of 40 /40
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI TEST NR 181211 GRUPA 1 Zadanie 0. Co jest antagonistą siarczanu magnezu? A. wapń, B. protamina, C. anexate, D. narcan. Zadanie 0. Ketaminę podawaną dożylnie do indukcji znieczulenia ogólnego stosuje się w dawkach: A. 5-10 mg/kg masy ciała, B. 1-2 mg/kg masy ciała, C. 8-10 mg/kg masy ciała, D. 3-5 mg/kg masy ciała. Zadanie 0. W trakcie zabiegu kardiochirurgicznego z zastosowaniem całkowitego krążenia pozaustrojowego, zespół anestezjologiczny NIE kontroluje: A. wartości średniego ciśnienia tętniczego krwi, B. diurezy, C. objętości oddechowej, D. aktywowanego czasu krzepnięcia i gazometrii. Zadanie 0. 45-letnia pacjentka przyjęta do planowanego zabiegu diagnostycznego wyłyżeczkowania jamy macicy. W wywiadzie chorobowym podaje padaczkę.Pielęgniarka dodatkowo do znieczulenia wziewnego przez maskę powinna przygotować zestaw do: A. cewnikowania pęcherza, B. intubacji, C. wenesekcji, D. znieczulenia wewnątrzoponowego.

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ … · Zadanie 0. Łopatki zakrzywione są częścią laryngoskopu typu: A. Magilla, B. Macintosha, C. Foreggera, D. Sewarda. Zadanie

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ … · Zadanie 0. Łopatki zakrzywione są...

 • PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI TEST NR 181211 GRUPA 1

  Zadanie 0. Co jest antagonistą siarczanu magnezu?

  A. wapń, B. protamina, C. anexate, D. narcan.

  Zadanie 0. Ketaminę podawaną dożylnie do indukcji znieczulenia ogólnego stosuje się w dawkach:

  A. 5-10 mg/kg masy ciała, B. 1-2 mg/kg masy ciała, C. 8-10 mg/kg masy ciała, D. 3-5 mg/kg masy ciała.

  Zadanie 0. W trakcie zabiegu kardiochirurgicznego z zastosowaniem całkowitego krążenia pozaustrojowego, zespół anestezjologiczny NIE kontroluje:

  A. wartości średniego ciśnienia tętniczego krwi, B. diurezy, C. objętości oddechowej, D. aktywowanego czasu krzepnięcia i gazometrii.

  Zadanie 0. 45-letnia pacjentka przyjęta do planowanego zabiegu diagnostycznego wyłyżeczkowania jamy macicy. W wywiadzie chorobowym podaje padaczkę.Pielęgniarka dodatkowo do znieczulenia wziewnego przez maskę powinna przygotować zestaw do:

  A. cewnikowania pęcherza, B. intubacji, C. wenesekcji, D. znieczulenia wewnątrzoponowego.

 • Zadanie 0. Ile mg zawiera 1ml roztworu 1% thiopentalu zastosowany w anestezji noworodka?

  A. 1mg/1ml, B. 10 mg/1ml, C. 0,10mg/1ml, D. 10mg/10ml.

  Zadanie 0. U pacjenta z chorobą wątroby, środkiem zwiotczającym z wyboru jest:

  A. pipekuronium, B. sukcynylocholina, C. atrakurium, D. wekuronium.

  Zadanie 0. Działanie znieczulające bupiwakainy jest:

  A. takie samo jak lidokainy, B. 4-krotnie silniejsze od lidokainy, C. słabsze niż lidokainy, D. 10-krotnie silniejsze od lidokainy.

  Zadanie 0. Pewnym wskaźnikiem prawidłowego umieszczenia rurki intubacyjnej w tchawicy jest:

  A. równomierny ruch klatki piersiowej, B. parowanie rurki intubacyjnej podczas wydechu, C. obecność dwutlenku węgla w gazach wydechowych, D. wszystkie powyższe.

  Zadanie 0. Pacjent przygotowywany do operacji serca w krążeniu pozaustrojowym ma mieć wykonaną ostrą normowolemiczną hemodilucję, którą wykonuje się:

  A. dzień przed operacją, B. przed znieczuleniem, C. po indukcji znieczulenia, D. po operacji.

 • Zadanie 0. Przy operacji zeza najczęstszymi zagrożeniami są:

  A . zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, odruchy oczno-sercowe, B. hipotermia złośliwa, pooperacyjne nudności i wymioty, C . odruchy oczno-sercowe, pooperacyjne nudności i wymioty, silny ból, D. odruchy oczno-sercowe, hipertermia złośliwa.

  Zadanie 0. Który z wymienionych środków znieczulenia miejscowego działa najkrócej?

  A. Bupivacaina, B. Lignocaina, C. Etydocaina, D. Mepivacaina.

  Zadanie 0. Do oceny trudności podczas intubacji stosowana jest skala:

  A. Mallampatiego, B. Glasgow, C. Goldmana, D. ASA.

  Zadanie 0. Gospodarka kwasowo - zasadowa jest regulowana przez mechanizmy kompensacyjne. Układy buforowe krwi są mechanizmami:

  A. czynnymi, B. biernymi, C. regulacyjnymi, D. wyrównawczymi.

  Zadanie 0. Do jakiego rodzaju znieczulenia używa się cewnika epiduralnego?

  A. podpajęczynówkowego, B. zewnątrzoponowego, C. śródopłucnowego, D. zewnątrzoponowego-ciągłego.

 • Zadanie 0. Sufentanyl w porównaniu z fentanylenem, działa:

  A. 2-3 razy słabiej, B. 5-10 razy słabiej, C. 2-3 razy silniej, D. 7-10 razy silniej.

  Zadanie 0. Celem analgezji z wyprzedzeniem jest:

  A. poprawa jakości analgezji pooperacyjnej, B. efekt nasenny, C. efekt uspokajający, D. zastąpienie premedykacji.

  Zadanie 0. Jednym z celów premedykacji przed zabiegiem operacyjnym jest zapewnienie niepamięci. Uzyskuje się ją podając:

  A. benzodiazepiny, B. barbiturany, C. skopolaminę, D. opioidy.

  Zadanie 0. Test Patila polega na pomiarze:

  A. odległości od płatka ucha do kącika ust, B. ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa, C . odległości miedzy wyniosłością krtaniową chrząstek tarczowatych, a szczytem bródki przy maksymalnie wyprostowanej głowie, D . zależności pomiędzy wielkością języka a obszarem gardła.

  Zadanie 0. Która z rurek umożliwia wentylację płuc, bez względu na to, czy pacjent zostanie zaintubowany do tchawicy czy do przełyku?

  A. Carlensa, B. Combi-Tube, C. Bivona, D. Rush'a.

 • Zadanie 0. Łopatki zakrzywione są częścią laryngoskopu typu:

  A. Magilla, B. Macintosha, C. Foreggera, D. Sewarda.

  Zadanie 0. 75-letnia pacjentka leczona z powodu choroby wieńcowej i nadciśnienia tętniczego przyjęta do szpitala z powodu złamania szyjki kości udowej. Zakwalifikowana do założenia protezy całkowitej biodra Vellera w znieczuleniu podpajęczym. Czy w związku z zabiegiem i znieczuleniem należy odstawić leki nasercowe?

  A. kontynuować leczenie, B. przerwać leczenie w dniu operacji, C. przerwać leczenie na tydzień, D. leczenie nadciśnienia można wdrożyć podczas anestezji.

  Zadanie 0. Jak działa Hipnomidat (Etomidat)?

  A. przeciwdrgawkowo i nasennie, B. nasennie i przeciwbólowo, C. nasennie, D. przeciwbólowo, przeciwdrgawkowo i nasennie.

  Zadanie 0. Którą z metod stymulacji nerwów stosuje się w monitorowaniu zwiotczenia wywołanego podaniem sukcynylocholiny?

  A. drażnienie bodźcem pojedynczym, B. seria czterech bodźców, C. podwójną salwą bodźców, D. bodziec tężcowy.

  Zadanie 0. Czynnikiem obniżającym ciśnienie wewnątrzgałkowe jest:

  A. hiperwentylacja, B. intubacja dotchawicza, C. sukcynylocholina, D. hipowentylacja ze wzrostem CO2.

 • Zadanie 0. Która z wymienionych metod jest właściwa do określania natężenia bólu pooperacyjnego?

  A. opisanie przez pacjenta bólu słowami, B. zastosowanie skali analogowej (liniowej), C. zastosowanie skali punktowej (0 - 10 pkt), D. wszystkie powyższe.

  Zadanie 0. Celem premedykacji NIE jest:

  A. zniesienie bólu, B . sedacja ze zniesieniem odruchów obronnych i zdolności współpracy, C. spowodowanie niepamięci, D. zapobieżenie zachłyśnięciu.

  Zadanie 0. Za pomocą cewnika Swana - Ganza nie można dokonać bezpośredniego pomiaru:

  A. ciśnienia w tętnicy płucnej, B. oporu naczyń krążenia płucnego, C. temperatury ciała, D. ośrodkowego ciśnienia żylnego.

  Zadanie 0. Podczas kaniulacji żyły stopy osoby dorosłej istnieje niebezpieczeństwo powstania:

  A. krwotoku, B. zakrzepicy, C. zatoru, D. ropnia.

  Zadanie 0. Które z wymienionych objawów są NIESPECYFICZNE po podaniu Ketaminy?

  A. zwiększone wydzielanie w drzewie oskrzelowym, B. ruchomość pacjenta podczas anestezji, C. wzrost ciśnienia śródczaszkowego, D. zmniejszenie wydzielania śliny.

 • Zadanie 0. Rurki intubacyjne o podwójnym świetle, najczęściej zakładane są w zabiegach:

  A. chirurgii klatki piersiowej, B. w obrębie twarzoczaszki, C. kardiochirurgicznych, D. u chorych dializowanych.

  Zadanie 0. Świeżo mrożone osocze można przechowywać w temperaturze minus 30˚ C nie dłużej niż:

  A. 3 miesiące, B. 6 miesięcy, C. 9 miesięcy, D. 1 rok.

  Zadanie 0. W jaki sposób barbiturany wpływają na przepływ mózgowy?

  A. nie zmieniają przepływu, B. zmniejszają przepływ, C. zwiększają przepływ, D. najpierw zwiększają a potem zmniejszają przepływ.

  Zadanie 0. Dawka sukcynylocholiny stosowana do głębokiego zwiotczenia mięśni wynosi u osoby dorosłej:

  A. 1-1,5 mg/kg masy ciała, B. 4-4,5 mg/kg masy ciała, C. 5-5,5 mg/kg masy ciała, D. 6-6,5 mg/kg masy ciała.

  Zadanie 0. Objawem hipertermii złośliwej NIE jest:

  A. skurcz mięśni żwaczy i mięśni szkieletowych, B. gwałtowny wzrost temperatury ciała, C. wzrost pCO2, D. spadek pCO2.

 • Zadanie 0. Układając kończyny górne chorego leżącego na plecach, należy pamiętać żeby:

  A. nie odwodzić ramienia o więcej niż 90 ˚, B. ułożyć ramię poniżej poziomu tułowia, C. ramię zrotować na zewnątrz, D. ułożyć głowę w jednoczesnej rotacji i bocznym zgięciu.

  Zadanie 0. 7-letni chłopiec przyjęty do zabiegu usunięcia migdałków. Wywiad rodzinny obciążony jest hipertermią złośliwą.Co należy bezwzględnie zabezpieczyć na stanowisku znieczulenia?

  A. mieszankę lityczną, B. dantrolen, C. fenactil, D. NaHCO3.

  Zadanie 0. Który z układów buforowych jest najważniejszy w równowadze kwasowo zasadowej?

  A. dwuwęglowy, B. hemoglobiny, C. białczanowy, D. fosforanowy.

  Zadanie 0. Specyficzne aspekty znieczulenia w laryngologii i chirurgii twarzowo - szczękowej to:

  A . trudna intubacja i zagrożenie drożności dróg oddechowych; B . powikłania przy ekstubacji i ochrona przed odruchami z nerwu błędnego; C . unikanie wymiotów i parcie we wczesnym okresie pooperacyjnym po niektórych rodzajach zabiegów; D. wszystkie wymienione.

  Zadanie 0. Pacjentka zakwalifikowana do usunięcia ciąży ektopowej metodą laparoskopową. Którego z anestetyków należy unikać wiedząc, że w trakcie zabiegu będzie podawany CO2 do jamy brzusznej?

 • A. podtlenku azotu, B. halotanu, C. izofluranu, D. enfluranu.

  Zadanie 0. Skala ASA ocenia:

  A. trudności intubacji, B. natężenie bólu, C. ryzyko okołooperacyjne, D. wydolność oddechową.

  Zadanie 0. 22-letni mężczyzna uzależniony od narkotyków przewieziony do operacji wyrostka robaczkowego. W okresie pooperacyjnym u pacjenta wystąpiły: drżenia, tachykardia spadek ciśnienia tętniczego krwi, zmiany skórne. Co jest najbardziej prawdopodobną przyczyną tych zaburzeń?

  A. ból pooperacyjny, B. hipotermia pooperacyjna, C. zespół odstawienia, D. wstrząs.

  Zadanie 0. Objętość, która obejmuje całe powietrze nie podlegające wymianie oddechowej jest to:

  A. anatomiczna przestrzeń martwa, B. fizjologiczna przestrzeń martwa, C. dodatkowa przestrzeń martwa, D. przestrzeń bezużyteczna.

  Zadanie 0. Do jakiego znieczulenia regionalnego stosuje się technikę identyfikacji przestrzeni metodą "zaniku oporu"?

  A. zewnątrzoponowego, B. nasiękowego, C. podpajęczynówkowego, D. splotu barkowego.

 • Zadanie 0. W chirurgii jednego dnia do znieczulenia zastosowano benzodwuazepiny i Ketaminę. Ten rodzaj znieczulenia to:

  A. neuroleptanalgezja, B. neuroleptanestezja, C. ataraanalgezja, D. anestezja dysocjowana.

  Zadanie 0. Jednym z głównych powikłań w czasie znieczulenia ogólnego do cięcia cesarskiego jest:

  A. zachłyśnięcie treścią żołądkową, B. spadek ciśnienia tętniczego, C. silny ból głowy, D. depresja układu oddechowego płodu.

  Zadanie 0. Chory po urazie czaszkowo - mózgowym. Reaguje na ból otwieraniem oczu i zginaniem kończyn, a nie reaguje na głos. Ocena przytomoności u chorego wg skali Glasgow wynosi:

  A. 2 punkty, B. 4 punkty, C. 5 punktów, D. 6 punktów.

  Zadanie 0. We wszystkich rodzajach wstrząsu występuje:

  A. upośledzenie utlenowania komórek, B. zmniejszenie rzutu serca, C. niskie ośrodkowe ciśnienie żylne, D. zwiększenie krążącej objętości płynów.

  Zadanie 0. Który z wymienionych preparatów jest koloidem fizjologicznym?

  A. Albuminy, B. Dextran 40 000, C. HAES 6%, D. Gelafundin.

 • Zadanie 0. Nastawienia złamanej kończyny górnej w obrębie nadgarstka można dokonać w:

  A. blokadzie splotu ramiennego z dostępu pachowego, B. odcinkowym znieczuleniu dożylnym (IVRA), C. znieczuleniu ogólnym, D. wszystkie wymienione.

  Zadanie 0. Pacjent wymaga ułożenia do zabiegu operacyjnego na boku. Konsekwencją zastosowania tej pozycji może być wystąpienie:

  A . bólu pleców, uszkodzenia nerwów obwodowych i splotów nerwowych, szczególnie splotu ramiennego, B. spadeku RR, zaburzenia wentylacji płuca uciśniętego, C . obrażenia krtaniowo-tchawiczego w wyniku nieprawidłowej rotacji głowy podczas układania na stole operacyjnym, D. podwichnięcia głowy kości promieniowej.

  Zadanie 0. Pierwotną przyczyną kwasicy metabolicznej jest:

  A. niewydolność krążenia, B . nadprodukcja jonów wodorowych lub nadmierna utrata wodorowęglanów; C. kwasica o różnej etiologii, D. zatrucia.

  Zadanie 0. Przechodzenie gazów oddechowych z pęcherzyków płucnych do krwi i z powrotem to?

  A. wentylacja, B. dyfuzja, C. perfuzja, D. dystrybucja.

  Zadanie 0. Który z wymienionych leków nie posiada działania przeciwbólowego?

  A. Diclofenac, B. Nalokson, C. Ketonal,

 • D. Pyralgina. Zadanie 0. Zespół charakterystycznych objawów zatoru płynem owodniowym u kobiety ciężarnej to:

  A . wzrost ciśnienia tętniczego krwi, obrzęk płuc, zaburzenia krzepnięcia, B . nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi, duszność, zaburzenia krzepnięcia, drgawki, zatrzymanie krążenia, C . wzrost ciśnienia tętniczego krwi, duszność, zatrzymanie krążenia, D . spadek ciśnienia tętniczego krwi, bradypnoe, zaburzenia świadomości.

  Zadanie 0. Test Allena wykonuje się przed:

  A. kaniulizacją naczyń tętniczych, B. kaniulizacją naczyń żylnych, C. kaniulizacją żył centralnych, D. znieczuleniem podpajęczynówkowym.

  Zadanie 0. W napadowym częstoskurczu nadkomorowym ze spadkiem ciśnienia, postępowaniem z wyboru jest:

  A. podanie Lidocainy we wlewie kroplowym, B. podanie Izoptinu drogą dożylną, C. podanie Propranololu dożylnie, D. wykonanie kardiowersji elektrycznej.

  Zadanie 0. 75-letni Pacjent przyjęty do planowej przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego. Wywiad pacjenta obciążony jest wieloletnią terapią nadciśnienia tętniczego i otyłością. U pacjenta do zabiegu zastosowano ułożenie litotomijne pogłębione pozycją Trendelenburga. Jaki rodzaj znieczulenia wybierze anestezjolog biorąc pod uwagę wiek i schorzenia pacjenta, jak również pozycję ułożeniową w trakcie zabiegu?

  A. ogólne z intubacją dotchawiczą, B. ogólne wziewne przez maskę, C. znieczulenie podpajęczynówkowe, D. blok siodłowy.

 • Zadanie 0. 26-letnia kobieta na sali operacyjnej przygotowywana jest do zabiegu nefrektomii lewostronnej. Ułożenie pacjentki w pozycji bocznej scyzorykowej, dogodnej dla chirurga. Pozycja ta powoduje utrudnienie w prowadzeniu znieczulenia. Pacjentka przed zabiegiem nie wyraziła zgody na znieczulenie przewodowe. Która z zaproponowanych metod leczenia bólu zapewni pacjentce największy komfort?

  A . dożylna podaż leku p/bólowego w stałych odstępach czasowych, B . śródskórna podaż leku p/bólowego (przez insuflon) w stałych odstępach czasowych, C. PCA - analgezja kontrolowana przez pacjenta, D. dożylne podanie leku p/bólowego w razie bólu.

  Zadanie 0. Wentylacja minutowa jest to:

  A . ilość powietrza jaka zostaje uruchomiona podczas normalnego oddechu, B . ilość powietrza jaka pozostaje w płucach po maksymalnym wydechu, C . objętość gazu jaka dostaje się do pęcherzyków płucnych w czasie minuty, D . objętość gazu jaka może zostać wprowadzona do płuc maksymalnym wdechem po zakończeniu normalnego wdechu.

  Zadanie 0. 45-letni pacjent przyjęty na blok operacyjny z rozpoznanym pękniętym tętniakiem aorty brzusznej. U pacjenta wykonano znieczulenie ogólne dotchawicze + znieczulenie przewodowe ciągłe dla zabezpieczenia przeciwbólowego pooperacyjnego oraz poprawy czynności płuc w okresie pooperacyjnym. Czy należy uzyskać dostęp do naczyń centralnych i wykonać bezpośredni pomiar OCŻ?

  A. tylko OCŻ i pomiar pośredni ciśnienia tętniczego krwi, B. tylko ciśnienie tętnicze krwi metodą krwawą, C. nie wykonuje się tego pomiaru, D . konieczny jest pomiar OCŻ i krwawy pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

 • Zadanie 0. 70-letnia pacjentka do planowanej operacji jaskry w znieczuleniu ogólnym. Wywiad pacjentki obciążony jest nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą. Który z anestetyków dożylnych jest przeciwwskazany do indukcji znieczulenia u tej pacjentki?

  A. Thiopental, B. Ketamina, C. Brietal, D. Dormicum.

  Zadanie 0. Pacjent z wypadku drogowego z podejrzeniem urazu wielonarządowego z narastającą niewydolnością oddechową, nieprzytomny, rana szarpana klatki piersiowej, liczne sińce i zadrapania, bez cech urazu twarzoczaszki. Po zaintubowaniu i wstępnej diagnostyce lekarze podejrzewają odmę opłucnową prężną, pęknięcie śledziony, uraz nerki. Które z działań jest priorytetowe w tej sytuacji?

  A. drenaż jamy opłucnowej, B. opracowanie chirurgiczne ran, C. laparatomia z powodu urazu śledziony i nerki, D. torakotomia w celu leczenia odmy prężnej.

  Zadanie 0. Reakcja zgięciowa w odpowiedzi ruchowej w skali Glasgow oznacza:

  A. 1 pkt. B. 2 pkt. C. 3 pkt. D. 4 pkt.

  Zadanie 0. Elektrodę endokawitarną do stymulacji czasowej można wprowadzić przez:

  A. żyłę podobojczykową, B. żyłę główną dolną, C. tętnicę szyjną zewnętrzną, D. tętnicę szyjną wewnętrzną.

 • Zadanie 0. Kardiowersję elektryczną wykonuje się u pacjenta w znieczuleniu:

  A. miejscowym, B. krótkotrwałym dożylnym ogólnym, C. przewodowym, D. powierzchniowym.

  Zadanie 0. Czynniki ryzyka aspiracji treści żołądkowej to:

  A. okres okołooperacyjny, zaburzenia świadomości, B . karmienie przez sondę nosowo - żołądkową, krwotok żołądkowo - jelitowy, C. sztuczne udrażnianie dróg oddechowych, D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

  Zadanie 0. Kapnogram określa:

  A. zawartość CO2 w końcowej fazie wydechowej, B. stężenie hemoglobiny, C. wysycenie hemoglobiny tlenem, D. stężenie tlenu podczas jednego wdechu.

  Zadanie 0. Zestawy do żywienia parenteralnego należy wymieniać co:

  A. 6 godzin, B. 12 godzin, C. 24 godziny, D. 36 godzin.

  Zadanie 0. Przyczyną przednerkowej postaci ostrej niewydolności nerek NIE jest:

  A. hipotensja, B. zwężenie tętnicy nerkowej, C. hipowolemia, D. upośledzenie odpływu moczu.

  Zadanie 0. Przyczyną przednerkowej niewydolności nerek NIE jest/są:

  A. oparzenie,

 • B. toksyny, C. niewydolność krążenia, D. krwawienie z przewodu pokarmowego.

  Zadanie 0. Objawem świadczącym o nagłym zatrzymaniu krążenia jest:

  A. utrata przytomności, B. zatrzymanie oddechu, C. rozszerzenie źrenic, D. brak tętna na dużych tętnicach i brak tonów serca.

  Zadanie 0. Wentylacja z dodatnim ciśnieniem końcowo - wydechowym (PEEP)

  powoduje wzrost PaO2 poprzez: A . zmniejszenie czynnościowej pojemności zalegającej (FRC), B . zapobieganie zapadaniu się pęcherzyków płucnych w końcowej fazie wydechu, C. redukcję powierzchni wymiany gazowej, D. zmniejszenie stosunku wentylacji do perfuzji.

  Zadanie 0. Resuscytacja bezprzyrządowa obejmuje oddech ratowniczy oraz:

  A. płynoterapię, B. defibrylację serca, C. leczenie farmakologiczne, D. uciskanie klatki piersiowej.

  Zadanie 0. Gdy zostanie nagle przerwane pozajelitowe podawanie glukozy i aminokwasów, a u chorego zaobserwujesz nagły ból głowy, zlewne poty, wzmożone pragnienie, zaburzenia orientacji, parestezje i drgawki, należy wykonać badania poziomu:

  A. glukozy, B. potasu, C. sodu, D. fosforu.

 • Zadanie 0. Pacjent przyjęty do OIT w stanie hipotermii (temperatura mierzona termometrem przełykowym wynosi 33,2˚C). Charakterystyczne dla tego stanu są następujące objawy:

  A . wystąpienie hipoksemii z rozwijającym się obrzękiem płuc, zaburzenia perfuzji obwodowej, tachyarytmia, wystąpienie zaburzeń rytmu, B . wystąpienie dreszczy, drgawek, splątania, tachyarytmia, zaburzenia czucia, skąpomocz, C . hipotensja, zatrzymanie czynności oddechowej oraz zatrzymanie krążenia w mechanizmie migotania komór lub asystolii, D . zwolnienie czynności oddechowej, sztywność mięśni, występowanie zaburzeń rytmu serca o typie bradyarytmii, osłabienie odruchów.

  Zadanie 0. Uszkodzenie śródbłonka naczyń i zwiększenie przepuszczalności naczyń jest charakterystyczne dla wstrząsu:

  A. hipowolemicznego, B. kardiogennego, C. septycznego, D. neurogennego.

  Zadanie 0. Przewlekła, w pełni skompensowana kwasica metaboliczna charakteryzuje się:

  A. prawidłowym pH, podwyższonym pCO2, HCO3 - oraz BE, B. prawidłowym pH, obniżonym pCO2, HCO3 - oraz BE, C. obniżonym pH, podwyższonym pCO2, HCO3 - oraz BE, D. obniżonym pH, obniżonym pCO2, HCO3 - oraz BE.

  Zadanie 0. Za transport tlenu z płuc do tkanek odpowiedzialne są:

  A. retikulocyty, B. erytrocyty, C. monocyty, D. leukocyty.

 • Zadanie 0. W okresie powrotu świadomości po zatruciu opiodami występują:

  A. skurcze mięśni brzucha, biegunka, B. obfite pocenie się, drżenia mięśniowe, C. okresy bezdechów, bóle w klatce piersiowej, D. obrzęk mózgu, drgawki.

  Zadanie 0. U pacjenta z zapaleniem mięśnia sercowego wystąpiła nagle silna duszność, kaszel początkowo suchy, potem z odksztuszaniem pienistej podbarwionej krwią wydzieliny. Chory jest przerażony, blady i zlany potem. Objawy u pacjenta wskazują na wystąpienie:

  A. stanu astmatycznego, B. obrzęku płuc, C. krwotoku z płuc, D. odmy wentylowej.

  Zadanie 0. Wskaż prawdziwe twierdzenie dotyczące hemofiltracji:

  A . stosowanie metod ciągłych w leczeniu ostrej niewydolności nerek wymaga stosowania postępowania antykoagulacyjnego, B . podstawową zasadą ciągłej techniki leczenia nerkozastępczego jest stałe, stopniowe usuwanie płynu (filtratu) i substancji w nim rozpuszczonych z krwi pacjenta, C . zabieg hemofiltracji nie powoduje hemodynamicznej niestabilności krążenia, D. wszystkie wymienione.

  Zadanie 0. Typowa triada objawów tamponady serca to:

  A . wysokie OCŻ + ciche tony serca + paradoksalna amplituda tętna, B. zapadnięte żyły szyjne + tachykardia + sinica, C. duża amplituda tętna + sinica + wysokie OCŻ, D . wysokie OCŻ + wysokie ciśnienie tętnicze + ciche tony serca.

 • Zadanie 0. Optymalizacja krążenia w przypadku dawcy narządów polega na:

  A . utrzymaniu średniego ciśnienia tętniczego w granicach 70-110 mmHg, OCZ 6-12 mmHg przy zastosowaniu dopaminy w dawce 10 mikrogramów/kg mc/min., B . utrzymaniu ciśnienia skurczowego na poziomie 35-45 mmHg przy zastosowaniu wentylacji zastępczej, C . utrzymanie ciśnienia skurczowego na poziomie minimum 60 mmHg bez konieczności wentylacji, D . wszystkie opisane powyżej zasady postępowania są prawidłowe.

  Zadanie 0. Który z wymienionych niżej leków stanowi swoiste antidotum opioidów?

  A. diazepam, B. nalokson, C. thiopental, D. atropina.

  Zadanie 0. Krystaloidy powodują:

  A . zwiększenie objętości naczyniowej i wzrost ciśnienia onkotycznego osocza, B . zwiększenie objętości wewnątrznaczyniowej i krótkotrwały efekt wypełnienia łożyska naczyniowego, C. długotrwały efekt wypełnienia łożyska naczyniowego, D. przesunięcie płynów z trzeciej przestrzeni.

  Zadanie 0. Wcześniaka po porodzie umieszczono w inkubatorze. Uzyskał 7 pkt. według oceny dokonanej w skali Apgar. Po 2 godzinach wystąpiły: zaciąganie mostka, przestrzeni międzyżebrowych, dołów nadobojczykowych oraz przepony. Wymienione objawy mogą świadczyć o zespole:

  A. ARDS, B. MAS, C. HBS, D. RDS.

 • Zadanie 0. Oceniając ryzyko rozwoju odleżyn przy pomocy skali Norton bierze się po uwagę:

  A . stan kliniczny, stan psychiczny, aktywność, ruchliwość, czynność zwieraczy, B . płeć, wiek, stan skóry, budowę ciała, ruchliwość, apetyt, C . skalę Glasgow, aktywność, stan skóry, czynność zwieraczy, D . obrażenia ciała, długość pobytu na oddziale, niedożywienie tkankowe, defekt neurologiczny.

  Zadanie 0. Stosując u wcześniaka tlenoterapię musimy pamiętać o tym, że w stosunku do dorosłego ma:

  A. zmniejszoną pojemność tlenową krwi, B. średnio mniejszą zawartość hemoglobiny we krwi, C. zwiększoną pojemność tlenową krwi, D. zwiększony przepływ krwi przez płuca.

  Zadanie 0. Najgroźniejszym powikłaniem śpiączki hipoglikemicznej jest:

  A. zasadowica metaboliczna, B. uszkodzenie CUN, C. hiperwolemia, D. hiperpotasemia.

  Zadanie 0. W celu zmniejszenia ryzyka wzrostu ciśnienia śródczaszkowego i zapobiegania obrzękowi mózgu, chorego układa się:

  A. w pozycji Fowlera, B. w pozycji Trendelenburga, C . z głową uniesiona pod kątem 30░ w stosunku do osi tułowia, D. w pozycji płaskiej grzbietowej.

  Zadanie 0. Jaką czynność należy wykonać przed rozpoczęciem hemodializy i po jej zakończeniu u chorego przewlekle dializowanego?

  A. podać środek uspokajający, B. podać środek przeciwbólowy, C. zważyć chorego,

 • D. przetoczyć płyny infuzyjne. Zadanie 0. Odma opłucnowa to:

  A . obecność powietrza w luźnej tkance w okolicy szyi i mostka, B. wprowadzenie powietrza do przestrzeni oddechowej, C . obecność powietrza w jamie opłucnej (pomiędzy opłucną płucną, a opłucną ścienną), D . nakłucie i wprowadzenie powietrza do luźnej tkanki łącznej klatki piersiowej.

  Zadanie 0. Liczne przedwczesne pobudzenia komorowe mogą powodować:

  A. spadek ciśnienia tętniczego krwi, B. podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, C. zmiany zabarwienia skóry, D. zmiany temperatury skóry.

  Zadanie 0. Całkowita objętość krwi pełnej u zdrowego dorosłego człowieka wynosi:

  A. 50 - 56 ml/kg m.c. B. 55 - 60 ml/kg m.c. C. 60 - 66 ml/kg m.c. D. 67 - 70 ml/kg m.c.

  Zadanie 0. Objętość oddechowa płuc to taka ilość powietrza jaka:

  A . może zostać wprowadzona do płuc w czasie maksymalnego wdechu, B. zostaje uruchomiona podczas normalnego oddechu, C . może zostać wydalona z płuc w czasie maksymalnego wydechu, D. znajduje się w płucach po maksymalnym wdechu.

  Zadanie 0. Objaw "oczu lalki" może wystąpić przy:

  A. krwiaku nadtwardówkowym, B. wstrząśnieniu mózgu, C. uszkodzenia pnia mózgu, D. stłuczeniu płatów czołowych.

 • Zadanie 0. U pacjenta stwierdzono komisyjnie śmierć mózgu. Został on zakwalifikowany jako potencjalny dawca narządów. Podtrzymywane jest krążenie krwi oraz prowadzona jest sztuczna wentylacja. Jeśli potencjalny dawca jest przygotowywany do pobrania serca, dawka dopaminy stosowana w celu poprawy rzutu serca nie powinna przekraczać:

  A. 5 mikrogram/kg m.c/min., B. 10 mikrogram/kg m.c/min., C. 15 mikrogram/kg m.c/min., D. 20 mikrogram/kg m.c/min.

  Zadanie 0. Przyczyną przeciążenia układu krążenia podczas transfuzji krwi jest:

  A. przetoczenie krwi niezgodnej w zakresie układu AB0, B. przetoczenie krwi niezgodnej w zakresie układu Rh, C . zbyt szybkie i/lub objętościowo duże przetoczenie płynów, D. przedostanie się powietrza do żyły.

  Zadanie 0. Jednym z parametrów monitorowanych u dziecka przebywającego w OIT po zabiegu operacyjnym jest diureza godzinowa. Ilość wydalanego moczu w ciągu godziny powinna wynosić:

  A. od 1 ml/kg/mc - 2 ml/kg/mc, B. od10 ml/kg/mc - 20 ml/kg/mc, C. od 0,10 ml/kg/mc - do 0,20 ml/kg/mc, D. od 100 ml/kg/mc - do 200 ml/kg/mc.

  Zadanie 0. Zespół ARDS jest wynikiem:

  A. procesu zapalnego, uszkodzenia tkanki płucnej, B. nagromadzenia się płynu obrzękowego, C. obrzęku płuc, D. niewydolności krążenia.

  Zadanie 0. Matka zdecydowała się oddać jedną nerkę swojej córce chorej na przewlekłą niewydolność nerek wymagającą dializoterapii. Jest to przeszczep:

  A. autogeniczny, B. allogeniczny,

 • C. ksenogeniczny, D. auto-allogeniczny.

  Zadanie 0. W przypadku wysunięcia podejrzenia śmierci mózgu, celem potwierdzenia tego rozpoznania należy:

  A . trzykrotnie w odstępach dwugodzinnych wykonać badania potwierdzające nieobecność odruchów pniowych oraz bezdech, B . dwukrotnie w odstępach trzygodzinnych wykonać badania potwierdzające nieobecność odruchów pniowych oraz bezdech, C . wykonać badane elektroencefalograficzne i angiografię mózgową, D . wykonać angiografię mózgową oraz wykonać badania potwierdzające nieobecność odruchów pniowych.

  Zadanie 0. Wentylacja ciśnieniem dodatnim powoduje:

  A. pękanie pęcherzyków płucnych, B. zaleganie wydzieliny w drzewie oskrzelowym, C . wzrost ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej i zmniejszenie powrotu żylnego, D. wszystkie powyższe.

  Zadanie 0. Cewnik Swana - Ganza umieszcza się w:

  A. lewej komorze, B. żyle głównej górnej, C. tętnicy płucnej, D. żadnej z wymienionych.

  Zadanie 0. Celem plazmaferezy jest usunięcie:

  A. nadmiaru płynów z organizmu, B . białek z osocza i związanych z nimi substancji toksycznych, C. nadmiaru potasu, D. glikolu etylowego.

 • Zadanie 0. Przyczyną hiperkalemii nie jest:

  A. upośledzenie wydalania, B. rozległy uraz tkanek u osoby z niewydolnością nerek, C. nadużywanie środków przeczyszczających, D. niewydolność kory nadnerczy.

  Zadanie 0. D o powikłań metabolicznych związanych z prowadzonym żywieniem pozajelitowym zalicza się:

  A. hipoglikemię, hiperglikemię, niewydolność oddechową, B. hipomagnezemię, hipermagnezemię, C. mocznicę, kwasicę mleczanową, D. wszystkie powyższe.

  Zadanie 0. Do środków osoczozastępczych nie zalicza się:

  A. Aminomel, B. Dextran 40 000, 70 000, C. 20% albuminy, D. 10% HAES.

  Zadanie 0. U 38-letniej pacjentki występuje splątanie, obniżone parametry RR, tętno 129 uderzeń/min, diureza godzinowa 12 ml/h. Stan powyższy wskazuje na hipowolemię:

  A. klasy I utrata < 15% objętości krwi krążącej, B. klasy III utrata 30-40% objętości krwi krążącej, C. klasy IV utrata >40% objętości krwi krążącej, D. klasy II utrata 15-30% objętości krwi krążącej.

  Zadanie 0. Szybka infuzja płynów drogą żył centralnych u pacjentów po urazach wielonarządowych może doprowadzić do:

  A. hipotermii, B. hipernatremii, C. hiponatremii, D. obrzęków.

 • Zadanie 0. Jakie badanie diagnostyczne NIE może być wykonywane w przypadku wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego?

  A. rezonans magnetyczny, B. tomografia komputerowa, C. nakłucie lędźwiowe, D. RTG czaszki i kręgosłupa.

  Zadanie 0. Reguła Parklanda odnosi się do:

  A. leczenia niewydolności oddechowej, B . podawania leków przeciwdrgawkowych w stanie padaczkowym, C. metody podawania surowicy przeciwtężcowej, D. leczenia płynami w chorobie oparzeniowej.

  Zadanie 0. Do objawów ostrej reakcji hemolitycznej nie należy:

  A. hipotensja, B. ból w klatce piersiowej, C. duszność, D. spadek temperatury ciała.

  Zadanie 0. U pacjenta z torakotomią prawostronną, do cewnikowania żyły należy wybrać żyłę podobojczykową:

  A. prawą, B. lewą, C. prawą lub lewą, D. odma jest przeciwwskazaniem do tego zabiegu.

  Zadanie 0. Na obniżenie rzutu serca we wstrząsie kardiogennym ma wpływ:

  A . mała objętość spływu żylnego do prawego przedsionka, na skutek utraty objętości krwi krążącej, B . znaczne przyspieszenie czynności serca ze zmniejszeniem jego rzutu, C. przyspieszenie czynności serca, D . sekwestracja płynów ustrojowych w świetle przewodu pokarmowego.

 • Zadanie 0. 35-letni pacjent oczekuje na przeszczep serca. Stan chorego pogarsza się. Wydolność serca można poprawić stosując:

  A. stymulację czasową, B. symulację przełykową, C. stymulację typu "Overdring", D. kontrapulsację śródaortalną

  Zadanie 0. D o powikłań uciśnięć klatki piersiowej podczas resuscytacji należą:

  A. złamanie żeber, odmę opłucnową, B. krwiak opłucnej, złamanie mostka, C. urazy serca, uszkodzenie wątroby i śledziony, D. wszystkie wyżej wymienione.

  Zadanie 0. Której tętnicy NIE należy kaniulować ze względu na niezbyt dokładny pomiar inwazyjnego ciśnienia?

  A. udowej, B. promieniowej, C. łokciowej, D. grzbietowej stopy.

  Zadanie 0. Chorego z obrzękiem płuc należy ułożyć w pozycji:

  A. półwysokiej, B. bezpiecznej na boku, C. siedzącej z opuszczonymi kończynami dolnymi, D. płaskiej.

  Zadanie 0. Jaką drogą wprowadza się najczęściej elektrodę do stałej stymulacji serca?

  A. z dojścia obwodowego metodą wenopunkcji, B. z dojścia obwodowego metodą wenesekcji, C. drogą żyły podobojczykowej, D. drogą przezprzełykową.

 • Zadanie 0. Jakie jest wskazanie do hemodializy ze względów życiowych?

  A. hiperkaliemia, B. hiponatremia, C. hipokalcemia, D. hipofosfatemia.

  Zadanie 0. Do najważniejszych zasad obowiązujących w pielęgnacji układu oddechowego u pacjenta wentylownego mechanicznie należy:

  A . zakaz nebulizacji do dróg odechowych leków upłynniających wydzielinę, B . wykonywanie toalety drzewa tchawiczo – oskrzelowego pacjenta zawsze o tej samej godzinie, C . zachowanie zasad postępowania aseptycznego tylko w przypadku wykonanej tracheotomii u pacjenta, D . rozprężenie płuc pacjenta za pomocą worka samorozprężalnego (Ambu), po każdorazowej czynności odsysania wydzieliny, po odłączeniu chorego od respiratora.

  Zadanie 0. Oddech Kussmaula charakteryzuje się:

  A. okresem bezdechu, B. szybkim głębokim oddechem, C. oddechem całkowicie nieregularnym, D. coraz płytszym oddychaniem.

  Zadanie 0. Co może być przyczyną ziewania i pocenia się chorego w czasie hemodializy?

  A. zator powietrzny, B. hipotonia, C. hemoliza, D. obrzęk mózgu.

  Zadanie 0. Do powikłań występujących podczas cewnikowania naczyń centralnych zalicza się:

 • A . uszkodzenie tętnicy szyjnej, podobojczykowej, zaburzenia rytmu serca, zakrzepicę żylną, B. krwawienie do jamy opłucnej, zator powietrzny, C . uszkodzenie nerwów (splotu ramiennego, nerwu przeponowego, nerwu krtaniowego wstecznego), D. wszystkie powyższe.

  Zadanie 0. Skrót RDS oznacza:

  A. niewydolność krążeniową, B. niewydolność oddechową, C. niewydolność nerek, D. hiperbilirubinemię.

  Zadanie 0. Przy migotaniu komór postępowaniem z wyboru jest:

  A. kardiowersja, B. stymulacja, C. defibrylacja, D. repolaryzacja.

  Zadanie 0. U niemowlęcia oddechy zastępcze prowadzimy obejmując ustami:

  A. tylko usta niemowlęcia, B. usta i nos niemowlęcia, C. usta lub nos niemowlęcia, D. tylko nos niemowlęcia.

  Zadanie 0. W przypadku podawania do jednej kaniuli adrenaliny i wodorowęglanu sodu, może wystąpić:

  A. inaktywacja adrenaliny, B. wzmocnione działanie adrenaliny, C. brak reakcji, D. przedłużone działanie adrenaliny.

  Zadanie 0. U 16-letniego chłopca doszło do odmrożenia rąk. Jak postąpisz, jeżeli po pewnym czasie na rękach pojawią się pęcherze i obrzęk?

 • A. przekłujesz pęcherze i nałożysz jałowy opatrunek, B. nałożysz przymoczki z Rivanolu, C. nałożysz jałowy opatrunek z Oxycortem, D. nałożysz jałowy opatrunek.

  Zadanie 0. Poszkodowanych w stanie zagrożenia życia, wymagających pilnego leczenia i transportu do szpitala oznacza się kolorem:

  A. czerwonym, B. żółtym, C. zielonym, D. czarnym.

  Zadanie 0. Rozszerzone (specjalistyczne) postępowanie reanimacyjne jest określane skrótem z języka angielskiego:

  A. ALS, B. BLS, C. CLS, D. DLS.

  Zadanie 0. U poszkodowanego z urazem głowy należy zawsze podejrzewać wzrost ciśnienia śródczaszkowego, jako deficyt tlenowy obrzękniętego mózgowia, które objawia się:

  A. zwężeniem źrenicy po stronie urazu, B. wyciekiem tkanki mózgowej przez ranę w czaszce, C. wzrostem częstości oddechu, D. bradykardią.

  Zadanie 0. Najpoważniejszym zagrożeniem u dzieci we wszystkich nagłych stanach jest:

  A. gorączka, B. odwodnienie, C. deficyt tlenu, D. zasadowica metaboliczna.

 • Zadanie 0. BLS to:

  A. podstawowe zabiegi resuscytacyjne, B. zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, C . zabiegi resuscytacyjne wykonywane przez ratowników medycznych, D . zabiegi resuscytacyjne wykonywane przez ratowników przedmedycznych.

  Zadanie 0. Podstawowa zasada skutecznej parafrazy to:

  A . powtarzanie własnymi słowami kluczowego sformułowania partnera, sprawdzając czy dobrze zrozumieliśmy intencje i treść jego wypowiedzi, B. powtarzanie słów nadawcy dokładnie z tą samą intonacją, C . wysłuchanie partnera i zaznaczenie czy się z nim zgadzasz, D . pominięcie wszelkich oznak aprobaty czy dezaprobaty wobec wypowiedzi partnera.

  Zadanie 0. Technika pozwalająca odmawiać i egzekwować swoje prawa polegające na wielokrotnym powtarzaniu kluczowego zdania, to technika:

  A. asertywnej odmowy, B. "zdartej płyty", C. sondowania, D. wskazania na rozbieżności.

  Zadanie 0. W trakcie realizacji procesu kształcenia korzystne jest przeprowadzanie kontroli bieżącej, gdyż:

  A . informacje świadczące o niezadowalającym opanowaniu materiału nauczania, są podstawą do radykalnego obniżenia poziomu wymagań w programie kursu, B . zebrane informacje upewniają o stopniu opanowania wiedzy, umiejętności i postaw wymaganych jako umiejętności wynikowe oraz wczesne wykrycie luk i błędów, C . stanowi dla uczących się groźbę nie zaliczenia tej partii materiału co spowoduje wzrost poczucia zagrożenia i obniżenie przekonania o zaliczeniu całości kursu,

 • D . przeprowadzenie kontroli bieżącej nie ma uzasadnienia, gdyż każdy dorosły uczestnik kursu zna kryteria kontroli i oceny oraz wykonuje ją po każdych zajęciach.

  Zadanie 0. Funkcje edukacji dorosłych:

  A . sprowadzają się do umożliwienia tym osobom aktywnego zaangażowania się w życie kulturalne i społeczne grupy zawodowej, której są członkami oraz uzupełnienia największych braków w wykształceniu ogólnym, B . nie różnią się od celów edukacji młodzieży choć ich głównym celem jest utrwalenie materiału nauczania opanowanego na poprzednich poziomach kształcenia i przystosowanie do zmieniającej się rzeczywistości, C . to kompensowanie braków w wykształceniu, umożliwienie rozpoznawania potrzeb, możliwości rozwojowych, nabywanie nowych kompetencji i adaptacji do zmian, pełnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym, D . koncentracja na rozwoju wartości etycznych, doskonaleniu specjalistycznych umiejętności zawodowych, strategii zarządzania zasobami ludzkimi i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

  Zadanie 0. Zachowania zdrowotne człowieka określa się jako:

  A. korzystanie z instytucji ochrony zdrowia, B. prawidłowe nawyki żywieniowe, C. dbałość o styl życia i zaspokojenie potrzeb, D . czynności i działania związane ze sferą zdrowia i choroby.

  Zadanie 0. Która z niżej wymienionych grup społecznych NIE jest grupą formalną?

  A. rodzina, B. związek emerytów i rencistów, C. partia polityczna, D. grupa koleżeńska.

 • Zadanie 0. Ekperyment medyczny to:

  A. zastosowanie nowego leku lub nowej metody leczenia, B. zastosowanie nowego leku, C. zastosowanie nowej metody leczenia, D. praktyczna próba realizacji pomysłu.

  Zadanie 0. Nauka o powinnościach, to:

  A. deontologia, B. gerontologia, C. miologia, D. osteologia.

  Zadanie 0. Zarządzanie jakością, to:

  A . program ustalenia stanu faktycznego, identyfikacja czynników sprzyjających i utrudniających jakość, oraz udoskonalenie badanego wycinka rzeczywistości, B . pomiar aktualnego poziomu jakości, zwykle obejmuje badanie stopnia satysfakcji pacjenta z przebiegu leczenia, a głównie z opieki i pobytu w szpitalu, C . zaplanowany system działań rzetelnie wykonywanych, zapewniających usługę zgodną z przyjętymi standardami, D . podejście, w którym jakości nadaje się pierwszeństwo przed innymi kwestiami we wszystkich decyzjach kierowniczych.

  Zadanie 0. Dysponentem środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej jest:

  A. samorząd terytorialny, B. Ministerstwo Zdrowia, C. Narodowy Fundusz Zdrowia, D. lekarz rodzinny

  Zadanie 0. Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie:

  A. struktury, B. kryteriów,

 • C. wyniku, D. prawidłowa odpowiedź A i C.

  Zadanie 0. Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

  A. mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa, B. mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia, C. konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku, D . zagrożenia konkurencji, pozycja rynkowa, szansa na rynku, ocena zysku.

  Zadanie 0. Popularyzowana powszechnie koncepcja zdrowia publicznego zakłada podejmowanie zintegrowanych wysiłków:

  A. państwa, społeczności lokalnej i jednostki, B. wyłącznie państwa, C. zawodowej kadry medycznej, D. organizacji samorządowych.

  Zadanie 0. Poprawa stanu zdrowia populacji jest skorelowana ze:

  A. zwiększeniem ilości świadczeń medycznych, B. wzrostem gospodarczym, racjonalizacją życia zbiorowego, C. postępem technicznym, specjalizacją medycyny, D . edukacją zdrowotną realizowaną przez instytucje publiczne.

  Zadanie 0. Jaki dokument będący pierwszym i podstawowym dokumentem promocji zdrowia i ochrony zdrowia określa założenia polityki zdrowotnej w Polsce, mówiące o poprawie i utrzymaniu zdrowia społeczeństwa polskiego?

  A. Narodowy Program Zdrowia, B. Zdrowie Dla Wszystkich, C. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, D . Ustawa o świadczeniach zdrowotnych gwarantowanych przez państwo.

 • Zadanie 0. Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

  A. optymalnej masie ciała, B. nadwadze, C. otyłości, D. otyłości chorobliwej.

  Zadanie 0. W czasie wstrząsu, nie tylko anafilaktycznego, ciśnienie tętnicze krwi jest:

  A. znacznie podwyższone, B. znacznie obniżone, C. nieznacznie podwyższone, D. w normie.

  Zadanie 0. Podstawowymi objawami duszności u niemowlęcia są:

  A. zwolniony oddech, brak apetytu, gorączka, B . przyspieszony oddech, szary cień wokół ust, ruch skrzydełkowy nosa, C. przyspieszony oddech, zaczerwienienie twarzy, niepokój, D. zwolniony oddech, nadmierna potliwość, brak łaknienia.

  Zadanie 0. Pacjentka podaje w wywiadzie bóle głowy, wymioty, światłowstręt, występuje podwyższona temperatura ciała, objawy oponowe są dodatnie, płyn mózgowo-rdzeniowy jest mętny. Opisany przypadek to prawdopodobnie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii:

  A. wirusowej, B. grzybiczej, C. limfocytarnej, D. bakteryjnej.

  Zadanie 0. Dojrzałość noworodka oraz czynnościową ocenę dojrzałości neurologicznej określa się za pomocą skali:

  A. Amiel-Tison, B. Dubowitza, Ballarda, C. Brazeltona, D. Prechtla.

 • Zadanie 0. Termin spodziectwo określa:

  A. nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn, B . obecność powiększonych gruczołów piersiowych u mężczyzn, C. niemożność odprowadzenia napletka, D. brak jąder w worku mosznowym.

  Zadanie 0. U chorego z astmą oskrzelową, nagłe pogorszenie się stanu klinicznego, wystąpienie sinicy, zaburzeń orientacji, wyczerpania oddechowego, cechy niewydolności wentylacyjnej typu obturacyjnego, bezdechu, sugeruje rozpoznanie:

  A. wstrząsu anafilaktycznego, B. narastania płynu w jamie opłucnej, C. stanu astmatycznego, D. napadu histerii.

  Zadanie 0. W badaniu EKG, cecha jest to:

  A. najwyższe wychylenie zespołu QRS, B. wzorcowe wychylenie linii izoelektrycznej, C. amplituda zespołu RS, D. szybkość przesuwu papieru.

  Zadanie 0. Prowadząc wywiad z pacjentem podejrzewanym o raka przełyku należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

  A. niechęci do pokarmów mięsnych, B. dysfagii, C. szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg, D. naprzemiennych biegunek i zaparć.

  Zadanie 0. Donoszony zdrowy noworodek w badaniu fizykalnym, w ułożeniu na plecach:

  A. utrzymuje zgięciowe ułożenie kończyn górnych i dolnych, B . unosi głowę, utrzymuje ją kilkanaście sekund, obraca na boki, C. przekłada głowę z położenia z boku na drugi bok,

 • D . ma wyprostowane kończyny dolne i górne, głowę odchyla ku tyłowi.

  Zadanie 0. Zwężenia źrenic NIE obserwuje się w zatruciu:

  A. morfiną, B. kokainą, C. trichloroetanolem, D. związkami fosfoorganicznymi.

  Zadanie 0. Palce pałeczkowate cechują się zniekształceniem dystalnych paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

  A. przewlekłych chorób nerek, B. niewydolności wątroby, C. rozstrzeni oskrzeli i wad serca, D. astmy oskrzelowej.

  Zadanie 0. Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

  A. frakcji HDL, B. frakcji LDL, C. VLDL, D. całkowity.

  Zadanie 0. Odruch, który należy rozwijać od pierwszych chwil życia noworodka, to odruch:

  A. pełzania, B. Moro, C. ssania i połykania, D. chodu automatycznego.

  Zadanie 0. Zaburzenia obwodowego układu nerwowego, neuronu ruchowego, powodują:

  A. niedowład lub porażenie spastyczne, B. niedowład lub porażenie wiotkie, C. wzmożenie odruchów ścięgnistych,

 • D. drżenia zamiarowe. Zadanie 0. W badaniu fizykalnym skóry zwrócono uwagę na zmianę skórną zlokalizowaną w obrębie powieki górnej, o płaskiej powierzchni, uniesioną ponad powierzchnię skóry, o średnicy powyżej 0,5 cm. Wyżej opisana zmiana to:

  A. grudka, B. płytka, C. guzek, D. bąbel.

  Zadanie 0. U pacjentki wystąpiła ostra duszność, kaszel, hipotonia, silny ból w klatce piersiowej i uczucie strachu. Po podaniu tlenu wykonano EKG, które wykazało tachykardię bez innych odchyleń od stanu prawidłowego. Wymienione objawy wskazują na:

  A. zawał serca, B. tamponadę serca, C. zator tętnicy płucnej, D. pęknięcie tętniaka aorty.

  Zadanie 0. Stłumiony, krótki odgłos opukowy klatki piersiowej jest charakterystyczny dla:

  A. rozedmy, B. znacznego wysięku w opłucnej, C. odmy opłucnowej, D. zdrowego płuca.

  Zadanie 0. Pacjentka lat 17 w wywiadzie podaje przyrost masy ciała, wypadanie włosów, zaparcia, ciągłe zmęczenie. Mimo wysokiej temperatury panującej na zewnątrz, przyszła ciepło ubrana. Opisane objawy są charakterystyczne dla:

  A. choroby Gravesa-Basedowa, B. utraty miesiączki, C. niedoczynności tarczycy, D. upośledzonej czynności trzustki.

 • Zadanie 0. Język pacjenta pokryty jest grubą warstwą białego nalotu, który jest usuwalny szpatułką, co sugeruje:

  A. infekcję drożdżakową, B. aftowe zapalenie jamy ustnej, C. leukoplakię, D. język geograficzny.

  Zadanie 0. Metodą badania fizykalnego ułatwiającą rozpoznanie pałeczkowatości palców jest objaw:

  A. Tinela, B. rombu, C. Shoparda, D. balonu.

  Zadanie 0. Jeżeli u pacjenta stwierdzisz zaparcia, to zgodnie z założeniami teorii C. Roy doszło do zaburzenia systemu adaptacyjnego osoby pacjenta w wymiarze:

  A. fizjologicznym, B. biologicznym, C. anatomiczno - fizjologicznym, D. holistycznym.

  Zadanie 0. Który element jest znaczący w modelu Nancy Roper?

  A. indywidualność życiowa osoby, B. czynniki środowiskowe, C. czynniki socjologiczne, D. czynniki psychologiczne.

  Zadanie 0. Wywiad jest:

  A. metodą badawczą, B. techniką badawczą, C. narzędziem badawczym, D. sondażem diagnostycznym.

 • Zadanie 0. Problem badawczy w najszerszym ujęciu to:

  A. pytanie, które pragnie wyjaśnić badacz, B. przedmiot zainteresowań badacza, C . subiektywne odzwierciedlenie obiektywnych braków w danej nauce, D . pewien zakres niewiedzy w jakieś sprawie, którą chce się rozpoznać.

  Zadanie 0. "Pani z kagankiem" to określenie prekursorki świeckiego pielęgniarstwa, którą jest:

  A. Cecile Sanders, B. Zofia Szlenkierówna, C. Hanna Chrzanowska, D. Florencja Nighingtale.

  Zadanie 0. Empatia w pracy pielęgniarki/położnej, określana jest jako:

  A. umiejętność radzenia sobie w sytuacji trudnej moralnie, B. podporządkowanie się zaleceniom zwierzchnika, C. umiejętność wczuwania się w sytuację pacjenta, D. wypalenie zawodowe.

  Zadanie 0. Co to jest USB?

  A . Universal Serial Bus to typ gniazdka służący do podłączenia monitora, B . Uniwersalny System Bazy to znany program do obsługi relacyjnych baz danych, C . Universal Serial Bus jest uniwersalnym interfejsem do podłączenia do komputera urządzeń zewnętrznych typu drukarka, skaner, kamera cyfrowa, D . Uniwersalny System Bezpieczeństwa jest to program do ochrony komputera przed dostępem niepowołanych osób z sieci Internet.

  Zadanie 0. Plik w polskiej terminologii informatycznej to:

  A. zbiór kart informacyjnych,

 • B. zestaw cyfrowych nośników informacji, C. jednostka zapisu i przechowywania danych w komputerze, D. żadne z powyższych.

  Zadanie 0. Jaką nazwę nosi obszar bazy danych, w którym zapisana jest jedna informacja dotycząca pracownika (np. wymiar etatu danej osoby)?

  A. pole, B. rekord, C. plik, D. zbiór.