Click here to load reader

Nacionalni okvirni kurikulum

  • View
    2.544

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Nacionalni okvirni kurikulum

NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUMZA PREDKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE TE OPE OBVEZNO I SREDNJOKOLSKO OBRAZOVANJE

Zagreb, srpanj 2010.

4

PredgovorPotovane odgojiteljice/odgojitelji, uiteljice/uitelji, nastavnice/nastavnici, strune/i suradnice/suradnici, ravnateljice/ravnatelji, djeco, uenice/uenici, roditelji/skrbnici, graanke/graani, znanje, kompetencije, uspjeh i konkurentnost strateke su smjernice Republike Hrvatske. Promijenjen i promjenljivi svijet trinoga gospodarstva, europskoga suivota, interkulturalnih odnosa, kao i utjecaj informacijskih tehnologija i znanstvenih postignua, te globalizacijskih procesa zahtijevaju uinkovitije prilagoavanje pojedinca i drutva. Ovi ciljevi se mogu postii sustavnim i dugoronim promjenama sustava odgoja i obrazovanja. Promjene na visokokolskoj razini se provode od uvoenja bolonjskoga procesa. Promjene na niim razinama odgoja i obrazovanja tek prethode. Polazite za sustavne promjene na razini predkolskoga odgoja, osnovnokolskoga i srednjokolskoga odgoja i obrazovanja je Nacionalni okvirni kurikulum za predkolski odgoj, ope obvezno i srednjokolsko obrazovanje (NOK). Vrijednosti navedene u NOK-u jasne su tenje koje obvezuju na ostvarenje sve dionike - kako one koji obnaaju odgojno-obrazovnu djelatnost u odgojno-obrazovnim ustanovama, tako i one koji posredno sudjeluju u najhumanijoj misiji odgoja i obrazovanja. Vrijednosti, ciljevi i meupredmetne teme osiguravaju prostor odgoju koliko i obrazovanju. Odreivanjem opega obrazovanja, odnosno temeljnih kompetencija, osiguravamo svakom ueniku bolje snalaenje u ivotu i pripremamo ga za promjenljiv i nepredvidiv svijet u kojemu treba biti spreman za cjeloivotno uenje. S odgojno-obrazovnim podrujima i ciklusima postii emo smislenu povezanost odgojno-obrazovnih sadraja, fleksibilniji nain programiranja i planiranja odgojnoobrazovnoga rada usmjerenoga prvenstveno na dijete/uenika. NOK donosi okvir za stjecanje temeljnih i strunih kompetencija. On je osnova za restrukturiranje prvenstveno nastavnih planova, a potom i predmetnih kurikuluma na razini osnovnokolskog i srednjokolskog odgoja i obrazovanja, vodei rauna o optimalnome optereenju uenika u koli i kod kue. NOK je osnova za definiranje oekivanih postignua uenika kroz nastavne predmete, te polazite za ureivanje predmetne strukture odgojno-obrazovne jezgre, izbornih i fakultativnih nastavnih predmeta. NOK je osnova za sustavnu primjenu meupredmetnih tema koje obvezuju sve nositelje odgojno-obrazovnoga i nastavnoga rada. NOK zahtijeva transparentnost rada odgojno-obrazovnih ustanova, uestaliju suradnju s roditeljima/skrbnicima, lokalnom zajednicom i irim okrujem. NOK pretpostavlja visoku kompetentnost onih koji pouavaju djecu/uenike, za djelotvorno koritenje cijeloga repertoara metoda i sredstava, kao i umijea u organizaciji odgojnoobrazovnoga rada i nastave. Dokument je nastao na uvaavanju povijesti i tradicije hrvatskoga kolstva, zakonskih propisa i dokumenata koje je donijela Vlada RH, te na analizama relevantnih europskih dokumenata. Zahvalnost za osmiljavanje i izradbu ovoga vrijednoga i vanoga dokumenta dugujemo mnogima lanovima i strunjacima u podruju odgoja i obrazovanja triju Vijea za nacionalni kurikulum, odgojiteljima, uiteljima, nastavnicima, pedagozima, psiholozima, knjiniarima, strunjacima edukacijsko-rehabilitacijskog profila, sveuilinim profesorima, akademicima. Zahvalnost dugujemo brojnim ustanovama ministarstvima, institucijama pravobranitelja, Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, sveuilitima i njihovim sastavnicama (fakultetima, odjelima, akademijama), agencijama, sindikatima, kolama, Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj obrtnikoj komori. Svoj doprinos dala su brojna upanijska struna vijea, centri za odgoj i obrazovanje, strukovne udruge i drutva, politike stranke, te brojni pojedinci. NOK nam svima pokazuje oekivani tijek odrastanja, odgoja i obrazovanja nae djece, uenika i mladih na putu ka znanju, kompetentnosti, uspjehu i konkurentnosti. Ta e oekivanja biti ispunjena odgovornom, savjesnom i dosljednom primjenom ovoga dokumenta.

dr. sc. Radovan Fuchs ministar znanosti, obrazovanja i porta

5

6

SadrajPREDGOVOR UVOD I. NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM ZA PREDKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE TE OPE OBVEZNO I SREDNJOKOLSKO OBRAZOVANJE 1. 2. 3. 4. II. to je Nacionalni okvirni kurikulum? Usmjerenost prema kompetencijama Koje su sastavnice Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma? Zato nacionalni? Zato okvirni? Zato kurikulum? 5 9 11 11 11 13 13 14 14 15 16 17

ODGOJNO-OBRAZOVNE VRIJEDNOSTI I OPI ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI 1. 2. Drutveno-kulturne i odgojno-obrazovne vrijednosti Odgojno-obrazovni ciljevi

III.

NAELA NACIONALNOGA OKVIRNOGA KURIKULUMA

IV. ODGOJ I OBRAZOVANJE USMJERENI NA DIJETE I UENIKA V. STRUKTURA NACIONALNOGA OKVIRNOGA KURIKULUMA ZA PREDKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE TE OPE OBVEZNO I SREDNJOKOLSKO OBRAZOVANJE 1. 2. 3. 4. Odgojno-obrazovne razine Odgojno-obrazovni ciklusi Struktura Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma u osnovnoj i srednjoj koli Izborni i fakultativni (neobvezni) predmeti

18 18 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26 28 28 28 30 30 30 31 32 32 52 73 79 79 80 80

VI. MEUPREDMETNE TEME 1. 2. 3. 4. 5. 6. Osobni i socijalni razvoj Zdravlje, sigurnost i zatita okolia Uiti kako uiti Poduzetnitvo Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije Graanski odgoj i obrazovanje

VII. PREDKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 1. 2. Svrha i vanost predkolskoga kurikuluma Struktura predkolskoga kurikuluma

VIII. ODGOJNO-OBRAZOVNA PODRUJA OPEGA OBVEZNOGA I SREDNJOKOLSKOG OBRAZOVANJA 1. Jezino-komunikacijsko podruje OPIS PODRUJA ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI PODRUJA OEKIVANA UENIKA POSTIGNUA PO OBRAZOVNIM CIKLUSIMA A. HRVATSKI JEZIK B. STRANI JEZICI C. KLASINI JEZICI D. JEZICI NACIONALNIH MANJINA KAO MATERINSKI JEZICI OKVIRNA PREDMETNA STRUKTURA PODRUJA Matematiko podruje OPIS PODRUJA

2.

7

ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI PODRUJA OEKIVANA UENIKA POSTIGNUA PO OBRAZOVNIM CIKLUSIMA OKVIRNA PREDMETNA STRUKTURA PODRUJA 3. Prirodoslovno podruje OPIS PODRUJA ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI PODRUJA OEKIVANA UENIKA POSTIGNUA PO OBRAZOVNIM CIKLUSIMA OKVIRNA PREDMETNA STRUKTURA PODRUJA Tehniko i informatiko podruje OPIS PODRUJA ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI PODRUJA OEKIVANA UENIKA POSTIGNUA PO OBRAZOVNIM CIKLUSIMA OKVIRNA PREDMETNA STRUKTURA PODRUJA Drutveno-humanistiko podruje OPIS PODRUJA ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI PODRUJA OEKIVANA UENIKA POSTIGNUA PO OBRAZOVNIM CIKLUSIMA OKVIRNA PREDMETNA STRUKTURA PODRUJA Umjetniko podruje OPIS PODRUJA ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI PODRUJA OEKIVANA UENIKA POSTIGNUA PO OBRAZOVNIM CIKLUSIMA OKVIRNA PREDMETNA STRUKTURA PODRUJA Tjelesno i zdravstveno podruje OPIS PODRUJA ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI PODRUJA OEKIVANA UENIKA POSTIGNUA PO OBRAZOVNIM CIKLUSIMA OKVIRNA PREDMETNA STRUKTURA PODRUJA

80 81 93 93 93 94 95 114 115 115 116 117 131 131 131 131 132 152 152 152 153 154 188 188 188 188 189 198 199 201 201 203 206 209 209 210

4.

5.

6.

7.

IX. OEKIVANA POSTIGNUA UENIKA U STRUKOVNOMU I UMJETNIKOMU ODGOJU I OBRAZOVANJU X. DJECA I UENICI S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM POTREBAMA 1. 2. Djeca i uenici s tekoama Talentirana i darovita djeca i uenici

XI. OCJENJIVANJE I VRJEDNOVANJE UENIKIH POSTIGNUA XII. PRAENJE I VRJEDNOVANJE OSTVARENJA NACIONALNOGA KURIKULUMA 1. 2. Vanjsko vrjednovanje dravna matura i nacionalni ispiti Samovrjednovanje odgojno-obrazovnoga rada

8

UVODRazvoj drutva temeljena na znanju i irenje globalizacijskih procesa naglasili su vanost obrazovanja za osobni i drutveni razvoj. Republika je Hrvatska prepoznala potrebu preobrazbe kolskoga sustava prema novim zahtjevima vremena, pri emu osobitu vanost imaju promjene u podruju nacionalnoga kurikuluma. Hrvatska se obrazovna politika opredijelila za izradbu Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma koji omoguuje da se sve sastavnice sustava smisleno i skladno poveu u jednu meusobno povezanu cjelinu. Nacionalni okvirni kurikulum predstavlja temeljni dokument koji odreuje sve bitne sastavnice odgojno-obrazovnoga sustava od predkolske razine pa do zavretka srednjokolskoga odgoja i obrazovanja. Izradbi Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma prethodio je niz aktivnosti koje pokazuju trajno nastojanje hrvatske obrazovne politike za poboljanjem kvalitete odgoja i obrazovanja. Vlada Republike Hrvatske usvojila je 2005. godine dokument Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005. 2010. Rije je o strategijskomu razvojnomu dokumentu temeljenomu na sveobuhvatnu promiljanju sustava odgoja i obrazovanja. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta 2005. godine poelo je s ostvarivanjem reformskoga projekta kola poznat pod nazivom Hrvatski nacionalni obrazovni standard (HNOS) s kojim su zapoele kvalitativne promjene u osnovnoj koli u dijelu koji se odnosi na programske sadraje U 2007. godini izraena je Strategija za izradbu i razvoj Nacionalnoga kurikuluma za predkolski odgoj, ope obvezno i srednjokolsko obrazovanje. Navedene, a i brojne druge aktivnosti stvorile su vane pretpostavke za osmiljavanje i provoenje dubljih zahvata u odgojno-obrazovnomu sustavu na nacionalnoj razini, ukljuujui i izradbu Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma. Temeljno obiljeje Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma je prelazak na kompetencijski sustav i uenika postignua (ishode uenja) za razliku od (do)sadanjega usmjerenoga na sadraj. S Nacionalnim se okvirnim kurikulumom postie usklaivanje svih razina odgoja i obrazovanja koje prethode visokokolskoj razini (koja je svoj sustav promijenila uvoenjem bolonjskog procesa). Prelazak na kompetencijski sustav bio bi nedostatan bez uvaavanja drutveno-kulturnih vrijednosti, povijesti i tradicije hrvatskoga kolstva i temeljnih smjernica Republike Hrvatske. U Nacionalnomu okvirnomu kurikulumu su definirane temeljne odgojno-obrazovne vrijednosti, zatim ciljevi odgoja i obrazovanja, naela i ciljevi odgojno-obrazovnih podruja, vr

Search related