of 54 /54
N A C R T ZAKON O PREVOZU OPASNIH MATERIJA I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređenja Član 1 Ovim zakonom propisuju se uslovi za prevoz opasnih materija u pojedinim granama saobraćaja, obaveze lica koja učestvuju u prevozu, uslovi za vozila i ambalažu, uslovi za imenovanje savjetnika za bezbjednost, prava, obaveze i uslovi za osposobljavanje lica koja učestvuju u prevozu, kao i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona. Izuzeće Član 2 Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se: 1) na prevoz opasnih materija koje privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik obavlja za potrebe svoje djelatnosti u jednoj tehničko-tehnološkoj cjelini. 2) na transport opasnih materija koji se obavlja za potrebe Vojske Crne Gore, organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove (u daljem tekstu Ministarstvo), kao i vojnih snaga drugih država i organizacija koje prema posebnom sporazumu koriste saobraćajnu infrastrukturu Crne Gore. Područje primjene Član 3 Odredbe ovog zakona se primjenjuju na prevoz opasnih materija: – u drumskom saobraćaju, – u željezničkom saobraćaju, – na unutrašnjim plovnim putevima i pomorskom saobraćaju , – u vazdušnom saobraćaju, – u poštanskom saobraćaju; Član 4

Nacrt Zakona o Prevozu Opasnih Materija

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nacrt zakona

Text of Nacrt Zakona o Prevozu Opasnih Materija

ZAKON O PREVOZU OPASNIH MATERIJA

N A C R TZAKON O PREVOZU OPASNIH MATERIJAI OSNOVNE ODREDBE

Predmet ureenjalan 1Ovim zakonom propisuju se uslovi za prevoz opasnih materija u pojedinim granama saobraaja, obaveze lica koja uestvuju u prevozu, uslovi za vozila i ambalau, uslovi za imenovanje savjetnika za bezbjednost, prava, obaveze i uslovi za osposobljavanje lica koja uestvuju u prevozu, kao i nadzor nad sprovoenjem ovog zakona.Izuzee

lan 2

Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se:

1) na prevoz opasnih materija koje privredno drutvo, drugo pravno lice ili preduzetnik obavlja za potrebe svoje djelatnosti u jednoj tehniko-tehnolokoj cjelini.2) na transport opasnih materija koji se obavlja za potrebe Vojske Crne Gore, organa dravne uprave nadlenog za unutranje poslove (u daljem tekstu Ministarstvo), kao i vojnih snaga drugih drava i organizacija koje prema posebnom sporazumu koriste saobraajnu infrastrukturu Crne Gore.Podruje primjenelan 3Odredbe ovog zakona se primjenjuju na prevoz opasnih materija: u drumskom saobraaju, u eljeznikom saobraaju, na unutranjim plovnim putevima i pomorskom saobraaju , u vazdunom saobraaju,

u potanskom saobraaju;lan 4Prevoz opasnih materija obavlja se u skladu sa odredbama ovog zakona i podzakonskih akata donijetih na osnovu ovog zakona i odredbama meunarodnih sporazuma,.

Meunarodni sporazumi su :

1. Evropski sporazum o meunarodnom drumskom prevozu opasnih materija (European Agreement Concercing the International Carriage of Dangerous Goods by Road - ADR) sa njegovim sastavnim dijelovima, prilozima A i B. 2. Konvencija o meunarodnim eljeznikim prevozima (COTIF) -

Pravilnik o meunarodnom prevozu opasnih materija eljeznicom - RID. 3. Evropski sporazum o meunarodnom prevozu opasnih materija na unutranjim plovnim putevima (European Agreement Concercing the International Carriage of Dangerous Goods by inland Waterways-ADN). 4. Meunarodna konvencija za zatitu ljudskih ivota na moru - SOLAS 1974, Meunarodni kodeks opasnih materija - IMDG Code, Meunarodni kodeks za gradnju i opremu brodova koji prevoze tene gasove - IGC Code 1975, Meunarodna konvencija o sprjeavanju zagaivanja mora sa brodova s Protokolom - MARPOL 73/78, Meunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prevoz opasnih hemikalija u razlivenom stanju iz 1971 i 1983. godine - BC Code 1971 i 1983 godine i Meunarodni kodeksi za sigurno ukrcavanje brodova za prevoz rasutih tereta - BLU Code 1988. 5. Meunarodni standardi i preporuena praksa (International Standards and Recommended Practices) Organizacije meunarodnog civilnog vazduhoplovstva (International Civil Aviation Organisation ICAO) sadrane u Anexu 18 Konvencije o meunarodnom civilnom vazduhoplovstvu Siguran prevoz opasnih materija u vazdunom saobraaju (Annex 18 to the Convention on International Civil Aviation The Safe Transport of Dangerous Goods by Air) i tehnikim instrukcijama za siguran prevoz opasnih materija u vazdunom saobraaju (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air). ICAO Doc. 9284 AN/905.6. IAEA Safety Standards - Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material -Safety Requirements No. TS-R-1 i zajednika Konvencija o sigurnosti upravljanja istroenim gorivom i sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom.Upotreba rodno osjetljivog jezika lan 5

Svi izrazi koji se u ovom Zakonu koriste za fizika lica u mukom rodu obuhvataju iste izraze u enskom rodu.Znaenje izrazalan 6Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedea znaenja:1. opasne materije su materije, materijali, predmeti i otpadi koji su uodredbama ugovora iz lana 4 ovog zakona podijeljeni na: klasa 1. eksplozivne materije i predmeti, klasa 2. gasovi, klasa 3. zapaljive tenosti, klasa 4.1. zapaljive vrste materije, klasa 4.2 samozapaljive materije

klasa 4.3 materije koje u dodiru sa vodom oslobaaju zapaljive gasove, klasa 5.1 oksidirajue materije, klasa 5.2 organske perokside, klasa 6.1 otrove, klasa 6.2 infektivne materije, klasa 7. radioaktivne materijale, klasa 8. korozivne (nagrizajue ) materije i klasa 9. ostale opasne materije. 2. ambalaa je posuda ili vie posuda ili teretni prostor izraen prema odredbama ugovora iz lana 4 ovog zakona namijenjena pakovanju ili punjenju opasnim materijama (kutije, bave, vree, kanistri, kombinovana ambalaa, posude, cistijerne, IBC-I, kontejneri i ostale jedinice ambalae); 3. pakovanje je jedinica ambalae u koju su zapakovane ili napunjeneopasne materije i kao takva cjelina spremna za prevoz; 4. vozilo znai svako motorno vozilo namijenjeno za vonju drumom, opremljeno s najmanje etiri toka i ija najvea konstrukcijska brzina prelazi 25 km/h, zajedno sa njegovim prikolicama, s izuzetkom vozila koja se kreu inama, traktora za poljoprivredu i umarstvo te svih pokretnih maina; 5. vagon je eljezniko vozilo bez vlastitog pogona koje se kree vlastitim tokovima po eljeznikim inama i namijenjeno je zea prevoz opasnih materija; 5. poiljalac je privredno drutvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koje predaje opasnu materiju za prevoz;6. prevoznik je privredno drutvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koje prevozi opasnu materiju; 7.primalac je privredno drutvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koje preuzima opasnu materiju; 8. ambalaer (paker) je lice koje pakuje, puni, ili priprema pakovanja za prevoz; 9. punilac je lice koje opasne materije u tenom, gasovitom, prakastom ili rasutom stanju puni u teretne prostore vozila namijenjenih za prevoz opasnih materija, odnosno priprema tako napunjene teretne prostore i vozila za prevoz, 10. kontrola je svaka radnja prilikom, nadzora, pregleda, provjere ili slubeni postupak koji sprovodi nadleni organ u cilju osiguranja bezbjednosti prevoza opasnih materija; 11. savjetnik za bezbjednost u prevozu opasnih materija je lice koje u, privrednom drutvu, drugom pravnom licu ili kod preduzetnika obavlja poslove kojima se obezbjeuje primjena propisa u prevozu opasnih materija,koje ima sertifikat o strunoj osposobljenosti za savjetnika za bezbjednost i koje je poslodavac aktom odredio da obavlja te poslove; 12. prevoz opasnih materija izmedu poiljaoca i primaoca obuhvata: utovar i prevoz od otpremnog do uputnog mjesta, zadravanje opasnih materija u vozilu, cistijerni i kontejneru prouzrokovano saobraajnim uslovima u toku prevoza, kao i pretovar radi promjene transportnog sredstva i istovar opasnih materija; 13. radioaktivni materijal je materijal koji sadri jedan ili vise radionukleida cija je ukupna i speificna aktivnost veca od propisanih granica; 14. radioaktivni otpadni materjal je radioaktivni materijal koji se ne planira za dalju upotrebu; 16. brod je plovno sredstvo sposobno za plovidbu unutranjim plovnim putevima ili za morsku plovidbu;II ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA SVE GRANE KOPNENOG PREVOZAAmbalaa za pakovanjelan 7Ambalaa u kojoj se prevoze opasne materije mora da objezbjeuje zatitu ivota i zdravlja ljudi i ivotne sredine prilikom prevoza opasnih materija i rukovanja opasnim materijama.

Ambalaa u kojoj se prevoze opasne materije mora da bude zatvorena i nepropustljiva, tako da pri prevozu sprjeava gubitak ili prosipanje sadraja.

Ambalaa, zajedno sa zatvaraima, mora u svim djelovima da bude dovoljno vrsta i jaka da bi se onemoguilo labavljenje za vrijeme prevoza.

Opasna materija ne smije da nagriza materijal od koga su izraeni ambalaa i zatvarai niti da sa njima stvara tetna ili opasna jedinjenja.

Ako je opasna materija pakovana u ambalau koja je osjetljiva na vlagu, prostor u prevoznom sredstvu u koji je takva materija smjetena mora biti zatien od vlage i pokriven nepropustljivom pokrivkom.

Ambalaa se ne smije ponovo koristiti, a da prethodno nije pregledana, kako bi se ustanovilo da nije korodirala ili da nema neka druga oteenja. Kod ponovnog koritenja ambalae ponovno se moraju preduzeti sve potrebne mjere u dijelu ienja i dekontaminacije iste.Dozvoljena ambalaa

lan 8Privredno drutvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ija djelatnost obuhvata prevoz opasnih materija drumom, eljeznicom, odnosno s tim prevozom povezano pakovanje, obavezno je da upotrebljava tip ambalae u skladu s propisima iz lana 4 ovog zakona i drugih propisa .

Za opasne materije dozvoljeno je upotrebljavati ambalau: koja prema kvalitetu i izradi odgovara koliini i karakteristikama opasnih materija koje se u njoj prevoze, u kojoj je u skladu sa odredbama ugovora iz lana 4 ovoga zakona dozvoljen prevoz opasnih materija, koja je provjerena i odobrena u skladu sa odredbama ugovora iz lana 4 ovog zakona, koja ima znake upozorenja, natpise, oznake i listice za oznaavanje opasnosti, kao i druge podatke o opasnim materijama i ambalai u skladu sa odredbama ugovora iz lana 4 ovog zakona.lan 9Proizvoa ambalae obavezan je ambalau koju stavlja u promet oznaiti u skladu sa odredbama ugovora iz lana 4 ovoga Zakona. Proizvoa ambalae za opasne materija ne smije oznaavati ambalau prema odobrenju iz stava 1 ovog lana ako ambalaa vie ne odgovara odredbama ugovora iz lana 4 ovog zakona.

Vozila

lan 10Za prevoz opasnih materija vozilo mora: da je proizvedeno i opremljeno u skladu sa odredbama ugovora iz lana 4 ovog zakona, da ima vaei Sertifikat o ispravnosti vozila koja prevoze odreene opasne materije ako je to odreeno odredbama ugovora iz lana 4 ovog zakona da je oznaeno u skladu sa odredbama ugovora iz lana 4 ovog zakona.Zabrana oznaavanja ambalae i vozila

lan 11 Zabranjeno je oznaavati znakovima upozorenja, natpisima, oznakama i listicama koje se koriste za oznaavanje opasnosti, ambalau, odnosno vozila kojima se ne obavlja prevoz opasnih materija, prema odredbama ugovora iz lana 4 ovoga zakona.

Preventivne mjere bezbjednosti i postupak u sluaju nezgode ili nesree

lan 12Uesnici u prevozu opasnih materija obavezni su s obzirom na vrstu predvidivih opasnosti, preduzeti sve potrebne mjere kako bi se sprijeila nezgoda ili nesrea, odnosno kako bi se u najveoj moguoj mjeri umanjile posljedice nezgode ili nesree.U sluaju opasnosti, odnosno u sluaju nezgode ili nesree uesnici u prevozu opasnih materija obavezni su odmah obavijestiti Ministarstvo i dati sve podatke neophodne za preduzimanje odgovarajuih mjera. Utovar i istovar opasnih materija (utovar, utakanje, pretovar, pretakanje, istovar, istakanje, uvanje i druge manipulacije u vezi sa utovarom ili istovarom) mogu da se vre samo na posebno odreenim mjestima na kojima se ne ugroavaju ivot i zdravlje ljudi, ivotna sredina ili materijalna dobra, odnosno bezbjednost saobraaja. Utovar i istovar opasnih materija vri se, po pravilu, danju. Ako se utovar ili istovar opasnih materija vri nou, osvjetljenje na mjestu utovara i istovara mora da bude elektrino, a elektrini ureaji izraeni tako da ne mogu izazvati poar ili eksploziju.

Ureaji za utovar i istovar opasnih materija moraju da budu ispravni, tako da je iskljuena svaka mogunost curenja, odnosno isticanja ili prosipanja opasne materije i izvedeni na nain kojim se ne oteuje ambalaa opasne materije.

Mjesto na kome se vri utovar ili istovar eksplozivnih materija, gasova ili zapaljivih opasnih materija mora da bude snabdjeveno aparatima ili drugim ureajima za gaenje poara.U sluaju nezgode ili nesree za vrijeme prevoza opasnih materija prevoznik mora preduzeti sve neophodne mjere i radnje predviene uputstvom o mjerama bezbjednosti i da u to kraem roku otkloni nastale nepravilnosti i o tome Ministarstvu dostavi pisani izvjetaj.Obaveze poiljaocalan 13Poiljalac predaje opasnu materiju na prevoz ako: je to prema odredbama ugovora iz lana 4 ovog zakona dozvoljeno; je izdato odobrenje za prevoz opasnih materija za koje je takvo odobrenje potrebno u skladu sa ovim zakonom; je zapakovana ili punjena u ambalau koja zadovoljava uslove iz lana 6 ovog zakona; su ispunjene odredbe o nainu prevoza, zajednikom utovaru; rukovanju, uvanju, ienju i dekontaminaciji kao i druge odredbe ugovora iz lana 4 ovog zakona; vozilo zadovoljava uslove iz lana 9 ovog zakona; su vozau odnosno, licu koje obavlja prevoz uruene propisane pratee isprave prema odredbama ugovora iz lana 4 ovog zakona; su primijenjene druge mjere bezbjednosti u skladu sa odredbama ugovora iz lana 4 ovog zakona.

Isprava o prevozu i uputstvo o posebnim mjerama bezbjednostilan 14Poiljalac koji predaje opasnu materiju na prevoz duan je da za svaku poiljku opasne materije izda ispravu o prevozu i uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti .

Isprava o prevozu opasne materije sadri:

- podatke o vrsti opasne materije (hemijski, tehniki i trgovaki naziv opasne materije, klasa u koju spada kao i identifikacioni broj iz odgovarajueg meunarodnog ugovora);

- podatke o koliini opasne materije (bruto i neto masa, broj komada i dr.);

3) - naznaenje poiljaoca da su ispunjeni uslovi propisani za prevoz opasne materije;

- naziv, odnosno ime, adresu i broj telefona poiljaoca i primaoca;

- naznaenje da je uz ispravu o prevozu opasne materije prevozniku predato i pismeno uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti koje pri prevozu opasne materije moraju da se preduzimaju;

- potpis i peat poiljaoca. Obaveze ambalaera (pakera)

lan 15Obaveze ambalaera (pakera) su: potovati odredbe o pakovanju, potovati odredbe o znacima upozorenja, natpisima, oznakama, listicama za oznaavanje opasnosti kod pripreme pakovanja, potovati druge mjere bezbjednosti u skladu sa odredbama ugovora iz lana 4 ovog zakona.Obaveze puniocalan 16Obaveze punioca su: prije punjenja opasnih materija u teretne prostore namijenjene za prevoz opasnih materija provjeriti da li su teretni prostori i njihova oprema oieni i tehniki ispravni, je li istekao rok za sljedeu kontrolu cistijerne; teretne prostore vozila namijenjene za prevoz opasnih materija puniti samo opasnim materijama koje se smiju prevoziti u tim teretnim prostorima ili cistijernama; pri punjenju opasnih materija u susjedne komore viedijelnog teretnog prostora, potovati odredbe o opasnim materijama koje se nalaze neposredno jedna pored druge; kod punjenja opasnih materija u teretne prostore potovati dozvoljeni stepen punjenja odnosno, doputenu masu punjenja po litru zapremine; prije i nakon punjenja opasnih materija u teretne prostore provjeriti nepropusnost ureaja za ispust; osigurati da se na spoljanjoj strani teretnog prostora koji puni ne nalaze ostaci opasnih materija; teretni prostor smije puniti samo na odreenom, posebno ureenom mjestu za punjenje; potovati i druge mjere bezbjednosti u skladu sa propisima iz lana 4 ovog Zakona.Obaveze prevoznika

lan 17Prevoznik smije prevoziti opasne materija ako: je to dozvoljeno odredbama ugovora iz lana 4 ovog zakona; posjeduje odobrenje za prevoz opasnih materija za koje je potrebno odobrenje za prevoz propisano ovim zakonom; su opasne materije zapakovane u ambalai koja zadovoljava uslove iz lana 6 ovog Zakona; su ispunjene odredbe o nainu prevoza, zajednikom utovaru, rukovanju i osiguranju opasnih materija, ienju i dekontaminaciji teretnih prostora, kao i druge odredbe ugovora iz lana 4 ovog zakona; vozilo zadovoljava uslove iz lana 9 ovog zakona i tehniki je ispravno; je vozilo pravilno natovareno i optereeno u skladu s najveim dozvoljenim koliinama opasnih materija u skladu sa odredbama ugovora iz lana 4 ovog zakona; posjeduje dokaz o osiguranju od odgovornosti za tetu prouzrokovanu treim licima; su potovane i druge mjere bezbjednosti u skladu s odredbama ugovora iz lana 4 ovog zakona i drugim propisima kojima se ureuje bezbjednost prevoza.Obaveze primaocalan 18Obaveze primaoca su: u najkraem moguem roku preuzeti opasne materije; oistiti vozilo i/ili teretni prostor i obaviti dekontaminaciju i pobrinuti se da se nakon ienja ili dekontaminacije sa vozila uklone znakovi upozorenja, natpisi, oznake i listice za oznaavanje opasnosti, ako je to propisano odredbama ugovora iz lana 4 ovog zakona; istovariti opasne materija samo na za to odreenom i posebno opremljenom mjestu za istovar; potovati i druge mjere bezbjednosti u skladu s odredbama ugovora iz lana 4 ovog zakona i drugim propisima kojima se ureuje bezbjednost prevoza.Obaveze prevoznika u sluaju gubitka opasnih materijalan 19Prevoznik je duan da u sluaju nestanka opasne materije prilikom prevoza preduzme potrebne mjere da se ona pronae i da o opasnosti koju predstavlja opasna materija obavijesti Ministarstvo, a u zavisnosti od vrste i koliine opasne materije i organ dravne uprave nadlean za poslove zdravlja, Upravu za inspekcijske poslove i Agenciju za zatitu ivotne sredine (u daljem tekstu Agencija).Mjere u sluaju prosipanja, ispadanja i transportnog udesa opasnih materija lan 20 U sluaju ispadanja i prosipanja opasne materije, prevoznik je duan da je obezbijedi, prikupi i odstrani, odnosno da je smjesti na za to odreeno mjesto ili da je na drugi nain uini bezopasnom i o tome obavijesti Ministarstvo, a u zavisnosti od akcidentne situacije, organ dravne uprave nadlean za poslove zdravlja, Upravu za inspekcijske poslove i Agenciju. Ako zbog kvara na vozilu ili udesa u saobraaju, opasne materije treba ponovo utovariti, prevoznik ponovni utovar po mogunosti treba da vri van puta, preduzimajui sve mjere bezbijednosti, uz saglasnost nadlenih organa i prisustva organa uprave nadleanog za policijske poslove, koji bi, ukoliko je to neophodno, obezbijedio i prekid saobraaja na tom dijelu puta. Ako prevoznik nije u mogunosti da ispale ili prosute opasne materije prikupi, odstrani, smjesti na odreeno mjesto ili na drugi nain neutralizuje, Ministarstvo e pozvati privredno drutvo, drugo pravno lice ili preduzetnika, koje raspolae tehnikim sredstvima za izvrenje takvog posla, da to uradi na raun prevoznika.Posebne mjere bezbjednosti

lan 21Ministarstvo moe, po potrebi, da naredi preduzimanje i posebnih mjera bezbjednosti prilikom prevoza odreene opasne materije (pravac kretanja, pratnja i dr.).

Trokove posebnih mjera bezbjednosti iz stava 1 ovog lana snosi podnosilac zahtjeva za prevoz opasnih materija.Ogranienjalan 22Nadlena ministarstva za izdavanje odobrenja za prevoz odreenih opasnih materija mogu zabraniti prevoz odreenih opasnih materija, odnosno dozvoliti prevoz samo pod posebnim uslovima ako je to neophodno zbog bezbjednosti saobraaja, odravanja javnog reda ili zatite ljudi imovine i ivotne sredine.III ODOBRENJE ZA PREVOZ OPASNIH MATERIJAOdobrenje za prevozlan 23Za prevoz eksplozivnih materija, radioaktivnih materijala i otrovnih materija potrebno je odobrenje. Odobrenje za prevoz eksplozivnih materija u unutranjem saobraaju izdaje Podruna jedinica Ministarstva nadlena za podruje sa kojeg se eksplozivna materija otprema, a u meunarodnom saobraaju (uvoz, izvoz, tranzit) odobrenje izdaje Ministarstvo.

Prevoz eksplozivnih materija vazdunim putem odobrava Agencija za civilno vazduhoplovstvo uz saglasnost Ministarstva.

Prevoz eksplozivnih materija na unutranjim plovnim putevima i pomorskom saobraaju odobrava organ dravne uprave nadlean za poslove saobraaja i pomorstva uz saglasnost Ministarstva.Odobrenje vai trideset dana od datuma njegovog izdavanja. Odobrenje za prevoz otrovnih materija izdaje organ dravne uprave nadlean za poslove zdravlja, u skladu sa posebnim propisom ili Agencija uz saglasnost Ministarstva.Odobrenje za prevoz radioaktivnog materijala (unutrasnji prevoz, uvoz, izvoz, tranzit) izdaje Ministarstvo, na osnovu dozvole Agencije za obavljanje prometa izvora jonizujuceg zracenja i radiaktivnog materijala ili dozvole za obavljanje radijacione djelatnosti.Prevoz radioaktivnog materijala vazdunim putem odobrava Agencija za civilno vazduhoplovstvo a na osnovu dozvole Agencije.

Odobrenje za prevoz otrovnih i radioaktivnih materijala nije potrebno prema izuzetcima odreenim odredbama ugovora iz lana 4 stav 1 ovog zakona, privrednom drutvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku ija je djelatnost vezana za upotrebu eksplozivnih materija moe se izdati odobrenje za viekratni prevoz tih materija s rokom vanosti do jednog mjeseca i to u sluajevima kada se prevoz istovjetnih koliina obavlja uvijek u iste dane u sedmici i iste sate i na istom putu (itinereru) od polazita do odredita sa istim prevoznim sredstvom.Privrednom drutvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku ija je djelatnost vezana za upotrebu radioaktivnog materijala moe se izdati odobrenje za viekratni prevoz tog materijala s rokom vanosti do jednog mjeseca . U odobrenju iz stava 7 ovog lana mora se naznaiti koliina radioaktivnog materijala,odnosno broj izvora jonizujueg zraenja i njihova ukupna aktivnost koji se mogu zajedno prevoziti odreenim prevoznim sredstvom. Podnosilac zahtjeva po odobrenju na osnovu ovoga lana, obavezan je najmanje 24 sata prije poetka prevoza obavijestiti podrunu jedinicu ministarstva nadlenu za podruje s kojeg prevoz opasnih materija zapoinje i podrunu jedinicu ministarstva nadlenu za podruje gdje se prevoz zavrava.Zahtjev za izdavanje odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i predmetalan 24Zahtjev za izdavanje odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i predmeta podnosi poiljalac, prevoznik, organizator prevoza (pediter) ili primalac i mora sadrati: uvoznu /izvoznu dozvolu izdatu od strane nadlenog organa kao i sertifikat krajnjeg korisnika; podatke o proizvoau, poiljaocu, prevozniku i primaocu; UN broj i klasifikaciona oznaka utvrena propisima iz lana 4 ovog Zakona, podatke o ukupnoj koliini opasne materije po jedinici prevoza i nain pakovanja; pravac kretanja (itinerer); mjesto istovara; naziv ulaznog/izlaznog graninog prelaza; datum poetka prevoza ( zapoinjanja); podatke o vozilu, vozau i suvozau za prevoz opasnih materija u drumskom saobraaju; odobrenje nadlenog organa susjedne drave kojim se odobrava prevoz opasnih materija po teritoriji te drave; odobrenje za nabavku: uputstvo o mjerama bezbjednosti za vrijeme prevoza eksplozivne materije.Zahtjev za izdavanje odobrenja za prevoz otrovnih materijalan 25Zahtjev za izdavanje odobrenja za prevoz otrovnih materija podnosi poiljalac, prevoznik organizator prevoza (pediter), ili primalac, i mora sadrati : podatke o proizvoau, poiljaocu, prevozniku i primaocu, UN broj i klasifikaciona oznaka utvrena propisima iz lana 4 ovog Zakona, podatke o ukupnoj koliini opasne materije po jedinici prevoza i nain pakovanja; pravac kretanja (itinerer), mjesto istovara,

naziv ulaznog/izlaznog graninog prelaza datum poetka prevoza (zapoinjanja), podatke o vozilu, vozau i suvozau za prevoz opasnih materija u

drumskom saobraaju,

uputstvo o mjerama bezbjednosti za vrijeme prevoza otrovne materijeOtrovne materije ne smiju da se prevoze u istom tovarnom prostoru sa ivotnim namirnicama, stonom hranom, lijekovima i predmetima opte upotrebe koji podlijeu zdravstvenom nadzoru.Zahtjev za izdavanje odobrenja za prevoz radioaktivnog materijalalan 26Zahtjev za izdavanje odobrenja za prevoz radioaktivnog materijala podnosi poiljalac, prevoznik, organizator prevoza (pediter) ili primalac i mora sadrati:- dozvolu Agencije za obavljanje prometa izvora jonizujueg zracenja i radiaktivnog materijala ili dozvolu za obavljanje radijacione djelatnosti.- podatke o proizvoau, poiljaocu, prevozniku i primaocu;- podatke o privrednom drutvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku koji

je izvrio pakovanje poiljke; - naziv vrste i tehniki naziv radioaktivnog materijala;- jainu izvora i nain mjerenja radioaktivnog materijala (ukupna i pojedinana aktivnost);

- upustvo u sluaju akcidentne situacije;

- naznaenje prevoznog sredstva; podatke o vozilu, vozau i suvozau za prevoz opasnih materija u

drumskom saobraaju;- itinerer prevoznog sredstva od mjesta predaje radioaktivne materije do mjesta njenog korienja;

- naziv ulaznog/izlaznog graninog prelaza; - datum poetka prevoza (zapoinjanja).

Uz zahtjev iz stava 1 ovog lana poiljalac je duan da priloi:

- prepis odobrenja za proizvodnju, promet i korienje radioaktivne materije koja se prevozi;

- potvrda o ispravnosti ambalae;- uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti prilikom prevoza radioaktivne materije;

- spisak posebne zatitne opreme. Radioaktivni materijali ne smiju da se prevoze u istom tovarnom prostoru sa ivotnim namirnicama, stonom hranom, lijekovima i predmetima opte upotrebe koji podlijeu zdravstvenom nadzoru.IV SAVJETNIK ZA BEZBJEDNOST ZA PREVOZ OPASNIH MATERIJA I LICA KOJA UESTVUJU U PREVOZU OPASNIH MATERIJASavjetnik za bezbjednost lan 27 Privredna drutva, druga pravna lica ili preduzetnici ija djelatnost obuhvata prevoz opasnih materija drumom, eljeznicom, unutranjim plovnim putevima, i pomorskom saobraaju - odnosno s tim prevozom povezano pakovanje, utovar, istovar, punjenje ili pranjenje, obavezne su imenovati najmanje jednog savjetnika za bezbjednost za prevoz opasnih materija (u daljem tekstu: savjetnik). Privredna drutva, druga pravna lica ili preduzetnici iz stava 1 ovoga lana obavezni su dostaviti podatke o savjetniku Ministarstvu najkasnije 15 dana od dana imenovanja i u istom roku obavezni su Ministarstvo obavijestiti o eventualnim izmjenama. Posao savjetnika moe obavljati lice koje je zaposleno u privrednom drutvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku iz stava 1 ovoga lana, koje je angaovano i na drugim poslovima, odnosno lice koje nije zaposleno u privrednom drutvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku ako je struno osposobljeno za obavljanje poslova savjetnika. Savjetnik mora posjedovati vaei Sertifikat o strunoj osposobljenosti za prevoz opasnih materija.Uvjerenje za savjetnika za bezbjednost vai pet godina.

Uvjerenje o strunoj osposobljenosti savjetnika koja su izdali nadlena tijela drugih drava vae i u Crnoj Gori, ako su izdata u skladu sa odredbama ugovora iz lana 4 ovoga zakona. Poslovi savjetnikalan 28Poslovi savjetnika su: praenje propisa iz oblasti prevoza opasnih materija; nadzor nad rukovanjem opasnim materijama u privrednom drutvu u skladu sa propisima kojima se ureuje prevoz opasnih materija, savjetovanje drugih zaposlenih u privrednom drutvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku; nadgledanje i praenje strunog osposobljavanja zaposlenih iz oblasti prevoza opasnih materija u privrednom drutvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku i voenje evidencije o njihovom osposobljavanju; sprovoenje odgovarajuih mjera u cilju spreavanja nesrea, odnosno teih krenja propisa; - provjera opreme koja se koristi u prevozu, utovaru ili istovaru opasnih materija; donoenje odgovarajuih mjera u sluaju nesree, sastavljanje godinjeg izvjetaja i obavljanje drugih poslova.Struno osposobljavanje savjetnika

lan 29Struno osposobljavanje savjetnika moe obavljati privredno drutvo i drugo pravno lice koje je registrovano za sprovoenje obrazovanja iz oblasti prevoza opasnih materija, u skladu sa propisima, koje je ovlaeno od Ministarstva i ako ispunjavaju uslove utvrene propisima iz lana 4 ovog Zakona. Ministarstvo uz saglasnost organa dravne uprave nadlenog za poslove obrazovanja propisuje program i nain strunog osposobljavanja kao i provjeru znanja savjetnika u skladu sa ugovorima iz lana 4 ovog zakona.Obuku lica iz stava 1 ovog lana i provjeru znanja vri pravno lice koje ispunjava uslove u pogledu kadra, opreme i prostora i koje dobije ovlaenje od Ministarstva.

Ispit o strunoj osposobljenosti savjetnika polae se pred komisijom koju obrazuje Ministaratvo.

O poloenom ispitu lica iz stava 2 ovog lana, privredno drutvo i pravno lice iz stava 2 ovog lana izdaje uvjerenje.

O izdtim uvjerenjima o poloenom ispitu lica iz stava 2 ovog lana, pravno lice iz stava 2 ovog lana vodi evidenciju.

Naknadu trokova obuke i polaganja ispita iz stava 2 ovog lana, plaa lice iz stava 1 ovog lana, u iznosu koji utvruje Vlada, na predlog Ministarstva.

Blii sadraj, izgled i rok vaenja Uvjerenja o strunoj osposobljenosti savjetnika, uslove za pravna lica koja vre struno osposobljavanje savjetnika, nain sprovoenja i sadraj ispita, propisuje Ministarsatvo.

Struna obuka lica koje uestvuju u prevozulan 30Lica koja uestvuju u prevozu opasnih materija, odnosno pri pakovanju, utovaru, istovaru, punjenju i pranjenju koje je vezano sa tim prevozom, moraju imati Uvjerenje za rukovanje opasnim materijama.Obuku lica iz stava 1 ovog lana i provjeru znanja vri pravno lice koje ispunjava uslove u pogledu kadra, opreme i prostora i koje dobije ovlaenje od Ministarstva.

Blie uslove koje mora da ispunjava pravno lice iz stava 1 ovog lana, propisuje Ministarstvo.

O poloenom ispitu lica iz stava 1 ovog lana, pravno lice iz stava 2 ovog lana izdaje uvjerenje.

O izdtim uvjerenjima o poloenom ispitu lica iz stava 1 ovog lana, pravno lice iz stava 2 ovog lana vodi evidenciju.

Naknadu trokova obuke i polaganja ispita stava 2 ovog lana, plaa lice iz stava 1 ovog lana, u iznosu koji utvruje Vlada, na predlog Ministaratva.

Nin orgnizovnj i sprovoenj ispit za lice iz stava 1 ovog lana, progrm strunog osposobljavanja i nin orgnizovnj i sprovoenj provjere znnj, sdrj i obrazac uvjerenja o poloenom strunom ispitu i nin voenj evidencij o izdtim uvjerenjima propisuje Ministarstvo.Godinji izvjetaj savjetnika za bezbijednostlan 31Privredna drutva, druga pravna lica ili preduzetnici ija djelatnost obuhvata prevoz opasnih materija drumom, eljeznicom ili unutranjim plovnim putevima, odnosno s tim prevozom povezano pakovanje, utovar, istovar, punjenje ili pranjenje sa sjeditem u Crnoj Gori duano je da dostavi Ministarstvu godinji izvjetaj Savjetnika, najkasnije do 1. marta tekue godine za prethodnu godinu.V POSEBNE ODREDBE O PREVOZU OPASNIH MATERIJA U DRUMSKOM SAOBRAAJUObaveze prevoznikalan 32Prevoznik je obavezan obezbijediti uslove za prevoz opasnih materija u skladu sa lanom 9 ovog zakona. Prevoznik smije prevoz opasnih materija povjeriti samo vozau koji je osposobljen za prevoz opasnih materija u skladu sa ovim zakonom.Obaveze poiljaocalan 33Poilijlac koji predaje opasne materije na prevoz u drumskom saobraaju, osim obaveza iz lana 12 ovoga zakona, obavezan je ispuniti i sljedee : upoznati prevoznika s propisanim oznaavanjem vozila; upoznati prevoznika o opasnim materijama; oznaiti pakovanja znakovima upozorenja, natpisima, oznakama i listicama za oznaavanje opasnosti; ispuniti i druge uslovime za prevoz u skladu sa odredbama ugovora iz lana 4 stav 1 ovog zakona.Uslovi i obaveze vozaalan 34Voza smije prevoziti opasne materije ako: je navrio 21 godinu ivota i ima najmanje jednu godinu dana radnog iskustva na poslovima vozaa teretnog vozila ija najvea dozvoljena masa prelazi 3500 kg; posjeduje vaei Sertifikat o strunoj osposobljenosti za prevoz opasnih materija (ADR sertifikat); je upoznat sa svojim obavezama; vozilo, opasne materije i teret odgovaraju propisima; su pakovanja i vozilo oznaeni odgovarajuim znacima upozorenja, natpisima, oznakama i listicama za oznaavanje opasnosti kao i drugim informacijama o opasnim materijama i vozilu u skladu s odredbama ugovora iz lana 4 ovog zakona; posjeduje dokaz o osiguranju od odgovornosti za tetu priinjenu treim licima iz lana 17 alineja 7 ovog zakona; posjeduje isprave i dodatnu opremu u skladu sa odredbama ugovora lana 4 stav 1 ovog zakona; su ispunjeni drugi uslovi za prevoz u skladu s odredbama ugovora iz lana 4 stav 1 ovog zakona.Lice koje upravlja prevoznim sredstvom kojim se prevozi opasna materija duno je da posjeduje ispravu o prevozu opasne materije, certifikat o ispravnosti vozila, uvjerenje o strunoj osposobljenosti za upravljanje tim vozilom i uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti.U motornom vozilu kojim se prevoze opasne materije, pored vozaa, mora da se nalazi i suvoza u sluajevima predvienim odredbama ugovora iz lana 4 stav 1 ovog zakona .

Zabrana prevoza sa drugim eksplozivnim materijama

lan 35Eksplozivne materije i sredstva za njihovo iniciranje ne smiju da se prevoze zajedno u istom prostoru prevoznog sredstva, osim u sluajevima kako je definisano odredbama ugovora iz lana 4 ovoga zakona.

Odredbe stava 1 ovog lana nee se primjenjivati na prevoz predmeta napunjenih eksplozivnim materijama kod kojih su sredstva za paljenje ugraena u toku proizvodnje (municija, protivgradne rakete, privredna municija i dr.).Eksplozivne materije nije dozvoljeno prevoziti u kabini vozaa i u prostoru prevoznog sredstva u kome se prevoze lica.

Mjere bezbjednostilan 36Voza je za vrijeme utovara, prevoza i istovara opasnih materija obavezan potovati mjere bezbjednosti u skladu sa odredbama ugovora iz lana 4 stav 1 ovog zakona.Motorno vozilo kojim se prevoze opasne materije moe se kretati samo putevima koji su odreeni za kretanje takvih vozila. Motorna vozila kojima se prevoze opasne materije mogu se zaustavljati i parkirati samo na mjestima koja su za tu vrstu vozila odreena i obiljeena.

Organ dravne uprave nadlean za poslove saobraaja, u saradnji sa organom dravne uprave nadlenim za izdavanje odobrenja za prevoz odreene opasne materije odreuje puteve iz stava 2 ovog lana i mjesta za parkiranje iz stava 3 ovog lana. Nain prevoza opasnih materija kroz tunele propisuje organ dravne uprave nadlean za poslove saobraaja uz saglasnost ministarstva.Pregled vozila

lan 37 Pregled ispravnosti vozila i obradu dokumentacije na osnovu koje se izdaje Sertifikat o ispravnosti vozila koja prevoze odreene opasne materije iz lana 9 ovog Zakona, obavlja pravno lice koje je registrovano u Crnoj Gori i koje ispunjava uslove u pogledu kadra, opreme i prostora i koje dobije ovlaenje od Ministarstva. Pravno lice iz stava 1 ovog lana obavezno je obavljati pregled vozila, obradu dokumentacije i izdavati Sertifikate o ispravnosti vozila koja prevoze odreene opasne materije u skladu s odredbama ugovora iz lana 4 stava 1 ovog zakona. Pregled vozila za potrebe obrade dokumentacije, na osnovu koje se izdaje Sertifikat o ispravnosti vozila koja prevoze odreene opasne materije iz stava 1 ovog lana mogu obavljati lica sa zavrenom najmanje viom strunom spremom mainskog ili saobraajnog smjera, kojeg ovlasti privredno drutvo, drugo pravno lice ili preduzetnik iz stava 1 ovog lana. Obradu dokumentacije na osnovu koje se izdaje Sertifikat o ispravnosti vozila koja prevoze odreene opasne materije iz stava 1 ovog lana mogu obavljati lica sa zavrenom najmanje visokom strunom spremom mainskog ili saobraajnog smjera. Blie uslove koje mora ispunjavati pravno lice za pregled ispravnosti vozila za prevoz opasnih materija, postupak i nain pregleda, izdavanja i izgled Sertifikata o ispravnosti vozila koja prevoze odreene opasne materije, propisuje Ministarstvo.Struno osposobljavanje vozaa

lan 38Voza vozila za prevoz opasnih materija mora posjedovati vaei Sertifikat o strunoj osposobljenosti (ADR sertifikat). Sertifikat za vozaa je isprava koju izdaje Ministarstvo.

Ministarstvo uz saglasnost organa dravne uprave nadlenog za obrazovanje propisuje program i nain polaganja ispita strunog osposobljavanja za obavljanje poslova vozaa vozila za prevoz opasnih materija, oblik, sadraj i rok vaenja.Kandidata za obavljanje poslova vozaa vozila za prevoz opasnih materija struno osposobljava pravno lice koje je registrovano, za sprovoenje obrazovanja u prevozu opasnih materija, u skladu sa propisima i koje je ovlaeno od strane Ministarstva.

Ovlaenje iz stava 4 ovog lana je isprava koja se izdaje pravnom licu koje ispunjava uslove u pogledu nastavnog kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za struno osposobljavanje kandidata za obavljanje poslova vozaa vozila za prevoz opasnih materija i izdaje se na rok od pet godina.

Ministarstvo moe ukinuti ovlaenja za struno osposobljavanje kandidata za obavljanje poslova vozaa vozila za prevoz opasnih materija pravnom licu koje prestane da ispunjava neki od uslova iz stava 6 ovog lana.

Ministarstvo blie propisuje uslove koje mora da ispunjava pravno lice pod kojima mu se izdaje, odnosno oduzima ovlacenje za struno osposobljavanje kandidata za vozaa vozila za prevoz opasnih materija.Nadzor na putulan 39Nadzor nad prevozom opasnih materija vre nadlene inspekcije u saradnji sa ovlaenim policijskim slubenikom.Ako su za nadzor potrebna posebna znanja, u nadzor se moraju ukljuiti i druge nadlene inspekcijske slube Na zahtjev inspektora i ovlaenog policijskog slubenika voza je obavezan dati na uvid isprave i omoguiti pregled dodatne opreme u skladu sa ugovorima iz lana 4 stava 1 ovog zakona. Na zahtjev inspektora i ovlaenog policijskog slubenika voza je obavezan omoguiti pregled opasnih materija i uzimanje potrebne koliine uzorka opasnih materija za analizu, ukoliko je to potrebno. Za uzorak se ne moe potraivati odteta. Inspektor koji vri nadzor obavezan je uraditi zapisnik. Nakon obavljenog nadzora primjerak zapisnika uruuje vozau. Sadraj i oblik zapisnika iz stava 5. ovog lana propisuje Ministarstvo. Primjerak zapisnika o nadzoru voza je obavezan na zahtjev ovlaenog inspektora i ovlaenog policijskog slubenika pokazati prilikom ponovnog nadzora. Voza vozila za prevoz opasnih materija obavezan je omoguiti pregled vozila na licu mjesta, odnosno na odgovarajuem mjestu koje odredi inspektor i ovlaeni policijski slubenik. Odgovarajue mjesto za nadzor je mjesto na kojem se vozilo moe zaustaviti i odstraniti utvrene nedostatke, odnosno parkirati vozilo bez ometanja drugih uesnika u saobraaju.Privremena zabrana, odnosno prekid prevoza

lan 40Ako se nadzorom utvrdi da je poinjen prekraj naveden u lanu 43 stav 4 ovog zakona, Inspektor za eksplozivne materije, zapaljive materije i tenosti i gasove i ovlaeni policijski slubenik moe privremeno zabraniti dalji nastavak prevoza, odrediti mjere za otklanjanje nepravilnosti, odnosno primijeniti druge propisane mjere. Nedostaci se odstranjuju na licu mjesta ako se time ne ugroavaju ivot i zdravlje ljudi, ivotna sredina ili materijalna dobara, odnosno bezbjednost saobraaja. Inspektor za eksplozivne materije, zapaljive materije i tenosti i gasove i ovlaeni policijski slubenik u sluaju odreivanja mjera na licu mjesta vozau mora objasniti koji je prekraj poinio i koje je nedostatke voza duan otkloniti da bi mogao nastaviti s prevozom. Tokom trajanja privremene zabrane prevoza, vozilo je mogue premjestiti samo u skladu sa uputstvima inspektora za eksplozivne materije, zapaljive materije i tenosti i gasove i ovlaenog policijskog slubenika. U sluaju eventualnog krenja odredbe o privremenoj zabrani prevoza, odnosno izreenih mjera, inspektor za eksplozivne materije, zapaljive materije i tenosti i gasove ovlaeni policijski slubenik mogu sprijeiti nastavak prevoza na nain da vozilo iskljui iz saobraaja i da ga na raun prevoznika zadri na primjerenom, osiguranom mjestu.Ako je vozilo oteeno u saobraajnoj nezgodi, policijski slubenik koji obavlja uviaj moe oduzeti Sertifikat o ispravnosti vozila koja prevoze odreene opasne materije, i o tome obavijestiti Ministarstvo.Nadzor kod poiljaoca, prevoznika odnosno primaocalan 41Inspektor za opasne materije, zapaljive tenosti i gasove moe preventivno ili kada su prilikom nadzora nad prevozom opasnih materija u drumskom saobraaju utvreni nedostaci, izvriti nadzor kod poiljaoca, prevoznika ili primaoca opasnih materija odnosno, kod privrednih drutava, drugih pravnih lica ili preduzetnika ili fizikih koji obavljaju djelatnost u vezi sa prevozom opasnih materija. Privredna drutava, druga pravna lica ili preduzetnici obavezni su inspektoru omoguiti pregled vozila kao i uvid u dokumentaciju koja se odnosi na prevoz opasnih materija. Kada se prilikom nadzora iz stava 1 i 2 ovog lana utvrde nepravilnosti u vezi sa prevozom opasnih materija, nedostaci utvreni na predmetnom prevozu moraju biti otklonjeni prije nego to vozilo napusti mjesto nadzora.Ulazak na teritoriju Crne Gorelan 42Policijski slubenik granine policije obavezan je da zabrani ulazak na teritoriju Crne Gore vozilu za prevoz opasnih materija koje je registrovano u drugoj dravi za koje je u postupku vrenja granine kontrole utvrdio nepravilnosti .Policijski slubenik granine policije duan je da iskljuci iz saobracaja vozilo za prevoz opasnih materija registrovano u Crnoj Gori za koje je u postupku vrenja granine kontrole utvrdio nepravilnosti, dok se te nepravilnosti ne otklone.Godinji izvjetaj

lan 43Nadleni organi koji vre nadzor nad sprovoenjem ovoga zakona, obavezni su Ministarstvu dostaviti godinji izvjetaj o obavljenim nadzorima za prethodnu godinu, najkasnije do kraja februara tekue godine. Godinji izvjetaj treba da sadri: utvrenu ili procijenjenu koliinu prevezenih opasnih materija, ako je to mogue; broj izvrenih nadzora; broj pregledanih vozila, svrstanih po dravama registracije; broj i vrste utvrenih prekraja; broj i vrste izreenih mjera. Ministarstvo utvruje vrste krenja odredbi ugovora iz lana 4 stava 1 ovog Zakona svrstanih prema kategorijama rizika uz odgovarajue mjere nadlenog inspekcijskog organa i propisuje sadraj i oblik godinjeg izvjetaja. Ministarstvo na osnovu prikupljenih podataka sastavlja zajedniki godinji izvjetaj i dostavlja nadlenim meunarodnim tijelima.

VI POSEBNE ODREDBE O PREVOZU OPASNIH MATERIJA U ELJEZNIKOM SAOBRAAJUPrimjena mjera bezbjednostilan 44Prilikom prevoza opasnih materija u eljeznikom saobraaju primjenjuju se, pored mjera bezbjednosti za prevoz opasnih materija propisanih ovim zakonom, i odredbe Pravilnika o meunarodnom prevozu opasnih materija eljeznicom RID i I Konvencije o meunarodnim eljeznikim prevozima COTIF.Zabrana prevoza u eljeznikim vozilima u kojima se nalaze putnici lan 45Opasne materije ne smiju da se prevoze sredstvima eljeznikog prevoza u kojima se nalaze putnici.

Uesnik u prevozu u opasnih materija obavezan je da opasne materije prevozi teretnim vozovima u skladu s propisom iz lana 49 stav 2 ovog zakona.

Teretna kola moraju biti obeljeena i oznaena na nain utvren propisima iz lana 4 stav 2 ovog zakona.

Izuzetno, opasne materije mogu se prevoziti i drugim vrstama vozova u skladu s propisima iz lana 4 stav 2 ovog zakona, kojima je utvrdena najvea koliina opasnih materija koju je dozvoljeno prevoziti i posebni uslovi prevoza.

Zabranjeno je da putnik nosi sa sobom opasne materije kao runi prtljag ili da ga kao prtljag preda, odnosno da ga utovari u vozilo na voz ako ne ispunjava uslove utvrene u propisima iz lana 4 stav 2 ovog zakona.

lan 46Privredno drutvo koja obavlja djelatnost prevoza u eljeznikom saobraaju obavezno je da angauje odreeni broj Savjetnika u zavisnosti od:

1) broja zaposlenih na poslovima prevoza opasnih materija koji moraju biti struno osposobljeni;

2) obima poslova zaposlenih u prevozu opasnih materija;

3) obima poslova zaposlenih na prevenciji tehnicko-tehnolokih opasnosti u prevozu opasnih materija

Organ dravne uprave nadlean za poslove saobraaja blie propisuje kriterijume za odredivanje broja Savjetnika koje mora imati pravno lice koje prevozi opasne materije u eljeznikom saobraaju.Manevrisanje sredstvima eljeznikog prevozalan 47eljeznikim voznim sredstvima natovarenim opasnim materijama moe da se manevrie samo ako su prethodno preduzete odgovarajue mjere bezbjednosti.

Privredna drutva koja obavljaju djelatnost prevoza u oblasti eljeznikog saobraaja ureuju jedinstvene mjere bezbjednosti prilikom manevrisanja eljeznikim voznim sredstvom iz stava 1 ovog lana.

lan 48Pravno lice koje je: poiljalac, prevoznik, primalac, utovara, punilac u prevozu opasnih materija u eljeznickom saobraaju obavezan je da za obavljanje poslova u prevozu opasnih materija odredi zaposlene koji su za te poslove struno osposobljeni u skladu s propisima iz lana 4 stav 2 ovog zakona i drugim propisima.Organ dravne uprave nadlean za poslove saobraaja, uz saglasnost Ministarstva propisuje program osposobljavanja i nacin na koji se provjerava znanje zaposlenih kod ucesnika u prevozu opasnih materija u eljeznikom saobraaju.

Uvrivanje u vozove i donoenje propisa o nainu prevozalan 49eljeznika vozna sredstva i cistijerne natovareni opasnim materijama uvruju se u vozove pod uslovima i na nain koji su utvreni jedinstvenim pravilima koja donose privredna drutva koja obavljaju djelatnost eljeznikog prevoza (RID).Nain prevoza opasnih materija u eljeznikom saobraaju kao i izrada internih planova za hitne intervencije na ranirnim stanicama, tunelima i na mostovima blie se ureuje propisom koji donosi organ dravne uprave nadlean za poslove saobraaja uz saglasnost Ministarstva. VII POSEBNE ODREDBE O PREVOZU OPASNIH MATERIJA U VAZDUNOM SAOBRAAJUPrimjena propisalan 50Prevoz opasnih materija u vazdunom saobraaju obavlja se: u skladu sa propisima o vazdunom saobraaju koji su na snazi u Crnoj Gori; uz primjenu Meunarodnih standarda i preporuene prakse Organizacije meunarodnog civilnog Vazduhoplovstva (ICAO); Aneksa 18 (siguran prevoz opasnih materija vazdunim putem) uz Konvenciju o meunarodnom civilnom vazduhoplovstvu (ikago, 1944. godine), kao i tehnike instrukcije uz taj aneks , i Tehnikih instrukcija za siguran prevoz opasnih materija u vazdunom saobraaju (ICAO Doc. 9284 AN/905) (u daljnjem tekstu: Tehnike instrukcije).Vazduhoplovi za prevozlan 51U vazdunom saobraaju opasne materije se prevoze vazduhoplovima namijenjenim za prevoz tereta ili vazduhoplovima koji su specijalno namijenjeni za prevoz opasnih materija.

Prevoz opasnih materija vazduhoplovima za prevoz putnika moe se vriti samo u sluajevima i pod uslovima koji su utvreni meunarodnim sporazumima o prevozu opasne robe u vazdunom saobraaju.

Piroforine i radioaktivne tenosti ne smiju da se prevoze vazduhoplovima. Poiljke sa radioaktivnim materijalimalan 52Ako se putnikim vazduhoplovima prevoze radioaktivne materije, poiljke sa tim materijama primaju se na aerodromu polaska vazduhoplova.

Prilikom prenosa radioaktivnih materija poiljalac je duan da odredi struno lice koje e prihvatiti poiljke sa radioaktivnim materijama do unoenja u vazduhoplov, odnosno poslije iznoenja iz vazduhoplova. Utovar ili istovar eksplozivnih materijalalan 53Za vrijeme utovara eksplozivnih materija u vazduhoplov ili istovara iz vazduhoplova, vazduhoplov ne smije da se puni gorivom.

Potvrda primaoca poiljke o strunom licu za prihvatlan 54Poiljke sa opasnom materijom moe da se primi i ukrca u vazduhoplov samo ako poiljalac ima potvrdu primaoca poiljke da je obezbijeeno da poiljku prihvati struno lice odmah poslije slijetanja vazduhoplova.Odobrenje za preletlan 55Vazduhoplov koji je iskljuivo natovaren opasnim materijama moe da preleti teritoriju Crne Gore ako za to dobije odobrenje Agencije za civilno vazduhoplovstvo.

Odobrenje iz stava 1 ovog lana, izdaje se u saglasnosti sa Ministarstvom, organom dravne uprave nadlenim za poslove odbrane i organom dravne uprave nadlenim za inostrane poslove.

U zahtjevu za izdavanje odobrenja iz stava 1 ovog lana, prevoznik je duan da naznai vrstu i koliinu opasne materije, aerodrom polijetanja i aerodrom slijetanja vazduhoplova. Obavjetenje o prevozulan 56Ako se vazduhoplovom prevoze opasne materije, prevoznik je duan da o tome unaprijed obavijesti Agenciju za civilno vazduhoplovstvo.

Donoenje propisalan 57Nain vrenja prevoza opasnih materija u vazdunom saobraaju kao i program osposobljavanja i nacin na koji se provjerava znanje zaposlenih kod ucesnika u prevozu opasnih materija u vazdunom saobraaju blie se ureuje propisom koji donosi organ dravne uprave nadlean za poslove saobraaja, uz saglasnost Ministarstva.VIII POSEBNE ODREDBE O PREVOZU OPASNIH MATERIJA NA UNUTRANJIM PLOVNIM PUTEVIMA I POMORSKOM SAOBRAAJUPrimjena mjera bezbjednosti i donoenje propisa o nainu prevozalan 58 Prilikom prevoza opasnih materija na unutranjim plovnim putevima, pored mjera bezbjednosti propisanih ovim zakonom, shodno se primjenjuju i odredbe Pravila evropskih odredbi o meunarodnom prevozu opasnih materija na unutranjim plovnim putevima - AND.

Prilikom prevoza opasnih materija pomorskim brodovima primjenjuju se, pored mjera bezbjednosti za prevoz opasnih materija propisanih ovim zakonom, i odredbe Meunarodne konvencije za zatitu ljudskih ivota na moru - SOLAS 1974, Meunarodnog kodeksa opasnih materija - IMDG Code, Meunarodnog kodeksa za gradnju i opremu brodova koji prevoze ukapljene plinove u razlivenom stanju - IGC Code 1975, Meunarodne konvencije o sprjeavanju zagaivanja mora sa brodova s Protokolom - MARPOL 73/78, Meunarodnog kodeksa za gradnju i opremanje brodova za prevoz opasnih hemikalija u razlivenom stanju iz 1971 i 1983. godine - BC Code 1971 i 1983 godine i Meunarodnog kodeksa za sigurno ukrcavanje brodova za prevoz rasutih tereta - BLU Code 1988.

Nain vrenja prevoza opasnih materija na unutranjim plovnim putevima i u pomorskom saobraaju kao i obaveze ucesnika blie se ureuje propisom koji donosi organ dravne uprave nadlean za poslove saobraaja i pomorstva uz saglasnost Ministarstva.

Tehnika pravila o karakteristikama brodova za prevoz opasnih materija na unutranjim plovnim putevima i u pomorskom saobraaju propisuje organ dravne uprave nadlean za poslove saobraaja i pomorstva. IX PRENOS U POTANSKOM SAOBRAAJUZabrana stavljanja u pismonosne poiljkelan 59Zabranjeno je stavljati eksplozivne, zapaljive i druge opasne materije u pismonosne poiljke i potanske pakete. X INSPEKCIJSKI NADZORVrenje inspekcijskog nadzoralan 60 Inspekcijski nadzor nad sprovoenjem ovog Zakona i propisa donijetih na osnovu ovog Zakona, u skladu sa zakonom kojim se ureuje inspekcijski nadzor, vre:

1. Ministarstvo - u odnosu na prevoz opasnih materija klase 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 8. i 9. u drumskom i eljeznikom saobraaju i radnje koje su u vezi sa tim prevozom, preko inspekcije za eksplozivne materije, zapaljive materije i tenosti i gasove;2. Ministarstvo nadleno za poslove zdravlja, Agencija za zatitu ivotne sredine i Ministarstvo, Uprava za inspekcijski nadzor - u odnosu na prevoz opasnih materija klase 6.1 i 6.2. u drumskom i eljeznikom saobraaju i radnje koje su u vezi sa tim prevozom, preko sanitarne inspekcije, ekoloke inspekcije - inspekcije za zatitu od jonizujueg zracenja i inspekcije za eksplozivne materije, zapaljive materije i tenosti i gasove;

3. Agencija za zatitu ivotne sredine, Ministarstvo i Uprava za inspekcijski nadzor - u odnosu na prevoz opasnih materija klase 7 u drumskom i eljeznikom saobraaju i radnje koje su u vezi sa tim prevozom, preko ekoloke inspekcije - inspekcije za zatitu od jonizujueg zracenja i inspekcije za eksplozivne materije, zapaljive materije i tenosti i gasove;

4. Ministarstvo nadleno za poslove saobraaja i pomorstva, Ministarstvo, ministarstvo nadleno za poslove zdravlja i Uprava za inspekcijski nadzor - u odnosu na prevoz opasnih materija na unutranjim plovnim putevima i u pomorskom saobraaju i radnje koje su u vezi sa tim prevozom, preko inspekcije za bezbjednost plovidbe, inspekcije za eksplozivne materije, zapaljive materije i tenosti i gasove, odnosno sanitarne i ekoloke inspekcije - inspekcije za zatitu od jonizujueg zracenja kada se radi o prevozu opasnih materija svih klasa i radnjama koje su u vezi sa tim prevozom;

5. Organ uprave nadlean za poslove civilnog vazduhoplovstva, Ministarstvo, ministarstvo nadleno za poslove zdravlja i Uprava za inspekcijski nadzor - u odnosu na prevoz opasnih materija u vazdunom saobraaju i druge radnje koje su u vezi sa tim prevozom, preko inspekcije vazdunog saobraaja, inspekcije za eksplozivne materije, zapaljive materije i tenosti i gasove, odnosno sanitarne inspekcije i ekoloke inspekcije kada se radi o prevozu opasnih materija svih klasa i radnjama koje su u vezi sa tim prevozom.

Inspektor koji vri inspekcijski nadzor ne moe biti angaovan kao Savjetnik za bezbjednost kod privrednih drutava, drugih pravnih lica ili preduzetnika koji se bave prevozom opasnih materija i radnji u vezi s tim prevozom.XI UPRAVNE MJERE I RADNJElan 61Pored upravnih mjera i radnji propisanih zakonom kojim je ureen inspekcijski nadzor, inspektor za eksplozivne materije, zapaljive materije i tenosti i gasove, sanitarni inpektor, ekoloki inspektor, inspektor za pomorsku sigurnost i inspektor vazdunog saobraaja, u okviru nadlenosti utvrenih ovim zakonom, ovlaen je da:

1) zabrani dalji prevoz ili rukovanje opasnim materijama licima koja nijesu struno osposobljena za prevoz i rukovanje opasnim materijama;

2) privremeno zabrani vrenje pojedinih radnji u vezi sa prevozom (pripreme za prevoz, utovar, pretovar i istovar) opasnih materija ako u pogledu mjesta ili vremena za obavljanje te radnje nijesu ispunjeni propisani uslovi;

3) zabrani privrednom drutvu, drugom pravnom licu i preduzetniku - prevozniku prevoz opasne materije ako utvrdi da su u toku pripreme za prevoz ili u toku prevoza uinjeni propusti u pogledu preduzimanja mjera bezbjednosti.

Ako u drumskom saobracaju Inspektor utvrdi nepravilnosti koje nije mogue otkloniti na licu mesta, upuuje vozilo pod policijskom pratnjom do najblieg mjesta koje je predvieno za zaustavljanje i parkiranje vozila koja prevoze opasne materije ili privrednog drutva koji je poiljaoc, odnosno primaoc iste klase opasne materije, gdje se nepravilnosti mogu otkloniti, odnosno opasne materije mogu istovariti ili pretovariti.( PROVJERITI )Trokove istovara ili pretovara opasnih materija snosi prevoznik .XII VOENJE EVIDENCIJE

lan 62Zbog bezbjednosti prevoza opasnih materija, ispunjavanja obaveza izmeunarodnih sporazuma i sprovoenja ovog Zakona Ministarstvo vodi evidenciju izdatih uvjerenja o osposobljenosti vozaa vozila za prevoz opasnih materija u drumskom saobraaju ,evidenciju privrednih drutava, drugih pravnih lica ili preduzetnika koji su imenovali savjetnika za bezbjednost kao i privrednih drutava,drugih pravnih lica ili preduzetnika koji vre struno osposobljavanje savjetnika za bezbjednost i struno osposobljavanje vozaa za prevoz opasnih materija. Evidencija uvjerenja vozaa vozila za prevoz opasnih materija u drumskom saobraaju sadri: broj uvjerenja; datum izdavanja uvjerenja; ime i prezime i datum roenja vozaa kojem je uvjerenje izdato, datum vaenja uvjerenja; Evidencija privrednih drutava, drugih pravnih lica ili preduzetnika koji su imenovale savjetnika sadri: naziv privrednog drutava, drugog pravnog lica ili preduzetnika; sjedite/prebivalite privrednog drutava, drugog pravnog lica ili preduzetnika; ime i prezime savjetnika; uvjerenje o strunoj osposobljenosti za prevoz opasnih materija za

Savjetnika;

akt privrednog drutava, drugog pravnog lica ili preduzetnika o imenovanju Savjetnika.XIII KAZNENE ODREDBElan 63 Novanom kaznom od 500 eura do 20 000 eura kaznie se za prekraj pravno lice, ako: 1. pakuje opasne materije u ambalau koja ne zadovoljava uslove (lan 7 ovog zakona); 2. prevozi opasne materije u ambalai koja ne zadovoljava uslove (lan 7 ovog zakona); 3. preuzme opasne materije u ambalai koja ne zadovoljava uslove (lan 7 ovog zakona); 4. proizvoa ambalae postupa u suprotnosti sa lanom 8 ovog zakona (lan 8 ovog zakona); 5. koristi vozilo koje nije proizvedeno i opremljeno u skladu sa lanom 9 ovog zakona (lan 9 ovog zakona); 6. koristi vozilo koje nije pregledano i za koje nije izdat Sertifikat o ispravnosti vozila (lan 9 ovog zakona); 7. o sluaju nezgode ili nesree ne obavijesti organ uprave nadlean Ministarstvo (lan 11 stav 2 ovog zakona); 8. se utovar i istovar opasnih materija vri u suprotnosti sa lanom 11 stav 3 , 6 i 7 ovog zakona (lan 11 ovog zakona); 9. preda opasne materije na prevoz u suprotnosti sa lanom 12 ovog zakona (lan 12 ovog zakona); 10. vozau ne urui propisane pratee isprave i odobrenja (lan 13 ovog zakona); 11. prevozi opasne materije u suprotnosti sa lanom 16 ovog zakona (lan 16 ovog zakona); 12. preuzme opasne materije u suprotnosti sa lanom 17 ovog zakona (lan 17 ovog zakona); 13. o gubitku opasnih materija ne obavijesti Ministarstvo (lan 18 ovog zakona); 14. nije osigurao, prikupio, odstranio ili smjestio prosute ili ispale opasne materije na za to odreeno mjesto (lan 19 ovog zakona); 15. ne pozove ovlaeno pravno ili fiziko lice da na njegov raun prikupi, odstrani ili opasne materije koje su se prosule odnosno ispale smjesti na za to odreeno mjesto (lan 19 ovog zakona); 16. prevozi opasne materije bez odobrenja za prevoz (lan 22 ovog zakona); 17. obavlja prevoz odreenih opasnih materija i pored zabrane uprkos zabrani prevoza ili ne obavlja prevoz pod posebnim uslovima koje odredi zavod ili nadleno tijelo (lan 26 ovoga zakona); 18. pakovanja ili vozila oznai znacima upozorenja, natpisima, oznakama i listicama koje se ne upotrebljavaju za prevoz opasnih materija (lan10 ovog zakona); 19. ne imenuje najmanje jednog savjetnika za bezbijednost ili ne dostavi njegove podatke, odnosno eventualne promjene (lan 26 ovoga zakona); 20. imenuje savjetnika za bezbijednost koji ne zadovoljava propisane uslove (lan 26 ovog zakona); 21. savjetnik za bezbijednost ne izvrava obaveze (lan 27 ovog zakona); 22. lica koje uestvuju u prevozu opasnih materija nisu struno osposobljena (lan 29 ovog zakona); 23. ne osigura uslove za prevoz opasnih materija (lan 31 ovog zakona); 24. ne postupi u skladu sa odredbama lana 32 ovog zakona (lan 32 o vog zakona); 25. dopusti da vozilom upravlja lice koja nije struno osposobljeno ili nema vaeu potvrdu o strunoj osposobljenosti lanom 33 i (lan 37 ovog zakona); 26.prevoznik prevozi eksplozivne materije i sredstva za njihovo iniciranje (lan 34 ovog zakona); 27. ne postupi u skladu sa odredbama lana 36 ovog zakona (lan 36 ovog zakona); 28. nadlenom organu za nadzor ne omogui uvid u pratee isprave ili ne omogui pregled dodatne opreme ili opasne materije, odnosno uzimanje potrebne koliine uzorka opasne materije za analizu i ne pobrine se da se obavi pregled vozila na licu mjesta ili na za to primjerenom mjestu (lan 38 ovog zakona); 29. i pored zabrane ili prekidu prevoza nastavi sa prevozom (lan 39 ovog zakona); 30. ne omogui provjeru primijenjenih postupaka, pregled vozila i dokumentacije u vezi sa prevozom opasnih materija (lan 40 ovog zakona); 31. pored zabrane i dalje obavlja pojedine radnje u vezi s prevozom opasnih materija (lan 40 zakona); 32. opasne materije prevozi u eljeznikom saobraaju u suprotnosti sa lanom 44 ovog zakona (lan 44 ovog zakona); 33. upravitelj eljeznike infrastrukture ne postupi u skladu sa odredbama iz lana 48 ovoga zakona; 34. lica koja uestvuju u prevozu opasnih materija nisu struno osposobljena (lan 47 ovog zakona);

35. prevozi opasne materije u vazdunom saobraaju u suprotnosti sa lanom 49 ovog zakona; 36. prevoznik prevozi opasne materije u plovidbi na unutranjim plovnim putevima u suprotnosti sa lanom 57 ovog zakona, 37. Ministarstvu ne dostavi podatke o osposobljavanju vozaa vozila za prevoz opasnih materija i savjetnika za bezbjednost u skladu sa lanom 57 stav 1 i 2 ovog Zakona. Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se i odgovorno lice u pravnom licu novanom kaznom od 300 eura do 20000 eura. Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se preduzetnik novanom kaznom od300 eura do 6.000 eura.Prekraji fizikih lica

lan 64Novanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura kaznie se za prekraj fiziko lice ako:

1. upravlja vozilom koje je oznaeno znakovima upozorenja, natpisima, oznakama i listicama koje se koriste za oznaavanje opasnosti a ne obavlja prevoz opasnih materija;1.) ne potuje propise o pakovanju, o natpisima i oznakama (naljepnicama) za oznaavanje opasnosti i druge mjere bezbijednosti lan (14 ovog zakona); 2. prije i za vrijeme punjenja ne potuje sve mjere bezbijednosti (lan 15 ovog zakona); 3. ne postupi u skladu sa odredbama lana 17 ovog zakona (lan 17 ovog zakona); 4. nije struno osposobljen ili ne posjeduje vaeu potvrdu o strunoj osposobljenosti (lan 28 ovog zakona);

5. ne izvrava propisane obaveze (lan 27 ovog zakona); 6. lica koja sudjeluju u prevozu opasnih materija nijesu struno osposobljena (lan 29 ovog zakona); 7. ne prevozi opasne materije u skladu sa odredbama lana 33 ovog zakona (lan 33 ovog zakona); 8. ne postupa u skladu sa odredbama lana 35 ovog Zakona (lan 35 ovog zakona); 9. pri prevozu opasnih materije ne posjeduje vaee uvjerenje o strunoj osposobljenosti (lan 37 ovog zakona); 10. ne postupi na zahtjev inspektora i ovlaenog policijskog slubenika (lan 38 ovog zakona); 11. ne postupi u skladu sa odredbama lana 39 ovog zakona (lan 39 ovog zakona); 12. postupi u suprotnosti s odredbama lana 44 stav 5 ovog zakona, (lan 44 stav 5 ovog zakona); 13. ne ispunjavaju propisane uslove za pakovanje, transportne manipulacije i prevoz opasnih materija u vazdunom saobraaju (lan 49 ovog zakona).XIV PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBERok za usklaivanje s odredbama ovog Zakona

lan 65

Privredna drutva, druga pravna lica i preduzetnici iz lana 26 stav 1ovog Zakona duni su u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona imenovati najmanje jednog savjetnika za bezbjednost. Privredna drutva, druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost prevoza opasnih materija na osnovu Zakona o prevozu opasnih materija ("Slubeni list CG" br. 5/08 i 40/11) uskladie svoje poslovanje u skladu sa odredbama ovog Zakona u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Privredna drutva, druga pravna lica i preduzetnici koji ne usklade svoje poslovanje u skladu sa stavom 2 ovog lana, prestaju s obavljanjem djelatnosti, to e rjeenjem utvrditi nadleni organ. Odobrenja, potvrde, uvjerenja i druge isprave izdate privrednim drutvima, drugim pravnim licima i preduzetnicima na osnovu propisa koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog Zakona, ostaju na snazi do dobivanja odgovarajuih isprava prema odredbama ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona.Prevod i objavljivanje ugovora iz lana 4 ovog Zakona

lan 66Prevod na crnogorski jezik Evropskog sporazuma o meunarodnom drumskom prevozu opasnih materija (ADR) iz lana 4 stav 1 i Pravilnika o meunarodnom eljeznikom prevozu opasnih materija (RID) iz lana 4 stav 2, te Sporazuma o prevozu opasnih materija u unutranjim plovnim putevima (ADN) iz lana 4 stav 3 ovog Zakona i njihovi Dodaci objavie Ministarstvo u "Slubeni list CG" Meunarodni ugovori najkasnije u roku od est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Rok za donoenje podzakonskih propisalan 67

Podzakonski akti za sprovoenje ovog zakona donijee se u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.Do donoenja propisa iz stava 1 ovog lana, primjenjivae se propisi koji su vaili do stupanja na snagu ovog zakona, ako nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Prestanak vaenja ranijeg zakonalan 68Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vai Zakon o prevozu opasnih materija ("Slubeni list CG" br. 5/08 i 40/11).

Stupanje na snagulan 69Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom listu Crne Gore".O B R A Z L O E NJ E

I USTAVNI OSNOV ZA DONOENJE ZAKONAUstavni osnov za donoenje Zakona o prevozu opasnih materija sadran je u odredbi lana 16 stav 1 taka 5 Ustava Crne Gore, kojom je propisano da se zakonom ureuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II RAZLOZI ZA DONOENJE ZAKONA

Nacrt Zakona o prevozu opasnih materija pripremljen je prvenstveno radi usklaivanja s pravnom tekovinom Evropske unije, ali i zbog usklaivanja sa potpisanim meunarodnim ugovorima, obvezama i praksom.

Prevoz opasnih materija je interdisciplinaran, jer se propisi koji se odnose na tu vrstu prevoza primjenjuju na drumski i eljezniki prevoz, prevoz unutranjim plovnim putevima i pomorskom saobraaju, kao i na vazduni prevoz, tako da i zakonodavstvo Crne Gore na tom podruju ima istu karakteristiku.

Navedeni znaaj prevoza opasnih materija u skladu je s pripadajuim meunarodnim sporazumima i to ADR-om za drumski prevoz, RID-om za eljezniki, ADN-om za unutranju plovidbu i Konvencijom o civilnom vazduhoplovstvu.

Pri prevozu opasnih materija znaajan faktor predstavlja poznavanje svojstva opasne materije, naina pakovanja, naina prevoza, opremanja vozila za prevoz opasnih materija, postupanja u nesreama sa opasnim materijama, saniranja posljedica nesree, ukljuujui i ekoloke nesree, kao i edukacija lica za pripremu i prevoz opasnih materija.

Opasne materije su one materije koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, ugroziti ivotnu sredinu ili nanijeti materijalnu tetu, koje imaju opasna svojstva za ljudsko zdravlje i ivotnu sredinu, koje su kao takve odreene zakonom, drugim propisom kao i meunarodnim ugovorom, koje na osnovu njihove prirode ili svojstva i stanja, a u vezi sa prevozom mogu biti opasne za javnu bezbjednost ili red ili koje imaju dokazane toksine, nagrizajue, nadraujue, zapaljive, eksplozivne ili radioaktivne uinke. Opasnim materijama smatraju se i sirovine od kojih se proizvode opasne materije i otpadi ako imaju svojstva opasnih materija.

Opasne materije nezaobilazna su sirovina u industriji, te energenti, zbog ega su i neraskidivi dio svakodnevnog ivota, zbog ega jesu i moraju biti predmetom ureivanja posebnog propisa kojim e se urediti svi aspekti od pakovanja, utovara, prevoza, zatite, kao i obuke odgovornih u tom ciklusu, te konano nadzor i represija protiv prekrioca, te sankcionisanje prekraja uz tano definisanje visine kazni i sankcija.Nacionalni i meunarodni prevoz opasnih materija znaajno je porastao tokom proteklih godina, a time i rizici od nezgoda i nesrea. U okviru realizacije unutranjeg trita prevoza treba usvojiti mjere radi bolje prevencije rizika vezanih za takvu vrstu prevoza. Privredna drutva koja se bave prevozom opasnih materija i njegovim ukrcavanjem i iskrcavanjem trebaju potovati propise o prevenciji rizika koji su vezani za prevoz opasnih materija, a za postizanje toga cilja nuno je imenovati savjetnike za bezbjednost za prevoz opasnih materija.

Savjetnici za bezbjednost moraju imati odgovarajuu strunu osposobljenost za koju treba utvrditi zajedniki minimalni okvir strunog obrazovanja i uspjeha na ispitu. Struna osposobljenost doprinosi boljem kvalitetu usluga u interesu korisnika ime se smanjuju rizici od nezgoda i nesrea.

III USAGLAENOST ZAKONA SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I P POTVRENIM MEUNARODNIM UGOVORIMATekst ovog zakona usaglaen je s optim principima Savjeta Evrope u ovoj oblasti, kao i sa rjeenjima najbolje prakse kako u okruenju tako i u drugim evropskim zemljama.

Nacrt Zakona o prevozu opasnih materija, je propis ije donoenje iusvajanje predstavlja daljnje usklaivanje zakonodavstva Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije u podruju prevoza opasnih materija, te se odredbe Zakona usklauju sa sljedeim Direktivama: Direktiva Vijea 95/50/EZ od 06. oktobra 1995. godine o jedinstvenimpostupcima kontrole drumskog prevoza opasnih materija, Direktiva Evropskog parlamenta i Vijea broj 98/91//EZ od 14.decembra 1998. godine o motornim vozilima i njihovim prikljunim vozilima, namijenjena za drumski prevoz opasnog tereta kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva broj 70/156/EEZ o tipskom odobrenju motornih vozila i njihovih prikolica,Direktiva 2008/68/ES Evrpskog parlamenta i Vijea od 24.septembra 2008. godine o renom prevozu opasnih materija, Direktiva Evropskog parlamenta i Vijea 2009/0446 od 04.septembra 2009. godine o jedinstvenim procedurama za provjeru o prevozu opasnih materija (kodifikovana verzija), - Direktiva Vijea 95/50/EZ od 6. oktobra 1995.godine o jedinstvenim postupcima kontrole drumskog prevoza opasnih roba. - Direktiva 2001/26/EZ Evropskog parlamenta i Vijea od 7. maja 2001.

godine kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva Vijea 95/50/EZ o jedinstvenim postupcima za kontrolu drumskog prevoza opasne robe, - Direktiva Komisije 2004/112/EZ od 13. decembra 2004. godine kojom se Direktiva Vijea 95/50/EZ o jedinstvenim postupcima provjere prevoza opasne robe drumskim saobraajem prilagoava tehnikom napretku, - Odluka komisije 2003/635/EZ od 20. avgusta 2003. godine kojom seu skladu Direktivi 94/55/EZ kojom se drave lanice ovlauju da usvoje odreena odstupanja u vezi sa drumskim prevozom opasnih materija, Predloenim oderedbama u odnosu na vaei zakonski tekst, postie se:

kontinuirano usklaivanje i sprovoenje postojeih propisa s rjeenjima,

normama i preporukama predvienih meunarodnim ugovorima,

daljnje usklaivanje zakonodavstva Crne Gore sa pravnom tekovinom

Evropske unije u oblasti prevoza opasnih materija,

ureivanje ekonomskog i pravnog odnosa uesnika pri prevozu opasnih

materija,

definisanje okvira za bezbjedno obavljanje djelatnosti prevoza opasnih

materija drumom, eljeznicom, vazduhom i unutranjim plovnim putevima i pomorskom saobraaju,

bezbjednost i zatita, te obrazovanje lica koje uestvuju pri prevozu

opasnih materija ,kao i zatita okoline,

jasno definisanje nadlenosti kod izdavanja odobrenja i kontrole prevozarazliitih opasnih materija u drumskom, eljeznikom, vazdunom saobraaju i unutranjim plovnim putevima i pomorskom saobraaju.IV OBJANJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA. lanom 1 Zakona odreuje se podruje primjene, propisuju uslovi za prevoz opasnih materija u pojedinim granama saobraaja, obaveze lica koja uestvuju u prevozu, uslovi za vozila i ambalau, uslovi za imenovanje savjetnika za bezbjednost, prava, obaveze i uslovi za osposobljavanje lica koja uestvuju u prevozu, kao i nadzor nad sprovoenjem ovog zakona. lanom 2 propisuju se izuzea primjene Zakona koje se odnose na prevoz opasnih materija. lanom 3 odreuje se podruje primjene Zakona za prevoz opasnih materija u drumskom saobraaju, u eljeznikom saobraaju, na unutranjim plovnim putevima i pomorskom saobraaju, u vazdunom saobraaju i u potanskom saobraaju.U lanu 4 su popisani meunarodni ugovori kojima se ureuje pitanje prevoza opasnih materija za svaku pojedinu granu saobraaja. Ovaj lan Zakona je osnov za primjenu ovog Zakona, jer su meunarodni ugovori pobrojani u ovom lanu u primjeni od vremena kada je Crna Gora bila u sastavu ex. SFRJ. U lanu 5 je definisana upotreba rodno osjetljivog jezika.

lanom 6 popisani su i definisani pojmovi koji se koriste u Zakonu, kao i njihova znaenja.

lanovima 7 i 8 ureuju se pitanja za upotrebu ambalae za opasne materije koja prema kvalitetu i izradi odgovara koliini i osobinama opasnih materija koja se u njoj prevozi, propisuju uslovi za odobrenje za oznaavanje ambalae, te ambalau koja se stavlja u promet oznai u skladu sa odredbama ugovora iz lana 4 Zakona.lanom 9 propisana je obaveza proizvoaa ambalae koja se stavlja u promet da oznai u skladu sa odradbama ugovora.lanom 10 propisuju se uslovi koje moraju ispunjavati vozila za prevoz opasnih materija. lanom 11 propisana je zabrana oznaavanja ambalae i vozila odgovarajuim znacima kojima se na obavlja prevoz opasnih materija.

lan 12 propisuje obveze svih uesnika u prevozu opasnih materija na preduzimanju svih potrebnih mjera kako bi se sprijeila nezgoda ili nesrea, odnosno, kako bi se posljedice tih dogaaja svela na najmanju moguu mjeru. Istim lanom propisano je da se sve opasnosti, nezgode ili nesree dojavljuju ministarstvu.

lanom 13 propisne se obaveze poiljaoca koji je u ugovoru o prevozu, odnosno ispravi o prevozu naveden kao poiljaoc, odnosno koji predaje opasne materije na prevoz. Poiljalac je duan voditi rauna o doputenosti predaje opasnih materija, utvrivanju da li je izdato odobrenje za prevoz, o upakovanosti u odgovarajuu ambalau, o ispunjenju uslova vozila kojima se prevozi opasna materija, o prateim ispravama za vozaa, te ostalim mjerama bezbjednosti.

lanom 14 propisana je obaveza poiljaoca koji predaje opasnu materiju na prevoz da izda ispravu o prevozu i uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti, kao i sadrina isprave o prevozu.lanom 15 utvrene su obveze ambalaera (pakera) opasnih materija, koji pakuje, puni ili priprema pakovanje za prevoz, a koje se odnose na potovanje odredbi o pakovanju, propise koji se odnose na znakova upozorenja, natpise, oznake, te listice za oznaavanje opasnosti i potovanje drugih mjera bezbjednosti.

lanom 16. propisane su obaveze punioca opasnih materija, odnosno, lica koje opasne materije u tenom, plinskom, prakastom ili rasutom stanju puni u teretne prostore vozila namijenjenih za prevoz opasnih materija. Obaveze se odnose na provjeru teretnih prostora, potovanje odredbi o opasnim materijama koje se nalaze neposredno jedna pored druge, provjeru naprave za ispust, otklanjanje ostataka opasnih materija, potovanje mjesta za punjenje, te potovanje ostalih mjera bezbjednosti.

lanom 17 propisane su obaveze prevoznika, dakle, lica koje obavlja prevoz opasnih materija koje je u ugovoru o prevozu opasnih materija, odnosno, ispravi o prevozu naveden kao prevoznik, a koje se odnose na potovanje odredbi koje se odnose na provjeru odobrenja, provjeru ambalae, nain prevoza, ispunjavanje uslova za vozila, tehnika ispravnost vozila, kao i njegova opremljenost, pravilnu natovarenost i optereenost vozila, posjedovanje dokaza o osiguranju od odgovornosti za tetu prouzrokovanu treim licima.

lanom 18 propisane su obaveze primaoca, odnosno, lica koje je u ugovoru o prevozu ili ispravi o prevozu navedena kao primaoc, a koje se odnose na preuzimanje opasnih materija, ienje teretnog prostora/vozila, uklanjanje znakova upozorenja, natpisa, oznaka i listica, istovar opasnih materija na za to odreenom i posebnom prostoru.

lanom 19 propisana je obaveza prevoznika na preduzimanje svih potrebnih radnji da se bez odgaanja, ukoliko tokom prevoza doe do gubitka opasnih materija ili njenog pronalaska, obavjetava ministarstvo.

lanom 20 propisane su mjere u sluaju prosipanja, ispadanja i transportnog udesa opasnih materija koje je duan da preduzme prevoznik.

lanom 21 propisane su posebne mjere bezbjednosti prilikom prevoza odreene opasne materije.lanom 22 propisana su ogranienja za prevoz odreenih opasnih materija, odnosno zabrane ili doputanja prevoza pod posebnim uslovima, ako je to nuno zbog bezbjednosti saobraaja, odravanja javnog reda ili zatite prirode.lanovima 23, 24, 25 i 26 utvrene su nadlenosti za izdavanje odobrenja za prevoz eksplozivnih materija, radioaktivnih materija i otrovnih materija, kao i sadrina zahtjeva za izdavanje odobrenja za prevoz eksplozivnih materija, otrovnih materija i radioaktivnih materija.

lanom 27 propisuje se obveza imenovanja najmanje jednog savjetnika za bezbjednost za privredna drutva, druga pravna lica i preduzetnike koje u Crnoj Gori obavljaju djelatnost prevoza opasnih materija u drumskom i eljeznikom saobraaju ili unutaranjim plovnim putevima, te je propisana obaveza dostave podataka o savjetniku za bezbjednost ministarstvu. Takoe istim lanom propisana je obaveza da savjetnik za bezbjednost posjeduje Uvjerenje o strunoj osposobljenosti za prevoz opasnih materija, te da uvjerenja izdata od strane nadlenih organa drugih drava su jednako pravna onima izdatim u Crnoj Gori. Nadalje, propisano je da dunost savjetnika mogu obavljati lica koja su zaposlena u privrednom drutvu, drugom pravnom licu i preduzetniku koja obavljaju prevoz opasnih materija i koja osim tih poslova obavlja i druge poslove za poslodavca, kao i da poslove savjetnika za bezbjednost moe obavljati i lice koje nije zaposlen kod privrednog drutva, drugog pravnog lica i preduzetnika, ako je struno osposobljena za te poslove. lanom 28 popisani su poslovi koje obavlja savjetnik za bezbjednost prevoza opasnih materija i to: praenje propisa, nadzor nad rukovanjem opasnim materijama, savjetovanje drugih zaposlenih, nadgledanje i praenje strunog osposobljavanja zaposlenih, sprovoenje odgovarajuih mjera radi sprjeavanja nesrea, donoenje mjera u sluaju nesrea, te sastavljanje godinjih izvjetaja.lan 29 Zakona propisana nadleanost za propisivanje programa i naina strunog osposobljavanja savjetnika za bezbjednost Istim lanom Zakona popisano je i ovlatenje za propisivanje oblika i roka vaenja Uvjerenja o strunoj osposobljenosti savjetnika za bezbjednost, uslovi za pravna lica koja sprovode postupak osposobljavanja savjetnika, nain sprovoenja i sadraj ispita. lanom 30 propisano je da lica koja uestvuju u prevozu opasnih materija odnosno pri pakovanju, utovaru, istovaru, punjenju i pranjenju koje je vezano s tim prevozom, moraju imati odgovarajue obrazovanje, savladati program strune obuke, zavisno o poslovima i obavezama radnog mjesta, i poloiti struni ispit. Strunu obuku i provjeru znanja sprovodi pravno lice koje ispunjava uslove , te se o poloenom strunom ispitu izdaje se uvjerenje, a o izdanim uvjerenjima vodi se evidencija. Nadalje, istim lanom propisano je da Program, sprovoenje i nain organizovanja i provjere znanja kao i oblik i sadraj uvjerenja, nain i postupak izdavanja uvjerenja o poloenom ispitu, propisuje ministarstvo.

lan 31 propisuje obavezu dostavljanja godinjeg izvjetaja savjetnika za bezbjednost najkasnije do prvog marta tekue godine za prehodnu godinu.lan 32 propisuje je da je prevoznik duan osigurati uslove za prevoz opasnih materija saglasno lanu 13 Zakona kojim su propisani uslovi za vozilo kojim se obavlja prevoz opasnih materija. lanom 33 propisano je da je poiljaoc koji predaje opasne materije na prevoz u drumskom saobraaju, je duan upoznati prevoznika sa propisanim oznaavanjem vozila, upoznati prevoznika o opasnim materijama, oznaiti pakovanja znakovima upozorenja, natpisima, oznakama i listicama za oznaavanje opasnosti, te udovoljiti i drugim uslovima za prevoz. . lanom 34. propisano je da voza smije prevoziti opasne materije ako je navrio 21 godinu starosti, posjeduje valjanu ispravu o strunoj osposobljenosti za prevoz opasnih materija, ako je upoznat sa svojim obvezama, ako su pakovanja i vozilo oznaeni odgovarajuim znakovima upozorenja, natpisima, oznakama i listicama za oznaavanje opasnosti te drugim informacijama o opasnim materijama i vozilu, ako posjeduje dokaz o osiguranju od odgovornosti za tetu prouzrokovanu treim licima, ako posjeduje isprave i dodatnu opremu, te ako su ispunjeni drugi uslovii za prevoz opasnih materija.

lan 35 propisuje da se eksplozivne materije i sredstva za njihovo iniciranje ne smiju prevoziti zajedno, kao i da se eksplozivne materije ne mogu prevoziti u kabini vozaa i u prostoru prevoznog sredstva u kome se prevoze putnici. lan 36 propisuje da je voza tokom utovara, prevoza i istovara opasnih materija duan potivati mjere bezbjednosti, kao i odredbe o nadzoru i parkiranju vozila. Istim lanom propisano je da organa dravne uprave nadlean za poslove saobraaja uz saglasnost ministarstva propie nain prevoza opasnih materija kroz tunele. lanom 37 Zakona propisano je da pregled ispravnosti vozila i obradu dokumentacije na osnovu koje se izdaje Potvrda o ispravnosti vozila za prevoz odreenih opasnih materija obavlja pravno lice koje ovlasti ministarstvo, koje je duno obavljati pregled vozila, obradu dokumentacije i izdavati Potvrde o ispravnosti vozila za prevoz odreenih opasnih materija u skladu s odredbama ugovora iz lana 4 stav 1 ovog Zakona. Istim lanom Zakona propisano je da pregled vozila za potrebe obrade dokumentacije, na osnovu koje se izdaje Potvrda o ispravnosti vozila za prevoz odreenih opasnih materija mogu obavljati lica sa zavrenom najmanje viom strunom spremom mainskog ili saobraajnog smjera, a da obradu dokumentacije na osnovu koje se izdaje Potvrda o ispravnosti vozila za prevoz odreenih opasnih materija mogu obavljati lica sa zavrenom visikom strunom spremom mainskog ili saobraajnog smjera.Takoe ovim lanom su propisani uslovi koje mora ispunjavati pravno lice za pregled vozila za prevoz opasnih materija, postupak i nain pregleda, izdavanja i izgled sertifikata o ispravnosti vozila za prevoz opasnih materija

lanom 38 propisano je da voza vozila za pevoz opasnih materija mora posjedovati vaee uvjerenje o strunoj osposobljenosti, a da struno osposobljavanje vozaa mogu obavljati pravna lica, ako ispunjavaju propisane uslove. Nadalje, istim lanom Zakona propisano je da ministarstvo uz saglasnost organa dravne uprave nadlenog za obrazovanje propisuje program i nain polaganja ispita strunog osposobljavanja za obavljanje poslova vozaa vozila za prevoz opasnih materija, oblik, sadraj i rok vaenja. Stavom 7 istog lana Zakona ministarstvo blie propisuje uslove koje mora da ispunjava pravno lice pod kojima mu se izdaje, odnosno oduzima ovlacenje za struno osposobljavanje kandidata za vozaa vozila za prevoz opasnih materija.lanom 39 propisano je da nadzor nad prevozom opasnih materija vre nadlene inspekcije. Na zahtjev inspektora voza je duan dati na uvid isprave i omoguiti pregled dodatne opreme saglasno ugovorima uz lana 4 stav ovog Zakona. Istim lanom Zakona propisana je obaveza za vozaa da je na zahtjev inspektora duan omoguiti pregled robe i uzimanje potrebne koliine uzorka opasnih materija za analizu, ukoliko je to potrebno, kao i obaveza inspektora koji vri nadzor da uradi zapisnik, i uruivanje primjeraka zapisnika vozau. Primjerak zapisnika o nadzoru voza je duan na zahtjev inspektora pokazatii prilikom ponovnog nadzora. Nadalje, istim lanom propisano je da je voza vozila za prevoz opasnih materija duan dozvoliti pregled vozila na licu mjesta odnosno na odgovarajuem mjestu koje odredi inspektor, dok je odgovarajue mjesto za nadzor mjesto, na kojem se vozilo moe zaustaviti i odstraniti utvrene nedostatke odnosno, parkirati vozilo bez ometanja drugih uesnika u saobraaju. Takoe propisano je da sadraj i oblik zapisnika propisuje ministarstvo.

lanom 40 propisano je da inspektor kada utvrdi da je poinjen prekraj moe odrediti iskljuivanje vozila iz saobraaja, naloiti mjere za otklanjanje nepravilnosti odnosno, druge propisane mjere, dok se sami nedostaci odstranjuju na licu mjesta ako se time ne ugroavaju ljudi, stvari ili priroda. Osim navedenog inspektor u sluaju odreivanja mjere na licu mjesta duan je objasniti vozau o kojem se prekraju radi i koje nedostatke je voza duan otkloniti da bi mogao nastaviti s prevozom. Istim lanom propisano je da je tokom trajanja prekida prevoza vozilo mogue premjestiti samo u skladu sa uputstvima inspektora, te da u sluaju eventualnog krenja odredbe o prekidu prievoza odnosno izreenih mjera inspektor ima pravo sprijeiti nastavak prevoza na nain da vozilo iskljui iz saobraaja te ga na raun prevoznika zadrati na primjerenom bezbjednom mjestu. Nadalje, istim lanom ovlateni su policijski slubenici ministarstva unutranjih poslova koji obavljaju uviaj na oduzimanje Sertifikata o ispravnosti vozila za prevoz odreenih opasnih materija, i o tome obavijestiti Ministarstvo.

lanom 41 propisano je da inspektor moe preventivno ili kada su prilikom nadzora nad prevozom opasnih materija u drumskom saobraaju utvreni nedostaci, izvriti nadzor kod poiljaoca, prevoznika ili primaoca opasnih materija odnosno, kod drugih pravnih lica koji obavljaju djelatnost u vezi s prevozom opasnih materija. Istim lanom prepropisano je da su privredna drutva, druga pravna lica ili preduzetnici duni inspektoru omoguiti pregled vozila, te uvid u dokumentaciju koja se odnosi na prijevoz opasnih materija. Kada se prilikom nadzora utvrdi prekraj u vezi s prevozom opasni materija, nedostatci utvreni na predmetnom prevozu moraju biti otklonjeni prije nego to vozilo napusthi mjesto nadzora.

lanom 42 propisano je da policijski slubenici su obavezni da zabranje ulazak na podruje Crne Gore vozilu registriranom u drugoj dravi ako utvrde poinjeni prekraj. Nadalje, istim lanom propisano je da e policijski slubenik iskljuiti iz saobraaja vozilo registrovano u Crnoj Gori za koje je u postupku vrenja granine kontrole utvrdio nepravilnosti, dok se te nepravilnosti ne otklone. lanom 43 propisano je da su nadlena organi koji vre nadzor nad sprovoenjem ovog Zakona, duni da ministarstvu dostave godinje izvjetaje o obavljenim nadzorima za prethodnu godinu, najkasnije do kraja februara tekue godine. Takoe, propisano je da godinji izvjetaji moraju sadravati utvrenu ili procijenjenu koliini prevezenih opasnih materija, broj izvrenih nadzora, broj pregledanih vozila, svrstanih po dravama registracije, broj i vrste utvrenih prekraja, te broj i vrste izreenih mjera.lan 44 propisuje primjenu mjera bezbjednostilanom 45 propisano je da se opasne materije u eljeznikom saobraaju smiju prevoziti samo teretnim vozovima osim u ogranienim koliinama i pod posebnim uslovima navedenim u ugovoru iz lana 4 stav 2 ovog Zakona. Stavom 5 istog lana propisano je da putnici u eljeznikom saobraaju ne smiju sa sobom unositi opasne materije, ako te opasne materije ne ispunjavaju uslove prema ugovoru iz lana 4 stav 2 ovog Zakona.

lan 46 propisuje obavezu angaovanja potrebnog broja savjetnika za prevoz opasnih materija u eljeznikom saobraaju.lana 47 propisuje da eljeznikim sredstvima natovarenim opasnim materijama moe da se manervie samo ako su prethodno preduzete odgovarajue mjere bezbjednosti. lan 48 propisuje obaveze pravnih lica da odrede zaposlene koji su struno osposobljeni za obavljanje poslova u prevozu opasnih materija.

lan 49 propisuje donoenje propisa o nainu prevoza opasnih materija u eljeznikom saobraaju, te da se izrada internih planova za hitne intervencije na ranirnim stanicama, tunelima i na mostovima blie se ureuje propisom koji donosi organ dravne uprave nadlean za poslove saobraaja uz saglasnost Ministarstva.

lanovi 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 i 57 se odnose na primjenu propisa za prevoz opasnih materija u vazdunom saobraaju, vazduhoplovi za prevoz, poiljke sa radioaktivnim materijalima, utovar ili istovar eksplozivnih materija, potvrda primaoca poiljke o strunom licu za prihvat,odobrenje za prelet, obavjetenje o prevozu i donoenje propisa. lan 58 propisuje primjenu mjera bezbjednosti i donoenje propisa o nainu prevoza opasnih materija na unutranjim plovnim putevima i pomorskom saobraaju.lan 59 propisuje zabranu stavljanja eksplozivne, zapaljive i druge opasne materije u pismonosne poiljke i potanske pakete.

lan 60 propisuje nadlenosti u vrenju inspekcijskog nadzora nad sprovoenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu zakona, po pojedinim klasama opasnih materija. Takoe, inspektor koji vri inspekcijski nadzor ne moe biti angaovan kao Savjetnik za bezbjednost kod privrednih drutava, drugih pravnih lica ili preduzetnika koji se bave prevozom opasnih materija i radnji u vezi s tim prevozom.lan 61 propisuje upravne mjere i radnje koje, pored upravnih mjera i radnji propisanih zakonom kojim je ureen inspekcijski nadzor, mogu preduzeti: inspektor za eksplozivne materije, zapaljive materije i tenosti i gasove, sanitarni inpektor, ekoloki inspektor, inspektor za pomorsku sigurnost i inspektor vazdunog saobraaja, u okviru nadlenosti utvrenih ovim zakonom. lan 62 propisuje da zbog bezbjednosti prevoza opasnih materija,ispunjavanja obaveza iz meunarodnih sporazuma i sprovoenja ovog Zakona Ministarstvo vodi evidenciju izdatih uvjerenja o osposobljenosti vozaa vozila za prevoz opasnih materija u drumskom saobraaju ,evidenciju privrednih drutava, drugih pravnih lica ili preduzetnika koji su imenovali savjetnika za bezbjednost kao i privrednih drutava,drugih pravnih lica ili preduzetnika koji vre struno osposobljavanje savjetnika za bezbjednost i struno osposobljavanje vozaa za prevoz opasnih materija.Takoe, ovim lanom je propisana sadrina evidencije.lanovima 63 i 64 su propisane novane kazne za uinjene prekraje privrednih drutava, drugih pravnih lica ili preduzetnika, odgovornih u pravnom licu i fizikih lica.lan 65, 66, 67 i 68 koji se odnose na prelazne i zavrne odredbe su propisani rokovi za usklaivanje sa odredbama ovog zakona, prevod i objavljivanje ugovora, rok za donoenje podzakonskih akata, kao i prestanak vaenja predhodnog zakona.lan 69 propisuje stupanje na snagu ovog zakonaV PROCJENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PR O SPROVOENJE ZAKONA

Za sprovoenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva u buetu Crne Gore.