OTPORNOST MATERIJALA I - gfosweb.gfos.hrgfosweb.gfos.hr/.../otpornost-materijala-i/1_UVOD.pdf · OTPORNOST MATERIJALA I Bodovi: Studentmožeukupnosakupitido100bodova: - aktivn imsudjelovanje

 • Upload
  vuduong

 • View
  322

 • Download
  6

Embed Size (px)

Citation preview

 • OTPORNOST MATERIJALA IOTPORNOST MATERIJALA I

 • OTPORNOST MATERIJALA I

  Nastavnici:

  - Izv.prof.dr.sc. Mirjana Bonjak-Kleina d.i.g.-- Izv.prof.dr.sc. Mirjana Bonjak-Kleina d.i.g.-predavanja i vjebe

  - doc.dr.sc. Davorin Penava d.i.g. - vjebe

 • OTPORNOST MATERIJALA I

  Uvjet za potpis:

  prisustvo na najmanje 70% nastavnih sati (predavanja i vjebe)

 • OTPORNOST MATERIJALA I

  Bodovi:Student moe ukupno sakupiti do 100 bodova:

  - aktivnim sudjelovanjem na nastavi- aktivnim sudjelovanjem na nastavi- tri pismena kolokvija (teorija + zadaci)

  - da bi bio osloboen ispita ili dijela ispita, studenttreba po svakom kolokviju rijeiti najmanje 75%,odnosno 60%.

 • OTPORNOST MATERIJALA IIspit: 1. tijekom semestra:

  Ukoliko student sakupi- 75 i vie bodova po kolokviju osloboen je- 75 i vie bodova po kolokviju osloboen jepismenog i usmenog dijela ispita,- 60 do 74 bodova po kolokviju osloboen jepismenog dijela ispita

  2. na kraju semestra: sastoji se odpismenog i usmenog dijela

 • NASTAVNI PROGRAM

  Uvod, pretpostavke, osnovni pojmovi Veza naprezanja i deformacija (Hook

  zakon, superpozicija, St.Venantov princip) tapovi optereeni aksijalnom silom (plan tapovi optereeni aksijalnom silom (plan

  pomaka, stat.neodreeni) tapovi optereeni aksijalnom silom (vl.

  teina, utjecaj temperature, koncentracija naprezanja)

 • Stanje naprezanja u toki Stanje deformacija u toki

  NASTAVNI PROGRAM

  Stanje deformacija u toki Tankostjene posude Posmik odrez Geometrijske karakteristike ravnih

  presjeka

 • Torzija ravnih tapova isto savijanje

  NASTAVNI PROGRAM

  isto savijanje Savijanje silama, sastavljeni nosai Deformacija ravnih tapova kod savijanja

 • OTPORNOST MATERIJALA I

  Literatura: 1. Vice imi: OTPORNOST MATERIJALA I 2. Brni Turkalj: NAUKA O VRSTOI I 2. Brni Turkalj: NAUKA O VRSTOI I 3. Ivo Alfirevi: NAUKA O VRSTOI 4. Davorin Bazjanac: NAUKA O VRSTOI 5. Timoenko: OTPORNOST MATERIJALA

 • OTPORNOST MATERIJALA I

 • OTPORNOST MATERIJALA I

 • OTPORNOST MATERIJALA

  Otpornost materijala je grana primijenjene mehanike.

  POVEZUJE teorijske discipline (matematika, fizika, mehanika) teorijske discipline (matematika, fizika, mehanika) tehnike discipline betonske, metalne, drvene konstrukcije

  ZADATAK na osnovu utvrenih unutarnjih sila odrediti potrebne dimenzije, naprezanja i deformacije

 • OTPORNOST MATERIJALA

  PROUAVA PROBLEME vrstoe -sposobnost prenoenja optereenja krutosti otpornost prema deformiranju stabilnosti sposobnost da zadre poetni r. oblik stabilnosti sposobnost da zadre poetni r. oblik

  POSTUPCI PRORAUNA vrstoa odreivanje najmanjih dimenzija krutost odreivanje deformacija konstrukcije stabilnost odreivanje optereenja pod kojim

  konstrukcija jo zadrava prvotni oblik

 • OTPORNOST MATERIJALA

  vrstoa konstrukcije

  je sposobnost elemenata konstrukcije u prijenosu optereenja bez pojave loma, bez trajnih prijenosu optereenja bez pojave loma, bez trajnih plastinih deformacija ili oteenja /pukotina/

  - pri zadanom optereenju najvea naprezanja moraju biti manja od doputenih vrijednosti

 • OTPORNOST MATERIJALA

  Krutost konstrukcije

  je otpornost konstrukcije prema deformiranju //promjeni oblika i dimenzija pod optereenjem////promjeni oblika i dimenzija pod optereenjem//

  - pri zadanom optereenju deformacije ne smiju bitivee od doputenih vrijednosti

 • OTPORNOST MATERIJALA

  Elastina stabilnost

  je sposobnost konstrukcije da kod optereivanja zadripoetni ravnoteni oblikpoetni ravnoteni oblik

  - gubitak elastine stabilnosti ravnogtapa zovemo izvijanje

  IZVIJANJE RAVNOG TAPA

 • OTPORNOST MATERIJALA

  PROUAVA PROBLEME vrstoe -sposobnost prenoenja optereenja krutosti otpornost prema deformiranju stabilnosti sposobnost da zadre poetni r. oblik stabilnosti sposobnost da zadre poetni r. oblik

  POSTUPCI PRORAUNA vrstoa odreivanje najmanjih dimenzija krutost odreivanje deformacija konstrukcije stabilnost odreivanje optereenja pod kojim

  konstrukcija jo zadrava prvotni oblik

 • KROZ POVIJEST

  Leonardo da Vinci (1452-1519) eksperimentalna istraivanja vrstoe grede /oslolnjene na oba kraja; upete na jednom kraju...

 • KROZ POVIJEST

  Galileo Galilei (1564-1642) osniva znanosti o OM;

  treba uzeti u obzir i fizikalna svojstva

  materijala;materijala;

  istrauje vrstou tapa pri rastezanju...

 • KROZ POVIJEST

  Robert Hooke (1635-1703) prouava elastina svojstva materijala; zakon o linearnoj ovisnosti izmeu optereenja i deformacija pri rastezanju... //temelj za mehaniku elastinih tijela//

 • KROZ POVIJEST

  Jakob Bernuolli (1654-1705) prouava oblik savijene grede; hipoteza ravnih presjeka /Bernoullieva hipoteza/...

  Thomas Young (1773-1829) daje matematiku formulaciju Hooke-ova zakona, uvodi pojam modula formulaciju Hooke-ova zakona, uvodi pojam modula elastinosti /Youngov modul/; uvodi pojam posminog naprezanja....

  Mariotte; Euler; Lagrange; Coulomb; Navier; Cauchy; Poisson; Clapeyron; Saint-Venant; Maxwell; Castigliano; Mises; Mohr; Timoenko......i drugi.

 • Odreivanje stanja naprezanja i deformacija

  OTPORNOST MATERIJALA I

  Analitikim metodama Numerikim metodama Eksperimentalnim metodama

 • Teorijski ili matematiki pristupodreivanja naprezanja i deformacija veoma je

  sloen //sloen matematiki aparat i dug put do egzaktnog rjeenja//

  OTPORNOST MATERIJALA I

  U svakodnevnoj praksi za rjeavanje problema tzv. inenjerski pristup. Uvode se pretpostavke:

  o svojstvima materijalao deformiranju tijelao raspodjeli naprezanja po presjeku tijela

 • Otpornost materijalaunosi pretpostavke o

  Osnovne pretpostavke

  Otpornost materijalaunosi pretpostavke o strukturi i ponaanju materijala, kao i o karakteru deformacija.

 • Osnovne pretpostavke

  Pretpostavka o neprekinutosti materijala

  Materijal ispunjava cijeli oblik tijela

  Pretpostavka o elastinom ponaanju materijala

  po uklanjanju vanjskih uzroka, materijal se vraa u prvobitno stanje/poloaj

 • Osnovne pretpostavke

  Materijal je homogen i izotropan

  HOMOGEN materijal ima jednaka svojstva u svim tokama tijela

  u suprotnom je materijal NEHOMOGEN

  IZOTROPAN materijal ima ista svojstva u svim smjerovima

  u suprotnom je materijal ANIZOTROPAN

 • Pretpostavka o malim deformacijama

  Deformacije su relativno male u odnosu na dimenzije tijela jednadbe ravnotee postavljaju se na kruto nedeformirano tijelo

  Osnovne pretpostavke

  nedeformirano tijelo

  Pretpostavka o ravnim presjecima

  Tijekom djelovanja vanjskih sila (deformiranja tijela) popreni presjek tapa ostaje ravan i okomit na uzdunu os tapa. (Bernoulijeva hipoteza)

 • SVOJSTVA TIJELA

  elastinost

  elasto-plastinost elasto-plastinost

  plastinost

 • SVOJSTVA TIJELA

  Idealno elastian materijal

 • SVOJSTVA TIJELA

  Plastini materijal

 • Tipovi problema

  Linijski tapniF1

  F

  F

  Ravninski

  Prostorni

  F2

  Fn

 • OPTEREENJAOPTEREENJA

 • OSNOVNA OPTEREENJA

  Aksijalno optereenje

 • Poprena sila

 • Torzija

 • Savijanje

 • METODA PRESJEKA

 • UNUTARNJE SILE

  N -normalna ili uzduna sila

  Ty, Tz - poprene sile

  Mx - moment uvijanja ili moment torzije

  Mz, My - momenti savijanja

 • NAPREZANJENAPREZANJE

 • NAPREZANJE

  aktivirana unutarnja sila u tijelu koje se odupire tendenciji deformiranja tijela

  unutarnja sila na jedinicu povrine presjeka unutarnja sila na jedinicu povrine presjekana kojem djeluje

  PREMA DJELOVANJU RAZLIKUJEMO:a) normalno naprezanjeb) posmino naprezanje

  a) b)

 • NORMALNO NAPREZANJE

 • POSMINO NAPREZANJE

 • POSMINO NAPREZANJE

 • DEFORMACIJADEFORMACIJA

 • DEFORMACIJA

  Uslijed djelovanjavanjskih sila na tijelo:

  pomak (translacija i rotacija) - nema promjene udaljenostipomak (translacija i rotacija) - nema promjene udaljenostimeu tokama tijela

  - promjena poloaja jednetoke u prostoru

  deformacija - ako sprijeimo pomake dolazi do deformacije- promjena udaljenosti izmeu dvaju toaka

 • POMAK

  pomak (translacija i rotacija) - nema promjene udaljenosti meu tokama tijela

  - promjena poloaja jedne toke u prostoru

 • DEFORMACIJA

  deformacije - ako sprijeimo pomake dolazi do deformacije- promjena udaljenosti izmeu dvaju toaka

 • DEFORMACIJE - primjeriDEFORMACIJE - primjeri

 • Tijela nisu apsolutno kruta

  tijela su deformabilna tj. udaljenost izmeu pojedinih toaka tijela se mijenja pod djelovanjem raznih utjecaja, ali uvijek ovisno o fizikalnim karakteristikama materijala.

  FA

  L=L -LPOMAK (A)

  L0

  d0

  B

  L1

  L=L0-L1 je promjena poloaja jedne toke u prostoru (A u A1)

  DEFORMACIJA (L) je promjena udaljenosti izmeu dviju toaka (duina AB u duinu A1B)

  A1

  B

  d1

 • FA

  L=L -L

  DEFORMACIJA RAVNOG TAPA PRI DJELOVANJU UZDUNE SILE

  L0

  d0

  B

  L1

  L=L0-L1A1

  B

  d1

  L produljenje nosaa

 • DEFORMACIJA RAVNOG TAPA KRUNOG POPRENOG PRESJEKA

  USLIJED TORZIJE

  - kut uvijanjakut torzije

  M t

 • DEFORMACIJA RAVNOG TAPA PRI SAVIJANJU

  Stanje deformacija:

  progib nosaa w(x) ( f) progib nosaa w(x) (ili f)

  kut zaokreta presjeka

 • VEZA IZMEU KOMPONENATA KOMPONENATA

  UNUTARNJIH SILA I NAPREZANJA

 • VEZA IZME U KOMPONENATA UNUTARNJIH SILA I KOMPON.

  NAPREZANJA

 • VEZA IZME U KOMPONENATA UNUTARNJIH SILA I KOMPON.

  NAPREZANJA