29
Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya para sa HUWEBES SA UNANG LINGGO SA PANAHON NG PAGDATING NG PANGINOON 5 Disyembre 2019

HUWEBES SA UNANG LINGGO SA PANAHON NG PAGDATING NG …€¦ · wika sa atin ng Panginoon sa Mabuting Balita na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng “Panginoon, Panginoon” ay tiyak

 • Upload
  others

 • View
  36

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya para sa

  HUWEBES

  SA UNANG LINGGO

  SA PANAHON NG PAGDATING

  NG PANGINOON

  5 Disyembre 2019

 • PASIMULA __

  Kapag natitipon na ang sambayanan, ang pari at mga tagapaglingkod ay lalakad patungo

  sa dambana samantalang ang awiting pambungad ay ginaganap.

  Pagsapit sa dambana, ang pari at mga tagapaglingkod ay magbibigay-galang alinsunod sa

  hinihinging paraan. Magbibigay-galang ang pari sa dambana sa pamamagitan ng paghalik

  sa ibabaw. Kung minamabuti niya, maiinsensuhan niya ito. Pagkatapos, ang pari ay

  paroroon sa kanyang upuan.

  Matapos ang awiting pambungad, habang nakatayo ang lahat, ang pari at ang mga tao ay

  magkukrus, ipahahayag ng paring nakaharap sa mga tao:

  a Ngalan ng Ama,

  at ng Anak, † at ng Espiritu Santo.

  Sasagot ang mga tao:

  Amen.

  Ilalahad ng pari ang kanyang mga kamay bilang pagbati sa mga tao, habang ipinapahayag:

  ng pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo,

  ang pag-ibig ng Diyos Ama,

  at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo

  nawa’y sumainyong lahat.

  Sasagot ang mga tao:

  At sumaiyo rin.

  S

  A

 • PAMBUNGAD NA PANANALITA __

  Ang pari o ang diyakono o anumang angkop na tagapaglingkod ay makapagbibigay ng

  maikling paliwanag tungkol sa buod ng Misang ipinagdiriwang.

  ga kapatid,

  wika sa atin ng Panginoon sa Mabuting Balita

  na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng

  “Panginoon, Panginoon”

  ay tiyak nang makapapasok sa Kanyang kaharian

  kung hindi sila susunod sa kalooban ng Diyos.

  Ang panahong ito ay nararapat na pagkakataon

  upang magbalik-loob,

  at sumunod sa kalooban ng Diyos.

  Halina’t dumulog sa hapag ng Panginoon,

  at upang maging marapat tayong gumanap

  sa banal na pagdiriwang,

  halina’t pagsisihan ang mga nagawa nating kasalanan.

  PAGSISISI SA KASALANAN __

  m

 • Magkakaroon ng saglit na katahimikan. Pagkatapos nito, lahat ay sabay-sabay na aamin sa

  nagawang kasalanan.

  naamin ko sa makapangyarihang Diyos,

  at sa inyo, mga kapatid,

  na lubha akong nagkasala

  Ang lahat ay dadagok sa dibdib.

  sa isip, sa salita, sa gawa

  at sa aking pagkukulang.

  Kaya isinasamo ko

  sa Mahal na Birheng Maria,

  sa lahat ng mga anghel at mga banal

  at sa inyo, mga kapatid,

  na ako’y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.

  Ipahahayag ng pari ang pagpapatawad.

  aawaan tayo ng makapangyarihang Diyos,

  patawarin tayo sa ating mga kasalanan

  at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.

  Sasagot ang mga tao:

  Amen.

  Isusunod ang mga pagluhog na “Panginoon, kaawaan Mo kami,” maliban kapag naganap

  na ito kaugnay ng ibang paraan ng pagsisisi sa kasalanan.

  HINDI AAWITIN ANG PAPURI SA DIYOS.

  I

  K

 • PANALANGING PAMBUNGAD __

  ma naming makapangyarihan,

  ipakita Mo ang Iyong lakas

  at kami ay Iyong tulungan

  upang ang hinahadlangan

  ng aming kahinaan at kakulangan

  ay mapalaya ng Iyong pag-ibig na mapagbigay

  sa pamamagitan ni HesuKristo

  kasama ng Espiritu Santo

  magpasawalang hanggan.

  Sasagot ang mga tao:

  Amen.

  A

 • Liturhiya ng Salita ng Diyos

  UNANG PAGBASA: ISAIAS 26: 1-6 __ Ang bayang matuwid na nananatiling tapat ay makapapasok.

  ANG SALITA NG DIYOS MULA SA AKLAT NI PROPETA ISAIAS

  a araw na iyo’y ganito ang aawitin sa Juda:

  “Matatag ang ating lungsod,

  hindi tayo maaano,

  matibay ang muog.

  Bayaang bukas ang mga pintuan,

  upang makapasok ang bayang matapat.

  Binibigyan mo ng lubod na kapayapaan

  ang mga taong matapat na tumatalima

  at nagtitiwala sa iyo.

  Magtiwala kayong lagi sa Panginoon,

  ‘pagkat Siya ang kublihang walang hanggan.

  Ibinababa Niya ang mga palalo,

  lungsod mang matatag ay ibinabagsak;

  Pati muog ay winawasak,

  hanggang sa maging tapakan ng mga taong-hamak

  at tuntungan ng mga mahirap.”

  Ang Salita ng Diyos.

  S

 • SALMONG TUGUNAN: Salmo 117: 1 at 8-9. 19-21. 25-27a __

  Pinagpala’ng dumarating sa ngalan ng Poon natin.

  O pasalamatan

  ang Panginoong Diyos, ‘pagkat Siya’y mabuti;

  ang Kanyang pag-ibig

  ay napakatatag at mananatili.

  Mabuting ‘di hamak,

  na doon sa Poon magtiwala ako,

  kaysa panaligan yaong mga tao.

  Higit ngang mabuting

  ang pagtitiwala’y sa Poon ibigay,

  kaysa pamunuan ang ating asahan. (Tugon)

  Ang mga pintuan

  ng banal na templo’y inyo ngayong buksan,

  ako ay papasok,

  at itong Panginoo’y papupurihan.

  Ito yaong pintong

  pasukan ng Poon, ang Panginoong Diyos;

  tanging ang matuwid

  ang pababayaang doo’y makapasok!

  Aking pinupuri

  Ikaw, O Poon, yamang pinakinggan,

  dininig mo ako’t pinapagtagumpay. (Tugon)

 • Kami ay iligtas,

  tubusin Mo, Poon, kami ay iligtas,

  at pagtagumpayin sa layuni’t hangad.

  Ang pumaparito

  sa ngalan ng Poon ay pagpapalain;

  magmula sa templo,

  mga pagpapala’y kanyang tatanggapin!

  ang Poon ang Diyos. (Tugon)

 • ALELUYA (Isaias 55:6)

  Aleluya! Aleluya!

  Hanapin ang Poong mahal

  S’ya’y ating matatagpuan

  sa Kanya tayo magdasal.

  Aleluya! Aleluya!

  MABUTING BALITA: MATEO 7: 21. 24-27 __ Yaong sumusunod sa kalooban ng Ama ang makapapasok sa kaharian ng langit.

  † ANG MABUTING BALITA NG PANGINOON AYON KAY SAN MATEO

  oong panahong iyon,

  , sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad:

  “Hindi lahat ng tumatawag sa akin,

  ‘Panginoon, Panginoon,’

  ay papasok sa kaharian ng langit,

  kundi yaon lamang sumusunod

  sa kalooban ng aking Amang nasa langit.

  “Kaya’t ang bawat nakikinig

  at nagsasagawa ng mga salita kong ito

  ay matutulad sa isang taong matalino

  na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato.

  Umulan nang malakas, bumaha,

  at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon,

  ngunit hindi nagiba

  sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato.

  n

 • Ang bawat nakikinig ng Aking mga salita

  at hindi nagsasagawa nito

  ay matutulad sa isang taong hangal

  na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan.

  Umulan nang malakas, bumaha,

  at binayo ng malakas na hangin ang bahay.

  Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak.”

  Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

  At saka isusunod ang Homiliya at Pangaral.

 • PANALANGIN NG BAYAN __

  Pasisimulan ng Pari ang Panalangin ng bayan sa mga sumusunod na salita:

  ga kapatid,

  itinuro sa atin ni Hesus

  na ang ating pananampalataya ay dapat makita

  sa ating mga gawaing may pag-ibig at katarungan,

  at hindi lang sa ating mga salita.

  Ang ating itutugon:

  PANGINOON, DINGGIN ANG AMING

  PANALANGIN!

  Babanggitin ng tagabasa ang mga sumusunod na kahilingan:

  Nawa’y magkaroon ng pagkakasundo sa pagitan ng ating

  mga salita at ginagawa, upang sa lahat ng bagay si

  Kristo’y ating mamalas, manalangin tayo sa Panginoon.

  Nawa’y maitayo natin ang ating ating buhay sa batong

  mahusay at tiyak na saligang walang hanggan, si

  HesuKristo, manalangin tayo sa Panginoon.

  Nawa sa bawat lugar na mayroong digmaan, karahasan

  at terorismo’y magkaroon ng kapayapaan, at ang mga

  tao’y mamuhay sa mga ligtas na tahanan, manalangin

  tayo sa Panginoon.

  Nawa’y itaas natin at patuloy nating idalangin sa Diyos

  ang lahat ng nagdaranas ng pag-uusig at diskriminasyon

  m

 • dahil sa kanilang pananampalataya, manalangin tayo sa

  Panginoon.

  Pagkatapos nito, ipahahayag ng Pari ang Pangwakas na Panalangin nang magkadaop ang

  mga kamay:

  anginoon naming Diyos,

  sa lahat ng aming pangangailangan

  kami ay nanalig sa Iyo,

  sapagkat dinirinig Mo ang bawat panalangin.

  Palakasin Mo ang mga mahihina

  at damayan Mo ang mga nangungulila.

  Iniluluhog namin ito

  sa pamamagitan ni HesuKristo na aming Panginoon.

  Amen.

  P

 • Liturhiya ng Eukaristiya

  PAGHAHANDA NG MGA HANDOG AT DAMBANA __

  Pagkatapos, sisimulan ang awit sa pag-aalay. Samantalang ito’y ginaganap, ilalagay ng mga

  tagapaglingkod ang telang patungan ng katawan ni Kristo, ang pamahiran, ang kalis at ang

  Aklat ng Pagmimisa sa ibabaw ng dambana.

  Nababagay ang pakikiisa ng mga nagsisimba ay ipahayag sa pamamagitan ng prusisyon ng

  pag-aalay ng tinapay at alak at ng iba pang handog para sa Simbahan at para sa mga

  dukha.

  Ngayon nama’y tatayo ang pari sa gawing gitna ng dambana, hahawakan niya ang pinggan

  ng tinapay na bahagyang nakaangat sa dambana, habang dinarasal niya nang pabulong:

  apuri-puri Ka,

  Diyos Amang Lumikha sa sanlibutan.

  Sa Iyong kagandahang-loob,

  narito ang aming maiaalay.

  Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa

  ang tinapay na ito

  para maging pagkaing nagbibigay-buhay.

  Ilalapag niya ang pinggan ng tinapay sa telang patungan ng Katawan ni Kristo.

  Kapag hindi ginaganap ang awit ng pag-aalay, ang mga pangungusap na ito ay madarasal

  nang malakas ng pari at sa katapusan makapagbubunyi ang mga tao:

  Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kailan man.

  Ang diyakono o ang pari ay magbubuhos ng alak at kaunting tubig sa kalis habang

  dinarasal nang pabulong:

  a paghahalong ito ng alak at tubig

  kami nawa’y makasalo sa pagka-Diyos ni Kristo

  na nagpagindapat makisalo sa aming pagkatao.

  k

  S

 • Pagbalik sa gawing gitna ng dambana, hahawakan ng pari ang kalis ng bahagyang

  nakaangat sa dambana habang dinarasal nang pabulong:

  apuri-puri Ka,

  Diyos Amang Lumikha sa sanlibutan.

  Sa Iyong kagandahang-loob,

  narito ang aming maiaalay.

  Mula sa katas ng ubas

  at bunga ng aming paggawa ang alak na ito

  para maging inuming nagbibigay ng Iyong Espiritu.

  Ilalapag niya ang kalis sa telang patungan ng Katawan ni Kristo.

  Kapag hindi ginaganap ang awit ng pag-aalay, ang mga pangungusap na ito ay madarasal

  nang malakas ng pari at sa katapusan makapagbubunyi ang mga tao:

  Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kailan man.

  Pagkatapos, yuyuko ang pari habang dinarasal nang pabulong:

  iyos Amang Lumikha,

  nakikiusap kaming mga makasalanan.

  Tanggapin Mo ang aming pagsisisi bilang handog

  upang kami’y matutong sumunod sa Iyo

  nang buong puso.

  Kung minamabuting gawin, iinsensuhan ng pari ang mga alay at ang dambana, pagkaraa’y

  iinsensuhan ng diyakono o ng tagapaglingkod ang pari at ang mga nagsisimba.

  Pagkatapos, ang pari’y pupunta sa gilid ng dambana, maghuhugas siya ng mga kamay,

  samantalang pabulong niyang dinarasal:

  Diyos kong minamahal,

  kasalanan ko’y hugasan

  at linisin Mong lubusan ang nagawa Kong pagsuway.

  k

  D

  O

 • Pagbalik ng pari sa gawing gitna ng dambana, ilalahad niya ang kanyang kamay sa mga

  tao at muli niyang pagdaraupin habang kanyang ipinapahayag:

  analangin kayo, mga kapatid,

  upang ang paghahain natin ay kalugdan

  ng Diyos Amang makapangyarihan.

  Sasagot ang mga tao:

  Tanggapin nawa ng Panginoon

  itong paghahain sa Iyong mga kamay

  sa kapurihan Niya at karangalan

  sa ating kapakinabangan

  at sa buong Sambayanan Niyang banal.

  Pagkaraa’y ilalahad ng pari ang kanyang mga kamay at darasalin niya ang mga panalangin

  ukol sa mga alay.

  PANALANGIN UKOL SA MGA ALAY __

  ma naming Lumikha,

  tanggapin Mo ang aming mga alay

  na Ikaw rin ang nagbigay.

  Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan

  na ngayon pa man ay amin nang pinakikinabangan

  sa pamamagitan ni HesuKristo

  kasama ng Espiritu Santo

  magpasawalang hanggan.

  Sasagot ang mga tao:

  Amen.

  m

  A

 • PANALANGIN NG PAGPUPURI AT PAGPAPASALAMAT __

  Ngayo’y sisimulan ng pari ang Panalangin ng Pagpupuri at Pagpapasalamat. Ilalahad niya

  ang kanyang mga kamay habang Kanyang sinasabi:

  umainyo ang Panginoon.

  Sasagot ang mga tao:

  At sumaiyo rin.

  Pagkaraa’y isusunod niya habang itinataas ang kanyang mga kamay:

  taas sa Diyos ang inyong puso at diwa.

  Sasagot ang mga tao:

  Itinaas na namin sa Panginoon.

  Habang nakataas ang mga kamay, kanyang ipahahayag:

  asalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.

  Sasagot ang mga tao:

  Marapat na Siya ay pasalamatan.

  S

  I

  P

 • UNANG PREPASYO SA PANAHON NG PAGDATING __ Ang dalawang pagdating ni Kristo

  ma naming makapangyarihan,

  tunay ngang marapat

  na Ikaw ay aming pasalamatan

  sa pamamagitan ni HesuKristo

  na aming Panginoon.

  Siya’y isinugo Mo upang matupad

  ang Iyong magandang balak para sa lahat.

  Hindi Niya ikinahiyang mamuhay nang mahirap

  upang mapakisamahan Niya kaming matapat.

  Siya’y hindi na iba sa amin

  upang maitampok Niya kami sa Iyong piling.

  Sa Kanyang lantarang muling pagdating

  ang pakikisama Niya’y puspusang magniningning

  at ang pangako Niyang kapana-panabik

  ay inaasahan namin lubos na makakamit.

  Kaya, kaisa ng mga anghel

  na nagsisiawit ng papuri sa Iyo

  nang walang humpay sa kalangitan,

  kami’y nagbubunyi sa Iyong kadakilaan:

  Aawitin o bibigkasin nang malakas ang Santo.

  A

 • IKALAWANG PANALANGIN

  NG PAGPUPURI AT PAGPAPASALAMAT

  Nakalahad ang mga kamay ng pari sa pagdarasal.

  ma naming banal,

  Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.

  Pagdaraupin ng pari ang kanyang mga kamay at lulukuban ng mga kamay niya ang mga

  alay habang siya'y nagdarasal.

  aya’t sa pamamagitan ng Iyong Espiritu

  gawin Mong banal ang mga kaloob na ito

  Pagdaraupin ng pari ng kanyang mga kamay at kukrusan niya ang tinapay at kalis,

  samantalang kanyang dinarasal:.

  upang para sa ami’y maging Katawan at Dugo †

  ng aming Panginoong HesuKristo.

  Pagdaraupin ng pari ang kanyang mga kamay.

  Ang mga salita ng Panginoon sa mga sumusunod na pangungusap ay ipahahayag ng

  malinaw at nauunawaan ng tanan ayon sa hinihngi ng kahulugan ng mga ito.

  Bago Niya pinagtiisang kusang loob

  na maging handog,

  Hahawakan ng pari ang tinapay nang bahagyang nakaangat sa ibabaw ng dambana habang

  patuloy na ipinahahayag:

  hinawakan Niya ang tinapay,

  pinasalamatan Ka Niya,

  pinaghati-hati Niya iyon,

  iniabot sa Kanyang mga alagad

  at sinabi:

  A

  K

 • Bahagyang yuyuko ang pari.

  TANGGAPIN NINYONG LAHAT ITO AT KANIN:

  ITO ANG AKING KATAWAN

  NA IHAHANDOG PARA SA INYO.

  Ipamamalas niya ang ostiyang itinalagang maging Katawan ni Kristo, ipapatong niya ito

  sa pinggan, at luluhod siya bilang pagsamba.

  Ang pari ay magpapatuloy:

  Gayundin naman, noong matapos ang hapunan,

  Hahawakan ng pari ang kalis nang bahagyang nakataas sa ibabaw ng dambana habang

  kanyang patuloy na ipinahahayag:

  hinawakan Niya ang kalis

  muli Ka Niyang pinasalamatan,

  iniabot Niya ang kalis sa mga alagad

  at sinabi:

  Bahagyang yuyuko ang pari.

  TANGGAPIN NINYONG LAHAT ITO AT INUMIN:

  ITO ANG KALIS NG AKING DUGO

  NG BAGO AT WALANG HANGGANG TIPAN,

  ANG AKING DUGO NA IBUBUHOS

  PARA SA INYO AT PARA SA LAHAT

  SA IKAPAGPAPATAWAD NG MGA KASALANAN.

  GAWIN NINYO ITO SA PAG-ALALA SA AKIN.

  Ipamamalas niya ang kalis, ipapatong niya ito sa telang patungan ng Katawan ni Kristo,

  at luluhod siya bilang pagsamba.

 • Pagkatapos, ipahahayag ng pari:

  pagbunyi natin ang misteryo

  ng ating pananampalataya.

  Ang mga tao ay magbubunyi:

  Sa Krus Mo at Pagkabuhay

  kami ay natubos Mong tunay

  Poong Hesus, naming mahal

  iligtas Mo kaming tanan

  ngayon at magpakailanman.

  Ilalahad ng pari ang kanyang mga kamay samantalang siya ay nagdarasal:

  ma,

  ginagawa namin ngayon ang pag-alala

  sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Iyong Anak

  kaya’t iniaalay namin sa Iyo

  ang tinapay na nagbibigay-buhay

  at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.

  Kami’y nagpapasalamat

  dahil kami’y Iyong minarapat

  na tumayo sa harap Mo

  para maglingkod sa Iyo.

  Isinasamo naming kaming magsasalu-salo

  sa Katawan at Dugo ni Kristo

  ay mabuklod sa pagkakaisa

  sa pamamagitan ng Espiritu Santo.

  I

  A

 • Tagapamuno o ibang Nakikipagdiwang:

  ma,

  lingapin ang Iyong Simbahang

  laganap sa buong daigdig.

  Puspusin mo kami sa pag-ibig

  kaisa ni FRANCISCO na aming Papa

  at ni N., na aming Obispo

  at ng tanang kaparian.

  Tagapamuno o ibang Nakikipagdiwang:

  lalahanin Mo rin

  ang mga kapatid naming nahimlay

  nang may pag-asang sila’y muling mabubuhay

  gayun din ang lahat ng mga pumanaw.

  Kaawaan Mo sila at patuluyin sa Iyong kaliwanagan.

  Kaawaan Mo at pagindapatin kaming lahat

  na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.

  Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos

  at ng kabiyak ng puso niyang si San Jose

  kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal

  na namuhay dito sa daigdig nang kalugod-lugod sa Iyo,

  maipagdiwang nawa namin

  ang pagpupuri sa ikararangal Mo

  Pagdaraupin ng pari ang kanyang mga kamay.

  sa pamamagitan ng Iyong Anak

  na aming Panginoong HesuKristo.

  A

  A

 • Hahawakan ng pari ang pinggang may ostiya at kalis na kapwa niya itataas habang kanyang

  ipinahahayag:

  a pamamagitan ni Kristo, kasama Niya at sa Kanya,

  ang lahat ng parangal at papuri ay sa Iyo,

  Diyos Amang makapangyarihan,

  kasama ng Espiritu Santo

  magpasawalang hanggan.

  Ang mga tao ay magbubunyi:

  Amen.

  s

 • RITU NG PAKIKINABANG __

  Pagkalapag ng kalis at pinggan sa dambana, ipahahayag ng pari nang may magkadaop na

  mga kamay:

  a tagubilin ng mga nakagagaling na mga utos,

  at turo ni Hesus na Panginoon natin at Diyos

  ipahayag natin ng lakas-loob:

  Ilalahad ng pari ang kanyang mga kamay at ipahahayag niya kaisa ng lahat:

  ma namin, sumasalangit Ka,

  sambahin ang ngalan Mo.

  Mapasaamin ang kaharian Mo

  sundin ang loob Mo

  dito sa lupa para nang sa langit.

  Bigyan Mo kami ngayon

  ng aming kakanin sa araw-araw.

  At patawarin Mo kami sa aming mga sala

  para nang pagpapatawad namin

  sa nagkakasala sa amin.

  At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso.

  At iadya Mo kami sa lahat ng masama.

  Pagkalapag ng kalis at pinggan sa dambana, ipahahayag ng pari nang may magkadaop na

  mga kamay:

  inihiling naming kami’y iadya sa lahat ng masama,

  pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,

  iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan

  samantalang aming pinananabikan

  S

  A

  H

 • ang dakilang araw ng pagpapahayag

  ng Tagapagligtas naming si HesuKristo.

  Pagdaraupin ng pari ang kanyang mga kamay. Wawakasan ng sambayanan ang panalangin

  sa pag-awit ng pagbubunyi:

  Sapagka’t Iyo ang kaharian

  at ang kapangyarihan at ang kapurihan

  magpakailan man!

  Malakas na darasalin ng pari habang nakalahad ang mga kamay:

  anginoong HesuKristo,

  sinabi Mo sa Iyong mga apostol

  “Kapayapaan ang iniiwan Ko sa inyo.

  Ang Aking kapayapaan ang ibinibigay Ko sa inyo.”

  Tunghayan Mo ang aming pananampalataya

  at huwag ang aming mga pagkakasala.

  Pagkalooban Mo kami ng kapayapaan

  at pagkakaisa ayon sa Iyong kalooban

  Pagdaraupin ng pari ang kanyang mga kamay.

  kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

  Sasagot ang mga tao:

  Amen.

  Paharap sa sambayanan, maglalahad at magdaraop ng mga kamay ang pari at sasabihin:

  ng kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.

  Sasagot ang mga tao:

  At sumaiyo rin. Aanyayahan niyang magbigayan ng kapayapaan ang sambayanan:

  P

  A

 • agbigayan tayo ng kapayapaan sa isa’t isa.

  Magbibigayan ng kapayapaan ang mga tao.

  Samantala, hahawakan ng tagapamuno ang ostiya at hahatiin niya iyon sa ibabaw ng

  pinggan at isasawak niya ang kaputol sa kalis habang pabulong na dinarasal:

  a pagsasawak na ito,

  ng Katawan at Dugo

  ng aming Panginoong Hesukristo

  tanggapin nawa namin sa pakikinabang

  ang buhay na walang hanggan.

  Habang isinasagawa ito, aawitin ang Kordero ng Diyos:

  Kordero ng Diyos,

  na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,

  maawa Ka sa amin.

  Kordero ng Diyos,

  na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,

  maawa Ka sa amin.

  Kordero ng Diyos,

  na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,

  ipagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan.

  Samantala, hahawakan ng tagapamuno ang ostiya at hahatiin niya iyon sa ibabaw ng

  pinggan at isasawak niya ang kaputol sa kalis habang pabulong na dinarasal:

  anginoong HesuKristo, Anak ng Diyos na buhay,

  sa kalooban ng Ama kasama ng Espiritu Santo,

  binuhay Mo sa Iyong pagkamatay ang sanlibutan.

  Pakundangan sa Iyong banal na Katawan at Dugo,

  M

  s

  P

 • iadya Mo ako sa tanang aking kasalanan

  at lahat ng masama,

  gawin Mong ako’y makasunod lagi sa Iyong mga utos,

  at huwag Mong ipahintulot

  na ako’y mawalay sa Iyo kailan man.

  O kaya:

  ng pakikinabang ng Katawan at Dugo Mo,

  Panginoong HesuKristo,

  ay huwag nawang magdulot

  ng paghuhukom at parusa sa kasalanan ko.

  Alang-alang sa Iyong dakilang pag-ibig

  nawa’y aking matanggap

  ang pagkupkop Mo sa akin at kaloob Mong lunas.

  Luluhod ang pari at pagtayo niya’y hahawakan niya ang ostiya na itataas sa ibabaw ng

  kalis. Sasabihin niya sa mga tao nang malakas:

  to ang Kordero ng Diyos,

  na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.

  Mapapalad tayong inaanyayahan sa banal na piging.

  Sasabihin ng lahat:

  Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatulóy sa Iyo

  ngunit sa isang salita Mo lamang ay gagaling na ako.

  Makikinabang ang pari nang magalang at nakayuko sa dambana habang pabulong na

  nagdarasal:

  Ipagsanggalang nawa ako ng Katawan ni Kristo

  para sa buhay na walang hanggan.

  Mapitagan niyang tatanggapin ang Katawan ni Kristo.

  A

  I

 • Pagkatapos, hahawakan ng pari ang kalis at pabulong na magdarasal:

  Ipagsanggalang nawa ako ng Dugo ni Kristo

  para sa buhay na walang hanggan.

  Mapitagan niyang tatanggapin ang Dugo ni Kristo.

  Tatanggap na ang mga tao ng pakikinabang. Habang ginaganap ito, magsisimula ang awit

  ng pakikinabang.

  Titipunin ang mga mumo ng ostiya na nasa pinggan sa kalis na huhugasan. Habang

  ginaganap ito, pabulong na darasalin ng naghuhugas:

  ma naming mapagmahal,

  ang aming tinanggap ngayon

  ay amin nawang mapakinabangan

  at ang Iyong ipinagkaloob

  ay magdulot nawa sa amin

  ng kagalingang pangmagpakailan man.

  Mag-uukol ng ilang saglit na katahimikan pagkatapos na makapakinabang ang lahat.

  Mula sa kanyang upuan, tatayo ang pari at ilalahad ang kanyang mga kamay habang

  ipinahahayag ang Panalanging Pagkapakinabang.

  A

 • PANALANGING PAGKAPAKINABANG __

  ma naming mapagmahal,

  mapakinabangan nawa namin

  ang aming pinagsaluhan

  upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw

  aming mapanaligan

  ang Iyong pagpapalang pangmagpakailan man

  sa pamamagitan ni HesuKristo

  kasama ng Espiritu Santo

  magpasawalang hanggan.

  Sasagot ang mga tao:

  Amen.

  A

 • PAGHAHAYO SA PAGWAWAKAS __

  Ilalahad ng pari ang kanyang mga kamay sa pagpapahayag:

  umainyo ang Panginoon.

  Sasagot ang mga tao:

  At sumaiyo rin.

  Babasbasan ng pari ang mga tao habang kanyang ipinahahayag:

  agpalain kayo ng makapangyarihang Diyos,

  Ama, at Anak, † at Espiritu Santo.

  Sasagot ang mga tao:

  Amen.

  Ipahahayag ng pari ang paghayo:

  aglayin ninyo sa inyong pag-alis

  ang kapayapaan ni Kristo.

  Sasagot ang mga tao:

  Salamat sa Diyos.

  Karaniwan, ang dambana ay bibigyang-paggalang sa paghalik dito ng pari at matapos

  makapagbigay-pitagan ng mga tagapaglingkod, siya ay hahayo habang nagaganap ang

  awiting pangwakas.

  S

  p

  T