Contoh :Senarai SemakContoh :Senarai SemakKaedah 1 : AmaliKaedah 1 : Amali (Kumpulan)(Kumpulan)

Nama Nama MuridMurid

Kemahiran / Hasil Pembelajaran/ItemKemahiran / Hasil Pembelajaran/ItemLafaz niat Lafaz niat

wudukwudukMembasuh Membasuh

mukamukaMembasuh Membasuh

tangan hingga tangan hingga sikusiku

Menyapu Menyapu kepalakepala

Membasuh Membasuh kakikaki

Mengikut Mengikut tertibtertib

CatatanCatatan

FatinFatin

LindaLinda

LatifahLatifah

_/5/3_/5/3 _/ 25/3_/ 25/3

_/6/4_/6/4

_/ 19/5_/ 19/5 _/ 6/4_/ 6/4

_/ 26/4_/ 26/4

_/ 12/5_/ 12/5

(Tuliskan tarikh apabila murid telah menguasai dan tinggalkan ruang itu kosong jika murid belum menguasai) (Tuliskan tarikh apabila murid telah menguasai dan tinggalkan ruang itu kosong jika murid belum menguasai)

Kurikulum Pendidikan Islam

Tajuk : Cara Berwuduk

Page 19: PEMBENTANGAN 3108

Contoh :Senarai SemakContoh :Senarai SemakKaedah 2 (Individu)Kaedah 2 (Individu)

(Tuliskan tarikh apabila murid telah menguasai dan tinggalkan ruang itu kosong jika murid belum menguasai) (Tuliskan tarikh apabila murid telah menguasai dan tinggalkan ruang itu kosong jika murid belum menguasai)

Kurikulum Pendidikan Islam

Tajuk : Akidah

Nama murid :

KEMAHIRAN TARIKH PEMERHATIAN

I II III

1.

(PI:1.1.2) Menyatakan enam Rukun Iman

2.

(PI:1.2.2)Menyatakan sifat wajib Allah

3.

(PI:1.2.3) Menyebut nama-nama Allah

4.

(PI:1.3.2)Menyebut lima rukun Islam

5.

(PI:1.4.2)Melafazkan Dua Kalimah Syahadah

Page 20: PEMBENTANGAN 3108

Darjah kemajuan yang menggambarkan pencapaian

murid. Skala - secara angka atau gred.

Semasa merancang guru perlu menentukan :

- Tajuk

- Kemahiran , tingkahlaku dan aktiviti dinyatakan

dengan jelas

- Penerangan skala dinyatakan

- Skala kadar boleh digunakan secara individu,

kelas atau kumpulan

SKALA KADAR

Page 21: PEMBENTANGAN 3108

SKALA: A - MENGUASAIB - SEDANG MENGUASAIC - PERLU BIMBINGAN

KETERANGAN SKALA: KETERANGAN SKALA:

MENGUASAIMENGUASAI : Boleh melakukan aktiviti melalui keupayaan sendiri dengan tepat, cekap dan : Boleh melakukan aktiviti melalui keupayaan sendiri dengan tepat, cekap dan konsisten semasa menjalankan aktiviti secara bekerjasama,tolong menolong dan konsisten semasa menjalankan aktiviti secara bekerjasama,tolong menolong dan memberi ruang kepada rakan kumpulan . memberi ruang kepada rakan kumpulan .

SEDANG MENGUASAI : Boleh melakukan aktiviti dari pelbagai tema dengan tepat sehingga selesai, tetapi SEDANG MENGUASAI : Boleh melakukan aktiviti dari pelbagai tema dengan tepat sehingga selesai, tetapi sesekali mengawal aktiviti tersebut.sesekali mengawal aktiviti tersebut.

PERLU BIMBINGANPERLU BIMBINGAN :Sukar bekerjasama dengan rakan,mengawal permainan dan tidak bekerjasama. :Sukar bekerjasama dengan rakan,mengawal permainan dan tidak bekerjasama.

Page 22: PEMBENTANGAN 3108

BilBil NamaNamaMuridMurid

ItemItem Petunjuk ItemPetunjuk Item

11 22 33 44 55

KUMPULAN AKUMPULAN A 1. Menjayakan aktiviti 1. Menjayakan aktiviti secara berkumpulansecara berkumpulan

2. Menunjukkan hormat 2. Menunjukkan hormat kepada ahli kumpulankepada ahli kumpulan

3. Melafazkan tuturkata 3. Melafazkan tuturkata yang bersopanyang bersopan

4. Memberi bantuan 4. Memberi bantuan kepada rakan kumpulankepada rakan kumpulan

5. Kerjasama dalam 5. Kerjasama dalam kumpulankumpulan

1.1. MarinaMarina

2.2. HasnahHasnah

3.3. RaihanaRaihana

4.4. KasminKasmin

5.5. Fatin Fatin BB CC CC CC BB

Contoh Skala Kadar Contoh Skala Kadar (1)(1) Secara Kumpulan Secara Kumpulan

Komponen: PENDIDIKAN MORAL - TAJUK : MEMBINA BONGKAH/LEGOKandungan: KERJASAMAHasil Pembelajaran : bertingkahlaku dengan sopan

hormat menghormatimelafazkan ucapan bertatasusilamengamalkan sikap tolong menolong

Page 23: PEMBENTANGAN 3108

KOMPONEN : Perkembangan FizikalTajuk : Membentuk Objek Dari Doh

Kandungan : Menguasai kemahiran motor halus Menguasai kemahiran koordinasi mata-tangan

BilBil NamaNamamuridmurid

ITEM / KEMAHIRANITEM / KEMAHIRAN

MenyukatMenyukatbahan bahan dengan dengan betulbetul

Membancuh Membancuh mengikut mengikut urutan yang urutan yang ditetapkanditetapkan

Menguli Menguli dengan dengan betulbetul

Membentuk Membentuk dengan dengan kemaskemas

Kreativiti Kreativiti dalam dalam menghasilkan menghasilkan objekobjek

Kekemasan Kekemasan tempattempat

Bekerja Bekerja sama sama dalam dalam kumpulankumpulan

1.1. DinaDina AA AA BB BB CC BB BB

2.2. TinaTina

3.3. AdiAdi

4.4. ManMan

Contoh Skala Kadar Contoh Skala Kadar (2)(2) SECARA KELAS SECARA KELAS

Page 24: PEMBENTANGAN 3108

Definisi

Satu catatan mengenai peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting, dan signifikan untuk direkodkan. Anekdot ditulis secara objektif untuk menerangkan apa yang berlaku, bila dan dimana berlaku.

REKOD ANEKDOT

Page 25: PEMBENTANGAN 3108

ProsedurProsedur

• Membuat pemerhatian terhadap peristiwa Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlakuyang berlaku

• Mengenal pasti peristiwa yang penting/ Mengenal pasti peristiwa yang penting/ signifikan kepada aspek perkembangan signifikan kepada aspek perkembangan muridmurid

• Menulis maklumat selepas peristiwa Menulis maklumat selepas peristiwa berlakuberlaku

…… REKOD ANEKDOT

Page 26: PEMBENTANGAN 3108

Panduan Menulis Rekod Panduan Menulis Rekod AnekdotAnekdot

• Buat catatan dalam buku nota bagi memastikan insiden Buat catatan dalam buku nota bagi memastikan insiden yang akan direkodkan tidak terciciryang akan direkodkan tidak tercicir

• Rekod hasil pemerhatian sebaik sahaja selesai Rekod hasil pemerhatian sebaik sahaja selesai pemerhatian dibuatpemerhatian dibuat

• Menulis apa yang dilihat secara objektifMenulis apa yang dilihat secara objektif

• Masukkan respon orang lain sekiranya ada kaitan dengan Masukkan respon orang lain sekiranya ada kaitan dengan tingkah laku murid yang diperhatikantingkah laku murid yang diperhatikan

• Pastikan peristiwa dicatat mengikut urutanPastikan peristiwa dicatat mengikut urutan

• Maklumat yang direkod hendaklah berpandukan peristiwa Maklumat yang direkod hendaklah berpandukan peristiwa yang menggambarkan perkembangan muridyang menggambarkan perkembangan murid

Page 27: PEMBENTANGAN 3108

Nama Murid : Fatin Nadia bt. AbdulNama Murid : Fatin Nadia bt. Abdul Umur : 6 TahunUmur : 6 Tahun Tarikh : 20 Februari 2007Tarikh : 20 Februari 2007 Masa : 10.00 pagiMasa : 10.00 pagi Nama Guru : Puan Puziah Ano bt MuhamadNama Guru : Puan Puziah Ano bt Muhamad Item : Kebolehan membacaItem : Kebolehan membaca

CatatanCatatan UlasanUlasan

Selepas mengikuti sesi bacaan bersama guru Selepas mengikuti sesi bacaan bersama guru

kelas, Fatin menarik tangan Ani,Munah dan kelas, Fatin menarik tangan Ani,Munah dan

Siti ke Pusat Bahasa untuk mencari buku. Siti ke Pusat Bahasa untuk mencari buku.

Fatin memilih buku bergambar sama dengan Fatin memilih buku bergambar sama dengan

buku yang dibaca oleh gurunya .Sebelum buku yang dibaca oleh gurunya .Sebelum

membaca buku tersebut Fatin telah membaca buku tersebut Fatin telah

memulakannya dengan membaca al fatihah memulakannya dengan membaca al fatihah

dan doa belajar.Rakan Fatin turut dan doa belajar.Rakan Fatin turut

mengaminkan doa yang dibaca Fatin.Munah mengaminkan doa yang dibaca Fatin.Munah

memuji Fatin , “Pandai awak baca doa.”memuji Fatin , “Pandai awak baca doa.”

Fatin anak sulung dalam keluargaFatin anak sulung dalam keluargasangat rapatsangat rapat dengan Ani, Munah dan dengan Ani, Munah dan Siti.Siti.

Mereka ini sentiasa patuh dan hormat Mereka ini sentiasa patuh dan hormat

pada Fatin.pada Fatin. Fatin Fatin sudah mula berminat sudah mula berminat

dengan buku, cuba membacadengan buku, cuba membaca

walaupun masih belum mengenal walaupun masih belum mengenal

semua huruf.semua huruf. Keyakinan Fatin Keyakinan Fatin terserlah bila dia dipuji kerana terserlah bila dia dipuji kerana sudah pandai membaca doa sudah pandai membaca doa belajar dan al fatihah.belajar dan al fatihah.

Contoh Rekod Anekdot

Page 28: PEMBENTANGAN 3108

DefinisiDefinisi

Rekod Berterusan merupakan catatan dalam bentuk Rekod Berterusan merupakan catatan dalam bentuk

cerita ( narative) yang dibuat ke atas individu atau cerita ( narative) yang dibuat ke atas individu atau

kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu

peristiwa. peristiwa.

Perlakuan atau pertuturan murid dicatat sepanjang Perlakuan atau pertuturan murid dicatat sepanjang

tempoh pemerhatian. tempoh pemerhatian.

Tempoh pemerhatian 3 – 5 minit Tempoh pemerhatian 3 – 5 minit

REKOD BERTERUSAN

Page 29: PEMBENTANGAN 3108

Fokus kepada murid yang ingin Fokus kepada murid yang ingin diperhatikan.diperhatikan.

Pastikan item yang akan difokuskan Pastikan item yang akan difokuskan semasa pemerhatian.semasa pemerhatian.

Rekodkan apa yang dilakukan oleh Rekodkan apa yang dilakukan oleh murid secara terperinci, tepat dan padat.murid secara terperinci, tepat dan padat.

Catatkan dengan jelas setiap perlakuan Catatkan dengan jelas setiap perlakuan mengikut urutan.mengikut urutan.

ProsedurProsedur

Page 30: PEMBENTANGAN 3108

PANDUAN MENULIS REKOD BERTERUSAN

Rekod perkara yang benar-benar berlakuRekod perkara yang benar-benar berlaku

Guna bahasa yang mudah difahami Guna bahasa yang mudah difahami

Guna singkatan semasa mencatatGuna singkatan semasa mencatat

Tulis secara terperinci tingkahlaku yang Tulis secara terperinci tingkahlaku yang diperhatikan.diperhatikan.

Tulis secara objektif, tidak terlalu deskriptif dan Tulis secara objektif, tidak terlalu deskriptif dan “ “judgemental”judgemental”

Pastikan buku nota atau kertas catatan atau pensel Pastikan buku nota atau kertas catatan atau pensel diletak di tempat yang strategik dan sulit. diletak di tempat yang strategik dan sulit.

Page 31: PEMBENTANGAN 3108

PemerhatianPemerhatian UlasanUlasan

1. 1.Murid dipanggil untuk mengambil wuduk secara individu.2.Murid diminta menyatakan apa yang perlu dilakukan ketika hendak memulakan wuduk melalui teknik bersoal jawab.3.Setiap langkah murid diberi bimbingan sekiranya murid belum menguasai urutan berwuduk dengan betul.

Contoh ulasan:Contoh ulasan:

Pada keseluruhannya Pada keseluruhannya murid ini telah dapat murid ini telah dapat menguasai kemahiran menguasai kemahiran tersebut dengan baik.tersebut dengan baik.

Murid ini telah Murid ini telah mengetahui akan mengetahui akan bahagian-bahagian bahagian-bahagian anggota wuduk dengan anggota wuduk dengan baik.baik.

1.

Nama : Ainon BakarNama : Ainon BakarUmur : 6 tahunUmur : 6 tahunTarikh : 26 September 2005Tarikh : 26 September 2005Masa : 10.00 - 10.10 pagiMasa : 10.00 - 10.10 pagiNama Guru : Puan Sofia Nama Guru : Puan Sofia Standard Pembelajaran : (PI 2.2.4)Melakukan wuduk dengan tertib dengan Standard Pembelajaran : (PI 2.2.4)Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan (mengikut urutan)bimbingan (mengikut urutan)

Contoh Rekod Berterusan

Page 32: PEMBENTANGAN 3108

MEREKOD DAN MENYIMPAN MAKLUMAT

Segala maklumat yang diperolehi daripada Segala maklumat yang diperolehi daripada pemerhatian yang sistematik direkodkan dan pemerhatian yang sistematik direkodkan dan dikumpulkan dalam PORTFOLIO :dikumpulkan dalam PORTFOLIO :

DefinisiDefinisi

Portfolio ialah satu himpunan bukti atau keterangan Portfolio ialah satu himpunan bukti atau keterangan mengenai perkembangan dan kemajuan murid. mengenai perkembangan dan kemajuan murid.

Page 33: PEMBENTANGAN 3108

TujuanTujuan Merekod pengalaman ,usaha, kemajuan danMerekod pengalaman ,usaha, kemajuan dan

kejayaan yang diperolehi muridkejayaan yang diperolehi murid Asas untuk guru menilai pencapaian muridAsas untuk guru menilai pencapaian murid Panduan untuk menyediakan pembelajaranPanduan untuk menyediakan pembelajaran

selanjutnya.selanjutnya. Membolehkan ibu bapa mengetahui tahap Membolehkan ibu bapa mengetahui tahap

perkembangan dan kemajuan anak merekaperkembangan dan kemajuan anak mereka

…..MEREKOD DAN MENYIMPAN MAKLUMAT

Page 34: PEMBENTANGAN 3108

Maklumat yang perlu ada dalam portfolio :Maklumat yang perlu ada dalam portfolio :

Rekod Peribadi MuridRekod Peribadi Murid

Instrumen Penilaian dan PentaksiranInstrumen Penilaian dan PentaksiranRekod AnekdotRekod AnekdotRekod BerterusanRekod BerterusanSenarai SemakSenarai SemakSkala Kadar Skala Kadar

Hasil Kerja Murid (terpilih)Hasil Kerja Murid (terpilih) Rekod Kemajuan dan PerkembanganRekod Kemajuan dan Perkembangan MuridMurid

…..MEREKOD DAN MENYIMPAN MAKLUMAT

Page 35: PEMBENTANGAN 3108

REKOD REKOD PERIBADI MURIDPERIBADI MURIDREKOD REKOD PERIBADI MURIDPERIBADI MURID

Nama : ____________________________ Jantina : ________ Tarikh : Nama : ____________________________ Jantina : ________ Tarikh : ______________________________

Umur pada 1 Januari ________ Tempat lahir : ____________ No. Sijil Beranak : ______Umur pada 1 Januari ________ Tempat lahir : ____________ No. Sijil Beranak : ______

Agama : _____________ Bangsa : _____________ Warganegara : _______________Agama : _____________ Bangsa : _____________ Warganegara : _______________

Tarikh masuk prasekolah : ______________ Nama Tadika/Tabika dahulu : ___________Tarikh masuk prasekolah : ______________ Nama Tadika/Tabika dahulu : ___________

Alamat Rumah : Alamat Rumah : ________________________________________________________________________________________________________________________

No. Telefon : __________________Jarak Rumah ke Prasekolah : ________________kmNo. Telefon : __________________Jarak Rumah ke Prasekolah : ________________km

Kenderaan ke Prasekolah : _____________________ Bil. Adik beradik : ___________Kenderaan ke Prasekolah : _____________________ Bil. Adik beradik : ___________

Bahasa Pertuturan di rumah : __________________Bahasa Pertuturan di rumah : __________________

MAKLUMAT KELUARGAMAKLUMAT KELUARGAMAKLUMAT KELUARGAMAKLUMAT KELUARGA

MAKLUMAT MAKLUMAT BAPABAPA IBUIBU PENJAGAPENJAGA

NamaNama

No. Kad PengenalanNo. Kad Pengenalan

AgamaAgama

BangsaBangsa

WarganegaraWarganegara

Pendapatan sebulanPendapatan sebulan

Alamat Alamat

Page 36: PEMBENTANGAN 3108

MAKLUMAT MAKLUMAT KESIHATANKESIHATANMAKLUMAT MAKLUMAT KESIHATANKESIHATAN

Tandakan ( _/ ) di dalam ruang yang berkenaan jika murid ini pernah atau Tandakan ( _/ ) di dalam ruang yang berkenaan jika murid ini pernah atau sedang menghadapi masalah kesihatan berikut :sedang menghadapi masalah kesihatan berikut :

____ Alahan _____ Sawan _____ Cacar Air _____ Campak ______ Penyakit ____ Alahan _____ Sawan _____ Cacar Air _____ Campak ______ Penyakit kuningkuning

____ Jantung ______ Lelah _____ Sakit _____ Demam _______ Lain-lain____ Jantung ______ Lelah _____ Sakit _____ Demam _______ Lain-lain berlubang teruk (Nyatakan)berlubang teruk (Nyatakan)

MAKLUMAT MAKLUMAT FIZIKALFIZIKALMAKLUMAT MAKLUMAT FIZIKALFIZIKAL

DATA BERAT DAN TINGGI MURIDDATA BERAT DAN TINGGI MURID

*Tinggi *Tinggi (cm)(cm)

*Berat *Berat (kg)(kg)

STATUS KESIHATANSTATUS KESIHATAN

**Kurang zat **Kurang zat makanan makanan

terukteruk

**Kurang **Kurang zat zat

makananmakanan

****

NormalNormal

****

ObesitiObesiti

JANUARIJANUARI

MEIMEI

OKTOBEROKTOBER

* Catatkan ukuran tinggi dan timbangan berat pada petak yang disediakan.* Catatkan ukuran tinggi dan timbangan berat pada petak yang disediakan.

Sila rujuk Carta Pertumbuhan NCHS untuk status kesihatan Sila rujuk Carta Pertumbuhan NCHS untuk status kesihatan

** Tandakan ( _/ ) pada ruang berkenaan mengikut status kesihatan.** Tandakan ( _/ ) pada ruang berkenaan mengikut status kesihatan.

Page 37: PEMBENTANGAN 3108

MENGANALISIS MAKLUMATMENGANALISIS MAKLUMATMENGANALISIS MAKLUMATMENGANALISIS MAKLUMAT

Segala maklumat yang direkod menggunakan INSTRUMEN Segala maklumat yang direkod menggunakan INSTRUMEN

perlu ditafsir untuk membolehkan guru membuat inferen perlu ditafsir untuk membolehkan guru membuat inferen

dan rumusan mengenai murid berdasarkan penilaian dan dan rumusan mengenai murid berdasarkan penilaian dan

pemerhatian yang dilakukan :pemerhatian yang dilakukan :

a) Membaca dengan teliti maklumat a) Membaca dengan teliti maklumat

yang diperolehiyang diperolehi

b) Membuat inferen iaitu kenyataan yang b) Membuat inferen iaitu kenyataan yang

benar hasil dari tingkah laku, perbualan benar hasil dari tingkah laku, perbualan

/ interaksi yang diperhatikan serta / interaksi yang diperhatikan serta

penilaian hasil kerja penilaian hasil kerja

Page 38: PEMBENTANGAN 3108

ProsedurProsedur

Membaca dengan teliti semua Membaca dengan teliti semua maklumat yang diperolehi daripada maklumat yang diperolehi daripada hasil pemerhatian.hasil pemerhatian.

Membuat analisis terhadap maklumat Membuat analisis terhadap maklumat dengan mengambil kira aspek-aspek dengan mengambil kira aspek-aspek penting dalam komponen yang hendak penting dalam komponen yang hendak dinilai.dinilai.

Menganalisis hasil kerja murid.Menganalisis hasil kerja murid.

………….. MENGANALISIS MAKLUMAT.. MENGANALISIS MAKLUMAT

Page 39: PEMBENTANGAN 3108

……MENGANALISIS MAKLUMATMENGANALISIS MAKLUMAT

HASIL KERJA MURIDHASIL KERJA MURID

Hasil kerja murid termasuk:Hasil kerja murid termasuk: Gambar atau lukisanGambar atau lukisan Sampel tulisanSampel tulisan Binaan / model Binaan / model Cerita yang ditulisCerita yang ditulis Buku skrapBuku skrap

Page 40: PEMBENTANGAN 3108

Hasil kerja murid

Murid yang hendak dinilai : Izzaty Liyana bt. Abdul razak

Tunjang : Kerohanian, Sikap dan Nilai– Pendidikan Moral

Standard Pembelajaran : PM1.1.2 Membezakan ciptaan Tuhan dengan rekaan manusia

Cara Merekod : Guru menyimpan contoh hasil kerja murid dalam fail khas - portfolio

Masa : 15 minit

Kaedah Perlaksanaan : Lembaran kerja murid

Selepas sesi pembelajaran dan pengajaran, murid diberikan latihan (lembaran kerja)

untuk menilai sejauh manakah kefahaman mereka terhadap konsep yang baru dipelajari.

Page 41: PEMBENTANGAN 3108

Nama : _________________________________ Tarikh : _____________

Page 42: PEMBENTANGAN 3108

PRASEKOLAHSK.ALOR PONGSU34300 BAGAN SERAI,PERAK.

INSTRUMENT PENTAKSIRANPRASEKOLAH KEBANGSAAN 2012

NAMA MURID :

KELAS : PRASEKOLAH DELIMA

UMUR :

PROSEDURPENYIMPANAN REKOD

PENTAKSIRAN

Page 43: PEMBENTANGAN 3108

ProsedurProsedur

a)a) Pelaporan perlu dilakukan dari semasa ke Pelaporan perlu dilakukan dari semasa ke

semasa mengikut keperluan untuk semasa mengikut keperluan untuk

membolehkan guru dan ibu bapa mengambil membolehkan guru dan ibu bapa mengambil

tindakan susulan yang sewajarnya.tindakan susulan yang sewajarnya.

b)b) Guru seharusnya memerhati perkembangan Guru seharusnya memerhati perkembangan

murid secara berfokus berdasarkan pelbagai murid secara berfokus berdasarkan pelbagai

kecerdasan, kemahiran berfikir, kemahiran kecerdasan, kemahiran berfikir, kemahiran

belajar, kemahiran menyelesaikan masalah, belajar, kemahiran menyelesaikan masalah,

potensi yang menyeluruh dan keterampilan potensi yang menyeluruh dan keterampilan

diri mengikut tahap keupayaan mereka . diri mengikut tahap keupayaan mereka .

Page 44: PEMBENTANGAN 3108

Merupakan ulasan guru mengenai perkembangan diri murid Merupakan ulasan guru mengenai perkembangan diri murid

secara menyeluruh dan spesifik. secara menyeluruh dan spesifik.

Meliputi item-item yang dibina berdasarkan hasil Meliputi item-item yang dibina berdasarkan hasil

pembelajaran yang hendak dicapai. pembelajaran yang hendak dicapai.

Item-item yang dibina diukur melalui ke enam-enam Item-item yang dibina diukur melalui ke enam-enam

komponen berikut:komponen berikut:

• Perkembangan Bahasa & KomunikasiPerkembangan Bahasa & Komunikasi• Perkembangan KognitifPerkembangan Kognitif• Pendidikan Kerohanian dan MoralPendidikan Kerohanian dan Moral• Perkembangan SosioemosiPerkembangan Sosioemosi• Perkembangan FizikalPerkembangan Fizikal• Kreativiti dan EstetikaKreativiti dan Estetika

REKOD PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN MURID

Page 45: PEMBENTANGAN 3108

Maklumat yang perlu ada semasa Maklumat yang perlu ada semasa membuat laporan kemajuan murid membuat laporan kemajuan murid ialah :ialah :

a) Pengetahuana) Pengetahuanb) Kemahiranb) Kemahiranc) Kreativitic) Kreativitid) Sikap/Sahsiahd) Sikap/Sahsiahe) Komunikasie) Komunikasi

…REKOD PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN MURID

Page 46: PEMBENTANGAN 3108

Pengetahuan :Pengetahuan : Perihal tahu atau kepandaian melalui Perihal tahu atau kepandaian melalui pengalaman dan pembelajaran.pengalaman dan pembelajaran.

Aspek pengetahuan murid meliputi:Aspek pengetahuan murid meliputi:• Diri, keluarga, rakan sebaya dan Diri, keluarga, rakan sebaya dan

masyarakat.masyarakat.• Kepelbagaian hidupan di Kepelbagaian hidupan di

persekitaranpersekitaran• Kewujudan fenomena alamKewujudan fenomena alam• AgamaAgama• Pengalaman berdasarkan multimediaPengalaman berdasarkan multimedia

Page 47: PEMBENTANGAN 3108

KemahiranKemahiran Kecekapan dan kepandaian dalam menghasilkan Kecekapan dan kepandaian dalam menghasilkan

atau melakukan sesuatuatau melakukan sesuatu

Kemahiran meliputi:Kemahiran meliputi:• Kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan Kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan

menulismenulis• Kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalahKemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah• Kemahiran motor halus dan motor kasar Kemahiran motor halus dan motor kasar

KreativitiKreativiti Kemampuan (kebolehan) mencipta sesuatu.Kemampuan (kebolehan) mencipta sesuatu.

Kreativiti murid boleh dinilai dalam:Kreativiti murid boleh dinilai dalam:• Menghasilkan objek dengan menggunakan Menghasilkan objek dengan menggunakan

bahan secara kreatif.bahan secara kreatif.• Mereka cipta sesuatu hasilan berdasarkan Mereka cipta sesuatu hasilan berdasarkan

pengalaman dan fantasipengalaman dan fantasi

Page 48: PEMBENTANGAN 3108

Sikap dan SahsiahSikap dan Sahsiah

Sikap: Perbuatan atau pandangan Sikap: Perbuatan atau pandangan berdasarkan sesuatu pendapat (fikiran berdasarkan sesuatu pendapat (fikiran dan lain-lain)dan lain-lain)

Sahsiah: Keperibadian atau sifat diri sendiriSahsiah: Keperibadian atau sifat diri sendiri

Tingkahlaku murid dinilai berdasarkan:Tingkahlaku murid dinilai berdasarkan:• Amalan nilai-nilai murniAmalan nilai-nilai murni• Menghormati dan mematuhi arahanMenghormati dan mematuhi arahan• Menghargai hasil kerja sendiri, kumpulan Menghargai hasil kerja sendiri, kumpulan

dan rakan sebayadan rakan sebaya

Page 49: PEMBENTANGAN 3108

KomunikasiKomunikasi

Perhubungan secara langsung dengan Perhubungan secara langsung dengan seseorang atau perantaraan surat, seseorang atau perantaraan surat, telefon,radio dan lain-lain.telefon,radio dan lain-lain.Memerhati dan mencatat kebolehan diri Memerhati dan mencatat kebolehan diri murid semasa:murid semasa:

• Berinteraksi secara sopan, tertib Berinteraksi secara sopan, tertib dan teraturdan teratur

• Melakukan pengucapan Melakukan pengucapan bertatasusila .bertatasusila .

• Berinteraksi secara Berinteraksi secara non verbal non verbal (bahasa isyarat) dan boleh (bahasa isyarat) dan boleh difahamidifahami

• Memberi pendapat.Memberi pendapat.

Page 50: PEMBENTANGAN 3108

PELAPORANPELAPORAN

DefinisiDefinisi

• Pelaporan adalah proses menyediakan Pelaporan adalah proses menyediakan laporan penilaian dari masa ke semasa laporan penilaian dari masa ke semasa tentang perkembangan pengetahuan, tentang perkembangan pengetahuan, kemahiran, penerapan nilai,sikap dan kemahiran, penerapan nilai,sikap dan pencapaian murid. pencapaian murid.

• Maklumat untuk pelaporan diperoleh Maklumat untuk pelaporan diperoleh daripada analisis/inferens yang dibuat daripada analisis/inferens yang dibuat daripada daripada pemerhatianpemerhatian..

Page 51: PEMBENTANGAN 3108

ProsedurProsedur

a)a) Pelaporan perlu dilakukan dari semasa ke Pelaporan perlu dilakukan dari semasa ke

semasa mengikut keperluan untuk semasa mengikut keperluan untuk

membolehkan guru dan ibu bapa mengambil membolehkan guru dan ibu bapa mengambil

tindakan susulan yang sewajarnya.tindakan susulan yang sewajarnya.

b)b) Guru seharusnya memerhati perkembangan Guru seharusnya memerhati perkembangan

murid secara berfokus berdasarkan pelbagai murid secara berfokus berdasarkan pelbagai

kecerdasan, kemahiran berfikir, kemahiran kecerdasan, kemahiran berfikir, kemahiran

belajar, kemahiran menyelesaikan masalah, belajar, kemahiran menyelesaikan masalah,

potensi yang menyeluruh dan keterampilan potensi yang menyeluruh dan keterampilan

diri mengikut tahap keupayaan mereka . diri mengikut tahap keupayaan mereka .

Page 52: PEMBENTANGAN 3108

CONTOH PELAPORAN REKOD PERKEMBANGAN DAN CONTOH PELAPORAN REKOD PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN MURID (SEMESTER PERTAMA)KEMAJUAN MURID (SEMESTER PERTAMA)

KOMPONENKOMPONEN RUMUSANRUMUSAN

BAHASA DAN BAHASA DAN KOMUNIKASIKOMUNIKASI

Boleh bercerita mengenai diri dan keluarganya.Boleh berinteraksi dengan mesra dan bersopan dengan rakan sebaya. Sudah boleh mengenal dan membunyikan huruf abjad serta membaca perkataan mudah (KV+KV) . Dapat menulis huruf dan perkataan serta mewarna gambar mengikut cara dan arah yang betul.

PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN KOGNITIFKOGNITIF

Boleh mengelas mengikut bentuk,warna dan saiz .sudah dapat menambah dua himpunan objek dan menyatakan hasil tambah.Boleh bekerjasama dalam aktiviti kumpulan.

PENDIDIKAN PENDIDIKAN KEROHANIAN DAN KEROHANIAN DAN MORALMORAL

Telah menguasai cara mengambil wuduk.Mengetahui dan dapat menyebut nama 25 orang rasul. Mengecam dan menyebut huruf-huruf hijaiyyah kecuali huruf “___”.Dapat menceritakan tentang kelahiran Rasulullah.

Page 53: PEMBENTANGAN 3108

……………….CONTOH PELAPORAN REKOD PERKEMBANGAN .CONTOH PELAPORAN REKOD PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN MURID (SEMESTER PERTAMA)DAN KEMAJUAN MURID (SEMESTER PERTAMA)

KOMPONENKOMPONEN RUMUSANRUMUSAN

PERKEMBANGAN FIZIKAL

Sudah dapat menguasai kemahiran koordinasi mata-tangan. Boleh mengemas dan menyimpan alatan yang telah digunakan dengan bantuan.Dapat membezakan objek /situasi yang selamat /merbahaya.

PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

Boleh bekerjasama dalam kumpulan.Boleh bercerita mengenai pengalaman..

KREATIVITI DAN ESTETIKA

Boleh mengenalpasti nada bunyi tinggi rendah dan rentak lagu dengan tepukan.Suka membantu rakan dalam menyiapkan sesuatu tugasan.Sudah dapat mengenal dan membezakan warna asas.

Page 54: PEMBENTANGAN 3108

Tindakan SusulanTindakan Susulan

• Kelebihan murid dalam pencapaian perlu diperkukuh dan Kelebihan murid dalam pencapaian perlu diperkukuh dan

dipertingkatkan melalui aktiviti yang mencabar. Kekurangan dipertingkatkan melalui aktiviti yang mencabar. Kekurangan

murid perlu dibantu melalui bimbingan yang wajar. murid perlu dibantu melalui bimbingan yang wajar.

• Justeru, perkembangan dan kemajuan murid dapat dipantau Justeru, perkembangan dan kemajuan murid dapat dipantau

dengan seadilnya secara individu, kumpulan dan kelas dengan seadilnya secara individu, kumpulan dan kelas

melalui proses pembelajaran.melalui proses pembelajaran.

• Murid yang mempunyai kelebihan perlu disokong/diberi Murid yang mempunyai kelebihan perlu disokong/diberi lebih banyak aktiviti pengukuhan bagi meningkatkan pencapaian.lebih banyak aktiviti pengukuhan bagi meningkatkan pencapaian.

• Murid yang belum menguasai tahap pencapaian yang Murid yang belum menguasai tahap pencapaian yang sepatutnya perlu diberi aktiviti bimbingan dan sokongan yangsepatutnya perlu diberi aktiviti bimbingan dan sokongan yang bersesuaian dengan aras penguasaan murid tersebut.bersesuaian dengan aras penguasaan murid tersebut.

• Guru perlu memaklumkan kepada ibu bapa tahap penguasaanGuru perlu memaklumkan kepada ibu bapa tahap penguasaan anak mereka untuk memperoleh sokongan tambahan di rumah.anak mereka untuk memperoleh sokongan tambahan di rumah.

Page 55: PEMBENTANGAN 3108

CARTA PERTUMBUHANCARTA PERTUMBUHANDISESUAIKAN DARIPADADISESUAIKAN DARIPADACARTA NCHS CARTA NCHS (National Center For Health Statistics, USA)(National Center For Health Statistics, USA)

CARTA PERTUMBUHANCARTA PERTUMBUHANDISESUAIKAN DARIPADADISESUAIKAN DARIPADACARTA NCHS CARTA NCHS (National Center For Health Statistics, USA)(National Center For Health Statistics, USA)

BERAT BERAT BADANBADAN

(KG)(KG)

28

27

2626

2525

2424

2323

2222

2121

2020

1919

1818

1717

1616

1515

1414

1313

1212 1111

1010

99

8848 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 7248 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

UMUR (BULAN)UMUR (BULAN)

PETUNJUK

ObesitiObesiti

NormalNormal

Kurang zat Kurang zat makananmakanan

Kurang zat Kurang zat Makanan TerukMakanan Teruk

Lampiran

Page 56: PEMBENTANGAN 3108

PRASEKOLAHSK.ALOR PONGSU34300 BAGAN SERAI,PERAK.

INSTRUMENT PENTAKSIRANPRASEKOLAH KEBANGSAAN 2012

NAMA MURID :

KELAS : PRASEKOLAH DELIMA

UMUR :

TAMBAHANCONTOH-CONTOH

INSTRUMENT PENTAKSIRAN

Page 57: PEMBENTANGAN 3108

Pemerhatian – Tingkahlaku

Murid yang hendak dinilai :

Tunjang : Tunjang Fizikal

Standard Pembelajaran : PFK 2.3.7 Melembarkan objek seperti sgelung

ke skital

PM 14.1.1 Bersedia menunggu giliran

Cara Merekod : Senarai semak, Rekod Berterusan

Masa : 30 minit

Kaedah Perlaksanaan :

1. Dilaksanakan ketika aktiviti luar.

Amali -

Instruman : AmaliInstruman : Amali

Page 58: PEMBENTANGAN 3108

Murid yang hendak dinilai : Abdul Rahim b. Bakar, Hairi Lokman b. Daud Maisarah bt. Musa, Nor Alya bt. Abd. Razak, Liyana bt.

Latif

Tunjang : Kerohanian, Sikap dan Nilai – Pendidikan Moral

Standard Pembelajaran : PM 6.24 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa

Cara Merekod : Skala Kadar

Masa : 30 minit

Kaedah Perlaksanaan :

1. Murid dipertontonkan tayangan mengenai kunjungan tetamu di rumah.2. Guru bimbing murid-murid cara melayan tetamu seperti menerima salam, menjemput masuk, mempersilakan duduk dan menghidangkan air.3. Langkah 2 ini diulang berkali-kali dengan kumpulan lain pula.4. Kemudian kenalpasti satu kumpulan untuk dinilai.

Main Peranan – Menyambut dan melayan tetamu ketika perayaan

Instruman : Main Peranan (Pemerhatian)Instruman : Main Peranan (Pemerhatian)

Pemerhatian –Perbualan dan Interaksi

Page 59: PEMBENTANGAN 3108

BilBil NamaNamaMuridMurid

ItemItem Petunjuk ItemPetunjuk Item

11 22 33 44 55

KUMPULAN AKUMPULAN A 1.1. Berani melibatkan diri dalam Berani melibatkan diri dalam aktiviti.aktiviti.

2.2. Menunjukkan tingkahlaku Menunjukkan tingkahlaku yang bersopan.yang bersopan.

3.3. Berani bercakap dengan Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yakin menggunakan ayat yang mudahyang mudah

4.4. Melafazkan ucapan Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian bertatasusila bersesuaian dengan situasi.dengan situasi.

5.5. Mengikut arahan guru dan Mengikut arahan guru dan peraturan bagi peraturan bagi melengkapkan tugas yang melengkapkan tugas yang diberi.diberi.

1.1. Abdul RahimAbdul Rahim BB CC CC CC BB

2.2. HairiHairi

3.3. HayaniHayani

4.4. Nor AlyaNor Alya

5.5. LiyanaLiyana

Hasil Pembelajaran : Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuai dengan situasi dan masa

SKALA: A - CEMERLANGB - AMAT BAIKC - BAIKD - SEDERHANAE - PERLU BIMBINGAN

Page 60: PEMBENTANGAN 3108

Instruman : Hafazan dan doaInstruman : Hafazan dan doa

Murid yang hendak dinilai : Rohani bt. Rahim

Tunjang : Kerohanian, Sikap dan Nilai– Pendidikan Agama Islam

Standard Pembelajaran : PI 5.3.2 Menghafaz surah Al Quran di bawah, a. Al-Fatihah, b. Al-Ikhlas c. Al-Falaq, d. Al-

Naas

Cara Merekod : Senarai Semak / Rekod Kemajuan

Masa : 5 minit

Kaedah Perlaksanaan :

1. Pentaksiran ini boleh dijalankan secara tidak langsung ketika slot Rutin Pagi.

2. Guru memanggil murid yang hendak dinilai ke depan kelas dan mengetuai bacaan Surah yang hendak dinilai pada hari itu.

Pemerhatian –Perbualan dan Interaksi

Page 61: PEMBENTANGAN 3108
Page 62: PEMBENTANGAN 3108

CONTOH PELAPORAN REKOD PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN MURID (SEMESTER PERTAMA))

KOMPONENKOMPONEN RUMUSANRUMUSAN

PERKEMBANGAN KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI

Sudah dapat melafazkan surah al-Fatihah, al-Ikhlas, al Falaq dan surah Al-Naas dengan sebutan yang betul .

PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

KREATIVITI DAN ESTETIKA

Page 63: PEMBENTANGAN 3108

Hasil kerja

Murid yang hendak dinilai : Muhammad Alif b. Roslee

Tunjang : Kerohanian, Sikap dan Nilai– Pendidikan Moral

Standard Pembelajaran : PM 12.1.2 Menjayakan aktiviti secara berkumpulan

Cara Merekod : Guru menyimpan contoh hasil kerja murid dalam fail khas - portfolio

Masa : 20 minit

Kaedah Perlaksanaan : Lembaran kerja murid - kumpulan

Selepas sesi pembelajaran dan pengajaran, murid diberikan latihan (lembaran kerja)

untuk menilai sejauh manakah kefahaman mereka terhadap konsep yang baru dipelajari.

Page 64: PEMBENTANGAN 3108

Nama : _________________________________ Tarikh : _____________ Warnakan gambar menunjukkan perbuatan yang baik.

Page 65: PEMBENTANGAN 3108

PRASEKOLAHSK.ALOR PONGSU34300 BAGAN SERAI,PERAK.

INSTRUMENT PENTAKSIRANPRASEKOLAH KEBANGSAAN 2012

NAMA MURID :

KELAS : PRASEKOLAH DELIMA

UMUR :

RUJUKAN

Page 66: PEMBENTANGAN 3108

BIBLIOGRAFIBIBLIOGRAFI____________. (2010).MODUL PENDIDIKAN ISLAM.Bahagian Pembangunan ____________. (2010).MODUL PENDIDIKAN ISLAM.Bahagian Pembangunan

Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia (BPK)Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia (BPK)

____________. (2010) . MODUL PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH. Kuala ____________. (2010) . MODUL PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH. Kuala Lumpur. Kementerian Pelajaran Malaysia.Lumpur. Kementerian Pelajaran Malaysia.

  Rohani Abdullah.(2002). Rohani Abdullah.(2002). Perkembangan kanak-kanak. Penilaian Secara Perkembangan kanak-kanak. Penilaian Secara

PortfolioPortfolio. Serdang. Penerbit UPM.. Serdang. Penerbit UPM.

  

http://mahirkmm.tripod.com/taksir2.htm#2-tophttp://mahirkmm.tripod.com/taksir2.htm#2-top -03.03.2013 -03.03.2013

  

http://qeelaqueque.blogspot.com/2009/08/interaksi-6-penilaian-melalui-http://qeelaqueque.blogspot.com/2009/08/interaksi-6-penilaian-melalui-portfolio.htmlportfolio.html - 03.03.2013 - 03.03.2013

  

Page 67: PEMBENTANGAN 3108

… … SAMBUNGAN BIBLIOGRAFISAMBUNGAN BIBLIOGRAFI

https://docs.google.com/viewer?https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:oR3O6WYmk4EJ:www.moe.gov.my/bpk/a=v&q=cache:oR3O6WYmk4EJ:www.moe.gov.my/bpk/sp_hsp/pra/sp_hsp/pra/hk_pra_sek_keb3.pdf+pelaksanaan+proses+pemerhatihk_pra_sek_keb3.pdf+pelaksanaan+proses+pemerhatian&hl=en&gl=my&pid=bl&srcid=ADGEESiGUc0hI2uSpan&hl=en&gl=my&pid=bl&srcid=ADGEESiGUc0hI2uSpWOPDZG1IReY_ucIMaaaZ06qcrtJ798GdKy4PP_TpNz3GqWOPDZG1IReY_ucIMaaaZ06qcrtJ798GdKy4PP_TpNz3GqC1QqQoo44LxgPWJ9eowEOakRxCvgkYvoysQkiJ-C1QqQoo44LxgPWJ9eowEOakRxCvgkYvoysQkiJ-odMG6C7IQW4kml3lpt3iyEm3xFNyE9TMDKLVw6J&sig=odMG6C7IQW4kml3lpt3iyEm3xFNyE9TMDKLVw6J&sig=AHIEtbSAlrjB-AmmK842hrW8cYqR0K9idgAHIEtbSAlrjB-AmmK842hrW8cYqR0K9idg – 23.03.2013 – 23.03.2013

http://www.ukm.my/tunaspermata/index.php/programhttp://www.ukm.my/tunaspermata/index.php/program - -24.03.201324.03.2013

Page 68: PEMBENTANGAN 3108