Click here to load reader

PANAHANAN NG MGA PILIPINO PAGDATING NG DAYUHAN

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PANAHANAN NG MGA PILIPINO PAGDATING NG DAYUHAN

Modified InSchool OffSchool Approach Modules (MISOSA) 
Distance Education for Elementary Schools 
SELFINSTRUCTIONAL MATERIALS 
NG DAYUHAN 
BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION  2nd Floor Bonifacio Building  DepEd Complex, Meralco Avenue  Pasig City 
Revised 2010  by the Learning Resource Management and Development System (LRMDS), 
DepEd  Division of Negros Occidental  under the Strengthening the Implementation of Basic Education 
in Selected Provinces in the Visayas (STRIVE). 
  This edition has been revised with permission for online distribution  through the Learning Resource Management Development System (LRMDS) Portal  (http://lrmds.deped.gov.ph/) under Project STRIVE for BESRA, a project supported  by AusAID.  
Section 9 of Presidential Decree No. 49 provides: “No copyright shall subsist in any work of the Government of the Republic of the Philippines. However, prior approval of the government agency or office wherein the work is created shall be necessary for exploitation of such work for profit.” This material was originally produced by the Bureau of Elementary Education of the Department of Education, Republic of the Philippines.
1
Ilarawan mo ang tanawing nasa larawan. May nabuo bang konsepto
sa iyong isipan?
Sa modyul na ito ay matututuhan mo:
• kung ano ang panahanan • mga uri ng panahanan at • mga dahilan ng pagbabago ng panahanan ng mga Pilipino
ALAMIN MO
Suriin mo ang mga larawang ito.
• Tingnan mo ang larawan A. • Anong uri ng panahanan ito? Ano sa palagay mo ang dahilan at dito
sila nagtayo ng tahanan. Ano ang kanilang pangunahing hanapbuhay?
• Ang larawan B naman ang iyong suriin. Anong uri ang tahanan mayroon sila? Ano ang dahilan ng pagtira nila rito? Ano ang kanilang pangunahing gawain?
PAG-ARALAN MO
Basahin ito.
Panahanan ang tawag sa pook panirahan ng mga tao. Matatagpuan ang mga ito sa iba’t ibang dako ng bansa.
Sa simula, sa mga yungib lamang tumitira ang ating mga ninuno.
Wala silang pirmihang tirahan. Nang lumaon may mga tumira na sa mga punungkahoy upang maging ligtas sa mababangis na hayop. Ang pagpili ng pook tirahan ng ay batay sa pagiging ligtas na lugar, pagkakaroon ng mapagkukunan ng pagkain, hanapbuhay at ang ginhawa ng paglalakabay. Ang ginawang ito ng ating mga ninuno ay isang paraan ng pakikibagay sa uri ng kanilang kapaligiran.
Sa paglipas ng panahon, natutunan nilang magtayo ng mga tahanan.
Sila ay naninirahan sa mga lugar na malapit sa ilog, lawa o iba pang napagkukunan ng tubig. Dito na sila nakakahanap ng ikabubuhay. Naging sentro ng kalakalan ang mga lugar na ito. Ang kanilang tahanan ay nakahanay sa tabi ng lawa o ilog na bumubuo ng isang panahanang pang tabing dagat na kung tawagin ay mga bahay na tiyakad o bangkang
1. Bakit nagkaroon ng iba’t ibang uri ng panahanan ang ating mga ninuno?
bahay.
Ang iba naman ay nanirahan sa kapatagan at mga kabundukan. Dito naman sila nakahanap ng ikabubuhay. Karamihan sa kanila ay naging magsasaka. Pagtatanim ang pangunahing hanapbuhay. Dito na sila nawiling tumira. Naiangkop na nila ang paraan ng pamumuhay sa uri ng kapaligiran. Karamihan ng kanilang tahanan ay yari sa pawid, kawayan at kogon.
Paglipas ng panahon ay nagkaroon ng mga pagbabago sa uri ng
panahanan. Sa pag-unlad ng teknolohiya at pagdating ng mga dayuhan nagkaroon na ng panahanang panglungsod. Ang mga bahay dito ay yari sa mga makabagong materyales tulad ng bakal, yero, semento iba’t-ibang uri ng tiles at pintura. Naging abala ang mga tao sa kanilang paghahanapbuhay. Nagkaroon na rin ang mga bahay kalakal at mga pinaglilibangang gawain. Halos karamihan sa mga taong nasa ibang uri ng panahanan ay hinangad na lumipat sa panahanang urban. Dito naipakikita ang ating pag-unlad kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya.
Naunawaan mo ba ang iyong binasa? Sagutin mo ang mga tanong.
2. Paano ito nila naisagawa? 3. Saang uri ng panahanan ka nabibilang? Masaya ka ba rito? Bakit?
4
A. Itambal ang Hanay A sa Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa kuwadernong sagutan.
A B 1. Pangingisda a. panahanang urban 2. Pagtrotroso b. panahanan sa tabing-ilog o lawa 3. Pagsasaka c. panahanan sa kapatagan 4. Manggagawa ng pagawaan d. panahanan sa kabundukan 5. Pangangaso e. panahanan sa kagubatan f. panahanan
B. Sagutin ang mga tanong ng makatuwiran sa kuwadernong sagutan.
1. Paano iniaangkop ng ating mga ninuno ang kanilang mga
panahanan sa kanilang kapaligiran? 2. Ano ang pangunahing dahilan ng ating mga ninuno sa pagtatayo ng
mga tahanan sa tabing ilog? 3. Makatwiran ba na magkaroon ng pagbabago sa panahanan ng mga
Pilipino sa pagdating ng mga dayuhan? Bakit? 4. Sa kasalukuyan, saang uri ng panahanan ka nabibilang? 5. Maligaya ka ba rito? Baki?
PAGSANAYAN MO
5
Kung ikaw ay papipiliin ng pook-tirahan, sa aling uri ng panahanan mo
nais? Bakit?
TANDAAN MO
ISAPUSO MO
• Ang ating mga ninuno ay may iba’t ibang uri ng panahanan
• Makikita sa uri ng kanilang tahanan ang simple ngunit praktikal na pamumuhay.
• Ang wastong pag-aangkop ng ating mga ninuno sa kanilang mga
tahanan at sa uri ng kanilang kapaligiran ay nagpapakita ng kanilang katalinuhan.
• Ang pagbabago ng uri ng panahanan ng mga Pilipino ay dahil sa
pag-unlad ng teknolohiya at pagdating ng mga dayuhan.
6
PAGGAWA NG PROYEKTONG LARUANG BAHAY
I. Mga Kagamitan: Karton, panukat, gunting, pandikit at pintur II. Mga Hakbang sa Paggawa
1. Para sa katawan ng bahay, sukatin ang karton na hugis parisukat. 2. Muling sukatin ang nagawang parisukat at hatiin sa siyam (9) na
bahagi 3. Gupitin ang mga bahaging una (1), ikatlo (3), ikapito (7), at ika
siyam. Huwag gupitin nang sagad ang magkabilang gilid ng 2 at 8 upang may pagdikitan. Itupi at idikit ang mga bahagi upang makagawa ng kahong parisukat.
GAWIN MO
7
4. Para naman sa buong ng bahay, sukatin ang karton ng parihaba at
itupi sa gitna upang mabuo ang laruang bahay, pagdikitin ang mga natapos na bahagi.
5. Upang mabuo ang laruang bahay, pagdikitin ang mga natapos na
bahay. 6. Pintahan ang mga bahagi ng natapos na proyekto upang maging
maganda at kaaya-ayang pagmasdan. Ipakita ang nagawang proyekto sa iyong guro.
A. Pagtapat-tapat. Itambal ang larawan sa Hanay A sa Hanay B. Isulat
ang titik ng tamang sagot sa kuwadernong sagutan.
PAGTATAYA
8
makikita
nasa dagat.
makikita sa may dagat o lawa ng may layag.
9
ninuno nang matutong mamahay
f. yari sa kogon
Tama o Mali. Isulat ang T kung wasto ang pangungusap at M kung
hindi sa kuwadernong sagutan. 1. Wala ng bahay na pawid ngayon. 2. Ang pagpili ng pook-tirahan ng mga unang Pilipino ay batay sa
pagiging ligtas ng lugar, pagkakaroon ng hanapbuhay.
3. Panahanan ang tawag sa pook panirahan ng mga tao.
4. Ang ating ninuno ay may pirmihan nang tahanan noon pa man.
5. Ang uri ng panahanan ng ating mga ninuno ay nagpapakita ng kanilang pagiging matalino.
6. Walang pagbabagong naganap sa uri ng panahanan ng mga
Pilipino.
7. Sa pagdating ng makabagong teknolohiya umunlad ang ating panahanan.
8. Malaki ang naitutulong ng panahanan sa kaunlaran ng mga
mamamayan.
9. Karamihan sa mga bahay ngayon lalo na sa bayan at lungsod ay yari sa yero, semento at tabla.
10. Sa maraming lalawigan ay matatagpuan pa rin ang mga bahay-
kubo.
10
Binabati kita at matagumpay mong natapos ang modyul na ito! Maaari mo na ngayong simulan ang susunod na modyul.
35 - PANAHANAN NG MGA PILIPINO PAGDATING NG DAYUHAN - Cover
35 - PANAHANAN NG MGA PILIPINO PAGDATING NG DAYUHAN
GRADE IV