11
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2014) BIDANG KURIKULUM (PEN ALQURAN DAN ASSUNNAH) SEKOLAH MENENGAH AGAMA HJ. MOHD YATIM Bi l. Program Objektif Strategi Pelaksanaan Pelaksa na Jangka masa pelaksanaa n Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1. Pertandingan - Modul Pembelajaran Mengikut Topik - Pertandingan Ayatul Qurani - Simposium Sirah Islamiah - Projek Ahklaqul Karimah - Pertandingan Huffaz Wal Muhadithin - Kembara Meningkatkan potensi dan pencapaian pelajar melalui aktiviti integrasi bersepadu 1. Mengenalpa sti pelajar yang berbakat dan berkeboleh an. 2. Memberi bimbingan 1.Ketua Panitia PQS 2.Guru PQS Januari – Oktober RM150 PIBG Pelajar ting4 &5 30 oran g Pencapaian murid dalam pertandinga n.

Pelan Taktikal Pqs SMAHMY 2014

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pelan Taktikal Pqs SMAHMY 2014

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2014)

BIDANG KURIKULUM (PEN ALQURAN DAN ASSUNNAH)

SEKOLAH MENENGAH AGAMA HJ. MOHD YATIM

Bil

.

Program Objektif Strategi

Pelaksanaan

Pelaksana Jangka masa

pelaksanaan

Kos/

Sumber

TOV ETR Indikator

Pencapaian

1. Pertandingan

- Modul Pembelajaran Mengikut Topik

- Pertandingan Ayatul Qurani

- Simposium Sirah Islamiah

- Projek Ahklaqul Karimah

- Pertandingan Huffaz Wal Muhadithin

- Kembara Muhadithin Wal Mufassirin

Meningkatkan

potensi dan

pencapaian

pelajar melalui

aktiviti integrasi

bersepadu

1. Mengenalpasti

pelajar yang

berbakat dan

berkebolehan.

2. Memberi

bimbingan

yang sesuai.

1.Ketua

Panitia

PQS

2.Guru

PQS

Januari –

Oktober

RM150

PIBG

Pelajar

ting4 &5

30

orang

Pencapaian

murid dalam

pertandingan.

2. Modul Pembelajaran

Mengikut Topik

Memastikan

pembelajaran

berpusatkan

murid

1.Waktu P & P 1Guru

PQS

Sepanjang

tahun

Peruntuk

an Panitia

Ting 4

& 5

50

orang

pelajar

Pencapaian

objektif

pembelajaran

Page 2: Pelan Taktikal Pqs SMAHMY 2014

PELAN OPERASI (2014)

BIDANG KURIKULUM (PQS)

SEKOLAH MENENGAH AGAMA HJ. MOHD YATIM

MODUL PEMBELAJARAN MENGIKUT TOPIK

Nama Projek Modul Pembelajaran Mengikut Topik

Objektif Memastikan pembelajaran berpusatkan murid dapat meningkatkan tahap kognitif pelajar

Tempoh Januari hingga November 2014

Kumpulan Sasaran Pelajar Tingkatan 4 dan 5

Guru Terlibat Nur Aini Md Alias

Proses Kerja 1 Rancangan Pengajaran Tahunan

2 Penyediaan Modul

3 Pelaksanaan Modul Sepanjang PDP

Kekangan Bahan ICT : LCD, Komputer dan makmal yang terhad

Melibatkan banyak prosedur

Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia/Penyelaras Program

Penilaian Penilaian bersarkan ujian sumatif dan formatif.

Page 3: Pelan Taktikal Pqs SMAHMY 2014

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan secara berterusan

PELAN OPERASI (2014)

BIDANG KURIKULUM (PQS)

SEKOLAH MENENGAH AGAMA HJ. MOHD YATIM

PERTANDINGAN AYATUL QURANINama Projek Pertandingan Ayatul Qurani

Objektif Meningkatkan potensi dan pencapaian pelajar melalui aktiviti bersepadu

Tempoh Bulan Jun

Kumpulan Sasaran Pelajar Tingkatan 4 dan 5

Guru Terlibat 1. Nur Aini Md Alias

Proses Kerja 1. Mesyuarat Panitia

2. Taklimat Pertandingan Ayatul Qurani

3. Proses promosi

4. Penilaian pertandingan

Kekangan 1. Aktiviti baru yang hendak dijalankan, guru kurang pengalaman dalam menjayakan program

2. Cabaran dalam membina tahap keyakinan pelajar dalam membuat persembahan secara lansung

Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia/Penyelaras Program

Page 4: Pelan Taktikal Pqs SMAHMY 2014

Pemantauan pertandingan akhir adalah berdasarkan kertas kerja

Penilaian Penilaian dijalankan berdasarkan instrumen pertandingan

Penambahbaikan Penambahbaikan dilaksanakan setiap kali penilaian dilaksanakan.

PELAN OPERASI (2014)

BIDANG KURIKULUM (PQS)

SEKOLAH MENENGAH AGAMA HJ. MOHD YATIM

PERTANDINGAN HUFAZ WAL MUHADDITHIN

Nama Projek Pertandingan Hufaz Wal Muhaddithin

Objektif Meningkatkan potensi dan pencapaian pelajar melalui integrasi aktiviti bersepadu

Tempoh Jun –Julai

Kumpulan Sasaran Pelajar Tingkatan 4 dan 5

Guru Terlibat Nur Aini Md Alias

Proses Kerja 1. Mesyuarat Panitia

2. Taklimat Pertandingan Hufaz Wal Muhaddithin

3. Proses promosi

4. Penilaian pertandingan

Kekangan 1. Aktiviti baru yang hendak dijalankan, guru kurang pengalaman dalam menjayakan program

2. Kesukaran untuk menetapkan tarikh

Pemantauan Pemantauan PDP dilakukan oleh Pengetua/Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia/Penyelaras Program

Page 5: Pelan Taktikal Pqs SMAHMY 2014

Pemantauan pertandingan akhir adalah berdasarkan kertas kerja

Penilaian Penilaian dijalankan berdasarkan instrumen pertandingan

Penambahbaikan Program akan dimasukkan dalam aktiviti BADAR 2014 bagi mengatasi masalah kesukaran mendapat tarikh yang

bersesuaian

PELAN OPERASI (2014)

BIDANG KURIKULUM (PQS)

SEKOLAH MENENGAH AGAMA HJ. MOHD YATIM

SIMPOSIUM SIRAH ISLAMIAH

Nama Projek Simposium Sirah Islamiah

Objektif Meningkatkan potensi dan pencapaian pelajar melalui integrasi aktiviti bersepadu

Tempoh Febuari 2014

Kumpulan Sasaran Pelajar Tingkatan 4 dan 5

Guru Terlibat Nur Aini Md Alias

Proses Kerja 1. Mesyuarat Panitia

2. Taklimat Pertandingan Simposium Sirah Islamiah

3. Proses promosi

4. Penilaian pertandingan

Kekangan 1. Aktiviti baru yang hendak dijalankan, guru kurang pengalaman dalam menjayakan program

2. Kesukaran untuk menetapkan tarikh

Pemantauan Pemantauan PDP dilakukan oleh Pengetua/Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia/Penyelaras Program

Page 6: Pelan Taktikal Pqs SMAHMY 2014

Pemantauan pertandingan akhir adalah berdasarkan kertas kerja

Penilaian Penilaian dijalankan berdasarkan instrumen pertandingan

Penambahbaikan Program akan dimasukkan dalam aktiviti BADAR 2014 bagi mengatasi masalah kesukaran mendapat tarikh yang

bersesuaian

PELAN OPERASI (2014)

BIDANG KURIKULUM (PQS)

SEKOLAH MENENGAH AGAMA HJ. MOHD YATIM

PROJEK AKHLAQUL KARIMAH

Nama Projek Projek Akhlaqul Karimah

Objektif Meningkatkan potensi dan pencapaian pelajar melalui integrasi aktiviti bersepadu

Tempoh April

Kumpulan Sasaran Pelajar Tingkatan 4 dan 5

Guru Terlibat Nur Aini Md Alias

Proses Kerja 1. Mesyuarat Panitia

2. Taklimat Pertandingan Projek Akhlaqul Karimah

3. Proses promosi

4. Penilaian pertandingan

Kekangan Aktiviti baru yang hendak dijalankan, guru kurang pengalaman dalam menjayakan program

Kesukaran untuk menetapkan tarikh

Pemantauan Pemantauan PDP dilakukan oleh Pengetua/Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia/Penyelaras Program

Page 7: Pelan Taktikal Pqs SMAHMY 2014

Pemantauan pertandingan akhir adalah berdasarkan kertas kerja

Penilaian Penilaian dijalankan berdasarkan instrumen pertandingan

Penambahbaikan Program akan dimasukkan dalam aktiviti BADAR 2014 bagi mengatasi masalah kesukaran mendapat tarikh yang

bersesuaian

PELAN OPERASI (2014)

BIDANG KURIKULUM (PQS)

SEKOLAH MENENGAH AGAMA HJ. MOHD YATIM

KEMBARA MUHADITHIN WAL MUFASSIRIN

Nama Program Kembara Muhadithin Wal Mufassirin

Objektif Meningkatkan penguasaan topik

Tempoh Julai

Kumpulan Sasaran Semua murid Tingkatan 4 dan 5

Guru Terlibat Nur Aini Md Alias

Proses Kerja 1. Mesyuarat Panitia

2. Taklimat Pertandingan Projek Akhlaqul Karimah

Page 8: Pelan Taktikal Pqs SMAHMY 2014

3. Proses promosi

4. Penilaian pertandingan

Kekangan 1. Kelas bertindih dengan mesyuarat

2. Kesilapan berlaku dalam penetapan hari kelas kerana kelas dijalankan 2 minggu sekali

Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia/Penyelaras Program

Penilaian Penilaian berdasarkan tahap peningkatan penilaian sumatif dan formatif.

Penambahbaikan Program akan dimasukkan dalam aktiviti BADAR 2014 bagi mengatasi masalah kesukaran mendapat tarikh yang

bersesuaian

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

…………………………………………… ……………………………………………

Page 9: Pelan Taktikal Pqs SMAHMY 2014

(NUR AINI MD ALIAS) (AHMAD BIN ABDULLAH) Ketua Panitia Pendidikan AlQuran Dan Sunnah Guru Penolong Kanan AkademikSMA Hj. Mohd Yatim SMA Hj. Mohd Yatim