of 28 /28
W I D A W A ISSN 1644-2636 wrzesień 2015 nr 9/163 Łopatki – Święto Plonów s. 3

Łopatki - lask.pllask.pl/sites/all/files/Panorama/panorama_wrzesien2015.pdf · Wspaniała pogoda towarzyszyła tegorocznemu świętu plonów w Łopatkach. Liczni rolnicy, mieszkańcy,

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Łopatki - lask.pllask.pl/sites/all/files/Panorama/panorama_wrzesien2015.pdf · Wspaniała pogoda...

ISSN 1644-2636
wrzesie 2015 r.
Tradycyjnie w drug niedziel wrzenia w odzi odbyy si doynki archidiecezjalne. Z okolicznych parafii przyjechay liczne delegacje rolników, sadowników oraz ogrodników, którzy w uroczystym barwnym korowodzie wnieli owoce swej pracy do kocioa. Tego dnia liturgi sprawowa biskup Adam Lepa.
Tradycyjny bochen chleba wypieczony z  tegorocznej mki wrczyli kapanowi  sta- rostowie  doynek  Mirosawa  Malinowska  oraz Marek Krawczyk  (delegat  Izby Rolni- czej Województwa  ódzkiego, mieszkaniec  gminy  Sdziejowice).  Pani  Mirosawa  jest  mieszkank gminy ask, a  jej  rodzina  trud- ni si upraw ró. Jestemy dumni, e staro- stowie reprezentowali ziemi ask w odzi  i  serdecznie gratulujemy  im  tego wyrónie- nia. 
MJ
ask na wystawach w Kutnie i Warszawie
We wrzeniu przypadaj dwie tragiczne rocznice: napaci Niemiec, a póniej Zwizku Radzieckiego na Polsk. Te wydarzenia rozdary nasz ojczyzn i na zawsze zmieniy obraz ówczesnej Europy.
Pakt Ribbentrop-Mootow podpisywany w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. pocztkowo nie budzi przesadnych podejrze. Jednak nastpstwa taj- nego protokou, bdcego zacznikiem do oficjalnego dokumentu umowy, dotkliwie odczulimy ju 17 wrzenia 1939 r. Na wycieczon walk  z Niemcami Polsk spad grad ciosów ze wschodu. Bronione przez skromne siy Korpusu Ochrony Pogranicza Kresy Wschodnie szybko ugiy  si pod przewaajc si najedcy. Rozkaz naczelnego wodza brzmia: jeli moliwe, unika walki z Sowietami. Obie agresje miay dramatyczne  skutki dla naszego narodu i na stae wpisay si w pamici wiadków i uczestników tamtych wydarze. Bolenie naznaczyy one take modsze  pokolenia, bowiem niewiele byo takich rodzin, które nie straciy kogo bliskiego w czasie okupacji z rk niemieckich lub rosyjskich. 
Wrzesie kadego roku jest dla nas okazj do zadumy i narodowej pamici, dlatego na cmentarzu parafialnym w asku organizowane s uro- czystoci upamitniajce te tragiczne wydarzenia. Przedstawiciele organizacji kombatanckich, Sejmu, Senatu, reprezentanci wojska, miasta, powia- tu, ZHP, stowarzysze i instytucji z asku oraz delegacje szkó skadaj kwiaty i chwil modlitwy oddaj hod bohaterom Wrzenia. 
Micha Janiszewski
….i o zdradzieckim napadzie Zwizku Radzieckiego na Polske 17 wrzenia
1939 roku
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej skadamy Pastwu Dyrektorom oraz wszystkim Nauczycielom szkó i przedszkoli z gminy ask najserdeczniejsze yczenia.
W tym szczególnym dniu yczymy wiele zdrowia, cierpliwoci, ale i optymizmu w deniu do wyznaczonych celów. Skadamy równie podzikowania za trud, pasj i zaangaowanie. Liczymy, e cay rok szkolny 2015/2016 przyniesie wiele wspaniaych
dni oraz trwa wdziczno uczniów i ich rodziców. Z wyrazami szacunku,
Przewodniczcy Rady Miejskiej w asku Burmistrz asku Robert Bartosik Gabriel Szkudlarek
W listopadzie br. upynie 16 lat od momentu nawizania wspópracy gminy ask z niemieck gmin Elbtalaue. Warto przypomnie, ze pierwsze kontakty siegaj jeszcze roku 1992, za dopiero w 1999 r. podpisano oficjaln umow partnerk. Niepisan tradycj stay si coroczne wizyty delegacji. Regularne kontakty zacieniaj przyjanie i stanowi wyjtkow okazj do poznania maych ojczyzn swoich ssiadów.
wrzesie 2015 r.
Doynki w opatkach
Delegacja z asku w Elbtalaue Prezes Zarzdu Izby Rolniczej Wo- jewództwa ódzkiego Bronisaw Wglewski wystosowa do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz pismo w sprawie ogoszenia stanu klski ywioowej. Susza spowodowaa obnienie plonów i due straty w rolnictwie. „Dziaania zwizane z likwidacj jej skutków – czytamy we wspomnianym licie – wzbudzaj niezrozumienie wród rolników, dla których stan suszy na danym terenie okrelaj raporty Instytutu Uprawy, Nawoenia i Gleboznawstwa w Puawach (zawarte w tzw. Krajowym Bilansie Wodnym), wedug których w województwie ódzkim wystpuje tylko stan zagroenia susz. Rolnicy ponosz jednak dotkliwe straty. Naszym zdaniem raporty IUNG nie odzwierciedlaj faktycznej sytuacji na polach i w sadach, gdzie skutki s widoczne goym okiem”.
B. Wglewski  przypomina,  e  ju  na  po- cztku  lipca  sygnalizowa  wojewodzie  stan  zagroenia  susz,  podobnie  byo  w  sierpniu.  Jednak  podjte  dziaania  byy  niedostateczne,  rolnicy oceniaj straty w plonach nawet wyso- koci 40-80 proc., nisze s plony  jczmienia  ozimego,  rzepaku,  yta,  zbó  jarych, warzyw  i  owoców,  ziemniaków,  kukurydzy,  buraków  cukrowych  i  innych  okopowych.  „Rolnictwo  przeywa kryzys i bez realnej pomocy pastwa  nie  poradzi  sobie  z  rozwizaniem  narastaj- cych problemów”.
„Popierajc  wniosek  Krajowej  Rady  Izb  Rolniczych  oraz  stanowisko  Sejmiku  Woje- wództwa ódzkiego, w  imieniu Zarzdu  Izby  Rolniczej  Województwa  ódzkiego  zwracam  si  do  pani  Premier  z  apelem  o  podjcie  ko- lejnych  dziaa  majcych  na  celu  ogoszenie  stanu  klski  ywioowej  na  obszarze Rzeczy- pospolitej  Polskiej,  co  pozwoli  na  uzyskanie  pomocy przez wszystkich rolników, w tym rol- ników z terenów, dla których raporty IUNG nie  potwierdziy stanu klski suszy, jedynie zagro- enie, a ponieli oni dotkliwe straty”. 
Prezes Izby w odzi zaapelowa te do pre- zesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjcie  dziaa majcych na celu przeduenie terminu  skadania wniosków o pomoc do 15 padzier- nika br.  przez  rolników, których dotkna  do- tkliwa susza.
(P)
B. Wglewski apeluje do premier
Wród goci s  m.in.  senator  An- drzej  Owczarek,  pose  Piotr  Polak  i posanka Agniesz- ka  Hanajczyk,  wi- ceminister  skarbu  pastwa  Cezary  Gabryjczyk,  sta- rosta  Teresa Weso- owska,  sekretarz  gminy  Buczek  Ze- nona  Romankie- wicz,  wójt  Dobro- nia Robert Jarzbak  i  prezes  Lokalnej  Grupy  Dziaania  „Dolina  rzeki  Gra- bi” Anna Doliwa.
W dniach od 4 do 9 wrzenia w Niemczech  gocia 5-osobowa delegacja z asku. Obok  burmistrza Gabriela Szkudlarka nasz gmi- n  reprezentowali  take  przewodniczcy  Rady Miejskiej w asku Robert Bartosik,  jego  zastpca  Józef  Rychlik,  radny  Grzegorz  Rosiak  i  pracownik  naukowy  Uniwersytetu  ódzkiego  Krzysztof  Prawicki. Dla polskich goci przygotowano  peen  atrakcji  program.  Zwiedzanie  rozpoczto  od  wycieczki  do  Lüneburga,  a wieczorem wzito udzia w „Dugiej nocy  piknej sztuki” w Dannenbergu. Polskiej delegacji towarzyszya tam burmistrz Dannenberga  Elke Mundhenk  i przedstawiciele miejscowej  rady miejskiej. Kolejnego dnia wyruszono na  spacer  do Centrum Archeologicznego Hitzhacker,  który  poczono  ze  zwiedzaniem  starego  rynku, gdzie oddano do uytku now ód stray poarnej. Wizyt w Niemczech zakoczono  dniami jedziectwa i wspóln kolacj w klubie golfowym Braasche.
Micha Janiszewski
wrzesie 2015 r.
Narasta fala uchodców. Setki tysicy ludzi (podobno okoo 500 tysicy od pocztku roku) z krajów Bliskiego Wschodu oraz Afryki Pónocnej dotaro do Europy. Niewtpliwie jest to ich dramat, bowiem okruciestwa wojny, zwaszcza tzw. pastwa islamskiego, spowodoway masowy exodus, cho, jak niektórzy podkrelaj, zadziwia dua ilo modych, czsto agresywnych mczyzn. W kraju trwa dyskusja ilu tych uchodców moe przyj Polska.
Jeden z lokalnych dzienników donosi: ódzkie gminy nie chc u sie- bie uchodców. I dalej – Uchodców moe by i przyjli, ale gdzie? W zie- miance? Gdziekolwiek nie zapyta, w miastach i wioskach w regionie ódzkim nie ma wolnych mieszka. Prezydentom, burmistrzom i wójtom wosy je si na gowie, gdy ich zapyta, czy maj lokale, eby przyj imigrantów – „D” z 12-13 wrzenia 2015, str. 3. Zacytowano opini  kilku samorzdowców przedstawiajcych dramatyczn sytuacj miesz- kaniow w zakresie dostpnoci mieszka komunalnych. Podkrelone s  obawy wszystkich samorzdowców, e rzd problem uchodców zrzuci  na gminy. Dramat narasta, a Europa nie  robi praktycznie nic, aby  fal  uchodców powstrzyma, a przynajmniej ograniczy. 
To zaniechanie jest naganne. 
KRÓTKA PAMI
W zamian niektórzy politycy UE obraaj pastwa  i narody, które  chc pomóc w ograniczonym zakresie - stosownie do swoich moliwo- ci. Jeden z tych panów wypomnia nam, e poza granicami Polski yje  20 mln Polaków. Inny zagrozi uyciem siy wobec pastw UE, które nie  godz si na tzw. kwoty uchodców narzucane przez UE. Takie stanowi- sko odbio si szerokim echem w europejskich mediach, które oceniy je  jako aroganckie, a wrcz skandaliczne („D”. jw. str.10). 
Nie mona y tylko przeszoci, Europa si jednoczy i to bardzo  dobrze, szkoda jednak, e owi panowie nie pamitaj pod czyim m.in.  zaborem bya Polska i kto wywoa II wojn wiatow, po której wielu  Polaków do ojczyzny wróci nie mogo z powodu sprzedania jej przez  mocarstwa zachodnie Stalinowi. 
Jest wrzesie. Kiedy w tych dniach widziaem poonice z noworod- kami, przypomniaa mi si tragedia chorych z wieluskiego szpitala. Tam  te by kobiety rodzce i malekie dzieci. I cho szpital oznaczony by  znakami Czerwonego Krzya w sposób niebudzcy wtpliwoci, sta si  celem wrcz zwierzcej bezmylnoci i bestialstwa dowódców i pilotów  tym bardziej  prymitywnie  zuchwaych,  e Wielunia  nie  broniy  adne 
siy przeciwlotnicze. Szkoda, e o tym i tysicach innych tragedii niektó- rzy nie pamitaj. Zaprezentowana arogancja i pycha, zapowied uycia  siy - wtpi by suyy Europie, a moe o to wanie chodzi? Dodam,  e pielgniarkami w wieluskim szpitalu by dwie siostry zakonne. Obie  zginy w czasie bombardowania szpitala niosc pomoc rannym. (Przy- pomn - w askim szpitalu tak funkcj w tamtym czasie peniy dwie  „sercanki” siostry Helena i Maurycja).
Do tematu uchodców jeszcze powróc, bowiem obraaj nas nie- którzy zakamani celebryci. Mamy prawo mie wtpliwoci a nawet si  ba, skoro te uczucia w odniesieniu do muzumanów nie byy obce tak  wybitnej intelektualistce jak Oriana Fallaci. Dramatycznie gnbicym j  obawom daa wyraz w swoich ksikach Wcieko i Duma, Sia Rozu- mu i inne.
WRZESIE
To  przypomnienie  narodowej  tragedii  1939  roku,  ale  to  take  po- wakacyjny miesic peen imprez i uroczystoci. Dwie chciabym tylko  zasygnalizowa, bowiem s im powicone odrbne materiay. 12 i 13  wrzenia odby si V Festiwal Modeli Plastikowych organizowany przez  Stowarzyszenie  Archeo  i  sponsorowany  midzy  innymi  przez  gmin  ask. Jest to grupa osób zaangaowanych w dokumentowanie przeszo- ci askiego lotniska, zwaszcza sprztu bojowego. Za to wielkie zaanga- owanie i promowanie naszej gminy (udzia w festiwalu brali modelarze  z caej Polski oraz 3 innych krajów) bardzo dzikuj. 
13 wrzenia w opatkach odbyy si doynki. Serdeczne dziki Sto- warzyszeniu  „Wie Dzieciom”  na  czele  z  prezes Monik Mrowisk,  dyrektor  szkoy Anecie  Stpie, miejscowemu  radnemu  Piotrowi Ko- cianowi, mieszkacom opatek, pracownikom Urzdu Miejskiego oraz  jednostek podlegych gminie, a take wszystkim Pastwu którzy w jaki- kolwiek sposób przyczynili si do organizacji naszego wita plonów.
14 wrzenia 2015 r. Gabriel Szkudlarek
To ju kolejna zmiana dowódcy Aviation Detachment w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w asku. 18 bm. ppk. pil. Jacka F. Harmana zastpi ppk pil. Jason M. Repak majcy ju na swoim koncie osiemnastoletni sub w amerykaskiej armii. Za sterami samolotów spdzi on 2,5 tys. godzin, bra udzia w dziaaniach bojowych w Iraku, suy take w Korei i Niemczech. Teraz w Polsce dowodzi bdzie amerykaskim komponentem si powietrznych USA od kilku lat wspódziaajcym z polskimi pilotami.
Zmiana  dowódcy  komponentu  staa  si  okazj  do  podzikowania  J. F. Harmanowi za sub w naszym kraju i zoenia ycze owocnej  pracy  w  Polsce  jego  nastpcy,  co  uczyni  dowódca  32.  BLT  pk.  pil.  Ireneusz Nowak. 
(rp)
Sporód gosujcych 82,46% opowiedziao si za jednomandatowy- mi okrgami wyborczymi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Pol- skiej, 15,12% za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania  partii politycznych z budetu pastwa, a prawie 91% chce rozstrzygania  wtpliwoci co do wykadni przepisów prawa podatkowego na korzy  podatnika.
cznie gosów niewanych oddano 89, co stanowi 1,77% wszyst- kich oddanych gosów. Magorzata Dbska-Ksyta
Biuro Rady Miejskiej w asku
REFERENDUM W GMINIE ASK W niedziel, 6 wrzenia br., w godz. 6-22 w gminie ask 20 obwodowych komisji do spraw referendum oczekiwao w lokalach na osoby uprawnione do gosowania chcce odda swój gos. Frekwencja w lokalach gminy nie bya jednak wysoka - wyniosa 7,29%, co jest wynikiem zblionym do wyniku krajowego.
wrzesie 2015 r.
WYBORY PARLAMENTARNE
Rónica midzy wyborami do Sejmu i Se- natu polega na tym, e w wyborach do Sejmu  obowizuje  proporcjonalny  podzia  manda- tów,  tzn.  gosujemy  na  list  kandydatów  za- wierajc nazwiska kandydatów w kolejnoci  ustalonej  przez  poszczególny  komitet  wybor- czy  (najczciej  partia  polityczna)  stawiajc  znak  „X”  w  kratce  z  lewej  strony  nazwiska  jednego z kandydatów popieranej listy. W ten  sposób  wyborca  udziela  poparcia  odpowied- niemu  komitetowi  wyborczemu  jednoczenie  wskazujc  konkretnego  kandydata  do  pierw- szestwa w uzyskaniu mandatu. Przy podzia- le  zdobytych  mandatów  decyduje  suma  go- sów oddanych na poszczególne listy. Mandaty  przypadajce danej licie kandydatów uzysku- j  kandydaci  w  kolejnoci  otrzymanej  liczby  gosów. Wybory do Senatu s wikszociowe,  tzn. mandaty senatorskie otrzymuj kandydaci,  którzy zdobyli najwiksz ilo gosów.
Prawo udziau w gosowaniu maj obywa- tele polscy, którzy najpóniej w dniu gosowa- nia ukocz 18 lat (poza osobami ubezwasno- wolnionymi, pozbawionymi praw publicznych  lub wyborczych). Wyborca ma równie moli- wo gosowania korespondencyjnego. Zamiar  takiego gosowania naley  zgosi do urzdu,  w którym jest si wpisanym do rejestru wybor- ców do dnia 12 padziernika 2015 r.
Wyborca  niepenosprawny  oraz  wyborca  powyej 75 roku ycia moe skorzysta z pra- wa  gosowania  przez  penomocnika.  Zamiar  takiego gosowania naley zgosi do dnia 16 padziernika 2015 r.
Wszyscy wyborcy  zameldowani  na  pobyt  stay na obszarze gminy ask s wpisywani do  rejestru wyborców z urzdu. Stale zamieszkali  na obszarze gminy ask, ale bez zameldowa- nia na pobyt stay oraz nigdzie niezamieszka- li przebywajcy stale na obszarze gminy ask  wpisywani s do rejestru wyborców, jeeli zo-  w tej sprawie wniosek.
Wyborca,  w  tym  niepenosprawny,  moe  gosowa  w  wybranym  przez  siebie  lokalu 
wyborczym  na  obszarze  gminy, w  której  sta- le  zamieszkuje  (innym ni waciwy  dla  jego  miejsca  staego  zamieszkania),  lub  w  której  bdzie przebywa w dniu wyborów, jeeli zo- y pisemny wniosek o dopisanie do spisu wy- borców,  najpóniej do dnia 20 padziernika 2015 r.
Pomidzy  5  padziernika  a  19  padzier- nika  2015  r.,  kady wyborca moe  sprawdzi  w urzdzie gminy, w której spis zosta sporz- dzony, czy zosta w spisie uwzgldniony.
Wyborca  zamierzajcy  gosowa  w  ob- wodzie  gosowania  poza  miejscem  staego  zamieszkania  moe  otrzyma  zawiadczenie  o  prawie  do  gosowania.  Z  zawiadczeniem  takim  mona  gosowa  w  dowolnym  obwo- dzie  gosowania  w  kraju,  za  granic  lub  na  polskim  statku morskim. Wniosek  o wydanie  zawiadczenia o prawie do gosowania skada  si  w  urzdzie  gminy,  w  której  wyborca  jest  ujty w spisie wyborców, najpóniej do dnia 23 padziernika 2015 r. Moe on zosta zo- ony pisemnie,  telefaksem lub w formie elek- tronicznej.                                                                              
W  gminie  ask  gosowanie  przeprowadzi  20  obwodowych  komisji wyborczych  (w  tym  1  komisja  dla  wyborców  przebywajcych  w  dniu  wyborów  w  szpitalu). Wykaz  siedzib  komisji wraz z granicami obwodów gosowa- nia  zawiera  obwieszczenie  burmistrza  asku  zamieszczone w tym wydaniu „P”.
Lokale  wyborcze  czynne  bd  w  godz.  7-21. Przed przystpieniem do gosowania wy- borca obowizany jest okaza dokument umo- liwiajcy stwierdzenie jego tosamoci.
Szczegóowe  informacje dotyczce wybo- rów  zamieszczamy  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  www.bip.lask.pl  w  zakadce  „Wy- bory i Referenda” oraz udzielamy telefonicznie  pod nr 43 676 83 01, 43 676 83 12, 43 676 83 37.
Magorzata Dbska – Ksyta Biuro Rady Miejskiej
w asku
25 padziernika br. wybierzemy parlamentarzystów, którzy zasid w awach poselskich i senatorskich. Wybory do Sejmu i Senatu RP odbywaj si co 4 lata. S powszechne, bezporednie i tajne. Wybieramy 460 posów i 100 senatorów.
Burmistrz asku Gabriel Szkudlarek skada podzikowania za- kadom opiekuczym za pomoc w przygotowaniu lokali do goso- wania w referendum ogólnokrajowym. Burmistrz dzikuje take gospodarzom obiektów, w których wyborcy gosowali.
PODZIKOWANIE
SESJA Rady Miejskiej  –  najblisza  odbdzie  si  30  wrzenia  br.  (godz.14)  w  sali  konferencyjnej  Starostwa  Powiato- wego, przy ul. Poudniowej 1. Radni zajm  si m.in. zmianami w budecie na rok 2015,  wyborem  awników  na  kadencj  2016- 2019, regulaminem udzielania pomocy ma- terialnej uczniom. Sesja Rady Powiatu od- bya si 28 bm.
NOWY PROBOSZCZ w kolegiacie –  od 1 lipca br. jest nim ks. Piotr Pirek (rocz- nik 1974), wczeniej w Witowie, Andrzejo- wie i odzi, od 2007 r. diecezjalny modera- tor Ruchu wiato-ycie.  Jego poprzednik  ks. praat Marian Ciupiski odszed na eme- rytur.
STRAACY Z OSP MALENIA (gm.  Buczek) okazali si bezkonkurencyjni pod- czas  powiatowych  zawodów  sportowo- -poarniczych,  jakie  niedawno  odbyy  si  w  asku.  W  rywalizacji  modzieowych  druyn  mskich  najlepsza  bya  OSP  Wo- dzierady, za dziewczt – OSP Buczek. Tu  za msk druyn z Maleni uplasowali si  straacy z Marzenina. Gratulujemy!
SAWOMIRA UCZYSKIEGO,  znakomitego  rysownika  i  karykaturzysty  prace mona oglda na wystawie do koca  miesica w askim Domu Kultury.
GROBY WOJENNE – wykonano pra- ce  pielgnacyjno-porzdkowe  na  grobach  wojennych  i miejscach  pamici  na  askim  cmentarzu.
MYLIWI nie  tylko poluj – niedaw- no  czonkowie  Koa  owieckiego  „Lis”  z asku wypucili w pobliu Wiewiórczyna  i Wydrzyna 100 baantów. Te pikne ptaki  myliwi  zakupili  z  hodowli wolierowej  za  wasne rodki.
CENTRUM DIALIZA w asku ma od  kilku tygodni nowego dyrektora – Bartosza  Bessera  zastpia  Stefania  Radzikowska- -Dbrowska, penica wczeniej obowizki  wicedyrektora tej placówki leczniczej.
PIKNIEJ  ulice  w  centrum  asku  – po rynku przychodzi kolej m.in. na ulic  Warszawsk, której nawierzchnia od lat po- zostawia wiele  do  yczenia,  nareszcie  po- rzdnie bdzie mona jedzi take po Ba- torego w rejonie ul. Warszawskiej. 
KOLEJNE bloki na „Przylesiu” – a- ska  Spódzielnia  Mieszkaniowa  wznosi  bdzie  w  pobliu  szkoy  nastpne  bloki  mieszkalne.  Podobnie  jak w  ostatnio  zbu- dowanych znajd si w nich take garae.
PIJANY  32-letni  motorowerzysta  z  gm.  ask  w  Borszewicach  Kocielnych  nie  zdoa  omin  prawidowo  zaparko- wanego BMW i doprowadzi do zderzenia  z tym pojazdem. W organizmie sprawcy ko- lizji stwierdzono ponad 2 promile alkoholu.  Teraz  motorowerzyst  zajmie  si  Temida,  za  jazd  pod wpywem alkoholu  i  spowo- dowanie kolizji sprawcy grozi nawet 2 lata  pozbawienia wolnoci.
wrzesie 2015 r.
OBWIESZCZENIE Burmistrza asku
z dnia 18 wrzenia 2015 r. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112, z pón. zm.) podaje si do wiadomoci publicznej informacj o numerach oraz granicach staych i odrbnych obwodów gosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy ask, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepenosprawnych oraz o moliwoci gosowania korespondencyjnego i gosowania przez penomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na dzie 25 padziernika 2015 r.
Numer obwodu
Siedziba obwodowej komisji wyborczej (adres)
1. ask, ulice: Jana Pawa II (nr 9, 9a, 9b); Kosynierów; Narutowicza nr 25; Puaskiego; Wróblewskiego; Publiczne Gimnazjum nr 1 98-100 ask, ul. Narutowicza 28
2. ask, ulice: Jana Pawa II (nr 12, 13, 14, 15,16, 17, 19, 21); Plac Lotników askich; Polna (11, 15, 17, 19); Poudniowa; Skodowskiej; Publiczne Gimnazjum nr 1 98-100 ask, ul. Narutowicza 28
3. ask, ulice: Jana Pawa II (nr 2, 3, 4, 5, 6, 8,10); 9 Maja (od nr 7 do nr 25 i od nr 10 do nr 24); Mirosawa Bogusa; Narutowicza (bez nr 25); Polna (od nr 1 do nr 8);
aski Dom Kultury 98-100 ask, ul. Narutowicza 11
4.
ask, ulice: ; Armii Krajowej; Dzika; Górna; Jana askiego; Kiliskiego; Kolejowa; Konopnickiej; Kocielna; Kociuszki; Lutomierska; kowa; 1 Maja (nr 1, 3, 5, 7, 9); Matejki; Mickiewicza; Objazdowa; Plac Dbrowskiego; Plac 11 Listopada; Pónocna; Reymonta; Sowackiego; Sobieskiego; Straacka; Szeroka; Tylna; Utrata; Warszawska (od nr 2 do nr 16 – tylko nr parzyste i od nr 3 do nr 41 – tylko nr nieparzyste); Wska; Widawska; Wiejska; Zachodnia; Zielona; ródlana; eromskiego;
Szkoa Podstawowa nr 1 98-100 ask, ul. 9 Maja 12
5. ask, ulice: Broniewskiego; Czarnieckiego; Karpiskiego; Kasprowicza; Kononowicza; Kwirama; 1 Maja (bez nr 1, 3, 5, 7, 9); Okrzei; Prostoktna; Prusa; Rodziny Bujnowskich; Sienkiewicza; Soneczna;
Specjalny Orodek Szkolno- Wychowawczy,
98-100 ask, ul. Mickiewicza 6
6. ask, ulice: Generaa Andersa; 9 Maja (od nr 35 do koca); Polna (od nr 23 do koca); Spódzielcza; Wiosenna; ytnia; Publiczne Gimnazjum nr 2 98-100 ask, ul.Berlinga 1
( wejcie od ul. Batorego 31)
7. ask, ulice: Aleja Niepodlegoci; Batorego; Berlinga; Chabrowa; Przemysowa; Rzeczna; Szpitalna; w. Faustyny; Warszawska (od nr 18 do koca – tylko nr parzyste i od nr 53 do koca - tylko nr nieparzyste );
Publiczne Gimnazjum nr 2 98-100 ask, ul. Berlinga 1
8. ask, ulice: Bohaterów Wrzenia; Borowikowa; Cisowa; Dbowa; Jarzbinowa; Jesionowa; Jodowa; Leszczynowa; Orzechowa; Podlena; Szkolna; Topolowa;
Szkoa Podstawowa nr 5 98-100 ask, ul. Szkolna 1
9.
Zespó Szkó Ogólnoksztaccych 98-100 ask, ul. Toruska 1
10.
Przedszkole Publiczne nr 4 98-100 ask, ul. czna 1
11. ask, Dzielnica Kolumna, ulice: Akacjowa; Bliska; Bkitna; Boczna; Bracka; Brzena; Brzoskwiniowa; Brzozowa; Buczka; Bukowa; Cicha; Grabowa; Jagodowa; Jaminowa; Kalinowa; Kasztanowa; Klonowa; Krótka; Lipowa; Ludowa; Malwowa; Mia; Mokra; Nowobracka; Ogrodowa; Piekarnicza; Pogodna; Przedwionie; Rolnicza; Róana; Sawickiej; Sowia; Sportowa; Torowa; Traugutta; Wizowa; Winiowa; Wrzosowa;
Przedszkole Publiczne nr 4 98-100 ask, ul. czna 1
12. Soectwa: Aleksandrówek; Ostrów; Rokitnica; Teodory; Niepubliczna Szkoa Podstawowa
w Teodorach 98-100 ask, Teodory 62
13. Soectwa: Gorczyn; Mauryca; Wola aska; Szkoa Podstawowa nr 1 98-100 ask, ul. 9 Maja 12
14. Soectwa: opatki; Siganów; Niepubliczna Szkoa Podstawowa
w opatkach 98-100 ask, opatki 24
15. Soectwa: Kopy; Okup May; Okup Wielki; Zielcice; Szkoa Podstawowa w Okupie 98-100 ask, Okup May, ul. Akacjowa 4
16. Soectwa: Baucz; Borszewice; Stryje Ksie; Wola Baucka; Wola Stryjewska; Szkoa Podstawowa w Bauczu 98-100 ask, Baucz 32
17. Soectwa: Budy Stryjewskie; Karszew; Rembów; Remiszew; Stryje Paskowe; Wrzeszczewice; Wrzeszczewice Nowe; Niepubliczna Szkoa Podstawowa
we Wrzeszczewicach 98-100 ask, Wrzeszczewice 14
18. Soectwa: Orchów; Wiewiórczyn; Szkoa Podstawowa w Wiewiórczynie 98-100 ask, Wiewiórczyn, ul. Szkolna 1
19. Soectwa: Anielin; Krzucz; Wydrzyn; Wronowice; Szkoa Podstawowa w Wiewiórczynie 98-100 ask, Wiewiórczyn, ul. Szkolna 1
20. Budynek Centrum Dializa Sp. z .o.o Szpital w asku; Centrum Dializa Sp. z .o.o
Szpital w asku, 98-100 ask ul. Warszawska 62 A
Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 9, nr 10, nr 11, nr 13 w asku zostay dostosowane do potrzeb osób niepenosprawnych.
Wyborca moe gosowa korespondencyjnie. Komisjami waciwymi do celów glosowania korespondencyjnego s Obwodowe Komisje Wyborcze, które maj siedziby w lokalach dostosowanych
do potrzeb wyborców niepenosprawnych, tj. komisje nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 9, nr 10 , nr 11, nr 13 w asku. Termin zgoszenia Burmistrzowi asku zamiaru gosowania korespondencyjnego upywa
w dniu 12 padziernika 2015 r.
Wyborca niepenosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepenosprawnoci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osób niepenosprawnych oraz wyborca, który najpóniej w dniu gosowania koczy 75 lat, moe udzieli penomocnictwa do gosowania w jego imieniu. Akt penomocnictwa do gosowania sporzdza si na wniosek wyborcy wniesiony najpóniej do dnia 16 padziernika 2015 roku do Burmistrza asku.
Bliszych informacji w sprawach rejestru i spisu wyborców oraz zawiadcze o prawie do gosowania mona uzyska w Urzdzie Miejskim w asku w pok. nr 12 ( parter ) lub pod nr tel. 43 676 83 12,
a w sprawie gosowania korespondencyjnego oraz penomocnictwa do gosowania w pokoju nr 37 ( II pitro) lub pod nr. tel. 43 676 83 37.
Lokale wyborcze otwarte bd w niedziel w dniu 25 padziernika 2015 r. w godzinach 7.00 – 21.00.
Przed przystpieniem do gosowania wyborca obowizany bdzie okaza obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjciem umoliwiajcy stwierdzenie tosamoci.
Burmistrz asku
/-/ Gabriel Szkudlarek
Roztropne dziaania Zarzdu Powiatu askiego i Powiatowego Zarzdu Dróg w asku pozwoliy rozpocz realizacj zaplanowanych inwestycji, a take uzyska oszczdnoci przetargowe, które wykorzystamy do wykonania dodatkowych zada.
Kolejne inwestycje drogowe w powiecie askim
Impreza przycigna tysice odzian i go- ci z innych miast. Z tym co najlepsze przyje- chali do odzi rolnicy, sadownicy, producenci  warzyw,  potraw  regionalnych,  wdlin,  prze- tworów  i  wyrobów  artystycznych.  Prezento- way si zespoy ludowe, rkodzielnicy, gospo- darstwa  agroturystyczne,  a  take  organizacje  pozarzdowe,  lokalne grupy dziaania,  stowa- rzyszenia i wydawcy.
Powiat  aski  reprezentoway:  Okrgowa  Spódzielnia  Mleczarska  w  asku,  gospodar- stwo  pasieczne  „Pasieka  z  Tradycjami”,  32.  Baza Lotnictwa Taktycznego w asku, Stowa- rzyszenie  „Szuflandia”,  Klub  Kobiet  „Kwiat- kowianki”,  Browar  „Koreb”  oraz  Starostwo  Powiatowe w asku. Wspólnie z Lokaln Gru- p Dziaania  „Dolina  rzeki  Grabi”  swoj  ko- ronk artystyczn promowaa równie Jadwiga  Pokora z gminy ask.
Stoiska wystawców z powiatu cieszyy si  ogromnym  zainteresowaniem  osób  spaceruj- cych w weekend po ul. Piotrkowskiej. W nie- dziel, tu przed zakoczeniem imprezy na ma-
Zakoczone zostay ju prace na ulicy Zduskiej w Marzeninie. Mielimy przy tej inwestycji kilka dni przestoju, ale wynikao to z faktu  braku ludzi i sprztu w pewnym okresie. Niemniej jednak nie stworzy- o to ryzyka nieukoczenia zadania w okrelonym w umowie terminie.  Dzisiaj osoby zjedajce z trasy S-8 korzystaj ju z nowej nakadki as- faltowej. Zakoczono równie realizacj pierwszego etapu przebudo- wy drogi powiatowej Widawa – Zawady realizowanej przy wsparciu  finansowym Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (warto inwestycji  to ponad 252 tysice zotych). Na ukoczeniu jest równie ostatni etap przebudowy ulicy Batorego w asku.
To  jednak  nie wszystko. W  tym  roku  planowany  jest  remont  na- wierzchni ulicy Warszawskiej w asku na odcinku ok. 700 m (od skrzy- owania z al. Niepodlegoci do Placu 11 Listopada). Powiat aski jest  w  trakcie  przygotowywania  dokumentów  niezbdnych  do  ogoszenia 
ej  scenie  nazwanej  „trawnikiem kultury”  swoje  umiejtnoci  prezentowa  zespó  piewaczy  „Kwiaty  Polne”  z  gminy Wo- dzierady. 
W  sobot  na- szych  wystawców  odwiedzia  starosta  aski  Teresa  Weso- owska,  w  towarzy- stwie  wiceministra  skarbu  pastwa  Ce- zarego  Gabryjczy- ka  oraz wójta  gminy  Wodzierady  Renaty  Szafraskiej. 
Ponad 90 wystawców z caego regionu na ulicy Piotrkowskiej w odzi, a wród nich godna reprezentacja powiatu askiego – tak w skrócie podsumowa mona tegoroczny Mixer Regionalny, zorganizowany w dniach 5-6 wrzenia 2015 r.
przetargu, tj. SIWZ i projektu umowy dla wspomnianego przedsiwzi- cia.  Dodatkowo  czeka  nas  realizacja  rozstrzygnitego  ju  w  ramach  przetargu zadania – przebudowa drogi powiatowej na odcinku ok. 1,2 km z miejscowoci Czarnysz do miejscowoci Piorunów (cig dalszy  przebudowy realizowanej w latach poprzednich). Planowany jest rów- nie remont chodników na ulicy Kiliskiego w asku, na odcinku od  ulicy Konopnickiej do ulicy Mickiewicza (po obu stronach ulicy).
Jednoczenie  trwaj  ju prace nad projektem budetu powiatu  a- skiego na 2016 rok w którym nie zabraknie kolejnych, wanych inwe- stycji drogowych. 
Z powaaniem, starosta aski
Teresa Wesoowska
Mixerowi towarzyszyy warsztaty plastycz- ne  dla  dzieci,  gry  i  zabawy,  a wszyscy mogli  pozna  najbardziej  znane  imprezy wojewódz- kie  w  miniaturze,  m.in.  Open  Hair  Festiwal 
z Sieradza, Turniej Rycerski z czycy, wito  Róy, wito Ziemniaka czy wito Truskawki  w Buczku.
Dariusz Cielak
SZLACHETNA PACZKA CZEKA NA WOLONTARIUSZY
Trwa  kampania  rekrutacyjna  wolontariuszy  Szlachetnej  Paczki. Pilnie poszukiwani bohaterowie! SZLACHETNA PACZ- KA to projekt, który pomaga potrzebujcym w taki sposób, aby  sami zaczli radzi sobie w yciu. Od 14 lat jednoczy Polaków  wokó idei mdrego pomagania. Darczycy przygotowuj dedy- kowan pomoc dla rodzin w potrzebie, a pomostem midzy nimi  s SuperW, czyli wolontariusze Paczki. Patronat nad projektem  w powiecie obja starosta aski Teresa Wesoowska.
uczniów mniej ni przed rokiem. Spadek licz- by  pierwszoklasistów  o  11%  jest  zjawiskiem  niepokojcym  i Zarzdowi Powiatu zaley na  odwróceniu  tej  tendencji.  Tylko  „Ekonomik”  po  przyjciu  gimnazjalistów  zwikszy  liczb  uczniów z 375 do 400. Jeszcze w poprzednim  roku szkolnym razem z naczelnikiem Wydzia- u Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony ro- dowiska spotkalimy si z uczniami ostatnich  klas  szkó  ponadgimnazjalnych.  Rozmawia- limy  o  tym,  czym  kierowali  si  wybierajc  szko  redni  i  co  moe  przekona  innych  do kontynuowania nauki w naszym powiecie.  Wnioski ze spotka bdziemy w miar moli- woci wdraa do dziaalnoci szkó w bie- cym roku szkolnym. 
Nauk w ZSP nr 2 w asku zakoczyo 66  uczniów. Obecnie w  szkole  pozostaje  jedynie  44 uczniów w dwóch ostatnich klasach. Po za- koczeniu  roku  szkolnego  2015/2016  szkoa  wyganie.  Zagospodarowanie  najwikszego  budynku  szkolnego  w  asku  bdzie  jednym  z  waniejszych  zada  powiatu  w  nadchodz- cych latach. W Zarzdzie szukamy najbardziej  korzystnych rozwiza, lecz adna decyzja nie  zostaa jeszcze podjte. 
W I Liceum Ogólnoksztaccym w asku  zdecydowano o utworzeniu piciu niewielkich  (21-22 uczniów) klas pierwszych. Zwikszy to  koszty funkcjonowania szkoy, ale te podnie- cie  efektywno nauki. Wierz,  e  to  dobrze  zainwestowane rodki, a w mniejszych klasach  uczniowie bd mieli lepsze warunki do nauki.
Inauguracja  nowego  roku  szkolnego  to  waciwy czas na podsumowanie wyników eg- zaminu  dojrzaoci.  Najwikszym  odsetkiem  zdanych  matur  w  roku  szkolnym  2014/2015  moe pochwali si I Liceum Ogólnoksztac- ce w asku. Na 143 uczniów, którzy przystpili  do egzaminu, wynik pozytywny uzyskao 140,  czyli  ponad  98%  zdajcych.  rednia  zdawal- no matur w szkoach powiatowych wyniosa  ok 83% i bya taka jak rednia krajowa. 
Sam statystyk nie mona opisa rzeczy- wistoci,  kada  niezdana  matura  to  osobisty  dramat  jakiego modego  czowieka. Wszyst- kim nam w Zarzdzie Powiatu zaley na tym,  aby takich dramatów byo jak najmniej. Ju od  wrzenia wspólnie z dyrektorami szkó ponad- gimnazjalnych  pracujemy  nad  popraw  zda- walnoci matur w przyszym roku. Wierz, e  nasz  powiat,  nasze  szkoy  i  naszych  uczniów  sta na wynik lepszy ni rednia krajowa. 
Marek Krawczyk wicestarosta aski
wrzesie 2015 r.
Modzie z nowego rocznika ju w szkoach powiatowych 255 absolwentów gimnazjów z asku, Buczku, Sdziejowic, Wodzierad i Widawy postanowio kontynuowa nauk w szkoach podlegajcych powiatowi askiemu. Doczyo do nich 46 uczniów, którzy bd dojeda z ssiednich powiatów.
Sporód  oferty  piciu  szkó  ponadgim- nazjalnych  najwikszym  zainteresowaniem  cieszy  si  aski  „Ekonomik”  -  119  nowych  uczniów i I LO w asku - 110. Do pierwszych 
FINA REMONTU SALI KONFERENCYJNEJ
Korzystajc z przerwy midzysesyjnej w Staro- stwie Powiatowym w asku przeprowadzono remont  sali konferencyjnej. Star, wysuon wykadzin za- stpiy pytki. Koszt prac wyniós blisko 40 tysicy  zotych. 
klas  w  Sdziejowicach  przyjto  37,  a  do  Li- ceum w Ostrowie - 35 absolwentów gimnazjów.  W  tegorocznym  naborze  na  nauk  w  szko- ach  powiatu  askiego  zdecydowao  si  o  37 
FLESZ INFORMACYJNY
BDZIE NOWE BOISKO PRZY SOSW
Trwaj zapowiadane wczeniej prace moderniza- cyjne na boisku przy Specjalnym Orodku Szkolono- -Wychowawczym w asku. Warto zadania wynie- sie blisko 390 tysicy zotych. 30 % zadania sfinan- sowane zostanie z dotacji przyznanej przez ministra  sportu i turystyki.
100% DOFINANSOWANIA DO SAMO- CHODU DLA STRAY POARNEJ Powiat  aski pozyska dofinansowanie na zakup 
lekkiego  samochodu  zaopatrzeniowego  dla  potrzeb  Pastwowej Stray Poarnej w asku. Na zakup sa- mochodu  zabezpieczono  120  000  zotych.  Koszty  bd w caoci pokryte z dofinansowa Wojewódz- kiego  Funduszu  Ochrony  rodowiska  i  Gospodar- ki Wodnej w odzi oraz Wojewódzkiego Funduszu  Wsparcia Pastwowej Stray Poarnej w odzi.
PYTANIE DO STAROSTY – ZAPRASZAMY
DO PRZESYANIA PYTA Masz pytanie do starosty powiatu askiego? Nie 
masz moliwoci dotarcia do Starostwa Powiatowe- go  osobicie?  Skorzystaj  z maila  [email protected] lask.com.pl. Uruchomiony zosta specjalny adres ma- ilowy [email protected] - dziki, któremu  moecie Pastwo zada pytanie starocie. Odpowie- dzi na nadsyane pytania publikowane bd na stronie  internetowej www.lask.com.pl. 
Dariusz Cielak
Mixer Regionalny z Buczkiem
ZMIANY W GMINNYM PRZEDSZKOLU
W dniach 5-6 wrzenia br. w odzi na ulicy Piotrkowskiej odbya si 12. edycja imprezy pn. Mixer Regionalny ódzkie 2015 r. W prezentacji udzia wzia równie gmina Buczek, któr reprezentowao Stowarzyszenie Gospody Wiejskich w Bachorzynie w osobach: Joanna Witusik, Anna Sygdziak i Janina Lewska.
Stowarzyszenie Gospody Wiejskich w Bachorzynie prezentowao  walory tzw. zagbia truskawkowego, promujc gmin Buczek i jej pro- dukt - truskawk jako mark województwa ódzkiego. Na stoisku Bucz- ku  zwiedzajcy  degustowali  lokalne  przysmaki  przygotowane  przez  czonkinie  ze  Stowarzyszenia,  midzy  innymi:  nalewk  truskawkow  – wpisan na List Produktów Tradycyjnych prowadzon przez mini- stra  rolnictwa  i  rozwoju wsi, konfitur bachorzyskich babek. Duym  zainteresowaniem odwiedzajcych cieszyy si równie smaczne krówki  truskawkowe oraz praliny czekoladowe o smaku truskawkowym. 
Gocie stoiska z uwag ogldali pikne ozdoby z motywem truskaw- ki wykonane przez czonkinie SGW w Bachorzynie technik decupage,  quling, karczochow oraz haftem matematycznym. 
Na stoisku gminy Buczek mona byo otrzyma równie materiay  promocyjne ukazujce uroki i walory wyjtkowego miejsca, jakim jest  gmina. 
Zachcano  równie  do  odwiedzenia  gminy Buczek  podczas  przy- szorocznego  wita  truskawki,  które  odbdzie  si w ostatni weekend  czerwca 2016 r .
J.R
Wadze gminy, wychodzc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom ro- dziców, zdecydoway o utworzeniu w placówce trzeciego oddziau. Uda- o si wygospodarowa miejsce na  trzeci sal  i po  intensywnych pra- cach remontowych pikne, kolorowe pomieszczenie byo gotowe przed  rozpoczciem  zaj.  Standard  nowej  sali  nie  odbiega  od  pozostaych  dwóch utworzonych z  funduszy unijnych. Dziki zwikszeniu budetu  przedszkola zakupiono nowe mebelki, zabawki i pomoce dydaktyczne.
W nowej sali bawi si i ucz najstarsze przedszkolaki – grupa SO- NECZKA, której wychowawc  jest Dorota Gajda, wspiera  j Elbieta  Lipiska.
SONECZKA  to  grupa  mdrych  i  dzielnych  czterolatków,  które  w wikszoci  uczszczay  do  przedszkola w  ubiegym  roku  szkolnym  i po wakacjach z radoci do niego powróciy. Czworo dzieci, które do- czyy do Soneczek, bez wikszych problemów zintegrowao si z grup. 
Starszaki  znaj  ju  zasady  funkcjonowania w przedszkolu,  chtnie  bior udzia w zajciach, ucz si wierszyków i piosenek. 
Od poowy wrzenia dzieci maj moliwo korzystania z szerokie- go pakietu nieodpatnych zaj dodatkowych, zarówno tych rozwijaj- cych zdolnoci i inwencj twórcz (jzyk angielski, rytmika z elementa- mi taca, zajcia plastyczne z  elementami origami), jak i korygujcych  i kompensujcych deficyty rozwojowe dzieci (zajcia logopedyczne, te- rapia pedagogiczna oraz gimnastyka korekcyjna). 
Kadra pedagogiczna i obsuga przedszkola dbaj o to, by przedszko- laki czuy si w placówce dobrze i bezpiecznie, a adaptacja przebiegaa  jak najagodniej. Bardzo wane s sowa wdzicznoci wypowiedziane  przez wielu rodziców. wiadcz one o tym, i dostrzegaj starania wadz  gminy  i  pracowników  przedszkola  poczynione w  celu  stworzenia  jak  najlepszych warunków rozwoju dla najmodszych buczkowian.
Monika Kochanek
Po dwóch latach dziaalnoci, od wrzenia br. Gminne Przedszkole w Buczku zaczyna funkcjonowa na nowych zasadach - bez wsparcia funduszami unijnymi. Mimo i zakoczylimy realizacj projektu, mali buczkowianie nadal maj zapewniony dobry start z przyszo.
wrzesie 2015 r.
1. Omówienia stopnia realizacji dochodów i wydatków budetowych. Gospodarka finansowa w I póroczu 2015 roku prowadzona by na podstawie uchwalonego budetu gminy przyjtego uchwa nr III/28/2014 
Rady Gminy Buczek z dnia 30 grudnia 2014 r. Budet wynosi po stronie:  - dochodów 18.171.000 z  - wydatków 18.350.880 z.  Po zmianach w okresie sprawozdawczym plan dochodów wynosi 18.718.376,10 z,  plan wydatków wynosi 19.650.869,10 z.  Realizacja budetu w I póroczu 2015 rok nastpia z zachowaniem równowagi budetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zada rzeczo-
wych wynikajcych z planu rocznego.  Dochody budetowe gminy wykonano w kwocie 10.306.893,01 z, co stanowi 55,06 %. W podziale na dochody biece i majtkowe wykonanie 
przedstawia si nastpujco: - dochody biece – plan 16.457.140,70 z, wykonanie - 9.503.091,81, co stanowi 57,74 % planu  - dochody majtkowe – plan 2.261.235,40 z, wykonanie - 803.801,20, co stanowi 35,55% planu.  W grupie dochodów biecych najbardziej znaczcymi ródami dochodów s wpywy z tytuu subwencji ogólnej dla gmin, podatek od nie-
ruchomoci oraz udziay w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak równie dotacje celowe z budetu pastwa na zadania wasne i zlecone.  W grupie dochodów majtkowych najbardziej znaczcymi ródami dochodów s wpywy z tytuu dotacji celowych z budetu pastwa oraz 
z budetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne, jak równie wpywy z odpatnego nabycia prawa wasnoci. Niski wskanik wykonania planu  dochodów majtkowych spowodowany jest tym, e inwestycje realizowane z przyznanych rodków rozliczane bd w II póroczu 2015 roku i wów- czas nastpi wpyw rodków na konto budetu gminy. 
Wydatki budetowe zostay wykonane w wysokoci 8.015.413,44 z co stanowi 40,79 % planu.  W podziale na wydatki biece i majtkowe wykonanie przedstawia si nastpujco: - wydatki biece - plan 14.156.844,10 z, wykonanie - 6.587.130,28 z, co stanowi 46,53% planu,  - wydatki majtkowe - plan 5.494.025 z, wykonanie - 1.428.283,16 z, co stanowi 26,00% planu.  Niski wskanik wykonania wydatków spowodowany jest przede wszystkim niskim wykonaniem wydatków inwestycyjnych. Sytuacja taka po-
wtarza si co roku. Wikszo inwestycji przyjtych do realizacji w budecie gminy na rok 2015 zostaa zaplanowana na II pórocze. Pozostae wy- datki realizowane s zgodnie z planem, a ich wykonanie jest porównywalne z tosamym okresem lat poprzednich. 
W I póroczu 2015 r. podejmowane byy starania majce na celu pozyskania dodatkowych rodków z zewntrz. S to nastpujce dziaania: - zoono wniosek do Urzdu Marszakowskiego o przyznanie rodków w wysokoci 182.980,00 z z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych na budow/modernizacj dróg rolniczych. rodki zostay przyznane. Obecnie zadanie inwestycyjne z udziaem pozyskanych rodków jest  ju realizowane. 
- zoono w ódzkim Urzdzie Wojewódzkim wniosek o rodki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przeprowa- dzenie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 103102E w Brodni Dolnej”. Pozyskana kwota dotacji to 330.375,40 z.
- podpisano umow z Urzdem Marszakowskim w odzi na zadanie pn. „Od wczesnych lat okrywamy wiat!” w ramach Europejskiego Fun- duszu Spoecznego z przeznaczeniem na wyposaenie dla dzieci uczcych si w klasach „0”, w tym wyposaenie placu zabaw. Pozyskana kwota to  112.625,00 z.
- zoono wniosek do Urzdu Marszakowskiego w odzi na zadanie pn. „Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Bu- czek”. Wniosek dotyczy dziaania 321 „Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Kwota moliwa do pozyskania to 692.789 z i je otrzymano.
- zoono wniosek o dotacj do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w odzi na zadanie pn. „Budowa prosu- menckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Buczek”. Kwota pozyskana to 172.683 z.
- zoono wniosek o dotacj do Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej na zadanie „Budowa sali gimnastycznej  z zapleczem socjalno-sanitarnym wraz z infrastruktur zewntrzn w miejscowoci Czestków B”, co razem z rodkami pozyskanymi z Unii Europej- skiej - PROW daje prawie 60% pozyskanych rodków z zewntrz na w/w inwestycje. Kwota pozyskania to 763.500 z.
cznie, w wyniku  stara w  I póroczu o pozyskanie  rodków zewntrznych, budet gminy Buczek moe zasili kwota  rodków wysokoci  2.254.952,40 z.
2. Omówienie przychodów i rozchodów budetu.  Na dzie 30 czerwca br., po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, wielko przychodów budetu gminy Buczek na rok 2015 
przedstawia si nastpujco: - przychody – plan - 1.652.613,00 z, wykonanie - 1.652.613,06 z  w tym:  nadwyka z lat ubiegych – plan - 632.443,00 z, wykonanie - 632.443,06 z.  wolne rodki z lat ubiegych – plan - 1.020.170,00 z, wykonanie - 1.020.170,00 z.  Na dzie 30 czerwca br., po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, wielko rozchodów budetu gminy Buczek na rok 2015 
przedstawia si nastpujco: - rozchody – plan - 720.120,00 z, wykonanie - 360.060,00 z.  Rozchody budetu gminy w roku 2015 to spata poyczki zacignitej w 2014 roku w WFOiGW w odzi w wysokoci 1.200.200,00 z. Poycz-
ka zacignita zostaa na realizacj Programu Ekologicznego przyjtego przez Rad Gminy Buczek, w ramach którego zakupiono 53 zestawy solarne  i 320 zestawów pomp ciepa wraz z zasobnikami do podgrzewania ciepej wody dla mieszkaców naszej gminy. 
3. Informacja o stanie zaduenia na dzie 30.06.2015 r. Gmina Buczek na dzie 30 czerwca 2015 roku posiadaa zaduenie wysokoci 660.110 z.   Obecnie gmina przygotowuje si do zoenia wniosku o umorzenie 50% zacignitego zobowizania, co jest równoznaczne z pozyskaniem kwoty 
600.100 z bezzwrotnych rodków na sfinansowanie inwestycji proekologicznej, jak najprawdopodobniej bdzie przebudowa i rozbudowa oczysz- czalni cieków w Buczku. 
Bronisaw Wglewski wójt gminy Buczek
WYKONANIE BUDETU GMINY BUCZEK ZA I PÓROCZE 2015 ROKU
wrzesie 2015 r.
KUPIENIA
Pókolonie dla 28 dzieci z ro- dzin,  z których cho  jeden z  ro- dziców  jest  patnikiem  podatku  rolnego,  sfinansowaa  w  znacz- nym  stopniu  Krajowa  Rada  Izb  Rolniczych  ze  rodków  KRUS.  Natomiast  dla  pozostaych  27  uczestników  pókolonii  rod- ki  pochodziy  z  budetu  gminy  Buczek. Równie rodzice w nie- wielkim  stopniu  wspomogli  fi- nansowo  organizatorów  wypo- czynku. 
Lato  byo  wyjtkowo  gorce,  wiec  naj- wikszym  zainteresowaniem  cieszy  si  wy- poczynek  nad  wod.  Kpiele  w  Solparku  w  Kleszczowie  (4  wyjazdy)  day  moliwo  aktywnego wypoczynku,  poprawy  umiejtno- ci  pywania,  sprawnoci  (ruchomy  pomost  na wodzie) i odwagi (zjedalnia).  Wyjazd na  kpielisko  do  asku  na  rzece  Grabi,  a  take  moliwo    samodzielnego  pywania  kajaka- mi w Buczku pozwoliy w peni wykorzysta  atrakcje wodne pókolonii. 
Wyjazd do Zduskiej Woli pozwoli zainte-
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Pókolonie s fajne... - stwierdziy dzieci, które uczestniczyy w tej formie wypoczynku w szkole w Buczku. Oprócz wyjazdowych kolonii w lipcu br. wadze samorzdowe gminy Buczek zorganizoway te wspólnie z Krajow Rad Izb Rolniczych (w dniach 10-21.08.) pókolonie dla dzieci pozostajcych podczas wakacji w domach rodzinnych. Uczestnikami byy dzieci i modzie w wieku od 6 do 16 lat.
resowanym najmodszym uczestnikom po  raz  pierwszy w yciu wsi do parowozu i elek- trowozu w Skansenie Pocigów, zapozna si  z histori rozwoju kolejnictwa oraz rodzajami  pocigów na przestrzeni wieków.
Z historii  i  religii  jest  znana  posta Mak- symiliana Kolbe, warto byo wic równie po- zna dom rodzinny witego i patrioty pocho- dzcego  ze  Zduskiej Woli.  Równie  ciekawe  byy zajcia stacjonarne wypenione sportem.
Dziesi  dni  aktywnego wypoczynku mi- no  bardzo  szybko,  podczas  podsumowa-
nia  najaktywniejsi  uczestnicy  i  laure- aci  konkursów  na  pókolonii  zostali  nagrodzeni drob- nymi  upominkami,  a  wszyscy  ju  cze- kaj … na nastpne  wakacje.
A.Z.
Gmina  Buczek  posiada  do  sprzeday  w drodze przetargu nastpujce dziaki prze- znaczone  pod  zabudow mieszkaniow  jed- norodzinn i usugow pooone w miejsco- woci Buczek. Dziaki s w peni zurbanizo- wane,  posiadaj  sie wodocigow  i  kanali- zacyjn oraz wyznaczone drogi.
- Nr 542/7    0,1200 ha   40.900 z + 23 % VAT - Nr 542/8      0,1219 ha     40.900 z + 23 % VAT - Nr 542/9      0,1220 ha     40.900 z + 23 % VAT - Nr 542/10    0,1219 ha     40.900 z + 23 % VAT - Nr 542/13    0,1220 ha     40.900 z + 23 % VAT - Nr 542/14    0,1219 ha     40.900 z + 23 % VAT - Nr 542/15    0,1220 ha     40.900 z + 23 % VAT - Nr 542/16    0,1220 ha     40.900 z + 23 % VAT - Nr 542/17    0,1427 ha     47.800 z + 23 % VAT - Nr 542/19    0,1575 ha     42.690 z + 23 % VAT              - Nr 542/20    0,1230 ha     41.460 z + 23 % VAT           - Nr 542/21    0,1316 ha     35.670 z + 23 % VAT            - Nr 542/22    0,1067 ha     33.190 z + 23 % VAT            - Nr 542/23    0,1346 ha     36.480 z + 23 % VAT            - Nr 542/24    0,1180 ha     36.700 z + 23 % VAT            - Nr 542/25    0,1563 ha     42.360 z + 23 % VAT                       - Nr 542/27    0,1083 ha     36.500 z + 23 % VAT            - Nr 542/28    0,1131 ha     38.120 z + 23 % VAT    - Nr 542/29    0,1540 ha     45.800 z + 23 % VAT - Nr 542/30    0,1239 ha     40.200 z + 23 % VAT - Nr 542/31    0,1240 ha     40.200 z + 23 % VAT      - Nr 542/32    0, 1239 ha    40.200 z + 23 % VAT           - Nr 542/33    0,1240 ha     40.200 z + 23 % VAT   - Nr 542/34    0,1240 ha     40.200 z + 23 % VAT  - Nr 542/35    0,1549 ha     46.100 z + 23 % VAT - Nr 542/36    0,1502 ha     44.700 z + 23 % VAT - Nr 542/37    0,1239 ha     40.200 z + 23 % VAT - Nr 542/38    0,1239 ha     40.200 z + 23 % VAT - Nr 542/39    0,1239 ha     40.200 z + 23 % VAT - Nr 542/40    0,1239 ha     40.200 z + 23 % VAT - Nr 542/41    0,1239 ha     40.200 z + 23 % VAT - Nr 542/42    0,1627 ha     48.400 z + 23 % VAT - Nr 542/45    0,1115 ha     37.580 z + 23 % VAT             - Nr 542/46    0,1202 ha     40.510 z + 23 % VAT            - Nr 542/47    0,1289 ha     43.440 z + 23 % VAT             - Nr 542/48    0,1377 ha     37.320 z + 23 % VAT             - Nr 542/49    0,1464 ha     39.680 z + 23 % VAT             - Nr 542/50    0,1252 ha     42.200 z + 23 % VAT             - Nr 542/51    0,1250 ha     42.130 z + 23 % VAT            
Ogoszenia o terminach  przetargów  publikowane s na stronie internetowej 
urzdu: www.buczek.org.pl Szczegóowe informacje pod nr tel. 43/677-44-94
Oznaczenie         Powierzchnia  nieruchomoci              Cena wywoawcza
ZBIÓRKA OBEJMUJE ODPADY: 20 03 07  – Odpady wielkogabarytowe (np. wer-
salki, tapczany, óka, fotele, elementy stolarki, stoy,  krzesa, panele, okna, dywany, wykadziny, matera- ce, wanny, umywalki, muszle toaletowe, wózki dzie- cice, zabawki duych rozmiarów, rowery, grzejniki)
20 01 40 - Metale (zom) 20 01 35* - Zuyte urzdzenia elektryczne i elektroniczne (np. telewizory, monitory) 20 01 36  - Zuyte urzdzenia elektryczne i elek-
troniczne  (np.  pralki,  radia,  drukarki,  odkurzacze,  miksery, grzejniki elektryczne, czajniki elektryczne,  suszarki, kuchenki elektryczne, zmywarki)
20 01 23*  - Urzdzenia  zawierajce  freon  (np.  lodówki, zamraarki, chodziarki, klimatyzatory)
16  01  03  -  Zuyte  opony  (do  rozmiaru  1250x400)!!
20 01 33* - Baterie i akumulatory
20 01 10 - Odzie 20 01 11 - Tekstylia
ORAZ CHEMIKALIA I OPAKOWANIA PO NICH 20 01 13* - Rozpuszczalniki  20 01 14* - Kwasy 20 01 15* - Alkalia 20  01  19*  -  rodki  ochrony  rolin  I  i  II  klasy 
toksycznoci (bardzo toksyczne i toksyczne np. her- bicydy, insektycydy)
20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kle- je, lepiszcze i ywice zawierajce substancje niebez- pieczne
20 01 29*  - Detergenty  zawierajce  substancje  niebezpieczne
Wszystkie odpady wystawiamy pierwszego dnia  wywozu dla danego regionu !
TERMIN OBSUGIWANE MIEJSCOWOCI
28-30.09.2015 r. Region 1 - Buczek, Wola Buczkowska, Czestków A, Czestków F
5-7.10.2015 r. Region 2 - Dbrówka, Czestków B, Czestków-Osiedle, Wilkowyja, Brodnia Górna, Brodnia Dolna, Grzeszyn, Gucin Bachorzyn, Józefatów, Wola Bachorska, Malenia, Czarny Las, Strupiny, Sowice, Kowalew, Petronelów, Luciejów,  Dbrowa, Sycanów
m.in. na wie i urzdników kolejny wieniec, tym razem od soectwa Wy- drzyn, otrzymuje Zbigniew Sowaa, przewodniczcy Komisji Rolnictwa  i Ochrony rodowiska Rady Miejskiej w asku. Ostatni wieniec – od  soectwa Wrzeszczewice  i Wrzeszczewice Nowe przypada dyr. Niepu- blicznej Szkoy Podstawowej w opatkach Anecie Stpie.
Po tej czci wita plonów specjalnie wyonione jury (Jadwiga Kur- kowska, Grzegorz Rosiak i Piotr Kocian) ocenia wszystkie wiece i wy- biera najpikniejszy. Najwyej oceniony zostaje wieniec przygotowany  przez mieszkaców opatek. Zwycizcy otrzymuj nagrod od burmi- strza i przewodniczcego Rady Miejskiej, pozostali uczestnicy konkursu  uhonorowani zostaj dyplomami.
Koczy si najwaniejsza cz doynek,  teraz pora na degustacje  potraw regionalnych, które przygotoway soectwa: Baucz, Budy Stry- jewskie, Kopy, opatki, Orchów, Okup May, Okup Wielki, Siganów,  Teodory, Wola Stryjewska wraz z Wol Bauck, Wronowice, Wiewiór- czyn, Wrzeszczewice wraz z Wrzeszczewicami Nowymi, Wydrzyn i Zie- lcice. Doynkowi gocie dzikuj za poczstunek, wyrazy uznania dla  wszystkich uczestniczcych w przygotowaniu doynek przekazuje bur- mistrz G. Szkudlarek.
Teraz na scen wkraczaj artyci. Swój program prezentuj ucznio- wie Szkoy Podstawowej w opatkach i Zespó Smyczkowy „Suzuki”,  a take artyci z askiego Domu Kultury. Mieszkacy wsi i ich gocie  bawi si znakomicie do godzin wieczornych. Take maluchy i modzie  nie mog narzeka na brak atrakcji, bo w ssiedztwie sceny znajduje si  sporo stoisk handlowych i gastronomicznych, a take karuzela i inne in- teresujce urzdzenia rozrywkowe.
wrzesie 2015 r.
Zanim rozpocznie si cz obrzdowa doynek, gocie skadaj rol- nikom podzikowania za caoroczny trud. C. Gabryjczyk mówi o tego- rocznym Roku Samorzdnoci i nieatwej z powodu upaów i suszy pra- cy w gospodarstwach, jednoczenie dzikuje za ofiarny wysiek. Przypo- minajc 25-letni dorobek samorzdu, wrcza dyplomy uznania ministra  skarbu  pastwa  Andrzejowi  Banaszczykowi,  Robertowi  Bartosikowi,  Gabrielowi Szkudlarkowi i Teresie Wesoowskiej. 
Najlepsze yczenia mieszkacom wsi skada te posanka A. Hanaj- czyk. Z kolei  starosta T. Wesoowska,  która ponad  wier wieku bya  zwizana  z  opatkami,  dzikuje  nie  tylko  za  ofiarn  prac,  ale  i  po- wicenie,  yczc  jednoczenie  zdrowia  i  spenienia  marze.  Senator  A. Owczarek, od 14 lat prezesujcy askiej OSP i organizujcy dla naj- uboszych doywianie, przypomina, e dziennie do ludzi trafia 100 bo- chenków chleba, który wczeniej trzeba wypiec.    
Senator dzikuje przy okazji  radnemu Piotrowi Kocianowi, który  od lat bezinteresownie pomaga w tej akcji doywiania.
Burmistrz G.  Szkudlarek  przypomina,  e  od wielu  goci  nadeszy  listy z wyrazami uznania i podzikowaniami, m.in. od posanki Elbiety  Nawrockiej, posa Cezarego Olejniczaka, marszaka województwa Wi- tolda Stpnia i czonka Zarzdu Województwa ódzkiego Pawa Bejdy,  a take przewodniczcego Izby Rolniczej Województwa ódzkiego Bro- nisawa Wglewskiego.
Rozpoczyna  si  kulminacyjny  punkt  doynek.  Starocina Monika  Mrowiska wraz ze  starost Danielem lzakiem wrczaj  tradycyjny  bochen  chleba  z  tegorocznych  plonów burmistrzowi G.  Szkudlarkowi  i przewodniczcemu Rady Miejskiej w asku R. Bartosikowi. Burmistrz  zobowizuje si dzieli chleb sprawiedliwie, by nikomu go nie brako- wao.
Teraz  poszczególne  soectwa  i wsie wrczaj  gociom wiece do- ynkowe.  C.  Gabryjczyk  otrzymuje  wieniec  od  Woli  Stryjewskiej  i Woli Bauckiej, senator A. Owczarek – od soectwa Baucz, burmistrz  G. Szkudlarek – od soectwa opatki, posanka A. Hanajczyk od soec- twa Kopy, ks. Piotr Pirek, proboszcz askiej kolegiaty – od soectwa  Orchów, Teresa Wesoowska,  starosta,  otrzymuje wieniec  od  soectwa  Wiewiórczyn. Skarbnik gminy Anna Gowiska, od której  zaley  stan  finansów gminy, otrzymuje wieniec od soectwa Teodory. Kolejny wie- niec, tym razem od soectwa Zielcice, otrzymuje Okrgowa Spódziel- nia Mleczarska w asku, a konkretnie jej przedstawiciel, czonek Zarz- du, Marceli Mielczarek. Mleczarnia ma na swoim koncie wiele sukce- sów, a ostatnio zdobya nominacj do prestiowego Ora Agrobiznesu. 
Teraz przed  scen pojawia  si Monika Mrowiska,  czonkini  Izby  Rolniczej  z  gminy  ask,  której  wieniec  wrczaj  przedstawiciele  so- ectwa Okup Wielki. Dziewczyny z Okupa wykonuj ywioowe przy- piewki nagrodzone hucznymi brawami. Po tym dowcipnym spojrzeniu 
Doynki w opatkach STAROSTOWIE DOYNEK
Monika Mrowiska – od 22 lat szczliwa matka i matka trójki dzieci, prezes stowarzyszenia „Wie dzieciom” prowadz- cego Niepubliczn Szko Podstawow w opatkach oraz prezes stowarzyszenia „Aktywnych Kobiet w opatkach”, jest te od kilku miesicy sotysem w opatkach i czonkiem Rady Powiatowej Izby Rolniczej. Wspólnie z rodzin prowadzi gospodarstwo ekologiczne „Mrowisko”, specjalizujce si w produkcji warzyw i owoców pod osonami, uhonorowane wieloma nagrodami.
Daniel lzak – gospodarstwo ogrodnicze prowadzi od 10 lat w opatkach, specjalizuje si w produkcji ró oraz uprawie truska- wek, od 3 lat pomaga mu ona Paulina. Pan Daniel jest jednym z producentów ró, który wspópracuje z gmin ask przy organi- zowaniu Festiwalu Ró.
3
fotoreporta z doynek: patrz str. 28
którzy przylecieli do Europy z 95 Eskadry My- liwców z Florydy ma take pokaza jak dziaa  pita generacja myliwców.
F-22  to  najnowoczeniejszy myliwiec  na  wiecie.  Amerykanie  wyprodukowali  187  ta- kich maszyn. Cena  jednego  egzemplarza wy- nosi ok. 200 mln dolarów. Nasi piloci nie latali  na  tego  typu maszynach,  ale  –  jak  stwierdzi  dowódca  32.  BLT  pk  pil.  Ireneusz Nowak  –  kady lotnik marzy o tym, by zasi za stera- mi tak nowoczesnego myliwca. Wspólne wi- czenia, takie wanie jak te ostatnie, pozwalaj  pozna to podniebne cacko. 
By moe w przyszoci polscy piloci lata  bd na F-22, a moe nawet na F-35…
(PO)
Przygotowujc materia baam si, e wo- bec  innych prelegentów (przedstawiciele mia- sta  Frost  – Niemcy, Kutna, Koskowoli) wy- padniemy  skromnie,  bo  przecie  pracujemy  dopiero  3  lata  nad  promowaniem  rodzimych  krzewów.  Pojechalimy  wic  ze  skromnym  materiaem,  ale  z  uczuciem dumy,  e  nas  do- strzeono  i zaproszono, a uczy naley si od  najlepszych.  Przedstawicielki  urzdu  nie  byy  same.  Towarzyszyo  im  grono  zaprzyjanio- nych  szkókarzy,  którzy  c