Click here to load reader

Ketvirtadienio numeris

 • View
  236

 • Download
  13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ketvirtadienio laikraštyje skaitykite

Text of Ketvirtadienio numeris

 • 2012 m. kovo 1 d.

  aiktRinkos

  2012 m. kovo 1 d.

  KetvirtadienisKaina 1,20 LtNr. 25 (2 390)Kdaini rajono laikratis

  17-ieji leidimo metai

  ventiniai patiekalaiventiniai patiekalaiventiniai patiekalaiventiniai patiekalaiventiniai patiekalai Js pobvio viet Js pobvio viet Js pobvio viet Js pobvio viet Js pobvio vietAtveime maist Js vents viet namus, biurus,pobvi sales, kaimoturizmo sodybas ar tiesiog gamt. Dekoruosime stalus,aptarnausime. Suderinsimekain pagal Js finansinesgalimybes! Tel. 8 630 01 106,www.svenciucentras.lt

  Restorane Novus Rexkiekvien penktadienio vakar Jums skambs gyva muzika

  ir kaskart vis kitoks, nenuspjamas muzikos stilius.

  Mus rasite adresu: Didioji g. 52, KdainiaiInformacija telefonais: +370 347 55 555, +370 656 23 807,www.novusrex.lt, [email protected]

  Kauno visuomens sveikatosKauno visuomens sveikatosKauno visuomens sveikatosKauno visuomens sveikatosKauno visuomens sveikatoscentro Kdaini skyriauscentro Kdaini skyriauscentro Kdaini skyriauscentro Kdaini skyriauscentro Kdaini skyriausduomenimis, prajusiduomenimis, prajusiduomenimis, prajusiduomenimis, prajusiduomenimis, prajusisavait rajone neuregistruo-savait rajone neuregistruo-savait rajone neuregistruo-savait rajone neuregistruo-savait rajone neuregistruo-ta susirgim gripu.ta susirgim gripu.ta susirgim gripu.ta susirgim gripu.ta susirgim gripu.

  Didij dal 77,7 pro-cent, susirgusij miomisvirutini kvpavimo tak in-fekcijomis sudaro vaikai, kuriamius svyruoja nuo keli m-nesi iki septyniolikos met.

  Rinkos aikts inf.

  Antradien Kdainiai TAntradien Kdainiai TAntradien Kdainiai TAntradien Kdainiai TAntradien Kdainiai Triobetriobetriobetriobetriobetkrepininkai Vkrepininkai Vkrepininkai Vkrepininkai Vkrepininkai Vilniuje LKL rungtynseilniuje LKL rungtynseilniuje LKL rungtynseilniuje LKL rungtynseilniuje LKL rungtynsenugaljo Sakalus rezultatu 86:78.nugaljo Sakalus rezultatu 86:78.nugaljo Sakalus rezultatu 86:78.nugaljo Sakalus rezultatu 86:78.nugaljo Sakalus rezultatu 86:78.

  kart puikiai suaid Vytau-tas ulskis, pelns 17 tak ir 25naudingumo balus, Vytenio Jasi-keviiaus sskaitoje 15 tak.Traum besigydantis Davidas

  Dar viena pergalMcClureas aiktje nepasirod.

  Penktadien, kovo 2 dien,Kdainiai Triobet Klaipdojesusitiks su Neptnu. Komandosperais gruodio 2 dienos rungty-nes, kuri rezultatas buvo anu-liuotas dl rungtyni pabaigojeskaityto Neptno metimo, at-likto po finalins sirenos.

  Rinkos aikts inf.

  Gripunesergama

  Jovita EBRAUSKAIT

  VVVVVienoje Survilikio seninijos Sirutikio kaimo Vienoje Survilikio seninijos Sirutikio kaimo Vienoje Survilikio seninijos Sirutikio kaimo Vienoje Survilikio seninijos Sirutikio kaimo Vienoje Survilikio seninijos Sirutikio kaimo Vilties gatvs sodyboje jau kelinta diena be perstojo ia vandens siurblys. Sekmadien irilties gatvs sodyboje jau kelinta diena be perstojo ia vandens siurblys. Sekmadien irilties gatvs sodyboje jau kelinta diena be perstojo ia vandens siurblys. Sekmadien irilties gatvs sodyboje jau kelinta diena be perstojo ia vandens siurblys. Sekmadien irilties gatvs sodyboje jau kelinta diena be perstojo ia vandens siurblys. Sekmadien irpirmadien sodybos eimininkus nuo polaidio vandens gelbjo ugniagesiai gelbtojaipirmadien sodybos eimininkus nuo polaidio vandens gelbjo ugniagesiai gelbtojaipirmadien sodybos eimininkus nuo polaidio vandens gelbjo ugniagesiai gelbtojaipirmadien sodybos eimininkus nuo polaidio vandens gelbjo ugniagesiai gelbtojaipirmadien sodybos eimininkus nuo polaidio vandens gelbjo ugniagesiai gelbtojai, o antradien buvo atvykusi rajono savivaldybs, o antradien buvo atvykusi rajono savivaldybs, o antradien buvo atvykusi rajono savivaldybs, o antradien buvo atvykusi rajono savivaldybs, o antradien buvo atvykusi rajono savivaldybsadministracijos samdyta technika.administracijos samdyta technika.administracijos samdyta technika.administracijos samdyta technika.administracijos samdyta technika.

  Polaidio vanduo jau skverbiasi rsius

  A. Malinauskas sako, kad melioracijos griovyje pakils vanduo siek net lieptel, o padarius laikin pralaid gerokai nuslgo.

  /Nukelta 3 psl./

  /Nuotr. R. Kazakeviiaus/

  Aura MALINAUSKIEN

  Kovo 2-j startuojaKovo 2-j startuojaKovo 2-j startuojaKovo 2-j startuojaKovo 2-j startuojaketurioliktj kart Kdainiketurioliktj kart Kdainiketurioliktj kart Kdainiketurioliktj kart Kdainiketurioliktj kart Kdainirajone organizuojamosrajone organizuojamosrajone organizuojamosrajone organizuojamosrajone organizuojamosKultros ir meno dienos.Kultros ir meno dienos.Kultros ir meno dienos.Kultros ir meno dienos.Kultros ir meno dienos.

  J metu seninijose vei-kiani kultros centr ir j sky-ri mgj meno kolektyvai irpavieniai atlikjai, puoseljantyssavo krato kultr ir tradicijas,rajono bendruomenei pristatyskoncertines programas.

  PrasidedaKultros irmeno dienos

  /Nukelta 2 psl./

  Policijos pareignai praoPolicijos pareignai praoPolicijos pareignai praoPolicijos pareignai praoPolicijos pareignai praogyventojus padti nustatytigyventojus padti nustatytigyventojus padti nustatytigyventojus padti nustatytigyventojus padti nustatyti,,,,,kas apvog Kdaini miestokas apvog Kdaini miestokas apvog Kdaini miestokas apvog Kdaini miestokas apvog Kdaini miestocentre esani parduotuvcentre esani parduotuvcentre esani parduotuvcentre esani parduotuvcentre esani parduotuvNorfa.Norfa.Norfa.Norfa.Norfa.

  Vasario 19-osios vakare,apie 20 valand, du tamsiaisdrabuiais apsireng madaug2025 met jaunuoliai ios par-duotuvs prekybos salje kup-rin susidjo keturiolika bute-li degtins ir nesusimokj i-jo pro kasas.

  Policija praoatpainti

  /Nukelta 3 psl./

 • 2012 m. kovo 1 d.2

  Kronika

  Skaudi netekties valand dl mamyts mirties nuoirdiaiujauiame Aldon Pakeviit ir jos artimuosius.

  Darbo partijos Kdaini rajono skyriaus vardupirminink Virginija Baltraitien

  DkojameNuoirdiai dkojame Gedulo sala darbuotojams, v. Juoza-

  po banyios kunigui Tomui, giesmininkams, veteran klubo Lifo-sietis nariams, buvusiems bendradarbiams, giminms, draugams,kaimynams ir visiems, kurie buvo alia t sunki valand, palydint amin kelion mylim vyr ir brang tvel Edvard lam.

  mona ir vaikai su eimomis

  Irma BAJORN

  Kdaini miesto seninijos aliuosius plotus artimiausius trejus metusKdaini miesto seninijos aliuosius plotus artimiausius trejus metusKdaini miesto seninijos aliuosius plotus artimiausius trejus metusKdaini miesto seninijos aliuosius plotus artimiausius trejus metusKdaini miesto seninijos aliuosius plotus artimiausius trejus metusturt priirti udaroji akcin bendrov Raguvil. i Kretingosturt priirti udaroji akcin bendrov Raguvil. i Kretingosturt priirti udaroji akcin bendrov Raguvil. i Kretingosturt priirti udaroji akcin bendrov Raguvil. i Kretingosturt priirti udaroji akcin bendrov Raguvil. i Kretingosrajone registruota bendrov laimjo savivaldybs skelbt alij plotrajone registruota bendrov laimjo savivaldybs skelbt alij plotrajone registruota bendrov laimjo savivaldybs skelbt alij plotrajone registruota bendrov laimjo savivaldybs skelbt alij plotrajone registruota bendrov laimjo savivaldybs skelbt alij plotprieiros, medi ir krm pjovimo, genjimo bei figrinio krmprieiros, medi ir krm pjovimo, genjimo bei figrinio krmprieiros, medi ir krm pjovimo, genjimo bei figrinio krmprieiros, medi ir krm pjovimo, genjimo bei figrinio krmprieiros, medi ir krm pjovimo, genjimo bei figrinio krmkirpimo Kdaini miesto seninijoje paslaugos konkurs.kirpimo Kdaini miesto seninijoje paslaugos konkurs.kirpimo Kdaini miesto seninijoje paslaugos konkurs.kirpimo Kdaini miesto seninijoje paslaugos konkurs.kirpimo Kdaini miesto seninijoje paslaugos konkurs.

  Atidiai skaityk ir laimsi!

  Rinkos aikts redakcija

  Prasideda Kultros ir meno dienos

  Kartu supavasariu rajoneprasidedaKultros ir menodien renginiai.

  aliesiems plotams naujas priirtojas

  Raguvil sipareigojo tre-jus metus atlikti darbus u 1 mln.539 tkstanius lit.

  Sutartis su UAB Raguvildar nepasirayta, nes iki gegus7 dienos galioja sutartis su UABIrgita, iki iol atlikusia tokiusdarbus.

  Irgita dalyvavo konkurse,

  taiau jos pasilyta darb kainabuvo apie 200 tkstani lit di-desn.

  UAB Raguvil skelbia, kadjos teikiam komunalini paslau-g klientai stambios verslo mo-ns, taip pat Kuri nerijos nacio-nalinio parko, Tytuvn regioni-nio parko direkcijos, Kretingos irKlaipdos rajon savivaldybi ad-ministracijos.

  Priimamos paraikos dalyvautiPriimamos paraikos dalyvautiPriimamos paraikos dalyvautiPriimamos paraikos dalyvautiPriimamos paraikos dalyvauti2012 m. Kdaini rajono2012 m. Kdaini rajono2012 m. Kdaini rajono2012 m. Kdaini rajono2012 m. Kdaini rajonosavivaldybs kaimo bendruo-savivaldybs kaimo bendruo-savivaldybs kaimo bendruo-savivaldybs kaimo bendruo-savivaldybs kaimo bendruo-meni veiklos projekt finansa-meni veiklos projekt finansa-meni veiklos projekt finansa-meni veiklos projekt finansa-meni veiklos projekt finansa-vimo i rajono savivaldybsvimo i rajono savivaldybsvimo i rajono savivaldybsvimo i rajono savivaldybsvimo i rajono savivaldybsbiudeto l konkursebiudeto l konkursebiudeto l konkursebiudeto l konkursebiudeto l konkurse

  Kdaini rajono savivaldybsadministracija skelbia 2012 m. K-daini rajono savivaldybs kaimobendruomeni veiklos projekt fi-nansavimo i rajono savivaldybsbiudeto l konkurs.

  Kaimo bendruomeni veiklosprojekt konkurso tikslas skatintirajono kaimo bendruomeni orga-nizacij, kaip savanorikos narys-ts pagrindu veikiani asmen su-sivienijimo, veikl, aktyvinti ir telktivietos bendruomens narius ben-drai veiklai, ugdyti j bendruome-nikum bei pilietikum.

  Paraikas dl projekt finan-savimo gali teikti Kdaini rajo-no savivaldybje registruotos kai-mo bendruomeni organizacijos.

  Nustatytos formos paraikos(1 originalas ir 1 kopija) priima-mos Kdaini rajono savivaldy-bs administracijos vietimo sky-riuje (J. Basanaviiaus g. 36, 721kab.) iki 20