Click here to load reader

HUWEBES SA UNANG LINGGO SA PANAHON NG PAGDATING NG · PDF file wika sa atin ng Panginoon sa Mabuting Balita na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng “Panginoon, Panginoon” ay tiyak

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HUWEBES SA UNANG LINGGO SA PANAHON NG PAGDATING NG · PDF file wika sa atin ng Panginoon sa...

 • Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya para sa

  HUWEBES

  SA UNANG LINGGO

  SA PANAHON NG PAGDATING

  NG PANGINOON

  5 Disyembre 2019

 • PASIMULA __

  Kapag natitipon na ang sambayanan, ang pari at mga tagapaglingkod ay lalakad patungo

  sa dambana samantalang ang awiting pambungad ay ginaganap.

  Pagsapit sa dambana, ang pari at mga tagapaglingkod ay magbibigay-galang alinsunod sa

  hinihinging paraan. Magbibigay-galang ang pari sa dambana sa pamamagitan ng paghalik

  sa ibabaw. Kung minamabuti niya, maiinsensuhan niya ito. Pagkatapos, ang pari ay

  paroroon sa kanyang upuan.

  Matapos ang awiting pambungad, habang nakatayo ang lahat, ang pari at ang mga tao ay

  magkukrus, ipahahayag ng paring nakaharap sa mga tao:

  a Ngalan ng Ama,

  at ng Anak, † at ng Espiritu Santo.

  Sasagot ang mga tao:

  Amen.

  Ilalahad ng pari ang kanyang mga kamay bilang pagbati sa mga tao, habang ipinapahayag:

  ng pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo,

  ang pag-ibig ng Diyos Ama,

  at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo

  nawa’y sumainyong lahat.

  Sasagot ang mga tao:

  At sumaiyo rin.

  S

  A

 • PAMBUNGAD NA PANANALITA __

  Ang pari o ang diyakono o anumang angkop na tagapaglingkod ay makapagbibigay ng

  maikling paliwanag tungkol sa buod ng Misang ipinagdiriwang.

  ga kapatid,

  wika sa atin ng Panginoon sa Mabuting Balita

  na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng

  “Panginoon, Panginoon”

  ay tiyak nang makapapasok sa Kanyang kaharian

  kung hindi sila susunod sa kalooban ng Diyos.

  Ang panahong ito ay nararapat na pagkakataon

  upang magbalik-loob,

  at sumunod sa kalooban ng Diyos.

  Halina’t dumulog sa hapag ng Panginoon,

  at upang maging marapat tayong gumanap

  sa banal na pagdiriwang,

  halina’t pagsisihan ang mga nagawa nating kasalanan.

  PAGSISISI SA KASALANAN __

  m

 • Magkakaroon ng saglit na katahimikan. Pagkatapos nito, lahat ay sabay-sabay na aamin sa

  nagawang kasalanan.

  naamin ko sa makapangyarihang Diyos,

  at sa inyo, mga kapatid,

  na lubha akong nagkasala

  Ang lahat ay dadagok sa dibdib.

  sa isip, sa salita, sa gawa

  at sa aking pagkukulang.

  Kaya isinasamo ko

  sa Mahal na Birheng Maria,

  sa lahat ng mga anghel at mga banal

  at sa inyo, mga kapatid,

  na ako’y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.

  Ipahahayag ng pari ang pagpapatawad.

  aawaan tayo ng makapangyarihang Diyos,

  patawarin tayo sa ating mga kasalanan

  at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.

  Sasagot ang mga tao:

  Amen.

  Isusunod ang mga pagluhog na “Panginoon, kaawaan Mo kami,” maliban kapag naganap

  na ito kaugnay ng ibang paraan ng pagsisisi sa kasalanan.

  HINDI AAWITIN ANG PAPURI SA DIYOS.

  I

  K

 • PANALANGING PAMBUNGAD __

  ma naming makapangyarihan,

  ipakita Mo ang Iyong lakas

  at kami ay Iyong tulungan

  upang ang hinahadlangan

  ng aming kahinaan at kakulangan

  ay mapalaya ng Iyong pag-ibig na mapagbigay

  sa pamamagitan ni HesuKristo

  kasama ng Espiritu Santo

  magpasawalang hanggan.

  Sasagot ang mga tao:

  Amen.

  A

 • Liturhiya ng Salita ng Diyos

  UNANG PAGBASA: ISAIAS 26: 1-6 __ Ang bayang matuwid na nananatiling tapat ay makapapasok.

  ANG SALITA NG DIYOS MULA SA AKLAT NI PROPETA ISAIAS

  a araw na iyo’y ganito ang aawitin sa Juda:

  “Matatag ang ating lungsod,

  hindi tayo maaano,

  matibay ang muog.

  Bayaang bukas ang mga pintuan,

  upang makapasok ang bayang matapat.

  Binibigyan mo ng lubod na kapayapaan

  ang mga taong matapat na tumatalima

  at nagtitiwala sa iyo.

  Magtiwala kayong lagi sa Panginoon,

  ‘pagkat Siya ang kublihang walang hanggan.

  Ibinababa Niya ang mga palalo,

  lungsod mang matatag ay ibinabagsak;

  Pati muog ay winawasak,

  hanggang sa maging tapakan ng mga taong-hamak

  at tuntungan ng mga mahirap.”

  Ang Salita ng Diyos.

  S

 • SALMONG TUGUNAN: Salmo 117: 1 at 8-9. 19-21. 25-27a __

  Pinagpala’ng dumarating sa ngalan ng Poon natin.

  O pasalamatan

  ang Panginoong Diyos, ‘pagkat Siya’y mabuti;

  ang Kanyang pag-ibig

  ay napakatatag at mananatili.

  Mabuting ‘di hamak,

  na doon sa Poon magtiwala ako,

  kaysa panaligan yaong mga tao.

  Higit ngang mabuting

  ang pagtitiwala’y sa Poon ibigay,

  kaysa pamunuan ang ating asahan. (Tugon)

  Ang mga pintuan

  ng banal na templo’y inyo ngayong buksan,

  ako ay papasok,

  at itong Panginoo’y papupurihan.

  Ito yaong pintong

  pasukan ng Poon, ang Panginoong Diyos;

  tanging ang matuwid

  ang pababayaang doo’y makapasok!

  Aking pinupuri

  Ikaw, O Poon, yamang pinakinggan,

  dininig mo ako’t pinapagtagumpay. (Tugon)

 • Kami ay iligtas,

  tubusin Mo, Poon, kami ay iligtas,

  at pagtagumpayin sa layuni’t hangad.

  Ang pumaparito

  sa ngalan ng Poon ay pagpapalain;

  magmula sa templo,

  mga pagpapala’y kanyang tatanggapin!

  ang Poon ang Diyos. (Tugon)

 • ALELUYA (Isaias 55:6)

  Aleluya! Aleluya!

  Hanapin ang Poong mahal

  S’ya’y ating matatagpuan

  sa Kanya tayo magdasal.

  Aleluya! Aleluya!

  MABUTING BALITA: MATEO 7: 21. 24-27 __ Yaong sumusunod sa kalooban ng Ama ang makapapasok sa kaharian ng langit.

  † ANG MABUTING BALITA NG PANGINOON AYON KAY SAN MATEO

  oong panahong iyon,

  , sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad:

  “Hindi lahat ng tumatawag sa akin,

  ‘Panginoon, Panginoon,’

  ay papasok sa kaharian ng langit,

  kundi yaon lamang sumusunod

  sa kalooban ng aking Amang nasa langit.

  “Kaya’t ang bawat nakikinig

  at nagsasagawa ng mga salita kong ito

  ay matutulad sa isang taong matalino

  na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato.

  Umulan nang malakas, bumaha,

  at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon,

  ngunit hindi nagiba

  sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato.

  n

 • Ang bawat nakikinig ng Aking mga salita

  at hindi nagsasagawa nito

  ay matutulad sa isang taong hangal

  na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan.

  Umulan nang malakas, bumaha,

  at binayo ng malakas na hangin ang bahay.

  Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak.”

  Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

  At saka isusunod ang Homiliya at Pangaral.

 • PANALANGIN NG BAYAN __

  Pasisimulan ng Pari ang Panalangin ng bayan sa mga sumusunod na salita:

  ga kapatid,

  itinuro sa atin ni Hesus

  na ang ating pananampalataya ay dapat makita

  sa ating mga gawaing may pag-ibig at katarungan,

  at hindi lang sa ating mga salita.

  Ang ating itutugon:

  PANGINOON, DINGGIN ANG AMING

  PANALANGIN!

  Babanggitin ng tagabasa ang mga sumusunod na kahilingan:

  Nawa’y magkaroon ng pagkakasundo sa pagitan ng ating

  mga salita at ginagawa, upang sa lahat ng bagay si

  Kristo’y ating mamalas, manalangin tayo sa Panginoon.

  Nawa’y maitayo natin ang ating ating buhay sa batong

  mahusay at tiyak na saligang walang hanggan, si

  HesuKristo, manalangin tayo sa Panginoon.

  Nawa sa bawat lugar na mayroong digmaan, karahasan

  at terorismo’y magkaroon ng kapayapaan, at ang mga

  tao’y mamuhay sa mga ligtas na tahanan, manalangin

  tayo sa Panginoon.

  Nawa’y itaas natin at patuloy nating idalangin sa Diyos

  ang lahat ng nagdaranas ng pag-uusig at diskriminasyon

  m

 • dahil sa kanilang pananampalataya, manalangin tayo sa

  Panginoon.

  Pagkatapos nito, ipahahayag ng Pari ang Pangwakas na Panalangin nang magkadaop ang

  mga kamay:

  anginoon naming Diyos,

  sa lahat ng aming pangangailangan

  kami ay nanalig sa Iyo,

  sapagkat dinirinig Mo ang bawat panalangin.

  Palakasin Mo ang mga mahihina

  at damayan Mo ang mga nangungulila.

  Iniluluhog namin ito

  sa pamamagitan ni HesuKristo na aming Panginoon.

  Amen.

  P

 • Liturhiya ng Eukaristiya

  PAGHAHANDA NG MGA HANDOG AT DAMBANA __

  Pagkatapos, sisimulan ang awit sa pag-aalay. Samantalang ito’y ginaganap, ilalagay ng mga

  tagapaglingkod ang telang patungan ng katawan ni Kristo, ang pamahiran, ang kalis at ang

  Aklat ng Pagmimisa sa ibabaw ng dambana.

  Nababagay ang pakikiisa ng mga nagsisimba ay ipahayag sa pamamagitan ng prusisyon ng

  pag-aalay ng tinapay at alak at ng iba pang handog para sa Simbahan at para sa mga

  dukha.

  Ngayon nama’y

Search related