Click here to load reader

Pavasario numeris 2013 Nr. 2 _28_.pdf

 • View
  223

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Pavasario numeris 2013 Nr. 2 _28_.pdf

 • iuolaikikos inios iuolaikiniam mogui!

  www.ltvk.lt

  VIEOJI STAIGA LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA

  _________________________________________________________________________________________________________________

  LTvk LAIKRATIS 2013 m. pavasaris Nr. 2 (28) V Lietuvos verslo kolegijos student laikratis Leidiamas nuo 2005 m.

  iame numeryje skaitykite:

  Itraukos i popieiaus Prancikaus homilijos kad

  v. Velyk laukti bt prasminga 2 psl.

  Kovo 16-oji - Knygneio diena

  Interviu su Kolegijos bibliotekininkmis Vilma Pipiriene ir Birute Povilianskiene

  skaitykite 3 - 4 psl.

  Vasario 21-oji Tarptautin gimtosios kalbos diena

  Ar iliks lietuvi kalba elektroninje erdvje ir ne tik joje, skaitykite 6 psl. ir dalyvaukite diskusijose

  Redaktoriaus odis Kaip seniai o gal visai neseniai?, - tokia sodria, turtinga ir tokia nekasdienikai kasdienika lietuvi klasikas Kristijonas Donelaitis poemoje Metai pavasar auk:

  Jau saulel vl atkopdama budino sviet Ir iemos altos trisus pargriaudama juoks. ali pramons su ledais sugaiti pagavo, Ir putodams sniegs visur niek pavirto.

  Tik i met pavasaris labai jau ltai engia, atsargiai sauls spinduliais ilsdamas, bet vis iemos isigsdamas, nuo alto vjo gdamasis, sniegu usidengdamas. Taip nortsi, kad suilt, kad galtume nusimesti storus megztinius, iltus batus ir pilnais plauiais imtume pavasar sveikint... Taiau pavasaris matyti tik kalendoriaus lapeliuose. Per laik nuo prajusio LTvk laikraio numerio pasikeit tiek nedaug ir drauge tiek daug, apie k nortume ir galtume Jums, mielieji laikraio skaitytojai, papasakoti: vis pirma, is laikraio numeris gerokai spalvingesnis- tikims, tai Jums patinka; krikionikasis pasaulis turi nauj ganytoj irinktj popiei Prancik; savaitratis Veidas paskelb auktj mokykl reitingus, kuriuose LTVK tvirtai uima aukiausias pozicijas; minimos vasario ir kovo mnesiais profesins vents ir istorins datos randa atgars ms vis kasdieniame gyvenime; susitikimai, konferencijos, studentiko gyvenimo urmulys... apie tai ir dar daugiau skaitykite iame LTvk laikraio numeryje. O iandienos Redaktoriaus od tegul prasmina tik prie kelet met Anapilin ijusio lietuvi kalbos puoseltojo Justino Marcinkeviiaus eilratis Kalbos ganymas, skirtas tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminti. Malonaus ir prasmingo skaitymo.

  Js Raimonda Tamoeviien, LTvk laikraio redaktor

  Kalbos ganymas kai tik atilo ir iginiau apskretusi po iemos sunykusi grobai dvsuoja sunkiai

  olyts vieios patekj lemk liaubk pampk pglok priesauly kupst surads snustelsiu su vaballiais visokiais ir kitais maajgiais kol pabusiu pabsiu betgi kad ne

  stebeilija ganomoji u ei tvor dalbstosi ipstak pripuola ir svetim lemia

  kur tu lendi nesav

  kalbele kalbule kalbyte puskalbe puskvaile tu

  nuvariau donelaityn paglosiau sakau va nusibriauk vien kit olel ir mklina vl kur toliau

  nueidinau maironyn anokia ia jai pagania tik mto akis onus

  uodega tik matakuoja mat bimbal vairiausi suprask bimbesys i ia ir i ten

  ar tik zylioti nepasine nudriuoks ir igai kokioj ten tokioj europoj kur tu j sulakstysi supaisysi kur

  osme tu mano vienue atrajotum k jau prisiliaubei spygsoiau tau akis ir paausius pakasyiau zvembianius bimbiliuojanius nubaidyiau kalbele kalbule kalbyte

  Justinas Marcinkeviius

  Vienu sakiniu...

  2013 m. vasario 27 d. LTVK Klaipdos fakultete, o vasario 28 d. iauli fakultete dirbo Teiss studij programos tarptautinio iorinio vertinimo ekspert komisija.

  Savaitratis Veidas (2013-03-18, Nr. 12) paskelb kolegij reitingus: LTVK tarp nevalstybini kolegij uima II-j viet!

  Savaitratis Veidas (2013-03-18, Nr. 12) paskelb kolegij reitingus pagal j absolvent sidarbinimo rodiklius: LTVK neginijama lyder Klaip dos ir iauli regionuose, nes ms absolventai daniau nei kitas auktsias mokyklas baigusieji randa darbo pagal Kolegijoje gyt specialyb!

  Rtos Rusakeviits, staig ir moni administravimo II kurso students, straipsnis-interviu Praktika teorini ini pritaikymas ar laiko vaistymas? 2013-03-18 publikuotas internetiniame tinklapyje www.siauliu.info, adresas http://siauliu.info/index.php/verslas/3113-praktika--teorini-ini-pritaikymas-ar-laiko-vaistymas.html

  Kvieiame registruotis 2013-05-03 LTVK Klaip dos fakultete vyksiani moksleivi ir student mokslin-praktin konferencij Akademinio jaunimo siekiai: ekonomikos, vadybos ir technologij valgos.

 • iuolaikikos inios iuolaikiniam mogui!

  www.ltvk.lt

  ____________________________________________________________________________________________________________________2 psl. Katalikikasis pasaulis turi ganytoj naujai irinktj

  ir inauguruotj popiei Prancik (nuotraukoje), nuo pirmj pristatymo minui pakerjus tikiniuosius kuklumu ir artumu monms. Pasirinkdamas Prancikaus vard, kuriuo iki iol nesivadino joks pontifikas, popieius usimena, kad jis vairuos v. Petro laiv unikaliai. I pirmj jo pamoksl matyti, kad katalik banyia deklaruos popieiui svarbiausias vertybes: kristocentrizm, banyios dinamikum ir daugiasluoksnikum, o visk vainikuos tikroji brolyb.

  Pirmoji i popieiaus atlikt pareig malda prie pirmojo pontifiko v. Petro kapo. Vliau jam buvo teikti valdios enklai vejo iedas ir palijus (tai stulos formos

  baltos vilnos juosta, dvima ant sutanos, o j puoiantys raudoni kryiai primena Jzaus Kristaus kanias ant kryiaus). Prancikaus vejo iedas (gaminamas kiekvienam pontifikui pagal suderint su juo projekt) pagamintas i paauksuoto sidabro. Jis vaizduoja apatal Petr su raktais.

  Kadangi ia pat didiausia krikionikojo pasaulio pavasarin vent v. Velykos, - LTvk laikratis sveikina visus skaitytojus ir Kolegijos bendruomens narius su ia vente. Linkime, kad v. Velykos tapt tikru atsinaujinimo, atgimimo, isipildiusi vili laiku.

  Kad didiojo Atgimimo vents laukimas neprailgt, silome skaitytojams sutrumpint popieiaus Prancikaus homilij pirmj jo pamoksl, pasakyt tapus pontifiku.

  DIEVO PLANAS MOGUS. TENESUNAIKINA JO MOGUS

  (...) Paaukimas saugoti krinij skirtas ne tik krikionims tai

  pirmesnis, tiesiog mogikas paaukimas, skirtas visiems. Tai pareiga saugoti vis krinij, jos gro, taip, kaip mums sako Pradios knyga ir kaip moko v. Prancikus. Tai pareiga gerbti kiekvien Dievo krin ir aplink, kurioje gyvename,. Tai pareiga globoti mones, su meile rpintis visais, ypa vaikais, senais monmis, tais, kurie yra silpniausi ir danai lieka ms irdies periferijoje. Tai pareiga globoti vieniems kitus eimoje: sutuoktiniai tegloboja vienas kit, tvai tegloboja vaikus, o laikui bgant vaikai tetampa tv globjais. Tai ir nuoirdiai gyvenama biiulyst, apsitikjimas, pagarba ir gerumas. I ties juk viskas yra atiduota mogaus globai. Tai mums visiems skirta atsakomyb. Bkime Dievo dovan sergtojai!

  Kai mogus kratosi itos atsakomybs, kai nesaugome krinijos ir savo broli, tuomet irdis sukietja ir atsiranda vietos destrukcijai. Deja, kiekvienoje istorijos epochoje yra erod. Jie kuria mirties planus, griauna, bjauroja mogaus veid.

  Praau vis, kurie eina atsakingas pareigas ekonomikos ir politikos srityse ir visuomens gyvenime, kreipiuosi visus geros valios vyrus ir moteris, bkime krinijos globjai, sergkime gamtoje rayt Dievo plan, globokime vieni kitus, aplink; savo kelyje per pasaul nepalikime griovimo ir mirties enkl. Atsiminkime, kad neapykanta, pavydas, ididumas teria gyvenim. Globoti reikia sergti savo jausmus, savo ird, nes i jos ieina geri ir blogi ketinimai, tie, kurie stato ir kurie griauna. Nebijokime gerumo ir velnumo!

  Norint globoti, saugoti, btinas gerumas, velnumas. (...) velnumas tai ne silpnojo doryb. Jis byloja apie dvasios tvirtum, apie dmesingum, uuojaut, atsivrim kitam mogui, meil. Nereikia bijoti gerumo ir velnumo! (...)

  Niekada neumirkime, kad tikroji valdia yra tarnavimas ir kad popieius, vykdydamas savo valdi, turi vykdyti t tarnyst, kurios kilniausia virn yra Kryius; (...). Tik tas sugeba globoti, kuris su meile tarnauja!

  Antrajame skaitinyje v. Paulius kalba apie Abraom, kuris, nematydamas jokios vilties, patikjo viltimi. Ir iandien tarp debes norime matyti vilties provaist ir mes patys turime liudyti vilt. Saugoti krinij , saugoti kiekvien mog, irti gerumo ir meils kupinu vilgsniu reikia atverti gerumo horizont, leisti viesos pro debesis, atneti vilties ilumos. (...)

  iai tarnystei visi esame paaukti, kad visiems viest vilties vaigd. Su meile sergkime tai, k Dievas mums dovanojo!(...)

  Parengta pagal dienraio Respublika 2013-03-20 pateikt mediag.

  Visi parykinimai atlikti LTvk laikraio redaktors.

  _________________________________________________________________________________________________________________________

  Mielieji Lietuvos verslo kolegijosMielieji Lietuvos verslo kolegijosMielieji Lietuvos verslo kolegijosMielieji Lietuvos verslo kolegijos bendruomens nariai,bendruomens nariai,bendruomens nariai,bendruomens nariai,

  Su graiausia pavasario vente Su graiausia pavasario vente Su graiausia pavasario vente Su graiausia pavasario vente ventomis Velykomis!ventomis Velykomis!ventomis Velykomis!ventomis Velykomis!

  Isivalykime namus Isivalykime namus Isivalykime namus Isivalykime namus kad svei bt malonu priimti.kad svei bt malonu priimti.kad svei bt malonu priimti.kad svei bt malonu priimti. Nusiblizginkime lNusiblizginkime lNusiblizginkime lNusiblizginkime langus angus angus angus kad akis diugint irint gyvybe kad akis diugint irint gyvybe kad akis diugint irint gyvybe kad akis diugint irint gyvybe

  sprogstant pumpur.sprogstant pumpur.sprogstant pumpur.sprogstant pumpur. Isikuopkime sielas Isikuopkime sielas Isikuopkime sielas Isikuopkime sielas kad didj Atgimimo stebukl pasitiktume viess.kad didj Atgimimo stebukl pasitiktume viess.ka

Search related