of 70 /70
ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми Заклад вищої освіти Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Освітня програма 39325 Професійна освіта (Дизайн) Рівень вищої освіти Бакалавр Спеціальність 015 Професійна освіта Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію. Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – https://naqa.gov.ua/ Використані скорочення: ID ідентифікатор ВСП відокремлений структурний підрозділ ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система ЗВО заклад вищої освіти ОП освітня програма Сторінка 1

ВІДОМОСТІpnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/vidomosti-015.pdfстандартів вищої освіти) від 30.03.2016 р. Освітня програма розроблялася

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ВІДОМОСТІpnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/vidomosti-015.pdfстандартів...

 • ВІДОМОСТІ

  про самооцінювання освітньої програми

  Заклад вищої освіти Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

  Освітня програма 39325 Професійна освіта (Дизайн)

  Рівень вищої освіти Бакалавр

  Спеціальність 015 Професійна освіта Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – https://naqa.gov.ua/ Використані скорочення:

  ID ідентифікатор

  ВСП відокремлений структурний підрозділ

  ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

  ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

  ЗВО заклад вищої освіти

  ОП освітня програма

  Сторінка 1

  https://naqa.gov.ua/

 • Загальні відомості

  1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО) Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО

  3

  Повна назва ЗВО Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

  Ідентифікаційний код ЗВО 31035253

  ПІБ керівника ЗВО Степаненко Микола Іванович

  Посилання на офіційний веб-сайт ЗВО

  http://www.pnpu.edu.ua

  2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО https://registry.edbo.gov.ua/university/3

  3. Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію ID освітньої програми в ЄДЕБО

  39325

  Назва ОП Професійна освіта (Дизайн)

  Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

  Спеціальність 015 Професійна освіта

  Спеціалізація (за наявності) 015.00 Дизайн

  Рівень вищої освіти Бакалавр

  Вид освітньої програми Освітньо-професійна

  Вступ на освітню програму здійснюється на основі ступеня (рівня)

  Повна загальна середня освіта

  Термін навчання на освітній програмі

  3 р. 10 міс.

  Форми здобуття освіти на ОП

  заочна, очна денна

  Структурний підрозділ (кафедра або інший підрозділ), відповідальний за реалізацію ОП

  Кафедра основ виробництва та дизайну

  Інші навчальні структурні підрозділи (кафедра або інші підрозділи), залучені до реалізації ОП

  Кафедра виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності; кафедра загальної фізики і математики; кафедра загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов; кафедра загальної педагогіки та андрагогіки; кафедра історії України; кафедра культурології та методики викладання культурологічних дисциплін; кафедра медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання; кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна; кафедра політекономії; кафедра психології; кафедра теорії і методики технологічної освіти; кафедра української мови; кафедра філософії.

  Місце (адреса) провадження освітньої діяльності за ОП

  м. Полтава, вул. Остроградського, 2

  Освітня програма передбачає присвоєння професійної кваліфікації

  передбачає

  Сторінка 2

 • Професійна кваліфікація, яка присвоюється за ОП (за наявності)

  Майстер виробничого навчання

  Мова (мови) викладання Українська

  ID гаранта ОП у ЄДЕБО 88830

  ПІБ гаранта ОП Савенко Ігор Васильович

  Посада гаранта ОП Доцент кафедри основ виробництва та дизайну

  Корпоративна електронна адреса гаранта ОП

  [email protected]

  Контактний телефон гаранта ОП

  +38(099)-980-81-39

  Додатковий телефон гаранта ОП

  +38(053)-256-31-58

  4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження Створення освітньо-професійної програми галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 015.00 Професійна освіта (Дизайн) ПНПУ імені В.Г. Короленка (надалі ОП) зумовлена суспільними потребами та необхідністю підвищення рівня кадрового потенціалу педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у сфері дизайну. ОП створена у відповідності до Конституції України, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р., постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р.; «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», від 29.04.2015р. №266, переліку галузей і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти від 30.12.2015 р. № 1187; методичних рекомендацій МОН щодо розроблення стандартів вищої освіти від 29.03.2016 р., методичних порад ПНПУ імені В.Г. Короленка до розроблення освітніх програм (до введення стандартів вищої освіти) від 30.03.2016 р.Освітня програма розроблялася у 2015 – 2016 рр. після вивчення ринку праці, потреб роботодавців, а також попиту з боку вступників з метою підготовки висококваліфікованих педагогічних працівників, які в подальшому планують навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.До створення ОП було залучено НПП за фахом, які у подальшому ввійшли в групу забезпечення. На етапі розробки проводився моніторинг надання зазначених освітніх послуг в країні, вивчалися освітні програми інших ЗВО, аналізувався досвід підготовки педагогічних працівників для закладів професійної освіти дизайнерського спрямування як в Україні, так і за її межами. ОП створена проектною групою у складі: Савенка І.В., кандидата педагогічних наук, доцента кафедри основ виробництва та дизайну; Борисової Т.М., кандидата педагогічних наук, доцента кафедри основ виробництва та дизайну; Кузьменка П.І., кандидата педагогічних наук, доцента кафедри основ виробництва та дизайну.Історія впровадження ОП супроводжувалася адаптацією до формування загальних та фахових компетентностей під час опанування дисциплін фундаментального, психолого-педагогічного спрямування, а також комплексу професійно-орієнтованих дизайнерських дисциплін, що висвітлюють сучасні тенденції проектного мистецтва. Упродовж терміну розробки та впровадження ОП здійснювалась робота з узгодження зі Стандартом вищої освіти бакалавра за спеціальністю 015 Професійна освіта, удосконалення пропорційності навантаження студентів у кожному семестрі, оновлення програм практик, модернізації форм методичного забезпечення курсів з метою впровадження ідей студентоцентрованого, проблемно-орієнтованого навчання. 5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного навчального року та набір на ОП

  Рік

  навчанняНавчальний рік, у якому

  відбувся набір

  здобувачів відповідного

  року навчання

  Обсяг набору на ОП у

  відповідному навчальному

  році

  Контингент студентів на відповідному році навчання

  станом на 1 жовтня поточного навчального року

  У тому числі іноземців

  ОД З ОД З

  1 курс 2019 - 2020 8 0 8 0 0

  2 курс 2018 - 2019 8 0 8 0 0

  3 курс 2017 - 2018 0 0 0 0 0

  4 курс 2016 - 2017 5 5 0 0 0

  Умовні позначення: ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

  Сторінка 3

 • 6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

  Рівень вищої

  освітиІнформація про освітні програми

  початковий рівень (короткий цикл)

  програми відсутні

  перший (бакалаврський) рівень

  25178 Професійна освіта (Деревообробка)25180 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)39325 Професійна освіта (Дизайн)41983 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)583 Технологія виробів легкої промисловості1097 Деревообробка557 Дизайн25177 Професійна освіта (Дизайн)

  другий (магістерський) рівень

  244 Технологія виробів легкої промисловості25182 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)25349 Професійна освіта (Дизайн)42061 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

  третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

  37524 Професійна освіта

  7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про самооцінювання, кв. м. Загальна площа Навчальна площа

  Усі приміщення ЗВО 53083 14086

  Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського відання або оперативного управління)

  53083 14086

  Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж право власності, господарського відання або оперативного управління (оренда, безоплатне користування тощо)

  0 0

  Приміщення, здані в оренду

  561 0

  Примітка. Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

  � щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;� щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

  8. Документи щодо ОП

  Документ Назва файла Хеш файла

  Освітня програма ОПП Професійна освіта (Дизайн).pdf

  C0Xj+TDiYKVWsd42haQp67pCOLjdW5OocY/ERoAF/S4=

  Навчальний план за ОП

  Навчальний план.pdf OdpUeB1C8aZSlYCjJow4hdW9tltb++MHmLo5K54WuxQ=

  Рецензії та відгуки роботодавців

  Рецензія 1.pdf KeLOq3muAt5O7FXKu18BDzMw4oO8uAOyc1LXD7qGxyk=

  Рецензії та відгуки роботодавців

  Рецензія 2.pdf sPnn2I3KotxRUYX3zHKkUJRiMSZxaTl1aWnLJheBrs4=

  Рецензії та відгуки Рецензія 3.pdf ZF6l/aJbZwgWESOfmHgNR97/722KXvwPYB6dFjvcs0c=Сторінка 4

 • роботодавців

  Рецензії та відгуки роботодавців

  Рецензія 4.pdf Zw7fSdBaZ/nZ43EXP4laPh/4Zi6yESwxKPOye+c741Q=

  Рецензії та відгуки роботодавців

  Рецензія 5.pdf bo622thKbt9P03WLHkfcP8v3LAJz+RXIE/NL2ZHsEzQ=

  1. Проектування та цілі освітньої програми Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?Цілі ОП полягають у реалізації студентоцентрованої моделі підготовки фахівців професійної освіти в сфері дизайну, які здатні здійснювати освітню діяльність із професійної підготовки кваліфікованих робітників і працівників сфери дизайну; орієнтовані на виконання сучасних і конкурентоспроможних дизайн-проектів в умовах навчальних та творчих майстерень; володіють системою професійних якостей та ціннісних орієнтацій із широким доступом до працевлаштування у освітніх закладах.Особливості цієї ОП полягають у підготовці фахівців, здатних здійснювати інноваційну педагогічну діяльність, спрямовану на підвищення якості освітнього процесу підготовки робітничих кадрів творчих мистецьких професій сфери дизайну у ЗП(ПТ)О, розробляти та виконувати навчальні дизайн-проекти, що вимагають глибоких фундаментальних знань, творчого підходу, володіння сучасними проектними та освітніми технологіями. Характерною особливістю даної ОП виділяємо формування професійних компетентностей через реалізацію таких освітніх компонентів: навчальної дизайнерської практики в дизайнерських та культурно-мистецьких організаціях міста й області, а також виробничої педагогічної практики в закладах професійно-технічної освіти. Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та стратегії ЗВОЦілі освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Дизайн)» узгоджуються зі Стратегією ПНПУ імені В. Г. Короленка на 2020-2025 рр. (http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/strategiya.pdf) та відображають студентоцентричність, фундаментальність освіти у поєднанні з варіативністю, що окреслені як концептуальні засади стратегічного розвитку ПНПУ (пункт 3 Стратегії ПНПУ); реалізують затребуваність на вітчизняному ринку праці у педагогічних кадрах для закладів професійної (професійно-технічної освіти), компетентних у сфері дизайн-освіти; визначають сферу застосування загальних і фахових компетентностей випускників як конкурентоспроможніх фахівців, здатних до працевлаштування у закладах освіти, що конкретизує місію Університету (пункт 2 Стратегії ПНПУ). Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: - здобувачі вищої освіти та випускники програмиАкредитація освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Дизайн)» здійснюється вперше, тому інтереси і пропозиції її безпосередніх випускників не вдалося з’ясувати. При формуванні цілей та програмних результатів навчання ОП були враховані пропозиції здобувачів вищої освіти, що навчалися за напрямами підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) та 6.010104 Професійна освіта (Деревообробка). Під час опитування та співбесід студенти висловлювали бажання опановувати основи дизайну у різних сферах. Спеціальність Професійна освіта (Дизайн), на думку студентів, є цікавою та актуальною, й розширює спектр працевлаштування (протокол розширеного засідання кафедри основ виробництва та дизайну № 12 від 28.01.2016 р.)До робочої групи з оновлення ОП «Професійна освіта (Дизайн)» у 2017 році вже були залучені студенти Д. Авраменко та А. Кірсанова, які навчаються за даною ОП, їхні пропозиції враховано при перегляді та оновленні ОП 2018 р. Під час обговорення ОП студенти звернули увагу на те, що у програмних результатах не приділено належної уваги збереженню здоров’я й внесли пропозицію додати здатність використовувати різні форми рухової активності під час організації навчально-виховної діяльності для ведення здорового способу життя.

  - роботодавціВрахування пропозицій роботодавців під час укладання ОП здійснювалося за результатами проведення щорічних спільних заходів (розширених засідань кафедри основ виробництва та дизайну, круглих столів тощо). Директор Полтавського професійного ліцею сфери послуг В. Литовченко (на базі цього навчального закладу студенти спеціальності "Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)" проходили виробничу педагогічну практику) зауважив про необхідність підготовки педагогічних кадрів для творчих мистецьких професій та запропонував внести до ОПП компоненти, які передбачають формування у здобувачів вищої освіти уміння планувати й організовувати власну професійну діяльність, а також організовувати навчальну та самостійну діяльність здобувачів освіти,

  Сторінка 5

 • відчувати й точно розподіляти часові межі на виконання окремих видів діяльності, планувати роботу на день, тиждень, місяць, рік. Директор рекламної агенції «Бойко», Ю. Бойко озвучив проблему у професійних кадрах для творчих рекламних майстерень міста і звернувся з ініціативою створення освітньої програми для підготовки фахівців, здатних здійснювати професійну освіту в галузі дизайну (протокол кафедри № 12 від 28.01.16 р.) У процесі обговорення ОП він висловив пропозицію щодо включення до програмних результатів уміння проектувати й реалізувати навчальні дизайн-проекти. Потреби роботодавців міста й області у підготовці фахівців у сфері дизайну стали поштовхом для проектування ОП, а також відображені в цілях програми і окремих програмних результатах навчання.

  - академічна спільнотаВикладачі навчальних дисциплін професійної підготовки рекомендували врахувати в ОП вимоги до професійно-педагогічної та методичної підготовки педагогічних кадрів для закладів професійної освіти.При розробці ОП «Професійна освіта (Дизайн)» враховувався досвід та проводилися періодичні консультації з представниками споріднених ЗВО, зокрема: Українською інженерно-педагогічною академією м. Харків (технологічний факультет), Київським національним університетом технологій та дизайну (факультет індустрії моди), Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини (факультет інженерно педагогічної освіти), Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова (інженерно-педагогічний факультет). Упродовж останніх років науковці та викладачі нашого та означених вище ЗВО активно обговорювали проблеми розвитку професійної освіти на всеукраїнських та міжнародних конференціях.

  - інші стейкхолдериПід час зустрічей педагогічного колективу з випускниками факультету технологій та дизайну, які працюють в ЗП(ПТ)О, Гриженко В. В., Дмитренко Т. В., Шевченко Ю. О., Мазур М. А. та інші неодноразово наголошували, що у своїй професійній педагогічній діяльності відчувають потребу більш широко володіти різними напрямами дизайнерської діяльності, зокрема під час реалізації позаурочної роботи з учнями закладів професійної освіти.

  Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку праціПрофесійна освіта розширює напрями підготовки робітників, зокрема все більшої популярності набувають професії сфери послуг та обслуговування, які тісно пов’язані з креативною дизайнерською майстерністю відповідних фахівців. У зв‘язку з останніми досягненнями науки і техніки, зокрема, технології тривимірного проектування, технології ергодизайну, автоматизації технологічних процесів, відбуваються зміни в дизайн-індустрії. Для підготовки працівників підприємств дизайн-індустрії необхідні кваліфіковані педагогічні кадри, які володіють інноваційними педагогічними технологіями та сучасними досягненнями в галузі. Поштовхом до відкриття у ПНПУ імені В. Г. Короленка у 2007 р. напряму підготовки «Професійна освіта» стала фактично проблема у наявності вищої педагогічної освіти у педагогічних працівників багатьох закладів професійно-технічної освіти на Полтавщині. ОП «Професійна освіта (Дизайн)» націлена на підготовку педагогічних кадрів, готових до можливих змін у освітній діяльності в галузі дизайну. Відповідність цілей та програмних результатів навчання ОП тенденціям розвитку ринку праці забезпечується аналізом попиту на робітників творчих професій та вимог до їх підготовки; проведенням спільних зустрічей із стейкхолдерами; періодичним вивченням номенклатури робітничих спеціальностей, перспектив їх розвитку, змісту та форм підготовки та перепідготовки фахівців галузі; аналізом нормативно-правових документів МОНУ стосовно вимог до результатів вищої освіти в Україні.

  Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекстНа Полтавщині функціонує низка спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та вищих мистецьких навчальних заклади І-ІІ рівнів акредитації, навчальний процес в яких охоплює ріні напрями дизайн-освіти учнівської молоді. Серед ЗП(ПТ)О останнім часом поширилися професії сфери обслуговування, для яких дизайн-освіта є важливим чинником професійної майстерності. А відтак, потреба у кваліфікованих педагогічних кадрах, які мають спеціальну дизайнерську підготовку, спонукала відкрити дану ОП у ПНПУ. Цілі даної ОП спрямовані на підготовку педагогічних працівників, зданих здійснювати освітню діяльність із професійної підготовки кваліфікованих робітників і працівників сфери дизайну. При формуванні програмних результатів враховували тенденції реформування Державних стандартів професійно-технічної освіти для підготовки робітників на компетентністній основі (2015-2018 рр.), спрямованих на підготовку робітників творчих мистецьких професій. Низка ЗП(ПТ)О (зокрема, Полтавський професійний ліцей сфери послуг, Регіональний центр професійно-технічної освіти м. Зіньків, Решетилівський художній професійний ліцей) здійснюють підготовку з таких професій: візажист-стиліст; перукар-модельєр; манікюрник, квітникар; озеленювач; флорист; оформлювач вітрин, приміщень та будівель; виробник художніх виробів з дерева; вишивальник та ін. Програмні результати та компоненти ОП сприяють підготовці майбутніх фахівців сфери дизайну до здійснення педагогічної діяльності на компетентністній основі.

  Сторінка 6

 • Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програмУ процесі формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП використовувались дані іноземних та вітчизняних освітніх програм. Зокрема, на основі договорів про співпрацю аналізувалися аналогічні програми в Гуманітарно-економічній академії в Польщі (м. Лодзь). Проектна група вивчала програму «Instructional Design» Коледжу Святого Лаврентія (м. Торонто, Канада), яка спрямована на підготовку фахівців з навчальних дизайн-проектів, готових до співпраці з різними експертами; програму «Художня освіта в галузі образотворчого мистецтва» Сілезького університету (м. Катовіце, Польща), яка орієнтована на професійну підготовку художників. При аналізі іноземних програм було враховано досвід художньо-практичної та дизайнерської підготовки. Наша ОП розроблялася в тісному співробітництві з Українською інженерно-педагогічною академією (м. Харків), у якій було започатковано професійну освіту в галузі дизайну, та Київським національним університетом технологій та дизайну. ОП даних закладів спрямовані на підготовку фахівців професійної освіти у галузі дизайну виробів легкої промисловості. ОП Уманського педагогічного університету ім. П. Тичини та Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова більш дотичні за структурою та змістом до нашої ОП. Даша ОП є унікальною за змістом та структурою професійної підготовки і водночас універсальною, оскільки забезпечує підготовку педагогів для ЗПТО, де готують робітників різних творчих професій дизайнерського спрямування.

  Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освітиСтандарт вищої освіти України перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» затверджено і введено в дію наказом МОН України № 1460 від 21.11.2019 р. У цілому освітньо-професійна програма «Професійна освіта (Дизайн)» відповідає означеному документу й спрямована на підготовку фахівців, здатних здійснювати освітню діяльність із професійної підготовки кваліфікованих робітників і працівників сфери дизайну. Програмні результати навчання, визначені стандартом вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» реалізуються даною ОП, оскільки прослідковується узгодженість між ПРН стандарту і ОП. Зокрема, нормативному змісту підготовки бакалавра за стандартом (ПР) відповідають програмні результати навчання (ПРН) за ОП, наприклад: - ПР 01. Уміти використовувати інструменти демократичної правової держави в професійній та громадській діяльності… – (ПРН 1);- ПР 02. Володіти інформацією чинних нормативно-правових документів, законодавства, галузевих стандартів професійної діяльності … – (ПРН 7);- ПР 17. Виконувати розрахунки, що відносяться до сфери професійної діяльності – (ПРН 8)- ПР 24. Володіти основами управління персоналом і ресурсами, навичками планування, контролю, звітності на виробництвах… – (ПРН 20).Обов’язкові освітні компоненти ОП спроектовані таким чином, що дозволяють досягти результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти України. Наприклад, такі ОК «Професійна та практична підготовка», «Технологічні основи дизайну», «Дизайн та декоративне мистецтво», «Курсова робота», «Навчальна дизайнерська практика» спрямовані на досягнення ПР 17. Виконувати розрахунки, що відносяться до сфери професійної діяльності, ПР 18. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі, пов’язані з вибором матеріалів… та ПР 20. Емпатійно взаємодіяти, відповідати за прийняття рішень в межах своєї компетенції

  Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?Оскільки Стандарт вищої освіти за означеною спеціальністю вводиться в дію впродовж 2019-2020 рр., то на етапі розробки ОП «Професійна освіта (Дизайн)» було враховано вимоги сьомого кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій, що передбачають набуття здобувачами вищої освіти компетентностей, достатніх для розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній педагогічній діяльності в галузі професійної освіти та дизайн-проектування. Проведено порівняння відповідності між вимогами дескрипторів НРК та результатами навчання ОП: концептуальні наукові та практичні знання (ПРН 1, 2, 3, 5); критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань (ПРН 2, 3, 7, 9, 12); спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур (ПРН 4, 8, 9, 17, 19); здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах (ПРН 11, 18, 19); здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності (ПРН 6, 16, 18); зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються (ПРН 3, 13, 14); управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів (ПРН 4, 6, 10, 15, 19); відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів (ПРН 6, 15); здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії

  Сторінка 7

 • (ПРН 11, 17). Відповідність ПРН вимогам НРК для сьомого кваліфікаційного рівня додатково забезпечено технологією розробки ОП, яка зумовлювалася логікою підготовки фахівців, що визначає послідовність і наступність у реалізації дій гаранта та членів проектної групи, а саме: цілепокладання (визначення мети, принципів освітньої діяльності ЗВО за спеціальністю); розподіл кредитів ЄКТС для опанування освітньої програми підготовки бакалаврів; застосування системи компетентностей випускників ЗВО за спеціальністю з урахуванням визначених працедавцями первинних посад та виробничих функцій; структурування нормативного змісту на основі структурно-логічної схеми, його узгодження з варіативною частиною відповідно до профілю програми; конкретизація форми атестації випускників; врахування державних вимог до наявності системи внутрішнього забезпечення якості за спеціальністю. Дотримання нормативних документів проектною групою на етапі розроби ОП та процес оновлення впродовж її реалізації демонструє відповідність ОП нині діючому Стандарту вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

  2. Структура та зміст освітньої програми

  Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?240

  Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності)?180

  Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?60

  Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?Зміст освітньо-професійної програми, що акредитується, розроблено у повній відповідності до предметної області заявленої для неї спеціальності. Об‘єктом вивчення є принципи, методи та засоби професійної педагогічної діяльності, спрямованої на проектування та створення навчальних дизайн-об’єктів з використанням фундаментальних знань педагогічної науки та галузі дизайну. Основний фокус освітньої програми – професійна педагогічна освіта в галузі дизайну – спрямовано на підготовку фахівців до професійної педагогічної, творчої проектної та креативної виробничої діяльності з врахування сучасних педагогічних та виробничих технології. Зміст ОП відповідає об‘єкту вивчення та фокусу ОП. Всі ОК поділені на два цикли: загальної та професійної підготовки, в кожному циклі є обов’язкові компоненти та дисципліни за вибором студентів. Останні складають 25 % загального обсягу ОП. Більшість ОК циклу загальної підготовки забезпечують формування загальних компетентностей й передують вивченню фахових дисциплін. ОК (Історія України, Культура України, Історія мистецтв, Філософія, Економічні та політичні теорії) спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти здатності зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності, а також реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства. ОК (Українська мова та Іноземна мова) забезпечують вільний мовний доступ до пошуку та передачі інформації з використанням інформаційних і комунікаційних технологій. ОК (Основи здоров'я, Безпекознавство, Цивільний захист, Фізичне виховання) формують важливі для педагогічних працівників знання та уміння розробляти й упроваджувати заходи зі збереження життя та здоров’я учнів. ОК (Фізика, Вища математика, Хімія) формують знання з основ фундаментальних наук, необхідних для опанування фахових підвалин проектної дизайнерської діяльності. ОК циклу професійної підготовки спрямовані переважно на формування фахових компетентностей. При опануванні ОК (Психологія, Педагогіка, Основи педмайстерності, Теорія і методика професійної освіти) студенти набувають здатності виконувати професійну педагогічну діяльність в галузі дизайн-освіти. Формування фахової теоретичної підготовки з основ дизайну забезпечується ОК (Технічна естетика та ергономіка, Дизайн та декоративне мистецтво, Архітектурно-дизайнерське матеріалознавство). Професійну практичну підготовку з основ проектування дизайн об’єктів забезпечують ОК (Технологічні основи дизайну, Художнє проектування та макетування в дизайні, Професійна та практична підготовка). Навики з ескізування, графіки, художнього моделювання та проектування формуються ОК (Нарисна геометрія та креслення, Живопис та малюнок, Комп’ютерна графіка в дизайні). Обов’язкові ОК забезпечують опанування здобувачами вищої освіти основними психолого-педагогічними технологіями, а також графічними, математичними, лінгвістичними та іншими засобами в області спеціалізації дизайн.

  Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії?

  Сторінка 8

 • Формування індивідуальної освітньої траєкторії визначається такими документами ПНПУ імені В. Г. Короленка: Положенням про організацію освітнього процесу (http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu.pdf), Положенням про академічну мобільність учасників освітнього процесу ПНПУ (http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/academic_mobility.pdf) і Положенням про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін (http://pnpu.edu.ua/ua/files/ovd/polozhennya_ovd.pdf). Формування індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується шляхом:- складання індивідуального навчального плану, який є робочим документом студента;- вибору дисциплін з вибіркової компоненти ОП за власним бажанням; - самостійної роботи здобувачів вищої освіти з кожної дисципліни навчального плану на підставі відповідних методичних рекомендацій;- вибору теми курсових робіт у відповідності з інтересами здобувачів вищої освіти, можливим майбутнім місцем працевлаштування (або вже існуючим);- можливістю проходження практичної підготовки за місцями можливого працевлаштування;- можливості участі студентів у програмах академічної мобільності як внутрішньої, так і зовнішньої;- індивідуального графіку роботи студентів, що дає їм можливість поєднувати навчання з роботою, та набуття паралельно з навчанням досвіду професійної діяльності.

  Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?Система реалізації прав здобувачів вищої освіти щодо вибору навчальних дисциплін регулюється нормами ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» та документами ПНПУ імені В. Г. Короленка, означеними вище. Вибір освітніх компонент ОП здійснюється студентом при формуванні індивідуального навчального плану, який розробляється на навчальний рік і включає обов’язкові та обрані студентом навчальні дисципліни, з урахуванням логічної послідовності компонентів ОП. У ОП вибіркові освітні компоненти складають 25 % загальної кількості кредитів. Каталог дисциплін за вибором формується та оновлюється на кожен навчальний рік і включає пропозиції від кафедр університету. Затверджений перелік вибіркових навчальних дисциплін, їх описи розміщуються для інформування студентів ОП на сайті університету (http://pnpu.edu.ua/pro-organizacziyu-vivchennya-discziplin) до 1 квітня поточного року. Кафедри можуть організовувати презентації або проводять оглядові лекції із дисциплін вибіркового циклу. В кожному навчальному семестрі студент обирає із запропонованого університетом каталогу вибіркових дисциплін, певну кількість дисциплін за вибором, передбачену навчальним планом та відповідно до кількості кредитів і форм контролю, що відводяться на дисципліни вільного вибору студента в певному навчальному семестрі. Здобувач вищої освіти має право обирати навчальні дисципліни іншої ОП та освітнього рівня. Студенти, ознайомившись із запропонованим переліком ВНД, здійснюють свій вибір і подають у деканат відповідного факультету заяву на вивчення обраних вибіркових дисциплін. Студенти заочної форми навчання обирають дисципліни під час настановчої або заліково-екзаменаційної сесії. У випадку, якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни не записалася мінімально необхідна кількість студентів, деканат факультету доводить до відома студентів перелік дисциплін, що не будуть викладатися. Після чого студенти повинні обрати іншу дисципліну, де є або може сформуватися кількісно достатня група студентів. Мінімально необхідна кількість студентів у групі на вивчення вибіркових дисциплін коригується наказом ректора. У разі поновлення або переведення студента перезарахування вибіркових дисциплін проводиться відповідно до наказу ректора, підставою для якого є заява та академічна довідка студента. Декан факультету на основі витягу із протоколу засідання відповідної кафедри своїм розпорядженням може дозволити студентам-учасникам програми академічної мобільності зарахувати ВНД, які прослухані в іншому університеті-партнері, але не передбачені навчальним планом відповідної ОП в Університеті.

  Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльностіПрофесійно-практична підготовка студентів є одним з основних елементів навчального процесу, передумовою успішного їх працевлаштування і має на меті: набуття навиків приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах; забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки; підготовка до майбутньої роботи зі спеціальності; організації навчального процесу з урахуванням інновацій та потреб роботодавців. ОП та навчальний план передбачають таку наступність практичної підготовки: навчальна дизайнерська практика (4,6сем./по 6кред.), спрямована на досягнення цілей ОП й компетентностей ЗК3; ЗК4; ЗК6; ФК7; ФК8; виробнича педагогічна практика (8сем./9кред.) дозволяє досягти цілей і ЗК3; ФК1; ФК2; ФК3; ФК8. Проходженню навчальної дизайнерської практики передує вивчення дисципліни «Професійна та практична підготовка»; а виробничої педагогічної – «Педагогіки», «Психології», «Основи педмайстерності», «Теорія і методика професійної освіти». Робоча група з розробки й оновлення ОП у співпраці зі стейкхолдерами у формі співбесід та опитування визначила сучасні потреби ринку освітніх послуг та внесла корективи у структуру освітнього процесу (обсяг дисципліни «Професійна та практична підготовка» збільшено до 16 кред., а дисципліни «Теорія і методика професійної освіти» до 15 кред.; дисципліну «Художнє проектування та макетування в дизайні» перенесено з 8сем. на 2сем. Звіти студентів за підсумками практик, засвідчують їх задоволеність компетентностями, здобутими під час практики.

  Сторінка 9

 • Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП результатам навчання ОПНавчання за ОП дозволяє забезпечити набуття майбутніми фахівцями з професійної освіти в галузі дизайну соціальних навичок міжособистісного спілкування, що корелюються з результатами навчання (ПРН2, ПРН6, ПРН11, ПРН15) і визначають особливості формування програмних компетентностей (ЗК5, ЗК6, ФК3, ФК8). Серед освітніх компонентів, які формують навички соціальної комунікації, виділяємо такі: «Психологія», «Основи педмайстерності», «Педагогіка», «Теорія і методика професійної освіти», навчальна дизайнерська та виробнича педагогічна практики. Важливим чинником набуття соціальних навичок є методи та форми проведення навчальних занять. Такими методами є навчальні тренінги, ділові ігри, рольові ігри, кейс, самостійна робота з розв‘язанням задач на основі евристичних методів та інші. Формами навчання – групова, парна, індивідуальна та фронтальна. Серед видів діяльності студентів, що сприяють формуванню здатності брати на себе відповідальність, приймати креативні рішення, працювати в команді й керувати часом, слід виділити волонтерську діяльність, проектну діяльність, проведення майстер-класів для учнівської молоді міста й області, участь та проведення виховних і мистецьких заходів, участь в діяльності студентського театру мод, залученні до організації та проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Полтавської обласної Малої академії наук учнівської молоді та ін.

  Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?Оскільки професійний стандарт відсутній, то для визначення результатів навчання, що визначають присвоювану після завершення навчання на ОП професійну кваліфікацію, ПНПУ орієнтується на Закони України «Про вищу освіту», «Про освіту», Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», Концепцію педагогічної освіти, Довідник користувача ЄКТС, Рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, Класифікатор професій ДК 003:2010. Зміст ОП (обов’язкових освітніх компонентів) забезпечує здобувачів вищої освіти необхідними компетентностями для виконання завдань і обов’язків за професіями: викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, майстер навчального центру, педагог професійного навчання, майстер виробничого навчання (ЗК 3. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій; ЗК 4. Здатність генерувати нові ідеї, приймати обґрунтовані рішення у практичних ситуаціях; ЗК 5. Здатність працювати самостійно та в команді, виявляти ініціативу, мотивувати людей та рухатися до спільної мети; ФК 1. Здатність здійснювати професійну діяльність з дотриманням вимог законодавства, стандартів освіти та внутрішніх нормативних документів навчального закладу в галузі професійної освіти; ФК 2. Здатність застосовувати освітні теорії та методики професійної освіти у педагогічній діяльності; ФК 3. Здатність керувати навчальними та розвивальними проектами у освітніх закладах різних типів) та ін.

  Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною роботою)?Із метою забезпечення оптимального співвіднесення обсягу ОК із фактичним навантаженням студентів при розробці ОП враховуються очікувані результати навчання, пререквізити і постреквізити певного компонента ОП, специфіка його змісту і місця в ОП. На основі аналізу поточної успішності, результатів семестрового та ректорського контролю знань, моніторингу інформаційного й навчально-методичного забезпечення ОК здійснюється корекція змісту як окремих ОК, так і ОП в цілому. При визначенні змісту і бюджету часу самостійної роботи використовуються Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти, у яких наведено оцінки трудомісткості окремих видів самостійної роботи. Виявлення фактичного навантаження здобувачів здійснюється під час опитувань («Викладання очима студентів»). Запитання анкети моніторингу якості освіти «Викладання очима студентів» передбачають оцінку за 5- бальною шкалою рівня забезпеченості й трудомісткості самостійної роботи з певного компоненту ОП. При виявленні випадків перевантаження здійснюється корекція змісту й обсягу самостійної роботи в робочих програмах навчальних дисциплін. На даній ОП таких випадків не зафіксовано. У структурі аудиторних годин ОП більша частина (55 %) відводиться на лабораторні та практичні заняття, враховуючи специфіку фахових компетентностей майбутніх фахівців професійної освіти в галузі дизайну, формування яких потребує безпосередньої практичної діяльності.

  Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми здобуття освітиПідготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснюється.

  3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

  Сторінка 10

 • Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та вимоги до вступників ОПhttp://pnpu.edu.ua/vstup

  Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?Правила прийому до ПНПУ враховують специфіку прийому на навчання на ОП. При вступі на освітній рівень бакалавр на базі повної загальної середньої освіти у 2020 році враховуються предмети ЗНО, встановлені Міністерством освіти і науки України для даної спеціальності, а саме: 1.Українська мова та література; 2. Математика; 3. Фізика або хімія, або біологія, або іноземна мова. Для форми здобуття освіти у не бюджетних конкурсних пропозиціях встановлено: 1. Українська мова та література; 2. Математика; 3. Фізика або хімія, або біологія, або іноземна мова, до обговорення яких було залучено академічну спільноту. Розподіл вагових коефіцієнтів до предметів сертифікату ЗНО обговорюється на засіданні кафедри, до обговорення залучений гарант ОП. У правилах прийому 2020 року профільний предмет(Математика) має найвищий коефіцієнт – 0,35; інші предмети: Українська мова та література -0,3; Фізика або хімія, або біологія, або іноземна мова - 0,25. Правила прийому до ПНПУ змінюються у відповідності до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України, законів України та інструктивних листів Міністерства освіти і науки України.

  Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?Здобувачі вищої освіти, які були відраховані або перервали навчання в іншому закладі вищої освіти мають право бути поновленими для завершення навчання за відповідним освітнім рівнем за умови зарахування на відповідну спеціальність, за якою проводилася їх підготовка, за згодою ректора ЗВО та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу. Відповідно до «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів» результати попереднього навчання зараховуються студенту за умови відповідності результатів навчання освітніх компонентів і їх кредитного виміру освітній програмі, на якій здійснюватиметься навчання; можуть бути зараховані також навчальні дисципліни (практики), зміст яких (очікувані результати навчання) збігаються, а зафіксований в академічній довідці обсяг кредитів складає не менш як 75% від кредитного виміру в навчальному плані. Визнання результатів навчання учасників освітнього процесу, отриманих під час міжнародної академічної мобільності, регулюється «Положенням про академічну мобільність учасників освітнього процесу» (http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/academic_mobility.pdf). Університет також визнає еквівалентними та перезараховує результати навчання у ЗВО-партнері під час періоду академічної мобільності. Визнання результатів здійснює спеціальна комісія із перезарахування. Поінформованість здобувачів про визнання результатів навчання забезпечується розміщенням нормативних документів на сайті університету (http://pnpu.edu.ua/local-legal-acts).

  Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо такі були)?За програмою внутрішньої академічної мобільності студенти спеціальності 015.00 Професійна освіта (Дизайн) Д. Авраменко та А. Кірсанова обрали у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченко вивчення навчальної дисципліни «Мистецтво плакату» замість навчальної дисципліни «Технологія виробництва реклами» у 8 семестрі 2019-2020 н. р.

  Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?Механізм визнання результатів неформальної освіти нормативно-правовою базою ПНПУ імені В.Г. Короленка не передбачений.

  Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо такі були)Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, на ОП не передбачено і не проводилося.

  4. Навчання і викладання за освітньою програмою

  Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документиУ межах ОП передбачено денну та заочну форми навчання. Відповідно до «Положення про

  Сторінка 11

 • організацію освітнього процесу в ПНПУ (http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu.pdf), освітній процес здійснюється в таких формах: навчальні заняття, самостійна робота студентів, практична підготовка, перевірка знань, атестація здобувачів вищої освіти. Методи, які застосовуються при вивченні освітніх компонентів, сприяють досягненню заявлених у ОП цілей та ПРН. Для формування знань з професійної діяльності застосовують проблемно-пошукові, практичні та дослідницькі методи навчання, які формують здатність до аналізу, систематизації, проектування, розробки інноваційних проектів, реалізації нестандартних підходів у сфері професійної діяльності. Зокрема, формуванню ПРН 9. «Пропонувати креативні рішення в межах своєї компетенції, дотримуватися стандартів професійної етики», ПРН 11. «Використовувати навички стимулювання пізнавального інтересу, мотивації до навчання, професійного самовизначення та саморозвитку здобувачів освіти». Пояснювально-ілюстративні (словесні, наочні) та репродуктивні методи навчання (графічні вправи, практичні завдання) сприяють засвоєнню, осмисленню навчальної інформації, формування практичних умінь та навичок. Самостійна робота студента включає опрацювання навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань, науково-дослідну роботу й забезпечується системою навчально-методичних матеріалів.

  Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?Втілення студентоцентрованого навчання за ОП передбачає повагу й увагу до розмаїтості студентів та їхніх потреб, уможливлюючи гнучкі навчальні траєкторії; застосування різних способів подачі матеріалу; регулярне вивчення результатів навчання студентів і коригування методів подачі матеріалу з урахуванням визначених недоліків; заохочення у студента почуття незалежності водночас із забезпеченням наставництва з боку викладача; наявність процедур реагування на студентські скарги або пропозиції. Особистісному розвитку студентів сприяє проведення колективних дискусій, створення проблемних ситуацій, використання евристичних запитань, проектів, можливість обирати тему індивідуальних завдань, курсової роботи. Розширення автономії освітньої траєкторії студентів досягається завдяки вибірковим дисциплінам. Регулярно проводяться моніторинг якості освіти «Викладання очима магістрантів», який передбачає встановлення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання, дозволяє визначити чи реалізується право на вільний вибір дисциплін, на участь у системі внутрішнього забезпечення якості ЗВО, на надання пропозицій щодо удосконалення організації освітнього процесу. Отримана інформація обговорюється на засіданнях кафедр, рад факультетів, що дозволяє оперативно реагувати на виявлені недоліки і враховувати це при оновленні ОП. Рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань в середньому становить (за 5-бальною шкалою) 4,78.

  Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП принципам академічної свободиЗагальні засади забезпечення академічної свободи викладено у «Положенні про академічну свободу учасників освітнього процесу у ПНПУ імені В.Г. Короленка» http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/academician.pdf. НПП надається можливість обирати форми та методи навчання та викладання задля ефективного засвоєння знань, проводити заняття із застосуванням різноманітних сучасних технологій, обирати форму вивчення окремих тем, розглядати різні концепції в дисциплінах спрямування, вносити зміни в робочі програми, право обирати освітню траєкторію самостійної роботи, підручники, навчальні посібники, матеріали та інших засоби навчання Академічна свобода здобувачів ОП досягається шляхом надання їм права проведення наукових досліджень за самостійно обраною тематикою і використання їх результатів, навчатися одночасно за декількома ОП в університеті, формувати індивідуальний навчальний план, що є запорукою академічної мобільності здобувачів; вільно обирати певні компоненти ОП відповідно до «Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін» (http://pnpu.edu.ua/ua/files/ovd/polozhennya_ovd.pdf), яке відповідає принципам академічної свободи і враховує інтереси здобувачів вищої освіти, а також враховується п