of 29 /29
Tukuyin ang bahagi ng kompyuter na inilalarawan ng bawat pangungusap. 1. Ito ang nagsisilbing pinakautak ng kompyuter. Sagot: CPU

Paraan at Paggamit Ng Keyboard

Embed Size (px)

Text of Paraan at Paggamit Ng Keyboard

Page 1: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

Tukuyin ang bahagi ng kompyuter na inilalarawan ng bawat pangungusap.

1. Ito ang nagsisilbing pinakautak ng kompyuter.

Sagot: CPU

Page 2: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

2. Dito makikita ang mga datos o anumang impormasyon na nanggagaling sa CPU. Ito ay maihahalintulad sa telebisyon.

Sagot: monitor

Page 3: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

3. Ito ay ginagamit panturo sa iba’t ibang bahagi ng screen.

Sagot: mouse

Page 4: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

4. Ito ay tulad ng makinilya na nagtataglay ng mga numero, mga titik sa alpabeto, simbolo, at iba pang mga keys.

Sagot: keyboard

Page 5: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

TALASALITAAN

Alphanumeric keysSpecial keysMovement keysNumeric keys

Page 6: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

ALPHANUMERIC KEYS

Mga titik ng alpabeto at mga bantas na nasa tatlong hanay ng keyboard

Page 7: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

TALASALITAAN

Alphanumeric keysSpecial keysMovement keysNumeric keys

Page 8: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

SPECIAL KEYS

Binubuo ng mga command keys, special purpose keys at movement keys

Page 9: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

TALASALITAAN

Alphanumeric keysSpecial keysMovement keysNumeric keys

Page 10: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

MOVEMENT KEYS

Kinabibilangan ng arrow keys, Home/End at Page Up/Page Down

Page 11: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

TALASALITAAN

Alphanumeric keysSpecial keysMovement keysNumeric keys

Page 12: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

NUMERIC KEYS

Ginagamit sa pagganap ng mathematical operations

Page 13: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

PARAAN AT PAGGAMIT NG KEYBOARD

Page 14: Paraan at Paggamit Ng Keyboard
Page 15: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

ALPHANUMERIC KEYSMga titik ng alpabeto at mga bantas na nasa tatlong hanay ng keyboard

QWERTY – tawag sa ayos ng mga keys

Page 16: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

KARAGDAGANG KEYS SA ALPHANUMERIC

Tab – ikinikilos ng tab key ang cursor mga ilang espasyo pakanan

Caps Lock – Sinasara nito ang alphabet keys upang makapaglimbag ng malalaking titik lamang

Space Bar – mahaba at manipis na key sa ibabang linya ng mga titik. Ginagamit sa paglalagay ng espasyo sa pagitan ng mga salita, bilang o bakanteng espasyo.

Page 17: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

KARAGDAGANG KEYS SA ALPHANUMERIC

Back Space – binubura nito ang karakter sa kaliwa ng cursor

Enter Key – ginagamit upang makababa sa susunod na linya ng ginagawang dokumento habang nagtitipa

Page 18: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

NUMERIC KEYSParang calculatorMahalaga sa pagganap ng mathematical operations

Page 19: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

FUNCTION KEYSNakahanay sa itaas ng keyboard

Natatatakan ng titik F bilang 1 hanggang 12

Nakakatulong upang maisagawa ang isang command ng madalian

Page 20: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

SPECIAL KEYSA. Special Purpose KeysB. Command KeysC. Movement Keys

Page 21: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

A. SPECIAL PURPOSE KEYS

Delete Key – ginagamit upang burahin ang karakter sa kanan ng cursor

Esc Key – escape key; ginagamit sa pagkansela ng menu o dialog box

Print Screen – maililimbag ang larawang kinuha

Page 22: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

SPECIAL KEYSA. Special Purpose KeysB. Command KeysC. Movement Keys

Page 23: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

B. COMMAND KEYSShift Keys – kapag idiniin kasama ang

alphanumeric keys, malaking titik ang maililimbag sa ginagawang dokumento

Ctrl o Control Keys – ang kombinasyon ng kontrol at ibang key ay magbibigay ng shortcut para sa menu commands

Alt o alternate keys – gumaganap ito ng tungkulin gaya ng Ctrl key. Ang Alt + kombinasyon ng ibang key ay nakakatulong na gumawa sa menu at dialog box

Page 24: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

SPECIAL KEYSA. Special Purpose KeysB. Command KeysC. Movement Keys

Page 25: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

C. MOVEMENT KEYS Arrow Keys – nagpapagalaw ng cursor

pataas o pababa sa isang linya, pakaliwa o pakanan ng isang karakter o espasyo

Home/End – ginagamit ang home sa pagpapakilos ng linya papunta sa unahan ng dokumento. Ang end ang nagpapakilos sa cursor papuntang dulo

Page Up/ Page Down – ginagamit kung gustong puntahan ang nauna o susunod na pahina o screen

Page 26: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

PANGKATANG GAWAINKulayan ang mga sumusunod na

bahagi ng keyboard.Alphanumeric keys – dilawFunctions Keys – berdeNumeric keys - orange

Page 27: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

***

Burahin o alisin ang sobrang e sa salitang Keeyboard.

Itipa ang iyong pangalan sa malalaking titik.

Ipasok ang unang salita ng pangungusap.

Page 28: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

Pagtambalin ang mga keys sa Hanay A at ang pagkakakilanlan nito sa Hanay B. Isulat sa ang titik ng tamang sagot.

Hanay A Hanay B1. ESC a. mga keys na may titik na F

at bilang 1-122. Space Bar b. ginagawang malaki ang mga

titik kapag pinindot ang key nito

3. Delete c. ginagamit upang kanselahin ang menu sa dialog box

4. Caps Lock d. binubura ang karakter sa kanan ng cursor

5. Function Keys e. nadadagdagan ang espasyo pakanan

Page 29: Paraan at Paggamit Ng Keyboard

TAKDANG ARALIN

Iguhit sa isang long bond paper ang isang keyboard.