Click here to load reader

nAPREDuJu RADOVI nA IzgRADnJI nOVIh 10.000 m · PDF fileBROJ 40 • Jun 2017. nIČE VELELEPnI OBJEKAT RAPIDEX TRADE-A nAPREDuJu RADOVI nA IzgRADnJI nOVIh 10.000 m2 Bijeljina, Banjaluka

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of nAPREDuJu RADOVI nA IzgRADnJI nOVIh 10.000 m · PDF fileBROJ 40 • Jun 2017. nIČE...

 • BROJ 40 Jun 2017.

  nIE VELELEPnI OBJEKAT RAPIDEX TRADE-A

  nAPREDuJu RADOVI nA IzgRADnJI nOVIh 10.000 m2

  Bijeljina, Banjaluka i Busovaa - tri B koja znae uspeh

  galopiramo tritem Bosne i hercegovine

  Nai radnici na trkama u pilbergu i Misanu

  Rapideksovci u Austriji i Italiji

 • Kragujevani spoznali veliinu Rapidex-a i njegovih partnera

  PREzEnTAcIJA KOmPAnIJE VALEO

  Rapidex se iri Bosnom i Hercegovinom

  zAVIDnI REzuLTATI POsLOVnIcA u BIJELJInI, BAnJALucI I BusOVAI

  Centrala Rapidex-a uskoro u novom objektu

  sELImO sE u RADnu zOnu sEVER

  Ekipa u aku na najviem nivou

  JEDnO OD nAJusPEnIJIh PREDsTAVnITAVA

  17

  8-9

  4-5

  sADRAJ

  Sportisti kau da je lake doi do prvog mesta, nego ga zadrati. Mi u Rapidex-u znamo koliko i kako je trebalo raditi u prethodnih 20 godina, da bismo postali to to jesmo. Najvanije je bilo izgraditi poverenje kupaca. Sada, potenim i korektnim odnosom, elimo da ih zadrimo i da doemo do novih.

  Ove godine jedan od prioriteta je izgradnja novog objekta u Novom Sadu, kao i dalje i-renje poslovanja u Bosni i Hercego-vini. Odnedavno smo prisutni i u Kragujevcu i Novoj Pazovi, a u novom broju Magazina pribliavamo vam i nae predstavnitvo u aku, ali i upuujemo na do-bre servise i kvalitetne proizvode. Kao i uvek, donosimo novosti iz sveta komercijalnih vozila.

  I ovog puta potrudili smo se da nau ponudu, partnere, klijen-te i saradnike, predstavimo to neposrednije, a radnike, prodajne centre i sve ono ime se ponosimo, pribliimo svima koji nas prate.

  Zajedno s kom-panijom, Rapidex Magazin ulazi u novu poslovnu eru, uz elju da se zajedno radujemo buduim izazovi-ma, utakmicama i pobedama! Pred Vama je 40. broj.

  sIguRnIm KORAKOm u TREu DEcEnIJusinia hrgi,pomonik direktora za unapreenje poslovanjaRapidex trade D.O.O.

  6-7

  www.rapidex.co.rswww.rapidex.co.rs prijatelj na putuprijatelj na putu2 3

 • Vesti iz Rapidex-a Nova poslovna zgrada, budui ponos Rapidex-a

  CENtRala RaPIdEx tRadE-a OVE gOdINE BIE PREMEtENa u NOVi Objekat u NOVOm SaDu. u RadNOj ZONI SEVER NaI E SE Na pROStOR OD 10.000 metaRa kVaDRatNih. tIME EMO ZNaajNO POBOljatI lOgIStIKI dEO POSlOVaNja, a ceNtRala Naeg pReDuzea POPRIMIE POtPuNO dRugaIjI OBlIK, Sa jaIM I OZBIljNIjIM KaPaCItEtOM. OVdE E SE NaI I upRaVa i magaciNi. SaMIM tIM, POVEaVaMO KaPaCItEtE I StIEMO uSlOVE Za uVeaNje pRODaje.

  izgled budueg objekta

  www.rapidex.co.rswww.rapidex.co.rs prijatelj na putuprijatelj na putu4 5

 • Nae najbolje umadinci premauju sva oekivanja

  zA RAPIDEX usPEh sE PODRAzumEVAposlovnica u aku za ponos kompanije

  koliko poverenja kupci imaju u Rapidex dovoljno govori poda-tak da ve sada kod nas kupuju antifr iz! a u tome, kao i u mnogo emu, prednjai poslovnica u aku. Rapi-dex-ovim asortimanom snabdevaju uice, Prijepolje, Novu Varo, Poe-gu, Ivanjicu, arilje, Kraljevo, gornji Milanovac, topolu.... Na vratima ove poslovnice stoji radno vreme. ali, to je samo formalnost, jer momci puni entuzijazma i predusretljivosti, a pre svega komercijalnog znanja i sposob-nosti, svojim korisnicima na raspola-ganju su 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Zato ni ne udi to su promet za poslednjih pet godina uveali za deset puta!

  Nekoliko godina nakon poetka rada kompanije Rapidex trade, otvore-no je predstavnitvo u aku, koje je potom preseljeno u ulicu Konjevia bb, gde je u vie od 600 kvadrata prostora smeteno skoro 10.000. artikala. Nova lokacija je mnogo zahvalnija za poslo-vanje, vea, modernija i pristupanija od stare.

  - Ne postoji ar t ikal koji je st igao u centralu u Novom Sadu, a da nije doao kod nas. Svi smo mladi i spre-mni da gr izemo. Moda je u tome tajna naeg uspeha. uz to, mi smo pr ijatelj i, a srodili smo se i sa kupci-ma, objanjava Boidar Kiz i-Kiza, ef poslovnice u aku.

  K iz i ne el i da izdvaja pred-stavnitvo koj im rukovodi, jer, kako kae, podjednako dobro su uslueni kupci u svakom od 16 predstavni-tava Rapidex-a u Srbi j i i Bosni i Hercegovini.

  - gde god da im se desi kvar, mi emo to da reimo. Rapidex je po tome prepoznatljiv. Moda je su-vino govor it i o kvalitetu delova i asort imanu robe koje nudimo, a nai komercijalist i su obueni, struni i u svakom trenutku spremni da pomognu mehaniar ima i krajnjim kor isnicima, samouvereno naglaava Kizi.

  aaNSki OSmeRac: boidar kizi, zoran ivani, Nemanja milunovi, zoran lazovi, ivan grbovi, Nemanja grbovi, Nikola aneli i Nemanja Simi.

  aani su neizmerno ponosni i na svoje sportske uspehe na takmienjima koje Rapidex organizuje meu zaposlenima. Posebno istiu prva mesta na fudbalskim turnirima. Skromno kau da njihova mladost iziskuje takmiarski duh.- Mnogo nam znae druenja koja se organizuju u Rapidex-u. To slui da se ljudi opuste, ali i meusobno zblie. Koristi nam i da razmenimo iskustva sa kolegama iz drugih predstavnitava. Ali, pre svega, stiemo neraskidiva prijateljstva, jer ima mnogo dobrih ljudi u Rapidex-u, s ponosom Kiza govori o svojim kolegama.

  www.rapidex.co.rswww.rapidex.co.rs prijatelj na putuprijatelj na putu6 7

 • Vesti iz Rapidex-a bijeljina, banjaluka, busovaa

  poslovanje Rapidex-a u Bosni i Hercegovini itekako se po-kazalo opravdanim. tome u prilog ide zainteresovanost sve veeg broja kupaca. Ve dve godine naa firma prisutna je u Bijeljini, to je trite proirilo sve do Mrkonji grada. usledilo je otvaranje predstavnitva u Banjaluci i pribliavanje novim korisnicima. a Busovaa, kao novo mesto za poslovnicu u Bosni i Hercegovini, nimalo sluajno nije izabrana. Nalazi se izmeu Zenice i Viteza, na raskrsnici puta od Sarajeva, preko Kiseljaka. Zato je ceo taj deo Bosne i Hercegovine, gde dnevno proe vie od 1.000 kamiona, sada oslonjen na Rapidex.

  - Mi smo njima neophodni, zbog aktuelne izgradnje puteva i dosta firmi koje se time bave. Oni koriste vozila za prevoz tekog tereta, kade za prevoenje asfalta, betonjerke... Samim tim, i mi smo pravili nove lagere i irili pozicije, objanjava Milan Stojin, menader prodaje u Rapidex trade-u.

  Rapidex je u Banjaluci u krugu Integral Inenjeringa, koji gradi puteve i u Srbiji, to ini obostrani interes njihovih velikih potreba za delovima i kvalitetne robe i pristupanih cena nae kompanije.

  - Kada smo uli u Bijeljinu bili smo iznenaeni koliko novih kamiona se vozi. Na taj nain i mi smo odreene delove i opre-

  RAPIDEX OsVAJA nOVA TRITASve vie kupaca i u bosni i hercegovini

  mu prvi put upravo tamo plasirali. Najpre su to zahtevali Euro 5 motori, a sada ve i Euro 6, koji izlaze iz garancije i poinju da dolaze na odravanje. u Banjaluci je, pak, neto stariji vozni park (etvoroosovinci, troosovinci i kiperi), pa smo i njima potrebni. a u Busovai, na primer, na nas je upuena velika firma Kristal transport, najvei izvoznik stakla u BiH. Njihova vozila su specifina, jer nemaju pod u prikolici. Sve to iziskuje drugai-je delove, ali i pokazuje sposobnost i spremnost naeg predu-zea da svima adekvatno pomogne, pa i onima koji sada rade na iskopinama peska, sa tahografima na celoj teritoriji Bosne i Hercegovine ili velikim trnim centrom FIS, meunarodnim prevoznicima, benzinskim pumpama...

  u Busovai se ve posle samo nekoliko meseci rada objekat Rapidex-a ir i trostruko! doprema se novi lager, kako bi bile pokr ivene potrebe rasta poslovanja. Kao i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini se sarauje i sa auto-ser-visima, a organizuju se i prezentacije, to pomae i nama i kupcima. Rapidex u isto vreme vodi rauna o kvalitetu robe, pr istupanim cenama, ali i brzini odgovora na potre-be kor isnika.

  www.rapidex.co.rswww.rapidex.co.rs prijatelj na putuprijatelj na putu8 9

 • prijatelji Rapidex-a konice budunosti

  BPW - CLAAS - CNH - DAF TRUCKS - DAIMLER TRUCKS - DENNIS - GAZ - HENDRICKSON ISRI - LEYLAND TRUCKS - RENAULT TRUCKS - SCANIA - VOLVO TRUCKS - ZETOR

  VODEI PROIZVOA I SNABDEVA ORIGINALNE TEHNOLOGIJE ZA KAMIONE, PRIKOLICE, KABINE I SEDITA

  S UP P LI ER

  SUPPLIER

  KVALITET - POKRIVENOST - OE LIDER

  AMORTIZERI SEDITA AMORTIZERI OSOVINA AMORTIZERI KABINA

  M525_210x297_Ad_AM_CV_GB_02.indd 1 31/05/16 08:25

  InOVAcIJA, VIsOKA FunKcIOnALnOsT, BEzBEDnOsTtextar brake tehnology

  Sa svim proizvodima sa kojima raspolae Rapidex upoznaje i kupce i partnere. jedna od nedavno organizovanih obuka posve-ena je kompaniji textar, dobavljau koionih obloga i papua, kako za proizvoae or iginalnih delova, tako i za trite rezervnih delova. Kako istiu, odabir pravog reenja za koenje ne mora da bude izazov. Svejedno je da li su potrebne za kamion, pr ikolicu ili au-tobus. textar nudi obloge disk konica i doboe konica za sva evropska ko-mercijalna vozila, od kojih je 70 odsto opremljeno textar oblogama bubnja-stih konica. Njihove koione obloge kombinuju bezbednost sa odrivou. ultra jak, sada izuzetno lagan dizajn, doprinosi manjoj potronji gor iva i smanjenoj emisiji gasova. u toj oblasti tMd Fr iction je pionir i koione obloge f irme textar proizvedene sa novom laganom ploom nosaa okova f irme tMd Friction iz programa lightweight

  tehnology Program su lake od kon-vencionalnih koionih obloga u komer-cijalnim vozilima i to bez kompromisa kada je re o bezbednosti. Koione obloge i koione papue f irme textar pruaju optimalnu kombinaciju veka trajanja, niskog habanja i stabilnosti pr i trenju. Ove koione obloge imaju identine parametre kao standardne, pa mogu da ih direktno zamene, to doprinosi i smanjenju teine vozila i utedi gor iva.

  - Na ekskluz ivni par tner za Srbi ju je Rapidex. Mogu rei da smo v ie nego zadovol jni saradnjom i nadamo se ozbil jnom par tnerstvu koje e trajat i i u godinama koje dolaze. Izuzetno smo zadovol jni rezultat ima u prol im i planov ima za naredne godine. Sreni to imamo takvog par tnera kao to je Rapidex, naglaava adr i jan dulea, regionalni menader za Balkan i Istonu Evropu tMd Fr ict ion.

  Sa snagom maine od 340 kW k

Search related