Click here to load reader

Osnove Menadzmenta Uvod

 • View
  240

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A IM Osnove Menadzmenta Uvod1

Text of Osnove Menadzmenta Uvod

 • INDUSTRIJSKI MENADMENT

  -Uvod u menadment-

  Mr Goran Janji Mainski fakultet Banja Luka

 • Ako ne znate kuda idete, svaki put ce Vas tamo odvesti.

  Indijska poslovica

 • MenadmentLjudska egzistencija nije mogua bez organizacije. Ljudi ulaze u organizaciju zbog ostvarivanja odreenih linih i drutvenih ciljeva.Udruen sa drugim ljudima, ovjek poveava svoje mogunosti, lake i bre obavlja odreeni zadatak, a samim tim i lake zadovoljava sopstvene potrebe. Da bi u tome uspio, odnosno da bi se njegovo djelovanje uskladilo sa djelovanjem drugih ljudi i organizacija postala svrsishodna, potrebni su ljudi odreenih specijalnosti i zanimanja. Tu grupu ljudi, koja lanovima organizacije pomae da njihove elje, uz pomo organizacionog napora, postanu vidljive, nazivamo menaderima.Potreba za menadmentom se javlja uvijek kada postoji odreeni zadatak koji svojom kompleksnou prevazilazi mogunosti pojedinca.

 • Pitanje koje se onda postavlja je "ta je menadment?" I pored pokuaja velikog broja teoretiara menadmenta da definiu ovaj pojam, vano je napomenuti da ne postoji jedna opte prihvaena definicija menadmenta.Jedna od definicija koja se najee navodi je ona koju je poetkom XX vijeka dala Mary Parker Follett, filozof menadmenta: "Menadment je umijee da se odreeni posao obavi pomou drugih ljudi."

 • Korijen rijei "menadment" potie iz latinskog jezika - "manu agere" na latinskom znai "voditi rukom".Rije "menadment" je prvi put upotrijebljena u starofrancuskom jeziku - "mnagement" na francuskom znai "umijee (sposobnost) upravljanja (usmjeravanja). Pod menadmentom se danas obino podrazumijeva Proces planiranja, organizovanja, voenja i kontrolisanja rada ljudi u datim uslovima radi postizanja ciljeva".

 • Menadment teorijski i praktino posmatrano ima trojaku funkciju:Menadment kao proces upravljanja odreenim poslovima, procesima ili sistemima radi efikasnog postizanja zajednikog cilja,Menadment kao posebna grupa ljudi profesija, iji je posao da upravlja izvravanjem poslova i zadataka, koje obavljaju drugi ljudi radi efikasnog ostvarivanja predvienih zajednikih ciljeva.Menadment kao posebna nauna disciplina, multidisciplinarnog karaktera, koja se bavi istraivanjem problema upravljanja odreenim poslovima, procesima i sistemima.

 • Sadraj i karakteristike konkretnog menaderskog posla zavise od:Okruenja oblast industrije u kojoj kompanija posluje, lokacija, lokalna zajednica..,Posla koji se obavlja - hijerarhijski nivo, menadment funkcija, stepen nadgledanja zaposlenih,Linih karakteristika - linost, stil, Situacije u kojoj se menader nalazi - ukljuujui tehnoloke i vremenske faktore.

 • Nivoi menadmentaPostoje razliiti nivoi menaderske akitvnosti. U velikim organizacijama, jedan broj menadera upravlja drugim menaderima, a ostali menaderi upravljaju ostalim zaposlenim (radnicima).Iako se na svim nivoima menadmenta obavljaju sline funkcije, odgovornost menadera raste sa porastom nivoa menadmenta.

 • 1. Menaderski vrh (Top Management)"Strateki menadment". Zaduen je za integraciju ukupnog menadmenta u organizaciji. Odgovoran je za cjelokupno upravljanje organizacijom. Menaderski vrh sainjava relativno mala grupa menadera. Njihova primarna odgovornost je pronalaenje efektivnih razvojnih strategija, kao i upravljanje meuljudskim odnosima. Uobiajene titule na ovom nivou su - predsjednik kompanije (President), predsjednik borda direktora (Chairman of the Board), izvrni direktor (Chief Executive Officer - CEO), finansijski direktor (Chief Financial Officer - CFO),

 • 2. Menaderi srednjeg nivoa (Middle Managers)"Taktiki menadment". Njihovo postojanje je karakteristino za srednja i velika preduzea. Predstavljaju "vezu" izmeu top menadmenta i menadera prve linije. Osnovna odgovornost im je usmjeravanje aktivnosti kroz koje se ostvaruje politika organizacije i "balansiranje" izmeu zahtjeva nadreenih menadera sa mogunostima podreenih menadera i zaposlenih. U vremenu u kojem nisu postojali kompjuteri, posao menadera srednjeg nivoa se obino sastojao u prikupljanju informacija od menadera prve linije, organizovanju informacija i njihovom prosljeivanju top menadmentu. Razvojem informacione tehnologije, znaajan dio njihovog posla su preuzeli razliiti sistemi elektronskog poslovanja. Tokom '80-ih i '90-ih godina XX vijeka na hiljade menadera srednjeg nivoa je izubilo posao iz ovog razloga.

 • 3. Menaderi prve linije (First-Line Managers)"Operativni menadment". Predstavlja najnii nivo u okviru koga zaposleni ostvaruju odnose sa funkcijom menadmenta. Menaderi prve linije su zadueni za kontrolisanje zaposlenih i pred njima se pojavljuju kao predstavnici vieg nivoa menadmenta i kao osobe preko kojih radnici mogu stupiti u kontakt sa menadmentom. Potrebno je da imaju specijalistika i ua struna znanja o tehnolokim procesima, racionalizaciji i organizaciji rada.

 • Top menadment

 • Taktikimenadment

 • Operativnimenadment

 • Znanja i vjetine koje su potrebne menaderimaObim odgovornosti jednog menadera odreuje nivo na kojem on djeluje. to je nivo vii, vee su i menaderske odgovornosti za integrisanje aktivnosti organizacije i njihovo voenje ka krajnjem cilju organizacije. Iz ovoga slijedi da sposobnosti koje jedan menader mora da ima zavise od nivoa na kojem e biti angaovan. Postoje tri vrste znanja i vjetina potrebnih menaderima:Tehnike vjetine,Vjetine u ophoenju sa ljudima,Konceptualne vjetine.

 • 1. Tehnike vjetineSposobnost primjene specijalizovanog znanja. Usmjerene su na proizvodnju i distribuciju proizvoda i usluga. Od menadera se oekuje da poznaje metode, procedure i tehnike u okviru tehnolokog procesa. Menaderima na niim organizacionim nivoima je potreban vei fond tehnikih vjetina, dok se idui ka viim nivoima organizacije smanjuje uee ove vrste vjetina u ukupnoj sumi potrebnih znanja.

 • 2. Vjetine u ophoenju sa ljudima Sposobnost saradnje sa ljudima (pojedincima ili grupama), sposobnost prepoznavanja i razumijevanja njihovih potreba, sposobnost motivisanja i upravljanja ljudima, a sve u cilju da se cjelokupno ponaanje zaposlenih uini efektivnim. Posjedovanje ove vrste vjetina je, uz manje razlike, potrebno menaderima na svim nivoima.

 • 3. Konceptualne vjetineMentalna sposobnost da se izvri dijagnoza i analizira problem u sloenim situacijama. Podrazumijeva sposobnost menadera da sagleda organizaciju kao cjelinu (kao sistem). Menaderi moraju da budu u stanju da vide sve djelove organizacije, njihov meusobni odnos, te da uspostave sklad izmeu organizacije i okruenja. Konceptualna znanja su najpotrebnija top menadmentu.

 • Razvoj teorija (kola) o menadmentu1.Klasina kola-Nauni menadment-Klasina teorija organizacije2. Bihejvioristika kola-Pristup ljudskih odnosa-Pristup nauke o bihejviorizmu3. Kvantitativna kola4. Integrativne kole -Sistemska kola-Situacioni pristup-Pristup neohumanih odnosa-"Z" teorija-"Excellence" (izvrsnost) u menadmentu5. Pristup dinamikog angaovanja6. Novi koncepti i pristupi u menadmentu-Organizacija koja ui ("The Learning Organization") (predstavnik: Peter Senge)-Menadment totalnog kvaliteta ("Total Quality Management" (TQM)) (predstavnici: W. Edwards Deming, Joseph Juran, Philip B. Crosby)-Transformacija organizacije ("Transforming the Organization") (predstavnici: Francis J. Gouillart, James N. Kelly, John Kotter)-Reinenjering ("Reengineering") (predstavnici: Michael Hammer, James Champy)-Strategija kao revolucija ("Strategy as a Revolution") (predstavnik: Gary Hamel)

 • FUNKCIJE MENADZMENTAProces menadmenta obuhvata vie razliitih funkcija koje treba da omogue ostvarivanje ciljeva organizacije. Meu brojnim i ponekad razliito formulisanim funkcijama menadmenta istog sadraja, u literaturi se najee navode sljedee:Planiranje,Organizovanje,Voenje,Kontrola.

 • CILJEVI, MISIJA, VIZIJA, ZAINTERESOVANE STRANE, EFIKASNOST I EFEKTIVNOST

 • CiljeviCilj je stanje koje pojedinac ili organizacija eli dostii. Harvey Mackay, osniva kompanije Mackay Envelope i autor nekoliko biznis bestselera, je jednom prilikom rekao: "San je samo san. Cilj je san, sa planom i rokom za izvrenje. Pisac Joseph Heller je pokuao da objasni vezu izmeu menadmenta i ciljeva - "Stvari moraju da se dogaaju onako kako vi elite da se dogode. Bez menadmenta, bez intervencije organizovane snage volje, eljeni rezultat, jednostavno, ne moe da se postigne!"

 • Tri osnovne funkcije ciljeva organizacije su:Usmjeravajua - Menaderi na osnovu ciljeva upravljaju organizacijom i usmjeravaju napore pojedinaca i grupa.Motivirajua - Menaderi uz pomo ciljeva motiviu pojedince i grupe u obavljanju poslova.Kontrolna - Ciljevi slue za kontrolu uspjenosti aktivnosti u organizaciji.

 • CiljeviPostoji veliki broj principa prilikom fomulisanja ciljeva, a neki od njih su:moraju biti kvantifikovani, precizno definisani, jednostavno izraeni i lako razumljivi;treba da budu u pismenoj fomi i da budu svima poznati; treba da budu realni, dostini, ali i dovoljno teki za dostizanje kako bi djelovali motivirajue; usklaeni, tj. da su svi usmjereni u jednom pravcu;u formulaciji ciljeva bi trebalo da uestvuju i oni koji e raditi na njihovom ostvarivanju, kako bi ciljevi bili bolje prihvaeni

 • CiljeviOsnovni ciljevi preduzea su:Opstanak - ouvanje preduzea,Rast - poveanje obima proizvodnje, poveanje obima prodaje, poveanje trinog uea...,Razvoj - uvoenje novog proizvoda, osvajanje novog trita, uvoenje novih tehnologija.

 • VizijaVizija je mentalna slika kojom se uvjerljivo i realistino predstavlja mogua i eljena budunost organizacije. Predstavlja vienje budunosti, prihvaeno vjerovanje i sistem vrijednosti ijim iskazivanjem lider eli da pridobije saradnike u pokretanju i realizaciji poslovanja. Vizija je poruka sa dovoljno emocionalne konotacije koja opisuje gdje preduzee treba da ide.

Search related