Click here to load reader

Obavljanje uvida i revizije financijskih izvještaja neprofitnih

 • View
  227

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Obavljanje uvida i revizije financijskih izvještaja neprofitnih

 • OBAVLJANJE UVIDA I REVIZIJE FINANCIJSKIH

  IZVJETAJA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

  TEMELJEM ZAKONA O FINANCIJSKOM

  POSLOVANJU I RAUNOVODSTVU NEPROFITNIH

  ORGANIZACIJA (ZOFPIRNPO)

  23.studenog 2015. Autor: mr. sc. Damir Krajai

  e-mail: [email protected]

  [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • Uvid i revizija i ZoFPiRNPO

  lanak 32. ZoFPiRNPO (N.N. broj 121/14)

  (1) Financijski izvjetaji neprofitne organizacije koja je u prethodnoj godini imala ukupan prihod

  od tri do ukljuivo deset milijuna kuna podlijeu revizijskom uvidu koji se obavlja sukladno

  revizijskim propisima.

  (2) Financijski izvjetaji neprofitne organizacije koja je u prethodnoj godini imala ukupan prihod

  iznad deset milijuna kuna podlijeu reviziji koja se obavlja sukladno revizijskim propisima.

  (3) Neprofitne organizacije iz stavaka 1. i 2. ovoga lanka dune su do 30. lipnja tekue godine

  objaviti na svojim mrenim stranicama revizorsko izvjee o obavljenoj reviziji financijskih

  izvjetaja, odnosno o uvidu u financijske izvjetaje za prethodnu godinu.

  (4) Objava revizorskog izvjea o obavljenoj reviziji GFI-ova odnosno o uvidu u financijske

  izvjetaje za prethodnu godinu iz stavka 3. ovoga lanka ne odnosi se na sindikate i udruge

  poslodavaca.

  (5) Sindikati i udruge poslodavaca duni su do 30. lipnja tekue godine dostaviti Ministarstvu

  financija revizorsko izvjee o obavljenoj reviziji GFI-ova, odnosno o uvidu

  Autor: mr.sc. Damir Krajai 9.Savjetovanje HRK 2015 2

 • Uinak ZoFPiRNPO-a na nae angamane

  to je predmet revizijskih angamana?

  Nedvojbeno to su godinji financijski izvjetaji

  to prema ZoFPiRNPO-u tvori financijske izvjetaje NPO?

  FI jesu izvjetaji o stanju i strukturi, te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine,

  obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda (l.29.st.1. ZoFPiRNPO)

  Meutim, Pravilnik o izvjetavanju u neprofitnom raunovodstvu i registru

  neprofitnih organizacija (N.N. broj 31/15) propisuje u:

  l.6 da financijski izvjetaji se sastavljaju na sljedeim obrascima:

  Bilanca na Obrascu: BIL-NPF

  Izvjetaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF, i

  l.10 da Biljeke su dopuna podataka uz financijske izvjetaje ????

  Proizlazi da li bi revizori u skladu s l.32. ZoFPiRNPO trebali obaviti revizijski

  uvid ili reviziju samo obrazaca BIL-NPF i PR-RAS-NPF !!!!

  Treba se zanemariti jer su biljeke uvijek sastavni dio FI, a ne njihova dopuna

  Autor: mr.sc. Damir Krajai 9.Savjetovanje HRK 2015 3

 • Koje se objave trebaju dati u biljekama prema ZoFPiRNPO ?

  l. 10 Pravilnik o izvjetavanju u neprofitnom raunovodstvu

  (3) Obvezne Biljeke uz Bilancu jesu:

  pregled ugovornih odnosa i slino koji, uz ispunjenje

  odreenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana

  kreditna pisma, hipoteke, sporovi na sudu koji su u tijeku)

  pregled stanja i rokova dospijea dugoronih i kratkoronih

  kredita i zajmova te posebno robnih kredita i financijskih

  najmova (leasing).

  (4) U Biljekama uz Izvjetaj o prihodima i rashodima potrebno

  je navesti razloge zbog kojih je dolo do veih odstupanja u

  odnosu na ostvarenje prethodne godine.

  Autor: mr.sc. Damir Krajai 9.Savjetovanje HRK 2015 4

 • to se oekuje od FI prema ZoFPiRNO-u ?

  Financijski izvjetaji moraju pruiti objektivnu i realnu sliku financijskog

  poloaja i poslovanja neprofitne organizacije (l. 28.st.3. ZoFPiRNO)

  Realno i objektivno samo je jo jedna od naih fraza za true&fair

  Mogu li pruiti takvu sliku?

  nije ni teoretski ostvarivo primjenom ZoFPiRNPO

  U tome ne mogu pomoi ni revizori jer oni trebaju samo osigurati da se

  ispravno i dosljedno primjenjuju pravila financijskog izvjetavanja koja su

  deklarirana da su bila primijenjena pri sastavljanju financijskih izvjetaja

  ak ako se zanemari problem u vezi s definiranom ulogom biljeki i

  prihvati da su one ipak sastavni dio FI, kao to je to normalno,

  ZoFPiRNPO kao primjenjivi okvir financijskog izvjetavanja ispunjava uvjet

  da se iskljuivo moe tretirati kao okvir sukladnosti, a ne okvir fer

  prezentacije

  Autor: mr.sc. Damir Krajai 9.Savjetovanje HRK 2015 5

 • V-1 .. okviri i uinak na revizorovo izvjeivanje

  Autor: mr.sc. Damir Krajai 9.Savjetovanje HRK 2015 6

 • Objavljivanje financijskog poloaja i rezultata poslovanja NPO

  Financijski izvjetaji predaju se Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju

  Ministarstvo financija ovlasti (l. 28.st.2 ZoFPiRNPO)

  za poslovnu godinu predaju se u roku od 60 dana od isteka izvjetajnog

  razdoblja (l.10 stavak 2. alineja 1. Pravilnika o izvjetavanju u neprofitnom

  raunovodstvu i registru neprofitnih organizacija)

  Godinji financijski izvjetaji neprofitne organizacije javno se objavljuju putem

  Registra neprofitnih organizacija (l.37.st.1. ZoFPiRNPO)

  Meutim

  NPO su dune do 30. lipnja tekue godine objaviti na svojim mrenim

  stranicama revizorsko izvjee o obavljenoj reviziji godinjih financijskih

  izvjetaja, odnosno o uvidu u financijske izvjetaje za prethodnu godinu

  (l.32.st.3. ZoFPiRNPO)

  revizorska izvjea nisu samostalna izvjea jer uz njih uvijek ide i ono to je bilo

  predmetom revizorovog ispitivanja

  Moraju li uz revizorovo izvjee 30.6. biti priloeni isti oni GFI koji su bili

  predani MF u roku od 60 dana od isteka izvjetajnog razdoblja?

  Autor: mr.sc. Damir Krajai 9.Savjetovanje HRK 2015 7

 • Moraju li uz revizorovo izvjee 30.6. biti priloeni isti oni GFI koji su bili

  predani MF u roku od 60 dana od isteka izvjetajnog razdoblja?

  Ako smatrate da je ispravan odgovor DA zamislite situaciju da ste angairani

  u vezi s GFI-ima neke NPO za 2015.:

  NPO je 31.01.2016. bila predala MF-u svoje GFI-ove

  Ugovorili ste da ete svoje izvjee datirati s 28.5.2016. i to ste i izvrili

  1.svibnja 2016. je u poaru bio izgorio poslovni prostor u vlasnitvu NPO

  Ako se stavite u poloaj korisnika GFI-ova te NPO vjerojatno biste oekivali

  da je sadraj revidiranih GFI-ova uz revizijsko izvjee datirano 28.5.2016.

  razliit od sadraja nerevidiranih GFI-ova koji su bili predani MF

  Da se radilo o GFI sastavljenim po okviru fer prezentacije ne bi bilo nikakve

  dvojbe da bi se financijski izvjetaji morali mijenjati ili bi revizor morao

  modificirati miljenje ili modificirati zakljuak

  Meutim, s obzirom da se radi o GFI-ima sastavljenim po okviru sukladnosti,

  NPO moe, ali ne mora, mijenjati GFI (nebitno je da li bi, ili ne bi, to zahtijevao

  revizor) i revizor ne moe primijeniti MRevS 705 ako se ne bi izmijenili GFI

  Autor: mr.sc. Damir Krajai 9.Savjetovanje HRK 2015 8

 • Zbog neodgovarajuih biljeki ne bi se mogli ocijeniti financijski izvjetaji

  Autor: mr.sc. Damir Krajai 9.Savjetovanje HRK 2015 9

  Uvid Revizija

  da li na primjeren nain upuuju na, ili opisuju, primjenjivi okvir

  financijskog izvjetavanja

  MSU 2400.69(a) MRevS 700.15

  u kontekstu zahtjeva primjenjivog okvira financijskog izvjetavanja i

  rezultata obavljenih postupaka, da li:

  je primjerena terminologija koritena u financijskim izvjetajima,

  ukljuujui i naziv svakog financijskog izvjetaja

  MSU 2400.69(b)(i)

  MRevS 700.13(f)

  financijski izvjetaji primjereno objavljuju odabrane i primijenjene

  znaajne raunovodstvene politike;

  MSU 2400.69(b)(ii)

  MRevS 700.13(a)

  su odabrane i primijenjene znaajne primjerene raunovodstvene

  politike u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvjetavanja;

  MSU 2400.69(b)(iii)

  MRevS 700.13(b)

  se raunovodstvene procjene koje je napravio menadment ine

  razumnim;

  MSU 2400.69(b)(iv)

  MRevS 700.13(c)

  se ini da su relevantne, pouzdane, usporedive i shvatljive informacija

  prezentirane u financijskim izvjetajima

  MSU 2400.69(b)(v)

  MRevS 700.13(d)

  financijski izvjetaji osiguravaju odgovarajue objave kako bi

  omoguile namjeravanim korisnicima shvatiti uinke znaajnih

  transakcija i dogaaja na informacije sadrane u njima

  MSU 2400.69(b)(vi) MRevS 700.13(e)

 • Sukladno

  revizijskim

  propisima

  podrazumijeva

  primjenu

  zakonske i

  strukovne

  regulative

  Autor: mr.sc. Damir Krajai 9.Savjetovanje HRK 2015 10

 • Relevantna zakonska regulativa

  Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

  Zakonom o udrugama (NN 74/14);

  Zakonom o zakladama i fundac